Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Kendinize ya da SevdikJerinize Müziğin Ustalan Dizisinden 700.000 TLlık Bir CD Armagan Edin. ^ kitap kulübü Zaû ZambakSok 4,1(Aksanatkarşısi)TakanVİstanbtıl Tef-(0212)252 38 81/82 Cumhuriyet R A D YO dumhuriyel İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26642 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 16 EYLUL 1998 ÇARŞAMBA Yangınlann ardındakigerçek; orman içi kaçakyapılaşma 'anayasada'bile koruma altinda İmartalanı 'orman suçu' değilYakıp yer açmaya idari ve yasal hoşgörü Orman Bakaniığı nca hazırlanan "1998 Yılı Yangınlarla Mücadele Ana Plam"nda kaçak yapılaşma ve imarmafyası "yangın tehlikesi" olarak görülmezken anayasanın 169. maddesinde de yasadışı kentleşme sonucunda ışgal edilen ormanlık alaniann bile "orman dışına çıkartılmasına" yasai olanak sağlanıyor... îstanbuJ'u sarmalayan ve kimi bilim çevrelerince "kent ormanları" adı verilen orrnanlann, aynı bölgelerdeki imar talanına "'yeni gelışme alanı açmak" ıçin yakılması da yağmaya karşı "idari ve yasal hoşgörü" nedeniyle "cezasız kalan suçlar" kapsamına giriyor... Yangın bölgesinin yanı başında plazalar Son orman yangmianna "komşıT konumda bulunan \e 1990 sonrasındakı gelişmeyle bir tür kaçak "plazalar" ve "ış merkezlen" semtine dönüşen Kavacık ve Çavuşbaşı bölgesi, işte bu anayasal uygulamayla l980'lı yıllarda orman dışına çıkartılan orman alanlanydı. Şımdi. aynı alaniann bu kez "yangın yerleriyle" kuşatılması da orman talanına karşı bu biiyük ve "yasal"(!) hoşgörünün sonucu. OKIRYBdNtfnilhateri• J. Sayfada DÜNKÜ ORMAN YANGINLARINDA 18 HEKTAR ALAN KÜL OLDU • J. Sayfada Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, paket ile ilgili siyasi partilere dosya gönderdi Hukuk reformu Mec&'te Mehmed Kemal'i uğurluyoruz • Mehmed Kemal için ilk fören saaf ll.OO'de gazetenıi/in nıerkez binasının bahçesinde yapılacak. Gazetenıizdeki törvnin ardından .Mehmed Kemal için Türkive Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önünde de bir fören dü/enlenecek. • 78 yaşında > itirdiğimiz .Mehmed Ke- m:il biü'iin Şişli Oımii'ndc kılınacak öğ- le nama/mın ardından ZincirJikuyu Mc/aıiığı'nda fopraya verilccek. KAVUŞMA MUTLULUĞL Şeriatçı hava korsanı İhsan Akyü/ tardfindan TK)45sefcrsa>ılı Airbus tipi İstanhul Habcr Ser- \ isi - d'a/etenıi/ \a/;ırı. >air. wlıl)i\at«,'i Meh- 1111*1 Ktnial hugiin top- raija \crilccek. Meh- ıııwl Kcmal. üncvki ge- ıi' saat 2l.2O'de Eti- kr'drki e\ indc kalp \et- nuvliğindcn ha>atını ka> hctıııişti. Mehmed Kenıal'İn doktorıı Kk- mıı Dunıan. iki aydır Anıerikan Hastane- si'ndc teda>i uörcn \lehniwl Kvnıal'in be- \ in t<Miksi>(inlarında ge- rilenıe \e kalp \ elıııe/li- gimk'n dola\ ı yatağa ba- «ınılı hale «i'ldığını. son «ünlerde /atiirni>\t.' öv >akalandı$>ını si>\ledi. Mehnıctl Kı-nıal için ilk lön-n saat M.IMt'de <ıa- /etenıi/in nıerkıv l)iıı:ı- sının hahvt'siııdt'.vapıla- cak. Buradaki tiirvnin ardından Mehnıcd Kc- nial iv'in l'iirkhi' (ia/c- teciler Cemneti (TGf) önünde de ttir loıvn dü/enleneci'k. 78 yaşın- da ha\atını ka.\bedcn Mehmed Kı-ıııal. Şişli C anıii'nde kılınacak iiğ- le nama/ının ardından ZineirlikuMi Me/arlı- Arkusı Su. 6, Siİ. 6 'du Yazın vesanat dünyasıyasta • Şair, edebiyatçı, >azar Mehmed Ke- tıiHİ'iıı ölünıü sanat ve edebiyat dünya- sında biiyük ii/üntii yarattı. Sanafçıla- rın yanı sıra çok sa\ıda siyasefçi. sendi- kacı ve Cumhuriyet okuru, gazetemize ve Kemarin ailesine başsağlığı mesajı göndererek ü/üntüferini dile getirdi. ~ 6. Sayfada uçağındaki 76 yolcu ve 8 mürettebatın tstanbul Atatürk Havalimanı'na 8 saat süren bir "rötar^la inmesinjn ardjndan havalimanında duygu daiu anlar vasandı. Trabzon'dan İstanbul'a geien 84kişivi havalimaıunda yakınJannın yanı sıra terminalin beklemc saJonunu tıka basa dolduran çok sayıda ga/eteci karş/ladı. mur 16. Sayfada Korsan: Yapüğım şerefli bir eylem Gazetemiz yazan, şair, edebiyatçı Mehmed KemaFi bugün törenlerle usurlu\oruz. AHMET ŞEFÎK • lstanbul-Ankara seferini yapan THY uçağını kaçıran İhsan Ak\üz, eylemi başörtûsü takan kız öğrencilerin okullara alınmamasını protesto etmek, buna destek olan Cumhurbaşkanı Demirel ile Başbakan Mesut YıJmaz'ın istifa etmelerini sağlamak ve Çeçenistan sorununu gündeme getirnıek amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi. • Kaptan pilot Anıl Işın, uçaktaki durumu yolculara Trabzon'a çok az bir süre kala bildirdikierini açıkladı. Pilot Işm, korsanın kokpite girdiğinde heyecanlı olduğunu anladıklan an rahatladıklannı belırtti.. İhsan Akyüz"e çay ve su ikram eden kabin ekıbı, durumu kontrol altına aldıktan sonra konuşarak korsanı ikna etti. Çeçenistan sorununu gündeme ge- tırmek amacıyla bu e>lemı gerçek- leştirdiğini belirten hava korsanının bir örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığı araştınlıyor. THY'nın önceki gün Ankara- îstanbuf sefen- ni yapacak olan uçağına yoicular sa- at 19 25"ten ıtibaren alınmava baş- landılar. Uçağı kaçıran hava korsa- nı İhsan Akyüz'ün saat 18.30'da uçuş kartını aldığı saptandı. Akyüz. saat 20 06"da uçağın havalanması- nın hemen ardından uçuş ekıbinın bulunduğu kokpite girdi. TRABZON - Türk Hava YoJla- n'nın (THY) Ankara-lstanbul sefe- nnı yapan TK. 145 sefer sayılı Aır- bus tipi "Seyhan" adlı uçağını için- deki 76 yolcu ve 7 mürettebatla bir- Iikte önceki akşam oyuncak taban- ca ile Trabzon'a kaçıran şenatçı ha- va korsanı İhsan Akyüz bugün hâ- kım karşısına çıkacak. Başörtûsü ta- kan kız öğrencilerin okullara ahn- mamasını protesto etmek. buna des- tek olan Cumhurbaşkanı Süleymai] Demirel ile Başbakan Mesut Yıl- maz"ın ıstıfa etmelerini saölamak ve İArkasıSa. 6,Sü.3'te YAZARIMIZ İZZETTİN ONDER UÇAKTAYDI • 6. Sayfada Oyuncak tabanca ile uçak kaçı- ran İhsan Akvü/ bunalimda... • Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, hedeflediği "hukuk reformu"nu gerçekleştirmek için TBMM'de kendisine 10 gün süre aynlması konusunda çaba sarf ederken "Yargı bağımsızlığının hayata geçirilmesi, milletvekili ve kamu görevlilerinin yargılanmasındaki ayncalığın giderilmesi ve çetelere karşı etkili mücadele edilmesi için hazırladığımız tasanlann bir an önce yasalaşması gerekiyor" dedi. • 4. Sayfada Budak: Çift seçim sola zarar verir • DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, iki seçimin birlikte yapılmasıyla FP'nin kârlı çıkacağını belirterek solun zarar göreceğini söyledi. Çift seçimde sağ- sol dengesinin kurulamayacağını savunan Budak "Bu durum da demokrasi dışı rejimlere açılım sağlayabilir" dedi. Budak. CHP'ninerken genel seçim konusundaki tutumunu da anlamayadığını kaydetti. • DÎSK lıderi, yerel ve genel seçimlerin aynlması gerektiğinin, solun bir ittifak ve anlaşma süreci yakalamasının zorunlu olduğunun altını çizdi. Türkiye'de tüm yeni gelişimlerin solun yeniden var oluşu ile mümkün olacağını belirten Budak, sorunlann solun güçbirliğiyle aşılacağını söyledi. • 5. Sayfada K C L T 0 R H 1 Z M E T 1 N D £ B î R A D I M D A H A ATATURK ve TAM BAĞIMSIZLIK Prof. Dr. MUAMMER AKSOY Odünsüz bir devrimci, gerçek bir laik ve her zaman kararlı bir Atatürkçü olan Prof. Dr. Muammer Aksoy (1917), Anralya'da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitiren Aksoy (1937), 1963 yılında profesör olmuş,1977y/lındaCHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir. Prof. Dr. Muammer Aksoy, 31 Ocak 1990 tarihinde devrim ve demokrasi düşmanı kişiler tarafından alçakça öldürüJmüştür. Prof. Dr. Muammer Aksoy'un "Atatürk ve Tam Bağımsızlık" adlı kitabı, bu konuda ülkemizde yapılmışen önemli bilimsel çalışmalardan biridir. Bu önemli bilimsel çalışmayı okurlarımızm ilgiyle karşılayacaklarını umuyor, Prof. Dr. Muammer Aksoy'u saygıyla anıyoruz. Cuma günü Cumhuriyet 'le BILL CLINTON TOPLANT1 DLZENLEYECEK Kıize önlem çagrısı • Clinton. IMF'nin acil bir krize karşı destek verebiimesi için dünyanın önde gelen ekonomilerinin, IMF'nin acil müdahale fonuna 15 milyar dolar katkı yapması gerektiğini vurguladı. ABD'nin öncülüğünde gerçekleşecek olan ve sanayileşmiş 7 Batılı ülkeyle kalkınmakta olan ülkelerin maliye bakanlan ve merkez bankası başkanlannı bir araya getirecek "küresel mali krizi değerlendirme toplantısf'nın. ekim ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor. • //. Sayfada BORSA Oun 2199 Öncekı 23O6 MARK oDun 163.4OO Önceki 162 3OO OOLAR Dun 278.600 Oncek. 276.000 ALTIN Dun 2.5S5.OOO Önceki 2.59O.OOO 657 SAYILI YASA K.ALKIYOR U 6. Sayfada İUKUK FAKÜLTELERİ HUKUKÇü YETİŞTIREMIYOR • 7. Sayfada OCUKLARA İŞKENCE DDtALARJ BITMİYOR M 7. Sayfada BODRUM'DA YANLIŞTAN DÖNÜLÜYOR • Arka Sayfada GUNCEL C17VE1T ARCAYUREK Güvensizlîk!.. Kamuoyu araştırmaları toplumun TBMM'ye güven- medığını göstenyor. Cumhurbaşkanı'na göre toplumda gıderek artan guvensızlık oranı şimdilık yüzde 80'lerin üzerinde. Hele son günlerde lıderler arasında Karagöz perde- sıne dönüşen seçim tartışmalannı da göz önune alır- sak, oranm yüzde 90'ların üzerine çıktığını kabul et- memız gerekiyor. UArkasıSa. 6, Sü. l'de Hazine yarcfımı Erbakan ve Kazan'a sahtecilik davası • Ankara Cumhuriyet Başsavcıhğı, Erbakan. Tekdal ve Kazan'm da aralannda bulunduğu eski Refah Partiîi 79 kişi hakkında 7 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyJe dava açtı. Başsavcıhk, parti yöneticilerinin, resmi belgede sahtecilik yaptıklannı gerekçe gösterdi. B 7. Sayfada 'Mali mllaf tebliği yayımlandı Kayıt dışı paraya koşullu af geldi • Nakit para, döviz, mevduat sertifikası ve çekler, blokaj kapsamına alındı. Kaynak olarak yurtdışındaki parasını göstermek isteyenler, belgeye dayanmayan paralannı 30 Eylül'e kadar Tûrkiye'deki bankaîann yurtiçi şubelerinde, en az bir gün bloke etmesi gerekiyor. B 7. Sayfada Parma'yı 1-0 yendi Fenerbahçe umut kapısını araladı • UEFA Kupası birinci tur ilk maçında Fenarbahçe, güçlü Italyan temsilcisi Parma'yı Rumen futbolcusu Moldovan'm 23. dakikada attığı golle l-O yendi. Sarı- Lacivertliler, ikinci yanda rakibinin ] 0 kişi kalmasından yararlanamazken, taraftarlann coşkusu maç boyunca sürdü. B Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog