Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15EYLUL1998SAL 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Kannca Katan 09.15 Show TV Dram /^J\ Yaşamını demıryolu işçisi olarak sürdüren bir vf/ öğretmenle, istasyon şefinin kızının aşkının anlatıldığı yapım, Avni Kütükoğlu'nun ilk yönet- menlik denemesi. Oyuncular: Nur Sürer, Bülent Bilgiç, Cemil Hacıömeroglu, Orhan Çağman, Men- deres Samancılar (1987). Mekânaz Kurtiar 10.30 TRT 3 Dram /£> Konut sahibi olamarruş, ailesinin başını soka- YZS cağı bir ev bulabilmek için yasadışı işlere yö- nelen 'mekânsız' iki yoksul insanın öyküsünün an- latıldığı filmde Eşref Kolçak, Yılmaz Duru, Pira- ye Uzun oynuyor. Yön: Yılmaz Duru (1968). Ulu Ağaçlar 12.00 TRT 3 Macera (The Big Trees) - Bölğedeki ağaçlan keserek geçimini sağla> an genç bir adamla ormanın yok olmasını önlemeye çalışan çevre halkının savaşı- mı anlatılıyor. Yönetmen: Felix Feist. Oyuncular: Kirk Douglas, Eve Miller, Patrice Wymore, Edgar Buchanan (1952 ABD, 89 dk). Raziye 13.20 Kanal D Duygusal Bir kıyı yöresinde bir süre gızlenmek zorunda kalan bir yeğen. dayı ve evlatlık kızdan oluşan üç kişinin kendileriyle ve çevredeki köylülerle iliş- kileri... Yusuf Kurçenli'nin senaryosunu yazıp yö- nettiği filmin oyunculan ise Oğuz Tunç, Yasemin Öymen, Kâmuran L'sluer, A. Fuat Onan (1990). Viırgun 13.30 TRT 1 Macera /^\ Bir kenar mahalle dilberiyle, aynı çevreden bir ^y delikanlmın ilişkileri içinde geçen bir cinayet ve öç öyküsü. Şahin Gök'ün lhsan Yüce'nin senar- yosundan çektiği filmde Serpil Çakmaklı, Berhan Şim- şek, Cengiz Sezici. lhsan Baysal rol alıyor (1987). Arkadaşım». 16.15 Show TV Fantastik Başansız bir sanatçının ruhunu satma paha- sına arkadaş olduğu şeytanla yaşadığı fantas- tik ofaylann anlatıldığı film, günümüz dünyası- nın şeytanlıklarla dolu olduğunu, artık şeytana bi- le burada yer kalmadığını vurguluyor. Atıf Yıl- maz'ın filminde, Mazhar Alansoy, Ali Poyrazoğ- lu, Yaprak Özdemiroğlu, Deniz Türkali, Bülent Kayaba$ gibi oyuncular yer alıyor (1988). 16.20 / Interstar / Ponente... Aynnta yanda Dönüş 20.00 TGRT Dram /ÇS Bir köylü kadının. kendisine göz koyarak her \Zs türlü kötülüğü yapan ağayla giriştiği kanlı sa- vaşımın konu olarak ele ahndığı film Türkan Şo- ray'ın ilk yönetmenlik denemesi. Yapımda Şoray'ın yanı sıra Kadir lnanır, Bilal lnci, Osman Alyanak, Hikmet Taşdemir de rol alıyor (1972). Ve TannJar... 20.50 Interstar Güldürü s~\ (Crazy Safari) - Afrikalı Bushman'ın ilk kez ' O ' medeniyetle tanışmasını anlatan 'TannlarÇıl- dırmış Olmalı'yı herkes bilir. Şimdi de Bushman'ler 'Çin Kara Büyüsü'yletanışıyorlar. Yönetmen: Billy Chan. Oyuncular: Nixau, Michele Bestbier. Saul Bamberer, Lam Ching Ying. Hoöy Matrimony 21 .OO.Prima Macera /77\ (Holly Mfttrimofly) - ÜnKioIma bayalleri ku- ^cy ran Havana^ Iowa eyaletindeki bir fuarda Ma- rilyn Monroe kıyafetlerini giyinip şov yaptıktan sonra erkek arkadaşı Peter'la birlikte fuarda kaza- nılan tüm parayı çalar... Yönetmen: Leonard Nimoy. Oyuncular: Patricia Arquette, Joseph Gordon-Le- vitt, Armin Mueller-Stahl. Üç Aşk 21.30 ctv Duygusal /77v (The Province) - Film, geriye dönüşlerle Port- vü' land kasabasında yaşayan Koos, Frank ve Pe- ter adlı üç erkefin Lili Staroruis adlı kadına âşık ol- malan üzerine kurulu... Yönetmen: Jan Bosdriesz. Oyuncular: Thom Hoffinan, Pierre Bokma. Omuz Omuza 21.35 Kanal E Güldürü /f^, (Side by Side) - EmekJi olduktan sonra yeni v i ' bir iş kurmaya çalışan üç kafadann başına ge- len komik olaylann konu edildiği filmde Milton Ber- le, Sid Caesar, Danny Thomas. Morey Amsterdam, Marjorie Lord oynuyor. Yönetmen: Jack Bender (1988 ABD, 100 dk). Sessizüğin Sesi 22.05 Kanal 6 Gerilim /fN (Sound of Silence) - Dilsiz ve sağır bir çocuk vcy duyduğu garip sesleri ve gördüğü dehşet cina- yetleri kimseye anlatamaz... Yönetmen: Peter Borg. Oyuncular: Peter Nelson, Kristen Jensen. Cinayet Var 00.05 Kanal 6 Gerilim /fN (Dial M For Murder) - Kendısini aldatan ka- ^y nsını öldürtmek için kiralık bir katil tutan adamın planlannın altüst olmasıyla birlikte geli- şen olaylaranlatılıyor. Yönetmen: Alfred Hitch- cock. Oyuncular: Ray Milland, Grace Kelly, Ro- bert Cummings, John Williams, Anthony Daw- son (1954 ABD, 105 dk). 00.20 / Kanal D / Çaylak Aynntı yanda 00.25 / Show TV Karanlık... Aynntı yanda (0) (?) (S) O Yabancı izleyin Orta Değmez Q Yerli RADYO CUMHURIYETTE BI/GÜN A K A O V O 11 Cumhurryef 7 1O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli - Mustafa Balbay) 10.05 Çağdaş Insan (Türkan Saylan) 12.05 Radyo Akade- misi (Yusuf Ziya Ay) 13-30Tangonun Öykü- sü-Tekrar (Fehmi Ak- gün) 14.05 Kent ve Ya- şam Saati (Oktay Ekin- ci) 15.05 Kitaplar Ara- sında (Turhan Günay) * Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber', her saat başı da haber bülteni yayına girecektir. • 12.05 Radyo AkadeiTUSt: YusufZiya Ay'ın sun- duğu programa katılan Prof. Dr. Izzettin Ön- der'le, öğrenci yurtlannın sorunları tartışılıyor • 14.05 Kent ve Yaşam Saati: Kent yağma- sı ve orman yangınları' konusunun tartışılacağı programı Oktay Eklnci hazırlayıp sunuyor. • 18.35 Halk Diliyle Ekonomi: Programda yur- tiçi ve yurtdışındaki son ekonomik gelişmeler ve Türkiye ekonomisinin uzun dönemde egilimle- ri ele alınıyor. 16.05 Sallanan San- dalye (Senem Ertekin) 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) 18.35 Halk Diliyle Eko- nomi (Arslan B. Kafa- oğlu) 19.30 lyi Akşam- lar (Nazlıcan Yardım) 21.00 Alaturka Sevda- lar (Aylin Şengün) 22.00 Gerçek Düşler 00.15 Engin Evin'le Unutul- mayanlar-Tekrar 02.00 Gece Yolcusu (Musta- fa Dereli). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0212513 7719 Bravo! 19.00 'Yıldız Profıli' TV Servisi - Her bölü- münde bir Hollywood yıl- dızının tanıtıldığı "Vıldız Profili"nde bu akşam, ma- rifetli arabası KITT ile bir- likte bir dönem küçük bü- yük herkesin hayranlığını kazanan Michael Knight konuk oluyor. Ülkemizde yayımlanan "Kara Şimşek" dizisiyle tanmıp büyük ilgi gören Da- vid Hasselhoff, "Yıldız ProfilP'nde çocukluğundan başlayarak özel görüntü ve fotoğraflarla tanıtılacak. TRT2 19.30 Tiyatro Saati' TV Servisi - Sunuculu- ğunu tiyatro oyuncusu Şe- nay Gürlerin üstlendiği "Tiyatro Saati", yeni ya- yın dönemindeki ilk prog- ramıyla ekrana geliyor. Yapımda bu akşam, ge- çen tiyatro sezonunda Is- tanbul'da sahnelenen 100'e yakın oyundan kısa görün- tüler yer alıyor. Programda aynca: tiyatro ve sanat araş- tırmacısı, eleştirmen-yazar Ahmet Cemal'le yapılan "Tiyatromuzun bulundu- ğu düzey" konulu kısa söy- leşi de ekrana geliyor. TRT 2 21.10 Dünyadaki gelişmeler TV Servisi - Dünyada meydanagelenolaylarhak- kında aydınlatıcı bilgiler veren sohbet programı " I x 2"yi Yavuz Baydar su- nuyor. "OrtadoğıTdaki san- cılı barış sürecinin 5. yıl- dönümünde bölğedeki arayışlar"ın konuedilece- ği yapıma konuk olarak Bil- gi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doc. Dr. Soli Ozel ve Marmara Üniversitesi Ulus- lararası llişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şu- le Kut katılacak. Yapımcı- lığını Neşe Bilginer'in üst- lendiği programı Salim Çam yönetiyor. Güç birliği yapan polisler CUMHUR CANBAZOĞLL Otomobille takip sahnelerini, bu lüks oyuncakların nasıl parçalandıklannı iz- lemeyi sevenler. işi gücü bırakıp "Çay- lak" için ekran karşısına kurulabilirler. Öyle çok ilginç buluşlar olmasa da he- yecan üst düzeyde; gerisi sıradan bir Hollyvvood filmi. Los Angeles'ta görev yapan dene- yimli ve huysuz polis David Ackerman (EastHOod) çaylak olarak niteledigi ye- ni devriye arkadaşı Nick Pulovski'yle (Shecn) kayıp otolar bölümünde görev- lidir. Ihtiyar kurt, genç adamı sürekli iğnelemektedir. Bir dolu çekişmeden sonra güçlerini birleştirip çalınmış lüks Kanal D 00.20 Çaylak - The Rookie / Yönetmen: Clint Eastvvood / Senaryo: Bo- az Yakin, Scott Spiegel /Görün- tü: Jack N. Green /Oyuncular: Ciint Eastwood, Charlie Sheen, Raul Julia, Sonia Braga, Tom Skerritt, Lara Flyn Boyle /1990 ABDyapımı, 121 dakika. otomobillerle gezen tehlikeli suçlu Strom"u (Julia) ve dostunu (Braga) ya- kalamak için güç birliği yaparlar. Ko- nu kısacaböyle. Kalkıp "Bu filmde otomobil par- çalamak dışında ber şeyden tasarruf edilmiş" demek olası: ayrıca kahra- manlann inandıncı olmadığından de- neyimli polisle, ağzı süt kokan yardım- cısıyla ilgili binlerce film yapıldığına dek bir sürü eksi şey söylenebilir "Çay- lak" için. Ancak, Braga'mn "zavallı" Eastwood'u bir iskemleye bağlayıp te- cavüze yeltendiği sahnelerle o dönem ba- sının dikkatini çeken "Çaylak"la za- ten fazla bir şey vaat ermiyor Eastwo- od. O bir entelektüel değil, ağır filmler çekme gibi bir endişesi de hiç olmadı. Biraz daha mizaha hız veripfilmikla- sik Easiwood çizgisine oturtabilirdi. Onu yapmak yerine otomobillerin gaz pedallanyla filmini izlettirmeyi dene- miş Eastuood. Tom Berenger ve Creta Scacchi'nin başrol oynadığı 'Karanlık Ceçmiş". heyecan veren sahnelerle yiikJü... Karcmlıkta kalan birgeçmiş TV Servisi - Geçirdiği trafik kazası sonucuhafızasını kaybeden bir adamın geçmişini hatırlamaya çalışması \e bu arada kansı hakkında öğrendiği gerçek- ler üzerine odaklanan "Karanlık Geç- miş", geç bir saatte yayımlanıyor. Bu filmden on yıl önce çektiği "Das Boot" fılmiyle admdan söz ettiren Al- man yönetmen Wolfgang Peterseik Hollywood yapımı "Karanlık Ceç- miş"in senaryosunu dayazdı. Richard Neely'nin 'The Plastic Nightmare" adlı romanından sinemaya uyarlanan filmHitcheockvarietkilertaşıyor. Ka- ogr Show TV 00.45 Karanlık Geçmiş - Shattered / Yönetmen-Senaryo: VVotfgang Peter- sen / Oyuncular: Tom Berenger, Bob Hoskins, Greta Scacchi, Joanne VVhalley-Kilmer /1991 ABD yapımı, 98 dk. za anıyla basjayan yapım yıne de heye- can veren sahnelerle yüklü... Dan (Berenger) ve eşi Judith (Scacc- hi) korkunç bir trafik kazası geçirirler. Her ikisi de kazadan sağ kurtulur, an- cak Dan hafiza kaybına uğramıştır. Geç- mişini hatırlamak için bir dedektif (Hos- kins) tutan Dan, kansmın kendisine söy- lediği kadar sadık olmadığını öğrenir. Geçmişte aralannda birçok sorun çık- mıştır, hatta kansı onu Jack Stanton ad- lı bir adamla a.ldatmıştır... Eşine sürekli yalan söyleyen Judith ro- lündeki Scacchi basanlı oyunuyla göz doldururken Berenger de iyi bir perfor- mans sergiliyor... Cinayete götüren gizemli olaylar TURHA.N GLRKA.N Issız bir yanmadada yaşayan iki ka- dın ve iki genç kızdan oluşan bir fener- ci ailesinin aralanna kanşan yabancı bir adamla geçirdikleri olaylann öyküsü. Şahin Gök'ün 1988'de sanat yazarı Zeynep Avcı ve tiyatro yönetmeni Işü Kasapoğlu'nun senaryosundan çekti- ği psikolojik öğeler içeren " Ponente Fe- neri" filminde, dört kadının fenerde gi- zemli bir adamla girdikleri tehlikeli iliş- kiler, cinayete dek varan gizemli olay- larve ailenin parçalanışı anlatılıyor. Ça- I tnterstar 16.20 Ponente Feneri - Yönetmen: Şahin Gök / Oyuncular: Hülya Koçyi- ğit, Hakan Balamir, Arzu Aydın, Mine Çayıroğlu, Kâzım Kartal/ 1988, Hakan Film yapımı. nakkale Kilitbahiryöresindeki çekimler- de Hülya Koçyiğit'in yüksek duv ardan düşerek kolunun kınlması yüzünden film 1989'da bitirilebildi. Kocasının ölü- münden sonra ıssız bir yanmadanın ucundaki fenerin bekçiliğini üstlenen bir kadın; iki kızı ve yan deii. sevimli kayınvalidesiyle yaşamaktadır. Fenere uzaklardan gizemli bir adamın gelişin- den sonra yaşlı kadının kayalıklardace- sedi bulunur. Fenerci kadın bilmediği hu yabancıyı imam nikâhı kıyarak yaşamı- na sokar. Bir gün sandalla yaralı bir genç gelir. Yabancı adam büyük kızla ilişki kurup onu hamile bırakır. Ancak kadın kocasını bağışlar. Fenerci kadının kasa- baya götürdüğü yaralı genç. iyileşip ge- ri döniince küçük kızla ilişki kurar ve son- ra oradan aynlır. Bu kez de küçük kız gebe kalmıştır. KentTV 22.15 'Vaziyet' TV Servisi - Gazeteci De- niz Som'un hazırlayıp sun- dugu "Vaziyef'in bu haf- taki stüdyo konuğu Halkla llişkiler Uzmanı Deniz İn- sel. "Erken seçim öncesi partilerin propaganda ça- lışmaları"nın değerlendiri- leceği yapımda Prof. Dr. Ta- ner Berksoy ise Cumhur- başkanı Sülevman Demi- rel'in kullanmayabasladığı "kullanılabilir milli gelir" tanımını yorumluyor. MERCEKLE BAKINCA MAHMLT T. ÖNGÖREN İnanalım mı? Medyamızda her konu tartışılıyor. Ama tartışılma- sı ve değerlendirilmesi gereken konulara gelince ne bir ses ne de bir nefes var gazetelerin, radyola- nn ve televizyonlann gündeminde. Oysa ömeğin ül- kemizin insan hakları haritası çok güncel ve olum- suz özellikler taşıyor. Bir kez, insan haklan konusunu tartışmaya ya- naşmayan medyada bile yer alan insan haklan ih- lalleriyle ilgili haberler insanı şaşırtan boyutlara ula- şıyor. Sonra, uluslararası kuruluşlardantürkiye'de- ki insan hakları ihlallerini incelemek, bu konuda araştırma yapmak, devlet yetkilileriyle ve insan hak- lan örgütleriyle görüşmek üzere gelenlerin sayısı da hiç az değil. Bir de son günlerde "insan haklan eğ'h tim seferberliği" ile ilgili haberler de gazetelerin sayfalarını doldurmaya başladı. Salt bu gibi ne- denlerden ötürü konunun daha açıklıkla ve içten- likle kamuoyu önünde tartışılması ve değeriendi- rilmesi gerekmez mi? Bugüne dek bildiğimiz medyada ve devlet katın- da insan haklan konusunda çeşitli girişimlerden söz edildi. Ama bu konuda ne bir somut adım atıl- dı ne de bildiğimiz medya ve devlet konuya sağ- lıklı biryaklaşım içinde girdi. Medyanın ve devletin insan haklan konusunda el ele verip konuyy ortalıkta gezdirmekten başka bir iş yaptığı yok. Önce "İnsan haklan konusu an- cak devlet tarafından gözlenir, devlet dışı örgütler ise bölücülük uğnına bu işlere girerter" biçiminde- ki görüş kamuoyuna yerleştirilerek insan haklan savunuculan ve örgütleri lekelendi. Arkasından da insan haklanna "terör" sınırta- ması getirildi. Ömeğin son olarak yeni Adalet Ba- kanı Hasan Denizkurdu'nun "Türkiye'deki terör- le mücadeienin ister istemez insan haklanna bazı kısıtlamaları da beraberinde getirebildiğini" söyle- diğini yine medyadan öğrendik. Elbette bu, yeni bir görüş değil. Eskiden beri, "terörle mücadele ne- deniyle insan haklan ihlallerine göz yumulabilece- ği" Türkiye'de medya kanalıyla devlet tarafından kamuoyuna ustalıkla sunulmuştur. Bu arada insan haklan ihlallerine uyum sağlan- masında büyük rol oynamış basını çelişkili bir bi- çimde suçlayan yanıtlar da Avrupa'ya ve Amerika'ya verilmiyor değil. Son olarak, basından öğrendiği- mize göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir ya- nıtı gösterilebilir. ABD Dışişleri Bakanlığı Demok- rasi.lnsan Haklan ve Çalışma Bürosu tarafından Tür- kiye'de insan hakları sorunlan hakkında 1997 yıb ile ilgili olarak hazırianmış bir rapora yanrt veren bi- zim Emniyet Genel Müdürlüğü şöyle demiş: "Tür- kiye'deki işkence ve kayıp iddialan doğnı değildir. ABD raporu, basın haberlerine ve İnsan Haklan Der- neği'nin raporianna dayandırılmıştır." Yani basın mı bu konuda rhlaller olduğunu ileri sürüyor, insan Hakları Derneği mi, aldırma. Hepsi yalandır. Peki "iddia" olduğu Emniyet Genel Mü- dürlüğü tarafından belirtilen ihlaller hiç yaşanmadı mı? 1986'dan başlayarak İnsan Haklan Demeği'nin, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın ve diğer devlet dışı kuruluşların "iddia" olarak değil, "gerçek" olarak tüm ayrıntılarıyla belirttikleri ihlallerin hangisinin doğru olmadığı bu deyjet kurumları tarafından ygtr lanlanabildi? Hiçbiri... Kimse insan haklan konusunda halkla dalga geç- mesin. Eğer resmi bir yalanlama yapılacaksa so- mut yanrtlarla yüzlerce ihlalden hangilerinin doğru olmadığı kanıtlarta belirtilsin. Oyalamayı, geveleme- yi bırakmak gerekiyor. İhlaller her geçen gün artarak sürüyor. Üstelik bu durum da somut belgelerle kanrtlanıyor. Tüm dün- ya da bunu biliyor. Şimdi de insan haklan eğitim seferberliği başlatılacakmış. Son derece yarariı ve gerekli bir eğitim bu. Ama insan haklan eğitimi dev- let tarafından yapılacaksa, devletin Türkiye'deki in- san hakları ihlallerinin hepsini önce kabul etmesi gerekir ki, bunları ortadan kaldırabilmek için eğiti- mi sağlıklı bir biçimde yapabilsin. Bir de devletin böyle bir işe girerken İHD'yi küçümsemeyi ya da "terörle mücadele" savının arkasına saklanmayı bir yana bırakmasında yarar vardır. Ancak o zaman devletin yapacağı "insan hakla- n eğitimi"n\n içtenliğine inanılmaya başlanabilir. Türkiye'de insan haklannın üstüne giden kuru- luşların başına neler geldiğini öğrenmek istiyorsa- nız, okuyun: "Türkiye İnsan Haklan Vakfı Yargıda", TİHV Yayınlan, Ankara, 1998. Tv PROGRAMLARI °6 -30 B u T °Prağ|n Sesi07.00 Sabah Haber- leri (Canlı) 08.30 Susam Sokağı 09.00 Çocuk Saati 10.00 Haberler 10.05 Günden Güne (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Günden Güne (Devarrt) 12.00 Haberier tZ10 Dızı: Ufuklann Ötesinde 13.00 Ha- ber 1313.30 Yerli Film: Vurgun 14.00 Haberler 14.05 Filmin Devamı 15.00 Haberler 15.05 Dizı: Küçük Ka- dınlar 16.00 Haberier ve Borsa 16.25 Yörelenmiz Tür- külerimiz 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haberier 19.00 Dizi: Bizim Mahalle 19.40 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberier 20.45 Yerli Film: Gaze- teci 22.00 Gezelim Görelim 22.50 Dosya 24.00 Gunün Getırdikleri 00.30 Gece Başlarken (Canlı) 02.30 Ya- bancı Film: Cnino 04.00 Klipler (0312 428 22 30). 17.58GAPTV'denGeçiş18.00Tanıtım18.10 Dizi: Aşk-ı Memnu 19.00Akşam Bülteni 19^0 Tiyatro Saati 20.00 Jazz Rock 20.30 Akşama Doğru (Canlı) 21.10 1x2 22.00 Gece Bultenı ve Ingiliz- ce Haberier 22.30 Dizi: Lazarus Projesı 23.20 Portre- ler: Carolyn Carlson 01.10 Pop Saatı 01.50 Kapanış. 08.00 Telegün 09.30 Dünya Sirk Şampıyo-n ası 10.00 En Güzel Tatıl Günlerimiz 10.30 Yerli Film: Mekânsız Kurtiar 12.00 Ya- bancı Film: Ulu Ağaçlar 13.30 Çiçeklenn Esintisı 14.20 Stop 1015.10 Türkü Türkü Türkiyem 16.20 Al- büm 17.10 Müzik Pınan 17.45 Belgesel 18.10 Cafe Casablanca 18.40 Radikal Sportarı 19.05 Cafe Ma- gazin 19.50 Genç Haber 20.00 Belgesel 20.30 Spor Panorama22.00lkinci Lig Dosyası. 0R58Açılış07.00 MEB Açıköğretim Usesi Ders Programlari 10.00 Beraber ve Solo Şarkılar 10.30 Bir Solist 'TSM' 11.00 Devlet Korolan 11.40 Bir Solist 'TSM' 12.10 Konser THM' 13.00 THM-TSM Khpleri 15.00 Beraber ve Solo Şarkılar 15.30 İki Solist THM' 16.00 Istanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 16.45 Bir Solist 'THM' 17.10 Fasıl 18.05 Bir Solist 'TSM' 18.30 Taş Plaktan Bugüne 19.20 THM-TSM Klipleri 21.20 Konser THM' 22.05 TSM Radyo Sanatçılan Konseri 23.15 THM Korosu. 05.55 Açılış 06.00 Belgesel: Denizlerin Sesi 0e.3O Sabah Haberieri 08.30 Müzik Pınan 09.00Çocuk Saati 10.00 Haberier 10.05 Gün- den Güne 11.00 Haberier 11.05 Günden Güne (De- vam) 12.00 Haberier 12.05 Öğrendikçe 13.00 Haber 1313.30 Yerli Film: Vurgun 14.00 Haberter 14.05 Fil- min Devamı 15.00 Haberler 15.05 Sizin İçin (Canlı) 15.45 Mektup Köşesi 16.00 Haberier ve Borsa 16.20 Istanbul'dan 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haberler 19.00 Bizim Mahalle 19.35 ingılizce ve Almanca Haberier 19.40 Spor Haberieri 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 20.45 Yerli Film: Gazeteci 22.00 Gezeîim Görelim 22.50 Parantez 24.00 Günün Getirdikleri 00.30 Gece Başlarken 02.30 Telegün. I 07.00 Show Başlıyor 08.00 Dızı. Dallas 09.15 Yerli Film: I Kannca Katan 11.30 Klıp"98 13.30 Çizgi Film: Çiko 14.00 Çizgi Film: Silvan 14.30 Çizgi Film: Hayalet Avcıla- n 15.00 Çizgi Film: Şeker Kız Candy 15.30 Yanşma: Büyük Küçük Demeden 16.15 Yerli Film: Arkadaşım Şeytan 18.15 Dizi: Cesur ve Güzel 19.00 Dizi: Yalan Rüzgârı 20.00 Show Haber 21.00 SporSayfası 21.15 Yabancı Film: Ölüm Silahı 23.15 Av Peşınde 00.15 Haber Hattı 00.45Yabancı Rlrrt Karanlık Geç- miş 02.30 Klip'98 (0212 286 35 35). 6 07.00 Yabancı Film: Kadın Is- terse 08.30 Belgesel: Çölün Dili 09.00 Çizgi Film: Küçük Prenses 09.30 Çizgi Film: Sindrella 10.00 Çizgi Film: Prens Vailant 10.25 Yabanct Film: Denizciler Geliyor 12.00 Dtzr Palmiye Konağı 12.45 Çizgi Film 13.00 Haber- ler 13.15 Dızı: Acıl Servts 14.00 Çızgı Film: Küçük Prenses 14.30 Çizgi Film: Prens Vailant 15.00 Yabancı Film: Çıplak Ayakh Rakkase 16.45 Çizgi Film 17.00 Ara Haberier 17.15 Yabancı Film: Omer Hayyam 19.00 Ana Haber 19.40 Arka Pencere 19.50 Spora Bakış 20.00 Port- reler ve Profesyoneller 20.15 Dızı: Acil Servis 21.05 Top Secret 22.05 Yaban- cı Film: Sessizüğin Sesi 23.45 Haber 6 00.05 Yabancı Film: Cinayet Var 01.45 Haber 6 02.05 Palmiye Konağı (Tekrar) (0 212 284 31 50). -1/^.!» 04.55 Kültür-Eğrtim 06.45 Film: Büyük Beyaz Hus- ran 08.45 Film: Pembe Panter'in Intikamı 10.30 Film: Asrın Suçu 12.10 Film: Korku 13.50 Yaban- cı Film: 7. Cadde 15.20 Film: Ateş Ara- balan 17.25 Film: Fargo 19.10 Film: Çıp- lak Casus 20.30 Film: Harika Çocuk 22.30 Yabancı Film: Büyük Hesaplaş- ma 01.20 Güney Piajlarının Kadınları 02.10 Film: Büyük Sır 03.45 Dizi: Bor- dello 10: Yasak Meyve 04.15 Yükse- len Yıldızlar ve Seksi Yıldızcıklar (0 212 225 55 55). _ • . 07.00 Güne Başlarken T V 09.00 Haber 09.20 Li- festyle 09.30 Haber Öze- ti 09.35 Ekonomi, Gündemdekiler, Ses- lerve Renkler 12.00 Günün içınden 14.00 Haber 14.20 Lifestyle 14.30 Haber Öze- ti 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Lifestyle 17.30 Haber Özeti, Dünyada Bugün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gündemde- kiler 19.00 Haberier 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gündemi 20.50 Ekonomi 21.00 Haber 21.20 üfestyle 21.30 Belgesel: Vücudumuz 22.20 Lifestyle 22.30 Bel- gesel: Güneş Topraklan 23.05 Gündem- dekiler 23.30 Gece Gündüz 23.40 Li- festyle 24.00 24 Saat (0212 213 03 33). 07.00Uyanma Zamanı 06.30 Top News 09.00 Bir Numara Seç 10.30 Mega 11.00 35 MM 11.15 Jess 13.00 Müge 14.30 Yi- ğrt 15.30 Müge veJess 17.00 Vıdeone 17.30 Mega 5 laoo BirNumaraSeç 19.45 Haber- ler20.00Aylin'leSportmen- ce 20.45 Videone 21.00 Ha- berier 21.15 Geveze Show 22.30 35 MM 22.45 Vıdeone 23.00 Mega 23.30 Non Stop Videos00.30 Play üst 02.30 Müzik (0212 288 75 75). 08.05 Gündem 09.00 Haber Bül- teni09İOEkoStart 10.10 Para Rapo- ru 10.35 Borsanın Şirketleri 11.35 Piyasalar 12.10 Para Raporu 12.35 Dunya Moda- sı 13.00 Haber Bülteni 13.40 Seans Arası 14.10 Para Ra- poru 14.35 Sektör Sohbetle- ri 15.40 Piyasalar 16.10 Pa- ra Rapoaı 16.40 Eko Finish 17.10 Kahve Molası 17.35 Vergi Dünyası 18.40 Hedef Üniversite 19.35 Dünya Mo- dası 20.00 Haber Bülteni 21.35 Yabancı Film: Omuz Omuza 23.35 Tuketıci 00.05 2000ın Kuçük Devlen 00.35 Kahve Molası 01.00 Haber Bülteni (0 212 282 5100). 07.00 Müzik robik09.00 GtzH Hayatlar09J0 Çizgi Film 09.50 İMKB 10.30 Yabancı Film: Bebekler Ge- liyor 1ZO0 İMKB 13.00 Haber 13.10 Belgesel 14.10 iki Kişi- lik Dünya 14.40 Belgesel 15.10 Sihırlı Orman 15.30 Tehlıke Ko- yu 16.00 İMKB 16.10GızlıHa- yatlar 17.00 Sınır Kasabası 17.30 Belgesel 18.30 Özel Bir Polis 19.30 Ana Haber 20.15 Uykudan Önce 20.25 Şeref Kürsüsu 21.30 Yabancı Film: Üç Aşk 23.00 Siudyo C 2a50 Spor Haber 00.30 Muzık (0212 282 36 00). — . A . 07.00 Kahvaltı Haberieri Sk ¥ l # 09.05 Çizgi Film: Heidi • " • w 09.35 Çizgi Film: Shno- okumş 10.05 Çizgi Film: Alaaddin 10.40 Ayşe Özgun Talk Show 11.50Reyting Hamdı 13.00 Gün Ortası 13.30 Çizgi Film: Shnookums (Tekrar) 14.00 Çizgi Film: Alaaddin (Tekrar) 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Gelin - Kaynana 18.00 Dizi: Çi- çek Taksi 19.00 atv Ana Haber 20.00 UE- FA Birinci Tur İlk Maçı: Fenerbahçe- Parma (Canlı) 21.50 Dizı: Mahallenin Muhtarları 23.10 Yabancı Film: Yanlış Hesap 24.00 Gece Haberten 00.05 Fil- min Devamı 01.15 Haberci 02.30 Uzak- lar 03.10 Ayşe Özgün Talk Show (Tek- rar) 04.00 Dillerdeki Şarkılar 05.30 Ge- cenin Içinden (0 212 655 00 00). 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dizi: Manuela 10.00 Sinan Özen Show 11.00 Sevginin Bittiği Yerde 12.00 Haberler 12.15 Ha- nımeli 13.30 Müzikalrte 15.00 DJZİ: Ka- der 16.00 Dizi: Komşular 17.00 Haber- ler 17.30 Dızı: Erguvan Yılları 18.30 Di- zi: Eftiler 19.00Ana Haber Bülteni 20.00 Yerii Film: Dönüş 22.00 Haberler 22.20 Yabancı Film: Yaz Hikâyem 24.00 Ge- ce Bülteni 00.30 Dizı: Manuela 02.00 Si- nan Özen Shovv (Tekrar) 03.00 Muzika- lite 04.00 Belgesel 04.30 Dizı: Kader 05.00 Dizi: Komşular (0 212 652 25 60). 06.00 Sevılen Klipler07.00 Çalar Saat 09.00 Çız- gı Film: Şirinler09.30Çizgi Fılrn:JJçan Kaz 10.00 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 11.00 Çizgi Di- zi: Taş Devn 11.30 Çizgi Kahramanlar Yanşıyor 12.00 Yerli Hlm: Kadın Bir Defa Sever iaOO Öğle Haben 13^0 Yerli Film: Raziye 15.00 Çizgi Film: Şirinler 15.30 Çiz- gi Film: Uçan Kaz 16.00 Çizgi Film: Sevimli Kahraman- lar 17.00 Dizi: Ateş Dansı 17.30 Dizi: Acı Günlerim 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Günün Yorumu 19.50 SporGün- demi 20.00 Yabancı Film: Polis Akademisi-1 21.40 Ya- nşma: Aıieler Yanşıyor 22.40 Dızı: Unutabılsem 23.40 Ge- cenin Içinden 00.10 Spor Turu 00.20 Yabancı Film: Çaylak 03.00 Türk Sanat Müziği 03.30 Sıgaranın Zarar- lan 04.00 Kapanış (0 212 215 51 11). L ^ 07.00 Günaydın Türi^iye 09.00 Dizi: Evdekiler » j 10.00 Dizı: Kaygısızlar 11.10 Yerii Film: Sakin üüBi Kasabanın Kadını 13.00 Gün Ortası 13.20 Di- zi: Esmeralda 14.15 Dızı: Can ile Muhlise 15.30 Dizi: Oyun Bittı 16.20 Yerli Film: Ponente Feneri 18.30 Dizi: Fer- hunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Yabancı Film: Ve Tannlar Çıldırdı 22.50 Bı Daha 23.50 Gece Hattı 00.40 Dızı: Süper Komandolar 01.40 Ya- bancı Film: Ateş Çemberi 03.20 Zırve Deften 04.00 Mız- rap 06.10 Müzik... Müzik... Müzik... (0 212 448 80 00). U B D °6 -30 Aerobık 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 r l D D Haberler 10.10 Politika Gündemi (Canlı) •••••• 11.00 Haberier 11.05 Dört Mevsim 12.30 Air- port 13.00 Haberier 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberier 16.35 Belgesel: Hayvanlar Alemı 17.00 Haberier 17.05 Çevre Aktüel (Canlı) 18.00 Sektör 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Konser: Pınar Özgür ve Istekleriniz 21.00 Konser 22.00 Onda On Haber22.45 Ankara'da Gündem (Canlı) 24.00 Haberterve Hava Durumu 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07M Cümbüş 08.00 Sabah Kahvesi 09.30 Ya- bancı Film: Ölümün Gelınleri 11.00 Dızı: Son Söz Sevginin 12.00 Turkulenmız 13.15 Ba- rış'la Müzik 14.30 Cenk Koray ile 5-10-1515.00 Yıldo ile 16.00Serpil Barias ile 18.30 Eko-Bugün 19.00Ali Baba'nm Çiftliği 19.30 Flash Haber 20.00 Dizi: Son Söz Sevginin 20.45 Dizi: Uçkâğıtçılar21.15 Yabancı Film: Kurtana 23M 23. Saat 00.15 Yıldo ile 02.00 Kapanış (0212 256 82 82). 07.00 Açılış 07.05 Yerii Film: Şafak Sök- mesin 08.30 Bu Sabah (Canlı) 10.30 Çiz- gi Film: Once Upon a Time Discovers 11.00 Dizi: Acımak 11.55 Halkoyunları 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Eski Dostlar Eski Şarkı- lar 13.30 Belgesel: AnılariaTürk Evleri 14.00 Sizin İçin Seçtikierimız 14.15 Bereketin Adı GAP 14.30 Haber (GAP Özel) 16.15 Anadolu'dan Görünüm 17.00 Gide Gide Gap 1738 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog