Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA HABERLERIN DEVAMI GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Polıtıkacılara, siyasal partilere ve onların oluştur- duğu TBMM'ye güvensızlikten söz açıyoruz. Liderler ya da partilere egemen lider kadrolar birbirlerıne güven duyuyorlar mı acaba? Soruştu- rup araştırıp üzerinde fazla durmuyoruz. Gerçi uzun uzadıya araştırma yapmaya da ge- rek yok. Liderlerin "meslektaş" saydığı öteki lider- lere güven duygularından arınmış bakış açıları son demeçlennde bütün görkemiyle sıntıyor. Örnekleyelim: Kuyuya atılan taşla başlayıp azatla süren (sonun- cu olmadığı kesin) tartışmaya dönük açıkiamalar yapan Deniz Baykal anlatıyor: "Mesut Yılmaz, 3 Haziran 'da ısrarla görüşmek istedi. Bana '23 Nisan mutabakatını işletelim' de- di. Ben Yılmaz'a 'Size güvenemiyorum. Belli çev- relerden tepkiler gelirse.. yine arkasında durmaz- sınız' dedim." Açık seçık ifadeyle Baykal; Başbakan'ın yüzü- ne, güvenilmez bir insan olduğunu söylüyor. Bu. bir. Peki, Yılmaz, sindirilmesi zor bu ıfadeden sonra ne yapmış, nasıl bir davranış göstermış? Onu da yıne Baykal'ın anlatımlarından çıkaralım: CHP liderinin söylediğine göre, "Yılmaz, muta- bakatlan içeren bir protokol imzalamakta direni- yor". Başbakan da, CHP liderinin yüzüne "güven duy- madığını" söyleyemiyor ama, ikili görüşmede sap- tadıkları kimi ilkeleri gün gelir Baykal yadsır diye "protokoleyazdırmayı" yeğlıyor. Bu da, iki. Özetlersek; Baykal, ANAP liderine, Yılmaz CHP önderıne güvenmiyor! Kuşku bulutlan Ne ki, güvensızlikzincırı iki liderın benzeryakla- şımlarıyla kapanmıyor. Bu kez toplumun aynası sayılan medyanın, lıderlere duyduğu güvensizlik gündeme giriyor. Zira Baykal son demecinde Başbakan Yılmaz'a seçimler konusunda dilediği gibi hareket özgürlü- ğü verirken "çifte seçımin daha doğru olacağına 'inanmaya' devam ettiğini" söylüyor. "Inanmaya devam etmek" kımi çağrışımlar ya- pıyor. Güvensızlikten kaynaklanan yenı yorumlara göre, bu söylemın altında önümüzdeki günlerde Baykal'ın çıfte seçime olan inancının azalması ola- sılığı yatıyor. Dün azat ettiği Yılmaz'ın çifte seçimi ayıran önergesine yeşil ışık yakabileceğı öne sü- rülüyor. Tabii, kimi çevrelerden "Bu kadarına da pes" sesleri yükseliyor. Olası mıdır böyle bir gelışme? Neden olmasın: Zincirbozan'daki hapishane arkadaşlığmdan bu yana sürüp gıden bir dostluk var kı, devreye gire- bilir. Cumhurbaşkanımız Demirel, TBMM'ye gü- vensizliğin "toplumun sindırebileceği makul bir gerekçeyle" giderileceğinı söylemedı mı? Baykal da sındirebileceğı makul bir gerekçeyle önüne gelen Yılmaz'ı kıracak değil ya! Bir ay son- ra, bakarsınız bir gün Baykal da çifte seçimden vazgeçtiğini açıklayabilir. Topluma, medyaya sinen güvensizlik öğesi söz konusu olunca; DTP'li Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'in grup kararı ile azledjlmesıne bir iki satır- la değinmek gerekiyor. Suçu nedir, anlatımlar pek açık değil. Güçlü olan söylenti Şahin'in "partisinden gelen devlet mus- luklarından yemlenme isteklerine" karşı koyması. Partı Başkanı Cindoruk, bakanı azıl konusunda Başbakan'la bir saat 45 dakika görüşüyor ve son- ra, "azil yazısımn Çankaya 'da olduğunu" açıklıyor. Cindoruk'un sözü tellenip duvaklanıp yayılma- dan Cumhurbaşkanı azil yazısını o dakika yalanlı- yor. Zor durumda kalan Cindoruk ne yapsın? Partili arkadaşlarına Şahin'in kendisine dün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda hükümet üyelerine vedadan sonra istıfa edeceğini söylediğini ve... "Ancak ben yine kendisini (Şahin'i) sıkıştırmak için böyle biryola gittim" diyor. Bu açıklama bir ya- nıyla Türkiye'deki "yüksek siyaseti" özetliyor. Gerçekte lider kadrolar arasındaki güvensizliğe taze bir örnek oluşturuyor. Birbirlerine güvenmiyorlar. Ama toplumdan kendilerine güvenmelerini is- tiyorlar. Bakanlar Kurulu'nda personel reformu ele alındı 657 sayıh yasa kalkıyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk tarafın- dan hazırlanarak Bakanlar Kurulu"na sunulan personel reformu tasansının yasalaş- ması durumunda; memur maaşlannda ortalama yüzde 10 oranında artış sağlanaca- ğı, hızmet tazmınatlannın eklenmesıyle bu artışın yüz- de 13"e kadar yükselebile- ceği bıldınldı. Bakanlar Kurulu, dün Başbakan Mesut Yılmaz başkanlığında toplandı. Yak- laşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama \apan Devlet Bakanı \e Hükümet Sözcüsü Ahat Andican. sı- nırticareti ile Kuzey Irak'tan gelen akaryakıtia ilgilı yenı düzenlemelere gidileceğını belırterek tıcaretin yalnızca bölgeyle sınırlı tutulacağını kaydettı. Andican. FCKTC ı!e ekonomık ılişkılerin göz- den geçirıldiğinı belirterek adada esnafın desteklenme- sı ıçın Halk Bankası. turizm yatınmlan içm de Eximbank tarafından kredi açıldığını kaydettı. Türk, Andican'ın ardın- dan vaptığı açıklamada. sü- renın darlığı nedenıv le tam olarak ele alınamayan per- sonel rejımı yasa tasansuıın önümüzdeki Bakanlar Ku- rulu'nda venıden gündeme geleceğini bildırdı. Türk'ün verdıği bilgiye göre; 10 mil- yon kışiyi ilgilendıren \e 1965 yılından ben yürürlük- te olan 657 sayıh Devlet Me- murlan Yasası'nı kaldırma- yı öngören personel refor- mu. "memurlar kanunu ta- sarısr ve "memurlar ve di- ğer kamu görev lilerinin ma- li ve sosval hak ve vardımla- nna ilişidn >asa tasansı" ol- mak üzere 2 tasandan oluşu- >or. Türk. reformla memur maaşlannda ortalama > üzde 10 oranında artış sağlanaca- ğını. hızmet tazminatlarının eklenmesı ile söz konusu ar- tışın yüzde 13 'e kadar çıka- bileceğinı bıldirdı. TEŞEKKUR Oğlumuz CAN ILGAZ'ın dünvaya gelmesinde erneği geçenJere, en başta da sevgıli BAHAR ve Dr. CENGİZ ALATAŞ çıfrine teşekkür ederız ESER-VEDAT ÖZDEMİROĞLU Yazanmız Prof. Dr. İzzettin Önder korsanın, mürettebatın ve yolculann durumunu gazetemize anlattı Yazin ve Korsan yolculardan özür dilediİPEK YEZDANİ Ankara-İstanbul sefen içın ha\ a- lanan THY'nın Aırbus 310 tıpı "Seyhan" adlı yolcu uçağını önce- ki gün Trabzon "a kaçıran şenatçı korsan İhsan Akyüz'ün yanmda İs- tanbul Ünıversıtesı Iktısat Fakülte- si Ögretim Üyesı. yazanmız Prof Dr. İzzettin Önder oturuyordu. Ön- der. olavın gelişımını, korsanın. mürettebatın ve yolculann psikolo- jik durumunu gazetemize anlattı. Koltuk numarası '8 B' olan İh- san Akyüz adlı korsanla. *8 A' nu- maralı koltukta > an y ana oturan Is- tanbul Üniversıtesı Iktısat Fakülte- sı Ögretim Üyesı Prof. Dr. İzzettin Önder. korsanın psıkolojik duru- munu ve uçakta yaşadıklannı şöy- le anlattı: "Uçağa bindikten sonra ben bu şahsı uçakta gördiim. İlk başta van >ana oturduk. Kendisi çok tedir- gindi. hatta ben uçağa ilk defa bin- diğinidüşündüm. Döniip arkasına. ilerive. sağa-sola bakıp dunıvordu. Ö> le ki hareketierinden ben rahaf- sızoldum. Buyüzden kapılarkapa- nınca uçak boş olduğu için kalkıp yan tarafa geçtim. Onun tedirginli- gi devam etti. Sandvıç servisi vapı- lırken bu şahıs ön tarafa doğriı git- ti. Ben tuv alete falan gidivor herhal- de diye düşündüm. Sonra bir daha dönnıedi. Normalde 45 dakikada inmemiz gereken havaalanına bir- bir buçuk saat geçmesine rağmen inmemiştik. Bir süre sonra hostes- lerden biri gav et soğukkanh bir şe- kilde şunlan sövledi: 'Uçagımızda hıçbır arıza yoktur. Merak edecek hıçbır şey yoktur. Siikûnetınızı koruyun. Meyda- na ındıkten _\anm saat sonra sızı ön kapıdan aşağı indıreceğiz." Bu anons bittikten sonra kokpitte si- lahlı bir kişi olduğu. amacının bilin- mediği. şimdilik ikna edildiği gibi ifadeler kullandı. Yolculardan hiç- hiripaniğekapılmadL bu aradayol- cular arasında 'Acaba sılahı o\un- cak mı gerçek mı' türündcn konuş- malargeçti. Hostesler durumu çok ivi idare ettiler, çok profesvonelce davrandılar. Bize Eğer kokpıtten dışan çıkarsa, sakın müdahale et- me\ın. bir şey ısterse bürün istek- lerini yerine getırin' dediler. Zaten korsan da yanınuza gelmedi. Son- ra uçak meydana indi. Yanm saat içeridekakbk.Çav-kahveservisij a- pıldı. Hosteslen "thsan Bey sızden affedilmesini ıstıyor" gibi bir anons vaptı. Korsan bizdcn özür diledi zannediyorum. Daha sonra eşvala- nmızı toplamamız ve uçağı boşal- tacagunız so>lendL Gavet sakin bir şekilde uçağı boşaltbğunızda hava- alanı karanhka güvenlik güçleri yoğundu. Hüviyet tcspiti vapıldı. Saat 01.00 gibi yeni uçak geldi, ona bindik:0325 gibi İstanbui'a indik." Adının açıklanmasım ıstemeyen bazı yolcularda korsanın yalnız ol- madığını, uçağa sanşın bınsnle birlıkte bindığinı belirterek ikıncı şahsın daha sonra ortadan kaybol- dugunu söyledi. HctvaHnıanında kavuşma muûuluğu AYKUT KÜÇÜKKAYA Şeriatçı hava korsanı İhsan Akyüz"ün kaçır- dığı "Sevhan" uçağındaki 76 yolcu ve 8 müret- tebatın fstanbu! Atatûrk Havalimanı'na 8 saat süren bir "rötar"la inmesınin ardından duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk Havalimanf ndan dün saat 03.25 sı- ralannda gelen yolcular ile yakınlanmn karşt- laşmalan sırasında yalnızca nıutluluk. sevinç ve gözyaşı vardı. Kendilerinin en az uçakta bulu- nanlar kadar endişeye kapıldıklannı belirten yol- cu yakmlan arasında "asker" yolu bekleyen an- nelerin heyecanı ise bambaşkaydı. Muş'ta asker- lik yapan ve 1 aylık ızne gelen JVIurat Sanoğ- hı'nun annesi Nazmiye Sanoğlu bir yandan oğ- lu için se\diğı yemeklen yaptığını anlaüyor, bir yandan da pencere dıbınde ağlayarak bekliyor- du. Bir başka asker Fatih Baİda'nın annesi Ay- şe Bakla, oglunun telefonla kendisine iyi oldu- ğunu söylemesine karşılık yine de bir an önce onu görmek. onunla kucaklaşmak istiyordu. Bakla, oğlunu gördü. bağnna bastı, ancak ana yüreği bu heyecana daha fazla dayanamadı ve anne. terminalin çıkış kapısmda bayıldı. Bayı- lan anneyi su serperek ve kolonya dökerek ken- disine getirmek de asker oğluna düştü. Havali- manının şüphesiz en mutlu insanı Seyhan uça- ğının kaptan pilotu Aml Işıl'dı. 27 yillık kaptan pilot Işıl, ailesiyle özlem giderirken kaçınlma olayını. "Bu denevimin. güvenin ve soğukkanlı- hğınzaferidir*' şeklınde özetledi. Işıl. vardımcı pilot Ramazan San ile birlikte kokpitte geçen dakikalan şöyle anlattı: '"Korsan içeri girdigin- de Trabzon sonra Çeçenistan dedi. Kabin amiri Nazan Kamlık'm arkasında omuzJannın ara- sında tabancanın namlusunu gördiim. Çok he- yecanlı olduğunu hissettim. Herbangi bir pazar- hgafirsatvermedikT 18. dönem ANAP îstanbul Milletvekili Talat fçöz, 76 yolcu arasından terminale giriş yapan ilk yolcuydu. tçöz herhangi bir açıklama yap- madan hâvBlünanından hetnen aynldı. Eski Ma- latya Spor Kulübü Başkanı Nurettin Sovtan'ı da eşı Şehdane Sovkan. ailesi ve yakınlan karşıla- dı. Trabzon'dan İstanbul'agelen84yolcuy'uha- valimanında yakmlannm yanı sıra terminalin bekleme salonunu bka basa dolduran kalabalık bir basin 'ordusu' karşıladı. Ancak basın men- suplan bu kez şanslıydılar. Çünkü neredeyse her gazeteciye bir yolcu düşüyordu. Korsan: Yaptığuıı şerefli bir eylem Mehmed KemaTi uğurluyoruz I Baştarafı 1. Sayfada Oldukça hevecanh görünen ha\a korsanı. "Çok şerefli bir evlem yapıvorum. Bu uçak önce Trabzon, sonra da Çeçenistan'a gide- cek" dedı. Bunun uzerıne kaptan pilot AnıJ Işıl. korsanı sakın olması ıçın u\ardı. L'çuş ekıbme durumu anlatan Işıl, olavın yolcula- ra hıssettınlmemesını ıstedı. Hava korsanıv - la süreklı konuşan kaptan pilot Işıl. kokpıtm loş olması dolay IMV la korsanın ehndekı M- lahın sadece namlusunu görebıldığını söyle- di Aml Işıl daha sonrakı gelışmelerı şöyle anlattı: u Bu olavı kesinlikle ekibimle birlikte başardık. Hepimiz gözkrimizle konuşuvor- duk. Kişi kokpite girdiginde çok hevecanlıv- dı. İlk açığını böyle verdi. Gözlerinin içine baktım. Sanki ilaç almış gibiv di. Bizde asla bir hevecan voktu. Bize talehini hildirdikten son- ra silahı üzerimize tutuvordu. 'Sılahı çek. yoksa bızi yanlış ışler yapmava 7orla\acak- sın' dedim. Ama o kimseve bir şev olmasını istemediğini sövledi. Sonra sivasi görüşlerini aktarmaya başladı. O /aman dunımun daha iyf olduğunu kav radık. Onu sakinkştirici ko- nuşmalaryaptık: çay ve su ikram ettik. Pazar- lığa nrsat \ermedim. Benim sövlediklerimi dinlemek zonında olduğunu anlattım." Hava korsanının kendisine. "Buevlemi ne- den vaptığımı ni\f sormuvorsun" şeklınde bir >oru voneltığını belirten Işıl, kendısının, "Ben bununla ilgilenmivorum" vanıtını ver- dığını söyledi. Işıl bunun üzerıne hava korsanının kendi- sine. "Bu evlemi basörtüsü yüzünden okul- lanna gidemeven kı/ öğrencileri desteklemek ve bu olavdan dolavı Cumhurbaşkanı Sülev- man Demirel ile Başbakan Mesut Yılmaz'ın istifa etmesi için vapıvorum" dedığını bildır- dı. Hava korsanının konuşmalar sırasında Şırnak'ta askerhk yaptığını. arkadaşlarınm şehıt olduğunu. bıraz da başkalannın bu böl- geye gıtmesı gerektığını sövledığını ıleten Işıl "Hava korsanına volculann tahlive edil- mesi gerektiğini söv ledim. Onlann vaşamla- nnı tehlikeve atmanın doğru bir şev olmava- cağını anlatnm" dıve konuştu. Trabzon'a ınışe 15 dakika kalana kadar olavdan henüz haberi olmayan yolculara ha- va koşullan nedenıyle ucağın istanbui'a ın- dınleceğı belırtıldi. Ancak Trabzon'a yakla- şılınca uçağın kaçınldığı, herkesm sakın ol- ması gerektıgi ve merak edılecek bir duru- mun olmadıöı volculara bildırildı. Uçak ala- na inınce. "İhsan Bey hepini/in hakkım he- lal etmesini istiyor" şeklınde bir anons y apı I- dı I Baştarafı I. Sayfada ğı'nda topraga venlecek. 1920'de Ankara'da do- ğan Mehmed Kemal. An- kara Lısesı'nı bitırdıkten sonra Ankara Ünıversitesı Dil Tanh ve Coğrafya Fa- kültesı'nde üç yıl okudu. Gazetecıliğe 1940 yılında Çağın dergısınde vazar olarak başladı Türk Ha- berler Ajansı'nın ve De- mokrat Ankara. Yeni tstan- bul. \atan. Ant gıbı çeşıtlı dergi ve gazetelenn Anka- ra temsilcılıginı yaptı. 1969'dan sonra da Istan- bul'dakı Yenı Gazete. Ak- şam. Barış gazetelennde fıkra yazan olarak çalıştı Hürses. Yeni İstanbul, Va- tan. Hürriyet gazetelennde de görev aldı "Acılı Kuşak. Birinci ki- lometre, Pulsu/ Tav la. Ka- lenin Eteğinde, Politika ve Ötest Şairler Dövüşür. 12 Mart Ofkeli Generaller \e İşkence, Sol Kavgasu Ara Rejim Kara Rejim. Celal Bayar Efsanesi ve Raftaki Demokrasi. Türkiye'nin Kalbi Ankara, Öğte Rakj- ları, Bir Deste İskambir adlı kıtapları. toplanı 21 yapıtı yayımlandı Evlı ve iki çocuk babası olan Meh- med Kemal. Basın Şeref Kartı sahıbıvdi. Organ mafyası BıırsaMa işbaşında BL RSA(Cumhurivıet) -Lluslararası organ mafy asmın İstanbul "dan sonra Bursa'da da fa- alıyete başladığı, Bursa Vatan Hastanesi'nde yabancı uyruklu 6 kişıden alınan böbrekler- den 1 'inin Türk. 5'inin lsraılli zengınlere nak- ledıldigi ortaya çıkarıldı. Bursa'da yavımlanan yerel Olay gazetesı- nın dün "Organ Mafyası Bursa'da" başlığı ile verdıği habere göre Bursa ll Sağlık Müdür- lüğii, operasvonları gerçekleştıren \e operasyonun yapıldığı Vatan HastaneM hakkında soruşturma başlattı Ha.v tane yönetıcilerı. "Bizsadece ameliyathaneyi verdik. Sorumluluk doktorun" derken Kav - lakoğlu, amelıv atlann yasal olduğunu sav un- du. Bursa Valısı Orhan Taşanlar'ın. Saglık Bakanlıgı'ndan iki müfettış ıstediği ve müfet- tişlerin hastanede el konulan belgelen ınce- ledikten sonra soruşturmaya başlayacaklan da bildırildı. Yabancı uv ruklu vericilerle ha.s- talann taburcu edüdıklerı, Türk ışadamı K. D ile vanında çalıştırdığı 1. G'nın tedavılennın Bursa \atan Hastanesi'nde sürdüğü bıldınl- dı "A*-«-»-«-*-*-w-*J^^ sanat dünyasıyasta İstanbul Haber Servisi - Gazetemız yazan. şair, ede- bıyatçı Mehmed Kemal'ın ölümü. sanat ve edebıyat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç \ e Mehmed Kemal' ın aılesıne başsağlığı mesajı gönderen. faks geçen. tele- fonla aravan sıyasetçı. sen- dıkacı. sanatçı ve okurlan- mız. yazanmızın ölümün- den dolay ı üzüntülerinı dile getirdiler. TBMM CHP Grubu Da- nışmanı Bülend Kırmacı. mesajında Türk kültürüne aydınlık düşüncesı, toplum- cu bilınci ve ilerici bıriki- mıyle avırt edilen katkılar yapan Mehmed Kemal'ın saygıylaanılacağını belirte- rek "Günümüz Türkiyesi yannlara ilişkin umutlannı, enıeğini kalemiy le. içtenliği- ni y üreğiy le Anadolu ay dın- lanmasına adayan insanla- nmızın varlığında bulacak- tir~dcdı YazarAdaletAğa- oğlu'nun mesajı ise şöyle: ^azarlığıınızın emekçisi olarak hep abim diye bildi- ğim, gazeteniz üyelerinden Mehmed Kemaİ'i kaybet- memizin acısını pavlaşıyor, Va/mak'a başkoymuş sizle- re, herkese başsağlıklan di- Uyorum." 'Eskı SHP lıden Erdal İnönü. Adalet Bakanı Ha- san Denizkurdu, TGS Ge- nel Başkanı Ziya Sonay. Dünva gazetesi sahıbı ve Gazete Sahıpleri Bırliği Başkanı N'ezin Demirkent KESK Genel Başkanı Siya- mi Erdem. MESAM Genel Koordinatörü Dursun Ka- raca. sanatçı MüjdatGezen, Gazetecıler Cemiyetı ve GazetecılerCemıyetlen Fe- derasvonu Başkanı Nazmi Bilgin. Bahçelıev ler Beledı- ve Başkanı Saffet Bulut Sa- dun Aren ve eşı Munise Aren. TGRT Genel Müdü- rü Ali Baransel. DİSK Ge- nel- lş Genel Başkanı İsma- il Hakkı Önal. gazetecı- ya- zar Avdın Olgun. gazeteci Navu/ Okay ben. Kemal Kı- hçaslan. BE-ZE Tanıtım Hızmetlen ve Ali Rıza l'lu- dağgonderdıklen mesajlar- da. Kemal'ın ölümünden duvduklan üzüntülennı be- lirterek ailesi v e yakınlanna başsağlığı dilediler. 293 89 78.İ3HATİ TURK KULTURUNE HİZMET VAKFI ve CAFERAGA MEDRESESİ UYGULAMALJ EL SANATIARIÇALIŞMASI Porselen Susleme - Ahsap Dekoratıf Susleme • Hat • Tezhıp • Takı, Halı • Krlım Dokuma Kumaş Boyama - Batık - Dokuma - Kırkpare - El Baskısı - Yazma • Ney - Ud • Rofyef • Folklofik Bebek KayıHan Başlamıştır. YILDIZ SARAYI Bejıktas / Ist Tel ( 0 2 1 2 ) 2 5 9 3 1 0 1 - 2 5 9 2 7 8 5 - 2 5 9 71 3 3 C A F E R A Ğ A MEDRESESİ (Sultanohmet] Tel ( 0 2 1 2 ) 5 1 3 3 6 01 - 5 1 3 3 6 0 2 (oteroğa Medmssı tSvtmthmetl B Sanatlm» Cokmimı Turk Kiltvrüne Haml Vokfı largh CRUP flAAVİ HAZAN BORAN CENİ KASTON SEVCAN ÖZTEMEL i l a n l a r ı m z i ç i n T e i : RESİMŞERÇ^ KADIKOV BELEDIYESİ CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKE2İ İSTANBUL BUYUKŞEHIR BELEDIYESI BİLETLER 21 EYLULDEN İTİBAREN BUTÜN GİŞELERİMİZDE SATIŞA SUNULACAKTIR MUSA EROGLU MAHSUN KIRMIZIGÜL MELİKE DEMİRAĞ MURATHAN MUNGAN CAN DÜIMDAR YAVUZ BİNGÖL ÇIĞ Moliert /Turgay NAR GÜZ BİTİMİNDE MOLİERE YA DA •KİBARLIK BUDA1ASI" KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ CUMHURIYETLVnTLN 7 5 . YHJ ANISDVA NUTUKTAN BISKÜVİ ADAM AYDINLANMA ATEŞİ Yöneten Alıyc UZUNATAĞAN 24-25-31 EKIM /1 KASIM MANOLI RASULİ ve FATOŞ GÜNEY Mesajlarıyla: GAZİANTEP'TEKİ J.KESSELRING-R.CVAFVV.Rıza ZOBU HÜRREM SULTAN ESKİ FOTOĞRAFLAR BAKLAVA MAHKUMUYöneten Çetın IPEKKAYA 14-15-16-17-18 EKIM Ekrem Re?rt REY / Cemal Re?it REY LÜKÜS HAYAT GENÇLER Sesiyle : CAN YÜCEL Sunucular: EVREN BİROAL UĞUR YAĞMURDERELİ Serpil AKILUOĞLU KÜÇÜK NASRETTİN Yoneten Hildun DORMEN 21-22-23-24-25 EKIM Yâneten Nedret DENCHAN 10-11-24-25-31 EKIM 1 KASIPY H.Rahmi GÜRPINAR / Guner SUMER Şinasi EKINCIOâLUBahtiyar VAHAPZADE İKİNCİ SES KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA HOŞUNUN UTANCI Yöneten HajmetZEYBEK 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11 EKIM Yöneten SavajDINÇEL 14-15-16-17-18 EKIM Yöneten Prof Dr Nurtun KARADAG 21-22-23-24-25-28-29-30-31 EKIM 1 KASIM Yöneten Zuhal ERGEN 17-18-24-25 EKIM n KASIM KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI : 0216 349 04 63 A. Hamdi TANPINAK HUZUR Uyartayan-Yöneten Y. Keıun IŞIK 14-1S-16-I7-18EKIM J.KESSELRING-R.CVAn-V.Raa ZOBU AHUDUPU Yöneten Çetın IPEKKAYA l-J-3-4-5 EKIM DinçerSUMER Derya GÜLÜ ESKİ FOTOĞRAFLAR DERYA GÜLÜ Yöneten Hakan ALT1NER 21 22-23-24-25 EKIM Yöneten Nedret DENIZHAN 7-8-9-10-11 EKIM Bahtiyar VAHABZADE İKİNCİ SES Heiner MULLER / Ergün IŞILDAR •MİSYON' BİR DEVRİMİ ANMAK Yöneten PaulPUMPER 28-29-30-31 EKIM ı 1 KASIM GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ : 0212 578 60 67 Orhan ASENA HÜRREM SULTAN Hasan ERKEK Namık ACAYEV EŞİK ALAADDİN'İN SİHİRLİ LAMBASI Yöneten Ha>met ZEYBEK 14-tS-T6-f 7-1B EKIM Yöneten Engın ULUDAG Yöneten frof.Dr. Nurhan KARADAG 21-22-23-24-25-28-29-30-31 EKIM i KAS M 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11 E< M Yoneten Prof Dr Nurhan KARADAfi 3-4 10-11-24-25-31 EKIM 1 <ASIM ve konuklar: Tuncay AKGÜN, Aytaç ARMAN, Pıdvan BUDAK Necrretten ÇOBANOĞLU Ze^ 3EMIRKUBUZ HaH ERGUN.Nmat GENÇ, Şenf G0PEN, Paşa GUNDOĞDU, Demr KESKIN Arr KESKNEP, Tuncel KURTIZ Rkret KUŞKAN Zekı 0KTEN, Nebıl OZGENTUBK, Yavuz 0ZKAN, Me-de^es SAMANCLAR, Cerrs ŞAN, Ertunç ŞcNKAY, Nevzat ŞENOL. Doç D" Uf jk UBAS, Berhsn ŞIMŞEK, Şorsy UZUN Menır USTUNDAĞ Fehrrı YAŞAP, De-v,ş ZAIM YEDİKULE ZİNDANLARI 19 Eyfûl 1998 Cumartesi Saat: 19.30 Bilet Satıs Noktaları: LEMAN URÜNIERİ DÜKKANI Isnklal cd ımarn Adnan sk No 20 BEYOĞLU Tel 2 5 1 4 2 4 4 YILMA2 GÜNtY KÜLTÜB VE SANAT UAKFI Sıraselvıler cd Selvı Han No 61 TAKSIM Tel 252 25 44 KELEPİR KİTABEUİ Muhurdar Cad No 6 3 KADIKOY Tel 4 4 9 0 0 21 EZGİ MÜZİK KİTABEVİ Akbulut lş Merkezı Incırlı Cad No 6 BAKIRKÛY Tel 5838567 EZGİ MÜZİK KİTABEUİ Çak raga Mah Car™ Sk No B AKSARAY Tel 5 8 9 0 5 8 9 HAMLET KİTABEVİ I s f k l a l cd No 114 BEYOĞLU Tel 2 4 3 0 1 1 3 MEPHİSTB KİTAP/CAFE IsDklal cd No 114 BEYOfilU İLETİŞİM KİTABEVİ Sakızgunu sk Na 33 (Bahanye Mc Donald karşısı) KADIKOY Tel 4183982 (Etkınlık gunu Yedıkule Z r ndanlan gışelerısaat 10 00da, gırış kapılan ise saat 18 30dan ıtıbaren açılacaktır ] jJföQüQ u n kackılanyla Bilet Fiyati: 1.0O0.0O0.TL. HARBİYE CEP TİYATROSU : 0 212 240 77 20 Pavel NILIN / Belgi PAKSOY EVLİLİK j. Ahmet Nuri SEKIZİNCİ İLK EVLİLİK MÜNEVVER'İN HASBIHALİ Yöneten Ergun IŞILDAR S-8-9-13-15-16-20-22-23-27-29-30EK'M Yöneten EngınULUDAĞ OYUN GÜN ve SAATLERİ: SALI: 20.30 / ÇARŞAMBA: 15.00-20.30 PERŞEMBE: 20.30 / CUMA: 20.30 C.TESI: I 1.00 (Ç.O.) • I 5.00-20.30 / PAZAR: I 1.00 (Ç.O.)-1 5.00-18.30 htt:p//www.ibb.gov.tr. »[ Tiyatro İlanlarımz İçin (0212) 293 89 78 (3hat)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog