Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

15EYLÜL1998SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI / cumekfnturk.net 11 ŞİRKETLERDEN • TIRSAN, Altııanyada yapılan IAA Hanno\er Otomotiv Fuan'nda üriinlerini sergiledi. Başta Almaına. İsviçre ve Fransa olnıak iizere toplam 7 Avrupa ülkesine ihracat yapan firma, fuar süresince 120 adet treyler siparişi aJdt ICEBERG. Sonbahar-Kış sezonunu tanıttı. Koleksiyonda, klasik renklerdışında madeni ve^ıl \e kum rengi gibi lonlar da kullandı. • COCA-COLA,500 ml'lik yeni ambalajının piyasa sunumu kapsamında gerçekleştirdiği kampanvayı sonuçlandırdı. Kampanyaya katılan Hasan Dursun. Tuğrul Eser, Ciircan Direnci ve Sadun Boytonum, Yamaha GP 250 Majestik motosiklet kazandılar. • SIEMENS Beyaz Eşya. yeni bır promosyon gerçekleştiriyor. Sıemens markalı büyük beyaz eşya veya televizyon satın alan tüketiciler. şirketin önümüzdeki günlerde piyasaya sunacağı C10 cep telefonuna sahip olacaklar. • RIFLE. Fenerbahçe ile yeni sezon formaları için anlaşma inızaladı. Rifle Spor Giyim ve ,,,-, EuroComar Yönetim Kurulu Başkanı Loent Hataylı," Rifle ile Fenerbahçe, Parma maçına ttalyan desteği ile çıkacak" diye konuştu. • DlVAN OTEL. Lokanta, Bar, Pub ve Zekeriyaköy İşletmesi ile birlikte ISO 9001 kalite belgesini törenle aldı. Turizm Bakanı Ibrahim Gürdal da törene katıldı. • McDONALD'S, Türkiye'de de "taşınabilir restoran"la tiiketicilerine hizmet sunmaya başladı. Kurulup kaldırılabilen restoran, ilk kez geçen günlerde Diinya Off- Shore Tekne Yarışları'nda servis verdi. • AYMAR. 2 Kasım tarihine kadar devam edecek yeni bir kampanyaya imza atıyor. Şirket. 150 kişiye çeşitli hediyelerin bulunduğu çeyiz sandığı hediye edecek. • NESTLE, tüketicUerin beğenisine yeni bir üriin sundu. Nestle'nin yeni üriinleri şöyle: Sade mısır gevreği Corn Flakes. çıtır bal tadıyla Nestle Gold Flakes ve Nesquik tadındaki Nestle Nesquik. • CHINESE In Town Catering Services, parti ve organizasy onlann 'catering" ihtiyaçlannı karşılamaya başladı. Şirket. Çinli ahçılan, özel ekipmanlanyla Çin mutfağını müşterilerin beğenisine sunuyor. • MOTOROLA d460 modeli. sim kart dahil 24 milyon TL ve alkalin pille çalışabilir. fakslı Motorola d520 modeli, sim kart dahil 50 milyon TL'den satılıvor. Yıllardır serbest piyasa ekonomisi tavsiye eden IMF tavır değiştirdi 'Sermaye kontrol edflmelFEkonomi Servisi - Yıllardır ge- lişmekte olan ülkelere serbest pi- yasa ekonomisini tavsiye eden Uluslararası Para Fonu (IMF). do- mino etkisiv le tiim dünyada yaşa- nan krizlerin benzerlerinın ortaya çıkmaması için sermaye hareket- lerinin "kontroT edilmesi gerek- tiğinı belirttı. Güney Kore'nin başkenti Se- ul'de dün Asya mali krizını değer- lendiren IMF Asya- Pasıfik Direk- törü Hubert Neiss. kısa dönemli sermaye hareketlennın kontrolü- niin bölgesel krizlerin benzerinin ortaya çıkmasını önleyebileceğını bildirerek. "Fon,kısasiireliserma- ye hareketteri iizerinde kontrolün uzatıhnasını düşünüyor" dedi. Nerede ve ne tür kontrollerin düşünüldüğü konusunda bılgıver- mekten kaçınan Neiss. "Bunun. • Asya mali krizini değerlendiren IMF Asya-Pasifik Direktörü Hubert Neiss, kısa dönemli sermaye hareketlerinin kontrolünün bölgesel krizlerin benzerinin ortaya çıkmasını önleyebileceğini bildirerek, *Fon, kısa süreli sermaye hareketleri iizerinde kontrolün uzatılmasını düşünüyor' dedi. genel sermaye hareketleri içindeki kontrolünü artnrmaması önemli- dir. Düşünülen kontroL aşınhklan ve suiistimalleri önlemeye yönelik- tir" yorumunda bulundu. Yeni getırilecek sistemin ülkele- rın. kısa süreli sermaye hareketle- nndenönemlı ölçüde etkilenmele- rini önlemeye yönelik olduğunu vurgulayan Neiss. konunun halen tartışıldığını kaydetti. IMF'nın. Malezya'da hüküme- tin. sermave hareketleri üzennde- ki kontrolü üzerine aldığı kararın deneyimlerinı yakından gözledi- ğini kaydeden Neiss. u BudeneyK min kısa siirede veya tahammül edilebilecek bir düzeyde başanya ulaşıp ulaşmadığını. herkesdikkat- liceizJemekzorunda" diye konuş- tu. Malezya'da alınan önlemlerin ekonominin "bir nefes almasına" olanak sağlayabileceğini ıfade e- den Neiss, Asya krizinin ılk aşa- masının sona erdiğinı. bölge para birimleri ve dış borç konusunda ıs- tikrann sağlandığını belirtti. Neiss. Asya ülkelerinin, dur- gunlukla mücadele edilecek olma- sı nedeniylesikı para politikası ve katı önlemler verıne farklı ilaçlar uygulayacağını kaydetti. IMF Birinci Başkan Yardımcısı Stanley Fischer da Asya ve Rus- ya'yı etkileyen krizin ardından. fon rezervlerinin önemli ölçüde düstügünü, dünyanın başka bölge- sinde çıkabilecek olası sorunlarla mücadele edebilmek için sınırlı miktarda kaynak kaldığını söyle- di. Fischer, "Küresel düzeyde eko- nomi ne yazık ki çok zor dunımda bulunuyor. IMF'nin halen sınırlı düzeyde bir kaynağa sahip olması uluslararası mali sistemdegüvenin artünlmasına vardımcı olmuyor" dedi. Fischer. ABD Kongresi'nin. Başkan Clinton'ın fona ek kaynak önerisini kabul etmemesi halinde. ABD'nin IMF içindeki rolunü sı- mrlayabüeceğini hatırlartı. G-8 bakanları toplandı Sanayıleşmiş 7 Batılı ülke ile Rusya Dışişleri ve Maliye Bakan- lığı yetkililennin katıldığı G-8 top- lantısı dün Londra'dabaşladı. Rus- ya Başbakanı Yevgeni Prima- kov'un çağnsı üzerine IMF"den bir heyetin Rusya'ya hareket ettiği bil- dirildi.mekten kaçınan Neiss. "Bunun. tin. sermaye hareketleri üzennde- birimlerive dış borç konusunda ıs- mücadele edebilmek için sınırlı dirildi. İyi yanan kömürün ton fiyatı 55 milyona çıkarken, doğalgaza geçmek yanm milyar Yalat giderleri bu yıl terletecekFATMA KOŞAR Hemen hemen her yıl yüzde 100"e yakın oranlardaartan yakıt ürünlerinin fiyatları bu yıl da ailelerin bütçesini yakacak. Kömür ve odun. geçen vıla göre y üzde 120'lere varan oranlarda fiyat artışı görürken. dogalgaz keyfi yaşamanın bedeli en az vanm milyar lira. Geçen yıl ton fiyatı ortalama 12 milyon lira olan odunun fiyatı bu yıl 25 milyon li- raya yaklaşırken. ithal kömürün ton fiyatı 1 yılda 16 milyon liradan 38 milyon liraya çık- tı. Zehirleme riski daha düşük olan ve ithal kömürden daha ivi vandığı bilinen piyasa- daki adıyla kok kömürün ton fiyatı ıse 55 milyon lira civarında. Kömürcüler. Istanbul Büyükşehir Beledi- yesı'nce de desteklendiğı öne sürülen kaçak kömür satışlanndan ve tekelleşmeden şıkâ- yet ederken. vatandaş yakacak fıyatlan kar- şısında irkilıyor. ' ' PiyTasadaSJbJryakömürüolaran bilinen it-- ha) kömürle birlikte diğer yakacak ürünleri- nin fiyatları dolara endekslenirken. kömür- cüler de çalışanlanna dolarla maaş ödüyor. Kömürün ithal edılmesiyle birlikte fiyat- lann dolara endekslendığini ve bunun halkın pahalıya isınmasına yol açtığını belirten Genç Madenciler Derneği Başkanı ve Mil- ten Kömür'ün Yönetim Kurulu Başkanı Ce- mil Öktem. "Kömürün bu kadar pahalı ol- masının nedeni ithal karanyla sürdürülme- >e başlayan yanlış politikalardır" diyor. Ök- tem. kendı kömürümüz yerine ithal kömü- rün kullanılması gerektıği anlayışınm 1990 yılından sonra yaşama geçirildiğini belirte- rek. "Bu tarihe kadar kendi kömürümüzle ısındık. Yeıii kötnürü. çe\reyi çok kirietme- den yakmanın yollannı bulmak yerine itha- lata başlanmış" diye konuşuyor. Öktem. halkın daha ucuza ısınabileceği- nı ıfade ederek. "İddialıvım. halk bugiin 38 mihon lira ödediği kömür yerine 12-13 mil- yon liraya alabikceği \erli kömürle daha ucu- za ısınabüir. Çünkü,)erli kömürün standart- tannuviikseltrneninyollanvBr'' diyor ^gbâsanlılar Kömür Deposu'nun sahıbi 1 Yakıt fiyatlar Yakıt adı Doğalgaz konut (Istanbul) Doğalgaz konut işyeri (Ankara) Fuel-oil katorifer yakrtı (Istanbul) Lpg-mıx dökmegaz İthal kömür (Istanbul) Doğalgaz resmı daıre (Istanbul) Soma kömürii (Istanbul) ithal komür (Ankara) Odun (Istanbul) > \ ^ . Motorın (Istanbul) J f - - V ' Gazyağı (Istanbul) ^ ^ v ' • Elektrik (ıstanbul) * • r V"' • el yakıyor 1 Binm fiyatı 58.320 TL/m3 58.342 TLVm3 67.500 TUkg. 82.800 TL7kg. 38.000.000 TLAon 75.862 TLVm3 35.000.000 TtVton 50.000.000 TLVton 25.000.000 TlTton 139.920 TUkg. 152.545 TL/kg. 22.242 TlVkvvt Ort. Verim %90 % 9 0 • %80 ; %84 1 %60 A %90 '2 %60 ; %68 .' %60 / %84 J' %84 %99 ' Battal Döner. yüksek enflasyondan dolayı çalışanlanna dolarla maaş ödediğini sövlü- yor. Döner. "Ashnda en iyi kömür. ama her- kes yakamadığı için taş sattını/ divorlar. Bi- razda pahalı. pek satamıyoruz" dıvor. Istenen ölçüde olmasa da son yıllarda kul- lanımı yaygmlaşan doğalgaza dönüşmenin maliyeti ise 500-600 milyon lira cıvannda. Bu malıyet. radyatör ve boru cinsıne göre de- ğişirken, bacalı kombi vedemırborunun kul- lanılması durumunda masrafı 450 milyon lı- raya kadar düşürmek mümkün. Bıraz lüks malzeme kullanmak isteyenlenn ise 700 mil- yon lirayı gözden çıkarması gerekıyor. Kombi fiyatları da marka ve kalıteye gö- re değişirken, montaj ve tesisatın da dahil Geçen yıl ton fiyatı ortalama 12 milyon lira olan odunun fiyatı bu yıl 25 milyon liraya yaklaşırken, ithal kömürün ton fiyatı 16 milyon liradan 38 milyon liraya çıktı. edilmesiyle 180-200 milyon liracivanndan başlıyor. Kombinin vadeli fiyatı 280 milyon liraya kadar çıkıyor. Uzun vadede doğalga- za geçmek istediği halde yarım milyar lira- vı denkleştıremevenlenn rağbet gösterdığı doğalgaz sobalannın fiyatlan baca durumu- na göre değişmekle beraber. 80 milyon lira- dan 135 milyon lırava kadar çıkıyor. Doğalgaz sobası kullanıcılannın potansı- yel kombi müştensi olduklannı belirten Va- ıllant Satış Müdürü Le\ent Taşkui. "Soba e\in her tarafinı ısıtmaz. Bu nedenle aileler enaz2sobaalıyor. Böylecesobayaödenen pa- ra kombifi\atlanna yaklaşıyor. Çünkü kom- bifijatlannın içinde tesişat malivetkri de bu- lunuyor" diye konuşuyor» ' -.-" " Fuhuşyapmak amacıyla birgemi dolusu Nataşa 'nın Trabzon 'a geleceği haberleri doğnı çıkmadı Rus turizmine son darbeAHMET ŞEFİK TR.4BZON -Türkiye'de bazı basın yayın organlannın Rusya'dan yüzler- ce kadının fuhuş yapmak amacıyla kiraladıklan bir gemiyle Trabzon'a gelecekleri şeklindeki haberler doğ- ru çıkmadı. Rusya knzi dolayısıyla neredeyse durma noktasına gelen tu- rizm hareketinin bu tür abartma ha- berlerle tamamen ortadan kalkacağı belirtildi. m^m_^_ Türkiye Seyahat Acentelerı Birliği (TÜRSAB) tarafından yapılan açıklamada. yıl- lardan beri BDT turizmi- ne yönelik yapılan yanlış degerlendirmelerin eko- notruk olarak çok acı so- nuçlar verdiğine dikkat gerektiği savunuldu. Önceki gün bir günlük gazetede. Rusya'daki ekonomik kriz nedeniy le Moskova'dan beş yüz civannda hayat kadınının Soçi'den kiraladıklan bir gemiyle Trabzon'a gideceklen bıçi- minde bir haber yer aldı. Moskovada yayımlanmakta olan bir gazeteye dayandınlan haber üze- rine dikkatler Trabzon Limanı'nın üzerinde toplandı. Ancak Trabzon ve • Bir günlük gazetede önceki gün yer alan Moskova'dan beş yüz kadar hayat kadınının Trabzon'a gideceklen biçimindeki haberin yalan olduğu ve bu tür degerlendirmelerin zaten bitiş noktasına gelen Rusya ile ticari ilişkileri zedelediği belirtildi. Rus turizmine bu haberlerle son dar- benin vurulduğunu söviedi. Knz ve sonrasını değerlendiren Gürkök. tu- rizmin knzden önce büyük bir düşüş trendine girdiğini: bunda. turistlere yapılan muamelenin yanlışlığının. bayan turistlerin hayat kadını yerine konmasının. mal ve hizmetlerdekı kalitesizlik ve pahalılığın rol oynadı- ğını vurguladı. Gürkök. krizin başlamasıyla bir- _ — _ ^ _ likte Trabzon'daki 3 feri- botun. yolcu olmama- sından dolayı sefer sayı- lannı haftada iki günden haftada bir güne indir- diklerini anımsattı. Gürkök. "Bu son ha- ber çok büvük bir tahri- batyapacaktır. Bu habe- rin vankılan Rusva'va Karadeniz'de kriz zirvesi TRABZON (Cumhuriyet) - Rusya krizı ile onaya çıkan durumu görüşmek ve çözüm yollannı bulmak amacıyla 17 ılin ticaret ve sanayi odası ile ticaret bor- sası başkanlan yann Trabzon'da bir arayagelecekler. Trabzon Sanayi Odası Başkanı Mazhar Afacan. krizin bölgeyi çok olumsuz etkilediğini. ancak ciddi hiçbir önlemin ahnmadığını savundu. İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Söküğünü Dikemeyen Terzi Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın hafta sonu yapı- lan 15. olağan genel kurulu. basın emekçileri ya da di- ğerierınin söylemıyle medya çalışanlarının, söküğünü dikemeyen terzı konumunda olduklannı bir kez daha tüm çıplakhğıyla ortaya koydu. Kalemiyle. fotoğraf makinesiyle. kamerasıyla toplu- mu yönlendıren gazeteciler, kendı temel haklarının ko- runmasında ıçler acısı konumdalar. Türkiye'nın en yük- sek tirajlı, 500 binlerin üzerinde satan gazetelerinin kad- rolarında çalışıyor görünenlerin. çoğunluğu müdüran ast kademeden olmak üzere 15-20 kişi ile sayıldığını söylesem ınanabilir mısinız? Tabii kı gazetelerin asıl tirajlan kaliteden değil, pro- mosyondan gelıyor ve genel yayın müdürleri promos- yon müdürlerinin altında kalmış olsa bıle gazetelerin yüzlerce çalışanı var. Ama gazetenın kadrosunda de- ğil, kendilerinin de adlannı bilmediklerı, hemen her yıl değiştirildikleri holdıng şirketlerınden bırinde çalıştınlı- yor görünüyorlar. Fıılen gazetecilik yapan önemli ço- ğunluk 212 sayılı fikır ışçileri yasası kapsamında gös- terilmeden. hemen her yıl şırketten şirkete alınıp, kıdem tazminat haklan sıfırlanarak. asıl aldıklan ücretler gös- terilmeden, kimilerı telifle çahştırılarak, alabildiğine çok yönlü sömürülüyorlar. En ileri düzeye ulaşan basın emekçisi sömürüsüne, 212 sayılı yasaya aykırı olarak, Yargıtay karan ile basın emekçisinın düşünce özgürlüğünden kaynaklanan taz- minat hakkının gaspı da eklenmiş. basın patronlarının pervasızlığı gıderek tırmanmıştır. TGS Genel Kurulu'nda oybiriiği ile alınan kararlann açıklamasında, basın ve çalışanlarının durumu, yaşam- sal sorunları, öncelıkleri çarpıcı bır tablo ile ortaya çıkı- yor: "...TGS, basın özgürtüğünü kısıtlayarak bir sansür kurulu gibı çalışan RTÜK'e kaynaklık eden 3984 sayılı yasanın antidemokratik hükümlerinden arındınlmasını istemekiedir. Sendikamız bunu yaparken medya tekel- lehnin yeni imtiyazlar sağlamaya yönelik olarak yasa- larda yapılmak istenen düzenlemelere karşı çıkışını ise sürdvrecektir. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlan- nın haber birımlerinde çalıştınlması zorunlu asgari kad- rolann yasal düzenlemeyle belirlenmesı gerekmekte- dir. Böyle bir düzenleme, gazetecilik mesleğinin say- gınlığını ortadan kaldıran olumsuz uygulamalann sınır- landınlmasını sağlayacaktır. TGS bu konuda kendisi- nin hazıriadığı asgari ve zorunlu kadro oluşturulması- na ilişkin önenlerin yasalaştınlması için gıhşimlehni ye- ni yasama yılında da sürdürecektir. Patronlar karşısında güçsüz kılınan gazeteci kitlesı- nin kıpırdanamaması, basın patronlannın pervasızlığı- nı da giderek arttırmaktadır. Patronlar, kendilerine ait olan yaygın organlannı, hiçbir basın meslek ahlakı il- kesine aldırmadan, reklam, şanta/ ve hükümetletie u- cuz kredi pazahığı yapabilmek amacıyla kullanmakta- dıriar. Basın sektörüne sermayenın lyice egemen olma- sı, başka alanlarda ticari faaliyetlerde bulunanlann ga- zetecilik sektörüne girmesı, bunlann devamında basın emekçisinın basın patronlan karşısında örgütsüzJeşti- rilmesınin de bir sonucudur. Basın patronlannın değil, basın emekçilehnin lehine yasal düzenlemelere gidilmesı mutlak zorunluluktur. Basın emekçileri yeterli bir iş güvencesine, gerçek bir örgütlenme hakkına, patronların gayri ahlaki ve mes- lek kurallan dışında bır uygulama için yapacağı baskı- lara karşı 'dırenme hakkına' mutlak surette sahip olma- lıdıriar. Bu sayede gazetecilik mesleği toplumda yeni- de.n şaygın bir konuma gelebilir. Gazetecilik mesleğin- de yaşanacak böyle birgelişme toplumun ilerfemesi- ni, demokratikleşmeyi, çetelerle ve yolsuzluklarla mü- cadeleyi hızlandıracak, bunlann başanya ulaşmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. TGS emeğe, okuyucuya, izleyıcıye saygının sağlan- ması, gazetecilik mesleğine yeniden saygınlık kazan- dırılması, emek sömürüsünün ortadan kaldınlması, ba- sın özgürtüğünün tam anlamıyla işlemesı için tüm ba- sın emekçilerine, mücadeleye katılma çağnsı yapmak- tadır. Sendikalaşma, demokratıkleşmenm de önemli bir parçasıdır. örgütlü ve konuşan toplum, temiz top- lum, temiz siyaset, çetelerdenanndınlmışbirdüzenhe- pimizin ortak arzusudur... Gazeteci, bazı çevrelerin, medya patronlan aracılığıyla kendilerine uygulatmaya çalıştığı 'taraflı, spekülatif. halkın aleyhine yayıncılık' dayatmalanna karşı örgütleri aracılığıyla direnebilir..." Evet, TGS, gazetecileri kendi elbiselerinin söküğünü di- kemeyen terziler konumundan kurtulmaya çağırıyor!.. çekildi ve her kesımin bu konuda da- ha duyarlı davranması gerektiği vur- gulandı. Bu tür degerlendirmelerin zaten bi- tiş noktasına gelen Rus turizmine son darbe anlamına geldiğı belirtilen açıklamada, Türkiye v e Rusya'nın en önemli ticari ve ekonomik ortak ol- duklan vurgulandı ve bu dostluğun böyle davranışlarla yok edilmemesi Soçi arasındaki normal seferler dı- şında hiçbir gemi limana geîmedi. İdam fermanı Gelişmeleri TÜRSAB adına Cum- huriyet'e değerlendiren TÜRSAB Karadeniz Bölge Temsilcisi Suat Gürkök, gerek daha önce yapılan ha- talar ve gerekse Rusya krizi dolayı- sıyla zaten bitme noktasına gelinen da ulaşacaktır. Gelip giden insanlann hepsinin hayat kadını yerine konma- sı anlamına gekcektir. Bu hem insani hem de ticari açıdan onanlmaz bir yaradır'' diye konuştu. Suat Gürkök. Rus turistın cebinde dolar olmadığını, ruble ile hizmet ve- rilmesi durumunda Türkiye için bü- yük olanaklann yeniden ortaya çıka- cağını söyledi. THYîçhotlarayinewmyaptıEkonomi Servisi - THY. iç hat ücretlerine bir zam daha yaptı. Yüzde 2.8 oramnda zamlanan iç hat ücretleri. 1 Ekim'den geçerli olacak. Yeni tarifeyle. Istanbul- Ankara arası yolcu taşıma ücreti 19 milyon 500 bin liraya yükseltilirken, Istanbul- Antalya. İstanbul-Dalaman ve Istanbul- Bodrum arası bilet ücreti 22 milyon lira oldu. THY'den yapılan açıklamaya göre. bazı iç hat bıletlerinin yeni ücretleri şöyle: Fiyatlar ve artış (bin TL) Uçuş Hattı Yeni fiyatı Ankara-Trabzon 15900 Ankara-G.Antep 15900 Ankara-Antalya 16800 Îstanbul-Eskişehir 17100 Istanbul-lzmir 19500 Istanbul-Trabzon 19800 Istanbul-Adana 21800 Istanbul-Antalya 22000 Kentli kredi kartlanpiyasada Ekonomi Servisi - Bireysel bankacthk aianında hızlı bir gelişim yaşanırken, Kentbank ATM ağlannı birieştirme kararının ardından, şimdi de "Kentti kredi kartlan"nı kullanıma sunuyor. Kentbank Genel Müdürü Cevdet Erkanh, dün düzenlediği basın toplantısmda bu kartlann her il için ayn düzenlendiğini kaydederek. "O ilin kültflrei özelliklerüıi yansıtan ve kartı taşıyan kişiye kendi kentuıden uzakta olsa dahi hemşeriük duygusunu yaşatan kredi kartlan olacakür" dedi. Kentli kredi kartlannın sanşından elde edilecek gelirin bir bölümünün illere aktanlacağını ıfade eden Erkanlı, spor kuiübü, vakıf, dernek gibi kurumlar ile restorasyona ihtiyacı olan eser ve anıtlann destekleneceğini anlattı. Bu desteğin bağış niteliğinde olmayacağina dikkat çeken Cevdet Erkanlı, kentli kart uygulaması sürdügü sürece gelir tahsisinin devam edeceğini bildirdi. Kart ücretlerinin 4'te birinin sponsor kurumlara düzenli olarak aktanlacağını belirten Erkanlı, kartlar yenilendikçe bu gelir akışının sürecegini kaydetti. Kentbank Genel Müdür Yardımcısı Nimet Oguztüzün. müşterilere kredi kartlanyla birlikte. iline ilişkin kültürel bilgileri içeren birer kitapçığın verileceğini söyledi. PHILIPS ses kayıt ve deşifre sistemleri hayatınızı kolaylaştırıyor. Dilerseniz kolay taşınabilir. kolay kullanımlı Pocket Memo'nun değişik modelleriyle arzu ettiğiniz herşeyi. tüm canlılığıyla, kendi sesinizden kayıt edin. Dilerseniz değişik Desktop modelleriyle her türlü görüşmenizi, telefon konuşmanızı. konferans notlannızı ofisinizde. ayak pedalı ve mikrofon sistemi yardımıyla kolayca ve çok daha hızlı dikte ve deşifre edin. Philipsin bu üstün modellerini görün; kendinize ve sekreterinize vakit kaybettirmeden kazanma imkanı sağlayın. www.speech.be.philips.com P H I «1UİULU1UiliUliIiV C 0 8 0 0 2 1 1 4 0 3 6 ) Ç 0 8 0 0 2 1 1 4 1 1 2 ) ( " 0 8 0 0 2 1 1 4 1 13 ) İlriftltriiBtı, sauj re » n » »«ituJarııııı baklun^ tfaha ipuk bi|ı ipi Tîirinyv'am IHT KS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog