Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

1 6 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Necdet Calp için resmi tören • ANKARA (Cumhuriyet Bürvsu) - Kalp vetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Halkçı Parti'nin kurucu Gencl Başkanı Necdet Calp için ilk tören yann CHPGenelMerkezi önünde yapılacak. CHP önündeki törenin ardından Calp için TBMM'de tören düzenlenecek. Calp'in cenazesi aynı gün Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Rektörlere türban suçlaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD)Genel Başkanı Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu, türban konusunu kökten temizlemenin volunun TBMM'den geçtiğini vurguladı. Rektör. rektör yardımcısı ve dekanlann yüzde 80'inin türbandan yana olduğunu savunan Hatipoğlu, "tstanbul Üniversitesi Rektörü dışında konuşanlann samimi olduğuna inanmıyoruz" dedi. Gemici'den ayrımcılık uyarısı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanı Hasan Gemici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e gönderdiği yazı ile yalnızca görme özürlülere sağlanan ücretsiz ulaşım olanağının tüm özürlüleri kapsayacak biçimde uygulanmasını istedi. Yılmaz'dan 'çete' toplantısı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz. 19 Eylül Cumartesi günü çetelerle mücadelede gelinen noktayla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyecek. Yılmaz'ın toplantıda, organize suçlarla mücadelelerle ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar, yasa tasansı hazırlıklan, ülkiicü mafya elebaşısı Alaattin Çakıcfnın Türkiye'ye iadesine ilişkin işlemler ve 'Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldınm'ın durumu ile ilgili aynntılı bilgi vermesi bekleniyor. Slovenya ile protokol • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Slovenya Başbakanı Janez Drnovsek. dün Başbakan Mesut Yılmaz'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Heyetler arasında yapılan görüşmelerin ardından iki ülke dışişleri bakanlıklan arasında düzenli istişareler yapılmasını öngören protokol imzalandı. DÜZ DİSK Başkanı Budak: Solun bir ittifak, anlaşma süreci yakalaması gerek 6 Çift seçim sola zarar verir'IŞIK KANSU ANKARA- DtSK Başkanı Rıd- van Budak. yerel ve genel seçinı- lerin bir arada yapılmasının sola daha çok zarar vereceğini. Türkı- ye'de demokrasi için gereklı olan sağ-sol dengesinin kurulmasını en- gelleyeceğini sövledi. Budak. so- lun "birittifak. anlaşma süreci" >a- kalaması gerekıığını \ urguladı. Budak. Cumhurhet'in sorula- rını yanıtlarken. iki seçimin birden yapılması halinde. her seçmenin 7 ayn sandıkta 8-10 dakika sürecek bir oy verme işlemıv le karşı karşı- ya geleceğini. dolayısıyla seçimin bir güne sıgdınlamayacağını ifade etti. Yerel yönetim seçimlerinde. siyasi partilerden çok adaylann ki- şiliklerinin öne çıktığını belirten Budak, iki seçımin bir arada \apıl- ması haünde de sorunlarla karşıla- şılabileceğini ka>detti ve şu görüş- lere yer verdi: "İki seçim bir arada \apılırsa. bundan Fazikt Partisi kâriı çıkabi- lir. Örneğin. Fazilet Partili beledhe başkanlan her şe\e rağmen İstan- bul'un bazı ilçelerinde bazı hizmet- leri mak\aja dönüştürebildiler. Do- lavısıyla seçmen, yerel >önetimde şuna. il genel seçiminde şuna, bele- diye medisinde şuna. milkhtkilli- ğinde şuna diyerek bir aynm vap- madan a> nı partiye tak tak basıp geçerse. seçim sonuçlan birüıkım sıkıntıian gündeme getirebilir." DİSK Başkanı. CHP'nin erken genel seçim konusundaki tutumu- nu da anlayamadığına dikkat çek- ti \e şöyle konuştu: "Bir sosyal demokrat partinin iktidar üzerinde egemenlik kura- rak Türkiye'de demokratikleşme- y i gerçekleştirme fırsatını kaç defa yakalayabilecektir? Sosyal prob- lemlerin çö/ümü \e demokratik atılınıırı sağlanabilmesi için CHP'nin elindeki kozu Sayın Bay- kal'ın çok kötü bir biçimde kullan- dığı inancını taşıyorum. Halbuki gerek çalışma havaünın. gerek öz- gürlüklerin. gerek demokratikleş- menin önünü açmak anlamuıda 55 millervekili çuk önemli bir nıl üst- lenebilirdi. Bu rolü hiç oy natama- dığı kanısınday ını Say ın Bay kal'ın. Erken seçinıi isteyerek. CHP'nin oy lannda çük büy ük bir kay ba se- bebiyet >erdiğini düşünüvorum." 'Sol zarariı çıkar' Çıft seçimden solun çok zarariı çıkacağını. sağ-sol dengesinin ku- rulanıa) acağını ilen süren Budak. "Bu durum da demokrasi dışı re- jimlere açılım sağlayabüir" dedı. Rıdvan Budak. verel ile genel se- çimlerin aynlması gerektiğini, so- lun bir ittifak \ e anlaşma süreci ya- kalamasının zorunlu olduğunun altmı çizdi \e şunları dile getirdi: "Yerel seçimlerin sonucunu gör- dükten sonra. Türkiyi''nin, cum- huriyctin. halkın değeıierine sahip çıkan birbirine yakın sol güçlerin genel seçimlerde biryaklaşım için- deolabileceği umudunu taşıyorum. Aslında bu konuda anlaşamayacak bir şey de yok zaten. Kendine sos- yalistde,sosyaldemokratda diyen- ler bilsinJer ki cumhuriyetin Baş- kentini Melih Gökçek'e 1300 oyla teslinı ettiler. Bu da gösteriyor ki sol. bir ittifak. uziaşma içinde ol- malıdır. SoL demokrasinin yaşama- sını. Türkiye'nin gerçekten Avrupa ev inin bir ortağı olmasmı, Türkiye sağının demokratik bir çizgiye çe- kilmesini istiyorsa. bunu yapmak zorundadır. Ekonomik ve sosyal alandaki atılımlardan tutun, cum- huriyetin yaşamasına dek tüm ye- nigelişmelersolun yeniden var olu- şu ile mümkün olacaktır. Sağuı bu- nu yapamayacağı 50 yillık süreçte gürülnıüştür. Bunu akıl edemeyen- leri, yü/de 10 ile yetinenleri. yüzde 3 ile yetinnıeyi hedef alanlan anla- mak mümkün değildir. Yüzde 10 alanlar da yüzde 3 alanlar da Tür- kiye'de sendikalaşmadan dolayı binlence kişinin kapının dışına kon- masım engeUeyemiyoriar. Ama bir araya gelip y üzde 30 olduklannda. yasalar değiştiğinde, hem Türkiye, hem vaşavanlar. hem çalışanlariçin iyi sonuçlar doğacaktır. Bu kadar basit" BUDAK - Türkiye'de demok- rasi için gerekli olan sağ-sol dengesinin kurulamayacağı kaygısını taşıyorum. CHP'nin, 'Bu Halk Bunlan Unutur mu' kitabında tutulmayan sözler yer aldı 4 Siyasi yalaıdar' kitap olduİstanbul Haber Ser>i- si-Cumhurivet Halk Par- tisi (CHP); DYP. ANAP. eskiRP\eDSP'nin"ya- lanlarını" içeren "Bu Halk Bunlan Lnutur mu"adlı bırkitapçıkha- zırladı. CHP Genel Ba5- kan Yardımcısı Bülent Tanla. kitapçığın "unut- kan" Türk halkı için önemli biranımsatma ış- levi taşıdığını söyledi Bin adedi sivil toplunı kuruluşlanna \e siyasi partılerin üst düzey yet- kililerine gönderilen ki- tapçığın 30 bin adedı de hafta sonuna kadar \urt çapında tüm köy \e kasa- balara dağıtılacak. Tanla. partisince ha- zırlanan \ e siyasetçilenn söyledikleri ile çelişen eylemlerin anlatıldığı "Bu Halk Bunlan l nu- tur mu" adlı kitabı. dün Olimpiyat Evi'nde düzenlediği basın loplan- tısıyla tanıttı. CHP istanbul İl Baş- kanı EtemCankurtaran'ın da ka- tıldığı toplantıda konuşan Tanla. toplumun v e kamuo> unun siyaset- çi ve medyaya gü\en duymadığı- nı kaydederek "Bu güven, cumhu- riyet tarihinin en düşük se\i\csinc inmiştir" dedi. Atatürk'ün "Türk milleti çalışkandır. Türk milleri ze- kidir" sözlenni anımsatan Tanla. "Evet Türk milleti çalışkandır >e zekktir,ama daha da önemlisi Türk milleti unutkandır. Çünkü Türk milleti iyi niyetlidir. bağışlayıcıdır. Kendisine yapılanlan çabuk unu- tur. Kendi yalan söylemediği için hersözeinanır" diye konuştu. Tan- la. 1000 adet basılan kitapçığın dün basına. sivil toplum örgütleri- ne. akademıs} enlere. CH P \ önetı- cilerine dağıtıldığını. yann ve cu- ma günü ise 30 bin kitapçığın bel- de ve köylere kadar ulaştınlacağı- nı bildirdi. Kapağında "Yalanım %arsa na- merdim - Basmdan seçmeler: Sö- /ünde kimler durmadı? Kimler dürüst olmadı? Kimler yalan söy- ledi" \azan 61 sa> falık kitapçıkta. panı lıderlerinm \e partililerin geçn..,.> lıkleri sözleranınısa- fıhyor. Kitapçıkta REFAH^ÖL ile ANASOL-D hükümetlerinin u>- gulamaları eleştirilirken. bu hükü- metlerdöneminde vapılan VOIMIZ- luklaranlatılıvor. Söz konusu siya- si parti liderleriv le ilgili karıkatür- lerinde\eraldığı kitapçıkta topla- nan bilgiler şu başlıklarla \erili- yor: "İrtica \e DY P; Yolsuzluklar \e DYP: Ekonomi ve D\ P; Çeteler, TerörveDN P; İrtica \eRP: YDISUZ- luklar\e RP; Çeteler, Terör\e RP: Adil Düzen \e RP: Kadrolaşma \e RP; Demokrasi \e RP: Tükürdü- CHPGend Başkan Yardımcısı Bülent Tanla, İstanbul İl Başkanı Cankurtaran ile birlikte Olimpiyatevi'nde dün diizenledikleri basın toplanhsında "Bu Halk Bunlan Unutur mu" adlı kitabı tanıttılar. (Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) ğönö Yalayan RP; Tükürdüğünü Yalayan REFAHYOL Hükümeti; YblsûzluklarveREFAHYOL Hü- kümeti; Çeteler, Terör ve REFAH- YOL Hükümeti; Dürüsttük ve D- SP; Ekonomi ve DSP; larikatlarve DSP; İrtica ve ANAP; Yolsuzluklar ve ANAP; Kadrolaşma ve ANAP; Ekonomi ve ANAP; Demokrasi ve ANAP; Demokrasi \e ANASOL- D Hükümeti; Çeteler, Terör ve ANASOL-D Hükümeti; İrtica ve ANASOL-D Hükümeti; Yerel Yö- netimler ve ANASOL-D Hüküme- ti: Yolsuzluklar ve ANASOL-D Hükümeti." CHP,Ankara'daseçimiiarUşacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz'ın genel seçimlerin ertelenmesı için önerge verme konusunda topu kendilerine attığı CHP yönetimi; seçim hazırlıklannı görüş- mek üzere bu hafta sonu il başkanlan. belediye başkanlan ve millen, ekillerij, le toplantılar > apa- cak. CHP Genel Başkan Yardımcısı OnurKum- baracıbaşı. "DYP'nm istediği düzey de yıpran- madığını gören ANAP'ın zaman kazanmak için seçimi erteletmek istediğini" \ urgulayarak "Bu hükümet eski misyonunu bir kenara bıraktı, T- SK son alü ay da bunlan 3 kez uyardı. 3 kez ku- laklannı çekti" dedı. Kumbaraeıbaşı. CHP Ge- nel Başkanı Deniz Baykal'ın "azat et- tim" sözlerine gösterılen tepkilere ıse "Bu hükümete bu laflar az bik. Başbakanuı rahadaması için bankacılann.finansçevrelerinin onu azat etme- sigerekiyor" karşılığını verdi. Genel seçimlerin ertelenmesini isteyen ANAP yönetimi. umutlarını CHP içinde gedık açmaya bağladı. CHP'li Gaziantep Belediye Başkanı Ce- lal Doğan. "Türkiye önünü görmeli. ittifaklara olanaksağlanmah. Bunlarolmadan seçimden bir gün sonra yeniden kriz olur" derken Başbakan Yılmaz da bu görüşü dayanak olarak kullandı. CHP Samsun Millervekili MuratKarayalçın ise "Seçim takviminin TBM.M'de tartışmaya açü- masını" istedi. tstanbul Mılletvekıli Ercan Ka- rakaşda iki seçimin bir arada vapılmasınınvan- lış olduğunu. buna parti içinde çok ciddı ıtiraz- lar bulunduğunu söyledi. Karaka>. "Seçmenin doğnı tercihte bulunma hakkı elinden alınıyor. Önce seçimin altyapısı hazuianmab" dedi. CHP'de başta Hasan Fehmi Güneş olnıak üzere bazı muhalif Parti Meclı.M üvelerı de genel veve- rel seçimlerin birlikte yapılmasına karşı olduk- lannı. bu konunun partinin yetkili kurullannda tanışılmadısmı bildirdiler. CHP Genel Merkezi'nde 19 Eylül Cumartesi günü il başkanlanyla görüşmeler yapılacak. 20 Eylül Pazar günü de Devlet Konuke\ i'nde CHP lideri Baykal başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu. Parti Meclisi üveieri. milletvekilleri \e ıl başkanlan ile ıl beledive başkanlarının katıla- cağı bir toplantı >apılacak. Bu toplantılarda se- çim hazırlıklannın vanı sıra. son günlerdekı er- telcme tartı^maları da gündeme gelecek. Onur Kumbaraeıbaşı, genel seçimlerin erte- lenmeM gıri^imleriyle ilgili olarak "Yerelseçim- lerde pıw a yapılmak isteniyor. Ne çıkıyor bir gö- relim. tehlikeli bir gelişme olacak mı ona göre ge- nel seçime gidelim. deniyor. Peki aynı tabto çıkü. o zaman genel seçimler hiç yapılmayacak mı? Ya- sa ile seçim sonuçlan belirleme garantisi var mı demokrasilerde" görüşünü dile getirdi. Seçim sonuçlarının "ay nı" çıkma olasılığımn çok zayıf olduğuna dikkat çeken Kumbaraeıbaşı. şunları sövledı: "RP oylannın yüzde 20'ye çıkması bir özel durumdu. RP'nin radikal tabanı yüzde 8-10. Bu radikaJ taban dışında oy verenler, cumhuri- yet rejimine karşı olduklanndan oy vermediler. Sonra. Türkiye. büy ük bir endişe yasadı. bunu gördüler. yanlış yapnklannı. RP'nin maskesinin indiğini gördüler. Bu koşullarda FP'nin yeniden ay nı oy u alması beklenemez. Tabkmun değişme- yeceği görüşü. başka endişeleri perdelemek için kullanılıyor. ANAP. DY P'nin istediği ölçüde yıp- ranmadığını. hatta kendisinin daha çok yıpran- dığını gördü. Zaman kazanmak istiyor." Mali yardım hâlâ askıda Bakan Gürel AB'yi eleştirdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AB'den Sorumlu Devlet Bakanı Şükrii Sina Gürel, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı ortak- lık ilişkisinden doğan yü- kümlülüklerini yerine getir- mede takmdığı ihmalkâr tu- tumunu sürdürdüâünü söy- ledi. AB Koordinasyon Kuru- lu'nun üçüncü toplantısının açılışında konuşan Gürel. AB'den Türkiye'ye yapılma- sı öngörülen mali yardım ko- nusunda hâlâ somut adımla- nn atılamadığını belirtirken Ortaklık Konseyı'nin de dü- zenli veetkili bir biçimde ça- hşamadığını vurguladı. Tür- kiye'nin. özellikle Gümrük Birliği'nin ışleyışine ilişkin AB'de yürütülen çalışmalara katılımının sağlanamadığına dikkat çeken Gürel. "Türtd- ye-AB ilişkilerinin. Türki- ye'nin birüğe üyeliği doğrul- tusunda sağlıklûetkili \e tem- polu biçimdegeliştirilebUme- su ancak taraflann üzerinde tam anlamıyla u/laştıklan bir stratejinin uygulamaya konmasıvla mümkün hale gelecektir" dedi. Gürel. Tür- kiye'nin AB ile ilişkilennm geliştirilmesine dönük ola- rak yükümlülüklerini verine getirmek için gayret sarf et- tiğini. ancak AB'nin konuy- la ilgili tutumunun belirsizli- ğini koruduğunun da altını çizdi. AB Koordinasyon Kuru- lu'nun ilk toplantısını 9 Ekim 1997'de ikincisinı ıse 16 Şubat 1998'de > aptıgını hatırlatan Gürel. kurulun iş- le\ini ise şu sözlerle açıkla- dı: "Koordinasyon Kurulu çahşmalan yapısında. bir yandan AB taranna götürü- İecek görüşlerin Türkiye ya- ranna oluşturulmasında ka- mu kurum ve kuruluşlannın katkısını somutlaştınyor \e bu katkıya ortak bir biçim kazandırmaya çahşıyoruz. Öte yandan da Türkiye'nin ilişkilerin geliştirilmesinde kendine düşen yükümlülük- ler gereği yapması gereken çahşmalan sap&yoruz." YAZI/ ORHAN BÎRGİT Önceki gece Ankara-lstanbul sefe- rini yapan THY uçağını kaçıran genç, bu işin önünde sonunda kendi yaşamı- nı karartacağını hesap edebilseydi, ta- bancasını çekip kokpite dalar mıydı? Bir örgüt eylemcisi olsaydı, soguk- kanlı bir pilotun nasihatlannı dinleye- rek, Trabzon Havaalanı'nda teslim ol- dugu güvenlik güçlerine "eylemi yap- ma nedeni olarak 8 yıllık eğitimi ve tür- ban yasağını" gösterir miydi? Ihsan Akyüz adlı korsan, sağ görüş- lü bir genç, ama eğitimli bir örgüt üye- si degil; dahası askerlik günlerinde Vi- etnam Sendromu diyetanımlanan psi- kolojik rahatsızlıkla da karşı karşıya gel- miş. Ama bütün bunlar, önceki gece Air- bus 310 tipi uçağın "oyuncak ya da gerçek" bir silahla kaçırılmasını da. o eyleme genç bir adamı yönelten ne- denleri de bir anda göz ardı etmemizi gerektirmiyor. Önce birinci kusuru büyüteç altına atmalıyız. Başkentin tek ve uluslararası boyut- taki havalimanında, alana giriş-çıkış- lardan terminallerin kapılanna kadar Tahrikçiliğin Sonu... nasıl bir başıboşluğun egemen ofdu- ğunu, bu çok şükür ucuz atlatılan son olay kim bilir kaçıncı kez ortaya koy- maktadır. Silah, ister oyuncak, isterse gerçek olsun. Havalimanlarının katı kurallarına gö- re. her ikisinin de uçağa binilirken, kontrolü yapan polislere teslim edilme- sinin zorunlu olduğunu bilmeyenimiz mi var? Demek ki oyuncak da olsa, silahla uçağa binilebildiğine göre, eğitimli bir eylemcinin aynı kapılardan geçerek amacını gerçekleştirmek istemesi, en- gellenmeyecektir. Dün bu yazıyı hazırlarken, Esenbo- ğa Havalimanı'ndaki güvenlik görevli- lerinin kaçının bu ıhmal nedeniyle ifa- desinin alındığını yansıtacak habere rastlamadığımı söylemeliyim. • • • 76 yolcu ve 8 THY personelini. bir havalimanının aprona açılan kapısını yol geçen hanı gibi serbest bırakan ih- malci, tek kişi değildir ve olmamalıdır. Tıpkı Ihsan Akyüz'ü bu eksik eyleme yönelten nedenin de, salt bir türban yasağı ve 8 yıllık öğrenim kavramları ile sınırlı olamayacağı gibi. Geçen hafta türban yasağını delmek amacı ile eşini konu mankeni olarak kullanmaktan kaçınmayan birpolitika- cınınöyküsüüzerineyazdığım yazı için beni arayan okurlanm arasında birisi- nin gözlemi ötekilerden farklı idi. Bana, "Bu tür insanların amaçları; çevrelerinde, kendi politik çıkarları doğrultusunda ün yapmak. Onlarayar- dımcı olmayın" diyordu. Okuruma, asıl amaçlannın genç insanlann gelecekle- rini boşu boşuna karartmak olduğunu söyledim, kışkırtıcıların. Acaba ihsan Akyüz, sekiz yıllık eği- timin niçin karşısındadır da. o düşün- celer bir uçağı kaçırıp Çeçenistan'a gö- türerek sesini duyurması için bir gerek- çe olmuştur? Akyüz ve başka yüzlerce insana ay- lardan beri sekiz yıllık eğitimin ülkeyi dinsizliğe götürdüğünü anlatarak sa- bah namazlarından başlayan tahrikler- de bulunanlar, Airbus 310'un içindeki 84 insanın birisinin bile burnu kana- saydı, dün gece rahat bir uyku çekebi- lecekler miydi? Hele hele son türban mücahidemiz olarak miting alanlarında boy gösteren Tansu Çiller, kendi dosyalannın üstle- rini örtmek için kullanmaya çahştığı ba- şörtüsü tahrikçiliği ile kimi psikolojik açıdan hasta insanları hangi dipsiz ser- güzeştlere yolcu etmek istediğinin bi- lincinde midir? Adli Tıp arşivleri bu tür sergüzeştçi- lerin kışkırtmaları ile kundakçılıktan adam öldürmeye kadar uzanan sayısız olayı sergileyen dosyalan banndırıyor. Gümüşhane Baro Başkanı'nı vuran adam. kendisini öyle bir kışkırtıcı yayı- nın cinayete azmettirdiğini, savunma olarak, mahkemelerde söyledi. Bir yıldır, bütün ticari ve siyasi gıda- ları sekiz yıllık eğitım ile okullar ve res- mi kurumlarda kıyafet yasağı olan tah- rikçilerin öncülüğü nöbetini son günler- de DYP liderinin üstlenmesini, Fazilet Partili kimi politikacıların eleştirmesi anlamlıdır. Ama daha da anlamlı olanı, büyük bir kitle partisi olarak bilinen Doğru Yol içinde, tek bir Tanrı kulunun genel baş- kanlarının yeni misyonunu eleştirmek için ağızlarını açmamasıdır. Bu boşu- na bekledikleri siyasi ikbal uğruna, Çil- ler'in şakşakçılığına soyunmuş sözde her birisi deneyimli, eski anlı şanlı po- litika profesyonellerinin genel başkan- larının tahrikleri sonunda başını derde sokacak bir Ihsan Akyüz olayının itiraf- çısının söyledikleri karşısında kına yak- ma görevinin de kendilerine düşeceği- ni unutmamaları gerekecektir. • • • Mehmed Kemal de aramızdan ay- rıldı. Gençlik yıllarımın usta gazetecisi, şair ve dost Mehmed Kemal'i yitirmiş olmanın acısını tüm sevenleriyle pay- laşmak istiyorum. POLflÎKA GUNLÜGU HİK31ET ÇETİNKAYA Üçgen••• Türkiye'deki siyasal belirsizlik kimlerin işine yan- yor? Örgütiü çetelerin ve din bezirgânlannın... Susurluk kazasıyla ortaya çıkan. devlet içindeki ör- gütlü, silahlı güç; bu belirsizlik ortamından yaraıianı- yor, din bezirgânları 'başörtüsü' yutturmacasıyla ka- faları karıştınyor... Önceki gün okullar açıldı... Şeriatçı basın Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ- bay'a saldırısını sürdürüyor... Çete, mafya, tarikat üçgeni ise yerli yerinde... Birsüre 'seçim fartşmas/'yapıldı; şimdi ise 'başör- tüsü yutturmacası' gündemin birinci sırasına yeıieş- ti... Tansu Çiller. gerici-faşist örgütlenmeye ödün ver- meyi sürdürüyor; Fazilet Partisi. Refah'ın devamı ol- duğunu eylemleriyle kanıtlıyor... Abdullah Gül. eşi Hayrünnisa Hanım'la 'türban şov' yaparken foyasını Cumhuriyet ortaya çıkarınca, din bezirgânları yeni senaryolar yazmaya başladılar... Bakın şimdi ne diyor, foyası ortaya çıkan Hayrün- nisa Hanım: "Ben 18 yıl önce, Çemberlitaş Kız Lisesi'ni başör- tüiü olduğum gerekçesiyle bırakmak zorunda kal- dım." Hayrünnisa Hanım doğruyu söylemiyor!., O yıllardaÇemberlitaş Kız üsesı'ndeokuyan kız öğ- renciler Hayrünnisa Hanım'a yanıt veriyorlar: "Hayrünnisa o zaman başını filan örtmüyordu. Oku- lu bırakıpevlendı..." Zaten Hayrünnisa Hanım da bu konuda çelişkili açıklamalar yapıyor: "Okulda kız öğrencıler olduğu için derslere başı açık gıriyordum. Fakat okul dışında başımı örtüyor- dum..." Oyun içinde oyun... Kimisi katıksız 'Müslüman', kimisi 'kahraman'ola- rak boy gösteriyor... Din bezirgânları ve çeteler ortak bir noktada birie- şiyoriar: "Yalan söyleyelim, kendi çıkarlanmızı koruyup kol- layalım..." Maskelerini aşağıya çekince de çıldırıyorlar: ! "Müslümanlar ve kahramanlarkartel mağduru..." . • • • -; DYP lideri Tansu Çiller. Kütahya'nın Tavşanlı il- çesinde 'türban şov' yaparken. acaba Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Hanım ne düşünüyordu? DYP mitinginde bir pankart: "Başörtüsü cuntaya mezar olacak!" '• Atatürk posterinin yanına ise Çiller'in türbanlı res-'. mi asılmıştı... Artık DYP'nin Fazilet Partisi'yle bir farkı yok!.. Merak ediyorum; Hasan Ekinci. Nahit Menteşe, Mehmet Gölhan gibi deneyimli politikacılar DYP li- derinin bu tavrına ne diyorlar? Yalan üzerine politika yapılıyor Türkiye'de... Son örnek. Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Ha-. nım'ın açıklamalarıydı... Hayrünnisa Hanım, geçen yıl liseyi dışandan bitir- miş... Şimdi bir soru: "Hayrünnisa Hanım, lise bitirme stnavlanna başt- '• nız açık olarak mı girdiniz" Hayrünnisa Hanım iki gün önce ne diyordu: "1980'de üniversiteye gıriş sınavını kazanmıştım. Başım örtülü olduğu ıçınyükseköğretimyapamamış- tım..." Hayrünnisa Hanım, o yıl zaten başı açık olarak Çemberlitaş Kız üsesi'ne gidiyor, ardından okulu bt- rakıp Abdullah Gül'le evleniyor... 1980 yılında liseyi bitirmemış Hayrünnisa Hanım; 1997 yılında dışandan lise bıtırme sınavlarına girip başanlı olmuş, bu yıl da üniversite sınavlarını kazan- mış... Siyasi belirsizlikten yararlanmak isteyenler her yo- lu deniyorlar... Yıldırma ve sindirme yöntemi kimlere yönelik? Millı Eğitım Bakanı Hikmet Uluğbay. Prof. Dr. Tür- kân Saylan. Prof. Dr Kemal Alemdaroğlu... Oysa dinci örgütlenme hem okullarda hem de üni- versitelerde egemenliğini sürdürüyor; tarikat bağlan- tılı öğretim üyeleri bildiklerini okuyor... Tarikat yurtlarında neler oluyor? Başını örtecek üniversiteli kızların burslan aylık 300 dolardan 500 dolara çıkanlıyor: Nurcular ve Süley- mancılar bu konuda birbirleriyle yarış ediyor... • • • Okullar açıldı... İBDA-C. Hizbullah. Islami Hareket ve tarikatlar ye- ni bir oyunu sahneye koyacaklar: "Öğretmen kıyımına protesto..." Üniversiteler açılacak... Bu kez bir başka eylem: "Başörtüsü zulmüne son!.." Mesajlar verilmeye başlandı... Diyoriar ki: "Korkmayın, yılmayın; işkence ve hapisten korkma- yın..." Çorumlu ihsan Akyüz de bu amaçla THY'nin An- kara-lstanbul uçağını sılahını çekip Trabzon'a indiri- yor, sonra pilotun koluna girıp gazetecilere poz veri- yor... Evet...Bugünlere nasıl geldik? Bu soruyu sık sık sorun kendinize... hikmet.cetinkaya " cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 C A G D A Ş Y A Y I N L A R CAĞININ TANIĞI ÜC YAZAR 2 BASI «o x: TL KUBİLAr OütYf VE TARİKAT KAMPLARI 4 BASI 55, Y T L SANCILI riLLAR KUSATIUHIJ SOKAKLAR 4. BASI KUZU POSTUNDA KURT 2. BASI BOO 300 TL ZAMBAK SANA DA BULAJTI KAN 2. BASI DİN BARONUNUN KAZLARI 2. BASI 900 XB 1L ÂJIK KADIN1AR 50KACI 2. BASI ij'JjjjTL JERİAT PAZARI BOC 3 « T _ SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Caddesı No:39/41 (34334) Cağatoğlu-lstanbul Tel: (0212) 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog