Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 EYLÜL 1998 ÇARŞAMR 12 KULTUR G. Amelio Büyük Ödül'ü kazanırken W Beatty'ye tüm meslek yaşamı için 'Altın Aslan' verildi "Altuı Aslan 9 Italya'da kaldı VECDİSAVAR YENEDİK - Pazar gecesi so- nuçlanan 55. Venedik Film Fes- tivali'nde ödüllerin dağılımı bek- lentilerinıiz doğrultusunda oldu. Bu yıl. çok 'önemli' bir fılmle kar- şılaşmadığımızı. ödüllerin beş film arasında dagilmasını bekle- diğimizı söylemiştik. Izieyici- Ierden tam not alan Kusturica, "Kara Kedi, Ak Kedi" ile ikinci Altın Aslan'ını alamadı ama, En lyi \"önetmcn Ödülü olan 'Gü- miiş Aslan'm sahıbi oldu. Iranlı Muhsin MakmalbaFın "Sessizlik"i ise bır 'teselli' ödü- lü niteliğindeki 'Altın Ceylan' ödülü ile yetinmek zorunda kal- dı. Festivalin fa\orilennden Eric Rohmer'e de "Sonbahar İVIasa- UTilmı ile EnİyiSenaryoÖdü- lü verildi. Büyük Ödül 'e aday olabilece- gi sö> leneıı \e gerçekten de fes- tivalin 'en iyi'leri arasında yer alan Amelio \e Beatty ise birer 'Altın Aslan'la döndüler Vene- dik'ten. Büyük Ödül'ün bir Italyan fil- mine bu yıl Yenedik'te gösteri- len en iyi Italvan filmi olan Gi- anniAmefio'rıun "BöyleGühıyor- lardı~ya verilmesi sürprizolma- dı. Festivalde on vıldır bir Ital- yan filminin Altın Aslan kazan- mamiş olma.sı. jüri başkanınm bir İtalyan olması (Ettore Sco- la). Italyanların sinema yazan Kültür Bakanı Walter Veltro- ni'nin ftalyan sinemasının fesli- \alden önenılı bir başan kazan- masını çok arzuladığı. hatta ya- kın dostu Scola'yı telefonla ara- dığı. bu nedenle 'Altın Aslan'ın Amelio'ya gideceği kulıslerde yoğun biçimde tartışılıyordu za- ten. Ama, gene de bu sonucu po- litık bir nedene bağlayıp. Arae- lıo'nun hakkını yememek gerek. Tüm filmlerinde toplumsal gerçekçi bir çizgiy i sürdüren ve klasik bir sinema dılini büyük bir ustalıkla kullanan Amelio, "BöyleGülüyorlardrda. Italyan toplumunun 50'lerden 60'lara uzanan değişim sürecini. bu sü- reç içinde yoksui İtalyan halkı- nın çektiği sıkintılan ve her şe- ye karşm gülümsemesini. umut- lannı yitirmediğini anlatıyor. Türkive'deki festnal izfeyici- lerinin "Açık Kapılar", "Çocuk Hırsızlan"gibi filmleri iletanı- dığı Amelio'nun aldığı bu ödül. yeni biryapılanma veatılımsü- reci içine giren ttalyan sinema- sına taze bir kan getırmese de bu sinemanın uluslararası piyasa- daki dağıtını şansını olumluyön- de etkıleyebilir. Amerikan poiitikasuıa bir bakış Venedıkte bu yıl Amerikan sinemasının yıldızı parlıyordu. Spielberg'in son yapıtı ile açılan festivalde gösterilen çok sayıda Amerikan filmi arasında. War- ren Beatty'nin "Buh*orth~ü ger- çekten de bir Altın Aslan'ı hak ediyordu. Ama. büyük Ödül'ün Amelio'ya verilmesi kararlaştı- nlınca. belli ki yeni bir ödül icat etmek zorunda kalmıştı jüri. Böy- lece Beatty. 'tüm meslek yaşamı için' bir 'Altın .Aslan'la ödüllen- dirildi. Sinemaya Elia Kazan'ın "SplendorontheGrass"fi'mi ile oyuncu olarak giren. Arthur Penn'in "Bonny ve Chde"ının ortak-vapımcısı olan. Hal Ashby'nın "Şampuan"ıntn se- naryosunu yazan. ilkyönetmen- lik denemesi "Heaven Can Wa- it"le Oscar adayı olan. ikinci fil- mi "Reds"le on iki dalda aday olup, En lyi Yönetmen Oscan'nı • Gianni Amelio, "Böyle Gülüyorlardı"da Italyan toplumunun 50'lerden 60'lara uzanan toplumsal değişim sürecini, bu süreç içinde yoksul İtalyan halkının çektiği sıkıntılan ve her şeye karşın gülümsemesini. umutlannı yitirmediğini anlatıyor. Venedik'te bu yıl Amerikan sinemasının yıldızı parhyorduAVarren Beatty'nin "Bulvvortrfü gerçekten de bir Altın Aslan'ı hak ediyordu. "Tüm meslek yaşamı için" Altın Aslan'la ödüllendirilen Beatty, Amerikan sistemini eleştirmek üzere yola çıkıp ciddi tavizler veren nice yönetmenden çok daha iyisini gerçekleştirmiş. On yıl aradan sonra gelen başan Kültür Servisi - 55. Venedik Film Festivah. pazar gecesi dü- zenlenen törenle sona erdi. Festi- valin en büyük ödülü olan *Alnn Arslan""ı on vıJ aradan sonra ılk kez bir Italyan fılmi; Gianni Ame- lio'nun yöneıtiğı "Böyle Gülüyorlardr (Cosi Ridevano) aldı. Filmde. Sicilyalı ıki erkek kardeşjn yaşadığı göç trajedisi ko- nuedilivor. Ödül törenine Robert De Niro. Jim Carrey. Tom Hanks Michael Douglas. Melanie Grifllth gibi Hollyvvood'un ünlü snnaları da katıldı. Ödül gecesine ve festiva- le Hollyuood'dan çok fazla ünlü Amelio'nun büvüködülii alan filmi: "BövleGülüvorlardı". ısim katıimasına rağrnen ABD yalnızca iki başan eldeettı. "Enİyi ErkekOyuncu Yol- pi Kupası Ödülü" Anthony Drazanın yö- nettiğı 'Hurhburh' adlı filmdeki rolüyle Sean Penn'e gittı. Kısa süre önce babasmı yitiren Penn ödül gecesine katılamadı. Po- îitıkacılan eleştıren "BuİMortrTadlı filmin vönetmeni \e başroi oyuncusu WarrenBe- atty ısesınemayakatkılarındandolayı "Ya- şam Boyu Başan Ödülü"ne layık görüldü. 55. Venedik Film Festhalı'nın onurödül- lerini ise sağlık problemlen \üzünden fes- tivale katılamayan Sophia Loren \e Polon- \alı yönetmen Andrei\\ajda aldı Ünlü Fransız o\ uncu Catherine Deneu\e de Nicole Garcia'nın vönettiğı "Vendom Me>dam" adlı filmdeki rolü> le "En lyi Ka- dın Chuncu Ödülü"ne değer bulundu. Festi\alde bü\ük ılgi gören "Emir Kus- turica'ya ise "KaraKedi. Ak Kedi" adlı fil- mivle 'En lyi Yönetmen Gümüş Arslan Ödülü" \erildı "Enİ>iSenanoÖdülü"nü Fransız yönetmen EricRohmer "Sonbahar Masalı"(Conted'aııtomne)adlı filmiyleal- dı. Altın Arslan Ödülü'nü kazanan Cosi Ri- devano'daki bajansındandolayı LueaBigaz- zi've "En İ>ıGöriintü \önetmeniÖdülü" \erildi. "Jüri Özel Ödülü"ne Lucian Pintüie'nin vönettiği ve bır çiftçı ile genç bir kızın aş- kın; anlatan "Terminus Paradis"değer bu- lundu. "En İyi Kısa Film Ödülü'nü Tann for Tann adlı filmle Emil Stang Lung: "Marcello Mastro- ianni-İ mit Veren O\uncu Ödü- lü"nü. Franeesca Arehibugi'nın \ önettiği "L'Alberodellepere" ad- lı filmdeki rolü\le 15 yaşındaki Niccolo Senni: "En Iyi Film Müa- ğiÖdülü"nü "Lenube""adlı film- le Gerardo Gandini: "Başbakan- hkÖzelÖdülü"nü "SessizUik " ad lı filmivle Iranlı yönetmen Muh- sen Makmalbafaldı. İtalyan yönetmen Ettore Sco- la'nın başkanlığındaçalışan jüri. bu yıl ağırlıklı olarak Avrupa filmle- rinı ödüledeöerbuldu. Ettore Sco- la ve Şilili vazar LuisSepuKeda ödül töre- ni gecesi vaptıklan açıkJamadajürinin üç fil- min arasından Altın Arslan'a layık olanı seçtiğini belirttiler. Gianni Amelio'nun fil- minin yüzde 100 güncel bir yapıt olduğu- nu. derin politik anlamlar içerdiğini \e her şeyden önemlisi zor biryapıda çekildiğini söylerken Emir Kustunca'nın filmini gör- sel bir şölen olarak nitelendirdi iki jüri üye- si. Avrıca karar verilırken fazla tartışılma- dıâını da sözlerine eklediler. Festival başkanı FcliceLaudadioıseyap- tığı sürpnz açıklamada festival kapsamm- daki yanşmalann çok fazla olduğıınu söy- ledi ve ilende bu kapsamın daraltılması ge- rektiğini vurguladı. kazanan sonraki filmi "Dick Tracy" ile de Oscar'a yedi dal- da ada> gösterilen VVarren Be- atty'ye bir kariver ödülü \erilme- si oldukça mantıklı. Beatt)1 ,1996Kaliforni>aeya- let seçimlerinde Demokrat Par- ti'den ada> olan bir senatörün. Ja\ Bulvvorth'ün. içıne düştüğü bunalım sonucu, intihara karar \e- rerek. kendisini öldürtmek için bir kiralık katil tutmasının. ama karşısına çıkan 68 kuşağından zenci biraile kjzına tutularak ha- vata yeniden sanlmasınm, bu sü- reç içinde de Amerikan politı- kasının ipliğini pazara çıkarnıa- sının öj'küsünü anlamor "Bul- worth" adlı filmınde. "Buhvorth". Amerikan sine- masının bu güne dek gerçekleş- tirdıği en başanlı "politikfars'lar- danbiri. Alabildığinecesur. ger- çekçi. bır o kadar da eğlendirici. Amerikan politikasının yalana \ e gözboyacılığa dayalı temelle- rinı. politika-sermaye. med\ a üç- lüsü arasındaki çirkin pazarlık- lan gözlerönüne seren Beany. fil- min başrolünde de en az vönet- menliği kadar başanlı. Göriintü yönetmeni Vittorio Storaro da Beatty ile çok iyi bir işbirliği kurmuş. Sonuçta, orta- ya söyleyecek sözü olan dört dörtlük bir seyirlik çıkmış. Beatty, filminde Amerika'da Demokrat politikacılarla Cumhu- rnetçiler arasında pek fazla bir nitelik farkı olmadığıru, tüm aday- lann en zengin olan toplumun yüzde 20'sini temsil ettiklerini sövlüyor. lrkaynmcılığı\esınıf- sal sömürünün altını özenle çi- zen Beatty, filminde doğrulan, yaşamla ölümün arasında bırçıl- gınlık krizine kapılan kahrama- nına söyletiyor. (Normal koşul- larda hangi politikacı bunlan söy- ler. dercesine.) Böylelikle. çok ciddi gerçek- leri anlatan (örneğin, bir sahne- de BuKvorth. birtelevizyon söy- leşisinde herkesin donup kalma- sına neden oluyor: "Nesöyleme- mi istiyorsunuz? Sizi de bizide ay- nı adamlar finanse etmiyor mu?..." Bütün bu ciddi laflan. son de- rece eglendirici bir üslupla akta- nyor Beattj. Çıldıran -ya da ak- lı başına gelen- Bulvvorth, ko- nuşmalannı "rap"ritmindeyap- maya başlıyor! Bu değişimin iki nedeni var: Ölümün soğuk nefe- sini ensesinde hissetmesi -kira- lik katille yaptıgı anlaşmayı bir türlü iptal edemiyor- ve de aşkın sıcaklığınınyüreğinisamerme- si... Bizim politikacılanmız da aşka düşiip. şarkı söylemeye, ger- çekleri bir bir sa>ıp dökmeye başlarlar mı bir gün acaba. ne dersiniz? (Bence. bu rol Yıldırım Aktuna'ya yakışırdı.) Beatty'nin. bu gerçekçi öykü- yü. 'masal' kalıplan içinde anlat- ması filmin önemini azaltmıyor bana kalırsa. Tam tersine etkisi- ni arttınyor. Basın toplantısında Amerikan politikasım "gülünç" olarak ni- telendiriyordu Beatty: "En aklı başındaki politikacılann bile. $e- çim kampamalarını finanse et- tirebilnıek için ne tavizler\erdik- lerini bir bilseniz..." Ödülü, Beatty adına alan Sto- raro. yönetmenin Avrupalılara teşekkürlerini ve Amerikan si- nemasırun yaptığı kötülükler için özürlerini iletiyordu. Beatty. Amerikan sistemini eleştirmek üzere yola çıkıp. ciddi tavizler veren nice yönetmenden çok da- ha iyisini gerçekleştirmiş. Ve diğer ödnlfer 55. Venedik Film Festivali'nin oyunculuk dalındaki ödülleri (Volpi Kupalan) ise Fransız \e Amerikan sineması arasında pay- laştınldı. NieoleGarcia'nın "Ven- dome Meydanı"ndaki başanlı kompozisyonu ile Catherine De- neuve En Ki Kadın 0>uncu se- çilirken. Anthony Drazan'ın "Hurl>burh"sindeki rolü ile Se- an Penn En lyi Erkek Oyuncu oldu. Göriintü yönetmenliği dalında- ki ödül. İtalvan yönetmen Fran- eesca Archibugi'nin "ArmutAğa- cı" filmindeki çalışmasıyla Lu- ca Bjgani'nin. En lyi Müzik Ödü- lü ise Solanasın "Buluf'unun müzikJenni >apan Gerardo Gan- dini'nin oldu. Romen yönetmen Lucian Pin- tilienin "Son Durak Cennet" adlı filmi ile Jüri Özel Ödülü'nü kazandığı festivalde. çok sayıda kuruluş da kendi oluşturduğu jürilerle ödül dağıttı. Yan ödül- ler arasında en önemlisi. Ulus- lararası Sinema Yazarlan Fede- rasyonu (F1PRESCI) Ödülü'nün sahibi. yanşmaya katılmadığı için -festival yönetmeni Lauda- dio.bunun nedenini. filmin çok geç tamamlanmış olmasına bağ- lıyor- jürinin ödüllendiremedi- ği son derece düzeyli ve etkile- yici filmi "Barut Fıçısı" ile Yu- goslav yönetmen Goran Paskal- ye\iç oldu. Iskoç oyuncu (bu yı 1 Cannes'da En İyi Erkek Oyun- cu seçilen) Peter Mullan ise ilk filmi "Yetimler" ile "Pierrot Ödülü"nü kazandı. DEFTVE GÖLGESİ TURGAY FtŞEKÇt Öfke Vecihi Timuroğlu, Yazıntmızdan Portreier (Ba- şak Yayınları 1991) adlı kitabında Salâh Birsel'den söz ederken, "Zaten ona göre sanat, biröfkenin ürünüdür. Öfkesi olmayan kimse, sanatyapamaz" diyor. Ardından da bu düşüncesini şöyleaçıklıyor: "Sa- natçı kendisiyle sürekli çatışan kişidir. Çatışmanın gerekçesi de şudur: Toplum, kendisiyle sürekli çatışma halindedir, insanın kendisiyle çatışması var- dır. Sanatçı bunlar arasında denge kurarken tû- müyle çatışmak zorunda kalır... Ofke bu denge- nin terazisidir." Salâh Birsel'in bu düşüncelerinden nerede söz ettiğine başta Şiirin llkeleri olmak üzere bendeki kitaplarını karıştırdımsa da rastlayamadım. Konunun yazın ürünlerine yansıyışı "öfke bal- dan tatlıdır" deyişini anımsatırcasına tatlı, yanı sı- ra da önemli. Sanırım ikiye ayrılıp bakılabilir. Birincisi, öfkenin anlatımı için yazılan yapıtlar. Bunlar içinde kimileri vardır, öfke sanat yapıtının önüne geçer neredeyse sövmeye vartr. Dışandan gelen bir öfkedir bu, yapıtla yeterince bütünleşe- mez. Nâzjm Hikmet'ın, Hasan Hüseyin'in kimi şiirleri böyledir. Ben böylesi şiirlere çok yakınlık du- yamam. Öfke en başanlı anlatımını Metin Eloğlu'nun şi- irlerinde bulmuştur bence. Istakozun üstüne maydanoz ekiyorlar Bu öğlen Ali'yle dalaştık Ali çerkeztavuğu yiyor ben niye yemeyeyim Kaldır önümden şu kapuskayı ("Köroğlu") yada Ense köküne vur bir odun Yüzükoyun kapaklansın deyyus Insanını hor gördüğü Somununu haraca kestiği Bağımsızlığına diş bilediği Şu toprağı öpsün. ("Toprak") Burada doğrudan, şairin kendi hayatındaki öf- ke, yapıtına yansımaktadır. Ancak bu öfke top- lumsal bir hesaplaşmanın da anlatımıdır. Bu çizgi sonraki yıllarda Can YüceTde görkemli btryeni pat- lamayla gelişti. Şiir fenerimle de baktım, son çığlık! Aşk yokmuş sizde beş paralık! Gidiyorum ben boşçakallar Sıçmışım ortalık yerinize Kıçımın fosforuyla aydınlanın siz artık ("Kibar Hırsızın Türküsü") Öfkenin öteki dışa vuruş biçimi ise sanatçtnm için- deki öfke duygusunn ürününe yansırken dönüş- mesiyle ortaya çıkar. Melih Cevdet Anday tanıdığım şairier içinde en öfkelilerdendir. Gelgelelim, şairin kişiliğini sa- ran bu öfke şiirlerde ve denemelerde tat kazanır. Iğneleye iğneleye durulmaz kalemi. Vururken gü- lümseyen bir öfkedir onunki. - • ^' Memet Hazineler içindesin Bu toprağın altında ne var ne yok Kömür bakır altın demir Hepsi senin, hepsi senindir Çıkar çıkarabildiğin kadar Ne çıkanrsan Hepsi benimdir. ("Hazinelerİçindesin") Yazının başında söylenmek istenen, sanatçının kendısine ve dünyaya karşı diri kalmasını sağla- yacak bir iç öfke. Bu "içten yanmalı motor"a sahip olan sanatçı, yaratıcılık enerjisiyle yol verecektir yaratılanna. Günümüzde kendisiyle ve toplumla hesapJaş- mayı değil. satışla yaygınlaşmayı öne alan sanat- çılann çokluğundan mı ne, "öfke"n\n yokluğunu du- yuran bir yavanlık ve tatsızlık içinde değil miyiz? İstanbul Devlet liyatrolan'nda faıgifiz yönetmen • Kültür Servisi-İstanbul Deviet Tiyatrolan, çalışmalannı mayıs ayından beri Ingiliz tiyatro yönetmeni Laurence Till'le birlikte >-ürütüyor. British Council'in desteği ile gerçekleştirilen projede Till. Peter Shaffer'in yazdığı 'Karanlıkta Komedi' adlı oyunu Devlet Tiyatrosu oyunculanyla birlikte sahneleyecek. Konusu karanlıkta geçen. ancak aydınlıkta oynanan ve sınıf çatışmasını yansıtan oyunun prömiyeri 6 Ekim'de İstanbul Devlet Tiyatrolan Oda Tiyatrosu'nda yapılacak. Tiyatro çalşımalan ve idaresi alanında eğitim gören, Manchester'de Contact. Sheffield'de Crucible tiyatrolannda çalışan Till. 1991 yıhndan beri Bolton'da Octagon Tiyatrosu'nda sanat yönetmeni ve yönetmen olarak görev alı>or. Sahnelediği oyunlann bazılan ile Ingiltere Sanat Konseyi ile Manchester ve Bolton Evening News ödüllerini kazanan Till, Bölgesel Tiyatro ödülüne de aday gösteriliyor. ' Y a h y a K e m a l , C u m h u r i y e t Ş a i r i n i n Y a l n ı z A d a m O l a r a k P o r t r e s i ' K Ü L T Ü R # Ç Î Z Î K 'Hep kendigök kubbesialtında. K A M İ L M A S A R A C I Yah>a Kemal, Lozan'da Celal Bayar ile, 1923. Kültür Senisi-Yapı Kredi \edat \edim Tör Mü- zesi. ölümüniin 40. yılında ^'ah^•a Kemal'i bır arşi\ sergisi\le anıvor. "\ah\a Kemal. Cumhuriyet Şa- irinin Yalnız Adam Olarak Portresi' başlıklı sergi. }Q Evîül tanhine dek açık kalacak. Sergiye ilişkin katalog da Yapı Kredı Kültür Sanat Yayıncılık ta- rafından vavımlandı. Şairle ılgıli önemli belgelerı bir ara>a getırmek ve onu \enı kuşaklarla buluştunnak amacıv la dü- zenlenen sergide. Yahva Kemal Enstitüsü arşivı ve Yapı Kredi arşnınden derlenmiş. şaire ait el vaz- malan. bır bolümü gün ışığına çıkmamış. mektup- lar. şiir taslakları \e kışısel eşyalar ver alıyor. Ser- gi. Kemal'in hem edebi\atçı-şair kişıliğinin. hem de yaşamının bir bütün olarak izlenmesinı sağlı> or. Sergide ver alan parçalar, şairin çocukluğundan başlayarakgençliğı. Paris'te geçırdiği yıllar. İstan- bul Üniversitesi'ndeki hocalığı. miiletvekilliğı. dip- lomatlığı ve Park Otel'de valnız geçen son vılları- nı belgelıyorlar. Sergi. Kemal'in kendi sesınden şi- irleri eşliğınde ziyaret edıliyor. \'apı Kredı Kültür Sanat Yayıncılık. sergiye iliş- kın bir de kataloe yavımladı. Katalogda Ahmet Hamdi Tanpınar. llhan Berk,Güven Turan. \ ılnıaz Karakoyunlu \e Sami Banarlı'nın Yahya Kemal'i farklı kimlıklenyle ırdeledikleri yazılar yer alıyor. Kataloğunaçılış yazısında.yapıtlarıylagelenek \e yenilığin buluşabileceğini göstermiş. çağdaş Türk şiirinin toplum tarafından en fazla benımsen- mişveyüceltilmiştemsilcisi olarak gösterilivor Ke- mal. 'Yahya Kemal'eHürmet' başlıklı yazısında Ahmet Hamdi Tanpınar. "Yahya Kemal, edebiyatımızın pek az >etiştirdiği büv ük üstatlardan. mürşitlerden- dir. Onun sohbetinidinleme>enJer, vaşadığımızde\- rin en mucizelilezzetierinden birini tatnıamışdemek- tir. Ben. ancak Vâhya Kemal'i dinledikten sonra sö- zün esrarengiz ve jaraücı kudnetini anladım" söz- leriyle anlatıyor şairi ve şöyle noktalıyor yazısını: "Biz, ilk hızınıı/j aldıyımı/ bu ocağın sönmediğine eminiz \e şairimizin ana toprağa dönüşünün mesut meyvelerini bu emniyetie beklhoruz." Tanpınar'ın yazısını Turan'ın 'Örnekbirroman- tikoJarak Yahya Kemal' başlıklı yazısı ızliyor. Tu- ran yazısında Kemal'in yaşamı hakkında bilgiler veriyor ve Yahya Kemal şıirinin dinamiklerini ir- deliyor. 'Musiki Dünyamızda Şair Yahya Kemal' başlıklı yazısına Kemal'in 74. doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen bir kutlama toplantısından ve o toplantıya ait anıîardan söz ederek yazısına baş- layan Karakoyunlu. şairin musiki ile olan ilışkisini şöyle anlatıyor: "Yahya Kemal'e göre bir sanatçı- nın kendini görevli ve sorumlu gördüğü ilk hedef, yaşamın kendinde >arolan \ekolayca ortaya çıkma- yan tutkulan kavravıp. bunu kişisellikten ulusalb- ğa, hatta orenselliğeulaştırnıaktır. Bu evrensellik musiki sanatının inıkân >e ilhamlan ile tnplumda- ki potansiyelleri. temel ahlak\eestetikdeğerlereuy- gunbiryasam gerçeğinedönüştürmektir.YahyaKe- mal buna' ibda'(güzelşeyyaratma) kn ılcımı di\or." İlhan Berk ise katalogda '\ahya Kemal' başlıklı şiiriyle yer alıyor: "»İşteenyenielbiselerinigiynıiş, en yeni bojıuıbağıııı takmış >eortadan ayırmış saç- lannı. (bih'yor ki birfotoğrafçınınönünde duruyor- dur) / Yıne biliyoruz fotr şapkalı yelekli. cep saatii ve bastonlu. / Bastonlu çünkü elini \ermeden güle- rek gececektirCumhuriyetadlı köprüden7Hep ken- di gök kubbesi alünda ve hep şapkası elinde....". Nîhad Sami Banarlı 'Yahya Kemal Nasıl Çab- şırdı'başlıklı yazısında ise, Kemal'in şiir yazarken geçirdiği evreleri ve çalışma sistemini anlatıyor Katalogda, Kemal'in şiirleri de yer alıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog