Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

16 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER '1982 Anayasası' ve son 15 yıl içindeki bir dizi yasa değişikliğiyle orman yağmasına yeşil ışık yakıldı Orman talatn cezasız kabyorOKTAY EKİNCİ Orman Bakanlığf nca hazırlanan \e Ba- kan Ersin Taranoğhınun önsözüyle kitap hal ine getınlen * 1998 Yılı Orman Yangın- lan ile Mücadele Ana Planı" başlıklı e> - lem programında "orman içi yapılaşma" yangın tehdidi olarak görülmediği gıbı u arazi mafyasr da mücadele edilmesi ge- rekenler arasında sayılmıyor... Benzer şekılde Orman Yasası ve mev- zuatında da imar ve kaçak kentleşme tah- ribatına karşı bir önlem bulunmazken tam tersine ormanların yasal ya da yasadışı iş- galine oianak ve "cesaret" \eren diizen- lemeler yer alıyor. Özellikle "1982 Ana- • Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "1998 Yılı Yangınlarla Mücadele Ana Planı"nda kaçak yapılaşma ve imar mafyası "yangın tehlikesi" olarak görülmezken anayasanın 169. maddesinde de yasadışı kentleşme sonucunda işgal edilen ormanlık alanlann bile "orman dışına çıkartılmasma" yasal oianak sağlanıyor... yasası" ve buna dayalı son 15 yıl içindeki bir dizı yasa değişikliğiyle de orman yağ- masına yakılan yeşil ışık daha da güçlen- mişdurumda... Bütün bunlann sonucunda ise: Istan- bul'u sarmalayan ve kimi bilım çevrelerin- ce "kentormanlan" adı venlen ormanla- nn, aynı bölgelerdekı imar talanına "yeni geli$me alanı açmak" ıçin yakılması da yağmaya karşı "idari ve yasal hoşgörii" nedeniyle "cezasız kaian suçlar" kapsa- mınagiriyor... Orman BakanlığVnın 1998 Yılı Orman Yangınlan ile Mücadele Ana Planı'nda. ülkemizdeki yangınların yüzde 3'iinün "yıldırundüşnıesi'', yüzde 12'sinın "kasten". yüzde 38'inin "ihmaT \e "dik- katsi/Jik" sonucunda çıktığı belırtilırken yüzde 47'Iik bir dilim için de "bilinmeyen sebepler" şeklinde tanım getınlmış. Yangınlann yansma yakın bir bölümü- nün "büinmez nedenlerle çıkOğT varsayı- mına dayalı olarak gelıştinlen •'mücade- le'' planı ıse buna koşut olarak diğer "*bi- KnebileıT nedenler üzennde yoğunlaşıyor. Bövlece. aynı planda bir "tehdif olarak göstenlmedıği ıçın aslında o bilinmeyen nedenlerı oluşturan arsa \e arazı yağma- sı. orman içı yasal ve yasadışı yapılaşma ve imar mafyası gıbi "gözler önündeki" yangın faktörlerine karşı da bir mücadele 4 ayrı yerde çıkan orman yangınlarında 18 hektar alan kül oldu Istanbul yanmaya devam ediyorİstanbul Haber Servisi - Ormanlık alanlannda son bir haftadır art arda yangınlar çıkan Istanbul'da dün de 4 ayn noktada yangın çıktı. Sanyer ve Kavacık'ta çıkan yangınlarda yaklaşık 18 hektar alan yandı. Sanyer Demirciköy'de çam ağaçlannın dikili bulunduğu ormanlık alanda dün saat 14.40 sıralannda çıkan yangında, yaklaşık 15 hektarlık alanda bulunan çam ağaçlannın zarar gördüğü belirtildi. Askeri birlikler ve vatandaşlann da katılımıyla yürütülen çalışmalar, riizgânn zaman zaman yön değiştirmesi sonucu söndürme ekiplerine zor anlar yaşattı. Çevredeki siteler ve fabrikalara sıçraması zorlukla önlenen yangın, bir buçuk saat sonra kontrol altına alındı. Yapılan incelemeler sonucu yangına, Mandıra Deresi me\kiinde bulunan elektrik trafosundan kopan bir telin çıkarttığı kıvılcımlann yol açtığı ve tek bir noktadan başladığı belirlendi. Bu arada bazı görgü tanıklan ise yangının birçok noktada bir anda başladığın^öne sütdii. * * Afıadofü yakasfnufw<f4Mtlı noktasında da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınlannda toplam 27.5 dönüm orman alanı \e fundalık tahrip oldu. Elmalı Barajı ve Kavacık'a bağlı Baklacık bölgesindeki ormanlık alan ile Çavuşbaşı mevkiindeki fundalık alanda peş peşe yangınlar çıktı. CHP liden Deniz Baykal ın orman yangınlanyla ilgili Kavacık Mihrabad Korusu'nda incelemelerde bulunduğu sırada başlayan yangınlar büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Y n n ı t Kk*>kİ£>Vf*n e n n i l n r Bu fotoğraf son orman yangınlanna komşu olan ve \ine orman niteliğindeki San- X d i U l u c ı v i t : ^ c ı ı » U £ u i d i y e r y e B e y k o z a r a z ilerinden dün çekildi. Yangınlarla ilgUİ görüş açıklayan tüm yet- kililer, ilk kez açık bir şekilde "arazi mafyasııu" ve imar amaçlı "sabotaj" ihtimalini gündeme getirdiler. Şimdi Orman Bakanı Er- sin Taranoğlu'ndan, istanbul Valisi Erol Çakır'dan, Büvükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Krdoğan'dan. Beykoz Belediye Başkanı \ ücel Çeükbüek'ten, Sanyer Beiediye Başkanı Yusuf Tulin'den ve diğer ilgili belediye başkanlan \e ka\ makamlardan öncelikle şu sorulara yanıt bekleniyor: 1- Fotoğrafta görülen orman içi yapılar yasal mıdır. kaçak mıdır? 2- Yasalsa nasıl ve kim- ler ruhsat verdi. Kaçaksa neden yıkılnuvorlar? 3- Önceki yıtiarda İstanbuİ'da yanan ormanlık alanlarda bugünkü durum nedir? Son 10 yılda İstanbuİ'da 5 bin 799 hektar orman alanı yok oldu 9 yangının nedeni belirlenemediİstanbul Haber Servisi - İstanbuİ'da son 10 yılda meydana gelen 972 orman yangı- nında 5 bın 799 hektarlık orman alanı yok oldu. Son beş günde 145 hektarlık alan yan- dı, yangınların 3'ünün kasıt, 2'sinin dikkat- sizlik, l'inin elektrikhattından kaynaklan- dıgı 9"unun nedeninın de henüz bilınmedi- ği belirtildi. Istanbul'da son 10 yılda en çok 1993 yı- lında orman vangını çıktı. 219 adet orman yangınının meydana geldiği 1993'te, 2 bin 757 hektarlık orman alanı tahrip oldu. istanbul'da 1988- 1997 yı llan arasında çı- kan orman yangınlan ve yanan alan mikta- n şöyle: Son beş günde 15 orman yangınının çık- tığı Jstanbul'da. yakJaşık 145 hektarlık or- man alanı kül oldu. İstanbuİ'da meydana gelen orman yangınlanndan 3'ü kasıt. 2 si dikkatsizlik. 1 'i elektrik hattından kaynak- lanırken 9"unun nedeni ise belirlenemedi. Meçhul yangına hassas işletmeler arasın- da bulunan istanbul ve Alemdağ İşletme Müdürlüğü'ne bafilı ormanlık alanlarda da 1 Ocak-13 Eylül 1*997 tarihleri arasında 34 orman yangını çıktı, 14hektarlık alan yok oldu. Bu yılın aym döneminde ise yangına hassas orman işletme müdürlüklerine bağ- lı orman alanlannda 69 orman yangını çık- tı ve 195 hektarlık alan zarar eördü. ve eylem stratejisi tanımlanmıyor. Örneğin, yine aynı yaklaşıma koşut ola- rak yangına karşı "bUinçlendirme" faali- yetlerinde de "hedef kideler* olarak "ço- cuklar". "orman köylûJeri* "basın ve gö- nûllii kuruluşlar'ılc -turizmsektörüT1 nün yeraldığı ana eylem planında. son yangın- larda da açığa çıkan "orman içi yapılaşma sakinlen"". "arsa ve arazi pazarlamacılan". "ormanlık aJanlardaki belediyeter", "or- man tahsis edilen yatınmcılar'*. "kaçak kentleşme güçleri" \ e orman talanına göz yuman "partiler ve poütikacılan." bilinç- lendırilmesi gereken kesimlerarasında sa- yılmıyor... Orman Yasası ve mevzuatın- daki orman talanına yönelik "özendiricr ve "oianak sağlayıcT hü- kümlenn temelinde ıse 1982 Anayasası yatıyor. İstanbul Barosu'nca 27 Şubat 1998 tarihinde diizen- lenen bir panelde bu konu- daki tarihçeyi özetleyen Yar- gıtay 20. Hukuk Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ferruh At- başoğlu. 1961 Anayasa- sı'nm 131. maddesinde or- manlar için getirilen temel güvencelerin 1970'teki de- ğişiklikle sarsılmaya başla- dığını. buna dayalı 1744 sa- yılı yasayla da "orman nite- liğini kaybetmiş yerler" kav - ramının getırilerek yasal olanaklarla ormanlann göz- den çıkartılma sürecinin başlatıldığmı vurgulamıştı. 12 Eylül 1980darbesinin ardından 1982'deyürürlüğe giren yeni anayasa ise bu sü- reçte "orraanlara darbe" dönemine geçişin önünü aç- tı. Ormanlarla ilgili 169. maddede, çeşitli nedenlerle bırlıkte "şenir, kasabaveköy yapılanmn toplu olarak bu- lunduklan yerler"de orman sınırlannın "dışuıa''çıkartı- labilecek alanlar arasında sayılıyor. Bu yerleşmelerin en azın- dan "¥8*81" ve "imar plan- lanna uygun" olma koşulla- n anayasanın 169. madde- sinde "ihmaT edildiği için de kaçak ve yağmacı bir ya- pılaşma sonucunda işgal edilen orman alanlan, "ana- yasaya uygun yasal düzenle- meferle" orman dışına çıkar- tılabfliyor... örneğîn, tstanbul'daki son orman yangınlanna "komşu" konumda bulunan ve 1990 sonrasındaki gelış- meyle bir tür kaçak "plaza- lar" ve "iş merkezlerr sem- tine dönüşen Kavacıkve Ça- vuşbaşı bölgesi. ışte bu ana- vasal uygulamayla 1980'h yıllarda orman dışına çıkar- tılan orman alanlanydı. Şimdı, aynı alanlann bu kez "yangın yerteriyte" kuşatıl- ması da onnan talanına kar- şı bu büyük ve "yasal"(!) hoşgörünün sonucu değil midir? CHP, Meclis araştırması için önerge verdi Yanan yerlerde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyecek ANKARA / İSTANBl L / İZMİR (Cum- huriyet)- Bakanlar Kurulu'nun dünkü top- lantısında Istanbul'daki orman yangınları eie ahnırken yakılan yerlerde kesinlikle ya- pılaşmaya izin verilmeyeceği açıklandı. De\ let Bakanı Ahat Andican. yanan yerle- rin yeniden orman haline dönüştürüleceği- ni beiirterek yeşillendirme çahşmalannın başladığını bildirdi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve arkadaşlan, orman yan- gınlanyla ilgili TBMM'de Meclis araştır- ması açılması için TBMM BaşkanlıgYna önerge verdiler. Istanbul'un yeşilini büyük ölçüde tahrip eden orman yangınlan. Ba- kanlar Kurulu'nun dünkü gündeminde önemli bir yer işgal etti. Rant amacıyla or- manlann yakılma ihtimalini dikkate alan Bakanlar Kurulu'nda tahrip olan alanlarda yapılaşmaya kesinlikle izin venlmemesi yönünde görüş birliğine vanldı. Devlet Ba- kanı Ahat Andican da toplantının ardından yaptığı açıklamada, yanan ormanlar için yeniden yeşillendirme çahşmalannın baş- ladığını bildirdi. CHP'den önerge CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. İs- tanbuİ'da son bir hafta içinde yanan orman alanlannı tek tek videoya kaydettiklerini beiirterek. bu alanlarda önümüzdeki gün- lerde en küçük bir imar genişlemesini bile halka şikâyet edeceklerini söyledi. Baykal, orman yangınlarınıyla ilgili TBMM'ye araştırma önergesi verdiklerini beiirterek vangının nedenlerinin ve sorumlularının Meclis'te oluşturulacak komisyonca araştı- nlacağını vurguladı. CHP lideri Baykal. CHP'nin İstanbul millervekilleri Algan HacaloğJu ve Mehmet Sevigen'le birlikte tstanbul'da yanan orman- lık alanlarda dün çeşitli incelemelerde bu- lundu. Baykal, Beykoz ve Yakacık'taki yan- mış bölgelerde helikopterle yaptığı incele- melerden sonra Sarıyer Maslak'taki İstan- bul Orman Bölge Müdürlüğü'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Konunun çok has- sas olduğunu belirten Baykal, toplumun dikkatini orman yangınlanna çekmek iste- diklerini belirtti. Son günlerdeki yangınla- nn, mevsimin olağan alışılmış bir orman yangını niteliğinde olmadığını ortaya koy- duğunu bildiren Baykal, uzmanların da yangınlann sistematik bir şekilde çıkartıl- mış olduğu yolunda görüş bildirdiklerine dikkati çekti. CHP tstanbul 11 Başkanı Etem Cankurtaran da yaktıklan orman arazisini ranta dönüştürmek isteyen canilere "dur" demek için bütün siyasi partilerin il baş- kanlıklannı işbirliğine ve ortak davranma- yaçağırdı. Izmir Çevre Hareketi Avukatlan'ndan Noyan Ozkan. Istanbul'da son bir hafta için- de kasıtlı olarak çıkarılan orman yangınla- n ile onrıan arazilerinden arsa kazanmak ve yasadışı yapılaşmak amacı güdüldüğünü söyledi. Avukat Özkan. "Bövlece yerel se- çimlere 8 ay kala gecekondu mahallelerinin sınınndaki orman cn«eli. politikacı-gece- kondu mafyası işbirliği ile yok edümekte- dir-dedi. NE\ ŞEHİR1. İCR4 İFLAS MÎDÎIRLÜĞC'NDEV ÖDEME EMRMVİLAMLN TEBLİĞİ DosyaNo: 1998 66 Alacaklı. Osman Topaç. Galerıcıler Sıtesı Nev^ehır. Borçlu Mehmet Onıç ICarakaya. Yeni Ankara Sk No 1 Cebecı Ankara Borç mıktan. 4431 985OOOTL vemasraflan. Yukandaşazılı borcunuzdanötürüadLnızadüzen- lenen ödeme emnnın han teblıgat bıla teblığ mde edılmış olup zabıtaca adresınızın tespıtı de mumkün olmadıgm- dan odeme emnnın ılanen leblıjıne karar \en]mı>tır. Borcujıuzu ışbu ılanın gazete ile yayımı îanhınden üıbaren vasal 10 giınluk süreve takdıren 10 gün ılavesı ile 20 gün ıçınde ödememz, bu sure içinde mal beyanında bulun- manız Senedm kamb'ıvo senedı olmadığı veva altındakı ımzanın sıze aıt bulunmadığı \eya borçlu olmadıgınız ve- ya borcun ödendığı \e\a ertelendıŞı veya zamanaşımına uğradığı ıddıasında ısenız ılanın gazete ile yayımını mu- teakıp yasal 5 gunlük süreye 5 gün ıla\esı ile 10gün ıçensınde lcra Tetkık Mercıı Hâkımlığı'ne bir dılekçe ile baş- Mjmıanız. ımzaya daır ıtırazınız var ıse aynı süre ıçmde lcra Tetkık Mercıı Hâkımlıgf ne yaprnanız Aksı halde ıj- bu ödeme emnnın yavımı tanhını ızleyen 10 gün sonunda takıbın kesınleşa'eğmın bılınmesı Behrlenen sûre ıçın- de mal beyanında'bulunmamak veya aykırı bevanda bulunmanın ılanın neşrı giinünü müteakıp 20 günıin sonun- da cezaı mesulıyetınızı gerektırecegı teblig ve ılan olunur 12 8 1998 Basın: 40912 ACI KAYBEVflZ Acılı Kuşak'ın seçkin temsilcisi, değerli yazar, ozan, ilk sendikacılanmızdan, usta gazeteci ağabeyimiz MEHMED KEMAL'İ kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, okurlanna, yazın ve basın dünyasına başsağlığı dileriz. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI ACI KAYBIMIZ Cemiyetimiz üyesi. Basın Şeref Kartı \e 1995 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi değerli arkadaşımız MEHMED KEMAL (Kurşunlu) 14 Eylül 1998 Pazartesi günü vefat etmiştir. Vefatı camiamızda büyük üzüntü yaratan Mehmed Kemal'in cenazesi 16 Eylül 1998 Çarşamba günü saat 11.00'de Cumhuriyet Gazetesi. daha sonra da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önünde yapılacak töreni takiben öğle namazından sonra Şişli Camii'nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa \erilecektir. Mehmed Kemal'e Tann'dan mağfiret, kederli ailesine ve üyelerimize başsağlığı dileriz. TÜRKtYT GAZETECtLER CEMİYETt Yazın ve kültür dünyamızın en seçkin kalemlerinden, yapıtlan ve kişiliğiyle unutulmazlaşan Sevgili MEHMED KEMAL ustayı kaybettik. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. TÜRKİ\ E YAZ4RLAR SENDlKASI I HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI "Ünivepsite AŞ Bir hafta yurtdışındayken meğer neler olmuş neler!.. Biryazımda eleştirdiğım Sayın Mustafa Denizli'nin çocukları harikalar yaratmış. (Can Bartu bile beğen- diğine göre, artık gerisini siz düşünün!) Ve de sevgili Toktamış Ateş, benim bir yazıma çok alınmış. Onun alınmasına da başka alınanlar olmuş. Ateş, adımı vermeden benı eleştirmış.. Ateş'ı de baş- kalan eleştirmışler... • • • Ben o yazımda, özel Bilgı Üniversitesi Tarıh Bölümü Başkanı Prof. Mete Tunçay'ın Atatürk ve Kurtuluş Savaşı karşıtı düşüncelerinı sergilemıştım. O ünıversı- tedeki bir konferansım nedeniyle edındığim ızlenimle- rimi de buna eklemiştim. Bilgı Üniversitesi -bir ikı göstermelik hoca dışında- ikinci cumhuriyetçilerin üniversitesi gibiydı. Sevdığim ve saydığırn Prof. UğurAlacakaptan ve Toktamış Ateş gibi birkaç isim, görünüşu kurtarmak amacıyla. araya sokuşturulmuş gibiydiler. Sevgili Ateş bir yanden benı eleştirmış.. Öte yandan da, Bilgi Üniversitesi'nın uzun bir övgüsünü yapmış. Tepkiye tepkınin, daha ben yurda dönmeden geldi- ği anlaşılıyor. Yalova yerel basınında, Sayın Muharrem ince'nın köşesinde şu satırlar çıkmış: "Toktamış Hoca, diyelım kı Kışlalı 'nınyanlış yaptığı- na inanıyor. Böylesıne hakaret edicı bıryazı yazacağı- na, Abdurrahman Dilipak'a gösterdığı hoşgöruyü O'na gösterseydı, daha lyı birış yapmış olurdu.." • • • Ateş'in tepkısine asıl uzun ve aynntılı tepki ise, eski bir Cumhuriyet yazanndan gelmiş. Yalçın Pekşen, Ak- şam gazetesındekı köşesinde şaşkınlığını dile getır- miş. Sayın Pekşen'in şaşkınlığının ıki nedeni olduğu an- laşılıyor. Birincisi, devletçiliğı savunan bir çızgide, birdenbıre bir özel üniversiteye övgü düzülmesLİkıncisı, o övgü sırasında, Bilgı Üniversitesi'nın "devletten tek kuruş almadığı"nın savunulması.. Yazı önce söz konusu ünıversitenin nasıl kurulduğu- nu anımsatıyor: "Hani birbakanınyeğeni, birarkadaşı ile birlikte, ara- ya söz konusu bakanı da sokarak, PTT'den 1000 'eya- kın telefon hattı kiralamış ve Türkiye'de ilk kez 900'lü hatlan 'Alo Bilgi adı altında işletmeye başlamıştı.. Vâ PTT üstünden gelen paralar, günümüz Bilgı Ünıversi- tesi'ninpara kaynağını oluşturmuştu. Ünıversitenin adı bile oradan gelmişti. YÖK, bu şirketin ünıversite olma- sına izin vermemişti de, İstanbul Valıliğı Bölge Jandar- ma Komutanlığı'na. kapatılması ıçın emırler vermışti. Ama arkası sağlam yerlere dayalı olan yönetıcıler, ka J pıya dayanan jandarmalara bile aldırmamıştı..." Sayın Pekşen, "Ün/verate/4Ş"başlıklı.çoksertsuç r lamalarla dolu yazısını. şöyle noktalıyor: . "En önemlisı, yere göğe koyamadığınız özel üniver\ sitenin, devletin olanakları kullanılarak ve yasaları çığ- nenerek kurulduğunu bılerek, Türk Devrım Tahhi'n'i gençlere doğru öğretinız." • • • Sevgili Ateş, Bilgı Üniversıtesi'nin bir üyesi olmak- tan "sonsuz gurur ve mutluluk duyduğunu" söytüyor. Oradaki bütün öğretim üyelennın "Atatürk'ün aydınlık yolunun izleyicisi" olduklarını savunuyor. O'na göre. bunun "belkı birkaç istisnası" v*.. •,» Acaba gerçekten de öyle mi? » Geçmışte Atatürk'ü "sağcı bir diktatör" olarak ritte- lendiren bir ismin, şimdi bu ünıversfteyı yönetiyor ol- ması.. Atatürk'ü ve hatta Kurtuluş Savaşı'nı küçümseyici, küçültücü savlan ile tanınan bir ismin. tarih bölümünün başına getınlişı, dekan yapılışı.. Birgazetedeki köşesinde ve hemen verdiğı tüm kon- feranslarda Atatürk ve Kemalıst Devrim karşıtlığını giz- lemeyen bir ısmın, bir başka bölümü yönetmesı.. Tarikatlan ve dinsel "cemaatlen "sıvıl toplum örgü- tü" sayanların, köşe başlarını tutması.. Acaba bunlann hepsı bırer rastlantı mı? Acaba onlar, günah çıkarıp "Atatürk'un aydınlık yo- lunun izleyicisi" oldular da, bızım habenmız mı yok? Acaba bir zamanlar Özal'ın ve daha sonra Cem Boyner'in yanı başında olup da. şımdı Bilgı Ünıversı- tesi'ne yön verenler mı "istisna".. yoksa sevgili Ateş ve birkaç isim mi, oraya "görünüşu kurtarmak" için kon- muşlar?!.. VEFAT Nemika Kurşunlu'nun biricik hayat arkadaşı, Önce ve Ayşe Kurşunlu'nun sevgili babası Yazar, şair MEHMED KEMAL vefat etmiştir. Cenazesi 16 Eylül 1998 günü öğle namazında Şişli Camii'nden kaldınlıp Zincirlikuyu Mezarlığı'na defhedilecektir. AİLESİ Not: Çiçek göndermek isteyenlerin Türk Eğitim Vakfı 'na bağışta bulunmalan rica olunur. Derneğimizin onur üyesi "Acılı Kuşağın şairi" MEHMED KEMAL'İ yitirdik. Ailesine, dostlanna ve yazın dünyamıza başsağlığı diliyoruz. EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ VEFAT 50 yıllık Cumhuriyet okuru. yalnız çağdaş bilime inanmış aydın SAİT TANAÇAN'uı (1923-12.9.1998) ölümü sonucu cansız bedenı. sağ ve bilinçliyken gösterdiği kesin istek ve karan uyannca Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı Kürsüsü'ne teslim edılmiştir. Sevenlerine duyurulur. Eşi SALİHA TANAÇAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog