Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

15EYLUL1998SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Kohl seçimden umiftlu • BONN (AA) - Almanya'da koalisyon ortaklan Hıristiyan Demokrafik Birlik ile Hıristi>an Sos\al Birlik (CDUCSU) partilen, Bavvera'da yapılan eyalet meclis seçımlerinde, CSU'nun galıp çıkmasını. 2 hafta sonra yapılacak genel seçimler için. iyi bir temel olarak nıtelendirdiier. CDU Genel Başkanı ve Başbakan Helmut Kohl. 27 Eyliil tarihinde yapılacak genel seçimleri kazanma ihtimallennin artık arttığını açıkladı. CSU Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Theo NVaigel de yaptığı açiklamadâ. aldıklan başanlı seçim sonucunun. birlik partilerini harekete geçireceğini söyledi. Düşen uçakta servet var • ZIRİH(AA)-Kanada açıklannda Atlas Okyanusu'na gömüien Isviçre uçağında 50 kilogram banknot ile I 5 milyon dolar değennde bır Pıcasso tablosu bulunduğu açıklandı. Svsissair vetkihsi Klaus Knappik. 3 Eylül'de denıze düşen uçakta. 59 kg değerli kâgıt bulundugunu, bunun 50 kilogramının banknot olduğunun anlaşıldığmı açıkladı, ancak banknotlann hangi ülkenın parası olduğunu belırtmedı. Knappik. uçakta 1.5 milyon dolar değennde. Picasso'nun Ressam adlı tablosuyla kime ait olduğu henüz belirlenemeyen başka bır tablo daha bulundugunu söyledi. ABD'li ırkçı Heröldü • MONTGOMERY (AA)- ABD'nın Alabama eyaietı eskı valısi \e 6O'lı yıllarda beyaz ırkın üstünlüğünü savunan görüşleriyle tanınan George Wallaee öldü. Eyalet başkenti Montgomery'deki Carmen Stegall of Jackson Hastanesi sözcüsü. 79 yaşındaki VVallace'ın. dün sabaha karşı öldüğünü açıkladı. VVallace. çeşıtli hastalıklann yanı sıra uzun süredir parkinson tedavisi göriiyordu. Hükümet eski Cumhurbaşkanı Berişa'dan ülkeyi terketmesini aksi takdirde tutuklanacağını bildirdi Artıavulkıkkaynıyor• Muhalefet lideri Haydari'nin cenaze töreninde çıkan olaylarda 3 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Göstericilerin ele geçirdiği devlet televizyonu ve radyo istasyonunun polis tarafından geri alındığı bildirildi. TİRAN (AA) - Arna\ut!uk'ta son 15 gündür yaşanan gergın sıya- si durum dün dramatik boy utlar al- dı. 12 Eylül akşamı. saat21.15'te Demokratik Parti'nin il başkanı. parlamentonun dört yasama döne- minde mılletvekili olarak göre\ ya- pan \e parlamentonun Sa\iinma Komisyonu Başkanı olan Azem Haydari öldürüldü. Azem Ha\ - dari (36). Arnavutluk "ta demokrasi- nin simgesi olarak görülüyordu. Bu olaydan sonra durum drama- tik bo_\ utlar aldı \e Demokratik Par- ti lideri. eski Cumhurbaşkanı Sali Berişa.muhaiefettekidiğer 11 par- tinin de desteğini alarak. Başbakan Fatos Nano'ya istifa etmesı için dün öğlen saat 12.00'_\e kadar süre verdi. Verilen bu saatte milletve- kili Haydari'nin cenaze töreninin sona ermesi öngörülüyordu. Demokratik Parti, dün öğiene ka- dar Başbakan'ın istifa etmemesi halinde göstericilerin e\lemlerinı kontrol altına almavı üstlenme>e- ceöinıbıldırdı \eövledeoldu. dün Başkent Tiran'da çıkan çatışmalardaeylemcilertankları ele geçirdi. (Fotoğraf: REUTERS) saat 11 40'da. başkentınaname\da- nında toplanan yaklaşık 40 bin ki- şi. Azem Haydari'nin tabutuyla Başbakanlık binasına yürüdü. Po- lıs kıı\\etlen göstericilere ateş açtı \e 30 dakıka süreyle de\am eden buolaysonucunda3kişıöldü 14kı- şi varalandı. Polis kınvetlerinin tak\iye edil- mesı amacıvla başkent sokaklanna tanklar se\ k edıldi. Bunlann göste- ncılenn ellenne geçmesı sonucu 30 dakıka ıçınde ev lemcıler Parlamen- to, Başbakanlık. de\ let radyo tele- vizyonu bınalannı kontol altına al- dılâr. Saat 16.00'dan 18.00'e kadar tçişleri Bakanlığı kımetlerı ile göstericilerarasındaçatışmalursür- dü. Onlarca dükkan şağnıalanarak tahrıpedildi. Dün akşam saatlerınde Anıav ut- luk Içişlerı Bakanlığı'na bağlı güç- lerin de\let te)e\ızyonu \e parla- mentoda kontrolü ele geçırdikleri bildirildi Içışlen BnLınlığı Sözcü- sü Artan Bi/ga Reuters'a yaptığı açiklamadâ. "Özel birliklerimiz radyo \e televi/\onu geri aldılar. Küçük bir çatışma oldu \e cylem- ciler kaçtılar." dedı tçişleri Baka- nı PerikJi Teta da. caddelerde silah- lı görülen tüm si\ illere ikaz edilme- den ateş açılacağını bildirdi. Bütün bu olup bitenler süresince sıyasi olarak ülkede hiçbir ilerleme saglanamadı. Sıyasi parti temsilcı- leriileCumhurbaşkanı arasında ya- pılan yogun görüşmeler hala sürü- yor. Muhalefet partileri liderleri Başbakan'ın istifa etmesını ve tek- nik hükümet kurulmasını ıstiyorlar. İktidar ıse. hükümet koalisvonu çerçevesinde bazı değişikliklerin vapılabileceğini belirtiyor ve siya- si çözümün bu koalisyon içinde bu- lunmasını istıyor. Arna\utluk hükümeti, muhale- fetteki Demokratik Parti lideri. es- ki Cumhurbaşkanı Sali Berişa'ya bir ültimatom vererek, ülkeyi ter- ketmesini istedi. Içişleri Bakanlığı sözcüsü Artan Bizga AFP'ye yap- tığı açiklamadâ. Berişa'mn ülkeden aynlmaması halinde yakalanarak tutuklanacağını söyledi. Sözcü. "Eğer sabah 05.00'e kadar Beri- şa Arnavutluk'tan ayrılmazsa, tutuklanacak. Bu, hükümet tara- fından kendisine yönelik bir ül- timatomdur" dedi. Sali Berişa da AFP'ye bırdemeç \ererek, ülkeden ayrılmaya nıyetı olmadığını bildir- d'ı. Fatos Nano'nun bir sözcüsü. Baş- bakan'ın emnıyette olduğunu ve is- tifa etmeyeceğini açıkladı. Na- no'nun başkente 30 kilometre uzak- lıktaki Dayli dağına gıttiği ve emni- yette oldugu belirtildi. Nano'nun sözcüsü Ben Bluşi de "Nano bili- nen nedenlerden dolavı bürosun- da değil. Nano eylemleri bir dar- be olarak düşündüğünden istifa etmeyecek" dedı. Bluşi. ülkede dü- zenin sağlanabilmesi için uluslarara- sı müdahalenin gerekebileceğini be- Iirttı. Öte yandan. ABD. Arnavut- luk'taki şıddetolaylannı kınayarak. darbe yoluyla iktidara gelecek bir hükümeti tanımavacaömı bildirdi. Kamuoyu araştırmalarına göre ABD'lilerin büyük bölümü Başkan'ın istifasına karşı Clinton, umudunu anketlere bağladı FUAT KOZLUKLl U:\SHINGTON - Sekız a\dır seb. \alan ve yargı üçgenine sıkışıp kalan ABD Başka- nı BillOinton. sıyaM geleceğini kurtarma mü- cadeiesinde umudunu kamuoyu anketlerine bağladı. Son üç gündür yapılan 20'yi aşkın kamu- oyu araştırması. halkm Clinton'a desteğınde. eskı Beyaz Saray stajyeri Monka Levrinsky ile ılışkisını ıtırafettigi 17 Ağustos'tan itiba- ren yüzde 5 ile 8 puan arasında düşme göb- terdi. Ancak her ne kadar "Başkan bize yalan sö> ledi. Moral değerlerimizea> kın hareketet- ti" deseler de. ABD'lilerin büyük bölümü. "azil işleminin başlablmasına" kesinlikle kar- şı çıkıyor CBS televızyonunun pazar günü yaptıgı kamuoyu araştırması. halkın yüzde 56'sının. Clinton'ın kongre tarafından cezalandınlma- yı hak ettığini düşündüğünü orîava koydu. Aynı ankete göre. Amenkalıların yüzde 66'sı Clinton'ın görevını sonuna kadar sürdür- mesinin. "ülkeiçin en i\isi olacağını" sav unu- yor. "İstifaetsin"dıyenlerinoranı yüzde 26... VVashıngton Post gazetesi ile ABC televız- yonunun ortaklaşa yaptığı bır anket. ABD halkının büyük bölümünün. başkanın görev- den uzaklaştırılmamasını. yerine, kongre ta- rafından "kınamacezası" verılmesıni arzula- dığını gösteriyor. Kongre çoğunluğunu elin- de bulunduran Cumhuriyetçi senatörler ile Temsılciler Meclisı üyelen ıse Clinton'ın is- tıfasmda ısrar edıyorlar. ~Göre\den a\nJ" kampanyasınaönceki gün ülkenın öndegelen 25 gazetesi de destek verdi. Clınton'm muhalifi Cumhuriyetçiler. Baş- kan'ın azledılmesi konusu gündeme geldiği takdirde, oylamanın bağımsız savcının rapo- ruylasınırlı kalmaması, Whitewaterarsayol- suzluğu ve 1996 seçim kampanyası için para toplama skandalının. somşturmanın kapsa- mınaalınması gerektiğını söylediler. Demokratlar ise hukuk komıtesinin başkan için "azil işleminin" başlatılıp başlatılmama- sına karar vereceğı oylamada, bağımsız sa\- cı Kenneth Starr'ın raporunun dışına çıkılma- ması gerektığinı belirtiyorlar. Bu arada. ABD TV'si Fox. Clinton'ın kim- liği bilimmıyen bır genç kızı Levvinsky ile ilışkiye gırdiği odaya sokarken gösteren bir v i- deo kasetıni yayımladı. NEKTAR BAR Eylül ayının her pazar ve pazartesi günleri saat 16.00'dan itibaren NEKTAR'ı tercih eden herkese bir kitap armağanımız var. HERKESE BİR KİTAP! 06 EYLÜL PAZAI HıanSaÇUK 07 EYLÜL PAZAtTESİ : Hkmet CLTlNKAYA 13 EYLÜl PAZAR HodrHAJJl M EYLül PAZAftTESİ ümdOTAN 20 EYLÜL PAZAR : Asm BEZİRO 21 EYLÜL PAZARTBl ; S.Kudrei AKSAl ZIVERBEY KÖŞKÖ CA6IHIH TANIGIÜC YAZAI -PERDE AKAJJGINDAH ÖYKÜNÜM OISIHDAYSAM ÜSÛ8SÜN ÇOK KAPILI00A ĞECMİSLE 6ELECEK 27 EYLÜL PAZAJt .OtarMMl -AMİ DBIl YAİW 28 EYLÛL PAZAITESI : MUZAfFEI BUYÜUKOJ SAY1LIGÖNLER Cumhurıyet Blv. 285/a Alsancak-IZMIR 0.232 464 20 10 ADANA BİRİiVÇİ İCRA MÜDÜRLÜGÜ'NDEN ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ Sayı l99"4834 Alacaklı: Beko Tıcaret AŞ Büyuk Dıkılı Adana Yekilı: A\. Gazanfer Sahın T Cemal Beriker Bul. Dr Alım Kafiızman lş Merkezı K 3 P-IS Adana Borçlular: l-) Aşkın Özbılen Vurt Mah. 86 Sk. N: 7 A Adana 2-) Hasan Özbilen Mıthatpaşa Mah. 6I2 Sk. N 19 Adana Borcmıktan. 17 000.000 000 TL. (masraflarhanı;) Dosya No: 1997 48_^4 Alacaklı tarafmdan aleyhınızde açı- lan ıpoteğın paraya çevrılmeM yolu ile ıcra ukıbı sırasında adınıza çıkarılan örnek 152 odeme emrının bıla teblığ la- desı nedenıyle hakkınızda emnıyet araştırması yaptırılmış ıse de adresmızın tespıtı mümkün olmadığından ödeme emnnın ılanen îeblıgıne karar ı enlmış olup. ılan tanhinden itibaren 45 gün ıçerısınde borcunuzu ödemenı/. borca kar- şı bir itırazınız varsa 22 gün ıçerısınde yazılı veya sö/lü olarak (ıpotek hakkına inraz edılemez mad 150) ıcra da- ıresıne bıldırmeniz, borcun bır kısmına itırazınız varsa o kısmın cıhet ve mıklannı açıkfa göstermediğiniz takdirde itıraz etmemiş sayılacağınız. senet altındakı ımzayı inkâr edıyorsanız aynca ve açıkça bildirmenız. aksı takdirde se- nerieki imzayı kabul etmış sayıiacağınız. suresı ıcınde ıtı- raz edilmez ve borç ödenmezse alacaklının gayrımenkulün satışını ısteyebılecegi ihtan. ödeme emrının tebliği yerine kaım olmak üzere ılanen tebliğ olunur. 09 09.1998 Basın: 43507 Ljranıte 9~Couse BODRUM'DA TATtLlN YENÎ ADI Lüks odalan. zengin mutfağı. sosyal aktiviteieri, uzman kadrosu ve Bodrum'un rüya kadar güzel manzarasıyla sizlere keyifli bir tatil imkânı sunuyoruz. 4* kalite 5*hızmet. Tel: 0252 316 19 90 Faks: 0352 316 14 03 ÇUBLK ASLIYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas: 19% 242 Karar: 1997 299 Çubuk ılçesi Kuruçay köyünden olup. Kuruçay kö- yünde ikamet eden. Hüseyın kızı 1963 doğumlu Hatıce Yücel tarafından Cubuk ilçesı Kuruçay köyü 62 hanesın- de nüfusa kayıtlı ve Kuruçay köyünde ikamet eden Ah- met oğlu 1963 doğumlu Mehmet Yücel aleyhıne açılan boşanma davasının mahkememızde yapılan açık duruş- ması sonunda: Taraflann 5.11.1997 tarıh ve 1996 242 esas. 1997 299 sayılı karan ıle şıddetli geçımsızlik nede- nıyle boşanmalanna karar venlmış olup. davalı yukan- daki adresınde bulunmadığından bu karann ılanen tebli- ği yapılması gerektığınden karar teblığı yerine kaım ol- mak üzere ılanen teblıâ olunur. Basın: 43594 GÖSLÜNÜZCE TATÎL Kapınızın önü deniz Ayağımzın altı kumsal Üstelik Tam Pansiyon 1500.000 TL Kızılot Köyü Manavgat Antalya Tel-Faks: 0242-748 21 28 0532 236 64 79 Tatil boyunca gazeteniz Cumhuriyet bizden PAVET G YUVA Çocukları kabul ediyor, AMERlKALI UZMANLARLA • Yetenek geliştiriyor, İngilizce öğretiyoruz. TÜRK ÖÖRETMENLERLE • Okula hazırlıyoruz. AÇIK DAVET Etkinliklerimizi görmek, uzmanlarımızla tanışmak ve çoçuğunuzun öğrencilerimizle tanışmalarını sağlamak üzere sizleri hergün saat 13.00'de okulumuza bekliyoruz. •=•=• OYENİ UFUKLAR KOLEJİhttp://www.yeniufuklar.kl 2.tr Altunizade Resmi Efendi Sok. No:4 81210 İSTANBUL Tel: (0216) 318 70 18/ 117 Faks:(0216)318 70 21 Ü N I V E R S I T E SINAVLARINDA D İ L K O \ /İLE HER YIL .K5' rtAUA D A H A - YUKSEGE ÖSS-DİL, ÖSS-EA, Ö5S-SÖZEL ve ÖSS-SAYISAL puan türlerine yönelik özel gruplar ve programlar, Deneyimli öğretim kadrosu, verimli yönetim ve rehberlik hizmetleri ile ÖSS'ye hazırlık, 24 kişüik derstikler ve özenli öğretim ortamında Lise 1, Lise 2 ve Lise 3'lere hafta sonu, mezunlara hafta içi kurslar, ÖSS'de başarıyı amaçlayan Birim, Birikim, ÖSS ve YDS Deneme Sınavları N DİLKO öğrencilerine özel Dîkkat, Algılama, Bellek, Aynştırma BEŞİKTAŞ şubemız modern yenı bınasıyla hızmetınızde 1999, 2000 ve 2001 ÖSS için kayıtlanmız sürüyor KADIKÖY Altıyol, Vahapbey Sok. Direkli iş Hanı No: 4 BAKIRKÖY Cumhuriyet Meydanı Hatboyu Cad. No: 16 BEŞİKTAŞ Şair Nedim Cad. No: 119 Tel: (0216) 414 91 51 (Pbx) Tel: (0212) 570 95 45 (PbX) Tel: (0212) 236 77 77 (Pbx) D İ L K O DERSANELERİ FC ÇEKVIECE 3. İCRA MLDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT bavi 199S2I^0 Alacaklı Mehmet Bıçer Borçlu Atıf Adıgüzel D Koşkler Mah Gümüşpala Cad. No. "0 5 Avcılar Borç mıkta- IT 360 000.0(W TL masraflar hanc Yukanda vazilı borç \e masraflannı odemenız hakkında aleyhınıze yapılan ıc- ra takıbınde adını/a çıkanlan odeme emrının bıla teblığı dönmesı \e bılahare vapılan zabıta tahkıkatında da adre»- nız tespıt edılmedığtnden ışbu odeme emnnın teblığı tanhınden itibaren 30 gün \e 15 gün ılavesıyle 45 gün ıçınde odemenız. takıbın da>anağı bu takıp kambıyo nıtelığınde haız değılse 7 gün 15 gun ılavesıyle 22 gün ıçmde mercı- ve ^ıkâyet etmenız. takıp davanağı çek sıze aıt degilse yıne 20 gün ıçınde mercıye bıldırmeniz, aksı takdirde kam- bıyo takıbın altındakı ımzanın sızden sadır »ayılacağı. borçlu olmadıgınız hakkında ıtirazınız varsa 20 gün ıçınde tet- kık mercııne bır dılekçe ıle bıldırerek mercıden ıtırazmızm kabulüne daır karar getınlmedıgı takdirde cebn ıcraya devam olunaca|ı. ""201 savılı Teblıgat Kanunu'nun 28 maddesı geregmee ılanen teblığ olunur 7 9 1998 B 4353N Vefat eden eşim İsmail Özgören'e ait sağlık karnesini za\ i ettim. Hükümsüzdür. HATICE ÖZGÖRES 2 AYLIK KEDİ YAVRUSU (0532) 244 56 25 Beyoğlu Vergı Daıresınden 27.08.1998 tarihinde 31696 sayılı dılekçe ıle almış olduğum yazarkasa kullanım ızın belgesıni kaybettım. Hükümsüzdür. RESÜL YAMAN POLİTÎKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Türkiye'yi Kuşatma Çabaları Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Iran'da Dışişleri Ba- kanı Kemal Harrazi ile görüşmesinin ardından dü- zenlenen ortak basın toplantısında bir soru üzerine Iran-Yunanistan-Ermenistan arasında geçen hafta Tahran'da yapılan üçlü toplantıyı kınadı. Cem "Yunanistan aklınca Türkiye'ye karşı birHaç- lı seferi başlatmaktadır ve yine aklınca bu Haçlı se- ferine Müslüman asker toplamaktadır. Bu oyuna kimse düşmeyecektir" şeklinde konuştu. Cem, basın toplantısında Türkiye-lsrail arasında- ki askeri işbirliğinin üçüncü bir ülkenin çıkarlarını he- deflemediğini de vurguladı. Cem'in bu güvencesine karşın iran Cumhurbaş- kanı Muhammed Hatemi, Türk-lsrail Anlaşması'nı sert biçimde eleştirdi. Aslında Türkiye'yi Israil ile askeri işbirliği anlaşma- sına iten en önemli etken, Suriye ile Iran'ın yıllardır Türkiye'ye karşı yaptığı işbirliği ve Suriye'nin PKK'ye verdiği destektir. Hatemi, Türkiye-lsrail işbirliğini kı- narken bu noktayı düşünmüş müdür, bilemiyoruz. • • • Cem'in Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı birtür Haç- lı seferi başlatma çabasında olduğu ve bunun için Müslüman asker toplamaya çalıştığı yolundaki göz- lemi doğrudur. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kurmaya çalıştığı cephe, sadece İran ve Ermenistan'la sınırlı değil. Atina, 1996'da Suriye ile de askeri işbirliği anlaş- ması imzalamış, bu anlaşma uyannca Yunan savaş uçaklannın Suriye havaalanlarını kullanabileceği bil- dirilmişti. PKK militanlannı banndırarak askeri eğitim veren Yunanistan'ın, bilindiği gıbi Kıbrıs Rum yöne- timi ile de savunma işbirliği anlaşması bulunuyor. • • • Cem'in deyişi ile Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kurmaya çalıştığı bu "Haçlı ittifakının" gerisinde ise Rusya bulunuyor. Rusya, ittifakın silah kaynağı. İran, Rusya'dan aldığı füze teknolojisi ile 1300 km. menzilli, 700 kg. patlayıcı taşıyabilen "Sahap-3" fü- zeleri üretiyor. Rus SS-4 füzelerinden esinlenerek yakında üretilecek olan Sahap-4'\er ise 2000 km. menzile sahip olup 1000 kg. patlayıcı taşıyabiliyor. Moskova, Ermenistan'ı da dişine kadar silahlan- dırmış durumda. Rusya, Ermenistan'a 300 km. men- zilli 32 Scud-B balistik füze ile 8 fırlatıcı gönderdı. Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Ermenis- tan aynca Rusya'dan 100 gelişmiş T-72 tankı ile 50'den fazla personel taşıyıcısı aldı. Ermenistan ha- len Kafkasya'da askeri bakımdan en tehlikeli ülke ko- numuna gelmiş durumda. Moskova, Kıbns Rum kesimine ise bilindiği gibi 1600 km. menzilli S-300 füzeleri göndermeyi taah- hüt etti. Rusya'nın Yunanistan'la da askeri işbirliği anlaş- ması var. Iki ülke bu anlaşma uyarınca Ege'de ortak tatbikat yaptılar. • • • Türkiye karşıtı ittifakta Iran'ın da ilginç bir konurnu var. Tahran, PKK militanlanna sığınak vermesınin ya- nı sıra Suriye'ye de Rusya'dan silah satın alması için kredi açıyor. Türkiye'yi Israil ile askeri işbirliğine, yukanda özet- lediğimiz durum itti. Ankara, kuşkusuz diplomasinin tüm olanaklannı kullanarak aleyhindeki ittifakı dağıt- maya çalışacaktır. Ama, asıl sorun içeridedir. Ekonomik bakımdan güçlü olan, siyasal ve sosyal istikrara sahip bir ülke iseniz komşulannız size karşı "Haçlı seferlen'"düzen- lemeye cesaret edemezler. Çünkü, sonunda kendilerinin zararlı çıkacağını bilirler. Bosna seçimleri Sandıklardan milliyetçiler çıkıyor Dış Haberler Servisi - Bosna-Hersek'te hafta sonu yapılan seçimlerin resmi ol- mayan ilk sonuçlanna göre Boşnak seçmenlerin ılımlı. Sırp ve Hırvatlann ise ayn- lıkçı partilerden yana oy kullandıklan belirtildi. Sırp Cumhuriyeti'nde. aşın milliyetçi Radikal Par- ti (RP) adayı, Nikola Popla- sen'in, oylann yüzde 46.6'sını alarak daha ılımlı Cumhurbaşkanı Bilyana Plavsiç'in önünde oldugu öne sürüldü. Radikaller, ay- nca Oçlü Başkanlık Konse- yi adayı Momçilo Krayis- nik'in de kazandığını iddia ettiler. Saraybosna gazeteleri ABya Izzetbegoviç'ın önder- liğindeki milliyetçi Demok- rasi Bütünlüğü tttıfakı'nın yüzde 60 oranında oyla se- çimleri önde götürmesine rağmen muhalefet partileri- ne oy kaptırdığını duyurdu. Hınatlar'ın denetimi al- tında bulunan Batı bölgele- rinde ise Ante Vela\iç lider- liğindeki aşın milliyetçi Hırvat Demokrasi Parti- sfnin, oylann yüzde 85'ini topladığı belirtildi. Saray- bosna'da yayımlanan Öz- gürlük (Oslobodjenje) ga- zetesi. Brçko kentinde. 20 bin 800 Sırp seçmenin ka- yıtlı olmasına rağmen 29 bin 300 bin seçmenin oy kullandığı haberini verdi. Kuzey İrlanda Parlamento toplandı Dış Haberier Servisi - Ku- zey İrlanda'da nisan ayında yapılan banş anlaşması son- rasında oluşturulan 108 san- dalyeli parlamento dün sa- bah çalışmalanna bağladı. Parlamentonun ilk top- lantısı. banş göriişmelerinin yapıldığı, şimdi parlamento olarak kullanılan tarihi Stor- mont kalesinde yapıldı. Ya- salara göre Kuzey trlanda Parlamentosu, kabineyi 31 Ekim tarihine kadar oluştur- mak zorunda. Geçen haziran ayında I milyon 200 bin seçmen ta- rafından seçilen parlamen- to, şubat ayından itibaren sağlık, eğitim ve ulaşım ko- nulannda çalışmalara başla- yacak. Savunma, dış politi- ka ve hazinenin idaresinin ise Ingiliz hükümetinin ida- resine bırakılacağı kaydedi- liyor. Kuzey İrlanda Parlamen- tosu'nun ele alacağı konu- lar arasında geçen ay Omagh kasabasında meyda- na gelen ve 29 kişinin ölü- müyle sonuçlanan patlama da var. Bu arada. parlamen- todatemsil edilen sıyasi par- tıler ve siyasi yorumcular. İrlanda Cumhuriyet Ordu- su'nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein'e karşı katı tutu- munu sürdüren Demokratik Birlik Partısı lıden lanPais- ley'in. parlamento içinde "Sinn Fein ile biriikte olma- yı kabul etmesine karşın, ku- rulacak kabinede bir arada olmayı kabulleneme>eceği- ni"bildiriyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog