Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 EYLÜL 1998 ÇARŞAMB/ OLAYLAR VE GORUŞLER YÖK, Eğitim Bilimlerine Neden Karşı? Prof. Dr. IVIAHMUT ADEM Ankam L tmvsıtesı ~yr -y uksekoğretim Kuru- % / lu (\ OK) eğitim bi- ^ ^ limJerinekarşımTso- I rusuna aklı başında -M^ hıçbır eğitim bılım- cının hatta hıçbır aydının olumlu yanıt \ermekısteme\eceğıduşunulur Çunku esas gorev ı bılım ve teknolojı uretmek eğıtım-oğretım hızmetlen vermek olan ûnıversıtelenn en >uksek planlama or- ganı YOK'unbılıme ozellıkle eğitim bı- Iımlenne onvargılı olabıleceğı duşunu- lemez Bunun nedenı anayasa \e 2547 savılı yasada açık seçık belırlenmıştır Anayasava gore YOK, bılım yuvalan olan unıversıtelen, onlann bılımsel ça- lışmalarını ozendırmek, gehştırmek. planlamak. bu amaçla yurhçınde ve yurt- dışında bılım adamı yetıştırmek ıçın ku- rulmuşfur(Mad 131) Turkıye"de 1960"lara değırı eğitim de- nılınce, bıreyın ruhsal \e bedensel gelı- şımı oğrenmesı.toplumauyumuvb ko- nulan ıçeren bır alan anlaşılıyordu Bu daranlamdakj eğitim bılımlen, 1960"la- ra değın yalnızca Gazı Eğitim Enstıtusu Pedagojı bolumunde okutuluv ordu 1965 yılında Ankara Unıversıtesı Eğitim Fa- kültesi'nın (bugunku) adı Eğitim Bılım- len Fakultesı)kurulmasıyla, ulkemızde eğitim bılımlen çağdaş bırboyut kazan- mıştır Bugun eğitim bılımlen bıreyı araştırma konu\u olarak seçen \ e lısans. yuksek lısans doktora duzevınde eğı- tım-oğretım hızmetlen sunuian egıtım yonetımı egıtım planlaması eğıtımeko- nomısı eğitim malıyesı egıtım fınans- manı halk eğıtımı program gelıştınne, eğitim felsefesı egıtım sos>olojısı. eğı- tım polıtıkası olçme ve değerlendırme psıkolojık danışma ve rehberlık, ozel eğitim v b konulan ıçeren çok genış kap- samlı bır alandır YOK ^ urutme Kurulu, 4 Kasım 1997 tanhlı karan\ la Eğıtım Yonetımı ve Plan- laması. Egıtım Programlan ve Oğretım Ölçme \e Değerlendırme Eğıtım Yo- netımı ve Denetımı Ozel Eğıtım Halk Eğıtımı bolumlen alanında verılmekte olan lısans programlarını kapatmiştır Nedenını \ OK Başkanı "Bu bolümler- den mezun olanlann oğretmenlik vap- madığı gibi alanlanna u> gun başka işler de bulamadıklannr sov lemış \ e eklemış "Dumadakı hiçbır ulkede bovte bölüm yoktur" (Radıkal 12 02 1998 s 3) YOK başkanımn açıklamalan bır bılım adamı- nın hıçbır zaman vapmaması gereken ıkı onemlı vanlışlık ıçermektedır Bınncısı kapatılan bu bolumler kesınkes oğret- men vetıştırmemektedır Ikıncısı başta ABD. Kanada olmak uzere dunyanm bır- çok ulkesınde lısans ve lısansustu du- ze> de oğretım v eren bu bolumler \ ardır Bugun ABD ve Kanada'da halen 50"den fazla unıversitedeeğıtım vonetımı lısans programlan bulunmaktadır "Brandon, VVındsor, Regina, British Columbia, Sa- int Marv (Kanada), Eastern YVashing- ton, \ew Metico State, Ohia Eastern, State \ \ unıversıtelen bunlardan bırka- çıdır Eğıtım bılımlen alanında lısansus- tu oğretım programlan >uruten vuzler- ce bolumden bırkaçı Flonda Unıversı- tesı, Toronto OISE f Kanada) Nevv York State Flonda State unıversıtelendır Bu unıversıtelerde egıtım vonetımı, eğıtım planlamasıvb bolumlervardır YOK -\nkara LnıversıtesıvadaEğı- tımBılımlen Fakultesı'nesormadan bu fakultev e " 1998-1999oğretimyılından iö- baren okul oncesi eğıtım oğretmeni, suııf oğretmeni. sosval bilgıJer oğreftnenı, bil- gisajar ve oğretım teknolojilen oğretme- ni jeöştıreceksii)" buvrufunu \ermıştır Bunun anlamı zıraatprofesorune "bun- dan bo>le ilkoğretim okullanna öğret- men yeöştireceksin" demekten tarklı de- ğıldır V OK benzer bır karan İstanbui Teknık Unıv ersıtesı (İTU) ıçın de almış- tır YOK ITU Fen-Edebıyat Fakulte- si ne bılgısavar ve oğretım teknolojılen oğretmenhgı programı açılmasına, adı geçen unıversıteve sormadan 17 Nısan 1998 tanhınde karar vermış bu karar uygulanmak uzere OSV M 1998 ıkıncı ba- samak sınav kılavuzunda da yer almış- tır Ancak kılavuz vayımlanır yavımlan- maz, unıversitenın bılgısı dışındaalınan bu \ OK karanna İTU tepkı gostermış, YOK un bu tepeden ınme karannı du- zeltmesının zorunlu oldugu yonunde ka- rar vermış ve \ OK bu oğrermen yerış- tııme karannı 13 0^ 1998 tanhınde ıp- tal etmiştır Sozde planlama organı olan "VOK'un bu gunubırlığıne yaz-boz tah- tasına donuşen karan 11 Maj is 1998 ta- nhlı bırnotlaOSV M Başkanlığı'ncatum unıversıte adavlarına duvurulmuş ve adayiardan kaldınlan programı seçme- melen ıstenmıştır Bilimsei ve yasaJ degil YOK un Eğıtım Bılımlen Fakultesı ne bundan bov le oğretmen yetiştıreceksınız yonundekı karan bılımsel değıldır yasal hıçdeğıldır Çunku valruzca oğretmen ve- tıştırmeyı amaçlavan eğıtım fakultele- rınden farkını belırgınleştırmek ıçın bu fakultenın adı, 20 07 1982 tanh ve 41 sa>ılı Kanun Hukmunde Kararname ıle Eğıtım Bılımlen Fakultesı olarak değış- tınlmıştır Bovlece oğretmen yetıştıren bır fakulte olmadığı tescıl edılmıştır Eğı- tım bılımlen lısans programlannın V OK tarafından kapatılmasıyla ulkemızde 70 yıllık bır tanhı olan egıtım bılımlen tu- muyle "katledilmiştir." Bu durumda ul- kemızde başta Mıllı Fğıtım Bakanlığı \ OK ve unıv ersıteler olmak uzere gerek- sınme duvulan eğıtım plancısı eğıtım vonetıcısı, okul psıkoloğu, halk egıtım- cısı ozel eğıtımcı program gelıştınne uz- manı. ilkoğretim mufettışıvb uzmanlar nasıl karşılanacaktır' Mıllı Eöıtım Ba- kanıvalılıkleregonderdığı 15 04 1998 ta- nhlı bır genelge ıle okul muduru atana- caklarda eğıtım vonetımı alanında lısans va da lısansustu eğıtım gormuş olma ko- şulunu koymuştur \ OK de bu lısansı veren programları kapatıvor' Mıllı Eğı- tım Bakanlığı \ OK Ba^kanlığı'na gon- derdığı 14 05 1998 tanhlı bır >azı ıle "MEB've Bağlı Kurum N onetkiteri Ata- ma V onetmeliğinin 8. Maddesine gore, okul mudurluklerineatanma baş\urusun- da bulunacak adavlarda. vonetim ala- nında lisans ya da lisansustu eğıtimi gör- muş olmak özel koşulu getirilmıştir. Bu çerçevede "Yonetim alanında lısans va da lisansustu sevhede" mezun v eren fakul- te v e yuksekoğretım kurumlan lıstesmın mumkun olabılecek en kısa surede ba- kanlığa bıldınlmesını ıstemıştır Bu ya- zıvı bakan adına musteşar Bener Cor- dan ımzalamıştır V OK. egıtım yonetımı lısans progra- mını kapatmıştır Savın musteşar MEB kontenjanından \'ÖK uyesıdır YOK. Mıllı Eğıtım Bakanlığf nın bu yazısına venlecek vanıt ıçın Unıversıtelerarası Kurul Başkanlığı Unıv ersıtelerarası Ku- rul Başkanlığı da dahıl tum unıversıte rek- torluklerının konuya ılışkın goruşlennı ıstemıştır Ote vandan Mıllı Eğıtım Ba- kanlığı ncaTBMM vesunulan 1998 yı- lı butçe raporunda "80 ılin eğitim ana planının en geç 1999 v ılında tamamlana- cağı". "ıl planlannın başanlı olarak ha- zırlanması ve uvgulanması içın bu alan- da u/man personelden varaıianılacağı ongörulmuştiuf Halen "İl Eğitinı Ana Pb- nı'nı hazıriamak u/ere çok sa> ıda u/ına- na gereksinme du\ ulduğu beİirtilmekte- dir. AvTica zorunlu eğıtimın sekız v ıla çı- kanlması \e Miliı Fgıtım Bakanlığı'nın çok sav Kİa ilkoğretim nıufctoşıne acele ge- reksinme duvduğu bılınmektedır. Bu amaçla alınan 3000 ilkoğretim mufetti- şinın hi/nıet ıçı eğıtımi, kapatılan bu bo- lümlerden istenmektedir. Kim demiş bu bölüm mezunlan iş bulamnor dive? Bu elemanlan vetiştiren bölumjerkapaülm- ca, bu gore» ler kimlere gorduruleeek? Avnca il \e ilçe milli eğitim muduıiukle- ri yonetmeliğinde ongonilen her ıJ \e ıl- çede planlama. araştırma, istatistik. hiz- metiçı, efıtim, butçe, yatırım, tesisler, program geliştırme \ b. bolümlerde ge- reksinme duvulan uzmanlar nasıl yetiş- tirilecektır.' Bu gorev lerde, bugun oldu- ğu gibı" "alaylılar" mı çali!>tınlacak' O zaman oğretmenlığın **o"sunu eğıtimın "e"sını bılmeyen sozde "eğitimci'' bır oğretım uyesının, ıçınden çıkılmaz bırdu- ruma getırdığı oğretmen yetıştırme "kar- maşasınrkımlerduzeltecek11 YOK ''eği- tim bilimleri alanındaki uzmanlar,1 ' v uk- sek hsansduzevındeyetıştınlsın ıstıyor Orneğın zorunlu ılkoğretımın sekız > ı- la çıkarılmasıyla 12-15 bın psıkolojık danışma ve rehberlık uzmanına Mıllı Egıtım Bakanlığı acele gereksınme duy- maktadır Bu gorev ıçın yuksek lısansı olanlann sayısı ıkı elın parmaklannı geç- mez O zaman unıversıtelenmızın var olan kapasıtelen dıkkate alındığmdsyuksek lısans olan bu kadar uzman kaç yılda ye- tıştınlebıhr' Bızce YÖK'unasılkuruluş gerekçesı ve yasal gorevı, ülkemızın nı- telıklı ve yuksek nıtelıklı ınsan gucünu yetıştırmek amacıyla yuksekoğretımı planlamaktır Bırtarafta on bınlerce dıp- lomalı ışsız zıraat muhendısı, kımya mu- hendısı, vetenner hekım v b ote yanda 190 bın oğretmen ve 12-15 bın rehber uz- man açığı' Bu nası1 yuksekoğretım plan- laması7 Uvelennden hıçbın eğıtım plan- cısı olmayan YOK'ten, daha lyısı bek- lenebılırmı9 Bır yabancı oğrermen yetıştırme mo- delının aynen Turkıve'de uvgulanması djvebırkuralmı var° Model alınan Ame- nkan unıversıtesı ABD'de kaçıncı sınıf bır unıversıte kı, Turkıve ıçın ornek alı- nacak bır model olsun7 ABD'de 12 Ey- lul asken yonetim urunu bır YOKvarmı7 ABD'de Koy Enstıtulen varmıydı'7 Ko- şullanmızauymayan bır eğıtım dızgesı- nın ABD'denaynen lt ithaledilmesi"du- şunulen Turkıye, ABD'nın somurgesı mı' Turkıye'nın 150 yıllık oğretmen ye- tıştırme deneyımı neden yok sayılıyor7 1890'lardan ben çok değerlı oğretmen- ler vetiştiren yuksek oğretmen okullan neden kapatıldı0 YOK oğretmen yetış- tırme adına Egıtım Bılımlerı Fakulte- sı nın tum bolumlennı kapatıyorsa bu. kımya oğretmeni yetıştırmek ıçın kım- ya muhendıslığı bolumlennı kapatmak- laaynıanlamagelır Buolsaolsa 12 Ey- lul asken yonetim urunu olan YÖK'un bır davatması, bır vasadışı keyfı uygu- lamasıdır O zaman Turk unıversıtelen- nın tam ozgur ve ozerk olabılmesı ıçın YOK'un kesınkes kapatılması zorunlu- dur Sonuç, bugunden tezı yok, YOK eğı- tım yonetim ve planlaması lısans prog- rammı yenıden açmalıdır Çunku bu alan- dan mezun uzman personele Mıllı Eğı- tım Bakanlığı gereksınme duymaktadır 75 yıllık cumhunyet donemının hıçbır evresmde YÖK donemındekı (1981- 1998) kadar unıversıtelerde şenatçı kad- rolaşmayaşanmamıştır Eğıtım yonetıcı- sı yetıştıren lısans programlannın açılma- ması durumunda. başta MEB merkez ve taşra örgutu olmak uzere okul mudurle- nnın çoğunun bugun olduğu gıbı ılahı- yat fakultesı mezunu oğretmenlerden oluşmasına YOK dolaylı olarak katkıda bulunmuş olacaktır Bunun vebalmı ta- nh affetmez Bızdensoylemesı 1 Devlet ve Yetkisini Kötüye Kullanmak... HİKMET KURNAZ Bankau A ydın olmanın dayan/lır sorumsuzluğun- da, haddını bılen bın olarak medyanın da katılımı ıle af konusunda başlatılan tar- tı^malarda susmak hakkımı toplumd* esen ruzgâra gore avarJamanın çai^tınr da vaz tatılıne çıkmjnın hazırlığın4a>dım Olmadı, vazmak bır gorev oldu Geçmış vıllarda Savın Sami Karaoren'ın de ıkıncı sav ta konukları arasında za- man zaman yer alan ve butun omrunu. gonlunu Ata- turk'un uvgarlığı hedefleven ılkelenndedınamık bır hukuk anlav ı^ında hukukun ustunluğune vermiş es- ki bir Nargıtav Başkanı'nın sessızce gelen olum ha- ben ıle af ustune vanlı vansiz surdurulen tartışmala- ra kayıtsız kalmanın koşulları yok oldu Mesleksel ılgı alanımın binırları olçusunde hukuk- la banşık olduğum halde bende hep bılgılı ve dene- yımlı bır hukukçu duvgusu veren ve oyle de kalan rahmetlı Ahmet Coşar ıle "Devlete karşı suç nedir" sorusuvla başlavan tartışmada aklımda kalan "Hu- kuk gıbi dev let şirketler. parti. dernekgibi orgutlu gıiç- lere karşı bıre> ı koruvan konular u/erinde bir tartış- ma açılmadan. eleştiri \apılmadan duşunce ve goruş bıklırılmeden vapılan vasalannçıkış noktasında mut- laka insan olduğu halde ınsana karşı \apılan >asalar olarak kaldığını ve sonuçta suçlu urettiğinr v urgula- dıktan sonra "Duşunen, varatan insanın eleştiri hak- kmı kullanmasını sivasal iktidarlann.orgudu kurum- ların kevfı>etinden uzak tutulnıasıru ve kollanmasuu sağlavacak şekilde duşuncenin, sınırlan vasada çizil- mişe>lemlidüşunceolaraktanımlannıasının" olma- sı gereken doğru olduğunu, ancak "Birey, duşunee- sini açıklama^ suırtivlc >anda$ bularuk orgutlü ku- rum lara karşıhakkını hukuk içinde kalarak sav una- cak halegekiiğinde sgçun a/alacağı jjonışunde^j«4ıv- şuncesının sıvasal suç kavramının neresınde kaldı- ğıdır Eeevitler dahıl bugun hıçbır kurumun kamuoyu araştırmaşırketlennın.partılenn, ûnnersıtelenn elın- de af konusunda memnunıyetlen çatışan taraflann kaç bın o> u oldugunu gostenr bır çalışma olmadığı hal- de, uzennde kopanlan fırtınanın asıl nedenı gundem- de gen kalan pam lenn suç olgusunda zarar goren mağ- dur taraflannın ıradelennı ova çevumenın »ıyasal vatırımmda olmalandır Nıtekım, tartışma gurultusunde esas aftetmek yet- kısinın kımde olduğu sorusu duyulmanıaktadır Sor gulanması gereken affetmek vetkısının kımde va da kımîerde olacağıdır Bu sorgulama suça uzanır kı ar- kasinda ınsan çıkar Ecev ıtlenn de suçtakı ınsandan başlavan bırçıkışla ulke gundemıne koyduklan af one- nsının adresındekı vanlışlıkta sıvasal partılen kurum- lan tartışmaya davet etmıştır Bunın kutsal kıtaplar vanlışlığıbağışlamayı insanın erdemınden savdıkla- rı halde, ne Hz. İsa tokat atana obur vuzunu donmuş- tur, ne de Hz. Muhammet hapıshaneler kapatılsın demıştır Bugun, at konusunda surdurulen tartışma- lar. esas vonunden eksıktır Hukukçular usul açısın- dan anavasının eşıtlık ılkesınde tartışmaya katıhr- ken. kamuoyu ıse katılı, hırsızı. tecav uzcuyu venıden yargılamak uğraşında referandum onenyor Kım kı- mın adına af yetkısı kullanmak ıstıvor, bellı değıl Geç- b 4 Hıç kuşkusuz bugun adaletın cezaevlennde hu- kukçfi soylemı ıle kanıt toplama yeiersı/lığınderjdo-, layı akJayan >ârgı sıstemınde az da olsa suçsuz ola- rak kalan ınsan olmadığı sovlenemez Buna karşın hukukun adaletı herkes ıçın gereklıdır Kaldı kı rah- metlı Coşar'ın ıfadesı ıleadalet bıreyın devlet tara- fından elınden alınmışofkesını kullanma hakkının bel- lı sımrlar ıçınde >ıne devlet manfetıyle karşılanma- sıdır Adalet suçlu ıçın değıl mağdur ıçın var olma- lıdır Ancak mağdurun tatmınını karşılayan bır şev de olmamaltdır Oldugunda, adalet bırev ın bedel odet- me. oç alma, zarar verme oldurme duvgusuna hu- kuksal temel hazırlar kı oç alma evlemınde devletı kendıne ornek gostermek gıbı sakıncav a gerekçe ha- zırlar Adalet mağdur ıçın sağlanmadıgında da ada- let bırev ın guç va da guçsuzluğunde çozum arar kı dev letın varoluş telsetesı anarşıve teslım edılmışolur Dogal kı suç olgusunda zarar goren mağdur dev- let elıyle kullandığı adalet ıle tatmın edılmış olmalı- dır Ancak dev let tatmınınkışıdenkışıvedeğışenbır olav oldugunu unutmadan adaletı sınırlan onceden belırlenmış kışıden kı^ıve değı^meven kevfılıkten uzak suçluvu ınsan olma ozellığınde toplumsa! go- rev ıne yenıden dondurecek vol ve yontem de sağla- malıdır Anlatılmaya çalışılan pencereden bakıldı- ğında. af uzenne yapılan tartışmalar mağdurun du- rumuna gore boyut değıştırerek daha bır anlam ka- zanır Hukuksal bır tanımla af, suç ışleyen bır kım- senın toplumsal varar duşuncesıyle cezalandınlma- . dan kısBien ya â* tamadıeıvvaılgeçıime<:ıdır Top- lumsal varan suç kavramında belırleyecek olan kım 7 £ğen bers-suç olgusunda,tpplumsal yarar devlet tara- fından belırlenecekse ırza geçme suçundan afedıle- cek suçlunun toplumsal yarannı baba devlet mı ana dev let mı olçecek'' Dolavısıyla, af>etkısı ancak mağdurun olmalıdır Mağdur bırey olabılır. dev let olabılır Suçda devlete ya da bıreye karşı ışlenmış olabılır Af vetkısını kul- lanmak hakkı suçun mağdurunun hakkıdır Bıreye kar- şı ışlenen bır suçu, ancak bıreyın kendısı va da va- kınlan affeder Dev lete karşı ışlenen suçu ıse dev let affetmek vetkısındedır Oysa, ulke gundemınde otu- ran af onensınde devlet kendısıne karşı ışlenen suçu affetmek konusunda korkak olurken yetkısı olmadı- ğı halde kendısıne venlen adaletı sağlamak gorevını kotuye kullanmak ıstemektedır Bıreve karşı ışlenen suçu referandum volu ıie akiamak olav lan hep seçım sandığından gormek gıbı bırhastalıktır Dev let, af ko- nusunda samımı ıse once kendıne karşı suç saydığı, bırev ıçın ıse duşunme hakkı olan duşunce suçlannı affetmek suretıyle, bırey sel mağdurlara hoşgorunun ınsan olma erdemını gostererek toplumsal bır hesap- laşmav ı v ıcdanlarda sağlamalıdır Dev letten beklenen de budur PENCERE Zamana Gerek Var Yenı ders yılı başladı 13 mılyon oğrencı dersbaşı yapıyor, çoğu Avru- pa ulkesının nufusunu aşan sayıda okuyanımız var, ama, bu bızı aldatmasın, oğretım alanındaki eksık- lıkler saymakla bıtmıyor, ustelık Turkıye'de kışı ba- şına duşen eğıtım suresı 3 6 yıl Oğretım dernek, her şeyden once oğretmen de- mek Oğretmeni ne bır yılda var edebılınz, ne yok ede- bılınz Kırk yıldan ben tutucu ve gencı iktidarlann or- taklaşa yuruttuklen oğretmen duşmanlığı polıtıka- sı, meyvelerını verdığınden, bugunku Turkıye'de kolay aşılamayacak bır oğretmen sorunu var Nasıl çozulecek bu sorun'' En az beş, en çok on yıl sureyle yurutulecek "ıs- tıkrarh" bır oğretım planlamasıyla mıllı eğıtım çağ- daş duzeye taşınabılır Pekı, ya her gelen hukumet mıllı eğıtımı eskıden olduğu gıbı yaz-boz tahtasına çevırıp sekız yıllık zo- runlu oğretımı delık deşık ederse • Insanlık tanhınde, sıyasal demokrası 'ulus-dev- let' surecınde oluştu Neden? Çunku demokrasıyı ancak 'yurttaşlar' kurup ya- şatabılırler 'Yurttaşlık' nerede oğrenılır^ Okulda1 Dunyanın demokrası atlasındakı butun ulkelerde yurttaşlık çağdaş okullarda çocuklara belletılır, bır başka yolu, yordamı, yontemı yoktur bunun Yurttaşlık ne papaz okulunda oğretılır . Ne de ımam okulunda Turkıye'de demokrası, 1924 Oğretım Bırlığı Dev- nmı ıle tohumlanmıştı, çok partılı rejımden sonra ımam-hatıp okullan temel oğretım kurumlannın ye- nne eğrtıme başladığı gun, demokrası saatı tersıne ışlemeye başladı O saat, 28 Şubat 1997 gunlu MGK toplantısında yenıden ayariandı Saatın ayan bozulmazsa, yenı ku- şaklar laık cumhunyette demokrası kulturuyle to- humlanacaklar • Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın çatısı altında oğretımın çağdışına sapması geleceğımızı karartıyordu, se- kız yıllık zorunlu oğretımle yonumuzu bulduk Nedır o yon"? Çocuk sekız yıllık zorunlu çağdaş oğretımden geçtıkten sonra mesleğını seçecek . Ister ımam olur Ister avukat Ister yargıç Ister hekım Çocuk ısterse dın adamı olur Isterse dunya adamı Mıllı Eğıtım'de zorunlu 8 yıllık eğrtımle yön bulun- muştur A/na yon başka Hedefe ulaşmak başka Yonunu bulan insanın hedefıne ulaşması ıçın zamana gerek var. İ'J> tb/rililTIİ ŞARKIŞLA ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas 1996 280 Davacı DSİ Genel Mudurluğu vekılı tarafından dava- lılar 1 Tayfun özkan 2 Tuma Ozkan, 3 Mustafa Oz- kan, 4 Selver Ozkan, 5 Döne Özkan, 6 Murat özkan. 7 Fatma Ozkan, 8 Bevazıt Özkan, 9 Dılber Ozkan. 10 Adıguzel Aşar'ın hakkında açılan 2942 sv 17 maddesı gereğınce Şarkışla ılçesı Gûrca>ır(Ça>ırşeyhı) kasaba- sı Dağılgan mev kımde bulunan kutuk 1782 pafta. 7 par- sel, 1813'te kayıtlı bulunan taşınmazın ıfrazen oluşan aynı mevkıde 2865 kütük. pafta 7, parsel 2916'da kayıt- lı taşınmazın DSİ Genel Mudurluğu adına tescılı ısten- mektedır Adı geçenlere tum aramalara rağmen teblığ ya- pılamadığından ılanen teblığe karar venlmış, adı gecen- lenn duruşma gunuolan 110 1998 gunünde saat 09 00'da mahkememızde hazır bulunmalan veya kendılennı bır vekılle temsıl ettırmelen, aksı halde duruşmalara yokluk- lannda devam olunacağı ve karar venleceğı ılanen teb- lığ olunur 97 1998 Basın 35251 YAPI KREDİ'YLE ARANIZDAKİ ÖZEL TELEFDN HATTI 444 444TÜm bankaClIlk ÎŞfemferİnİZ İÇİn, Yapı Kredı'den bır "yenı yenılık" daha TELETEL Arük 444 0 444'ten TELETEL'ı arayarak, kredı kartı borcunuzu odemekten havale yapmaya. fon alıp sat- maktan repo yapmaya. dovız hesabı açmaktan elektrık, su, doğalgaz, kablolu TV ve her turlu telefon fatu- ralannızı odemeye kadar tum bankacılık ışlemlennızı, şubeye gitmeden, zaman kaybetmeden. 24 saat. bır telefonla yapabıleceksınız TELETEL'de, telefonda bankacıiık hızmetı verme alanında uzmanlaştınlmış, aynı anda bınlerce kışıye hızmet verebılecek sayıda TELETEL Yetkılısı gorev yapıyor Yapı Kredı'nın ınsan- teknolojı butunleşmesındekı mukemmellığının, genış kıtielere kusursuz hızmet verebılecek guçtekı altyapısının getırdığı olağanustu farklılıkları TELETEL'de de goreceksınız. TELETEL, Yapı Kredı anlayışının, kulturunun, felsefesının Turkıye'ye kazandırdığı bır "yenı yenılık'tır Yapı Kredı'de "yenı yenılıkJer" bıtmez. Burası Yapı Kredi. Fark burada. 444 lü özel hat TELETEL m ozel numarası 444 0 444 Turkıye nın neresınden oiursa olsun onjne bolge koüu eklenmeöen öırekt çevrılr ve yalnızca şehır ıçı goruşme ucretı ödenır Bu Turk Telekom un yenı hızmete sunduğu 444 lu hatlara ozel bır ayncalıktır ve bu hızmetın onculuğunu Yapı Kredı yapmaktedır i YAPI^CKREDi "hizmette s/n/r yoktur" KK£.l>hrE. YlTİ\tiU 0 ICAM fCOLAr OLSA l'HÎfL. A 1 C «
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog