Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

-I5EYLUL1998SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Öğrencilerin tarikatlann eline düşmesi tehlikesine karşı birçok çağdaş kurum ve kuruluş burs seferberliği başlattı TarikatLarm burs tuzağıYUSUFZİYAAY Tarikatlara bağlı vakıf ve dernekler. ünıversite sınavını kazanan maddı duru- mu yetersiz öğrencileri kendi saflarına çekmek imacıy la burs dağıtıyor. Burs \ er- diklen kız öğrencilere türban takarak ka- panma koşulu getiren tarikatlar. okumala- rını zonınlu tuttuklan kitap ve dergilerle bu öğrencilere şeriat ideolojisini aşılıyor. Öğrencilerin tarikatlann eline düşmesi tehlikesine karşı pek çok çağdaş kurum ve kuruluş da burs seferberliğine başladı. Üniversstelere kayıt sırasında yaşanan tür- ban gerginlığınin oluşmasında etkili olan tarikatlar. üniversiteyi kazanan maddi du- rumu yetersiz öğrencilen. verdikleri burs- larla kendi saflarına çekiyor. Burs verdik- leri kız öğrencilere türban takarak kapan- ma koşulu getiren tarikatlar. okumalarını zorunlu tuttuklan kitap \e dergilerle şeri- at ideolojisini aşıladıklan bu öğrencileri himayelerıne alıyor. Lnıversitey ı kazanan 17-18 yaşlarındaki kız ve erkek çocukla- rın ekonomik sıkıntılannı f'ırsat bilen ta- rikatların. vakıfları ve derneklerı aracılı- ğıy la burs vermesı. öğrencilerin aılelerinı kaygılandırıyor. Buna karşın. aralarında üniversitelerıle çağdaş vakıfvedemekle- nn de bulunduğu pekçok kurum \e kuru- luş da verdikleri burslarla öğrencilen ta- rikatlardan korumaya çalışıyor. Istanbul l'sküdar'da Akabe Kültiir ve Eğitim Vakt'ı. İstanbul Fatıh'te Marmara Eğıtim ve Kültür Yakfi. İstanbul Cağaloğ- lu'nda Hukuk Araştırmaları Vakfı. Istan- bul Eyüp'te Ilme Hizmet Vakfı. İlim Yay- ma Vakfı. Albaraka Türk Bereket Yakfı. Istanbul Tarabya"da Boğaziçi Ilim ve Kül- tür Vakfı, İstanbul Sırkecı'de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı. Istanbul Tophane'de Fa- ısal Fınans Kurumu Vakfı. İstanbul Çenı- berlıtaş'ta Bırlık Vakfı. Burs veren çağdaş vakıflar Öğrencilerin tarikatlann eline düşmesi tehlikesine karşı burs seferberliğine baş- layan çağdaş kıırum ve kuruluşlar ıse şun- lar: İstanbul Gniversıtesi Rektörlüöü(522 42 00). Istanbul Tıp Fakültesi Vakfı (631 1349). İstanbul ünıversıtesi Dr. ZıyaGün Vakfı (522 42 00). İstanbul Ünıversıtesi Sosyal Bilimler Eğitim ve Araştırma Vak- fı (522 42 00). Yıldız Ünıversıtesi Vakfı (261 20 02). İstanbul Teknik Universitesi Vakfı (285 30 30). Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (263 15 00). Marmara Ünıversıtesi Vakfı (518 16 00). Marmara Üniversitesi Nihat Sayar Vakfı (518 16 00), Marmara Üniversitesi Teknolojı Vakfı (518 16 00). Nesin Vakfı (783 60 49). Prof. Fahreftin Kerım Gökay Vakfı (527 96 11 - 519 33 55). Prof. Ta'hir Taner Vakfı (631 59 08), Atatürkçü Düşünce Derneği (288 90 72). Çaödaş Yaşamı Destekleme Derneüi (249 82 22). SODEV (252 "2 85). Yenfufuk- lar Vakfı (3 18 70 18). Türk Denız Eğitim Vakfı. Türk Eûıtim Vakfi (274 52 60), Vehbı Koç Vakfı (304 10 15). Alarko Eği- tim ve Kültür Vakfı (227 52 08). Ayhan Şahenk Vakfı (28! 99 71). İstanbul Tica- ret Odası \'akfı (51141 50). İstanbul Ti- caretBorsası Vakfi (511 84 40). Milli Eği- tim Bakanhğı Vakfi (0 312 419 14 10), BaşbakanhU418 57 43). Hacı Ömer Sa- bancı Vakri (394 38 80). Rotary Kulüp (234 04 03). Lions Kulübü (221 37 35), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği (0 312468 63 20). Kızılay (31149 81). Türk Fizık Vakfı (643 34 10). Madencilik Vak- fı (246 20 81). Roche AŞ (270 00 00). Türk Eczacılar Birliği (231 01 83). Türk Petrol Vakfı (258 40 09), Yapı Kredi Ban- kası (244 05 73). Emlak Bankası (285 22 84), Kadir Has Vakfı (493 57 22). Türk- Alman Dayanışma Vakfı (249 2009). Per- tevniyal Eğitim Vakfı (533 46 40), Nejat Eczacıbaşı Vakfı (249 80 96), Ali Ekinci Vakfı (270 67 00). Asım Kocabı yık Vak- fı (872 95 14), Sema Gürsoy Vakfı. 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, Yıldız Eken Eğitim ve Kültür Vakfı, Enka Vakfı (276 05 45). Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı (302 31 59). İzzet Baysal Vakfı (237 69 10) Prof. Dr. Burhan Senatalar 'Üniversiteye ayrılan pay arttırılmalı' İstanbul Haber Servisi - Öğretim Elemanlan Sendı- kası (ÖES) Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Önder. 12 Eylül darbesinden bu yana devletin hatalı. sosyallikten uzak politikaları sonucu yükseköğretime sermayenın egemen olduğunu. dinci ide- olojinin ve tarikatların üni- versitelere girdiğini söyledı. Ünıversite Öğretim üye- leri Derneği Başkanı Prof. Dr. Burhan Senatalar da ka- munun eğitıme daha fazla kaynakayınnasını, üniversi- telerin esnekliğe. iç deneti- me ve katılıma gereksinimı bulunduğunu belirtti. Yeni öğretim yılında ünı- versitelerin sorunlarını de- ğerlendiren Prof. Dr. Burhan Senatalar, ülkemizde yükse- köğretime kamu eliyle yapı- kuı harcama. mılli gelirin yüzde birini bulmadığmı. çoğu yıl yüzde 0.9.0.8'in al- tında kaldığını vurguladı. Türkiye'de eğitime kamu kayrjaklanndan aynlan milli gelirin yüzde 4"ünden az kayuağın, Türkiye ıle aynı geli^mişlik düzeyınde bulu- naıvve diğer gelişmekte olan ülkdere göre düşük kaldığı- nı vlırgulayan Senatalar. kay- nakyetersizliği nedeniyle de üniversitelerin kütüphanele- rinde, laboratuv arlannda ye- tersizlikler ortaya çıktığını vurguladı. Özellikle 1992 yılmda açılan yenı üniversi- telerde çok büyük eleman yetersizliği bulunduğunu, bu nedenle de yüzden fazla öğ- rencıye bır öğretim üyesınin düştüğünü belırten Senata- lar, öğretim üyelerinin «e- reklı bilgılerı öğrencilere ak- tarma olanağının ortadan kalktığını söyledi. Senatalar. şöyle devam etti: "Biitün üniversitelerin gerek öğre- tim, gerek araştırma faaiivet- lerinin birtakım göstergeler- le ölçülmesi ve değtrlendiril- mesi, ona davanarak da geliş- tirilmesinin vollannı buima- mız lazım. Kurumlararasın- daki rekabet de arttınlmalı. Lnhersitelerimirin. ekono- minin gereksinimleri ve top- lumun sorunlanvla daha SH kı bir bağlanO içine girmesi gerekiyor." Üniversite öğrencılerine verilen burslann, yurt sayısı ve kapasitelennin arttınlma- sı. mevcut koşullannın iyi- leştirilmesinin önemine de değinen Senatalar. "Üniver- site öğretim elemanlannın maaşlan vetersiz. Bu dunım çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkanyor. Başanlı mezunlar araştırma görevlisi olmak is- temivor. mevcut araştırma görev üleri de doktora >apok- tan \eva docent olduktan sonra ayrüıyor" dedi. Öğretim Elemanlan Sen- dikası (ÖES) Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Önder de eğitimin. Türkiye'nin. yan kalkınmışlık düzeyinde. nü- fus gelişme hızı bıraz yük- sek, gelir dağılımı oldukça bozuk, çok sayıda ekonomik ve sosyal sorunu bulunan bir ülke olduğunu söyledi. Uluğbay'dan türban kararlılığı 6 Kimseyi zorla memur yapımyoruz' EBRUTOKTAR AMASYA - Başbakan Mesut Yümaz "türbanda es- neklik"" ısterken, Mılli Eği- tim Bakanı Hikmet Uluğbay. bakanlığının Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ni uy gulamaya devam edeceğini bildirdi. Kimseyi zorla devlet memu- ru yapmadıklannı vurgula- yan Uluğbay. "Kurallan uy- gulamazsanız onun adı de- mokrasi değil. anarşi olur" dedi. Milli Eğitim Bakanı U- luğbay, dün yeni öğretim dö- neminin açılışını yapmak üzere gittiği Amasya'da ga- zetecilerin sorulanm yanıt- ladı. Uluğbay. üniversiteler- de ve hizmetlilerde türban konusunda esneklik tanın- ması gerektiğini savunan Başbakan Yılmaz'ın açıkla- maİannı üstü örtülü biçimde eleştirdi. "Yılmaz'ın açıkla- nıalannı kendi ağzından duvmadım" diyen Uluğbay. bakanlığmda Kılık Kıyafet Yönetmeliğinden ödün ver- meyeceklerinı söyledi. U- luğbay. devlet memurlannın 657 sayılı Devlet Memurla- n Yasası'na bağlı olduğunu belîrterek. "Hiç kinısc zorla devlet memuru yapılmıyor. Ozgür iradesi ile dilekçesini veriyor. l ygulanan kuralla- nn ne olduğunu biliyor" de- di. Tüm demokratik devlet- lerde konulan kuralların uy- gulandığıfıı vurgulayan U- luğbay, "Yervüzünde de- mokrasi adını taşıyan bir ül- ke gösterin ki. hem kuraüan koyacak hem de uygulama- yacak. Kurallan uygulamaz- sanızonun adı demokrasi de- ğil, anarşi olur" dıye konuş- tu. Hizmetlilerin de 657 sa- yılı yasaya bağlı olduğunu kaydeden Uluğbay. "Kural- lar de\ lette 657 sayıh yasada belirtilen amme hiznıeflileri- ni de kapsıyorr dedi. Uluğbay. İngilizce öğret- meni açığını kapatmak üze- re sözleşmeli persone! uygu- lamasına geçeceklerini açık- ladı. Tüm aılelerin çocukla- nnın dünyada en geçerli dil olan İngilizceyi öğrenmesini istediğini kaydeden Uluğ- bay. "Açıklanan 10 bin İngi- lizce öğretmenine karşın 2 bin 600 kişi başvıırdu. Biz de açığı kapatmak üzere sözleş- mdi İngilizce öğretmeni ala- cağız~ dedi. Uluğbav; sözleş- meli öğretmenlerin. kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu özlük haklarından yoksun olacağını aktardı. Tüm ener- jisini MEB'eadayantamza- manlı kadrolu öğretmenler- le part-time çalışacak sözleş- meli öğretmenlerin aynı ko- şullarda değerlendirilemeye- ceğinı bildiren Uluğbay, öğ- retmenlik kalitesınden ödün verilmeyeceğini de sözleri- ne ekledi. Uluğbay. okul müdürleri- nin sınavla belirlenmesini öngören yönetmeliğin Ba- kanlar Kurulu'ndan çıkmak üzere olduğunu kaydetti. İstanbul'da İkitelli Göçmen Konutlan İlköğretim Okulu'nun açılışını yapan Başbakan Mesut Yılmaz, öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Yıl- maz daha sonra boş bir sınıfin karatahtasına tebeşirle, "Yeni ders yılınız hayııiı olsun" diye yazdı. (Fotoğraf: KADER TUĞLA) 13milyon öğrend, dersyılına 'merhaba'dedi ANKARA/İSTAiNBl L(Cumhuri>et)- I99S- 99 eğitim- öğretim yılı. yurt genelinde şenlıkler- le başladı. Yaklaşık 13 rrulvon öğrencı ve 500 bı- ne yakın öğretmen >az tatilinın ardından dersba- şı > aparken özellikle anasınıfı v e ı Iköğretim okul- larının 1. sınıflanna >eni başlavan öğrencıler ile velilerin aynlışları sırasında zor anlar yaşandı. Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz, Türkiye'nin varımyüzyıldırbeklediği 8 yıl- lık eğitim reformunu gerçekleştırmelerıne karşın eğitim sorunlarının bu yıl da süreceğıni belirtti. \'ılmaz "Eğitim, siyasi hesaplara alet edilmeme- i r dedi. Yeni öğretim > ılında. 1 milvon 300binevakın öğrenci ilk kez okullu olmanın heyecanını tattı. Cumhuriyetin 75. yıldönümü nedeniyle. bu yıl okullar şenliklerle açıldı. Okullarda. Atatürk büstlerine çelenk konuldu. Istiklal Marşı okun- du, günün önem ve anlamına uygun konuşmalar vapıldı. İlköğretim Haftası bovunca yardımse- ver yurttaşlann desteği sağlanarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu"ndaki öğ- rencilere kitap. def- ter. kalem, çanta. okul kıyafeti gibı yardımların yapıl- masına çalışılacak. Sınıfmevcutlan- nın standart hale getirilmesi için 1998 >ılı sonuna kadar 21 bin 143 derslik hizmete açı- lacak. Eylül ayında 15 bin 217, ekim ayında 2 bin 602, kasım-aralık ayla- rında ise 3 bin 324 derslik hizmete gi- recek. Halen 25 bin 426 dersliğin yapı- mı sürüvor. Yeni öğretim yılında. öğretmen gereksiniminin karşı lanması amacıyla20bin 582 öğretmen atan- dı. Ekımayındadaveniöğretmenleralınacak. Bu öğretim v ılında felsefe dersi. tüm liselerde zorun- lu olacak. Tüm okullarda öğrencıler. kılık-kıya- fet kurallarına uyacak. Yeni öğretim yılının başlaması nedeniyle Baş- bakan Mesut Yılmaz. İstanbul'da İkitelli Göç- men Konutları İlköğretim Okulunun açılışını yaptı. Öğrencilerin 8 yıllık kesintisiz eğitim reformu kapsamında okııla başladığını vurgulayan Yıl- maz. bu çocukların 21. yüzyıl Türkıyesi'nin mi- marlan, temel taşlan ve koruyuculan olacağını söyledi. 8 yıllık eğitimle ilgili 3 yıllık hedefleri- nin 2000 yılı sonunda tamamlanacağını belirten Yılmaz. 2000 yılı sonunda ülkedeki tüm okullar- da tek tednsatlı. bılgısayarlı, her öğrencinin bir yabancı dıl öğrendiğı. 30 kişilik sınıflarda, çağ- İstanbul Defterdarlığı, şirketleri incelemeye aldı Servislere vergi denetiırıî daş standartlarda bir eğitim v erileceğini öne sür- dü. Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim ve öğretim yılının Cumhuriyetin 75. yılına denk geldiğinLanımsa- tarak u Cumhuriyete köle kafalılar sahipçıkamaz, ancak bağımsız düşünenler sahip çıkar" dedi. Devlet Bakanı Eyüp .<Vşık geçen yıl 8 bin olan derslik sayısının bugüne kadar 21 bine çıkarıldı- ğını belirterek yıl sonuna kadar 30 bine çıkarma- yı hedeflediklerini söyledi. Trabzon Atatürk il- köğretim Okulu'nda düzenlenen açılış törenine katılan Aşık. Türkiye'de ilköğretim okulu ve li- selerde okuyan öğrenci sayısının 13 milyon ol- duğunu da kaydetti. Silahlı öğrenci Çanakkale'de okulların açıldığı ilk gün olay- lı başladı. tbrahim Bodur Lisesi 9-A sınıfı öğ- rencilerinden F.T. (16), tartıştığı okul kantinci- si Murat Çetin'i (18), tabancayla yaraladı. tddiaya göre daha önce kavgalı olan öğren- ci ile okulun kantin işletmecisi arasın- da tartışma çıktı. tstanbul Haber Servisi - tstanbul Defderdarlığı, okul servisleriyle ilgili olarak vergi denetimi başlattı. Defterdarhk, servis isietmeciiiği yapan şirketler nezdinde. öğrencilerin ne kadar ücret ödediklerini ve yapılan ödemenin kayıtlara geçip geçmediğini araştıracak. Aynca. servislerin okula ulaştığı anda kaç öğrenci taşıdığını ve ne kadar ücret aldığını da saptayacak olan defterdarhk, öğrenci velilerinden, yaptıklan ödeme karşılığında fatura vefişalamadıklan durumlarda 189 numaralı '"Alo Maliye" telefonuna şikâyette bulunmalannı istedi. Gazetemizi arayan çok sayıda veli, kısa ve uzun mesafe olarak belirlenen ücret tarifesine uyulmadığıru, daha yüksek ücret alındığını öne sürdüler. İstanbul Servis Aracı fşletmecileri Odası Başkanı Omer Kotan, önceki gün yaptığı açıkJamada okul servislerinin fiyatlanna yüzde 50 zam yapıldığını açıklamıştı. Kotan'ın verdiği bilgiye göre İstanbul'daki okul servisi ücretleri mesafelerine göre şöyle: 0-3 kilometre: 8 milyon 525 bin. 3-5 kilometre: 9 milyon 525 bin. 5-10 kilometre: 12 milyon 975 bin. 10-15 kilometre: 16 milyon 200 bin lira. 15-20 kilometre: 18 milyon 900 bin lira. Bu sırada üzerinde taşıdığı tabancayı ateşleyen F.T. çev- redeki öğrencilerin şaşkın bakışları arasında Çetin'i kasığından yarala- dı. Çanakkale Dev- let Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çetin'inhayatiteh- likesinin bulunma- dığı, olaydan sonra kaçan öğrencinin aranmasına başlan- dığı bildirildi. Eskisi 2 0 milyon yenisi BekoJ Markası ne olursa olsun çalışır durumdaki eski çamaşır makinenizi 2 0 m İ l y o n d sayıyoruz. ÜIÜN-MODEL 9 İ J1UMAIIK I^AMA^n KYZ312C 12PKjgram KY-UI3C I 3 n o p » &KY2ĞI2C 12Pmyapı KV-DI4B Knojom BKY-28'2 B !2PT5gran KY-272OC 20Pıogım MY282CS 20°rsan 8KY-2224 8 UH&m B«Y »55 \ 55 ?!og-»" KY-3100A lOOfegonı BKY-3O4OK K?wjçır 600 Dw» SOODok SOODiMr SOODn» aooDt»» 1000 tteV 1000 Dtrt 1100 Oe* 1300Devl! IIOODevfrEletan* lOOODevir m»T 116600-000 I32JOOOXOO IMJSOJDOO 145500000 1*9 200000 163000X00 '62 000OCC 219O0O0O0 2İ5000000 Z40JXXUXI0 mıaseoo İMMIUDİ Mtel ıqk*n 9U0OJXX} II2JG0OÜ0O II4JS&000 I255OOO0O INJOOOCD 143.000000 1S2 000.000 19» 000000 205000000 JîflfflMOOO Z29J0IU]00 rtSfıAI 20 000000 22*40OX 2İ 920 000 21740030 25370000 27 710.000 3C 940 000 37230000 3s:sccoo 4OJOOJ3O0 42.500.000 H E M 1. SEÇENEK ( U 6 I (lAJötl •9820 000 21440.000 21920 000 24.740000 25370000 27.710000 »940000 37 230.000 38 25C00C 4OJO0İ10O 42 500 000 TOTUM NTAI '38.920000 I57OBO.OOO 'SOUOOOO [173.180.000 177 590 000 193970.000 256 580000 260610000 267 7K D00 2&6OO000 297500 000 ı » littaa I1892O.000 137080000 140440000 153180.000 157590000 173.970.000 1% 580 000 240.610.000 247 750000 26S^QOOX 277300000 lTS»IAt 20000000 22.44OG0G 22920000 24 740000 25370000 27 710.000 30 940000 3723OOOO 38 250 300 41500000 T l S L 2. SEÇENEK |U9I 9TMOİT 14620000 16580000 16930000 1827O.0O0 18 740 000 2O470J0D0 2İ 860 000 27300000 28250 000 3Ot4OİX}0 31350000 TOflAJl ihAT !5! 580000 171660000 •75 290000 189170000 194 030000 2II94O000 236 680000 284730X100 292 500000 3124GO000 324 650000 aauu ı<t*n 131 5a0«» 151660.000 155190.000 169170.000 17403001» 191940000 216.680X00 264 730,000 272 500000 292-060X00 301650X00 M PtSİKAT 20 000000 21440000 21920000 24740000 25 370000 27710000 30940000 37230000 38 250 000 41500000 3. SEÇENEK ( U I 2 ) I2TADİT 12230000 13JMO.O0O İ4 160 000 15280X00 15670000 17.120.000 '9110000 23X00.000 23 63C0O0 26120000 TOflAM fttAI •66 760000 188.760000 •92 840 000 203.100000 213410000 233.150.000 260 260000 313230000 321810 000 343200.000 357140000 uuu 146.760.000 168.760.000 172.840.000 laaıoo.ooo 19Î 410.000 2I3ISOOOO 24O260J10C 29Î230000 301810000 337 140.000 ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Yanlışta Işrar Etmek ve ÖDP Türkiye'nin emekçi insanları, belki de cum- huriyet tarihinin en zorlu günlerini yaşıyor. Iş- çi ücretleri ve memur maaşlan, reel olarak 1980'in gerisine düşmüş. Emeklilerin gelirle- ri sefalet sınırının altında. iç ve dış politikada, tartışılrnası gereken çok ciddi stratejiler var. Ama ÖDP hâlâ "ille de aşk" sloganıyla gönül eglendiriyor... Hiç de hoşlanmadığım bu konuya gene dönmemin nedeni, geçenlerde Yeni Yüzyıl gazetesinde, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras'la yapılan bir söyleşide, adımın belirti- lerek bu sloganı eleştirmemin söz konusu ol- ması. Bu konuda Ufuk Uras, demagojiye baş- vurmak istemese ve "Herkes istediği gibı dü- şünebilir" gibisinden bir şeyler söylese, bu konuyu yeniden ele almayacaktım. Fakat o konuşmasıyla Ufuk Uras bu yazıyı kaleme al- mama neden oldu. Daha önce, Öküz dergisinde de çok yanlış şeyler söylemişti. Kendi asistanlığında çok sı- kıntı çektiğinden bahisle; yardımcı doçent ol- duktan sonra, kendi "çektiklerini" araştırma görevlilerine çektirmediğinden söz etmişti. Doğrusu çok ayıpladım. Zira "hocası" ben olduguma göre, herhalde sıkıntılarının nede- ni de ben olmalıydım. Oysaki, ben "sıkıntı ver- mek" bir yana, sürekli olarak önünü açmaya çalışmıştım. Ve doğrusunu isterseniz bu ko- nuda gönlüm çok rahat. Kaldı ki; "part time" parti genel başkanlığı ve "some time" öğre- tim üyeliği yapan bir "devlet memuru", bu konumunu sürdürebiliyorsa, bizlerin "koruma çabalarının" da bir ölçüde etkisi olsa gerek. "Bir ölçüde" diyorum, zira bu olay bizleri çok aşar. Eğer Türkiye'de egemen sınıflar, ÖDP'nin ve genel başkanının konumundan ve durumundan "hoşnut olmasalar", bu işi çok- tan "çözerierdi". Üniversite öğretim üyeleri- nin siyaset yapabilmesi ve siyasal partilere girebilmesi başka bir şeydir, bir partinin ge- nel başkanı olması bambaşka bir şey. Ufuk Uras'la, ÖDP'nin politikalarını çok tar- tıştık. Kartel medyası ve özellikle magazin ba- sınının "pompalamasıyla", marjinal grupları içeren bir parti görüntüsü sergilediklerini ve bu konumlarının, "Türk Solu "nun onurlu mirası- nı taşıma iddiasındaki bir partiye yakışmadı- ğını ısrarla vurguladım. Fakat dinletemedim ya da anlatamadım. Bu tartışmalarımızda; ÖDP'nin, "Kemalizm" ve "Güneydoğu sorunu" konularında net bir görüş ortaya koyması gerektiğini, sürekli di- legetirdim. Aldığım yanıt hep aynı oldu: "Stra- tejilerimizarasında var." Doğrusu bu yanıt be- ni tatmin etmiyor. Hele "özgürlükçü laiklik" gibi, şeriatçı basının gündeme getirdiği bir kavrama sarılmalarını, fevkalade yanlış bulu- yorum. Yeni Yüzyıl gazetesindekvı^portajda oku- duğum Ufuk Uras, benim tariıdığım Ufuk Uras değil. "İlle de devrim, ille de aşk", devrim aş- kını dile getiriyormuş. Bunu söyleyen bir par- ti genel başkanı, kendisini okuyanları budala yerine koymak istiyordemektir. Eğerdevrime olan aşkınızı dile getirecekseniz "İlle de dev- rim aşkı" gibisinden bir slogan dile getirirsi- niz. Ancak kendi sloganlarını bile savunama- dığı için "mugalata ve demagojiye" sığınma- ya çalışıyor. Benim bildiğim Ufuk, savunama- yacağı slogana sarılmayacağı gibi, dile getir- diği sloganı da sonuna kadar savunurdu. Si- yaset, insanları çok değiştiriyor... Gene bu söyleşide, Che Guevara'nın bir görüşünü dile getirmiş. Che'nin aşk konusun- daki görüşünü ona ben vermiştim ve gazete- de okuduğumdan çok farklıydı. Belki de söy- leşiyi yapan muhabir yanlış almıştır. Ufuk Uras o söyleşide ÖDP'nin son yerel seçimlerde, oyların yüzde 2'sini aldığını, bir başarı gibi sunuyor. Bu ifadesi de doğru de- ğil. ÖDP son yerel seçimlerde oyların yüzde 2'sini almadı. Seçime girdiği bölgelerdeki oy- ların yüzde 2'sini aldı. Bu ikisi, birbirinden çok farklı şeylerdir. Aynı seçimlerde bizim mahal- lenin muhtarı oyların yüzde 40'ını almıştı. Muhtar bey şimdi, "Yerel seçimlerde oyların yüzde 40'ını aldım" dese, ne dersiniz?.. Kaldı ki; TKP, TİP, TSİP, Dev-Yol, Kurtuluş ve daha bir dizi "siyaset"\n oy oranları yüzde 5 civarında olmalıydı. Nereye gitti bu insanlar? Kime ya da kimlere oy veriyorlar? Doğrusunu isterseniz ne ÖDP'den ne de Ufuk Uras'tan umutlarımı tümüyle yitirmiş de- ğilim. Özellikle Ufuk Uras, Türk siyasal yaşa- mına yeni bir ses getirebilir ve örnek oluştu- rabilirdi. Ancak parti genel başkanlığı "kisve- si" içinde, çok farklı yerlere gelmiş gibi görü- nüyor. Umarım kendini toparlar... - ı e ssttf nöktalarmtia tnlîm edilecektir • Perakemfe sevtyede pepnat duşûktâkten sonra KDV dehil. tü * ' r toieranslt) vade farkt oyguheımfştır • Fiyattenmız Türk Üra'stdif. Türa ûrvnfardekı fîyaiiar tevsvye efftfeftf Köç ÜCRETSfZ TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI 0800 261 85 15 www.belcoticaret.com^r fünya markası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog