Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

16 EYLÜL1998ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 15 Savcılık •câtibesi Erzurum'da geçenlerde bir Elektronik posta: sofn@posta.cufnhuriyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Türban için uçak kaçınlmış... "Hosteslerin de başını örtmek için mi!" _ işleniyor. ~~ Cumhuriyet Savcısı Bekir Can olay yerine gidiyor. Gazeteciler de peşinde. Ancak gazetecilerin ilgisini oinayet ya da savcılık tahkikatından çok savcının yanında olay yerine gelen ve zaptı daktiloya geçen memure çekiyor. Çünkü, Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'ndaki kâtibe, türbanla görev yapıyor! Anıtkazık ve Yılmaz Fikret Otyam taa Gazipaşa'dan Mesut Yılmaz'a sesleniyor: "Miiletin parasıyla gerdeğe girip Turgut Ozal için 300 milyar liraya anıtkazık yaptırılmıştı. /^\ Halkımızın # ^ tepkisine siz de hak verip 'Bu para partimiz tarafından ödenecek ve sekiz yıllık eğitim için yatırılacaktır' dem/ştiniz. Sözünüze inanıyor ve size güveniyorum. Makbuzun kopyasını ulaştırır mısınız? Size ve sözünüze güvenmeyenler var da." oğaziçi'ndeki imaryasağını 1980'li yıllarla birlikte delmek isteyenler, "Bu arsada es- kiden tarihi bina vardı" diyerek "hayali es- ki eser" projeleri çizdiriyor ve ilgili koruma kurulunadaonaylatarak inşaatlarını yapıyordu. Bun- lardan biri de Tarabya'da 71 pafta, 430 ada, 84-85 parsellere ait restitüsyon yani yeniden canlandırma projesiydi. Hayali eski eser projesi, şimdiki kurul müdürü Bülent Bilgin'in o dönem hem müdürü hem üyesi olduğu ve Prof. Dr. Muhteşem Giray'ın baş- kanlığındaki 3 numarah kurulda, Prof. Dr. Erol Türk- genç'in muhalefetine rağmen 18.9.1992 tarih ve 5162-5163 sayılı kararla onaylanmıştı. 1993'te aynı kurulda bu kez Prof. Dr. Doğan Ku- ban. yüksek mimar Oktay Ekinci ve Prof. Dr. Ayla Ödekan görevlendirilince, tüm "hayali eski eser" pro- jeleri durdurulmuş; Tarabya'daki "eski eser" proje- si de, yerinde eskiden nasıl bir bina bulunduğu bel- gelenemediği için inşaat başlamadan 1994 yılında Eski eser! iptal edilmişti. 1995 yılında, Emre Kongar'ın başkanlığındaki yüksek kurul, bundan böyle yeniden canlandırılacak tarihi eserlerin belgelendirilmesi koşulunu yürürlü- ğe koymuştu. 1996'da dönemin koruma genel mü- dürü Altan Akat. bu koşulu kaldırdıysa da Mimar- lar Odası'nın açtığı dava sonucu mahkeme kararıy- la kural yeniden yürürlüğe girmişti. Gel zaman git zaman, 3 numarah kurulda hayali eski eserlere karşı çıkan üyeler demokratik solcu Kül- tür Bakanı istemihan Talay'ın operasyonları ile bi- rer birer kapı önüne kondular. Ve geçenlerde 3 numaralı kurul müdürü Bülent Bil- gin, yeni üyelerin önüne Tarabya'daki malum "ha- yali eski eser" projesini getirdi. Kültür Bakanı Talay'ın, uğruna öteki kunjl üyele- rini harcadığı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin başkanlı- ğındaki kurul, yeni üyeler Haluk Sezgin, Bülent Kurt ve Teoman Hotin'in de değerli katkılarıyla 18. 8.1998 tarih ve 10263 sayılı karara vararak "hayali eski eser"i onaylayıverdi. Hem de, 1992 yılındaki o ilk karann geçerli olduğuna karar vererek. Üstelik, Boğaziçi Imar Müdürlüğü'nün itiraz etmesine rağ- men. Ve dahi, karar metninde, muhalif üyenin kar- şı görüş şerhi yazılmadan yalnızca imza yeri açıla- rak! llginçtir, Tarabya'daki "hayali eski eser" proje- si, 1997 yılında Altan Akat imzasıyla 3 numaralı ku- rula yeniden görüşülmesi için sevk edilmiş, fakat ku- rul müdürü korumacı üyelerin temizlenmesi için dos- yayı bekletmişti. Talay'ın üyelerle ilgili operasyo- nundan sonra "proje"lerle ilgili operasyonlar da boy- lece başlamış oldu. Bu arada Tarabya'daki "eski eser"in sahibi Fuat Birgen'i de kutlanz! SESSlZ SEDASIZ (!) NVRİKVRTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Kılık kıyafet yönetmeliğini kılıf kıyafet oyunlanyla delmek ıstivorlar. Esneklık kılıfın veni adı. Başarılı bir öğrenci vardı hani... Bilkent Üniversitesi Endüstri Mü- hendisliği'nin burslu kısmını yazdığı- nı sanırken kodlama hatası yapıp pa- ralı bölümü kazanan öğrenciyi anım- sıyor olmalısınız. Annesi öğretmen, babası emekli trafik polisi, ağabeyi Hacettepe Tıp Fakültesi dördüncü sı- nıfında okuyan genç öğrenci ailesi- nin maddi olanakları yetmediği için üniyersiteye kaydını yaptıramıyordu. Üniversite yönetim kurulu da burs başvurusunu geri çevirmişti. Fen ve matematik puanında Türki- ye sıralamasında ilk yüzlerin arasına giren ve bölümünü birincilikle kazanan genç öğrencinin bir çağrısı vardı, "Bu yıl Bilkent'te okumamı sağlayın, üstün başarı gösterip ikinci yılda burs- lu statüsüne geçeceğime inanıyorum" diyordu. Duyarlı okurlar seferber ol- du; genç öğrencinin başlangıçta 4 bin 350 dolar tutan okul parasını karşıla- yacak ve yurda kaydını yaptıracak şe- kilde 1 milyar 620 milyon liralık des- tek sağlandı. Bu arada genç öğrenci, üniversite- nin hazırlık sınıfı için dil sınavına girdi ve iki aşamalı sınavı başarı ile geçip Endüstri Mühendisliği'nde birinci sı- nıf öğrencisi oldu. Cumhuriyetçilere teşekkür... Genç öğrenciye başarılar... PALAS PANDIRAS Her başansız başbakanın ardında, başarısız bir cumhurbaşkanı vardır. MüfHBozacı ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ 22. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 1998 123 l.Ş. Satılmasına karar \enlen gaynmenkulün cınsi. kfymetı. adedi, evsafi: Ankara. Yenımahalle ilçesı Ormançıftlıgı Mahallesı"nde Sılahtar Cadde- sı 22 numaralı Barış Apartmanının bulunduğu yere rastlayan ve ımarın 6084 ada. 11 parselını teşkıl eden 52ü M2 miktanndakı taşınmazın 10/94 arsa paylı 2. kat 8 numaralı. 2 oda salon \e müştemılatından ıbaret 87 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz. hissedarlar arasındakı ortaklığm gidenlmesi için takyıdatları ile birlikte açık arîtırma suretıyle satilacaktır. Genış e\safı dosyada me\cut şartnameye ılışık bılirkişı raporunda açık- lanmıştır. Takdir edilen kıymeti: 4.250.000.000 TL. %L KDV alıeıya aittir. ,.. Satış şartlan: l'-Satış. 2QJQ,.l,9.98_günüji<»at J4,10"dan 14.20'ye kadar Adlive mezat salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırma- da tahmın edilen kıymetin yüzde 75'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala- cakları mecmuunu \e satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 30.10.1998 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma>a çıkanlacak- tır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememışse gayrımenkul en çok art- tıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar kı arttırma bedelinin malın tahmın edilen kıymetının yüzde 40'ını bulması \e satış isteyenin alacagına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka para> a çe\ ırme \ e pay laştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böy - le fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2- Arrtırmaya ıştirak edeceklerin. tahmın edilen kıvmetin yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesi \eya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat nıekrubunu \ermelen lazımdır. Satış. peşin para ıledır. alıcı ıstediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl \enlebilır. Tellalıye resmı, ihale pulu. tapu harç \e masrafları alıeıya aıttır. Binkmış vergıler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla dıger ılgilılenn (*) bu gaynmenkul üze- nndekı haklarını hususıy le faiz \e masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemıze bıldırmelerı lazımdır. Aksi tak- dırde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakıla- caklardır. 4- lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelıni yatırmamak suretiyle ıhale- nin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefillen. teklif ettiklerı bedel ile son ihale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan \e ay nca temerrüt fa- izinden müteselsılen mesul olacaklardır. ihale farkı \e temerrüt faizi ay- nca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu fark. varsa öncelıkle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tarihınden ıtıbaren herkesin görebılmesi için dairede açık olup masrafı verildıği takdirde ısteyen alıeıya bir örneğı gönderilebi- lir. 6- Satışa ıştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacakları. başkaca bılgı almak ısteyenlerın 1998 123 t Ş. sayılı dosya numarasıyla müdürlügümüze başvurmalan ılan olunur. 14.8.1998 (*) llgılıler tabırıne ırtifak hakkı sahıplen de dahıldır. Basın: 42504 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK behicak'n turk.net ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI MIRMIRLAR LĞIR DLHAK ANKARA GAVRIMENKUL SATIŞ 22. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosvaNo: 1998 29^ Satılmasına karar verilen gavrımenkulün cınsı. kjvmeti. adedı. evsafı: An- kara. ICeçıören ilçesi. Tepebaşı Mahallesfnde. Çavkara Sokağı 5 kapı numa- ralı apartmanın bulunduğu yere rastlavan \e ımarın 5893 ada 1 ~* parselinı teş- kıl eden V1 m2 miktarındakı kargır apartmanın 800 15420 arsa pav lı bodrum kat: 1 numaralı. 3 oda salon ve müştemılatından ibaret 100 m2 kullanım alan- lı mesken vasıflı taşınmaz. bir borç nedeniv le açık arttırma suretiv le satılacak- tır Geniş evsafı dosyada me\cut şartname>e ılişık bilirkişı raporunda açıklan- mıştır Takdir edilen kıymetı: 7.500.00O.0O0 TL o/ ol KDV alıeıya aittir. Satış şartları: 1-Satış. 20.10.1998 günü saat 15 10'dan 15.20'ye kadar Ad- li\e mezat salonunda açık arttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada tah- mın edilen kıvmetin yüzde 7 5'ını \e rüçhanlı alacaklılar \ arsa alacaklan mec- muunu \e satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 30.10.1998 gü- nû aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mik- tar elde edilememışse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak uzere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edi- lecektir. Şu kadar ki arttırma bedelının malın tahmın edilen kıymetmin yüzde 40'ını bulması \e satış isteyenin alacagına rüçhanı olan alacakların toplamın- dan fazla olması \e bundan başka paraya çevirme ve pay laştırma masraflan- nı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklerin. tahmin edilen kıvmetin yüzde 20'sı nıs- petınde pey akçesi \eya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubu- nu vermelen lazımdır. Satış. peşın para ıledir. alıcı ıstedığınde 20 günü geç- memek üzere mehıl \erilebılır. Tellaliye resmı. ihale pulu. tapu harç \e mas- ralları alıeıya aıttır. Bırikmış \ergıler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla dığer ılgılilerin (*) bu gaynmenkul üzennde- kı haklarını hususıyle faız \e masrafa daır olan ıddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde daıremize bildırmelen lazımdır. Aksı takdirde hakları ta- pu sıcili ile sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelıni yatırmamak suretıyle ıhalenm fe>hıne sebep olan tüm aiıcılar \e kefilleri, teklifettiklerı bedel ile son ihale bcdeh arasındakı farktan \ e dıâer zararlardan \ e aynca temerrüt faızınden mü- teselsılen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark. varsa önceiıkle teminat bede- linden alınacaktır. 5- Şartname. ılan tarihınden ıtibaren herkesin görebılmesı ıçın daırede açık obp masrafı \erildıği takdirde ısteyen alıeıya bir örneğı göndenlebilir. 6- Satışa ıştirak edenlenn şartnameyi görmüş \e münderecatını kabul etmış s^yılacaklan. başkaca bılgi almak ısteyenlenn 1998 29~ sayılı dosya numara- sı.'la müdürlügümüze başvurmalan ılan olunur. 26.8.1998 1*1 llgıliler tabinne ırtifak hakkı sahıplerı dedahildir. Basın: 42520 &İR KEfciYİM.- ... 0 ZAMAN n \i n n n p n r> O n o o n P n n n n n n r- C û % TARİHTE Bl Gl N MÜMTAZ ARIK.A\ 16 Eylül £fiWĞRUL FİRKATEYNİBATrn 1689'M 8U6ÜN,£KW6AUL Fİ/HeATEYNİ,SAPON- YA VAKINLAKINM ŞATTI. PADİŞAH1 ZİYAgET ET. /Mf£ OLAAIJAPON İMPAIlATüfHjNUN AMÇASI, St- CAKStKÛOSTIMICUWASl \W!Aru/Çr/. ZiYAg£TE KARŞIUK VERMEKÎÇİN,£RTUĞftUL FİttKArEYNİ ) İ YOLLAAI&. , TAN JT.ASPÜLHAM/r'T-EH ARA4A&4ULARSuNUL - PU. BİR SÛR£ O8AÛA KALAN GEKIİDE, BİR. SAL- &IH HASTAUK BAŞLAMIÇT/. HEM£AJ OÖNÜŞI» RARl VE8İU>İ. FAKAT, DAHA yOLCULUĞUH BA- $INM FIRT7HA Çl/CMIŞ^SKt OLAN' SEMİYİ KAYALAM POĞGU £ÜStMO£MŞri fK£A RILARAK BATAU 6EMİOEN 63 Kİ$İ BİLMİ$,kAPTAAILA S/KL/K72S3O/Op ÖLUÜÇ7V. MUDURNU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1997 207 Esas 1997'410 Karar Davalı Münev-ver Toppınar Davacı Tek. Gn. Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan 2942 sa. ka.'nun 4. ve 17. maddeleri uyarınca tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda: Mudurnu ilçesi Çamurluk Köyü 17 cilt, 1673 sayfa, 1692 parsel sayılı taşınmazın can ve mal emniyeti yönünden enerji nakil hattı altına isabet eden 47 metrekarelik kısmında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nin 44. maddesi uyannca 77.550.- TL. bedel mukabilinde mahkememizce TEAŞ Genel Müdürlüğü adma irtifak hakkının tesisine karar verilmiş olup tüm aramala- ra rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Münevver Toppınar'a ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayı- lacaği karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30.12.1997 Basın: 347 PANO DENİZ KAVUKÇUOĞLU Şükrü Saracoğlu Uzerine Ek Notlar "Almansever" Saracoğlu hükümeti tarafından Tür- kiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan "Varlık Vergisi" yasa önerisi, 11 Kasım 1942 günü oybirliğı ile kabul edilmişti. Bu yasanın hedefi, Türkiye'dekı Yahudi, Rum, Ermeni. levantenazınlıklarıekonomıkaçıdançö- kertmek, onları göçe zorlamaktı. Örneğin, "Maliye Bakanlığı'nın istanbul Oefterdarlığı'na gönderdiği ve bu ilde azınlıklann büyük haksız kazançlar elde ettik- leri belirtilen biryazıyla, buniarın yüksek oranda ver- gilendirilmeleri, kişi ve kuruluşların savaş yıllannda el- de ettikleri varsayılan servet üzehnden Müslümanla- nn veyabancılann 1/8'inin, 'dönmelerin' servetlerinin 1/4'ünün, gayrimüslimlerin servetlerinın yarısının ver- gi olarak alınması istenmışti." (Bak: istanbul Ansiklo- pedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı ortak yayını, is- tanbul 1994, cilt 7, s: 369) "Varlık Vergisi Kanunu, lâf- zî objektifliği ile siyasi iktıdann başından beri izlediği aynmcı tutumu arasındakı çelişkı, maliye bürokrasisi ile siyasi kadrolar arasında uygulamada da sayısız ça- tışmalara yol açmıştı. Zabıtları yayımlanmayan CHP grubundaki görüşmeler sırasında Saracoğlu rejimin, 'hassaten ekallıyetten olan vurguncuları istihdaf etti- ğini (hedeflediğini - D.K.)' söylemişti." (Bak: Prof. Kor- kut Boratav. 100 SorudaTürkiye'de Devletçilık, Ger- çek Yayınevi, İstanbul 1974, s: 342) Şükrü Saracoğ- lu'nun başbakanlık döneminde uyguladığı diğer fa- şistmodellergibı. ülkedekı "etnik azınlıklan ekonomik açıdan çökerterek göçe zorlama" modeli de Hitler Al- manya'sından alınmıştı. Saracoğlu'nun Nazilerin, giriş kapılarının üzerlerin- de, "Çalışmak özgürleştirir (Arbeit macht freı)" yazan "temerküz kampları"ndan esinlenerek kurdurduğu "toplama kamplan"faaliyete sokuldu. Vergilerini öde- yemeyen yükümlüler zorla çalıştırılacak, vergiler bu yoldan tahsil edilecekti. "Çalışma mükellefiyetine ta- bi tutulacak kişiler, işyerlerine sevk edilinceye kadar, tâlimatnâmede 'toplantı yeri' denen kamplarda zabı- ta nezareti altında alıkonuluyordu. Çalışmaya başla- dıktan sonra mükellefe bir ücret verilmekle beraber, ücretin yansı fiilen ödenecek, kalan kısmı bloke edi- lecekti. Buniarın yiyecek, giyecek, barınma, hastalan- dıklan takdirde bakım masrafları kendilenne aittı. Mü- kellefler vergı borçlannın tamamını ödeyınceye kadar çalıştınlacaklardı." (Bak: Korkut Boratav, s: 346) Ça- lışma mükellefiyeti yalnızca gayrımüslımlere, azınlık- lara uygulanıyordu. (Bak: a.g.e. s: 348) "Vergilenn tamamını zamanında ödeyemedikleri için Istanbul'dan, Aşkale'de kurulmuş olan çalışma kam- pına gönderilen ilk 45 kişinın tümü ağırlıklı olarak Ya- hudi, aynca Rum ve az sayıda Ermeni işadamlanydı. Çalışma kamplanna göndehlmek üzere toplanan 2.057 kişinin 1.809'u Istanbul'dandı. Aşkale'ye gönderilen 1.400 kişinin de 1.229'u Istanbul'dandı. Bunlardan 21'i çalışma kampında öldü." (Bak: İstanbul Ansıklo- pedisi, s: 369) Şu fıkrayı birdostumdan dinlemiştim. Perşembe Pa- zan'nda biri Türk, öbürü Ermeni ikı hırdavatçı dükkân- lannı kapatmışlar, yan yana yürüyorlarmış. Türk bak- mış, Enmeni'nin yüzü asık, sormuş, "Neyın varkom- şum?" Ermeni, "Vergigeldi" demiş, "tam2binlira!.." Türk şaşırmış, "Sana da geldi, ama 100 lira..." Erme- ni hırdavatçı arkadaşının sözünü kesmış. "Büyük Adarh..." demiş. "Büyük Adam çok doğru söylemiş. Ne mutlu Türküm diyenei.." 1924 Anayasası'ndan kaynaklanan, "etnık aidiyetıne bakılmaksızın" Misak-ı Milli sınırlan içinde yaşayan herkes için ortak bir yurt- taşlık kimliğini ifade eden 'Türk' kavramı, ırkçıların elinde toplumu bölen aynmcı bir silaha dönüşmüştü. Kimin ne kadar vergı vereceği o ilin, ilçenin "en yük- sek mülki amiri"run iki dudağı arasındaydı. Saptanan oran ve vergi miktarına karşı itiraz hakkı yoktu. Ver- ginin 15 gün içinde ödenmesi gerekiyordu. Ödeye- meyenler çalışma kamplarına gönderilıyor. verginın tah- silı için mükellefm eşinın, ana-babasının, çocukları- nın mallarına el konuyordu. Varlık Vergisi'ni ödeyebil- mek için ınsan\ar yok pahasına mallarını mülklerini sa- tıyorlardı. Yalnızca istanbul'da bu nedenle 330 ev, 197 dükkân, 190 arsa. 80 apartman, 42 depo satıldı. (Bak: İstanbul Ansiklopedısi, s: 369) Bu taşınmazlar, savaş vurguncusu 'Türkler'm eline geçti. Şükrü Saracoğlu'nun "toplama kampı" tutkusu, Nazi zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınmış Alman- lann da canına okudu. Üniversitelerde görev yapan bir avuç "özel sözleşmelı" bılim adamının dışında 1000 kadar Alman 1944-1945 yılları arasında Çorum, Yozgat ve Kırşehir'de açılan "toplama kampları"na gönderildi. Antifaşist, ilerici, demokrat Almanlar. Tür- kiye'ye güvenmenın bedelini, çoluk çocuk, toplama kamplarında süründürülerek ödediler! Şükrü Saracoğlu işte böyle bir adamdı. Fenerbah- çe Stadyumu şimdi onun adını taşıyor. Ne diyelim... Fenerbahçelilere hayıriı olsun!.. Elli metre ötede de za- ten "Kenan Evren Lisesi" var... Doğrusu çok yakışıyor- lar birbirlerine!.. Faks:0 216-418 8410 B U L M A C A SEDAT YAŞAYAS SOLDAN SA- ĞA: 1/ Ne pa- hasına olursa olsun hedefine varmak. başa- nya ulaşmak ıs- teyen kimse. 2/ 4 Yapraklan seb- ze olarak kulla- nılan ve efelek 6 de denilen bit- kı... Türkçede ılgi eki. 3/ Bir ay adı... Ölen kimsenın \ ücu- du. 4/ Osmanlılar döne- minde Rumeli'dekı bü- yük toprak sahiplerine verilen ad. 5/ Müstah- kem yer... Verme, öde- 3 me... Yiyecek bulama- 4 yan, yoksul kimse. 6/ 5 Bademlikek. 7/Ulusla- rarası Basın Enstitü- sü'nün sımgesi... Olum- suz. 8/ Müslümanlarca belirlızamanlardaokun- ması âdet olan dualar ve ayetler... Parola. 9/ Bir motor- da bilyelerin almaşık devınıminı dairesel devimme çe- viren mil... Gözde sanya çalar kestanerengi. YUKAR1D.\NAŞAĞIYA:1/Birgörüntünün,birdav- ranışın daha iyı ka\ ranmasını sağlanıak için sınıgelerle göz önünde canlandırıp dıle getırme. 2/ Boruları dön- dürmeden eklemeyi sağlayan bağlantı parçası... iskam- bilde aynı cins ıkı kâğıda verilen ad. 3/ Leyleğe benzer bir kuş... Eski bir Italyan halk dansı. 4/ İnsanların kanı- nı emdiğine inanılan hortlak... Radon elementinin sim- gesi.5/tlkel benhk... Bıtkılerden elde edilen ihıçlarlabir hastalığıiyileştirmek.6/Bırtiiraçıkayakkııbı.7/Birha- ber ajansının simgesi... Küçük mağara. 8/ "Bir çıft gü- vercin havalansa Yanık yanık koksa —" (Melih Cev- det Anday). 9/ tnce ve uzun çubuk... Üstü kapalı olarak anlatma.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog