Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmti\azSahibi: Berin \adi Gene! \d\ın Yonetmenı Orhan Erınç • Genel '\a\in Koordınatoru HıkmetÇe- tınka>a 0 *) dzuşlen Muduru Ibrahım \ ıldu • Sorunılu Mudur Fıkret İlkız 0 Habtr \!ı_rkezı Muduru Hakan kara 0 Gor->t] \ onelmen Fıkret Eser Ktıhbını Cen<y/ \ ıldırırn 0 Ekononıı Mehmet Saraç 0 kulıur llandan Şenkoken 0 Spor Abdulkitdıı \ ucctnıan 0 Makakler Samı Karaoren ODu/ıJtıiı. VhdulLıh \a/Hi0 I ohyrjt Lrdogao koseoylu 0 IJ I ı IkLt fdıhe Buşra 0 ^ urt Hjt\.rk.r Mehmeıl-araç Kurulu Ilhan Selcuk ) Orhan Ennç Okrav kurtbokt Hıkmet Çetınkava Şukran Soner Ergun Balcı İhrahım \ ıldı/ Orhan Bursalı Mustafa Balba\ Hakan Kara \nkaraTemsilcisi MustafaBalba\ Ataturk Buhan No 12* kat4 Bdkanlıkiar VnkaraTJ 4l9M)20phat) Faks 41MMI2" 1 0 I7mır TemiikiM Serdar kı/ık. H 7ı>i Bi\ )>>2S 2 ^Te) 4411220 Fdk- 4419İ170 \dini TUHMIUM ÇılınN ığenoglu. InonuCd llVs No I kat 1 Tcl 6 ' 1 1 I [ jks 36ı i : l> Muessese Mudunj L stun Akmen # Koordınator Vhnıet Kortılsan A Muha»±<. Bulent\ttier9ldare Hıse>ın Gurer • l>letme Onder Çeük • Bıltn Ukn Naıl Inal # BIIL a\ar Sı tem Vluruıet C'te r * V l t > FaaletKuza C • V.onetım Kun Bajkanı Genel Mudur Gulfc Erduran # Koordjnaror Re Işımıan # Genel Mudur \ ardınKi Se\daÇoban Tel ^14 0^ ı ' Lati js.ni tıiı C un I v J < j t ılı u -* •4 I B ı . ı ı 1 v n k \ Ş '46 kıanbul Td ( 1 I>EM.ULIW8 Imsak >W Guneş 6 O_'le 13 0" Ikındı 16 -6 \ksam 19 22 Vusı 20 45 vvvvu cumhurıvet com Doğum kontrol hapları • A\kARV(\\KA)- Doiunı kontro! haplannın kiMrla^trrm 1 \a da kartser vapma olasılif'inın bulunmadıgı ustelık haplann o/ellıklc gos_u:>lerdekı ıvı huvlu habıslerın olu>masını cngelledıgı bıldırıldı Kadın Dogum L/manı Doı,ent Doktoı Furan ^alman bu tıp ^oruşlerın bılını,MZİıktcn kavnaklandıgını belırterek. Raluın K,! (kdıgımız bazı kanser turlerıııı dogum k.oni r o) hapları azaltı>or dedı Çöplükte elektrik ünetilecek • BL RS \ (Y\)- Bursada Türkiye Bilişim Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, üreten konuma geçmemiz gerektiğini söyledi 'Insaııa yaürmı yapmak zorundayız' u'arak kullanılan antak Hanııîlerde venı çop sahası h^lıılerımesınden s>onra rchabılıte edılerek \e>ıllendınlen Demırtaş Coplugu nde elektrık uretımıne onumuzdekı gunlcrde ba^lanatagı bıldırıldı Emrehan Halıcı Sana\ıleşme surecınde kaçırdıçımı/ tırsat- ları bu Ke/ vakalamaln w. Haber\lerke/ı-Tuıkı\edebıl gı teknolojılennı. o\ ın ılgmın _ı derek ırttıgmı \ uı.'i I ı\an Turkı \L Bılisim Vakfı B isk ın \ ırdım LIM tmrehan Halıcı Turkıve nın bır 111 orKe somui bır "Bılışımstra- tejısrokisturnıaMgercktıgıniMir gulınor Dumad 1 h^len \ ır olan tcknoloıılenn bır»,ok ılanda bu vuk\ı.nılıklergetıii.bıleı.Lgını.dık- kat vı-ken Halıcı * \ncak onemlı olan bılı^ım kulturunu \a\gınlaş- hrnıaktır \ar olan teknolojılcr- dt'iı a/anıı bı<,ımdc vararianabıl- mvk ıt,ın hu şart Bu alanda sade- cthjkrtı-ndeöıLuaten konumageç- mtk/orundaM/ [)olaMsı\laınsa- na \atınm \apnıak/orundavu" de- dı. Tıukıvc nınbılişimteknoloııie- rı a<,iMndan bakılJıjında ıvellık le\azılıma!anında onemlı bır^an sa sahıp oldugunu bclırten Emre haıı Halıcı \a\onelıksorularımi7 \e \anitlan !>o\le - Turkrve'de ılk Turk rHİgısa\a- nnın uretımınde prngram soruııı- lusu olarak gorc\ aldını/ \e bılı- şımsektorundekı gelışmetenn ıçın- desınız. O tanhten bu vana Tur- kı>e"dckı gelışmelen nasıldeğtrien- dın\orsunuz' HALICI Turkı\ede bılı^ım harLamalarının ınıllı gefırden al dıgı pıv vuzdı. (J 6 duze>ındedır Gelı>mı> ulkeferde bu oran \uz de^ 6dııze\ınde >anıTıırkı\edc bu alaru harcanaıı par 1 hala \Ltcr MZ Antak Tıııkı\c -.on 011 sılda bılgı teknulo|il(.rı as,isindan vok hızlıbırbu\umegosterdı Dun>a dakı diüer ulkelorlc kıvaslandı gında Turkı\e dckı bılgı teknolo- jıknharuımal ırmıiHokdahahız- lı bırartiM(,Lr^ıııdt oldugımugo ııı\oru7 Fıkat bır \ıl ıçınde \BDdc lıcr ^ kMden bırkışiye 111 bır bılgiNiv 11 alırken Turkı \tdc INC '111 (>f m 160kı^ıdtbır Bu bızt stınıı goMcrı\or Turkıve bu konununonemını ka\raınıi)tır Ve onıındc onemlı bır potansıjel bu- lumnıkndıt -Ptkınf\apılmalı' lurkı\e na- sıl bırslrafejı ızkmdıdır' 'Şansıbmükdeğir H\L1CI" Küiıuvıı uv bolumde ele almakta \arar \ar Donanım \azilim ve hızmttler Donanım konubunda Turkıve nın^ansıçok buvuk değıl \anı bu alanda venı teknolojı uretebılmemızguı, An cak 1. !7ilım dlıııındı buvuk bır tırsıt \aronumuzd». fLirkıyegenç bır nııfu». 1 sahıp \ 11 olan potan sn^ha/ılınıl-onusundadogrubı Linuk vonlendınlır^k. buvuk bır pıilamı v ıpabıliı \ncak bunun n,ın v i7ilını vektonı nın tesv ık tdıl mesı ger^k l 'uslarırası pa/arda rı.k ıKı «.dtbılır lıak geh ıeM ge ak I ilxfte soruıı sidett vazılı ınınııiLiılmeMdegıl \vnızaman da buının \ ız 111 ınnıaM konusun- da d 1 voüiı 1 bıı t, ıb 1 hartanmalı - BıliM'ii ento^ma^vontop lıımu bılgı ^agı gıbıkavram- lann son donemdegıderekdaha vo- ğun btrbıçımdetartışdmasınınsı/- cc ncdenı ne' H\LICI Dunva venı bır duze negecıvor Buduzendehzıkıguç onenıını bevın 'jucune bırakıvor Bılgı en onemlı bermavı. aracı ola rakkar^ınıızaçıkı>or îletiiimola naklarının artmasıvla mekan \e sinırkav ramlan ortadan kalkıvor ButeknoloııkgelışmeLrı uvgula- van toplumlarla dığerlen arasm dakı tark gıderek kapan ımaz ha le^elecektır DolavivivlaTurkne bu gelı^melerı vakalanıak zorun da Turkıve "bılgıtoplumuolma" volundakı karannı ortava kovmak zorunda San<ivıle$me surecınde daha once kaçırmı^ oldugunıuz tırsariarı bu kez kaçırnumalı>ız Turkıye bılgı teknolojılerı konu sunda sadece kuilanan deöıl a> nı zamanda "ureten* konumage<, melıdır - Teknolojıde bunca gelışme \a- şanırken, Turkıve bu geüşmeler kar^ısındakı tutumunu somut bır Güneşin çiçekleri •Haber Vlerkezi - Benetton bu av Colors da ievgı ve >aşama azmını sımgeleyen ve Doun Sendromlu çocuklan goruntuledığı Sunflovvers Gune^ Çıçeklen ıle ıçımızdekı >uee mahkeme veseslenı>or Katalogda toplumdan dıijlanan engellı çocuklann >aşamlanndan kesıtler sunuluyor IŞILOZGENTLRK O gunu lııç Linutmuvonım Sanırım saat gece va nsını bıraz geeivordu Canhıra> çocuk çıglıklarıvla vataktan fırladını Bır sure nt oldugunu ka\ ravama dım (^ocukçıglıklarmagenı, bırkıdınını.ulıklanda karı^ıvordu -\z sonra ol ıv ıvdınlı^ 1 kıuiştu van komsumkansınıdovuvordu Dokuzv ı^ıtıdıkieoeuk ları babanın lıer tokadında once jucu vettıgınce ba ğınvor vardım ıstıvor ırdından "Napma. neolur- sun\urmababacığım"dı\c ulav ınk \ ıK ınvordu Bırsiıre bu -.eslerı duvmımak n,ın v îMiklarlakulak lanmı kapatıp u\uma\ 1 calıstım Bo>ıına Kalktım gıvındım kapıvavonıldım \micım karMnıdoven adamı ııv ırnıak gerekırsı. i,OLuğu bızım e\c almak Iı Tam kapıvı attınj t,ıkı\orum bakrıın bu konuda valni7 degılım Apartmandakı hemen herkes gıvın- mı> bırer ikı>er meıdnenkıden avigı ınıvoriardı Hepımızın nıvetı avnıvdı Adımı uvarmık Bu he pımızm muNierek kararı\dı amaoneelc.11 nazılance- kıngen da\randı Bu ne deoKa bır aık nieselesıvdı Cokgecmedı bırsuresonrakadının veı.oeugunviğ lıkları kınlan sandalve veaiılan tokat ^eslerı ovlesı nearttıkı herkes bırının bıı ın oncek ıpıvı (, ılıpdu rııınael kovrna>mı isteıntve bı^ladı Kapıvı ealdık Lzun uzunealdık Kapınedenson raat,ıldı F\ın bc\ı gorundu Bıze kızjın oldugu her halınden bellıvdı "Nc ıstcdığımı/ı" sordu Bız de "eşını do\ me\ 1 bırakmasınL aksı haldc durumu polı- se bıldıreceğımızı" so\ Ldık Bır ^e>sızlık oldu kıpıd 1 dııran jern, bır adamdı Paralı bır meslegı loplum ıçınde savgı duvulan bır kı>ılıgı \ardı Bızc serf bır \U7 ve k)7gın bır ses ro nu\h "gereksı/uretelaşlandığımı/ı bır an once e\- lınnıı/ı «ıtmcmıyııı ı\ 1 olaıaainı" so\ ledı \ıdından Bazı kadınlardayaksever karısi kapıva geldı Gorunuşu penşandı Hepımızetektekbi kıp"Si7eneolu\or" dıve havrctle sordu "Obenımkocam 1 " Bu so7İenn ardından kapıvı vuzıımuzekut dıve kapatiı Hepımız donup kalmı^tık Sessizce evlenımzeı.ekılnıe vebaşladık Avnnn dadavakdaba!>lıdı çocugun çıglıkldn da' \ebenogun va ^amımda ılk kez umanm son kez aparmıan sakınkrı nın ortak kararına uv ırak karakola tekton eriını Çocugıın çıglıkları \ e vaKarmaları dav ınılır jıbı degıldı Daha sonra oh \ı uzun uzun dıı>unduın uı ı,ok kadının Iaxrınj (a kılmı^tım Davak vısenovdu bızona vardım ıcınora davdık \c o koeasını sa\unuNordu "O bcnım ko- cam"dıvordıı BunıınTurkçesı '•Obenımkoi.am ıs- ter do\er ıster se\er, sue ne n ~ demektı Takılıpk ılniKtım ~koc4sınınedensa>unu\ordu~ "nt'den bunca fi/ıksel \e rtıhsal atı\a karşı kmmıı- vor tam tcrsı neredcvse gonullu katlanıvordu'" Ov sa meslegı ol m ı\ 1 pan kazanan bır kadmdı "Hangı duvgu. han<;ıkorkuda>ak \eme\i onun ıı,ın oncmsı/ kıliMir- d u " \vnı savıınm 10 gıınlerde banı 10 mızlıgegelen ı,ok sevdıgım tmıne ıçın de soz konu sııvdu Emııie uu zel eanlı iKVİıbır kadmdı Ikıh ıtıa da bır vuzu jozu morarmı^ (laıak bana gehrd, jel ıne-kten L,I ınuıgı 7amanlarda busık •-ık olurdu eok ıl b ı hanekruvduıurdu "Butunyeıe<;ıı/umukır|)madım abla. Bızım oralara bır uçan daıre dıışmus. 1,0luk ıı>- cukonuaradık,"Bıriiınknınic ınıııı ıtaketu "Lnıı- ne Allah a^kına davak vedıgın hır gece fıria karakıı- la yı(. şıkâvet t-l. hır hastant raporu al, hu bovle gıt- mez.. Hıc olmadı aıledcn bırıkrı hu adama bır-ıkı laf etsın"dıveade > iav ıl\ ırdım Enıın^ benımcahıllıgını kan,ısında bıraz ^aşkın **karakola"ittım neolacak* Bırdepolısazariavaıakbnır dı\L v ınıl \crdı -Ba- bama hıç sovlevemem.do>meve kalkar Bos vı rabla buışın»elmışı<itcmısı hovle hu bıra/\ı 11nıolupkan tukunırken kı/ılcık şerbetı ıçtım demeve benzer. Hem o benım kocam 1 '" Şa^mamak olanaksızdı Farklı sosyal sınıflardan tarklı va>ım ko>ullanndan gelen her ıkı kadın da adeta e\ lı oldukları erkeklenn "davak atma hakkı- nı" sa\ unuvorlardı Davak atrnak ^ıddet kullanmak koc ırın dogal bırdavranı^ıvdı Tam o Mralarda elıme bır calı^ma ge^tı Çalişma Turk erkeklerının vuzde 68 2 sinın evlılıkte k ıdının ka\ ıisız *artsi7 koeava ıtaal cimesı gerektıgınL ınan dıkıanıııgosierıvordu \anı "Kocadır.doverdesever de'" "Kocanın gonlû ne tekerse onu >apar" ozde> ı> len hdvaiın ıcmde avnen uvgulanıvordu Bırden tanıdıgım vedavranı^lan ustunekafa vor dugum bu ıkı kadının davagı uııutmavı veğleverek vuzvıl[ırdırsurenbırda\ranisbn,ımını sergıledıkle nnı tark ettım Onhr golgede kalmavı tercıh etmiş lerdı "Kocamdır. dover" demevı tercıh etmışlerdı (, unku obur vollar oldukça eneebelıvdı Bo^anmak bu toplumda dul bır kadın olank \asamak valnız lık ttk ba^ına çocuk sorumluluçu ustlenme'k koca dav uındandıhakorkutucuvdu Dıvakdedıgınınacı M bır ıkı gun ıçındı. geçıp gıderdı > 1 kınlan ınsinlık onuru ' OKun bu da sıneve (.ekılırdı C unku evm ıçı her seve raamen e\ ın dı^ından daha guvenlıvdı Ntetiovle Nevazıkkı erkekkrmdasagıbırhak kadınlarınsiev ıçını daha üiıvenlıbulduklan bırdun \ ıd) \jsıvoruz Belkı çoci/ki ınmıza karM bu neden dençok kıricıvız Belkı bu !Kı'endene.o; ;uınuzun vu zuasık Belkı bunedenduı N ıdınlınmızkırkınagel meden va^lı oltıvor erkekLıımız sadece mıde der dındc Belkı Tıblobu 1 -jin henu/ basindıvız ısoz50 a hotmail.com. Bılıs,ım btrateıısıvle ' ortava ko vabıldımı' HALICI Bu konudaçesıtlıça lf>malarvapılıvor Orneğın Turkı ve Bılı^ım Vakfı olarak hazırladı gımız Turkne Bılı^ım Stratejıle n Raporu tumkesimlertarahndan ılgnlekar^ılandı 5uan Ula^tırma Bakanlıgı taratından TL BİTAK a Ulusal hn/ormai>on Master Pla- nı çalışması vaptırılı>or Ancak henuz bomut bır stratej1 orta)a çık miifdeğıl Toplumuntumkatmajı lan bu cah^malara destek olmalı Goru^ ve onerılennı vermelıdır TBVlVf (,atısı altında Bılgı Tekno- lojılerı Komıs>onu kurulmu^tur ProfDr Zıva Âktaş ba^kanlığın- da venı kurulmu? olan bu komıs- vonunçalısmalanhevecanvencı- dır Butun bu çalışmalar Turkı vedc bır bılı^ım stratejısının olu^turulmasınayonelıktır Bu çahimalarbıranonectamam lanmalıdır Avnca Turkıve de bılüjim polıtıkaMnı takıpede cek ve koordıne edecek bır kuruma ıhtı^aç. var Avnı 151 vapm bırden fa?lj kurul oiu$ turulmu^tur Bu enenı kav bıdır - Şu sıra bılgısavarlı eğıtım gundemde bır konu Bukap- samda Internet'ten de favda- lanılnıası so/ konusu Inter- net egıtım alanında fırsat eşıt- lığını sağfavabılecek mı sızce? HALICI. Bence sağlava- cak Eğıtım seterberlıgı çer- (.evesinde Turkıve Internet - ten en ust duzevde vararlan- malıdır Herokuldabılgısavar ve Internet olmalı Ancak okulldr bıL'isavar mezarlıgı- na donusjnemelıdır Tekno- lojının çok hızlı degı^tıgı ger- çeğındenhareketederek elı- mızdekı olanaklardan en 1yı bıçımde>ararlanmalıvız Bu- nun ıçın de ınsan taktoru ve oğretmen egıtımı on plana ı,ı- kartılmalıdır Turkıve>enı bırvuzvılagı- reıken bılgı teknolo|ilennı kul lanan ve "ureten" bır ulke ol mavıhedeflemelıdır Duşunen, gırı^ımcı ve varatici bırevler vetı^tıren bıregıtım rjolıtıkasını fw>dla geçırmelıdır 9 Türkiye N HYUNOMASSAN ,flLOI HATTI 0212270 «4 Hr JNOAI »İ5A-. OÎGMC'I Internet: «mvv.hyuntfaT.îom.ır E-mail: hyundaigescofinei.com 1600 cc, 116 HP, 16 supap DOHC motorun sunduğu güce; sürücü ve yolcu hava yastıkları, kapı içi emniyet kirişleri, darbe anında katlanan direksiyon mili ve ABS'nin sunduğu güvenliğe; klima, merkezi kilit, radyo kasetçalar, yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon, elektrikli kapı camları, elektrikli dış dikiz aynaları ve otomatik vitesin sunduğu konfora; alaşımlı jantlar, renkli camlar ve tasarımda mükemmelligi amaçlayan bu güzelfiğe kayıtsız kalamazstnız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog