Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15EYLÜL1998SALI HABERLER Kararlap açddandı TGS'den örgütlü mücadele çağnsı Istanbul Haber Servisi- Türkı_\e Cijzetecıler Sendı- kası (TGS). hasm emekçı- lennin. yett'rlı bır 1$ gihen- cesıne. gerçek bırörgütlen- mehakkına. patronlanngay- ri ahlakı ve nıeslek kuralla- n dışındu bır uvgulama ıçın yapacağı baskılara kar^ı "di- renme hakkına" mutlak MI- rette sahıp olma>ı gercktığı- ni belirttı. TGS ba«.in emek- çilerine örgütlü mücadele çağrısı yaptı. Gazetecilerın sendikalaşmasmm. ülkenıız- degervek demokrnMnın ku- rulnıa.M mik.\ıdde>.me onem- lı bir katkı olduğu. basın emekçılerının bu mücadele- nın dı^ında kalamasaeagı \urgulandı. TGS'nın hat'ta Minunda lstanbul'da gerçekle^tirılen 15. Olağan Genel Kuru- lu'nda alınaıı kararlar açık- landı. Demokrasinm ek>ık- siz iîleyebılme.M ıçın toplu- nıun örgütlü olmaM \e ba.Miı emckçılen dahıl tünı emek- çılerın özgürce ^endıkaia^a- bılmebi gerektığı kasdedi- len TGS genel kurulu kara- rında. ^u görüşlere \ er \ erıl- dı: "TGS, dtnmkratik. laik hukuk de\leti ilkclcrinden ödün \erilmesine u> ii/.giir- liikçü parlamenter rvjim il- keierindcn supılmasına kar- şı durmaktadır. TGS. dini kurallara dayalı şeriatde\ le- tiara\ışlarına olduğu kadar. de\let içinde kök salnıış çe- teleri koruma>a\önelikgiri- şimler karşısında. ii\eleri\ le birlikte >asal \e meşru /e- minlerde her tiiriü direnişi gösterme>e kararlı \ e inanç- lıdır. İşçi sınıfının hir parça- sıolduğu bilinchle. bunu ön- celikli göre\ leri arasında sav- maktadır." Ba^ııı çalışanlanrıın "kar- tel mechasının çarkları ara- sında eziMiği" ıfade edılen kararda. \enı ışyerlerindeör- gütlenmenin vazgeçilmez hedef olduğu \ urgulandı. Kararda. RTİ K yasasının antıdemokratık hükümler- den anndınlmaM da istenc- rek ".Med\atekellerineveni imthazlar sağlamaya yöne- lik olarak vasalarda \apıl- nıak istenen dü/enlemelere karşı çıkışın sürdiiriileceği" ka\dedildı. Kararda. basın patronla- rının. emekçilerin alevhine sistemli bir ataga geçtiği öne sürülerek buçerçevede dinı bayramlarda tatıl hakkı ile istifa halinde kıdem taz- minatı hakkının gasp edıl- dieı bildirildi. Budaktan tepfci DİSK'ten Kafaoğlu'na sert yanıt İstanbul Haber Servisi - DİSKGenel Ba«kanıRHhan Budak. 12 Eylül cunrasınm bakanlarından Adnan Başer Kafaoğlu'nun açıklamalan- nın 12 Eylül zihnıyetının ^e işbirlıkçılennin ıtirafı oldu- ğunu belirtti. Budak dün yaptığı yazılı açıklamada. Kafaoğlu'nun birgazetede yayımlanan 12 Eylül ile ılgılı değerlendirme- lerini yanıtladı. Kafaoğlu'nun açıklamalannın yakın tarihe ışık tutacak nitelikte oldu- ğunu ifade eden Budak, *Ka- faoğiu 12 EylûTiin nasıl tez- gâhlandığını. hangi prog- ramların uygulandığını \e kimlerie işbirliği yapıldığını açıkça dile getirmektedir. Ör- neğin 12 Eylül darbesini ha- zuia\an cuntanın. Türk-İş'le birlikteçalıştığı ilk kez bu ka- dar açık biçimde bu sö> leşi ile ortava çıkıyor" dedı. Kafa- oğlu'nun 12 E\lüTden son- raDtSK'hlerinkaçtığınısöv lediğini anımsatan Budak. şöyledevametti: "Kafaoğlu, DİSK Genel Başkanıyönetim kurulu üye- leriveüyesisendikalann yö- netim kurullannın hemen ta- mamı. şube yöneticileri. iş- yeri temsilcilerinin de arala- nnda bulunduğu 1400 kişinin yıllarca hukuksuz bir biçim- de her türlü eziyeüe karşı kar- şı>a cezae> lerinde futulduk- lannı görmezden geliyor." Budak. Kafaoğlu'nun. o dönem vapılan grevleri ka- nıtgöstererekDISK'iihtila- li tahrik etmekle suçladığını belirtti. Beş gün boyunca süren su kesintileri İstanbul halkmı zor durumda bıraktı 6 ISKI ymtlaşı aldaüyor'• Su kesintileri ile ilgili ISKİ'den yapılan açıklamalar birbiriyle çelişivor. İlk açıklamada kesintinin "enerji oynamalarından" kaynaklandığı bclirtilirken Genel Müdür \evsel Eroğlu ke^inti nedeni olarak. Çeliktepe-Kâğıthane isale hattı bağlantı çalışmalarının uzamasını gösterdi. İstanbul Haber Senisi - İSKİ. hangisinın doğru olduğu belirle- beş gündür süren su kesintisınin nedenı\ le ılgıli olarak birbiriyle çe- lışen iki j_\rı açıklama >aptı. İSKİ Basın Bürosu'ndan yapılan ilk açık- lamada kesintinin "enerjioynama- lanndan" kaynaklandığı belırtı- lırken Genel Müdür \e>sel Eroğlu ımzasıylagazetelere fakslanan ıkin- ci açıklamada ise kesıntı nedeni olarak Çeliktepe-Kâğıthane ısale hattı bağlantı çahşmalannın uzanıa- sı gösterıldi. Bu ikı açıklamadan nemezken gazetemizı ara>an yurt- taşlar ISKİ'nın kendılerıne doğru- vu söylemediğini. hâlâ sulan akîna- masına rağmen. "Bölgenize su ve- rildi" yanıtı aldıklarını belırttıler. Taksim. Mecidiyeköy. Kâğıtha- ne. Şişli. Kuştepe. Teşv ikiye \e Be- şıkta^ semtlerindekı _v urttaşlan bu- naltan \ e büyük tepkıye neden olan su kesintısıyle ilgili olarak İSKİ Ba.sın Bürosu'ndan önceki gece sa- at22 30'davapılan açıklamada ke- sınti nedeni şöyleaçıklandı: "Ba- rajlanmızddu olmasına rağmen 12 Eylül l998tarihindesaat2.U0dan itibaren tasfi>e tesisk'rimi/dc \e ter- fi istasyonlanmı/daki enerji o> na- ması sebebiy le şehre dü/enli su \e- rilemetnektedir. Enerji o\ namala- rınındüzelmesi ile birlikteşehre dü- zenli su \erilme\e başlanacakür" de- nıldı.Ancak ISKl'nin bu açıklama- sı TEDAŞ ve Akta> yetkilılen ta- rafından yalanlandı. Aktas Işlet- meler Müdürü FuatÖzgür. Ömer- li civan dahıl sorumluluk bölgele- rinde herhangı bır elektrık kesınti- sı olmadığını belınerek !}iınları söy- ledı: "Enerjioynamalarından vol- tajdakiani değişikliklerkastediliyor- sa bu da doğrudeğiLÇünkü.İSKİ">e orta gerilim hattından enerji %eri- liyur. Bu haftan sadecc İSKİ besle- ni\or: İSKİ dışında başka da birşe- bekeyüküNok." TEDAŞ şetkılilerı de stratejik Ö7elliğındendola\ı ISKl'yedoğru- dan enerji \erildiğıni \ urgulayarak "Kaldı ki İSKİ'nin kullandığı pom- palar> iizde 20oranındakienerji de- ğişikliklerinden etkilenniez"dıye konuştular. Eroğlu imzasıyla dün yapılan >azılı açıklamada ıse Kâğıthane- Çehktepe ısale hattı bağlantı çalı>- malannın. projede 40 cm. görünen betonarmeperdeduvannın lOOcm. olması nedeniv le uzadıöı. bu neden- le 24 saatte bitirilmesi düşünülen bağlantının 52 saatte bitirildiği ifa- de edildi. ISKt'nın kesinti bitti açıklama- sına karşın bazı bolgelere dün de su venlmedi. Gayrertepe Ertuğrul Mahallesi'nde oturduğunu belir- ten okuy ucumuz BilgeBarias Duy- gu. hâlâ su alamadıklarını ve tan- ker suyu kullandıkJannı v urgulaya- rak"İSKİ'nin aramadığım birimi kalmadı. Beşiktaş İSKİ \e nıerkez komuta dedikleri birimi bana,' Su- larınız \erildi' diye yanıt veriyor. Bir umutla muslukların başına git- tiğimde doğru söylemediklerini görüyorum. Bari doğruyu söy- leseler" dıve vakındı. Cindoruk. Kurallar islemeli İnternet 4 CHP birinci parti' İstanbul Haber Senisi - İnternet aracılığısla yapılan bir ankette. CHP birinci partı çıktı. Superonlıne firmasımn 1 milvon 617 bin 4 internet kullanacısını kapsayan anketınde. "Olası bir seçimde hangi partiyi tercih edersiniz?" sorusu yöneltildı. Bu soruya. katılımcılann yüzde 30.1 i "CHP"yanıtı\erdı. DSP dokuzuncu DYP'nın yüzde 18'le ikınci olduğu ankette. FP yüzde 14.5 oy oranıvla üçüncü sırada yeraldı. Toplam 21 partinin yer aldığı ankette. MHPyüzde 9.08 ile dördüncü olurken hiikümet ortaklanndan ANAR yüade 4->4 ile yedincı;DSP ısc yüzde — 3.l6oy ile dokuzuncu sırada ver aiabildi. İstanbul 4 No'lu DGM'de göriikn duruşmaya davanın tek tutuklu sanığı Sedat Peker, başka davadan tutuklu Olgun Aydın ile Mehmet Ali Çiçek \e Mehmet Tunç Bo/kurt katıldı. (Fotograf: KEREM 1LGAZ) Balıkesir'de çete oluşturmak iddiasıylayargılandı SedatPeker'etahliyeyokİstanbul Haber Servisi-Romanya'danTürkıye'ye gelerek teslim olan ülkücü mafy a elebaşısı Sedat Pe- ker'ın de aralannda bulunduğu 10 kişinin Balıke- sir'de çete olu^turarak adam yaralama \ e gasp olay- lannakans.tıkları iddiasıylayargılanmalannadevam edildi. İlk kez durus.maya çıkan Peker'ın tahlıve ^~ temi reddedildi. Mesleğinin sorulması sırasında tekstıl ve inşaat üzerine şirketlerı olduğunu söyleyen Peker. duruş- maya tıraşsızgelmesıne neden olarak da cıldının du- yarlı olmasını göstererek özürdiledı. Hakkmda çe- te •fcardugu yönündeki iddiaların tümünii reddeden Pek'er, açîıhınlotü oTaral taninrria'si nedeniv le zor- * luk çektiğini dile getirdi. "Herkes benim hakkım- da iddialarda bulundu. Ben de bu nedenle kendimi unutturmak için y urtdışına çıktım. Ancak hakkım- daki iddialar unutulacaği >erde daha çok gündem- de kaidım. Bu > ü/den de Türkiye'ye gelerek teslim oldunTdıyekonuşan Peker. sanıklardan sadeceOl- gun Aydın'ı tanıdığını öne sürdü. Peker. Aydın'la birlikte Bandırma'da bır spor kompleksi açmayı planladıklarını. ancak dığeror- tak Muhammet Demir'le aralannda "namus" so- runu yaşadıkları ıçin bu projeden \azgeçtiklenni an- lattı. Peker. Bandırma Emniyet Müdürlüğü Araştır- ma Büro Amıri Öoer Agababa'yı da yasadışı işler yaptıgTj|erekçesi\ le^uçladı. Mahkeme heyeti din- îenmeven sanıkların ifadele'rfnin alınması ve Pe- ker'in tutukluluk durumunun devamına karar vererek duru^ınavı ertcledı. Cakıcı 6 Pasaportu verenin adı Hikmet9 ANKARA (Cunıhuriyet Bü- rosu) - Ülkücü mafya elebaşısı Alaattin ÇakKi'nın Fransa'ya girmesini sağlayan pasaportu veren kişinin İstanbul doğum- lu "Hikmet" adlı biri olduğu öne sürüldü. Çakıcı ile "Hik- met" ön adlı kişi arasında ara- cılık yaptığı belirtilen "Barba- ros" adlı kişinin de ülkücü işa- damı Bekir Çelenk'in Impteks firmasının Ispanyatemsilciliği görev inde bulunduğu kaydedil- di. Shovv TV'nin dünkü ana ha- ber bülteninde yayımlanan ha- berde, Fransız polisinin Çakı- cı'nın Fransa'ya girmesini sağ- layan Aslan soyadlı pasaportu veren "Albay" lakaplı Türk'ün ön adının "Hikmet" olduğunun belirlendiği iddia edildi. Çakı- cı "ya. üzerinde sahte Fransa vi- zesinin de bulunduğu mavi pa- saport verdiği belirtilen "Hik- met'in lspanya'dabircezaevın- de bulunduğu kaydedildi. 1954 İstanbul doğumlu olan "Hikmefin sahte pasaport \e adam kaçırmak suçlanndan hü- küm giydigi ifade edildi. Refaiddin Şahin'in azli köşk yolunda • DTPgrup karanna karşın istifa etmemekte direnen Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'in azli gündeme geldi. Başbakan Yılmaz ile bir araya gelen Cindoruk, "Sayın Şahin'in durumu, Cumhurbaşkanımızın takdirinde; Cumhurbaşkanı'na sunulmuştur. Cevabı kendileri \erecektir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk' un dün Başbakan Mesut V ılmaz ile yaptığı görüşme sonunda. DTP grup karanna karşın istifa etmemekte direnen Dev let Bakanı Refaiddin Şahin'in azli gündeme geldi. Cindoruk, Şahin'in azlinın Çumhurbaşkanı Süleyman Demirel'ın takdirinde olduğunu belirterek "Cevabı kendileri \erecek" dedi. DTP lideri Cindoruk, dün Başbakan Mesut Yılmaz ile yaptığı görüşmede Devlet Bakanı Şahin'in azlıni istedi. Cindoruk. görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Sayın Şahin'in durumu, Cumhurbaşkanımızın takdirinde; Cumhurbaşkam'na sunulmuştur. Cevabı kendileri verecektir" dedi. Başbakan Yılmaz'ın. bu konuda bir göriiş belirtmediğini anlatan Cindoruk şunlan söyledı: "Bu konuda bir grup kararunız \ar. Onun uyguianmasL, bir demokratik yöntem meseiesL Siyasi partilerin, grup kararlannın yaptınm gücü olmalı. Bu Sayın Şahin'in şahsına yönelik bir karar değil. hizmet açısından bir grubun, bir bakana güvensizlik karan vermesidir. Anayasadaki kurallarırı işlemesi gerekiyor." Cindoruk, Şahin'in azledilmesi durumunda yerine kımin getirileceğinin sorulması üzerine, "O bizim partimizin yetkili organlannda yapacağunız danışmadan sonra gündeme geür. Şahin, şimdi istifa etmediği ve yerinde durduğu için bu konuyu yetkili organlarumzda konuşmadık" dedı Çumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise azille ilgili "kendisine ulaşan bir şey olmadığını" bildirdi. Başbakan Yılmaz'ın. bu haftaki olagan görüşmesinde azil önerisini Demirel'e sunması bekleniyor. Anayasanuı 109. maddesinde, "gerekttginde başbakanın onerisi üzerine Çumhurbaşkanı tarafından bakanlann görevlerine son verüeceği" belirtiliyor. Küırüıt • SANAT 293 89 78 I3HATI İSTANBUL BUYUKŞEHIR BELEDIYESIınııuvk vvı vnykiım PLUVIIUI ym TURK YUNAN ORIAK K U Ü U R U N L ( JfiNSMA FIRSATI 23-27 EYLÜL 3 gece 4 gün BİLETLER 21 EYLÜLDEN İTİBAREN BÜTÜN GİŞELERİMİZOE SATIŞA SUNUUCAKTIR HARBIYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ : 0212 240 77 20 Moliere /Turgay NAR GÜZ BİTİMİNDE MOLİERE YA DA "KİBARLIK BUDALASI' Yûneten Mehmet UUISOY 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11 EK1M David W0OD - Esin EDEN BİSKÜVİ ADAM Necati CUMALI DERYA GÜLÜ Yönettn: Nedret DENCHAN 14-1S-16-17-18 EKIM Bertolt BRECHT / Yılmaz ONAY KAfKAS TEBEŞİR DAİRESİ Yöneten Yûcel ERTEN 21-22-23-24-25 EKIM Yöneten Alıye UZUNATAĞAN 24-2S-31 EKIM /1 KASIM CUMHtJRİYEnMIZIN 75- YOI AN1SINA NUTUKTAN AYDINLANMA ATEŞİ Uyarlayan-Yön«ten: Taner BAKUS 28-29-30-31 EKIM ; 1 KASIM O.K. 185 uso AÇIAN tOKUKMt tÇNHEIKN BAJVUKUV Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) ACHILL 0216-41897 73 YAPINTKREDİ KULTUR SANAT YAYINCIUK FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ : 0212 526 53 80 J.KESSELRING-R.LVAfl-V.Rm ZOBU AHUDUDU Orhan ASENA HÜRREM SULTAN Yöneten Engın ULUDAĞ Yöneten Çetin İPEKKAYA 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11 EKH: 14-15-16-17-18 EKIM Ekretn Reşit REY / Cemal Re?it REY LÜKÜS HAYAT DinçerSUMER ESKİ FOTOĞRAFLAR Yöneten HakanALTlNER 28-29-30-31 EKIM ' 1 KAS IM Serpil AKIUJOĞLU Yöneten- Haldun DOftMEN 21-22-23-24-25 EKIM KOÇÜK NASREHİN Yöneten: Nedret 0ENIZHAN 10-11-24-25-31 EKIM/1 KASIM YAPI KREDI ARTS FESTIVAL YAPI KREDİ SANAT FESTİVALİ 1358 ® ütonecelete LaurtLtofc kumsalan, Da^-'an jarab* mmarısj vç yajam tare *e Eam Br Rum-Iırt sentea oön Turkıye r:r en buyu* 3 adasınj ımmar cır 5u sezon son f 18-20 EYLÛL Cuma-Pazar Mersey Danıi ! 9 500 000 TL golu L^e' N1CAEA 20 EYLÜL Pa«r 7 000 000 TL rrtjze I fcent Saf'anso'u. yuzıerce yıllık | 25-27 EM.tJ(. Cuma-Puar i Herşey Dahjl. 2 I 75OOOOTL İSTANBUL SEMT GEZİLERI | S 000.000. (ftıMMI I , ARMAGEDDON USKÜDAR MUSAHİPZADE CELAL SAHNESİ : 0216 333 03 97 Bahtiyar VAHAPZADE İKİNCİ SES Yöneten HajmetZEYBEK 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11 EKIM H.Rahmi ÛURPINAK , Guner SÛMER KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA Yöneten Savaj DİNÇEL 14-15-16-17-18 EKIM Hasan ERKEK EŞİK Yöneten. Prof.Dr. Nurhan KARADAĞ 21-22-23-24-25-28-29-30-31 EKIM/1 KASIM Şinasi EKINCIOĞLU HOŞU'NUN UTANCI Yöneten Zuhal ERGEN 17-18-24-25 EKIM 1 KASIM KADIKOY HALDUN TANER SAHNESİ : 0216 349 04 63 A. Hamdi TANPINAR HUZUR Uyarlayan-Yöneten Y. Kenan IŞIK 14-15-16-17-18 EKIM J.KE5SELRING-R.CVAR-V.Rga ZOBU AHUDUDU YOneten: Çetin İPEKKAYA 1-2-3-4-5 EKIM Dinçer SÜMER Derya GÜLÜ ESKİ FOTOĞRAFLAR DERYA GÜLÜ Yöneten: Hakan AUINER 21-22-23-24-25 EKIM Yöneten Nedret DENİZHAN 7-8-9-10-11 EKIM Heiner MÜLLER / Ergun IŞILDAR •MİSYON" BİR DEVRİMİ ANMAK Yöneten PauiPLAMPER 28-29-30-31 EKIM ,' 1 KASIM GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ : 0212 578 60 67 Bahtiyar VAHABZADE İKİNCİ SES Yöneten: Hajmet ZEYBEK 14-'S-16-17-!S EKIM Ortıan ASENA HÜRREM SULTAN YSneten Engm ULUDAâ 21-Î2-2J-24-25-2S-29-3O-31 EKIM/1 KASIM Hasan ERKEK Namık AGAYEV EŞİK ALAADDİN'İN SİHİRLİ LAMBASI Yödeten. (>nî(.0f. Nurtıan KARADAfi 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11 EKIM Yöneten Pfof.Dr Nurhan KARADAĞ 3-4--0-! 1-24-25-31 EKIM 1 KASIM HARBİYE CEP T İ Y A T R O S U : 0 212 240 77 20 Pavel NILIN / Belgi PAKSOY EVLİLİK I. Ahmet Nuri SEKİZİNCİ İLK EVLİLİK MÜNEVVER'İN HASBIHALİ Yöneten: Ergun IŞILDAB 6-8-9-13-15-16-20-22-23-27-29-30 EKIM Yöneten Engın UUIDAG OYUN GÜN ve SAATLERİ: SALI: 20.30 / ÇARŞAMBA: 15.00-20.30 PERŞEMBE: 20.30 / CUMA: 20.30 C.TESİ: 11.00 (Ç.O.) -15.00-20.30 / PAZAR: 11.00 (Ç.O.)-15.00-18.30 htt:p//www.ibb.qov.tr. Montreal Caz Balesi Bobby McFerrin, Michel Portal ve Django Bates'in müziği, Gioconda Barbuto ve Shawn Hounsel'in koreografisi eşliğinde gösterilerini sunacak olan Montreal Caz Balesi bugün ve yarın akşam Cemil Topuzlu (Harbiye) Açıkhava Tiyatrosu'nda. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Saat: 21.00 7.000.000 TL, 5.000.000 TL. 3.000.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Kitabevi • Yapı Kredi Akmerkez Şubesi • Atatürk Kûltür Merkezi • Suadiye Vakkorama • Zihnı Mûzikevı-Kadıköy Telefotıla Rezervasyon (0212) 243 62 24 • 249 18 29 - 252 67 45 İnternet Bilet Satışı http://www.superonline.com/ykykultur Ögrencilere F, G, N ve P bloklarında % 20 indirim uygnlınır. YAPI^T KREDİ Teksas eyaleti bûyûklüğün- de dev bır göktaşı Dün- ya'ya doğru saatte 22.000 kilometre hızla yaklaşmak- tadır. NASA'nın uzman yö- netmenlerinden Dan Tru- man'ın (Billy Bob Thornton) önünde sadece tek seçenek vardır. Gökta- şını ımha etmek üzere bir ekip göndermek...Dünya- n\n en iınlü petrol sondaj- cılarından Harry S. Stam- perın (Bruce Willis) yardımma başvurur. Stam- per ve ekıbi bu göktaşının üzerine iniş yapacak, zemi- nini oyarak bir nükleer ci- haz yerleştireceklerdir. Dönyayı kurtarma ve kut- sal kitaplarda "Armaged- don" olarak geçen kıyamet gününü enge/leme yolunda onlan çok zorlu mücadele- ler beklemektedir. Touchstone Pictures'ın sunduğu bir Jerry Bruck- heimer prodüksiyonu olan "Armageddon"un yönet- menliğıni Michael Bay üst- lendi. Senaryosunu Jonat- han Hensleigh'ın yazdığı filmin başrollerinde Bruce VVil/is. Billy Bob Thornton, Ben Effleck ve Liv Tyler oy- nadılar. ücretsizeğitimfırsatı/iç mimarlık, grafik, moda, resim/ müzik/ bilgisayar eğitımi almak isteyenler için ingiiizce ve bilgisajarlı vuksek öğrenim fırsatı. 2 yıl Türkiye'de. -yatay geçişle- Ingiltere'de 2 yıl üniversite eğitimi. Adaylar 17-18-19 Evlulde ücreLsiz resim kursu ile alınacaktır. Kayıllar başladı. şjlj; ıllasıfc pop), pi)aıo ıklasık.ı fraetaıd quartxpress. phaoshop, tluL sakiofon, ses eâtmu (kıçı-h.sonu) autoca. »ord excel, (h.ıçı-h.sonu ı istasyon sanat merkezîm TAKSİM : Vliralav Şefik bcj snkak No:9 (iumu^suvu • B.AKIRKOV : İOanbul Caddesi \o:HI Cumhuriyet Başsavrılığı karşısı • MOIM : Mııda. l)r. Esat Isık Caddesi Sifa sokak No:28 Tcl: 0212. 252 92 22-23 Tcl: 0212. 57(1 95 (Ml - 01 Tel:02l6. JI4 9A3K-39 Tiyatro İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 (3hat)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog