Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

1 4 EYLÜL 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Vapur sefenlerine fırtına engeli • ÇVSAKKALE(AA)- Çanakkale Boğazfnda hızı saalte 7 0 kılometreye ulaşan fırtına denız trahğını olıunsuzetkılıyor Fırtına yüzünden. Gelıbolu- Lapsekı Kabatepe- Gokçeada araba \apuru Çanakkale-Gokçeada ferıboi seferlen vapıiamıyor Yetkılıler Çanakkale Boğazı nda geçış vapan gemılere sağlık. gumruk ve acente hızmetlennın de venlemedığını bıldırdıler Çanakkale Boğazı nda ulaşım. Çanakkale-Eeeabat araba vapurlan ıle saglanabılıvor Türk karasularının ihlaH • A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu)- tzmır ın Menderes ılçesı Ozdere beldesı sahılınde. Jandarma Kı>ı Gözetieme Karakolu mevkıınde Turk karasularma demırleyen Yunanbayrakh "Thomas- II ' adlı teknede bulunan 2'sı Italyan l'ı Arnavut uyruklu 3 kisı gozaltına alındı Emin Karaca'nın cezası onaylandı I İstanbul Haber Servisı - Alman Leo A Muller'ın Gladyo adlı kıtabının çevımının onsozunde ver alan açıklamayla ılgılı olarak Terorle Mucadele Yasası uyannca 20 ay hapıs cezasma çarptınlan T\ S Yonetım Kurulu uyesı Emın Karaca'nın cezası \argıtay tarafından onaylanarak kesınleştı Aksoy, Boğaz'ı yüzerek geçti • İstanbul Haber Servisi - Sınema sanatçısı \eşe Aksoy. çe\re \e denız kırlılığıne dıkkatı çekmek dun İstanbul Çevrt Üerneğı ^ ^ DenîztemızTurmepa uyesı olduğunu ka>deden Aksoy. "Denızlenn ınsanyardımı olmaksizın va^ama şansı azaldı" mesajını \ermek ıstedıgını vurguladı Kontrolörler tatbikatta • İstanbul Haber Servisi - Devlet Hava Meydanlan Işletmesı (DHMÎ) bunyesınde67 donem temel ha\a rrafık kontrol eğıtımı alan 21 kursıyer. dun Hezarfen Havaalanf nda konrrolor \e pılot olarak uygulama>aptı Başörtüsüyle cinayet • İstanbul Haber Servisi - Ba> rampaşa'da dun e\ ıne alkollu olarak gelen > ılmaz Keser(36) ıkı kızı tarafından başortusuv le boğuldu Yetkılıler. Keser'ın. kızlan P vaşındakı Ç K ve 16 yaşındakı K A K tarafından oldurulduğunun behrlendığını bıldırdıler Ç K ve K A K'nın gozaltına alındıği. olavla ılgılı soruşturmanın surdurulduğu bıldınldı Ağaca asılı bulundu • istanbul Haber Servisi - Şışlı Ful>a Caddesı Bardak Baba Turbesı > anında ağaca asılmış bır erkek cesedı bulundu Yetkılıler, uzennden kımlık çıkmayan kışının ıntıhar etmış olabtleceğını belırterek cesedm istanbul A.dlı Tıp Morgu'na kaldınldığını bıldırdıler Fabrikada yangın • İstanbul Haber Servisi - Sefakoy 'dekı Setko Duğme Fabrıkasi'mn çatı katında yapılan onanm sırasında. kaynak makınesının kıvılcımlannın sıçraması sonucu çıkan vangın. kuçuk çapta maddı hasara neden olda Mff'ten ödül • istanbul Haber Servisi - VIEF Dershanesı. ' unnersıteye gıns • sınzv lannda dereceye gıren 54 oğrencisine toplam 4 mıhar 50 mılvon lıra para oddu verdı BAYKAL, SEÇİMLEİLGİLİÖNERİGELMESİDURUMUNDA TUTUMLARININMECLİS'TE GÖRÜLECEĞİNİSÖYLEDÎ 6 CHP tavrıın değiştirmedi'4NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Baş- kanı Deniz Ba>kal. Başba- kan Mesut Y ılmaz ı seçım tanhı konusunda "azat et- tiğine'* ılıskın açıklamay ı "Iki seçimin birlikte ya- pümasının CHP'nin em- rivakisi olarak değil de anayasanuı emri oiduğu- nun anlaşılması için yap- üğuıı"soy!edı CHP'nin ^eçımlerle ılgılı tavrında degışıklık olmadığını one suren Baykal huku met ortaklanmn Meclıs'e yenı bır seçım onensı ge- tırmesı durumunda partısı- nın tutumunun "orada yaşa- nıp görüleceğinr vurguladı Bavkal dun Karadenız gezı- sı donuşunun ardından. Anka- ra'da 2 Huseyın Gazı Kultur Şenlığı'nekatıldı Konuşmasının • CHP lıden Baykal, Turkıye'de siyası ıstıkran ortadan kaldıran temel unsurun hukumet ortaklarının kararsızlıklan \e tereddutlen oldugunu belırterek "Bu şekılde goturmelen mumkun değıl Ne bırının dedığıne gıder, ne otekının Ortada Meclıs'ın bır karan \ar Bunlar oy verdı, onlar katkı yaptı Onu değıştırnıe konusunda bır parlamento çoğunluğu oluşturabılırlerse. hıç mesele >ok oluştursunlar" dedı ardından gazetecılenn sorıılarını va- nıtlayan Bavkal seı,ım tanhı ıle ılgılı tartısmaların "birdenbire** venıden canlandığını belırterek hukumetın "ne istediğini bilnıc/ bir halde" oldugunu soyledı Başbakan WdınuiM Bülent Ecevit ın seçımlenn 1998 sonuna çe- kılebıleceğı açıklamasina karsın Baş- bakan Mesut Yılmaz'm da her ıkı se- çımın 1999 Martı ndan sonra yapıla- bıleceğını açıkladığını anımsjtdtı Bav- kal $u goruslen dıle getırdı •'Bu şeUlde goturmelen mumkun değil. Ne binnin dediğine gider. ne ote- kinin. Ortada Meclis'in bır karan var. Bu karan da birlikte oluşturdular. Bunlar ov verdi,onlarkatkıvaph.Onu değiştirme konusunda bir parlamento çoğunluğu oluşturabilirlerse, hiç mese- leyok oluştursunlar. BizCHPolarakbu tartışmalann. bu teredduderin, bu >az- boz anla\ışının. aldığı karan değiştir- me çabasının tamanıtn dışındayiz. Ka- rarli. hıtariı. ilkeli bir biçimde biz tutu- munıuzu siırdurme\e devam edivo- nız." Ba>kal gazetecılenn sorusu uzen- ne Ba^bakan Vr ılmaz ın dun Ereğlfde seçımle ılgılı olarak vaptığı açıklama- larıdeğerlendırdı Bavkal "Başbakan. iki seçimin birlikte \apılmasımn CHP'nin emrikavisi olarak değil de ana>asanuı emri olduğunun anlaşılma- sı için yapılması gerekhğinı sovluyorsa doğru so> lemıştır. \ma daha oncesöy- ledikleri bu değildi. Bi/ onun soyledik- lerinin geçersizliğini ortaya koymak icinaçıklamalarşapük" dedı CHP Genel Başkanı. hukumetın ne ıstedıgını bılemez bır halde oldugunu belırterek "Turkiye'de istikran orta- dan kaldıran temel unsurun hukumet ortaklarının zihni karmaşasL kararsız- bğı >e tereddudunun oluşturduğu böy- lece bir kez daha aydınlığa kavuşmuş oluyBr" dedı Baykal. hukumet ortak- lanmn seçım tarıhının değıştınlmesı- ne ılışkın onergeyı TBMM'ye getır- melen durumunda ne yapacaklannın sorulması uzerıne "Mecysegelirseora- dayaşar,goruruz" yanıtım verdı Seçım tanhı ıle ılgılı olarak ı> çev- relennın ve toplumun çeşıtlı kesımle- nnın de goruş bıldırdığme dıkkat çe- ken Baykal. seçım tanhını "çorele- rüı" değıl, ancak halkın temsılcısı olan TBMM'nın belırleyebıleceğını \urgu- ladı Denız Baykal, hukumetın destek- leyıcısı olmadıklannı muhalefet par- tısı olduklannı v urgularken hukumetın devamı konusunda kımseye soz ver- medıklennı anımsattı Baykal, şenlık sırasında halka hıta- ben yaptığı konusmasinda da sıyesetm gundemı ıle toplumun gundemı ara- sında kopukluk oldugunu, sıyasetın kendı ıç çekısmelerıyle uğraştığını soyledı Baykal toplumun eşıtlık, oz- gurîuk, adalet. hak ıstemesıne karsın sıyaietın çıkara teslım oldugunu, çete- lenn. mafyanın cınt attıgı bır alan ha- lıne geldığını kaydettı Baykal. "Top- lumu siyasete mi teslim edeceğiz. siya- seti topluma mı uyduracağız" sorusu- nuyonelttı Baykal. toplumun dunya- sında yerı olmayan davranislann sıyasetten de temızlenmek zorunda ol- dugunu vurguladı Avrııpa 'ya kaçakyollardan gitmek isteyenlerin çoğıınluğunu Kuzey Irakhlar oluşturdu 'Unuidayolcıduk'Muğktikm başbyor O Z C V s O Z G l R MLĞLA- Muğla kıvılan ulkelennden kaçanlann Avrupa ydget,ısınde kulkındığı en onemlı ıllegal yollardan bırı lulıne geldı Ozellıklc Bodrum ve Datçj kıvılanndan teknelerle kıtleler halınde denıze açılan kaçaklann bır kısmı landarma ve pohs taratından yakalanıvor Muğla'da son olarak Bodrum ve Datça'dan vurtdısına çıkmava çalısan toplam 350 kışı yakalandı ^akalananla^n arasında Irak Iran ve Turk yurttaşları bulunuyor Ulkelennden umutlannı kesen kaçaklann, ınsan tacırlen tarafından kışı başına 300 ıle 900 <\BD Dolan karşılığında Batı'ya geçınldığı belırtılıyor Bu yıl yurtdışına çıkmaya çalışanlann sayısı sımdıden 1146'ya ulaştı Geçen yıl ıse bu rakam 540"ta kalmıştı Muğla Emnıyet Mudurluğu Pasaport Şube Mudurluğu yetkılılen ıle jandarma, yakalanan sanıklann çoğunluğunun pasaporrunun bulunmadığını. bu nedenle sınırdışı ışlemlennde buyuk guçlukler yaşadıklannı belırttıler Pasaportu olanların ıse zaman zaman ulkelen taratından kabul edılmedıgıne dıkkat çeken yetkılıler "Bazen vu/lerce insan avnı anda yakalanıvor. Bu insanların sorgusu da u/un zaman alıyor. Sorgularından sonra sınırdışı işlemleri surerken onlara hizler bakıyoru/. Bu konuda elimizdeki odenekler sınırlı. Çoğu /anıan arkadaşlarla kendi aramızda para toplayıp onlar için harcıyoruz" dedıler Vakalanan kaçakların ı,oğu zaman resmı ı>lemlennın tamamlannıasından sonra serbest bırjkıldıömı belırten Esenyurt'ta el emeğî kerınesi Esenvurtlu kadınlar dün Bahçeşehir'de el emeği kermesi duzenlediler. Kermesin açıtaşuu vapan Esenyurt Beiediye ' ^ Başkanı Dr.Gıirbü/Qjpan, amaçlannın pazar kurmak olmadığım belirterek "Göçle geten kadmlanmı/a bir olanak sağlamak. onlan iiretime katarak ailelerine katkıda bulunmakve el emeklerini değerlendirebüeceklerini kanıtlamak istedik" dedi. Kadını yok say maya çalışanlara karşı yine kadımn verdiği mücadelev i göstermek istediklerini anİatan Çapan, "Çünkıi kadınlanmız hayata katıldıklan surece, Türkiye karanlıkta kalnıayacaktır. İstiklai Savaşfıun temel taşlan kadınlannıızdır. REFAHYOL hükümetinin gidişinde tencere, tava çalma, ışık sondürme eylemJerini gerçekleştirenJer de yine kadınlarınıı/.dır" diye konuşfu. yetkılıler. "Bu da caydıncı olmuyor, aksine özendirici bir durum söz konusu" dıye konu^rular Her yakalandıklannda serbest bırakılan goçmenlenn. bazen kuçucuk çocuklarıyla birlikte kaçmak ıçın \fuğla kıyılanna geldıklen gozlenırken, 1998 yılı ıçınde ınsan tacırlığı yaptığı belırlenen 20'ye yakın kısı gozaltına alındı Turkıye uzennden Batı'ya gıtmeye çalışanlann çoğunluğunu Kuzey Iraklılar oluştururken. daha sonra lranlılar. Afgan ve Pakıstan y urttaslanyla Turkler yer alıyor Turk yetkılıler. ınsan tacırlennın. genellıkle Guneydoğu'dan ulkeye gınş yapan goçmenlen, kamyonlarla tstanbul'a getırdıklennı. burada bır haftaya yakın beklettıkten sonra tekrar kamyon ve otobuskrle Ege kıyılanna goturerek Yunanıstan uzennden Avrupa'ya transfer etmeye çalıştıklannı açıkladılar Geçen yıla oranla goçmen sayısındakı artışın Batı'nın bu konudakı esnek tutumundan kaynaklandığını belırten vetkılıler, "Bunun yanı sıra sınırdışı işlemJerindeki gûçlükler, kaçaklan ulkelerinin kabul etmemesi ve çoğunluğunun Turkiye'deki resmi işlemlerinin ardından serbest bırakılması da sayının artmasuıda etkili oluvor" dedı Hukukçulardan tepki 'Memurin muhakematıyla demokrasi olmaz' • Çete, yolsuzluk, suııstımal, ışkence suçlanna kanşan devlet memurlan ıçın Memunn Muhakematı Yasası'nın koruyucu kalkan ışlev ını gördüğü belırtıldı. NEC4Tİ 4\GIN İZMİR - Suç ışleyenın ayncalığı olmaz goru^unu savunan hukukçular, Me- murın Muhakematı Yasa- sı'nın (MMY) kaldınlma- ması durumunda. Turkı- ye'de ışkencenın engellene- meyeceğı ve hıçbır zaman demokrasıye kavuşulama- yacağını savundular Çete. yolsuzluk, suııstı- mal, ışkence suçlanna kan- şan kamu gorevlılerı ıçın adeta koruy ucu bır kaJkana donuşen Memunn Muha- kemat Yasası hukukçular- ca adıl yargılamanın onun- de bır engel olarak gosten- lıyor Orneğın Baki Erdo- ğanın duruşmasında gaze- tecılere saldıran polıslerle ılgılı Aydın II ldare Kuru- lu, "polislerin yargılanma- lanna gerek olmadığı" ka- ran vermıştı Bu karann ar- dından polısler hakkında adlı vargılama yolu kapa- tılmış oldu Son olarak da hakkında bırçok suçlama bulunan Izmır Buyuk>ehır Beiediye Başkanı Burhan Özfatura, Içışlen Bakanı Kutlu Aktaş'ın beledıyeyı zıyaretınde Memunn Mu- hakemat Yasası'nı savun- muş ve "Eğer bu kanun kaikarsa bürokratlar var- BM raporuna göre Çin ve Hindistan gibi nüfus açısından iki devi barmdıran Asya en kalabalık kıta Dünya ıriifiLsıı 6 milyar suumıa dayandı AJNKARA (AA) - Bundan 2000 yıl once 100 mılvon dolav larında olduğu tahnıın edılen dunya nufusu 6 milyar sınınna dayandı Bırlesmış Mılletler Nufus Fonu (LNFP-\) 1998 vılı raporuna gore. dunvada 1998 ıtıbany la 5 milyar929 8 mılyon ınsan yasıvor Dunya nufusu- nun yuzde 60 5 ı Ç ın ve Hindistan gı- bı nufus açısından ıkı devı ıçınde ba- rındıran 3nıılyar588 9mılyonnufus- lu Asya'dayaşıyor 29 5mı!yonnufus- la en kuçuk kıta olan Okvanubya ıse dunya nufusunun sadece yuzde 0 5ı- nı banndınyor Llkeler arasında Çın, bır milyar 255 1 mılyon nufusla ılk sıray ı alırken Hindistan 975 8, ABD 273 8 mılyon nufusla ıkıncı ve uçuncu oldular Çın, dunya nufuMinun yaklasık beşte bın- nı (yuzde 21 16), Hindistan yaklasık altıda bınnı (yuzde 16 46). ABD ıse yırmı bırde bınnı (yuzde 4 62) bann- dınyor Rusya. 147 2 mılyona genle- yen nufusuyla, 147 8 mılyon nufuslu Pakıstan 'ın da ardına duşerek 7 oldu Turkıye 63 8 mılyon nutusla. daha once daha tazla nufusa sahıp olduğu Mısır'a geçılerek 17 sıray a ınerken. komşulanndan Iran 73 1 mılyon nu- fusla 14 .Irak 21 8 mılyon nufusla 45 , Sunye 15 3 mılyon nufusla 57 , Yuna- nıstan 10 6 mılyon nufusla 70 , Bulga- nstan 8 4 mılyon nufusla 83 . Azer- baycan 7 7 mılyon nufusla 87 , Gurcıs- tan 5 4 mılyon nufusla 102 . Ermenıs- tan 3 6 mılyon nufusla 122 oldu Bol- gede ozellıkle Iran hızlı nufus artışıy- Ta dıkkat çekıyor 1975 yılında 403 mılyon nutusa sahıp olan Turkıye'den yaklasık 8 mılyon az nufusu bulunan tran. aradan geçen 23 yılda Turkı- ye'nın nufusunu 9 3 mılyon geçtı 1975-1998 donemınde Turkıye'nın nufusu 23 5 mılyon artmasına karsın Iran'ınkı 41 mılyon arttı Dunya ekonomısı ve sıyasetınde hâ- kım olmak ıçın buyuk nufuslu olma- nın çok da gereklı olmadığı bazı ulke- lerde nufus net bır bıçımde artış gos- terdı Şu anda dunya ekonomısının, bır ol- çude de polıtıkasının belırleyıcılen olan gehşmış yedı ulkenın oluşturdu- ğu G-7 ulkelennden ABD nufusta 3 , Japonya 8 . Almanya 12 . Fransa 20 . Ingıltere21 ,ltalya22 .Kanadaıse34 sıray ı aldı Dunyanın en onemlı eko- nomılenndenbınolanlsvıçre 7 3 mıl- yon nufusuyla ancak 90 sırada yer alırken onemlı bır ekonomık \e aske- n guç olan Israıl 5 9 mılyon nufusla 101 'ıncılıkte kaldı En büyuk ıhracat- çı guçlerden Sıngapur ıse 3 5 mılyon nufusla sıralamada 126'ncı oldu 66 DELEGE OY KULLANDI Ziya Sonay yeniden TGS Genel Başkanhğı'na seçildi TGS Başkanı Ziya Sonay İstanbul Haber Servisi - Turkıye Gazetecıler Sendıkasf nın (TGS), Gazetecıler Cemıyetı Burhan Felek Salonu'nda oncekı gun başlayan 15 Olağan Genel Kurulu. dun vapılan seçımlerle sona erdı Genel başkanlığa Ziya Sonay "ın yeniden seçıldığı seçımlerde Ercan Sadık İpekçi genel sekreterlığe. Hasan Ercan genel malı sekreterlığe getınldı 183 delegeden 166'sının ov kullandığı seçımlerde. TGS Yonetım Kurulu uyelıklenne Şiikran Soner, Bayram \aşlı. Şiıkrıi Akın, İrfan Başçuhadar. Ender Ertekin. denetleme kuruluna \li Can Buiut Giılen Turker v e Tuncay Yıldınm dısıplın kuruluna ıse Celal Akgün. Halil Hüner, MutluMeteve Esûı Yüdunm seçıldıler TGS'nın Turk-tş kongre delegelerı de Ziya Sonay, Şukran Soner, Ercan Sadık İpekçi v e Ertuğrul Mavioğludan olustu 'Çeteniıı değÜ, doğaııuı veşilini koruyun' ması öncelikli 200 ekolojik bölgedenfoiriolan Fırtına \ adisi'ne yapdacak hidroelektrik sanrralını doğavi kat- ledeceği gerekçesivle protesto etti. Kadıköy İskele Meydam'nda toplanan girişim üyelerinin yaptıklan basın açıklamasında böigedeki canlı tiırierinin ortadan kalkacağı v urgulandı. -Çetenin veşiüni dcgil. doğanın ye- şUini koruyun" pankartlan açan ve horon tepen topluluk olaysız dağıldı. (Fotoğraf: KAAN SAĞANAX) gıianuım diye iş yapmak- tan korkacaklardır" de- mıştı Konuyla ılgılı goruşlen- nı aldığımız hukukçular- dan tzmır Barosu Baskanı Turan. Bakı Erdoğan dava- sını ornek gostererek ^un- lan soyledı "Cumhurivet oncesi bir dönemden kalan bir geçki yasa (Memunn Muhake- matı Hakkında Kanunu Muvakkat), Aydın'da oldu- ğu gibi yine karşunı/a çık- tı. Şimdi ü idare kurulunun aldığı karara baktığımızda birtakım yasalardan bahis- le birtakım hukuki yorum- lar yapılıyor ve sonuçta sa- nıklann yargılanmasına y- er olmadjğına karar verili- yor. Karann altındaki im- zalara bakıyoruz. hiçbiri hukukçu değil. Mesela hu- kuk işleri mudurunun bu kurulda bulunması lazım, ama goruyoruz ki bu kad- ro munhal. Diğerleri vali yardımcısının başkanhğın- da toplanan defterdar, ba- yındırhk ve iskân muduru, sağlık mıidıir vekili, tarım ve köy işleri mudur vekili, milli eğitim nıudurü. Şimdi boyle bir kuruldan hukuk üretiliyor, adeta yargı kara- n veriUyor. Görülüyor ki bu yasa kalknıadıkça Türki- ye'nin demokratik olarak herhangi bir gelişme göster- mesi mumkun değüdir." Çağdaş hukuk normlan- na gore suç ışleyenler ara- sında ayncalık yapılamaya- cağını vurgulayan avukat Arif All Cangı MMY'nın kesınlıkle kaldınlması ge- rektığını soyledı Yasadakı ozel koğuşturma yontemı yuzenden suç ışleyen bır- çok devlet memurunun, yargıç karşısına bıle çıkan- lamadığını belırten Cangı şu goruşlen dıle getırdı "Bu yasa, bazı durum- larda kalkan olarak kulla- nılıyor. Suç işleyen devlet memurlan hakkında son- radan dava açılsa bile za- manaşımı nedeniy le gerçek yargılanıa yapılamıyor. Mahkemelerce açıkça hu- kuka aykın olduğuna ka- rar verilen pek çok idari iş- lem, uygulanmaya devam ediliyor. Örneğin Karşıya- ka çok katlı otopark inşa- atında. Kordon dolgu yo- lunda olduğu gibi kamu kaynaklannı çarçur eden- ler bildiklerini yapıyorlar. Hukuka aykın idari işlem- lerin uygulamaya devam edilmesL suç işleyen kamu görevlilerinin, hiçbir ceza almadan görevlerinin ba- şında kalmaları nedeniyle yurttaşm hukuk guvenliği duygusu ortadan kalkıyor. Cangı M\l\ 'nın ceza yargılaması teknığıne tu- muy le ay kın oldugunu. hu- kukçu olmayan kışılerın hukukçu gıbı karar verdık- lennı vurgulayarak "Uygu- lanmaması gereken haller- de dahi bu yasanın uygu- lanması nedeniy le pek çok işkence samğı mahkûm ol- mamış. aksine terfı etmeleri sağlanmıştır" dedı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog