Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

15EYLÜL1998SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ulaslararası dolandırıcılık girişimi • İstanbul Haber Senisi - Yurtdışına zeytinv ağı ihracatı yapılnormuş gibi Toprakbanİ'tan 20 mılyon daİarlık teminat mektubu alınması içın Canlar Lımited Şirketı'nin sahjbj olan Coşkun Kaçar'a I milyon dolarrekhfeden Gürcistan uyruklu Vakhtere Zavrashvici ve \ader Tchalçıshici. İstanbul Organize Suçlar \e Sılah Kaçakçılığı ekiplerince dün eözaltına alındı. Seçimler yapılmalı ADANA (Cumhurivet Günev İlleri Bürosu) - DYP Adana Mılletvekılı Halıt Daglı. 18 N'isangünü yapılması kararlaştınlan seçimin ertelenmesini istemenin sandıktan kaçmak ve korkmak demek olduğunu belirterek "Ülkenin \e milletin vararı için seçim mutlaka vapılmalıdir" dedı. STK'lerden Akdeniz toplantısı • İstanbul Haber Servisi - Akdeniz Sıvil Toplum Kuruluşlan Agı (Med Forunı) 18EyTül'de Istanbul'da. Türk si\il toplum kuruluşlanmn katılımı>la. Akdeniz havzası için erozyon. atık. kıyı yönetimı gıbi hayati önem taşıyan birçok konunun ele alınacagı ""Gündem 2000: Akdeniz Sı\ \l Toplum Sürdürülebilır K.alkmma Programı ' adlı birtoplantı düzenleyecek. Bahçelievler'de cinayet • İstanbul Haber Servisi - Bahçeliev ler'de. cezaev inden \eni çıktığı belırlenen Tajdin llkhan (24). dün kimhği belırleneme>en kişi ya da kışılerce silahlı saldın sonucu öldürüldü. MLKP'ye operasyon • İstanbul Haber Ser» isi - jstanbulda. MLKP örgiitü adına bır pofis memururiun şehit edılmes'i evleriıînin'de' ' aralarında bulunduğu 12 ayn faaliyete katıldıkları savlanan 12 kışi eözaltına alındıktan sonra istanbul DGM Cumhunyet Başsavcılıgı'na sevk edildı. Tüm-Maliye Sen'den açıklama • İstanbul Haber Servisi - Tüm Malive Çalışanlan Sendikası İstanbul 2 Nolu.' Şube yaptığı açıklamada, Istanbul Defterdanlığı'nın hizmet binalannda uygulamaya ko> duğu gece bekçiliğinin çağdışı ve anti- demokratik olduğunu söyledi. Gözaltında işkence davası • İstanbul Haber Servisi- TKEP L üyesi olduklannı öne sürerek gözaltına alınan bazı sanıklara İşkence yaptıkları öne sürülen bir komiser ile 4 polis memurunun yargılanmasına İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. BÜ'de sempozyum • İstanbul Haber Servisi- l'rmersıte Öğretim Lyeleri Derneğı. 18 \e 19E>l'ül günlerınde Boğazıçi Lnıversıtesı'nin Güney Kampusu'nda ••Cumhuriyetiraizin 75. yılmda üniversitelerimiz" konulu bir sempozyum düzenleyecek. Sempozvumun ilk oturumunda Prof.Dr. Erdal (nönü "Bilım-politika ilişkilen" konusunda bir konferans verecek. 2. Çocuk Meclisi • İstanbul Haber Senisi - Tetra Pak tarafından düzenlenen Türkive 2. Çocuk Meclisi. 12-15 Ekim 1998 tarihlen arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Türkive çapında yaklaşık 10 bın öğrencinın "Daha iyı bir çev re v e yaşam ıçın"' hazırladıklan projeler değerlendirme kurulunca izlendi \e 80 ili temsil jtmeve hak kazanan 160 5ğrencı belirlendi. Savaş'a destek • İstanbul Haber Servisi - furk Hukukçu Kadınlar Derneği. Yargıtav rumhuriyet Başsavcısı Vural »avaş'ın hazırlık oruşturmasının gizli olması .onusundaki görüşlerine ;elen eleştirileri ınadıklarını belirtti. İstanbul'da 180 hektar alan kül olurken bakan Taranoğlu piknik yerlerinde ateş yakılmasmın yasaklandığını söyledi 'Arazi maiyası ortnanları yakü'İstanbuJ Haber Senisi - İstanbul"da son dört gün içinde 20 ayn bölgede çıkan yangınlarda toplam 180 hektarlık orman aianı tahrip oldu. Yangınlar nedeniyle İstanbul'a gelen Orman Bakanı Ersin Taranoğlu. 1 Ekım'e kadar res- mi pıknık alanlarının dışında pıknık vapılma- sının ve ateş yakılmasmın vasaklandığını. or- manlann derinliklerinden geçen yollann da tra- fige kapatıldığını sö> iedı. Taranoğlu yangınla- nn terör hanç arazi-rant mafvası tarafından çı- kanldığının saptandıgını kavdettı. Bakan Taranoğlu. II Jandarma Ala> Komu- tanlığfndan aldığı bılgiye göre Tuzla A>dın- Ifdakı yangına. 1991 doğumluküçükbırçocu- ğun neden olduğu, Ça\ uşbaşı 'ndaki v angınla il- gili olarak vakalanan 5 kişinin "tutuksuz" ola- rak yargılandıklarını, Çatalca Çakırköy \e Kar- tal Paşaköv 'de de kımlığı tespit edilen ve jan- darma tarafından yakalanmaya çalışılan 5 zan- ENİDÜZENLEME Ormanyakana cemvar, yakalananyok ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - İstan- bul'da son 4 gün içinde arka arkava meyda- na gelen yangınlarda kasıt unsuru olasılığı yükselirken kasten orman yakanlann belir- lenemediği ortaya çıktı. Orman yangınına neden oldugu ya da kasten > aktığı ıddiasıv - la mahkemeve sevk edilen şüpheliler. kesin kanıt va da tanık bulunamadığı için ceza al- mıyorlar ve beraat ediyorlar. İhmal ve dik- katsizlik sonucu çıkan yangınlann failleri ise ancak kişinin itiraf etmesi durumunda belirlenebilirken bu oran yüzde 1 düzeyin- de kalıvor. Orman yangınına neden olan kişi veya kişilerin alacağı cezalarla ilgili olarak 6831 sayılı Orman Yasası'nda ve Türk Ceza Ya- sası nda (TCY) düzenleme olmasına karşın Türkıve'de bu gerekçeyle ceza alan kimse bulunmadığı öğrenildi. Orman Bakanlığı Orman Yangınlannı Önleme Şube Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu. Cumhuriyet'in ko- nuya ılışkin soruları üzerıne. orman yan- gınlannın faıllerinin belirlenmesinin çok zoroldufunu söyledi. Bugüne kadar orman yangınına neden oldugu gerekçesiyle ceza alan kimse bulunmadığını belirien Kurtul- muşlu. konuy la ilgili olarak şunlan aktardı: "Bİ7 kasıt unsuru gördüğümüz durum- lardyjandarmav-abunu bildiriyoruz. Şüphe- li imaniar \akaJaru>or. Tabiı ki zan uzerine insanlan suçlu kılnıak da miimkün değil. Kesin delil \e tanık olmadığı sürece belûie- nemiyor. Hakim' Sen bunu yakarken gördün mü?" diyor. Yakarken göriilse orman yan- mazdı tabii. Çok ender durunılarda suçlu- su bulunanlar \ar. onlar da itiraf ettikleri için belirlenivorr 4 Temmuz 1995 tarihinde yapılan deği- şiklikle. 6831 Sayılı Orman Yasasfnın ve Türk Ceza Yasası'nın (TCY). kasten veya dikkatsızlik sonucu orman yangına neden olanlara verilecek cezalar yeniden düzen- lendi. Tecil ve paraya çevrilme hükümleri kaldırılırken cezalar daha da ağırlaştırıldı. Yasada. ihmal sonucu yangına neden olan- ların cezası iki yıldan başlarken terör amaç- Iı orman yangını çıkaranlar için idam ceza- sı öngörülüyor. Orman Bakanlığı, 6831 sayılı Orman Ya- sası'nın "*izin ve irtifaklarla" ilgili madde- lerinde değişiklik yapılmasını öngören bir taslak hazırhğı yapıyor. Buna göre, Orman Vasası'nın !7. maddesindeyeralanu orman ararisine yapılan binalara orman idaresi cl koyar"" hükmünün. "mahkemekarannage- rek görülmeden yıkılır" biçiminde düzen- lenmesi planlanıyor. Değişiklik taslağı yan- gınlarla ilgili düzenlemeler içermiyor. lının söz konusu olduğunu bıldirdi. Yanan böl- gelerde kaçak >apılaşmaya. gecekondulaşma- va ve arazi ma't>asına kesınlikle izin verilme- yeceğini vurgulayan Taranoğlu. "Y'anan yerle- riyesertelinıT ' başlıkh kampanva başlatıldığını belirtti Bakan Taranoğlu. helikopter ve kara araçlannın 1 Ekim'e kadar orman alanlarında denetim \apmak üzere sürekli devrive geze- ceklennı açıkladı. Be\ koz v e Ağ\ a dışında. dün Ümranıve He- kimbaşı'nda çıkan >angınçe\re>e>avılmadan söndürülürken Kâğıthane'de çıkan orman yan- gınının ıse kontrol altına alınmava çalişıldığı belirtildi. Son olarak Sarıver. KağıthaneveAğ- va'da dün başlavan vangmlar ise söndürüldü. Yangınlann kuşkulu biçimde sıklaşması uzeri- ne önceki gece İstanbul "a gelen Taranoğlu. he- likopterlevaptıgı ıncelemeler sonunda İstanbul Orman Bölge Müdürlügü'nde. tstanbul Valisi Erol Çakır. Jandarma İl Alay Komutanı Taci Sunar. Orman Bakanlığı Müsteşan NevşatÖV er. Orman Genel Müdürü Hasan Basri Tanlı, Orman \'angınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet l lukanlı. istanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir. İstanbul Orman Böl- ge Müdürü Mehmet Sandıkçı ve Büvüksehir Belediyesi Itfaiye Daire Başkanı Sabri \'ahn'ın katıldığı. 2 saat süren bır toplantı yaptı. Kriz masasma başkanlık edenTaranoğlu. toplantı so- nunda yaptığı açıklamada 1 Ekim e kadar uv- gulanacak kararları açıkladı. Taranoğlu. Orman Bölge Müdürlügü'nde, Valilik, Büyükşehir Be- lediyesi. İl Jandarma Komutanlıgı ve Emni>et Müdürlüğü'nün birer temsilciyle katılacağı bir "yönetim \e koordinasyon merkea" kurulaca- ğını bıldirdi. Taranoğlu. ormanları vakanların kendisiyle ıddalaştıklarını belirterek "İstanbul'daherhal- de bizecevap veriyorlar. Çünkii Çavuşbaşı yan- gınından sonra rier yakılan ağaca karşüık on ağaç dikeceğiz dedik. İstanbul'da 10 ayn \erde çıkanlan yangını da cevap olarak algılıyonım. Devlet gereken cevabt verecektir" dıve konuş- tu. İstanbul'da orman alanları içinde 2 bine ya- kın sayıda kaçak inşaatların yargı sürecınin ta- mamlanmasının ardından yıkım işlemlenne başlanacağını belirten Taranoğlu. "Seçim nede- nivle vıkımlann ertelenmesi söz konusu olabi- lirnu"" sorusuna. "Ben seçim nedeniyle orman- lan kav betmektense o> kav betmeyi tercih ede- rim. Hiçbirsiyasetçinin geleceği >ok etmeyehak- kı yoktur" yanıtını verdi. Taranoğlu'nun açıkladığı kararlarözetle şöy- le: Ormanın derinliklerine giden yollar trafiğe kapatıldı. istanbul'dageçici olarak görevlendi- rilmek üzere kent dışından 50 adet orman mu- hataza memuru getirilecek. "Y'ananytrleriye- Taranoğlu, yanan bölgelerde kaçak vapüaşmaya, gecekondulaşmaya ve ara/i mafyasına kesinlikk izin verilmeyeceğini vurguladı. Beykoz ve Ağ- va dışında. dün L mranive Hekimbaşı'nda çıkan «angın çev reve \ a\ ılmadan söndürülürken Kâğıthane'de çıkan orman yangınının ise kontrol al- tına alınmava çalişıldığı belirtildi. Son olarak Sanver ve Ağva'da dün başlavan vangmlar ise söndürüldü. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) TEMA Vakfı ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle gercekleştirilecek 10 milyar meşe kampanyası tstanbul Haber Servisi - TEMA Vakfı'nın, Cumhuriyetin 75'inci yıldönûmü nedeniyle Türkiye'de bitki örtüsünün. topragın ve doğai varlıklann korunması amacıyla başlatnğı "10 Milyar Meşe Palamudu Ekim Kampanvasr. 15 Eylül'den itibaren hız kazanıyor. "Türkiye'de meşe palamudu ekttmedik yer kalmasın" sloganıyla yola çıkılan kampanyada. toplumsa) bir katıhmla meşe ağacının yaygınlaşmasını sağlayarak erozyonu azalrmaJc. su kaynaklannı çoğaltmak ve odun ihtiyacmın bir kismının karşılanması amaçianıyor. TEMA Vakfi ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle gercekleştirilecek "Meşe Palamudu Ekimi Seferberl©" ile Türkiye'nin her yerine 18 tür meşe ağacı ekilecek. TEMA Vakfi Genel Müdür Yardımcısı Gülay Vaşm. kampanyayla "Anadoiu'nun geçmişte oldugu gibi meşe deni/i yapılmasmın" hedetlendiğini söyledi. Vaşın. meşe ağacının Türkiye'nin her yerinde çok koiay yetiştiğini, hızla büyüdüğünü. toprak ayırt etmediğini ve toprağı sımsıkı tutan kökleri sayesinde erozyonu engellediğini kaydetti. Kampanyaya. en az 9 adet meşe tohumu için 1 milyon lira veya katlannı Ziraat Bankası Levent Şubesi 4000-2 ve Halk Bankası Beyoğlu Şubesi 66000 Nolu hesaplardan birine (Havaie ücreti alınmaksızın) yatırarak katılınabilecek. Aynca isteyen herkes. valiliklerce tahsis edilen ekim alanlarının dışında TEMA veya illerdeki gönûllü temsilcilikler ile bizzat ulaşabildikleri meşe ağaçlanndan toplayacakjan meşe tohumlannı kendi bahçelerine, dere, tarla kenarlanna veya istedikleri bir yere ekebilecekler. şertelim" başlıklı başlatılan kampanyadan el- de edilen gelirle yanan verlere yeniden fidan di- kilerek motonze denetleme amacıyla motosik- letler almacak. Dığer 21 ilde çıkan yangınlarda da 65 hek- tar orman alanı yandı. Clke genelinde de cu- martesi ve pazar günü. 20 ilde 62 adet orman yangını meydanageldi. Orman Bakanlığf ndan yapılan açıklamada, Adana'da 7. Adapaza- n'nda 13. Amasya'da 0.5. Ankara'da 5. Antal- ya'da 0.02. Bahkesır'de 0.05. Bolu'da 0.20. Bur- sa'da2. Çanakkale'de6.32. Denizli"de2.50. Es- kişehir'de 16. Isparta'da 0.20. İzmir'de 6.81. Kahramanmaraş'ta 0.20. Kastamonu'da 0.62, Kütahya'da 0.65, Muğla'da 3. Sinop'te 0.26, Zonguldak 'ta 2.5 hektarlık orman v anarak yok oldu. Dün Bolu.Çorum.AnkaraveBalıkesir'de çıkan ve söndürülen orman yangmları sonucu toplam 52 hektarlık alan kül oldu. ^TÖ'LERDENTEPKİ 'Siyasetçi ormandan eliniçeksin' İstanbul Haber Senisi - İstanbul'da 135 hektarlık ormanın vok olmasına neden olan yangınlar nedeniyle tepkilerini dile getiren meslek ve sıv ıl toplum örgütleri. siyasetçinin ormanlardan elini çekmesini istedi. TEMA Vakfı'ndan yapıian yazılı açıkla- mada, son günlerdeki orman yangınlannın erken ve genel seçimlere denk gelmesinin bir tesadüf olmadığı belirtılerek "1937>ılında yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman Kanu- nu'ndan bu yana 20 kadar kanun ve kanun hükmünde kararname çıkanlmışOr. Çıkan- lan bu kanunlarla orman alanlan bir ov po- tansiv eli olarak görülmüştür" denildi. Afka- nununun çıktığı ve seçim vıllarındaki yanan orman alanı 1950'den 1984'e kadar 301 bin hektar olurken erken genel \ e yerel seçim ka- rannın ardından. yalnızca İstanbul"da. geçen yıla oranla 7 kat fazla orman vok oldu. tşçi Partisi İstanbul İl Başkanı Turan Özlü de İs- tanbul V'aliliğı'ne çağrıda bulunarak İstanbul halkının seferber olacağı bır ağaçlandırma kampanyası başlatılmasını istedi. TMM'OB Orman Mühendıslerı Odası. Marmara Şube Başkanı Prof. KadirErdiode İstanbul'da son günlerde meydana gelen or- man yangınlannın gerçek nedeninin seçim ortamına girıimesi oiduğunu söv İedı. Son 25 yılda sıyasi iktıdarların gerçekleştirdıklen ya- sal değişikliklerle orman alanlarının vağma- lanmasınavasalkılıfhazırladıklannı belirten Prof. Erdin şövle devam etti: "Yasaiara göre kamu yaran gerekçesKle çeşitti kuruluşlara sınırsız kontrol dışı tahsis edilen orman alanlan nedenivle haklı olarak sıradan vurttaşın kafasında, ormanlar. hazi- ne aradleri pav edilhorsanısına dönüşmü; ve herkes bu adaletsiz. hukuka av kın pav laşım- dan kendine düşeni alma peşine düşmüşrür.** Prof. Erdin. hemen alınması gereken ön- lemleri ise şövle sıraladı: - Orman alanlarının daralmasına. amaç dı- şı kullanımına yönelik: ömeğin 1973 tarih ve 1744 sa> ılı yasa ile Turızmi Teşv ik Yasası gi- bi tüm yasalar vürûrlükten kaldınlmalı. - Orman mülkiyet sınırlannın belirlenerek kafes telden çit çekilmeli. - Orman alanlarındaki piknik yapma ama- cıyla ginş çıkışlar kontrol edilmeli. - Siyasetçi elini ormanlardan çekmelı. DHKD de yaptığı açıklamada, yangın alanlanndan birmetrekarenın bile orman re- jımı dışına çıkarılmaması, yanan alanların yerine çam değil. İstanbul'a özgü yapraklı türler dikilmesi gerektiömi kavdetti. Dışişleri Bakanı Cem, gezisinin olumlu geçtiğini, bazı noktalarda uzlaşma sağlandığını söyledi 'Iran'la iyi ilişldler istiyoruz9 [P RAPORU .\j\K\RA (Cumhuriyet Bürosu) -İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti tamamlayarak \-urda dönen Dışişleri Bakanı İsmail Cem. yola çıkarken düşündüklerini yerine getirdiklerini söyledi. Cem. bazı noktalarda ıızlaşmaya vanldığını belinirken "İran'la ivi Uişkilerimizin olmasım istivoruz" dedi. Cem. temaslan sırasında Türkiye açısından önemli konulan ele aldıklannı. Iran topraklannı kullanan PKK'nin zararlannı karşı tarafa aktardıklanm söyledi. Dışişlen Bakanı İsmail Cem, Tahran yönetiminin de Türkive'den kendılerine yönelik bazı bozguncu hareketlenn oldugu yönünde düşüncelerini ilettiğini bildirdi. Cem. "Tüm bu konulan açık kalplilikle \e ciddivetle ortaya kovduk" dedi. Temaslannda bölgevle ilgili diğer konuların da ele alındığını anlatan Cem. "Türkivenin bölgede ve Ortadoğu'da geliştirmekte oldugu etkinliği. bunun varattığı bazı rahatsızhklan ve haklı olmavan abartıtmış düşüncelerin yanhşlığını ciddi olarak konuştuk"dedı. Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Ermenistan'ın Azerbavcanı işgali konusunun da ele alındığını kaydederken "Azerbaycan topraklanmn yüzde 2Ö'si Ermenistan tarafından işgal edilmiş durumundadır. Bu işgali ortadan kaldırmak vönünde birbirimize destek olalım. yardımcı olalım dedik" diye konuştıı. Focus dergisinin anket sonucu Türkler SPD'yi tercih ediyor' Haber Merken - Türkiye Araştırmalar Merkezi (TAM) tarafindan Focus dergi- si için yapılan araştırmada, Almanya'da seçme hakkına sahip Türk kökenli Al- man vatandaşlann Sosyal Demokratlar (SPD) ve Yeşilleri tercih ettikleri onaya çıktj. Araştırma için TAM venbankasında bulunan 320 bin Türk adresi içinden te- sadüfi yöntemfe seçilmiş 25 bin teiefon numarasına başvurularak söz konusu 25 bin hanede, 1006 Türk kökenli Alman vatandaşı ile yapılan anketle bu seçmen- lerin tercihleri ortaya çıkartıldı. Araştır- mada, seçmenlerin ağırlıklı olarak SPD ve Yeşilleri tercih ettikleri ortaya çıktı. Buna göre kararsızlar dikkate alınmadı- gında, SPD'yi tercih edenlerin oranı yüz- de 70.4 "e ulaşıyor. Seçmenlerin yûzde 16.9*u Yeşilleri. yüzde 7.6'sı CDUC- SU'yu, yüzde 3.2'si PDS'yi, yüzde 1.4"ü FDPyi, yüzde 0.4'ü de NPD Rep'i ter- cih ediyor. Kararsızlar dikkate alındığında ve bun- ların oy dağılımının şu anda karar vermiş olanlarla benzer oranlarda gerçekleşece- ği göz önünde bulundurulduğunda da SPD yüzde 34.8 ile yine ilk tercih edilen parti olarak ortaya çıkıyor. Bunu yüzde 8.3 ile Yeşiller. yüzde 3.8 ile CDU/CSU, yüzde 1.6 ile PDS, yüzde 0.7 ile FDP, yüzde 0.2 ile de NPD/Rep izliyor. Partilerin düsünceferi netlesti 'Almanya göçnıen ülkesi değiF REMZİCENGİZ BREMEN - 27 Eylül genel secimleri- ne çok az zaman kala, seçime katılan 6 büyiuk partinin F. Almanya'da yaşayan 7.3 milyon göçmen hakkındaki düşünceleri netlesti. Seçime katılacak tüm partilerin programlan, seçim afişleri, genel bakan- lan ve parti sözcülerinin konuşmalan ül- ke nüfiisunun yüzde 10'unu oluşturan göçmenler açısından hiç de iyi görünmü- yor. Yalnızca Bayern Eyaieri'nde örgütlü hükümetin küçük ortağı CSU. "Almanya ve Bayern göçmenler ülkesi değüdir" der- ken Başbakan Kohl'ün başkanı oldugu Hıristiyan Demokrat Parti-CDU "Kimki Almanya'da suç işlerse, misafirlik hakkı- nı kötüye kullandığı anda yurtdışı ediJ- mek zorundadır. Biz vabancılar yasasım, kanuna aykın da\Tanan yabaocılan ko- layca atabilmek içindeğiştirdik"' görüşün- de. Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti- SPD "Göçiin stnıriandıntmasını istrvoruz. İlticacılar v« göçmenler farklı >aptdaki ki- şilerin oluşturduğu bir gruprur" diyor. Bir!ik90/Yeşillerise "Demokrasive ya- şam şansının dağılımı: paraya, milliyete. getinen yere. yaşa ve cinsiyete ya da cinsei tercihe göre olamaz" görüşleriyle düşün- celerini sıralıyor. 'STO'lerin önerisini destekleyin' STRASBOl RG (AA) - Av rupa Parlamen- tosu'nun. bu hafta \ apılacak genel kurul top- lantılannda. Türkive ve AB arasında yürür- lüğe giren gümrük birlığinin işleyışini konu alan bir rapor ve buna bağlı tav siye karar ta- sarısı tartışılarak oylanacak. Raporda. insan haklarının gehşmesi v e demokrasinin iyileş- mesi içın Türkiye"dekt siv ıl toplumun öneri- lerinin desteklenmesi çağrısında bulunulu- yor. İngilizmuhafazakârmilienekilı Edward McMillan Scott tarafından kaleme alınan ve yarın tartışılarak ojlanacak raporda: insan haklan. demokrası, Kıbns ve Yunanistan ile ilgili konularda Türkiye'ye bol bol tavsiye- lerde bulunulurken Ankara'nın önem \erdi- ği "diğer adav ülkelerleavnıkategorivealın- mak1 " ve "mali vardımlann serbest bırakıl- ması" konulannda yine tatmın edıci bır me- saj venlmıyor. Raporda. AB Lüksemburg zirvesi sonrası. Türkiye'nin AB ile siyasi diyaloğu devam et- memesinden doğan üzüntü dile getiriliyor. İngiliz parlamenterin raporunda. Avrupalı parlamenterlerin gümrük birliginin geliştiri- ierek dennleştirilmesi arzusu ifade edilirken Türkiye'ye malı yardımların şartlı verilmesi konusundaki AP'nin ısrarlı rutumunun sürdü- rüleceği mesajı veriliyor. İngiliz parlamente- rin raporunda: AB Komisyonu'nun. Türki- ye'nin demokratıkleşmesi, Ankara'nın Yu- nanistan ve diğer komşularla ilişkilerinin dü- zeltmesi \e Ege'de yaşanan sorunların ulus- lararası hukuk çerçevesınde çözülmesi yo- lundaki arzularının paylaşıldığı bildiriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog