Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 EYLÜL 1998 ÇARŞAMI 14 TELEVIZYON GüNÜN FiLMLERİ KatiJ Kim? 09.15 Show TV Macera v Se\ gilisini öldürmekle suçlanan kardeşinin ma- ' sumiyetine inanan ve gerçek katilleri bulmak için harekete geçen bir kadının öyküsü konu edili- yor. Yönetmen: Nazmi Özer. Oyuncular: Orçun So- nat. MineMutlu(!976). 10.00 / TRT3 / Beş Hasta Var Ayrıntı yanda Yalı 12.00 Kanal DDram /^\ Babadan kalmayalıda yaşayan, gelenekJerine bağ- \d/ lı orta yaşlı birkadınla. farklı kültürlere sahip oğ- lu ve kızının öyküsü. Yönetmenliğini Safa Önal'ın üstlendiği yapımın başrollerini Meral Konrat, Ned- ret Güvenç ve Sezer Inanoğlu paylaşıyor (1990). McMasters 12.00 TRT 3 Macera /77s (The McMasters) - Güneyli bir zenci olan Ben- ö jamın. iç savaşın sona ermesinden sonra kasa- basına dönerek dostu N'eil McMasters"ın çiftliğineor- tak olur. Ancak bu durum. zencilere karşı ırkçı tu- tumlarını hâlâ sürdüren kasaba halkı tarafından tep- kiyle karşılanır. Yönetmen: Alf Kjelin. Oyuncular: Burl Ives. Brock Peters. David Carradine, Nancy Kvvan (1970 ABD yapımı. 89 dakika). Vadifer AsJam 15.00 Kanal 6 Macera (Shane) - Çiftliklerini zorbalann eline bırak- mak istemeyen bir çiftçi ailesinin yaşadıklan konu ediliyor. Yönetmen: George Stevens. Oyuncu- lar: Alan Ladd. Jean Arthıır, Van Heflin, Jack Palan- ce(l953ABDH8dk). Bir Garip Yolcu 16.40 interstar Dram /J^N Genç bir yazar Anadolu'da yaşayan insanlann Ky öykülerinı daha gerçekçi yazabilmek için Ana- dolu'yu gezmeye başlar. Geldiği son kasabada aman- sız bir hastalığa yakalanan yazar ile kasabanm dok- toru arasmda duygusal bir ilişki başlar. Yönetmen: Şahin Gök. Oyuncular: Hale Soygazi, Engin Çağlar. Bu Akşam ve Her... 20.00 HBB Macera (Tonight and Every Night) - Ikinci Dünya Sa- vas,ı sırasında Almanlar. Ingiltere'yi bombayağ- muruna tutmalanna rağmen Londra'daki şov kızla- n gösterilerini sürdüımektedir. Bir kabare şarkıcısı olan Rita. pılot bir subaya âşıktır. Yönetmen: Victor Saville. Oyuncular: Rıta Hayvvorth, Janet Blair. Lee Bovvmann. Marc Platt < 1945 ABD. 92 dk). 20.00 / TGRT / Memphıs Ayrıntı yanda Tesadüfler 20.40 ctv Westem /fN (Gambler 5) - Brady Havvkes, okuduğu gaze- \£y tede on yıldır görmediği oğlunun resmini gö- rür. Oglu. ünlü bir gangster çetesiyle poz vermekte- dir. Oğlunu aramaya çetenin soygun yaptığı son yer alan Santa Rita'dan başlayan Brady, burada aradığı- nı bulamaz. Şans eseri çetenin diğer planını uygula- yacağı yeri öğrenir ve trenle yola çıkar. Yönetmen: Jack Bender. Oyuncular: Kenny Rogers, Loni Ander- son. Bruce Boxleimer. SiitKardeşler 21.15 Show TV Güldürü ©Hüsevin Rahmi Gürpınar'ın yapıtından uyarla- nan filmde. iki arkadaşın ve birmirasın öyküsü . anlatılıyor. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üst- Jendigi_yap<mda, Kemal Sunal, Hale Soygazi, Adtte Naşit ve AyşerrGruda oynuyor (1976). Rehine 21.35 Kanal E Macera , (Hostage) - Mason, tsveç'te lngiliz Gizli Servi- sinde çalışan bir savunma psikoanalistidir. Or- tadoğu ülkelerini ilgilendiren gizli ve tehlikeli aske- ri bilgilere sahiptir. Yönetmen: Robert Young. Oyun- cular: Sam Neill. Talisa Soto, Michael Kitchen, Art Malik( 1992 ABD. 100 dk). Soğuktu ve™ 22.30 TRT 2 Duygusal Şarkıcı bir kadınla, saz topluJuğunun udisinin ölü- münden sonra ortaya çıkan sevecen ilişkilerinin duygusal venostaljik öyküsü. Engin Ayça'nınyönet- tiği fılm. duragan ve hareketsiz olmasına rağmen duygulu. romantik gerçekçilik alanında özgün bir çalışma. Yapımın başrollerinde, Türkan Şoray, Ek- rem Bora. Gülsen Tuncer yer alıyor (1990). Kayıp Kıa_ 23.05 Kanal 6 VVestern ©(The Searchers) - Ethan, savaştan sonra Te- xas'a akrabalannın yanına gider. Ethan'ın gel- mesi bütün aileyi sevince boğar. Ancak mutlulukla- n fazla sürmez. Birgün eve döndüğünde ailesinin Kı- zılderililenn saldınsına uğradığını ve evlerinin yakı- lıp yıkıldığını gorür. Yön: John Ford. Oyn: John VVayne, Jeffrey Hunter (1956 ABD, 119 dk). 00.05 / atv / Mavi Ateş... Aynnti yanda Etki Alönda 00.30 Kanal D Gerilim . (Bad Influence) - Michael, birçokgencin ulaş- mak ıstedıği noktada olmasına rağmen yaşamın- dan memnun değildir. Genç bir profesör olan Mic- hael. mutsuz olmasına karşm yaşamını değiştirmek için hiçbır şey yapmamaktadır. Bir gün karşısına Alex adında bir yabancı çıkar. Yönetmen: Curtis Hanson. Oyuncular: Rob Lowe, James Spader, Lisa Zane(199ÖABD.99dk). /TN /Ov /77\ n i Yabancı İzleyin Orta Değmez RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN ©)$R A D V O Ciimhunyet O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli - Mustafa Balbay - Altan Aşar) 10.05AIGözümSey- reyle (Işıl Özgentürk) 12.05 BılgisayarDün- yası (Hakan Kara) 14.05 Sporun Perde Arkası (Adnan Dinçer) 15.05 Vaziyet (Deniz tekin) 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çe- tinkaya) 18.35 insana Yolculuk (Nebil Öz- gentürk) 19.30 iyi Ak- şamlar (Nazlıcan Yar- dım) 21.00 Alaturka Sevdalar (Aylin Şen- gün) 22.00 Keyif Me- saisi (Kadri Ozen - Genco Yücel) 00.15 KırkAmbar(Selim ile- ri) (Tekrar) 02.00 Ge- cenin Yolcusu (Musta- fa Dereli). Som) 16.05 Sallanan Tel: 0 212 513 80 06 Sandalye (Senem Er- Faks: 0 212513 7719 * Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber', her saat başı da haberbülteni yayına girecektir. • 12.05 Bilgisayar Dünyası: Hakan Karadin- leyicilere, bilgisayar teknolojisindeki son ge- lişmeleri aktarıyor. • 18.35 İnsana Yolculuk: Nebil Özgentürk programda Coşkun Aral'ı konuk ediyor. • 22.00 Keyif Mesaisi: Kadri Özen ve Gen- co Yücel birlikte hazırlayıp sunduklan program- da, caz, rythm-blues ve senfonik rock türün- dekı parçalardan örnekler veriyor. TRT2 19.30 Çevre sorunlan TV Servisi - Çevre progra- mı "Kardelen"de ilk olarak Prpf. Dr. Ümit Erdem çevre sorunlan hakkmda bilgi veri- yor. Yapımcılığınt Belkıs Tuncay'ın üstlendiği yapım- da, Rüya Yılmaz'ın tanıttığı yeni bir çiçek. Teos tatil bel- desiyle ilgili bir magazin ve Doç" Dr. Ulvi Zeybek'in şi- falı bitki tanıömı da yer alıyor. TRT2 20.00 'Çağdaş Türk Bestecileri' TV Servisi - Sunuculu- gunu Hikmet Şimşek'in üst- lendifi "Çağdaş Türk Bes- tecileri"nde bu hafta. Izmir Devlet Senfoni Orkestrası, Muammer Sun'un Kurtu- luş Film Müziği'nin ikinci bölümünü seslendiriyor. Or- kestrayı Rengim Gökmen yönetiyor. KentTV 22.15 'Çıkmaz Sokak' TV Servisi - Cemil Özyıl- dırım'ın hazırlayıp sunduğu "Çıkmaz Sokak"ta. Ata- köy'deyaşanan ilginç birolay gündeme getiriliyor. Ataköy 11. kısımda ayak sesinden ra- hatsız olan villa sahiplerinin, imarlı yaya yolunu iptal etti- rip kendi bahçeleriyle bütün- leştirmelerinden doğan tepki- lerin konu edıldiği yapıma Ataköylüler Demeği Başkanı Özcan Atamer katılıyor. NTV 22.30 Karabük tanıtılıyor TV Servisi - "Dünya Gö- züyle Anadolu" programın- da bu hafta Karabük konu ediliyor. Prof. Dr. Kenan Mortan'ın kentin ekonomik analizini yaptığı programda. Karabük'ün kültürel ve tari- hi degerlerinin yanı sıra Saf- ranbolu Evleri ile ilgili bir bölüttı, demir-çelik fabrika- lannın sanayiye damgasını vurduğu kentte kalkınma sü- recinde yaşanan sorunJar. ya- tınmcıların şikâyetleri, bek- lentileri ekrana geliyor. TRT1 22.55 Ekonomik gelişmeler TV Servisi - Nazmi Kal'ın sunduğu "Ekonomi Dünya- sı" programında ekonomi- deki yeni gelişmelere yer ve- riliyor. Programın "Vergi" köşesinde paranın ve dövi- zin blokajı konusunda bilgi verilirken. "Para Raporu" bölümünde ise para piyasala- n ele alınıyor. Yapımın yö- netmenliğini Taylan Gök- çen üstleniyor. Politikocı ve mafya işbirliği CUMHUR CANBAZOĞLU Los Angeles'ta narkotik büroda gö- rev yapan dört polis. iş dışında da-sıkı fıkı arkadaştırlar. Frank Daly'nin yönet- tiği bu ekip biroperasvon sırasında far- kında olmadan işin ucunun politikanın üst mevkilerine kadar uzandığı bir şe- bekenin yoluna taş koymuştur. Soruş- turmayı bırakmalan konusunda hemen ekıbın kulağı bükülür. Ancak devam edince teşkilattan uzaklaştırılırlar. On- lar büyük kokain tüccarlarıyla "özel bir savaş"a girişirler. Devletle suçlu- nun iç içe geçtiği birortamda kimin dü- rüst olduğunu saptamak gibi zor bir gö- atv 00.05 Mavi Ateş Altında - Blue Heat / Yönetmen: John MacKenzie / Görüntü: Juan Ruiz Anchia / Oyuncular: Brian Dennehy, Joe Pantolino, Jeff Fahey, Bill Paxton, Debora-Lee Furnes/ 1990 ABD yapımı, 105 dakika. rev üstlenmişlerdir... Bugüne dek yaşanmış olaylardan yo- la çıkarak inandıncı işleryapmaya özen gösteren lngiliz yönetmen MacKenzie şiddet. heyecanın yanında politikadaki kokusmuşluğu. hırsı, paranın hangi el- lerde gezdiğini anlattığı "Mavi Ateş AJtında"yla modem polisiyeye iyi bir ömek veriyor. O meşhur "Amerikan mizahı"nın karannda kullanıldığı sah- neler, politikadaki ikili oyunlar. yeraltı dünyasıyla politikacılann paslaşmalan sokaktaki adam için hep ilginç konular. Yer yer senaryoyu yazan ekip Jere Cunningham. George Armitage ve Thomas Lee VVright şablon sahnelere yer vererek rizikodan kaçınıp seyirciyi sıksa da başta Brian Dennehy olmak üzere oyuncuların başansı fllmi sürük- lüyor. Bugünün kısır programında il- ginç bir fılm arayanlan memnun edebi- lir "Mavi Ateş Altında"... Hrrsızıca duygular TGRT 20.00 Cybill Shepherd 'Memphis'de. küçiik bir zenci çocuğu kaçırdıktan son- ra pişmanîık duyan Reeny karakterini canlandırıvor. Memphis - Yönetmen: Yves Si- moneau / Senaryo: Larry McMurtry, Susan Rhinehart /Oyuncular:Cybill Shepherd, John Laughlin, J.E. Freeman, Richard Brooks, Vanessa Bell Callovvay, Moses Gunn, Martin C. Gardner/1992 ABD yapımı, 100 dakika. TV Servisi - Türk izleyicilerinin başrolünü Bruce Willis'le paylaştı- gı "Mavi Ay" dizisiyle tanıdığı Cybill Shepherd'ın yapımcılığını üstlenip senaryosuna da katkıda bu- lunduğu "Memphis" TGRT'ninpri- me-time kuşağında ekrana geliyor. TV filmi olarak çekilen yapım, ABD'nin güney eyaletlerinin ilginç şe- hirlerinden biri olan Memphis'de, ra- dikal hareketlerin yaşandığı 1950'ler- de bir çocuk kaçırma olayı üzerine ku- rulu... Memphis'in bir özelliği de Shepherd'ın doğduğu şehir olması... Shelby Foote'un "Eylül" adlı ki- tabından Larry McMurtry ve Susan Rhinehart'ın senaryosunu yazdığı fılmın yönetmeni Yves Simoneau Dram-macera türü yapımın konusu- na gelince; Reeny (Shepherd) ve iki serseri, zengin birzencinin torununu kaçınrlar. Istenen fıdye beklenirken Reeny, küçük çocuga karşı annelik sevgisi hissetmeye başlar ve yaşamında ilk kez sorumluluğun gerçek anlamı hakkın- da kafa yormaya başlar. Olaylar böyle gelişince, kaçırma olayı hiçbirinin işine yaramayacak ve çete içerisinde huzursuzluk başlaya- caktır. Üstelik zenci mafyasının da hedefı haline geleceklerdir... Yılmaz'ın ükdönemfilmlerinden •-•I TRT 3 10.00 TURHAN GURKAN Beş Hasta Var - Yönetmen: Atrf Yılmaz / Senaryo: Atıf Yılmaz, Nejat Saydam / Ya- pıt: Ethem İzzet. Benice / Görüntü: Turgut Oren / Mü- zik: Hulki Saner / Oyuncu- lar: Nedret Güvenç, Mu- zaffer Tema, Sadri Alışık, Refik Kernal Arduman, Set- tar Körmükçü, Kemal Edi- ge, Muazzez Arçay /1956, Lale Fitm yapımı. Atıf V ılma/'ın yönetmenliğinin ilk dö- nemindeki fılmlerinden "Beş Hasta Var", 1967'deölen gazeteci-yazar-mil- letvekili Ethem Izzet Benice'nin 1932'de basılan aynı adlı romanının uyarlaması. Çeşitli gazetelerde yazıişleri müdür- lüğü yaptıktan sonra Son Telgraf, Ge- ce Postası gibi gazeteler çıkaran, çok sa- yıda aşk ve serüven konulannın ağır bastığı romanlar yazan Benice'nin en önemli yapıtı "Yakılacak Kitap" da 1963 ve 1968'de Süreyya Duru yöne- timinde iki kez fılme alındı. "Beş Hasta Var"da kıskanç kansı (Güvenç) yüzünden hastaneye düşmüş bir adamın (Tema) cüzzamlı ve frengi- li beş tehlikeli hasta hükümlü arasında yaşadıgı gerilimli olaylar anlatılıyor. Yıl- maz'ın önemli yapıtlan arasında yer al- mayan. ancak ressamlığından kaynak- lanan dekoratif tutkusunun yansıdığı, gerçeklerden uzak, inandıncı olmayan ki- şiliklerin sergilendiği bu çağ fılminde Ören'in kamerasıyla yansıyan görüntü- ler ve Saner'in müziği ilgi çekiyor. NTV'nin yeni yayrı dönemi programlar TV Servisi - Haber ka- nalı NTV, Cavit Çağlar'ın da katıldığı bir geceyle ye- ni yayın dönemindeki prog- ramlannı tanıttı. Svvissotel Taşlık Dance Bar'da ger- çekleştirilen gecede Genel Koordinatör Nuri Çola- koğlu, NTV'nin 21 Ey- lül'de başlayacak yeni ya- yın dönemiyle ilgili bir ta- nıtım konuşması yaptı. Reklamverenler, reklam ajanslan, sanatçılar ve ba- sın mensuplannın eşlik et- tiği gece bir tango gösteri- siyle sona erdi. NTV'nin yeni yayın dö- neminde göze çarpan yeni- liklerinden biri hafta içi her gün yayımlanacak "Kaf- kaslar" adlı sabah kuşağı. Kafkaslar'la Türkiye ara- sında bir köprü oluşturma- yı amaçlayan bu programı Faik Uyanık ve İrfan Sap- maı sunuyor. Aynca, Galatasaray Üni- \ersitesi lletişim Fakült Dekanı Süheyl Batum' yöneteceği "Gerçek Gii dem", yaklaşan seçim nedeniyle hazırlanan "S çim'99", yaşam kalite nin nasıl yükseltilebilec ği hakkında ipuçlan yer "Kalite", YaprakÖzd miroğlu'nun sunacağı "î nema Koltuğu". ünlüle le yaşadıklan. çalıştıkla kentlere yapılan ziyaretl ri anlatan "KartpostaC eğlence ve magazin proj ramı "Tatlı Hayat" yeı yayın döneminde ekrar gelecek programlardan b; zılan. Belgeselleri de unutm; yan TV kanalında. "B« nim Dünyam". "Bulu; lar", "Yarının Dünya sı", "Başka Halklai-' "Dünyanın Belgeselleri1 "Cumhuriyet'in Tanık ları" adlı yapımlaryayım lanacak. TRT1 20.45 Yeni bir dizi Pasajın çıkarcı sahibi TV Servisi - TRT'nin yeni yayın dönemi dizile- rinden biri olan "Dostlar Pasajı" ilk bölümüyle ek- rana geliyor. Birpasajda yaşayan in- sanlann kimi zaman trajik, kimi zaman güldüren öy- külerinin konu edildiği di- zi on üç bölüm olarak çe- kildi. Senaryosunu Gani Müjde ve grubunun yaz- dıgı "Dostlar Pasajı"nın yönetmenliğini Berrin Dağçınar üstleniyor. Der- ya Baykal (Aysun). Cez- mi Baskın (Bedri). Sefi Zengin (Berdari). Güver Kıraç (Cemal). Hakar Altuntaş (Çetin). Meh met Birkiye (Faik). Sum ru Yayrucuk (Hülya) ZaferÖnen(Kerim) gi bi oyunculann rol aldığı di zinin bölüm özeti şöyle: Pasajın yeni mirasçısı Fransa'dan Türkiye'ye dö ner. Pasajda avukatlık ya pan işgüzar biriyle. pasa jı satmak ve kendi varlı ğını ispatlamak için yo ğunçabagösterir... NTV 21.05İ 'Ege Belgeseli' 2. Meşrutiyet'te İzmir TV Servisi - Cumhuri- yet'in 75. yıl kutlamalan çerçe\esinde hazırlanan "Ege Belgeseü" ikinci bö- lümüyle yayımlanıyor. lz- mir'in işgali ve kurruluşu arasmdaki gelişmelerin ele alındığı belgeselde, Cum- huriyeti hazırlayan koşul- lar, kuruluşu ve gelişme dönemlerinde Ege'nin öne- minin yanı sıra milli mü- cadelenin başlangıç, bitiş noktalannda kurtuluşun ilk ateşinin yakıldığı bölgenin tarihi inceleniyor. İkinc Meşrutiyet döneminde Iz- mir'de basının çalışmala- rı ve yaşanan değişimlerir incelendiği bu bölümde şehrin iktisadi, siyasal vt sosyal etkisi anlatılıyor Efelerin milli mücadele- deki öneminin de konı edildiği belgeselde, Mus- tafa Kemal Atatürk'ür katılımıyla gerçekleşen lk- tisat Kongresi'yle sanatsa olgular ve yaşanan deği- şimler inceleniyor TRT2 21.15İ İlk bölümüyle 'Yurttaşlık zor zenaat' TV Servisi - tlk bölü- müyle ekrana gelen "Bir Yurttaşın Güncesi" ad- lı programı Cevdet Ancı- lar sunuyor. Gazetemiz yazarların- dan Aydın Engin ile Ga- latasaray Üniversitesı lle- tişim Fakültesi Dekanı ve Anayasa Profesörü Dr. Sü heyl Batum'un konuk ol duğu programda "Padi şah kulundan Cumhuri yet yurttaşına, yurttaşlıl zor zenaat" konusu el> alınıyor. Programın ya pım ve yönetmenliğini Fe ride Bilgin üstleniyor. Tv PROGRAMLARI °6 -00B u Toprağın Sesi 06.30 Sabah Haber- len 08.30 Susam Sokağı 09.00 Çocuk Saatı 10.00 Habefier 10.05 GündenGüne 11.00 Ha- berter 11.05 Günden Güne 12.00 Haberler 12.10 Ufuk- lann Ötesınde 13.00 Haber 13 13.30 Yerli Film: Nö- ri Kantar Ailesi 14.00 Haberler 14.05 Filmın Devamı 15.00 Haberler 15.05 Küçük Kadınlar 16.00 Haberler 16.25 Türk Silahlı Kuvvetleri Saatı 17.00 Çocuk Ha- ber 17.05 Çocuk Saatı 18.00 Haberler 19.00 Bizim Ma- halle 19.40 Spor 20.00 Haberler 20.45 Dizi: Dostlar Pasajı 21.35 Tele Tempo 22.55 Ekonomi Dünyası 23.35 Anılarta Müzık 24.00 Günün Getirdikleri 00.30 Gece Başlarken (Canlı) 02.30 Yabancı Fılm: Beş Par- maklı Canavar 04.05 Klipler (0312 428 22 30). 17.58 GAP TV'den Geçiş 18.00 Programve Tanıtım 18.05 Dizi: Aşk-ı Memnu 19.00 Ak- şam Bülteni 19.30 Kardelen 20.00 Çağdaş Türk Bestecileri 20.30Akşama Doğru (Canlı) 21.15 Bir Yurttaşın Güncesi 22.00 Gece Bülteni ve Ingihzce Haberler 22.30 Yerli Film: Soğuktu ve Yağmur Çi- seliyordu 00.10 Dızı: Deniz Şahınlen 01.00 Kapanış (0 212 259 72 75). 08.00 Telegün 09.30 Belgesel: Dryland Sa- Knrty 10.00 Yerli Film: Beş Hasta Var 12.00 Yabancı Film: McMasters 13.30 Büyük Savaş 14.20 At Yanşlan 17.45 Dunya Coğrafyası i a i 5 Müzik Mozaik 18.45 Zontellektüel Abdullah 19.30 Dünyanın Öteki Yüzü 19.50 Genç Haber 20.00 Cum- huriyet'in Çocuklan 20.50 Pota Altı 21.20 Pota 22.50 Yabancı Fılm: McMasters 00.20 Kapanış. 07.00 MEB Açıkoğretim üsesi Ders Programı 10.00BeraberveSoloŞarkılar10.30THMBir Solist 11.00 Devlet Korolan TSM 11.40 THM BirSolist 12.10 KonserTSM 13.00 THM-TSM Kliple- ri 15.00TSM BirSolist 15.30THM Ikı Solist 16.00 Dev- let Klasık Türk Müziği Korosu 16.45 BirSolistTHM 17.15 Dağarcık 18.00 Fasıl 18.25 Yurttan Sesler 18.50 Be- raber ve Solo Şarkılar 19.20 THM-TSM Klipleri 21.20 Devlet Korolan 22.00 Dost Dost Diye 23.15 Konser. 05.55 Açılış 06.00 Denızlenn Sesi 06.30 Sa- bah Haberleri (Canlı) 08.30 Müzık Pınan 09.00 Çocuk Saatı (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Günden Güne 11.00 Haberier 11.05 Günden Güne (De- vam) 12.00 Haberler 12.05 Öğrendıkçe 13.00 Haber 13 13.30 Yerli Film: Nöri Kantar Ailesi 14.00 Ha- berler 14.05 Fılmin Devamı 15.00 Haberler 15.05 Si- zin İçin 15.45 Mektup Köşesı 16.00 Haberler 16.20 Izmır'den 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı 18.00 Haberler 19.00 Dizi: Bizim Mahalle 19.35 ingi- lizceve Almanca Haberler 19.40 Spor Haberleri 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 20.45 Dostlar Pasajı 21.35 Tele Tempo 22.55 Avrupa Hattı 24.00 Gunün Getir- dikleri 00.30 Gece Başlarken (Canlı) 02.30 Telegün. I 07.00 Show Başlıyor 08.00 Dizi: Dallas 09.00 Bız Bıze I 09.15 Yerli Film: Katil Kim? 11.30 Klıp'98 13.30 Çızgı Fılm: Çıko 14.00 Çızgı Fılm: Sılvan 14.30Çızgı Film: Hayalet Avcılan 15.00 Çızgi Film: Şeker Kız Candy 15.30 Büyük Küçük Deme- den 16.15 Yerli Film: Garibim Ceyian 18.15 Dizi: Cesur ve Güzel 19.00 Dizi: Yalan Rüzgân 20.00 Show Haber 21.00 SporSayfası 21.15 Yerli Film: Süt Kar- deşler23.15 Haber Hattı 23.45 Yaban- cı Film: Vahşi Sokaklar 01.30 Ekoma- gazın 01.45 Klip'98 (0 212 286 35 35). 6 07.00Yabancı Fılm: Ateşli Aşık- larO8JO Belgesel: Çölün Dili 09.00 Küçuk Prenses 09.30 Sınderella 10.00Çızgı Film: Prens Valıant 10.25Ya- bancı Film: Fedaifer Filosu 12.00 Di- zi: Palmiye Konağı 12.45 Çizgı Film 13.00 Haberler 13.15 Dizi: Acil Servis 14.00 Çtzgı Film: Küçük Prenses 14.30 Çızgi Film: Prens Valıant 15.00 Yaban- cı Film: VadilerAslanı 16.50 Çızgı Film 17.00 Ara Haberler 17.15 Yabancı Film: Irrtikam Geçidi 19.00 Ana Haber 19.40 Arka Pencere 19.50 Spora Bakış 20.00 Portreler ve Profesyoneller 20.15 Dızı: Acil Servis 21.05 Yabancı Film: Taciz 2Z45 Haber 6 23.05 Yabancı Film: Ka- yıp Kızı Arayanlar 00.50 Haber 6 01.10 Dizi: Palmiye Konağı (021228431 50). !'ÂiTY]/n\f" 05.05 Kültür - Eğitim \\A FlCfl 06.55 Film: Dallas - Ce-^ U J V ^ V y a f . | n D ö n ü ş ü 0 8 3 0 Film: Pembe Panter'in Izi 10.10 Film: Yabani Gogen 12.15 Film: KuşSoka- ğındaki Ada 14.05 Film: Muppet- lar'dan Define Adası 15.45 Film: Kor- san 17.45 Potaaltı (Şifresiz) 18.00 FTT- Fenerbarıçe Basketbol Karşılaşması 19.35 Film: Evrenin Kuklacılan 21.30 Film: Dalgalan Aşmak 00.50 Film: Ha- yal Arkadaşım 01.55 Dizi: HerZaman- ki Gibi 02.25 Film: Latex and Lace 03.35 Playboy'un Ünifoımalı Kızlan 04.30 Playboy'un En lyileri (0272 225 55 551 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber 09.20 ü- ~ festyle 09.30 Haber Öze- tı 09.35 Ekonomi, Gündemdekiler, 20O0'in Ötesi 12.00Günün içinden 14.00 Haber 14.20 Lifestyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün. Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Li- festyle 17.30 Haber Özeti. Dünyada Bu- gün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gün- demdekiler 19.00 Haberler 19.15 Eko- nomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Ha- berler 20.45 Spor Gündemi 20.50 Eko- nomi 21.05 Ege Belgeseli 22.05 20OO'in Ötesı 22.30 Dünya Gözüyle Anadolu 23.05 Gündemdekiler (Tekrar) 23.35 Gece Gündüz (Tekrar) 23.40 Lifestyle 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 07.00 Uyan- rna Zamanı 08.30 Bir Nu- ma-aSeç 1030 Mega11.00 35 MM 11.15 Jess 13.00 Müge 14.30 Yiğit 15.30 Mü- ge ve Jess 17.00 Videone 17J0 Mega 518.00 Bir Nu- mara Seç 19.45 Haberler 20.00 Videone 21.00 Ha- berler 21.15 Men-e-Men 2Z30 35 MM 22.45 Videone 23.00 Mega 23.30 Top 20 00.30 Play üst 02.30 Karı- şık Türk Halk ve Sanat Mü- ziği (0 212 288 75 75). 09.00 HaberBülte- nı 09.20 EkoStart 10.10 Para Rapo- ru 10.35 Borsanın Şirketlen 11.10 Para Rapo- ru 11.35 Piyasalar 12.10 Pa- ra Raporu 12.35 Son Düz- lük 13.00 Haber Bülteni 13.40 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.35 Sektör Sohbetleri 15.10 Para Ra- poru 15.40 Piyasaiar 16.10 Para Raporu 16.40 Eko Fi- nish 17.10 Kahve Molası 17.35 Dünya Listeleri 18.40 Hedef Üniversrte 19^5 Dün- ya Modası 20.00 Haber Bül- teni 21.35 Yabancı Fîlm: Rehine 23.35 Forum 00.35 Kahve Molası 01.00 Haber Bülteni (0 212 282 57 00). WM y-,•*••»,. 07.00 ctv'de m.% C l V Sabah 07J0 Belgesel 08.30Aerobık 09.00 Gizli Ha- yatlar 09.50 İMKB 10.00 Çız- gi Fılm Kuşağı 11.00 Yaban- cı Film: Samurai 12.00 İMKB 13.00 Haber 13.15 Belgesel: Çılgın Denemeler 14.10 İki Kı- şilik Dunya 14.40 Belgesel 15.10 SıhirlıOrman 15.30Teh- like Koyu 16.00 İMKB 16.10 Gizli Hayatlar 17.00 Sınır Ka- şabası 17.30 Belgesel 18.30 Özel Bir Polıs 19.30 Ana Ha- ber 20.25 Uykudan Önce 20.40 Yabancı Film: Te- sadüfler 22.10 Stüdyo C 00.40Muzık (02122823600.) • 06.30 Platın 07.00 Kahval- 3 l y tıHaberten09.05ÇizgiFilm: • " " w Heıdı 09.35 Çizgi Film: Shnookums 10.05 Çizgi Film: Alaaddın 10.40 Ayşe Özgün Ta/k Show 11.50 Reytıng Hamdı 13.00 Gün Ortası 13.30 Shnookums (Tekrar) 14.00 Alaaddin 14.30 A'den Z'ye 17.00 Gelin Kaynana 1aOO Dizi: Çiçek Taksi 19.00 atv Ana Ha- ber 19.40 Para Hattı 19.45 Spor Haber- leri 19.50 Hava Durumu 20.00 Yaban- cı Film: Uzakdoğu Operasyonu 22.00 Dizi: Aıle Bağlan 23.10 Habercı 24.00Ge- ce Haberlen 00.05 Yabancı Film: Ma- vi Ateş Altında 02.00 Platın 02.40 Uzak- lar 03.10 Ayşe Özgün Talk Show (Tek- rar) 04.00 Gönülden Nağmeler 05.30 Gecenin İçinden (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dizi: Manuela 10.00 Sinan Özen Show 11.00 Sevginin Bıttiğı Yerde 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 1Z15 Ha- nımeli 13.30 Müzikalite 15.00 Kader 16.00 Komşular 17.00Haberler 17.30 Di- zi: Erguvan Yıllan 18^0 Dizi: Eltiler 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: Memphis 22.00 Haberler 22.20 Yerli Film: Deprem 24.00 Gece Bultenı 00.30 Dizi: Manuela 02.00 Sınan Özen Show (Tekrar) 03.00 Müzikalite 04.00 Belge- sel 05.00 Komşular (0 212 652 25 60). 06.00 Sevılen Klıpler 06.30 Platin 07.00 Çala Saat 09.00 Şirinler 09.30 Uçan Kaz 10.00 Çizç Film: Sevimli Kahramanlar 11.00 Taş Devri 11.â Çizgi Film: Çizgi Kahramanlar Yanşıyor 12.00 Yerli Film Yalı 13.00 Oğle Haberi 13.20 Katılsana Yanşsana 13.51 Yerli Film: Inleyen Nağmeler 15.30 Çizgi Film: Uçaı Kaz 16.00 Çızgi Film: Sevimli Kahramanlar 17.00 Çizç Film: Ateş Dansı 18.00 Dizi: Acı Günlerim 19.00 An: Haber Bütteni 19.45 Günün Yorumu 19.50 Spor Gün demi 20.00 Aileler Yanşıyor 21.00 Dizi: Conan 22.01 Yabancı Film: Polis Akademisi 2 23.50 Gecenin İçin den 00.20 Spor Turu 00.30 Yabanct Film: Etki Attındi 02.30 Platin 03.00 Türk Sanat Müziği (021221551 11) i _^ 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi: Evdekile * ) 10.00 Dizi: Kaygısızlar 11.10 Yerli Film: Hopli = * Dünya 13.00 Gün Ortası 13.20 Dizi: EsmeraJd; 14.10 Dizi: Can İle Muhlıse 15.30 Dizi: Oyun Bitti 16.3 Tatil Başhyor 16.40 Yerii Film: Bir Garip Yolcu 18.3< Dizi: FerhundeHanımlari 9.30 Star Haber20.40 StarSpc 20.50 Dizi: Kara Melek 21.45 Juventus-Galatasara' Şampıyonlar ügi (Canlı) 23.40 M.United-Barcelona Şam piyonlar ügi (Bant) 02.00 Maç Özetleri 03.00 Beach Vol ley 03.40 Motor Sporlan Dünyası 04.20 Zirve Defteı 05.00 Mızrap 06.10 Müzik (0 212 448 80 00). 06.30 Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) 10.01 Haberler 10.10 Politika Gündemi (Canl •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Canl 12.00 Haberler 12.05 0x1x2 (At Yarışı) 13.00 Haberle 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4> (Canlı) 16.00 Ha berler 16.35 Belgesel: Hayvanlar Âlemi 17.00 Haber ler 17.05 Müzik Bahçesı 18.00 Hayatımız Moda 18.31 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabanc Film: Bu Akşam ve Her Akşam 22.00 Onda On Ha ber 22.45 Yabancı Film: Arka Pencere 24.00 Haber ler 01.00 Hülya Abla Sızlerle 02.00 2'den 4'e (Tekrat 03.00 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.30 Cümbüş 08.00 Sabah Kahvesi 09.31 Yabancı Fılm: Kötü Alışkanlıklar 11.00 Di zi: Son Söz Sevginin 12.00Türkülerimiz 13.1i Banş'la Müzik 14.30 Cenk Koray ile 5-10-15 15.00 Yıl do İle 16.00 Serpil Barlas ile Kurdela 18.30 Eko-Bugüı 19.00 Ali Baba'nın Çıftliğı 19.30 Flash Haber 20.00 Soı Söz Sevginin 20.30 Medyatör 21.45 Şen Olasın Nuı Bey 23.00 23. Saat 00.15 Yıldo ile (0 212 256 82 82). 07.05 Yerli Fîlm: Sevgili 08.30 Bu Sabal (Canlı) 10.30 Çizgi Film 11.00 Dizi: Acımal 11.55 HalkOyunlan 12.05 Dört Mevsim Ka dın (Canlı) 13.00 Eski Dostlar Eskı Şarkılar 13.30 Anılar la Türk Evleri 14.00 Sizin İçin Seçtıklerımiz 14.15 Bere ketin Adı GAP 14.30 Haber 14.45 Dicle'den Gelen Şifı 15.45 YörelerimizTürkülerimız 16.15 BuDiyar Bizim Di yar 17.00 Gide Gıde GAP (Canlı) 17.58 TRT 2'ye Geçiş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog