Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

•I-JEYIÜL 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Miloseviç'i öMürecekti' • CENEYT*E(4A)- Ingılız litıhbarat ServM'nın eskı ajaalanndan Rıchard Tonlınson. \116'nın Sırp lıder Slcbodan Mıhsevıçı 1992-1993 yıllannda Cenevre'de oldurmeyı planladığını ıddıa ertı Tomlınson. ls% ıçre'de yayımlanan Infc Dımanche dergısınde dun yer alan derrecınde. MI6'nın Mılosevıç'ın ıçınde bulundugu araç bır tunele gırdjgınde, karşı yonden flaş yakılarak olumcul bır kazaya sebebıyet venlmesının planladığını anlattı Tomlınson. soz konusu planın halen Yugoslavya Cumhurbaşkanı olarak gore\ yapan Mılosevıç'ın gozlennın ışıgın etkısı>le kamaşması \e aracın Cenevre Havaalanı yakınlanndakı Grand- Saconnex tunelınde duvara çarpması şeklınde hazırlandıgını soyledı Tomlınson. Mılosevıç'ı oldurmek ıçm hazırlanan planla geçen >ıl Prenses Dıana'nın olumuyle sonuçlanan trafık kazasındakı benzerlıgın "ılgınç" olduğunu kaydettı İran'da eski bakana suikast • TAHRA\(\A)- tran'da, ulkenın en buyuk \akfı olan Gazılerle Guçsuzler Vakfı'nın başkanı ve eskı Devnm Muhafızlan Bakanı Muhsın Refıkdost'a karşı suikast gınşımınde bulunuldu fran'ın dını lıden Ayetullah Alı Hamaney'ın en yakın adamlanndan olan Retıkdost, suikast gınşımınden hafıf yaralı kurtuldu Refıkdost'a uzun menzıllı sılahlarla ateş açıldıgı 'bildîriidı. - ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Clinton'ın görevden alınmasını gerektiren bir durum olmadığını söyledi BeyazFransız basını 'Tarihteki ilkporno suikastı'DışHaberterSer\isi-Fransız basmı \e halk. Bill Clinton'ın Lewinsk> ıle ılışkısını aynntılarıvla gozleronune seren Kenneth Starr'ı "ahlakçı Avetullah gibi da\ranmakla~ suçlavarak. gelışmelerı "etnik temizlik hareketi" olarak degerlendırdı Dımanche dergısınde yer alan bıryazıda Starr'ın Mganistan'da şenatçı Taleban'dan daha fazla ahlakı temizlik çabasi ıçınde olduğu belırtılerek. Starr "koktendinei" olarak tanımlandı Marıanne dergisi de Starr ın raporunu "tarihteki ilk porno suikastı" olarak adlandırdı FransızJarın çoğu skandalla ılgılı gelısmelerı 1950 lı yıllarda. ABD'de surdurulen komunıst a\ ına gonderme yaparak "seksuel McCarthycilik'" olarak tanınıladı Starr'ın raporu Internet basını atlattı Dış Haberler Senisi - Bağımsız sav cı Kenneth Starr taratından hazırlanan rapor. dunva çapında şok etkisı yaratırken aynı zamanda geleneksel gazetecılıgın de artık sona erdıgı gerçeğını ortaya koydugu ıtade edıldı Starr'ın raporunun geleneksei basın organları \enne. İnternet aracılıgıyla kamuoyunun bılgısıne doğrudan sunulmaM sadece \BD başkanlık tarıhı ıçın degıl avnı zamanda basın ıçın de tanhı bırolay olarak nıtelendı ABD'de Başkan Bill Clinton'ın seks skandalı Internet aracılıgıy la doğrudan gozler onune senlırken uzun suredır kronıkleşen "geleneksel gazeteciliğin olumu" de resmıyet kazandı Savu Starr'ın 445 sayfalık raporunun, daha Beyaz Saray \e hatta basın tarafından ıncelenemeden Internet"e gırdığı ılk saat ıçınde 62 bın kışı tarafından kopyalandığı belırlendı \laıı karşı sakbrı de BUGUN T R T ' d e n D E V B İ R K A D R O , D E V B İ R Y A P I M ICÖK V Ü C ÜH Çıkar ilişkilerinin, farklı ekonomik sınıfçelişkilerinin, iki genç kızın yanlış dünyalanndaki aile bağlannın ve yozlaşan ilişkilerinin öyküsü... TİÎ^T Yönetmen Tomris Gintlioğlu Canan Evcımen tçoz Oyuncular ArifAKKAYA, Ali ÇOBAS, Bennu YILDIRIMLAR. Çolpan İLHAN, Burçin ORALOĞLl, Elıin BEŞIKÇtOĞLU, Fatma BELGEN, Haluk BtLGlNER. tstnail Hakkı SUSAT. Lale MASSUR Pttırak AKKERVAt,, Rtıstem BATLM, Selma GUSERt, Taner BARLAS, UğurPOLAT, UkuDURU, Yıldız KAPLAS FLATKOZLIKLI VVASHINGTOIN - ABD Başkanı Bill Clinton'ın a\ukatları. bağımsız savct Kenneth Starr'ın raporuna kar- şı saldın başlatırken Başkan \ardını- cısı M Gore da "jalnızca mukemmel bir başkan değiL a> nı zamanda i\ i bir dost" dedığı Clınton'ı savundu Son yapılan kamuoyu \oklamalan -\BD halkının çoğunun ba^kanın ıstıtasına karşı olduğunu ortaya ko\du Clinton'ın "hata yaptığını, ancak hatasını kabul ettiğini" belırten Gore bu durumun Clınton ın gorevden aim- masını gercktırmedığını kavdettı Clınton'ın. eskı Beyaz Saray staıyerı Monica Lewinsk\ ıle vavidığı ılı^kı- den oturu ozur dıledığını hatırlatan Gore ^unları soyledı "Raporda > azılı olanlann teknik > e detavlı incelemesinı başkanın a\ukat- larına bırakalım. Şu kadarını so\ lc\e- >im; soz konusu raporun, 1992'de \e sonra tekrar 1996'da Bill Clinton'ı başkan olarak seçen Amerikan halkı- nın \argılannı değişrirecek bir temel oluşturdugunu sanmıyorum. Başkan, ulke için bu> uk işler vaptı. l Ike sorun- lanna eğildiği surece kendisiy le çalış- ma)a haanm." C BS te!e\ \z\onun bıldırdığırıe go- re dun vapılan bır kanıuo\u \okla- • Başkanın a\ukatlan Starr'ın raporunu yanıtlarken son kamuoyu yoklamalan, ABD halkının büyük bölümünün başkanın ıstıfasına \eya hakkında yasal ışlem başlatılmasına karşı olduğunu gosterdı. ması ABD halkının çoğunun ba^kanın ıstıfasına hatta hakkında yasal ıslem bajjlatılmasinakar^ı olduğunu goster- dı CBS'ın araştırmasına katılanların \ uzde 66\ı başkanın gore\ ıne de\am etmesı gerektığını belırtırken yuzde 62 sı yasal iNİemlenngereksızolduğu- nu so\ledı kanıuo\u desteğıne karşın Clınton ıçın aMİ onemlı olan yasal surecın na- sıl sonuçlanacağı Bu \u/den başkanın adamları C umhurıvctçılerın kontrolundckı kotıgrenın "azir işlemını başlatma suıecını durdurabılmek ıçın çabalı- yorlar Clınton ın yargılanıp yargılanma- nusı tumuyleTemsılcılerMeclısfnın onumuzdekı gunlerde vereceğı kara- ra baglı Prosedurun başlayabılmesı ıçın Temsıltıler Meclisi nden oyçok- luğu\ la kararçıkmasi lazım Bu karar alınırsa yargılama senatoda ger^ek- leştınlebılıyor Başkan Bill Clinton'ın ozel a\ukatı David Kendall ıle Beyaz Saray a\iikatı Charies Ruff Starr'ın Leuınsky skandalı ıle ılgılı suçlama- lannın "dayanaktan \oksun olduğu- nu" one surduler Bağımsız savcı Starr. tanhı rapo- runda. Clinton'ın azledılmesıne ne- den olabılecek 11 ayrı suçlamadabu- lunmuştu Kendall ıle Ruff. savcının geçen hafta kongreye sunduğu \e cuma gu- rıu internet'ekonarakhalkaaçıklanan rapora, madde madde cevap hazırla- dılar Clınton'ın avukatlan. Starr'ın ra- porunun başkanın azlı ıçın soruştur- ına başlatılmasını gerektiren bırunsur ıçeıınedığını kaydederek Starr'ın tek amacının başkanı "kuçukdüşurmek" olduğunu sa\ undular Başkanın a\ukatlannın "karşı ra- poru"nda ılgınç nokta ıse Clınton'ın Levvınsky'nın cınsel organını ve go- ğuslerını elledığı ıddıalarının yalan- lanması oldu ABD basını ıse adeta Clınton'ın ıs- tıtası n,ın kampanya başlattı Starr'ın raporu pek çok gazete tarafından pa- zar ılavesı olarak verılırken ulkenın onde gelen gazetelen "Clinton istifa etmelidir" dıyerek başkanı Beyaz Sa- ray 'ı terk etmeve çağırdı \LU4N\A BAŞBAKVM SEÇİM \OLl'NPA ÖNE>ILİ BİR ENGELİ AŞTI Kohl'ün Bavyera sınavı BONN- Mmanyadage- nel seçımlerden ıkı hafta once yapılan Bavveracya- letseçınılenndeıktıdaror- tağı Hırıstıyan Sosval Bır- lık (CSL). mutlak çoğun- luğunu korumayı başardı Sosyal demokratlann oy oranı da dort yıl oncesine gore değışmedı Yeşıllenn yuzde 5 ora- nındakı seçım barajını aşıp aşamayacaklan ıse haber yayına hazırlandığı sırada kesınlık kazanmamıştı Bavyera seçımlerınde ovlann yuzde 52's»nı alan CSU. Bavyera'da başba- kanlık gorevını surduren Edmund Stoiber'ın seç- menlerarasındakı ıtıbann- dan yararlandı Bu bakıtn- dan. CSU'nun bu zafennın 27 Evlul'de Almanya du- zeyınde yapılacak seçını- ler ıçın çok belırgın bır sın- yal nıtelığı taşımasada. so- nuçlann. CSL 'nun koalıs- yon ortağı CDU'nun Baş- • Bavyera'da duzenlenen ve genel seçımler öncesınde önemlı bır sınav olduğu belırtılen seçımlerde CSU. oylann yüzde 52'sını aldı kanı ve Başbakan Helmut Stoıber evalettekı ışsizlık oranının Almanva'dakı en duşuk oran olduğuna dık- kat çektı v e bu sonucun ge- nel seçımler uzerınde de etkıde bulunacağını one surdu Stoıber. Bavyera'da ızledığı ıçpolıtıka ıleozel- Kohl açısından. "psikolo- jik bir onetn** taşıdıgı be- lırtılıyor Sıyası gozlemcıler CSL 'nun oy oranında be- lırgın bır duşuş olması du- rumunda. bunun Kohl'un çantasını toplaması gerek- tığıne daır bır ışaret olarak vorumlanması gerektığını soyluyordu Gerhard Schroder'ın yonetımınde genel seçım- lerde zafere ulaşmayı he- defleyen Sosyal Demokrat Partı (SPD) yonetıcılen de bu seçımde Stoıber takto- runun goz onunde bulun- durulması gerektığını ha- tırldtarak Bavyera'da SPD o\ lannın aynı duzey de kal- masının bırbaşarı olduğu- nu belırttıler Seçımın ılk sonuçlannın gelmeye başlamasından sonra Bavyera Başbakanı lıkle de sert y abancılar po- lıtıkası ıle bır yandan seç- menlenn beöenısını kaza- nırken dıger y andan da aşı- n sağ partılenn eyalet par- lamentosunagırmesını on- ledığını belırttı Bavyera seçımlennde pamlenn oy lannda hemen hemen hıçbır değışme ol- maması. hem ıktıdardakı muhatdzakâr koalısyonun hem de muhaletettekı sos- val demokratların ıkı haf- ta sonra yapılacak genel seçımler öncesınde gergın- lıklerının surmesıne yol açıvor T u r k o y l a r ı S P D ' y e S~*7he . Ljranıte ~h(oııse BODRUM'DA TATÎLİN YENİ ADI Luks odaları. zengın mutfağı. sosyal aktıvıtelen, uzman kadrosu ve Bodrum'un ruya kadarguzel manzarasıyla sızlere keyıflı bırtatıl ımkânı sunuyoruz 4* kalıte 5*hızmet Tel: 0252 316 19 90 Faks: 0352 316 14 03 Kohl: Yabancılara misafir hakları Dış HaberlerSenisi- Almanya'dakı genel seçımler on- cesmde. seçım kampanyalannda üzennde en çok durulan konulardan bın. partılenn göçmen polıtıkalan Başbakan Helmut Kohl, oncekı gun Köln'de duzenledıgı seçım mı- tıngmde ulkedekı yabancılan •4 misafirr olarak tanımladı Kohl "•Umanya'ja gelen yabancılar misafirdir \e misafir kalacaklar. Misafir deyince akla misafir haklan gelir. Bu hakkı suiisumal eden yabancılar kapı dışan edilir. Yaban- cılann hu\ uk çoğunluğu bu hakka u>ıı>or. ama düşünün ki bize gelen bir misafir evin hanınuna hakarette bulunu- vor. Ne yaparsuuz, onu atarsjnız" dedı Bu arada merkezı Essen'de bulunan Turkıye Araştırma- larMerkezı'nın (TAM)yaptığı bıraraştırma Turk koken- lı Alman seçmenlenn yuzde 70'ının 27 Eylul dekı genel seçımlerde, oy tercıhını anamuhalefet partisi SPD'den va- na loıllanacağını gosferdı Haftahk Focus dergısının TAM'ye yaptırdığı araştırmaya gore. oy kullanacak Turk kokenlı Alman seçmenlenn sayısı 220 bın olarak tahmtn edılıyor Bunlann 160 bını ılk kez oy kullanacak 1006 kışının katıldığı araştırmada. çıfte vatandaşlık ve Alman vatandaşlığı konulannda hassas davraııan Turk seçmenienn, mevcut koahsyon ortaklarını da reddettığı belırlendı KaLıteU hizcCer için hoqru ekrarîbasLnLZ Calısma gun ve saatlerı ıçınde veya dısında MUHASEBE ve BİLGİSAYAR OGRETMENLERİ ARANIYOR Meslekı ve yasal nıtefıklere sahıp ısteklılerın Me'Kez Mudurluğumuze başvurmaları rıca oljnur CAMPIVON I ÖZ£l DAKTIIO SEKRETER VE BILCIS^MR KURSUAI MerKez Be»azt M tha Pasa Cad '4 1 Teı L/212 51^ 92 3~ 5 "" 2 SB Kad'kov f t , o l K u s d Caodes 6 3 Te1 0216) 3"*6 H 50 338 C8 4: Şş Abae Hurrye C Hasat Sok 15 Tel I0212 230 90 37 234 3njr B •• KOV Huafevı>e S i a - IMıgrcs s ras ) Tel 10212,561 29 06 5~1 o' ^1 Başka Türkiye Yok Haydi Fidan Dikelim ORM4N B4KANL1ĞI EROZ\ON KONTROLÜ GENEL M l DL RLUĞÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog