Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmthaz Sahibi: Berin Nadi Genel \a\ın 'i onetmenı Orhan Erınç # Genel \ a\ ın Koordınatoru Hıkmet Çe- rınkaıa 0 >azıı:,ien Muduru Ibrahım Vıldız 0 Sorumiu Mudur Fıkret Ilkız 0 Haber Merkezı Muduru Hakan Kara 0 Gorsel \ onetmen Fikret Es«r htıhbarat Cengı/ \ ıldınnı 0 tkonomı Mehmet Saraç 0 kultur Handan Şenkoken 0 Spor Abdülkadır V. ucrlman 0 Makaleler Samı Karaören 0Duzeltme Abdullah \ aacı 0 Fotogral Erdoğan koseoğlu 0 Bılgı-Belgc Edıbe BÜğra 0 ^ urt Haberlen Mehmet Faraç \a\ın Kurulu flhan Selçuk (Ba^kjn) Orhan Ennç, Oktat Kurtböke Hıkmet (, ttınkava. Şukran Soner. Ergun Balcı. İbrahım Vıldız. Orhan Burealı, Mustafa BaJbav. Hakan Kara ^nkdraTemMİcısı Mustafa Balbay \taturkBul\an\o 125 Kat4 Bakanlıklar-^karaTel 4195020 (" hat I Faks 4I95027 0 Izmır Temsılusi Serdar Kızık. H Zıva Blv \1*2S 2 ıTe! 4411220 Faks 441911 ^ 0 A.dana Temsılusı Çrtin V ığenoğlu. InonuCd 119S No 1 Karl Tel ^63 12 11 Faks W 12 15 Muessese Muduru Lstün Akmen # Koordmator Ahmet Korulsan • Muhaaebe Buknt V.ener#ldare Hfcevuı Gürer • tjletme Öndeer Çelık • Bılgı- Işlem >aıl tnal • Bılgisavar Sıstem Vfurüıet Çıier • ian» FazıletKuza MEDV A C • Yonelım Kun Ba,kanı - Genel Mudur Cull Erduran # koordmator Re Işıtman # Oenel Mudur 't ardımc SeıdaÇoban Tel 314 07 S M39>80 SM 84 60-61 Faks M184 \ aılmla\an *e Basan > en] Gun Haber AıafiM Basin %e 'l a\ınulık \ Ş Tu-iex.auil.jJ *9 41 Cagaioglu 34334 l»t PK 246 Istanbul Td (0 2121 M2 0^ 0^ CO hal) Faks |OJ 16EMUL1998 Imsak 5 10 Guneş 6 38 Oğle 13 06 Ikındı 16 34 \kşam 19 21 Yatsı 20 43 uvvvv cumhuriyet com İmar planımn Bitez'le ilgili bölümü tamamen iptal edildi; yeni planda yoğunluk düşürülecek Bodrum'da yanhştatı dönülüyor Apmani'den 'Emporio' I Jstanbul Haber Servisi - Unlu moda ve kozmetık markjsı Armanı'nın tasanmcılan, şımdı de "Empono" adıvla pıyasaya suruiecek olan bır parfumu urettı Fırma vetkılılen. kadın ve erkek ıçın ayn a>n uretılen Empono'nun sadelık teknolojı ve erotızmı tek bır urunde bırle>tırdığını ıtade ettıler "Get together" sloganıyla pıyasava >urulecek olan urunun hedeî kıtlesını 18- 35 vas arasındakı tuketıcıler oluşturuyor Metro hattı havalimanına ulaşacak • İstanbul Haber Servisi - \k->ara\-\enıbosna arasmda çalışan hafıf metro Ataturk Ha\alımanı na kadar uzayacak Onumuzdekı avlarda temelı atılacak projenın 1 vılda tamamlanacağı belırtıldı Folklor festivali başlıyor • istanbul Haber Servisi - Bakırkoy Beledı\esı ıle Atakov Folklor Kulubu'nun ortakla^a duzenledığı 16 UJuslararası Atakoy FolkJor Festivali bugun başlıyor Bulganstan, Polonya. Macanstan. Makedonya ve Turkne'den tıyatro ve halk danslan ekıplennın katılacagı festıval bır hafta sıırecek Madencilik sempozyumu • istanbul Haber Servisi - ktanbul Teknık UnıversıteM Maden Fakultesı onculuğunde Yurt Madencılığını Gelıştırme Vakfı ıle C ev her Hazırlama \e Zengınleştırme Dernegı taraftndan duzenlenen "7 Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu" dun Svvis^otel'de başladı Yurt kayıtları • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)- V uksekoğrenım fvredı \e \urtlar Kurumu (Yurt-Kur) Genel Muduriuğu'ne bağlı vurtlara kayıtlar, 18 EvluPde sona enyor tlk defa bır yuksekoğretım kurumunu kazanan ve OS\ M Baskanhğrnca vurtlara asıl lısteden yerleştınlenoğrencıler, 18 Eylul'e kadar yurt mudur!uklerıne ıstenen belgelerle bırlıkte baş,vuracaklar Kalan boş vatak sa>ısınagore hazırlanacak bınncı vedek hsteden \urda gırmeye hak kazanan oğrencılenn kesın kayıtlan. 21 Eylul-3 Ekım gunlen arasında yapılacak • Kamuoyunda buyük tepkılere yol açan Bodrum'un yenı ımar planını değıştırmek ıçın ılk adımlar atıldı İtırazlan görüşen beledıye meclısı, depolama \ e ıhtısas alanlarının ağaç rölch elerıne göre yenıden planlanmasına ve yoğunluğun düşurülmesıne karar verdı OZCANOZGLR MLĞLA - Kamuo> unda tartışmala- ra \e ıtırazlara neden olan Bodrum 'un >enı ımarplanı değı^tınlıvor İtırazlar sonucu Bodrum Beledıve Meclısı. de- polama ve ıhtısas alanlarının ağaç ro- lovelerıne gore >enıden planlanması- na. voğunluğun düşurülmesıne karar verdı İtırazlardeğerlendınlırkena>rı- ca olaganustu toplanan metiıs, ımarpla- nının Bıtez koyu ıle ılgılı bolumunu ta- mamen ıptal ettı Atılan adımlann olumlu olduğunu belırten VfımarlarOdası Genel Başka- nı Oktav F.kinci. "Napılan değişiklik- lerin olumlu olup olmadığını ise mec- lis karannı inceledikten sonra söv lcve- biliriz" dedı Torba kav^ağından Bıtez ko>une dek konacık mevkıını tumuvle ıçıne alan ve ılçe nufusunu bıranda ıkıj-e kat- lavanplanlamavaBodrumlular. çevre- cıler ve meslek odaları, **Ze>tinlikle- rin ortadan kalkacağı, kent dokusu- nun bozulacağı, betonlaşma ile biriik- te kentin turizm kentinden bir ticaret kentinedonuşeceği'" gerekçelen> le kar- şı çıkmıslar ve 1 5 bınlık yenı ımar planını 'rant planı' olarak degerlen- dırmı>lerdı Tartışmalara katılan Mı- marlar Odası Genel Merkezfnın ge- çen ay Bodrum "da duzenledığı forum- da konu bılımsel olarak ele alınmış, ıtı- razlara karşın planda değışıkîık yapıl- maması durumunda vargı yoluna gı- dıleceğı açıklanmıştı Mımarlar Odası Genel Merkezı ve vore halkının 500'un uzenndekı ıtı- razlan Bodrum Beledıye Meclısı nde gorusulurken. meclis u>elen Hanıdi Can Giz v e Cavit Karaöz'un yenı pla- nın Bıtez ıle ılgılı bolumunun ıptalı yonundekı ıstemlen deolağanustu top- lantıda ele alındı Ikı meclıs uyesmm çağnsi ıle top- lanan meclıs, oybırlığıyle Bıtez ın pla- nını ıptal ederken, ıtırazlann değer- lendınldığı meclıs toplantılan da so- nuçlandı [tırazlarsonunda, 1 5bınol- çeklı ımar planında "depolama \e ih- tisas alanlarının ağaç rolövelerine go- re yeniden planlanmasına ve voğunlu- ğun azaltılrnasına" karar venldı Ttığrul Acar üzgün Bodrum Beledıve Başkanı Tuğrul Acar. Bıtez ıle ılgılı bolumun tamamen ıptal edılmesıne uzulduğunu behrterek "Bitez'in planımn veniden beledive ta- rafindan vapümasıdoğru ama. Bodrum ile birükte planlansa daha ivi olurdu. Mecliste itirazlan değerlendirirken vo- ğunluğu azalftık. Depolama ve ihtisas alanlanağaçrolo\elerinegöreyenideı planlanacak. 1/5 bin ölçekü imar pla nının buna göre yeniden yapüması v< plan nodannın 1/25 bin ölçeklicevne dü zcni pianına işlenmesi için BayınduiuN Bakanlığ)"nabaş>urduk. l/5binölçek- li planı, > apüacakdeğişikliklerden son- ra yeniden askıya çıkartacağız" dedı Meclıs karannı degerlendıren Mı- marlar Odası Genel Başkanı Oktay Ekıncı. "Atılan adımlar olumlu olmak- la birlikte,meclisteahnan kararlann ye- terü ve olumlu olup olmadığına kara- n inceledikten sonra karar verebiliriz. BLrim itiraz haklamız yine sakJı" dıye konuştu 1999'un mayolartplaja indi Dümaca unlu markalan Tiırkiye've getiren Ra Tekstil'in kendi koleksivonu Rac- helBeachv\ear'inl999katalogçekimleriSideSunriseQueenOterdeyapıldı. İtal- ya ile İsrail'de iiretilen ve 300 parçadan oluşan koleksivonun çekimlerini; VBD Başkanı Bill Clinton'ın yemin töreninin özel fotoğraflarını. Donna Karan ve Co- ca-Cola'nın tanıtımlannı çeken Christian Molina gerçekleştirdi. Sunrise Queen Otel'in mekân olarak kullanıldığı çekimlere 1997 Queen of the V\orid birincisi Makedon Maria Rudolovich, 1991 Rusya guzeli Elena Trekova, 1997 Miss Un- dervvear Julia Kuzmina. 1997 Elite Model Look Rusya 2. Guzeli Svvetlana Tko- va, 1998 Elite Model Look Türkiye 3. Guzeli Burcu Çağrı, \zeri Nigar Talibova ileRusmankenNatashaGelkina"kanJdL(Fotoğraflar BERTAN AGANOĞLL) ÖZELLEŞTtRME YÜZÜINDEN SANTRALLAR BAKIMSIZ KALDI Enerji sîstemi çöktü Ml ĞLA (Cumhuriyet) - Ege Bol- gesı'nın hurda santralian ozelleştırme nedenıyle enterkonekte sistemde ge- reklı teknolojık yatınmlar ve bakım- lar yapılmadığı ıçın sonunda tama- men çoktu Enterkonekte sıstemdekı aşın yuklenme sonucu santrallarda meydana gelen anzalann gıdenlme- sınde buyuk guçluk çekılıyor Bunun sonucu Gokova Termık Santralı ta- mamen devre dışı kalırken ıkı unıte- lı Yenıkoy ıle 3 unıtelı Yatağan Ter- mık Santralı bırer unıte ıle çalıştınla- bılıyor Istanbul'da meydana gelen orman yangınlan. mevcut enerji sıstemının çoktuğunu ortaya çıkardı Edınılen bılgılere gore hafta sonunda Istan- bul'da meydana gelen orman yangın- lannda onlem olarak elektnkler kesıl- dı \e Adapazan'ndakı guç dağıtım merkezınden de fazla enerji enterko- nekte sıstemle Ege Bolgesı'ne venl- dı Ancak bır anda fazla gelen enerji Balıkesır-Soma uzennden Ege'yı bes- leyen 380 bin voltluk yuksek genlım hattını çokerttı Buna bağlı olarak uret- • Istanbul'dakı orman yangını. me\cut enerji sıstemının çoktuğunu kanıtladı Yangın nedenı> le Istanbul'da elektnkler kesılınce, Adapazan'ndan Ege Bolgesı'ne aktanlan fazla enerji, enterkonekte sıstemı çokerttı \e santrallarda anzaya yol açtı tığı enerjıy ı enterkonekte sısteme ve- remeyen sartrallarda da anza başgos- terdı Sonuçta Ege Bolgesı program- siz enerji kesıntısıvle karşı karşıva kaldı Oldukça eskı teknolojıyle kurulan ve sık sık arızalar yaşayan guney Ege "dekı termık santrallarışlev sızha- le geldı Gokova Termık Santralı ta- mamen devre dışı kalırken Yenıkoy ve Yatagan bırer unıte ıle ay akta tutulma- ya çalışılıyor Yatağan'ın unıtelenn- den bınnın zaten onceden anzalı, bı- nnm de komur sıkıntısından çahştı- nlamadığı oğrenıldı Guney Ege'dekı santrallann yone- tıcılen şaşkınlık ıçınde arızalan gı- dermeyeçalısjrken konuyla ılgılı açık- lama vapmaktan kaçındılar Muğla Valısı A. Cemil Serhadlı ıse santral- larda anza bulunduğunu doğrulayarak •'Anzalann giderilmesi için çalışılı- yor" demekle yetındı Santrallarda ve enerji sıstemınde meydana gelen cokuşun nedenını ıse Tes-lş Sendıkası Yatağan Şube Baş- kanı Erol SoğancL "İki gıindür vaşa- nan enerji krizinin tek nedeni özefleş- tirmepolıtikasıdu"'*dıyeaçıkladı So- ğancı şunları soyledı "Adapaza- n'ndan Ege'yeverüen fazla enerji,sis- temi çokertti. Eğerzamanında gerek- li teknolojık yenilemeler, yıllardır en- terkonekte sistemde yapılmayan ba- kımlar yapılmış olsaydı. İstanbuPda ounasıgerektiği şekılde uvgulanan ke- sinti sonunda ortaya çıkan enerji yü- künii Ege rahatlıkla taşıyabiürdL Ozet- leştirme politikası nedeniyle teknolo- jık yenıleme yapılmadığı gibi sektör- de kaliflye eleman tutulmuyor. Siyasi- ler sektönı bile biie çokertti." Yöntem, Türkiye'de ilk kez uygulandı Laserle kansızjinekoloj ik ameliyat gerçekleştirildi e-posta : tan «; prizma. net. tr İstanbul Haber Servisi- Turkıve de ılk kez denenen bıryontemle laserle kansız jıneko- lojık ameliyat gerçekleştınldı Operasvonu gerçekleştıren Doç Dr \ iıcel Karaman, la- serlı amelıyatlar tamamen kansız ve kann açıl- madan yaptldığı ıçın hastaların çok kisa su- rede ıyıleştığını ve daha az ağrı hıssetığını belırttı Dunyada laserle laparoskopık hısterekto- mı y ontemını ılk kez kendıle- nnın uvguladıgım belırten Doç Dr \ ucel Karaman is- tanbul Cerrahı Hastanesı nde dun gerçekleştırdığı laserle rahımamelıvatmı basinmen- suplarına ızlettı Çahşmalan- nı 20 v ıldır Belçıka da surdu- ren v e bugune kadar 10 bın- den fazla ameliyat yapan Dr karaman. kadın hastalıklan- naılışkınoperasyonlarınyuz- de95'ındekullanılanbuyon- temle çok ılerlememış olan rahım ağzı kanserı ve rahım- de doğuştan gelen anormallık- lenn tedav ı edtlebıldığını kav- dettı Karaman heray Turkıye'yegelerekku!- landığı yontemı Turk hastalanna uygulaya- cağını da \ urguladı 1984"te Prof Jack Don- nez ıle bırlıkte endoskopık laser cerrahı tek- nığınıgelıştıren Karaman. 1990'a kadar her y ıl duzenlenen "International Laser \ndos- kocopic Surgery VVorkshop" ıle dunyanın pek çok v ennden gelen |ınekologlara da yon- tem hakkında eğıtım verdığını belırttı İSR4İLU TLBİST YÜZDE 4 A AZALDI Kumarhanelerin turizme etkisi yok ANICARA (Cumhuriyet Burosu) - Turkıye'ye agırhklı olarak kumar amaçlı turıst gonderen Rusya ve Is- raıl'den 1998 yılında gelen zıyaretçı say ısı, tunzmde y aşanan sikıntıy a sa- dece casınoların kapatılmasının ne- den olmadığını ortaya koydu Cası- noların yeniden açılması gınşımlerı surdurulurken Cumhurbaşkanı Sii- leyman Demirel de "Kumarhanele- rin kapaölmasının Rusya ve İsrai/'den gelen turistsay tsuıda azalmayayol aç- tığuiL Turkıye'ye yilda bir milyon ki- şiyemalokluğunu"soyledı Buaçık- lamalara karşın. I998'ın ocak-tem- muz donemınde Rus tunstlenn sayı- sının geçen yıla oranla yuzde 2 3 art- tığı. Israıllı tunst sayısında ıseyalruz- ca 6 bin kışılık azalma oldugu bıldı- nldı Turkıye Seyahat Acentalan Bırlı- ğı nden (TL'RSAB) alınan bılgıye gore 1998 yılı ocak-temmuz donemın- de Turkıye'ye Rusya'dan gelen tu- nst say ısı geçen yıla oranla yuzde 2 3 oranında artarak toplam 780 bin 150 kışıye ulaştı Israıl'den casınolartn açık olduğu 1997 yılının aynı done- mınde toplam 133 bin turıst geldı Ancak 1998 \ ılının ocak-temmuz do- nemınde Israıllı tunst sayısı yuzde 4 4 oranında azalarak 127 bın kışıye ındı Buna karşın 1998'ın aynı done- mınde tunzmde y alnızca kumar ama- cı taşımayan ulkelerden olan Aiman- ya'dan gelen tunst sayısı geçen yıla oranla yuzde 13. ABD'lı tunst sayı- sı ıse yuzde 15 azaldı Danımarkah turıst sayısı yuzde 31. Fınlandıyalı yuzde 39. Isveçlı yuzde 26 ve Nor- veçlı tunst sayısı da yuzde 41 duştu Bakanlar Kurulu, yılın ılk yansın- da tunzmde ya$anan sıkıntı uzenne yalnızca yabancılara yonelık olması koşuluyla yeniden açılması gunde- me gelen casmolar hakkında gerek- h çalışmanın yapılmasını benımsemış- tı Casınoların yeniden açılabılmesı ıçın 2634 sayılı Tunzmı Teşvık Ya- sası'nm talıh oyunlan konusunu du- zenleyen 19 maddesınde değışıkîık yapıimasıgerekıyor Casınolann bel- lı bolgelerde toplanması, Avrupa'da- kı sıstemın getınlmesı. çek-senet uy- gulamasının kaldınlarak malı dene- tımın arttırılması planlanıyor SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN 'Mahkeme'ye Düşen Gölgeler... İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde dun gerçekJeştirilen la- serle rahim amelivatı basın mensuplanna iziettirildi. Avrupa Insan Hakları Mahkemesı. Türkiye'yı ıter kakar durur, en açık kanıtı, şu ya da şuna ben- zer ajans haberlerıdır "... ingiltere'de yayımlanan The Guardian ga- zetesi, Türkiye'nin 1974 Barış Harekâtı sonra- sında, evi KKTC topraklarında kalan Rum ka- dına, Avrupa Insan Hakları Mahkemesı tara- fından uygun gorulen tazminatı (554 bin ster- ling) ödememesı halinde, 'Avrupa ile tek bağı olan' Avrupa Konseyi'nden, atılmasının kaçı- nılmaz olacağını iddia etti..." (Hurrıyet, 28 Ağus- tos1998) •İngilizfaktöru", yinemi? Tanık dınleteceğım dem/ştım ya, adı Dr. Aslan Gündüz, mesleğı Marmara Üniversrtesi Hukuk Fakuitesı'nde oğretım uyelığı, yânı profesor, 'Ulus- lararası Hukuk" okutuyormuş Strasbourg'dakı 'In- san Haklan Mahkemesı'nde, Türkiye aleyhıne da- valar konusunda, dıyor kı. "... Türkiye'deki iç kanun yollan tüketilmeden, Strasbourg'da dava açılabıldiğınden, genellikle dosya boş olur; bu sebeple Komisyon, Türki- ye'ye gelerek tanık dinlen bu cıddı şekilde, itk de- fa Turkıye'ye karşı yapılmaktadır; burada albay rütbesıne kadar askerler, vali rûtbesine kadar si- viller, tanık olarak dinlenmiştin duruşmalarda İngiliz avukatlar ve yerli yardımcılan, zaman za- man tâciz edici sorular sormaktadır..." Dr. Aslan Gündüz, ılk bakışta kımsenın gozune çarpmamış. ılgınç noktaların uzennde duruyor; bu mahkemelerde, İngiliz Faktoru'nun, ınsanın nasıl adeta gozune battığına ışaret etmış ... Komisyon'un gönderdiği üç üyeden birisi, hemen hemen daıma ingiliz olmuştur; Sekretar- ya'da, İngılizlerçoğunluktadır; avukatlar, İngiliz- dir; bazen de, irlanda'lı bir üye bulunur..." "... Bir davada, bunlara ilaveten, ingiliz Adli Tıp uzmanı dinledi Komisyon; ne alâ değil mi? Bunlar arasında olabılecek, gorünur gorunmez dayanışmayı sadece hatırlatmak ıstıyoruz; ama, Strasbourg, nedense hep aynı kışılerı Turkiye'ye tanık dinlemeye göndermiştir..." "... Komisyon'un tanık dinlemeye gelen üye- leri, genellikle İngiliz üye, donüşte bir rapor ha- zırlar; bu rapor, hemen her seferinde, aynen ka- bul edilmek zorundadır, çünkü obür uyeler dos- yayı bilmezler, zabıtlan bilmezler; kimse bu ka- dar hacimli dosyayı okumaz; onun için, Türkiye aleyhindekı kararlar, genellikle ya 'oybııiiği' ile verılir; ya da 29/1 ya da 28/2 çoğunlukla verilir..." Mahkeme'ye ve kararları ustune duşen bır başka golge daha var kı, Dr. Aslan Gündüz'un 'ıfâdesı', onu da pek guzel açıklamış "... Komisyon'da iki Rum üye vardır; iki Rum üye de, Mahkeme'de vardır; söylemeye gerek yok, hep aleyhımize oy kullanırlar. Mahkeme'de Gu- neydoğu davalannda, dikkat edın, iki veya en az bir Rum üye vardır. Güyâ kur'a ile seçılıyorlar! Rum üyenin, ya da üyelerin, 'içerde', nasıl çalıştıkla- nnı tahmin edebilirsiniz..." ('Yenı Turkıye' dergısı Temmuz/Ağustos 1998) Şu kadan bıle. 'Avrupa Insan Hakları Mahkeme- sı'nde Türkiye'nin nasıl boğuntuya getınldığını gos- tenyor ya, hepsı bu değıl, dahası var. Komisyon görevîni yapmıyor!... Aslında Mahkeme'nın ışlevı, devletlenn 'Avrupa Insan Haklan Sözleşmesı'ne uymalannı sağla- mak ıçın, bır çeşıt 'Avrupa Denetimi' yapmak, yâ- nı, ulusal mahkemelenn 'ustunde' bır temyız mah- kemesı' (Yargıtay) değıl, bır 'ılkderecemahkemesı' zaten olamaz, sen, o 'Sözleşme'dekı 'haklarının' çığnendığıne ınanıyorsan, once ulkendekı 7ç kanun yollarını tuketeceksın', hakkını yıne de elde edeme- dıysen, o zaman ulkende venlen ve senı hoşnut et- meyen, karardan sonrakı altı ay ıçınde, Strasbo- urg'dakı mahkemeye başvuracaksın' Acaba oyle mı oluyormuş'' Dr. Aslan Gündüz, so- zunu hıç sakınmıyor doğrusu dıyor kı "... Komis- yon, Türkiye aleyhine açılan davalann, 'doğru' ki- şiler tarafından açıldığını ve 'iç kanun yollannın tüketildiğini' araştırmak ıhtıyacını, ciddiye alma- maktadır; oysa, bu onun 'görevi'dir; dava açma- dıklan halde, bir dernek tarafından, adına dava açılanlar olmuştur..." Bu, bır1 "... Komisyon, Türkiye'nin Güneydoğu'sundan veya Güneydoğu ile ilgili davalarda, ıç kanun yollannın rüketilmesini aramamaktadır. Kişiler bir dernek aracılığı ıle matbû bir dilekçenin altını im- zalayarak ya da parmak basarak, Londra'daki iki profesöre yetkı vermekte; ve bu matbû kâğıdın Londra'ya ulaşması uzenne; bu iki profesörün yön vermesi ile, orada oluşturulan bir başka dernek vasıtasıyla, davalar açılmaktadır. Türkiye'de hiç- bir mahkemeye başvurulmamaktadır. Komisyon ve Mahkeme'ye göre, 'iç kanun yollan etkisiz- dir, tüketmeye gerek yoktur', Güneydoğu dava- lan için, hep boyle karar veriyorlar!" Bu da, ıkı 1 ('Yenı Turkıye' dergısı, Temmuz/Ağustos 1998) Olan, Turkiye'ye oiuyor.'... Ortada, ne turden bır çarkın donduğu, açık seçık goruluyor, benım kafama takılan şu, her konu- da, olayın dıbını karıştırma meraklısı geçınen Me- dia'mız, bunca yıldır acaba neden, bu 'fırıldağın' uzenne eğılmemış'? Elını kolunu bır tutan mı var? Aracılığı 'ış edınen' demek hangı dernektır'? Bu der- neğın 'arkasında' kımler bulunuyor? Neden, Lond- ra'daki o 'ıkı profesorun' kımler olduğunu, 'kımın hesabına çalıştığım' bılmıyoruz 9 Pekı ya, orada 'oluş- turulan, dernek', o nasıl bır dernektır, onun arkasın- da, hangı sıyasal ve parasal guç duruyor'? Türki- ye'nin ıtıbannı ve onurunu, doğrudan ılgılendıren bır konuda, habercılığıyle ovunen televızyon kanallan- mız, ya da gazetelenmız, nıye suspus ? Yoksa bu gorev, ıstıhbarat servıslerının ışıdır, bıze duşmez deyıp, ışı onlara mı bırakıyorlar9 Pek san- mıyorum ya, oyleyse yaptıklan, fena halde yanlış; çun- kumalûm, 'ıstıhbaratservıslenmızın, kendı ıçınde bır- bırıyle uğraşmaktan, etrafla yetennce ılgılenemedı- ğını" ıddıa eden de, onlar 1 Olan Turkiye'ye oiuyor http:// www. prizma.net. tr/ AILHAN http://www.eda.tr/-bilgiyay/yazar/ailhan.htlm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog