Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

15EYLUL1998 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Deniz Baykal: İki seçimin birlikte yapılmasma karşı değiliz; niye önerge verelim ' Yılmaz gereğîııi yapsın' Güneydoğu'da operasyon • DİYARBAKIR (Cumhuriyet)-OHAL Valliğı'nden yapılan açıklamada Şırnak'ın Bevtüşşebap ilçesi Faraşın bölgesinde > ürüriilen "Şehit Jandanna Pilot Csteğmen E\ ren Döner Operasyonu" çerçe\esmde 16 PKK'linın. bölgedeki dıger operasyonlarda da 6 kişinin ölii ele geçinldığı, bir kişınin de gü\enlik güçlenne teslim olduğu bildırildı. 11 Eylül'de başlayan operasyonun sürdiiğii kaydedildi. Deminel: Gayet iyiyim • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel. sağlık durumununu "gayet iyi" olarak nıtelerken "Yalnız zaman zaman bırtakım terslıkler oluyor" dedı. Katıldığı açılışlarda doktor çagınlmasını ıstedığinde "Demirel hasta oluyor" dendığıne dikkat çeken Demirel. "Böyle bır şey yok. Zaten 2 dakıka sonra çıkıp gidiyorum. Eğer 2 dakika içinde bıradam ev\ela hasta oluyor sonra iv ileşıyorsa o sağlam demektir" dedı. Cevher arama sempozyumu • İstanbul Haber Servisi - lstanbul Lniversitesi Maden Fakültesi. Yurt Madenciliğıni Geliştirme Vakfı ile Ce\her Hazırlama \e Zenginleştırme Dernegi'nce organize edilen "7. Cevher Hazırlama Sempozyumu" 15-17 Eyliil tarihleri arasında Swiss Otel'deyapılacak. 100'ü yabancı 400 konuğun katılacagı sempozyumda, çevre koruma. kömür, endüstmel mıneraller. altın, gümüş ve dıger metallerle ilgılı 160 bıldırı sunulacak. Hazırlık sınıfı kayıtları • İstanbul Haber Servisi - lstanbul ll Sınav Yürütme Kurulu'nca yapılan açıklamada, özel okullar lise hazırlık sınıfı öğrenci kayıtlannın. Millı Egıtim Bakanlığı Özel Ögretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 14.09.1998 tanhve 510.1 58561 sayılı oluru ile 22 Eylül 1998 Salı akşamına kadar uzatıldığı belirtildi. Cezaevinde olay • ZO1NGILDAK (Cumhuriyet) - Zonguldak'ın merkezine baglı Beycuma beldesinde özel tip kapalı cezaevinde saat 17.00 sıralannda meydana gelen olayda bır mahkûm öldü. bir mahkûm da ağır yaralandı. Olaylar sırasında rehin alınan bir gardiyan. daha sonra serbest bırakıldı. Kesici aletlerle öldüriilen mahkûmun Erhan Akkurt oldugu. agır yaralanan Ergun Topal'ın ise hastanede tedav i altına alındıgı öğrenildi. Saldınnın ardından cezaevinde yaşanan gergınlik. güvenlik güçlerinin müdahalesi ile kontrol altına almdı. Olaylara katıldığı ileri sürülen 30 mahkûmun ifadesinin ahnmaya başlandıgı belirtildi. Ppim sistemi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı Işın Çelebi. tanmda prim sistemıne geçişin sağlanmasının zorunlu oldugunu belırtırken "Prim sistemi Hazine'ye yük getirmeyecek. Piyasalan geliştirmek için ürün borsalannın mutlaka yerleşmesi lazım" dedi. ANKARA (Cumhurivet Büro- su) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yerel ve genel seçimlerin 18 Nisan 1998 tarihinde yapılma- sı dogrultusundakı görüşlerınde bir değışıklik olmadığını. ancak Başbakan Mesut Yılmaz'ın bazı çevrelerden gelen baskılarüzerıne karar değiştırdigını söyledi. Bav- kal. "Yılmazdahaöneevaptığımız iki göriişmede de iki seçimin birlik- te vapılmasının sakıncalı olabile- ceği vöniinde bir görüş belirtme- mişti. Şimdi iki seçimin birlikteya- pılmasını doğru bulmuyorsa gere- ğini yapsın" dedi. ANAP'lıların. "CHP erteleme önergesi versin™ önensınede Bavkal. "CHP iki se- çimin birlikte vapılmasının ülke varanna oimadığı görüşünde de- ğil. CHP'nin bövle birinancı vok, o halde neden önerge versin* söz- lernletepki gösterdı. Başbakan Yılmaz \e CHP Ge- nel Başkanı Baykal arasındaki se- çim tarihi tartışması dün de sürdii. CHPGenel Merkezı'ndebırbasın toplantısı düzenleven Bavkal. Yıl- maz"la protokol imzalamalanvla sonuçlanan süreci ayrıntılanyla anlatırken, ülkede istıkrarın sağ- lanması amacıyla bır seçim tak\ ı- mı belirlenmesını istediklerını söyledi. Yılmaz'ın 23 Nısan'da ımzaladıkları protokolü sahiplen- mediğıni belirten Baykal. sözlerı- ni >öyle sürdürdü: "Yılmaz'ın baa tepkiler üzeri- ne gerilemesivle o protokol akim (hükiimsü/) kalmışh. Bi/ durunıu değerlendirdik ve bu konuv u takip etmekten vazgeçtik. Ancak Başba- kan bizimleveni birgörüşmeyap- mak için ısrarlı oldu \e 3 Ha/i- ran'da görüştük. Bu görüşmeve umutsuz girdik. Çünkü V ılmaz 23 Nisan'da verdiği sözü tutmamıştı. Protokolü canlandınp işlerlik lia- zandıracağı konusunda kendisine güven duvmadığımı, kötü bir sı- na\ verdiğini Yıİma/'a da ilettim. ANAPgrubunun,Cumhurbaşka- nı'nın tavnnın belirsiz oldugunu. kamuoy unda tepkiler oluşabilece- ğini. bu yolun çok engebeli oldugu- nu kendisine aktardım. TB1N1.M gündemindeki bazı yasalann çıka- nlması için her türlü desteği vere- ceğimizi, veni bir protokole gerek olmadığını sövledim. Ancak Yıl- maz'ın ısran karşısında ikinci bir protokol imzalandı \e benim ısra- rım üzerine görüşmeden sonra açıklamavı kendisi yaptı ve ya/ılı olarak da kamuovuna sonuçlar duv uruldu." Yılmaz'm belırlı çevrelerden gelen tepkiler üzerine yeniden ta- vır değiştırerek ikinci protokolü de tartışmaya açtığını savunan Ba> kal. "Başbakan. CHP'nin bas- kısıv la protokol imzaladığını söylü- vor. Oysa bizim kapımızı calan kendisi olmuştur. Yaptığımız iki göriişmede iki seçimin birlikte va- pılmasının sakıncalı olabileceğıne ilişkin hiçbir değerlendirme yap- mamışh. Bu y öndeki göriişünü an- cak belirli çev relerin açtığı tarnş- masonucundaöğrenebildik" dedı. Halkcı Partininilklideri Calp'in cenaze töreni perşembeye .ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kalp yetmezlığı nedenıyle önceki gün vaşa- manı vıtiren Halkçı Parti'nın ılk Genel Başkanı Necdet Calp. 17 Eylül Perşembe e,ü- nü saat 11.30'da TBMSfde yapılacak törenın ardından Cebeci Asrı Mezarlığı'nda toprağa venlecek. TBMM Başkanı Hikmet Çetin. Calp'ın ölümü nede- niyleeşı Sevil Calp'e gönder- digi mesajda, "Necdet Calp, devlet ve siyaset yaşamında- ki değerli hizmederi ile her zaman takdir vesevgi\ le anı- lacakür" dedi. Eskı Halkçı Partı Genel Başkan Yardımcısı ve vetolu kurucusu Engin Avdın. Calp'in 12 Eylül sonrasında siyasete siyasi bir ihtiras \e- ya ıkbal endişesi ile katılma- dığını vurguladı. Aydın, Calp'le genellikle ögle >e- meklerinde bir araya geldik- lerıni belirterek, o günlerle ılgili bır anısını şöyle aktar- dı: "Bana şöyle derdi: Geçen vülarda rahmetü Ismet Paşa bana ısrarla millcrvekilliği önermiş, ben kabul etmemiş- tim. Savın Ecevit bir defa şahsen, bir defa da Besım Lstünel aracılığı ile milletve- killiğj önermiş. v ine kabul et- memiştim. Ancak bu vöne- tim avnlıp veniden demok- rasive dönüldüğünde her münevver sivasette görev al- malıdır. Zira çok >anlış sev ler yapıldı ve vapılıyor. Gerçek anlamda demokrasi için uğ- raş vermek hepimiz için gö- rev olacak." Avdın. ~Giderek, Halkçı Parti adını alacak olan siyasi oluşumu başlatanlar önce Calp'i kurulacak olan parti- nin İzmir İl Başkanı olarak düşünüp kendisineönerdiler ve kabul ertirdiler, daha son- ra genel başkan olarak tasar- ladıklan ismin veto edilebile- ceği gündeme gelince Calp'e genel başkanlığı ısrarla öner- diler ve kabul ettirdiler" di- ye konuştu. Engın Aydın. Calp ile güvene dayanan dostluklannın siyasetin "acı- masız labirentltrinde" gı- dip-gelen laflarla zedelenır gibi oldugu dönemler de ya- şadıklannı belirterek. "An- cak biliyor ve inanıyorum ki benim ona savgımdaveonun bana sevgisinde hiç eksilme otaıadı'dedi. J 1 I "" 1 " 1 •-' ı ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Ecevit: Baykal yanlış yolda(Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Yar- dımcısı Büient Ecevit. CHP liden Deniz Bavkal ın tutu- munu "otoyolda yanlış bir vflla sapoğı için doğru yola dönmekte zorlanan şofiire" benzetti. Ecevit. "Şuanda- ki belirtilere göre seçim ka- rannda bir değişiklik olaca- ğını sanmam. Ama. Baykal azat edecekse düşük profil- li hükümetten azat etsin. Düşük profilli hükümet da- yatmasından vazgeçsin" de- di. Ecevit. Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada. belir- sizligin ortadan kalkması için seçim karan aldıklarını vurgularken, gelinen nokta- da "daha beter" belirsizlik ortaya çıktığını söyledi. Şu andaki belirtilere gö- re alınan seçim kararında herhangi bir değişiklik ola- bileceğini sanmadığını ifa- de eden Ecev it. "Sayın Yıl- maz da o kapıyı kapatmış gibi görünüyor. Şimdi asıl bu "azat ettim' lafının çir- kirüigi bir yana tabii. mana- sına bakarsak. şimdi seçim kosunda davatmaktan vaz- geçiyorsa. bunun mantıki sonucu olarak o düşük pro- filli hükümet davatmasın- dan da vazgeçivor ounası ge- rekir. Ama o konuda bir şey söv lemivor. Asıl önemli olan obence" dedı. 18 Nısan'da seçıme herkesın alışmış gi- bi göründügünü ıfade eden Ecevit, sözlerıni şöyle sür- dürdü: "Fakat o ara hükü- met modelini kimse içine sindiremedi ve özellikle bu dünva ekonomik krizinin ürmanışa geçtiği birdönem- de öyle hiçbir iş yapamaya- cak.elini ateşesokamavacak bir hükümetin kurulma- sı...Bir kereo hükümetin ku- ruluşu haftalar alacak. cid- di ciddi programı okunacak. onlar ü/erinde müzakereler olacak, ovlamalar olacak vs.~Ondan sonra da işyapa- mayan bir hükümet ortaya çıkacak ve bu arada dünya alıp başını gidivor. Bence bu kamuov undan gelen istekle- ri de göz önündc tutarak na- sıl "seçımler konusunda da- vatmıyorum" dedi. o hükü- Koalisyon ortakları seçim ertelemeyi tartışmaya başladı Partiler önergeden kaçıyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Milletvekili genel seçimlerinin er- telenmesi konusundaki tartışmalar sürerken partiler önerge vererek bu konudaöncüiük etmekten kaçınıyor. ANAP kurmaylan seçimlerin erte- lenmesine ilişkin önergeyi DTP'nin v ereceği beklentisini dile getirdiler. Başbakan Mesut Yılmaz ile dün uzun bir görüşme yapan DTP lideri Hüsamettin Cindoruk ise önerge vermeyeceklerini söyledi. FP ve DTP yöneticilerf de dün yaptıklan açıklamalarda "Genel seçimler er- tetenemez, oba olsa öne çekikbilir'' mesajı verdiler. CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal'm "Seçimler konusunda ANAP istediğini yapabilh'r.azatediyorum" sözlerini yeterli bulmayan ANAP, 19 Eylül Cumartesi günü yapacağı MKYK toplantısında erken seçim tarihine ilişkin tartışmalar ve geli- nen son noktayı değerlendirecek. Başbakan Yılmaz'ın. gerekli görür- se yeni bir liderlerler zirvesı yapa- bileceği belirtildi. Yılmaz. dün Cindoruk ile bir ara- ya geldi. Cindoruk. yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, seçim tarihinin değiş- mesi için TBMM'de yenı bır uzlaş- ma gerektiğini belirterek bu yönde partisinin önerge vermeyeceğini söyledi. Cindoruk. "Birönerge ver- sek kabul edilme şansı yok. Nafile bir iş vapmış oluruz. Hükümet par- tilerinin oy lan buna yetmiyor" dedi. Cindoruk. CHP ile yeni bir uzlaşma arayışına girilip girilmeyeceğinin sorulması üzerine "Bu bizi aşan bir konu" derken CHP'nin hükümete katılmasıyla ilgili bir soruya da "CHP hükümeri dışandan destekle- yen bir parti. Hükümetin içine gir- mesinde bence vararv ar. Daha geniş tabanh bir hükümet olur" yanıtını verdi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler. Cumhuriyet'e yaptığı degerlendirmede. "Bay- kal'ın açtklaması protokoMen önce olsaydı daha anlamh olurdu" dedi. DYP Grup Başkanvekili Turhan Güven ise Baykal'ın gündemi de- ğiştirmek için ortaya her gün yeni bir öneri attığını ileri sürdü. FP Ge- nel Başkanı Recai Kutan. yerel ve genel seçimierin birlikte yapılma- smda ısrarlı oldukiannı belirtti. met modeli konusunda da davatmaktan vazgeçmesi gerekir." Baykal'ın başlangıçta >anlış bir yola saptığını ile- ri süren Ecev it. "OtoyoUar- da vanlış yola saptınız mı, doğru yola dönebilmeniz çok zorlaşır" anımsatmasın- da bulundu. Ecevit, şu gö- rtişlerı dıle getirdi: "Şimdi başlangıçta v anlış bir vola saptı. Bu hüküme- tin hiçbir iş yapamayacağı- nı. kısa /amanda çökeceğini düşündü ve hükümete gir- mey i reddetti. Ondan sonra hesabı tutmadı. Çünkü hü- kümet bayağı iş vapıyor. re- formlar yapıvor. bir yıh aş- kın bir süredir işbaşında ve toplum da bu hükümet git- mesin. seçime ne lüzum var, diyor. Bu durumda tabii ne yapacağını kestirmekte güç- lük çekiyor sayın Baykal. Galiba kendi partisi içinde de değişik düşünceler var. Artık bu aşamada bir hükü- met değişikliği veva hükü- met içinde bir değişiklik de doğru değU.Çünkü onlarda veni sarsınhlara neden olur. Böyle bir güç durumda kal- dı. Ancak çok yapıcı ve an- lavışlı davranmakla puan toplar diye düşünüvorum." POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Calpin Ölümü... Necdet Calp öldü... Gazetelere göz attım. Haber kımi gazetelerde birin- ci sayfadan gırmiştı... Birden on beş yıl öncesine gitmıştim... Doğubeyazıt'ta bır gece. Otelin restoranında bir ma- sa. Calp rakısını yudumluyor... Ben sağında oturuyorum. Hürriyet'ten İsmet So- lak dasolunda... Gazeteciler ve partıliler... Fazla kalabalık sayılmayız... Necdet Bey kulağıma eğıldi: "Bir Marlboro ver, senı bağışlayayım..." Sigarayı uzattım ve yaktı... 1983 genel seçımleri öncesiydi. Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp. Erzurum'dan başlayan Doğu Anadolu gezisine çıkmıştı... Ankara'dan uçakla Erzurum'a gelmıştik. Erzurum Havaalanı'ndaon beş araçlık bır konvoy bızı kent mer- kezine götürmüştü. Calp orada üç yüz-dört yüz kışilik bırtopluluğa konuşmuştu... Erzurum'a hareket etmeden önce Calp'i arayıp şöy- le demiştım: "Konuşmanızı önceden venrsenız, Doğu Anadolu kalıplarınayetışır..." Halkçı Partı lideri Calp'ın yanıtı ilgınçtı: "Sende bizim program var, Doğu Anadolu bölümü- nü oku, benim ağzımdan ver..." Elimdeki raporyırmı sayfalıktı. Daktıloyla yazılmıştı, HP iktidara gelınce neler yapacağını anlatıyordu. Haberi yazıp istanbul'a geçtim... Calp, Erzurum'da umduğunu bulamamıştı. Pasin- ler ve Horasan'da durum bıraz farklıydı. Seçim oto- büsünün önünü kesen yurttaşlar HP lıderıne bağın- yorlardı: "Kurtar bizi Paşam! Kömur ıstıyoruz paşam..." Calp bıraz bozuluyordu "paşam" demeienne... Bir partili bu kez Calp'a moral verıyordu: "Sayın Genel Başkanım, vatandaş sızın İsmet İnö- nü'nün Özel Kalem Mudürü olduğunuzu biliyor..." Geceyi Sankamış'ta geçırdık, sabah Kars'a doğru yolalmayabaşladık... Seçim otobüsü felaketti. Çünkü sürekli anzalanıyor- du... Kars'ta mitıng alanını görünce herkes şaşırdı. Yak- laşık yirmi bın kışı vardı. Necdet Calp kursüyeçıktı, ko- nuştu... • • • Necdet Calp ıkıncı kadehten sonra yine kulağıma eğıldi: "Halkçı Parti'yi kapattırmak gibi bir niyetin yok de- ğilmi?" Güldüm... Calp "Bak" deyıp Cumhuriyet'i uzattı: "Habenn yüzünden fırça yedım!.." Kimden fırça yedığı bellıydı. Cumhurıyet'in haberi Kenan Evren ve arkadaşlannı rahatsız etmışti... Haberde. HP Genel Başkanı Necdet Calp'ın Erzu- rum konuşmasında "Doğu ınsanı açlık çekiyor" gibi bir cümle vardı... Kars mıtıngı Calp'e moral vermişti. Kağızman ve Iğ- dır'dada ılgi büyüktü... Doğu Beyazıt'tan Ağn'ya, oradan Van'a geçtik... Hakkârı mıtıngi de Kars'ta ki gibıydı... Halk, HP liderine büyük destek verıyordu. Mitıng alanını dolduranlar bağırıyordu: , t. , "Açrz', turtahnbızı..." ' MitingdeVI sonra Van'a döndük. Birgün sonradaAn- kara'ya... Necdet Calp 29 Ekim törenlenne katıldı Aynı gece ise Ankara'dan uçakla Adana'ya geldik... İlginç bir oteldi... Barda yaşları 45-50 arasında yedi-sekiz kadın var- dı... Otel sahibi HP il başkanıydı. Kadınlar ise Adana'da bir pavyonda çalışıyordu. Necdet Calp, göruntüye bozuldu... Antakya, İçel ve Konya'da da kalabalıklardan hoş- nut kaldıCalp... Bır yandan vetolar.. öte yandan seçim gezileri... İzmir mitınginde de üç yüz-dört yüz kışi vardı HP'nin. Miting Konak Alanı'nda yapılmıştı. Turgut Sunalp'ın MDP'si ise Cumhuriyet Alanı'nı doldurmuştu... • • • Seçim öncesi ANAP Genel Başkanı Turgut Özal'a verdiği yanıt HP'nin ıbresıni yükseltti: "Köprüyü sattırmam!.." HP seçimlerde İzmir. Kars, Hakkâri'de bırinci parti oldu... Necdet Calp 76 yaşında kalbıne yenık düştü... Dürüst ve kışilıklı bır ınsandı... Beş kuruş parası olmayan Halkçı Parti'yi 1983 se- çimlerinde ikinci parti yaptı... Köhne ve motoru sürekli su kaynâtan bir otobüsle Türkiye'yi dolaştı... Bilmem TBMM'de Polıs Yasası'na karşı verdiği mü- cadeleyi bugün anımsayanlar var mı? Ben, Necdet Calp'le baş başa kaldığımızda "Ağa- bey" derdim... Bir gece yarısı telefon ettı... Sıkıntısı, İzmir üçüncü bölgeye bır ısim bulamamak- tan kaynaklanıyordu: "En geç yanna kadar senden bır gazeteci adı isti- yorum..." Kimse kabul etmedi... Aklıma bir eskı arkadaşın adı geldı. söyledım... Seçimler yapıldı... Gece yarısı üçüncü bölgeden HP'nin 'tulum' çıkar- dığı bellı oldu. Milletvekili seçılen arkadaşı aradım. Uyu- yordu... Ben de onu uyandırmak istemedim... Işık içinde yat Necdet Calp!.. hikmet.cetinkayaf" cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Z YAZII ORHAN BİRGİT C A G D A S Y A Y I N L A R I Deniz Baykal'ın dili, son günlerde üst üste sürçmeye başladı. Artvin'de yaptığı konuşmada seçimlerin nisan ayında yapılması için bir süredir uygu- ladığı baskıdan vazgeçtiğini söylemek için genel başkanlannın, "Başbakan'ı azat ediyorum" sözcüklerini kullanmış olmasını, Cumhunyet Halk Partisi söz- cüleri sadece dil sürçmesi karşılığı ile açıklayabilırler. Çünkü. "azat edilebilmek" için ya "tutsak" ya da "köle olmak" gereke- cektir. Azat edebilmek için de "sahip" ya da "efendi". Artvin'ın Cami Alanı'nda kelimelerin üzerine basarak ve üst üste yineleyerek "Başbakan'ı azat ediyorum" derken Baykal, kendisini de hükümete, hatta belki de millete bile "efendi" konumun- da ilan etmektedir. Sözlükler, köleyi "zorba bir gücün egemenliğı altında bulunan kişi" olarak tanımlıyor. Belki, bir süreden beri ANASOL-D h'jkümetinın başkanım, güvenoyu teh- ddi ile egemenliğı altında tutmak ve kul- Yanlış Duymuş Olmayalım... lanma duygulan ile dil sürçmesi geçiren Baykal, bu sözlerinin her şeyden önce kendi sosyal demokrat kimliği ile ters düşeceğini fark etmeliydi. Bu yüzden kullandıgı tanımlamanın yanlış olmasını dileyerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanfnın iki seçi- min bir arada ve nisan ayında yapılma- sı koşulu gibi, hükümetin bu yıl sonun- da yerinı "düşük profilli" bır Bakanlar Kurulu'na bırakması için sürdürdüğü di- renişten de vazgeçtiğı söylenebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yenı yasama yılına başlamasına iki haftadan biraz fazla bir sürenin kaldığı bugünler- de. genel seçimlerin yeniden gündeme gelmesi: ama parlamentonun temmuz ayında verdiği seçimlerin öne alınması kararını da yeniden nasıl revize edece- ği tartışılırken top, istemese de Bay- kal'ın önüneatılmıştı. Geçen hafta cuma günü "Hürriyet" gazetesinde yayımlanan demecinde CHP Genel Başkanı, öncelikte seçim- lerde partisinin yüzde yırmı dört oranın- dan az oy almayacağı konusunda abar- tılı sayılar vererek, kendi çevresine gü- ven aşılamayı ihmal etmiyor; hemen ar- dından da "düşükprofilli hükümet" de- yimı ile neyı amaçladığını soranları ya- nıtlamaya çalışıyordu. Baykal'a göre bugünkü hükümet as- lında "düşük profilli bir hükümet"\\. Baykal'ın elli beşınci hükümet için yap- tığı bu yeni tanıma göre, demek kı se- çimler öne alınsa bile Mesut Yılmaz'ın ıstifasına gerek kalmayacaktı. • • • Deniz Baykal'daki bu ani rota değişik- liği soğukkanlıhkla değeriendirilmelidir: CHP Genel Başkanı, önce ünlü "dü- şük profilli hükümet" önensınden ses- sizce vazgeçtiğinin işaretinı vermeye çalışıyor. Sonra da, anlamsız bir söylem içinde Başbakan'ı azat ettiğini ilan ederek, se- çimlerie ilgili ısrarını geri aldığını söyle- mek istiyor. Belki bu işleri kafa göz yararak yapı- yor. Amasonuçta, ünlü bunalım teorilerin- den ne kendisine; ne de partisine fay- da gelmeyeceğinı anlayarak gerı adım atmak zorunda kalıyor. Sadece CHP Grubu'nda yani millet- vekillerı arasında değil, merkez karar or- ganında da gıdilen yolun partı için çok tehlıkeli oldugunu söylemeye hazırla- nanların ekim ayını beklediğini de öğre- n'ıyor... Bu yüzden, Mesut Yılmaz, Deniz Baykal'a onurlu bir biçımde geri çekile- bileceği kapıyı açmalıdır Daha açıkça- sı, seçimlerin zamanından önce yapıl- masını ülke gerçekleri açısından yarar- lı görmüyorsa, TBMM'nin yerel ve ge- nel seçimlerin 18 Nisan'da bir arada ya- pılması için temmuz ayında aldığı kara- rı değiştırme amacı ile CHP'nin önerge vermesi gibi bir koşulu, kendisine "kö- le" olarak bakmaya kalkışsa bile Bay- kal'ın önüne sürmemelidir. Bütün bir kamuoyu biliyor kı, CHP Genel Başkanı, ellı beşınci hükümet ku- rulurken bu koalisyona katılmak için cıddı ve ısrarlı önerıler beklemiş, bu önerilere muhatap olamayınca da hü- kümetı güvenoyu tehdıdi ile esır alaca- ğını sanarak, zorbalık yöntemlerine me- rak salmıştır. Bu yolun doğru olmadığı- nı görmüş olması, Baykal için geç de ol- sa olumlu bir puan olarak kabul edile- bilır. Ve elli beşınci hükümet, başbakanı- nın ıstifasına gerek kalmadan bir iç re- vızyon ile CHP'yı de arasına alarak yo- luna devam edebilır. Çoğunluğa dayanan yenı Yılmaz hü- kümeti, elbette seçimlerle ilgili takvimi de tartışarak gözden geçirebilecek ve koalisyonun tüm kanatlarının imzası ile yeni bırönen oluşturabilecektir. Öyle bir ortak önerinin altında kendi- si ile birlikte "Efendi Baykal"\n imzası- nın da olması Mesut Yılmaz için yeterii sayılmaz mı? Faks«212-6770762 E-Mal: obirgrt <J posta.cumhuriyet com HİKMET ÇET1ıNX»A SEVDANINADKESI BKIİ.İDECD. ÇAĞININ TANIĞI ÜC YAZAR 2 BASI ilK XC TL KUBİLAY OIAYI VE TARİKAT KAMPLARI 4 BASI ::: CCC *- SAHCILI YILLAR KUŞATIUMIŞ SOKAKUR 4. BASI VX 300 TL KUZU POSTUNDA KURT 2. BASI ZAMBAK SANA DA BUUŞTI KAH 2 BASI nx mc T L DİN BARONUNUN KAZLARI 2 BASI »: vx TL Â$IK KADINLAR SOKAĞI 2 BASI SMOOCU JERİAT PAZARI BOO 0O3 TL SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL• 0OOOOOT L zartama A.Ş. Turkocağı Caddesı No:39/41 (34334) Cagaloğlu-lstanbul Tel: (0212) 514 01 96 Tm" Cumhuriy»? Çağ Pazartama A.Ş. Turkocağı Caddesı No:39/41 L V kitap kuiubü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog