Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 EYLUL 1998 PAZARTE! 8 DIŞ HABERLER Krizden çıkan sekiz dersYeltsin'ın 23 Mart'ta Çer- nomırdin'ı gorevden alma- sıyla başlayan sıyasal krız, 11 Eylul'de Pri makov'un başbakan- lığa seçılmesıyle ye- nı bır aşamaya gırdı Krızden çıkan bazı derslerı ozetlemeye çalışalım 1. Ekonomık ve sı- yasal konulardan Çe- çen savaşına kadar bırçok hata yapan Başkan Boris Yeltsin'ın muhalefetle arasın- dakı en buyuk kalkan olan Viktor Çer- nomırdın'ı 23 Mart'ta gorevden alması, belkı de onun son cıddı hatalanndan bı- rıydı Toplumda kabul gormeyen genç Sergey Kiriyenko hukumetı, Rusya'nın finans bunalımıyla karşı karşıya kalma- sını onleyemedı Finans bunalımı sıya- sal bunalıma donuştu 2. 11 Eylul'de Yevgenı Pnmakov un başbakanlığı uzennde vanlan uzlaşma ıç savaş tehlıkesını onledı, ama sıyasal knzı tumuyle çozmedı Rusya, en geç 1999 parlamento ve 2000 başkanlık se- çımlerı ıle sonuçlanacak bır ıktıdar de- ğışımı surecıne gırdı Bu seçımlenn er- kene alınması ıhtımalı guçlendı 3. Yeltsin'ın sıyası karıyerı fıılen ta- mamlandı Halk, medya, sıyasal guçler ve finans çevrelerı, Başkan'ı artık lıder olarak gormedığını ortaya koydu Yakın- da Batı'nın da bu konuma gelmesı surp- rız olmayacak Yeltsin'ın ekım-kasım aylarında gorevı bırakması ıhtımalı uze- rındetartışılıyor Nezavısımaya gazete- sı, "Yeltsın adında bırpolıtıkacı Rusya 'da ve dunyada artık yoktur Resmı olarak var olan başkanlık gorevını geçıcı ola- rak surdurenyurttaş Yeltsın'dır" dıye yaz- dı 4. Dolayısıyla Yeltsın'ın gostereceğı adayın bır sonrakı başkanlık seçimleri- ni kazanması ıhtımalı kalmadı Iktıdar- da Bons Nemtsov, Anatoliy Çubays, Tatyana Dyaçenko (Yeltsın ın kızı) gı- bı ısımlerın temsıl ettığı "Yenı Ruslar"\n ustunluğu fıılen sona erdı Goreve ge- lenlerın çoğunun Sovyet donemınde denenmış yaşlı yonetıcıler olması dık- kat çekıcı Bu arada oncelen Duma'nın ılımlı baktığı, ama umudunu şefıne(Yelt- sın'e) bağlayarak yukselmeyı yeğleyen Çernomırdın bır kez daha ve bu sefer ağır bır bıçımde kaybettı 5. Ekonomık ve sıyasal knz, Rusya Fe- derasyonu'nu (1993'tekı gıbı) ıç savaşın ve (1991'dekı gıbı) parçalanmanın eşığıne ge- ttrdı Faşıst Rus Ulusal Bırlığı'nden Kazaklar'a kadar bırdızı mılıtan or- gut savaşa hazırlandı fçışlen bakanlığı ve ha- ber alma kurumu su- kûnet çağrısı yapmak zorundakaldı Ozerkbol- gelerden federatıf merke- ze karşı çıkma ışaretlen gel- dı Pnmakov'un, ılk konuşma- sında ulkenın bolunmezlığını vur- gulaması onemlıydı 6. Krız koşullarında dıktatorluk tehlı- kesı reeldı Ama Bons Yeltsın Alek- sandr Lebed, Yuriy Lujkov. komunıst- ler. radıkal sıyasal guçler ve sılahlı kuv- vetlergıbı dıktatorluğe aday gostenlen- lerın hıçbırı bu yolu goze alamadı Şıd- det ve dıktayla ıktıdara gelmek zor da olsa belkı mumkundu, ama ekonomık ve sıyasal sorunları çozme şansı yok- tu 7. Şu sıralarda başbakan olmaktan çok fıılen "devlet başkanı vekılı" veya "devlet başkanı yardımcısı" gıbı goru- len Pnmakov, sıyasal tıkanıklığın aşılma- sında kılıt onem taşıyor Muhafazakâr ve devletçı olarak bılınen Pnmakov, hıçbır sıyasal partıye ve finans grubuna bağ- lı değıl Bakanlığa getırdığı bazı ısımler- le hukumetın merkez sol çızgıdeolaca- ğı kanısını uyandırdıysa da, Pnmakov'un komunıstlenn ya da başka sıyasal guç- lenn pıyonu olarak gormek doğru olmaz Yenı Başbakan'ın ıttıfak polıtıkasının ve sıyasal çızgısının degışımı, bırsure son- ra ıktıdardan aynlması ya da tersıne devlet başkanlığına oynaması ıhtımalı, buyuk olçude onun ekonomık knzı çoz- me başarısına bağlı 8. Rusya'da adım adım gelen knzı gormekte gecıken (tıpkı 1991 ve ozel- lıkle de 1993'te oldugu gıbı) Batı. şaş- kınlık ıçınde Moskova'nın finans polı- tıkasına artık guvenmedığını ve boşu- na maddı yardım yapmayacağını açık- layan Batı, Rusya yı tumuyle kaderıyle baş başa bırakamayacağı gerçeğının de bılıncınde Knzın tum dunyada bır sıs- tem knzı halıne gelmesının telaşını ya- şayan bu zengın ulkeler, lıberal reform polıtıkasının eskısı gıbı surmeyeceğını gorduklen Rusya ıle ılışkılerınde ve kı- mı nasıl destekleyeceklerı konusunda acız ve çaresız durumda Cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot eden muhalefetle güvenlik güçleri çatıştı Azerbaycaıı karıştıDış HaberlerServisi - Azerbay - can'da. l I Ekım'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot eden muhaletetın. onte- kı gun başkentte duzenlemeyı planladığı mıtıng oncesınde olay - îarpatlak verdı Mıtıngın yapılacağı A.zatlık Meydanı 'na gelmeye çalışan gos- tencılerle gu\ enlık ku\ \ etlen ara- sında çıkan taşlı-sopalı çatışma- larda, 9'u ağır olmak uzere çok sayıda gu\enlık gore\ lısının ya- ralandığı bıldırıldı Cumhurbaşkanlığı seçımlen- nı boykot karan alan muhaletet partılerı ıle sosyal kuruluşların oluşturdugu Seçım Reformu ve Demokratık Seçım Uğrunda Ha- reket(SRDSUH).oncekı gun hu- kumetın ızın vermemesıne rağ- • 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot etme karan alan muhalefetın önceki akşam düzenledigı miting kana bulandı. Eski Cumhurbaşkanı Elçibey, "Aliyev yönetımi bir diktatörlüktür" diye konuştu. men Azatlık Meydanı'nda mı- tıng çağrısı yaptı Mıtıngın yapı- lacağı bolgede >oğun guvenlık onlemlen alındığı \e gostencı- lenn meydana gırmesinın engel- lendığı belırtıldı 75 kişi gözaltmda Polısın. eskı Cumhurbaşkanı \e Azerbaycan Halk Cephesı Par- tiM (AHCP) hden Ebulfeyz Elçi- be> ın bulunduğu Azadlıkgaze- tesı bınasına kaçan gostencılerı yakdlamak ıçın kapıyı kırarak ıçen gırdığı ve yaklaşık 15 kışı- yıgozaltınaaldığı ka>dedılırken gostencılerın "Azaduk" "\ö- netim istifa" ^ekJınde sloganlarat- tıklanduyuldu Polısın gostencı- lere mudahale etmesı sonucunda çıkan taşlı-sopaîı çatışmalarda aralannda guvenlık gorev lılerı- nın de bulunduğu onlarca kışi- nın yaralandığı, bunlardan 9'unun durumunun aâır oldugu kaydedıl- dı Polısın yaklaşık 75 kışı>ı go- zaltınaaldığı belırtıldı Azerbay- can Halk Cephesi Partısı (AHCP) Genel Başkanı Elçibey. mıtıngın yapılması ıçın 4 saat suren gın- şımlenn ardından akşam saatle- nnde, olası bırprovokasyona mey- dan \ermemek ıçın halkın dağıl- masını ıstedıklennı soyledı El- çıbey. Azerbaycan yonetımının "demokrasi anlayışını dünyaya sergilediğini" belırttı Cumhur- başkanlığı seçımlennın demok- ratık bır ortamda gerçekleştınl- mesını ıstedıklennı belırten Elçi- bey. "Alhet rejimi bir diktatör- lüktür, halk bu rejimden bıkti" dı- ye konuşfu Azerbaycan Halk Cephesı Par- tısı (AHCP) Genel Başkan Yar- dımcısı, rrullervekılı AJi Kerimov, Azatlık Meydanı 'na gırmeye ça- lışan gruplardan. Devlet Kutup- hanesı onunde toplanan yaklaşık 3 bın kışıye hıtaben yaptığı ko- nuşmada, "bugün Azerbaycar topraklarının işgal altında oldu- ğunu belirterek,ruş>et%eyolsuz- luğun yuksok se\iyelere uJaştığı- nj. buna çozum bulacak. halkın scctiği bir hukumet istediklerini" soy ledı 5 Eylul'de mıtıng yapacağını açıklayan SRDSUH. buna Bakû Valılığı'nın "Lluslararası İpek Yolu Konferansı hazırlıklan" ne- denıyle ızın vermemesı uzenne mıtıngı oncekı gun Azatlık Mey- danı nda duzenlemeyı kararlaş- tırmıştı Bakû Valılığı ıse Azat- lık Meydanı'ndaresmıtorenlerdı- şında hıçbır sıyası partının mı- tıng duzenlemesıne ızın \enlme- dığını belırterek. mıtıng ıçın "Mo- todrom >levdanır 'nın aynldığını açıklamıştı Barışın kanlı yıldönümüDış Haberler Servisi - Osio Anlaşmasf nın 5 y ıldonu- mu ıçın Tel Auv'dekı lzak Rabın Meydanı nda toplanan on bınlerce kışı. Israıl Başbakanı Bemamin Netama- hu'nun ıstıfasını ıstedı Fılistın Devlet Başkanı \aser Vrafat ıle suıka>ta kur- ban gıden İzak Rabin arasmda ımzalanan anlaşmanm yıl- donumu ıçın toplanan yaklaşık 50 bın kışı. banşa engel olmakla suçladıklan Netanvahualeyhınesloganlarattılar Ey lemı duzenleyen "^imdı Ban^* 1 orgutu yetkılılen, "Ra- biiL bundan 5 yıl önce İsrail'e banş getirmisti. Netamahu ise banşı yok ermek üzere" dedıler Bu arada. lsraıl'ın koktendıncı HAMAS uyesı 2 kişiyı perşembe gunuoldurmesının ardından Batı Şena'daçıkan çatışmalarda ıkı gunde yuzlerce Fılıstınlınm yaralandığı bıldınldı Israıl askerlennın taş atan gostencılere plastık mermı \e gozyaşartıcı bombalarla karşılık verdığı. Bey- tullahım'de yaralananlar arasında bır kız çocuğunun bu- lunduğu kaydedıldı HAMAS'ınalahlı kanadı Izzettın El Kasım, Jsraıl "e mı- sılleme tehdıdınde bulundu de BUGÜN Bölümleriyle Ekranlartmzda. Yönetmen: Tulip Karamanbey Oyuncular Üstün Asutay, Neriman Koksal, îlhan Daner, Neslihan Acar, Osman Yağmurdereli, Nilgun Belgun, Bilge Zobu, A.lhsan Bozdetnir, Mert Asutay, Sibel Yorukoğlu, Tuvana Coşkun, Hikmet Taşdemir, Koray Ozdemir Bizim Mahalley de günlük hayat, mutlulukla, sıkıntıyla, acı ve sevinç dolu olaylarla sürüyor... KaUtcLi hiziLcr için hoaru ekranbasınız KADIKÖY AHKÂMIŞAHSİYE DAVALARINA BAKMAKLA GÖREYTJ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1998 718 Vesayet Pembegul Sok No 3 Şen Palas -\pt D 13 Suadıye ad- resmde ıkamet eden \e Ankara. Golbaşı Mah Hacılar koyu. C 011 01 sayfa 47. kutuk 17'de nufusa kayıtlı Ha- mıt-Sevıl oğlu 7 12 1983 doğumlu Caner Aydın"ın. MK'mn 354 maddesı gereğınce vesayet altına alınarak. kendısıne aynı adreste ıkamet eden teyzesı 1943 doğum- lu Şenel Ulukuş vası tayın edılmı$tır Keyfiyet ılan olunur' 11 9 1998 Basın 43621 MUSTAFA E.VVTR ADAKAN VAKFI TAŞCVMAZ KARŞILIĞI İNŞA.\T İHALE ILANI Başbakanlık Vakıflar Genel Mudurluğu Vakıflar Mec- hsı'nın 01 04 1998 gun. 274 286 sayılı kararlan ve buna dayanarak BuyTjkçekmece Aslıye Hukuk Mahkeme- M'nın22 7 1998 tarıh 1998 874 Esas ve 1998 696 Karar sayılı karan doğrultusunda MUSTAFA EN\ ER ADAKAN VAKFI nın Buyuk- çekmece llçesı, Kavaklı Köyu Ada Çıftlıgı mevkıınde kâın. 133 ada 9 - 15 - 16 parsel. 138 ada 1 - 2 - 3 parsel. 139 ada 1 - 2 parsel savılı ta^ınmazlardakı \akıf hisseîe- nnın tamamı ıle 264 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1 2 hıssesı olmak uzere toplam 199/ 469 28 m2 arsanm mulkıyetının muteahhıte devn karşılığında. yıne mulkı- yetı vakfımıza aıt ve aynı mahalde bulunan 140 ada 1 parsel 141 ada 2 - 3 - 7 - 8 parsel. 134 ada 1 parsel 473 ada 1 parselın tamamı ıle 264 ada 1 sayılı parselm 1 2 hüsesinden oluşan toplam 219 146/ 99 m2 taşınmaz uzenne vakfımızın bunlardan dıledığı parsele toplam 7 2 000 m2 kapalı alanı ıhtıva eden tlkoğretım Okulu 3 670 m2. Lıse 4 970 m2. Teknık Meslek Okulu 5 000 m2. Bahçecılık Meslek Okulu 5 000 m2, Sağlık Meslek Okulu 7 500 m2, Hastane 8 000 m2. Erkek Oğrencı Yurdu 5 700 m2, kız Oğrencı \urdu 4 410m2. Vaşlılar Yurdu 6 250m2, Kapalı SporTesısı ve Rehabılıtasyon Merkezı 3 500 m2 Egıtım Kompleksı 18 000 m2. ıle açık alanda yapılacak tenıs. basketbol voleybol saha- ları. dınlenme alanlan ve tum tesıslere aıt parsel ıç yol- lan. bahçe duzenlemesı ışlen MUSTAFA E \ V E R ADAKAN \ AKFFna hıçbır >ekılde mah kulfet getırme- mek sartı ıle anahtarteslımı usulü \e kapalı zarfla teklıf almak suretıyle ıhale edılecektır tşlenn tahmmı bedelı 3 500 000 000 000 -TL (Uçrnl- yonbeşyuzmılyar TL) olup geçıcı temınat 105 000 000 000 -TL (Yuzbeşmılyar TL'dır) Ihale dosyası (Avan Proıeler. Teknık ve 1dan Şartna- meler. Mah'al Lıstelen ıle eklen) MUSTAFA ENVER ADAICAN VAKFI'nın Cemıl Topuziu Caddesı Enver Bey Apartmanı No 66 Kat 1 D 2 Goztepe adresınden makbuz karsılığı 250 000 000 -TL \e temın edılebılır Teklıt mektupları 01 10 1998 gunu saat 17 00"ye kadar yukanda belırtılen adrese makbuz karsılığı elden teslım edılecektır Posta ıle yapılacak başvurular kabul edılmeyecektır Vakfımız 2886 sayılı ıhale kanununa tabı degıldı'r Basın 43416 Nufus cuzdanımı kaybettım Hukumsuzdur YLCELKOÇ)1ĞİT 1 kişi öldii, 4 kişi yaralandı Tiran'da ayaklanma • Muhalefet lıdennın öldurulmesıne tepkı gösteren bınlerce kışı hukümet bınasına saldırdı Eskı Cumhurbaşkanı Benşa, Başbakan Nano'yu 24 saat ıçınde ıstıfa>a çağırdı Dış Haberler Servisi - Ar- navutluk'ta muhalefet lıder- lennden Azem Haydari'nın oldurulmesınden sonra dun hukumet bınasına saldıran protestocu gruplann. Başba- kan Fatos >ano ve bakanla- nn bulunduğu kata ateş aç- tıklan bıldınldı Gergınlığın başkent Tı- ran'dan ulkenın dığerkesım- lerıne de yayıldığı haberlen gelırken İçişlerı Bakanlığı. "diğer kasabalarda yasadışı gEfişmeJer" olduğunu kaydet- tı, ancak aynntılı bılgı v erme- dı Bakanlık Sozcusu -Vrtan Bizghada ulkenın gınenlığın en sıkı oldugu hapıshanesın- de durumun "gergin" oldu- ğunu soyledı. ancak o da ay- nntılı bılgı vermekten kaçın- dı Polıs yetkılılen, Tiran'da çıkan olaylar sırasında bır gosterıcının olduğunu. Na- no'nun burosunu korumaya çalışan 4 guvenlık gorev lısı- nın deyaralandığını açıklar- ken ArnavTJtluk Cumhurbaş- kanı Recep Meydani. çıkan olaylar uzenne Yunanıstan gezısını yandakestı Başbakan'ın 4 koruması yaralandı Arnavutluk'un başkentı Tıran'da Muhalefet partısı mılletvekılı Azem Hayda- n'nın olumunu protesto eden yaklaşık 1500 Demokratık Partı taraftan. dun Içışlerı Bakanlığı onunde protesto yuruyuşu gerçekleştırdı Bı- naya taşlarla saldıran goste- ncıler, havayaateşaçtılarve hukumet bınasının onunde- kı otoparkta 10 aracı ateşe verdıler Kalabalık. daha son- ra kentın ana caddesınde ıler- leyerek Başbakanlık bınası- na yoneldı Bınanın Başba- kanlık ofısının bulunduğu uçuncu katına ateş etmeye başlayan gostencılere bura- dakı guvenlık guçlen muda- hale ettı Polıs yetkılılen, olay lar sırasında bır protes- tocunun olduğunu. INano'nun burosunu korumaya çalışan 4 guvenlık gorev lısının de yaralandığını açıkladı Olayın. Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında meyda- na geldığını açıklayan polıs, bakanların guv ende olduğu- nu bıldırdı Başbakan \a- no'nun nerede oldugu henuz bılmmezken bırgazetecı.rnu- halefetten bır kışının dev're- ye gırmesının ardından, ba- kanların arabalanyla bına- dan ayrıldığını gorduğunu açıkladı Nano'ya istifa çağnsı Demokraîık Partı'nm lı- den eskı Dev let Başkanı Sa- li Berişa. partı bınasının bal- konundan gostencılere hıta- ben yaptığı konuşmada Baş- bakan Nano'yu uyardı v e "24 saat icindeistifa etmemcsi ha- linde. felakete yol açacak olay- larla karşı karşıya kaluıaca- ğını" soyledı Benşa'nın konuşması sıra- sında. partı onundekı kızgın grup "Fatos Nano'ya ölüm" sloganlan attı Gorgu tanık- lan. muhalefet yandaşı sılah- lı gruplann. Tıran'ın 30 kı- lometre guneydoğusunda bu- lunan Kavaca yakınlarında- kı bır anayola barıkat kur- duklannı anlattılar Bu arada. Içışlen Bakanlığı Haydan'nın olumuyle ılgılı bılgı verene. 50 bın dolar ıle 100 bın do- lararasında odul venleceğı- nı açıkladı Muhalefet lideri Beşlagiç 'Bosna banşı sallantıda' EMEL 4KÇ4LI Bosna-Hersek'te hafta so- nu gerçekleştınlen genel se- çımler beklenenden daha du- şuk katılımla sona ererken muhalefettekj Bosna- Hersek Sosyal Demokrat Partısı "nın Tuzla kantonu başkan aday ı. Tuzla Beledıye Başkanı Sefim Beşlagiç. seçımler hakkında- la duşuncelennı Cumhuri- yet'e aktardı Seçimlerden beklentileri- niz nelerdir? Seçimlerden. Bosna'ya de- mokrasının yerleşmesıne yar- dımcı olmasını ıstıyorum Bosna-Hersek Sosyal De- mokrat Partisi"ni nasıldeğer- lendirivorsunuz? Sosyal Demokrat Partı se- çımlere hazırdurumdadır Bız daha fazla çalışmak ve Bos- na'da kalıcı demokratık bır yonetımın yerleşmesı ıçın uğ- raşmaktan yanay ız Partinizin seçimlerden na- sıl bir sonuçia çıkacağını du- şunüyorsunuz? Yuzde 30 cıvan bır başan beklıyoruz Seçim, banş surecine nasıl bir katk) sağlayacaktır? Banş surecı, kalıcı olabıl- mesı ıçın şu ankı durumun- dan çok daha ıy ıye doğru gıt- melıdır Banş surecınden bah- setmemıze rağmen, Bosna da yoluna gırmemış ve banşı tehlıkeyı sokacak bır dolu problem mevcut Multecıler sorunu. savaş suçlulannın ya- kalanmasi ve çeşıtlı bolgeler- de geçerlılığını halen koru- yanmıllıyetçılık Busorun- lar devam ettığı muddetçe, Bosna"da demokrasıden bah- sedılemez Bundan dolayı. seçımie ışbaşına gelecekler bu sorunlar ıçın kalıcı çozum- ler uretmelıdırler Milüyrtcilik.şuan Bosna'da ne durumda? Savaş oncesıne gore mıllı- yetçıiık. ınışe geçmış olsa da federasyonun hem Boşnak hem de Hırvat tarafında ha- len katıtutumlarmevcut Sos- yal Demokrat Partı 'nın ama- cı bu katı tutumlan. her uç tarafa da hıtapederek aşaği se- v ıy eye mdırmek v e Bosna'da heretnık grubun kendını oz- gur hıssedebıleceğı demokra- tık bır ortam hazırlamak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog