Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

1 -» EYLÜL 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Johnson'dan fcindai'aziyaret • AJVKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Norveç tnsan Haklan ve Kalkınma Bakanı Hilde Johnson, dün İHD Genel Başkanı Akın BiTdal'ı evinde zıyaret etti. Bia-dal, sağlık durumu haikkiDda bılgi \ erirken gelecek ayın başında işinin ba^şına doneceğini kaydetti. Birdal. Johnson'un saJ<Jınnın nedeninin ve sorumlulannın bulunup bulunmadığını sorması iizerine, letıkçilenn yakalanmasına karşın saldınnın arkasındaki asıl gücünorta>a çılcanlamadığını söyledi. Demirel'in sağlık durumu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in sağlık durumunun "'fevkalade iyi" olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanlîğı Basın Merkezı'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in sağlık durumu ile ilgili olarak bazı basın yayın organlannda haberlerin yer aidiğı kaydedilerek şöyle denildi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın özel doktoru ve Sağlık Başdanışmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in sağlık durumunda hiçbir sorun bulunmadığını belirtmişler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunun fevkalade iyi oldugunu bildirmişlerdir." Mevsimlik işçilerin çilesi • ZONGULDAK (Cumhuriyet) - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli illerde çalışan 29 bin mevsimlik işçinin iş akitlen askıya alındı. Mevsimlik tşçilerie Dayanışma Demeği Genel Başkanı Ali Aydoğan, kararda bundan böyle her ^fıd'&Hçm ıki aylık J l '~* hlzrrlef İfcti y'âpılacağırhh' E 1 ' belirtildiğini kaydederek "'Durumun düzeltilmesı için 11 ilde komisyon kurduk. TaJeplerimizi iletmek için DSP genel merkezinden görüşme talep ettik. Ancak görüşme isteğimize yanıt verilmedı" dedi. Aydoğan. sorunun bugüne kadar çözümlenmemesinden siyasi iktidann sorumlu oldugunu ileri sürdü. Anadol, CHP'ye başvurdu • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Kemal Anadol. üye olmak için yeniden CHP'ye başvurdu. 1973 yılında CHP Zonguldak MiIIetvekili olarak parlamentoya giren Anadol. 1977 yılında yine aynı bölgeden seçilerek 1980 yılına kadar parlamentoda görev yaptı. 12 Eylül'den sonra açılan Banş Derneği davasında tutuklu olarak yargılandı ve bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra beraatetri. 1987'de SODEP'ten lzmir Milletvekili seçildi. Sosyalist Birlik Partisi ve Yeni Demokrasi Hareketi gibi partilerin kuruculan arasında yer aldı. Anadol'un başvurusunu CHP Karşıyaka tlçe Örgütü'ne yaptığı öğrenildi. Halkçılık programı • İstanbul Haber Servisi - İşçi Panısi (İP) İstanbul ll Orgütü, Atatürk ve arkadaşlannın "halkçılık programf'nı TBMM'ye sunmasının 78. yıldönümü nedeniyle AKM'de bir toplantı düzenledi. Ressam Bedri Baykam'ın resimlerinin sergilendiği toplantıda koşan tP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Atatürk'ün 13 Eylül 1920'de TBMM'ye sunduğu halkçılık programının, "'Türkiye " adının ilk defa kullaruldığı bir belge olduğuna dıkkat çekti. Bakan Özsoy, Danimarka'da • İstanbul Haber Servisi- Sağiık Bakanı Halil tbrahim Özsoy. Kopenhag'da yaplacak Dünya Sağlık Örgûtü (WH0) 48. Avrupa Böl^e Toplantısı'na katılmak üzere dün Daıimarka'ya gitti. CHP liderinin seçim için Yılmaz'ı serbest bıraktığına ilişkin açıklaması 'manşet işgali' olarak nitelendi ANAP, BaykaPı ciddi buhnadı• DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit, Meclis'ten karar çıkmasına karşın hâlâ seçim tarihinin tartışıldığına dikkat çekerken. DTP lideri Cindoruk, seçim tartışmalannın artık "bıkkınlık" verdiğini söyledi. Haber Merkezi - CHP Genel Başkanı Deniz Bajkalın, 2 seçımin birlikte yapılmasına kar- şı çıkan Başbakan Mesut Vılmaz'ı seçim tari- hini belirleme konusunda serbest bıraktığı yö- nündeki açıklaması. hükümet ortaklan tarafın- dan tepkiy le karşılandı. Yılmaz. Baykal 'ın açık- Iamalannın hukuken geçersiz oldugunu vurgu- larken ANAP Grup Başkanvekilı Uğur Aksöz. CHP'nin desteği olmadan Meclis'ten ne yenı seçim karan ne de yenı bir yasa çıkaramayacak- lanna dikkat çekti. Aksöz. •'Baykal bunu bile bile azat ettim diyor. Bu abesle iştigalden başka birşey değil.gazete manşetierini fu/uli işgal" dı- ye konuştu. DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit ise. seçim konusunun hâlâ tartı- şılmasına dikkat çekti. DTP lideri Hüsamertin Cindoruk ise seçim tartışmalannın artık "bık- kuüık" verdiğini belirtti. Başbakan "ın 19 Eylül Cumartesi günü top- lanacak partisinın merkez karar yönetim kuru- lu (MKYK) toplantısından sonra seçim konu- sunda çok önemli açıklamalar yapacağını ak- taran Aksöz. Baykal ıle de yeniden görüşebile- ceğini bildirdı. Baykal'ın. 2 seçimin bir arada yapılmasına karşı olan Yılmaz'a y enı tarihi be- lirleme konusunda inisıvatif tanıdıgını belirten açıkJaması ANAP'ı latmin etmedı. ANAPyö- netimi. CHP'nin desteği olmadan Meclis'ten yeni bir kararın çıkmayacagına dikkat çekerken Baykal'ın açıklamalarının "samimi olmadığT görüşünde. ANAP Grup Başkanv ekıli L'ğur Aksöz. Bav - kal'ın her zamanki üslubuyla "rikzak" çızdi- ğini ileri sürdü. Baykal'ın bıryandan seçim ta- rihi ile ilgili Başbakan'a yetkı verirken bir yan- dan "destek vermem" dediğını anımsatan Ak- söz. "Eğer Baykal da iki seçimin bir arada ya- pılmasını istemiyorsa bu konuda önerge verir, destekleriz. Yok eğer destek \erme>ecekse bu konuvu gündeme getirmenin de anlamı yok. Başbakan. Ba> kal'a bir söz verdi; o sözünde de dunıvor ve sonuna kadar da sadık kalacaktır" DTP lideri Cindoruk dün İstanbul Dedeman Oteli'nde diizenlediği basın toplantısında partisiııin "Yeni bir cumhuriyet, yeni bir demokrasi" istediğini belirterek seçim tartışmalannın bıkoncı bir noktaya geldiğini ve yozlastığını söyledi. (Fotoğraf: A A) dedi. Ereğli Limam'nın açılışına katılan Yıl- maz ise "Sayın Ba>kai tarafından azat edilmiş olmaktan çok mutlu olduğumu söyleyemenT dedi. Muhabirimiz Tank Yümaz'ın sorusunu yanıtlayan Yılmaz. seçim karannın Baykal'ın ihtiyatsız ısran üzerine alındığını belirterek Baykal'ın erken seçimin iptali için bir önerge vermesı gerektiğini söyledi. ANAP olarak baş- tan ben erken seçim isteği içinde olmadıklan- nı yineleyen Başbakan, partisinin erken seçim konusunda hiçbir önerge vermeyeceğini: CHP ya da dığer partiler tarafından seçimin iptali için verilecek önerge) i ise destekleyeceklerini belirtti. Yılmaz. 1999 yılı içinde hangi tarihte alınırsa alınsın iki seçimin birleştirilmek zo- runda oldugunu \e 2000 yılının mart ayından sonra yapılması gerektiğini söyledi. Baykal'n açıklamalannı hukuken degersiz oldugunu be- lirten Başbakan. "Batkal beni azat ettiğine gö- re bundan sonra görüşebiliriz" dedi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı YaşarOku- yan. partı olarak seçim tarihinin değiştinlmesi yolunda bir tekliflerı olmadığını söyledi. Oku- yan. dün Atatürk Havalimanı ŞerefSalonu'nda düzenlediği toplantıda, seçim tarihi konusunda- ki görüşlerini de açıkladı. Okuyan. bir soru üze- rine erken seçim tartışmalannın gittikçe hız ka- zandığına dikkati çekerek "ANAPolarak bizim seçim tarihinin değiştirilmesi yolunda bir tekli- fimizyok" dedi. Son siyasi gelişmeleri değerlendırmek ama- cıyla dün tstanbul'da Dedeman Oteli'nde bir toplantı düzenleyen Cindoruk, seçımle ilgili tartışmalann bıktıncı bir noktaya ulaştığını hat- ta yozlaştığını söyledi. Cindoruk. "İlk başta düşünerek, taşınarak, ülke menfaadan dikka- te alınarak verilmeyen bir seçim karan. uzuo tartışmalara yol açmışur" dedi. Bayka 1" ın ön- cekigün sö> ledigi "Ben Başbakan'ı azat ettim. Seçimleri uygun gördüğü gibi yapabilir1 " sözle- rine atıfta bulunan Cindoruk şunlan söyledi: "Hatta bu tarOşmalar o hale geldi ki bir parti başkanı diğer bir parri başkanını azat ettiğini söyleyebilmektedir. Kölelik rejimleri dünyadan kalkalı asuiar oldu. Kimse kimseyi azat ede- mez. Demokrasi sistemi içinde eğer çıkıp böyle bir şey söyleni)orsa orta>a birçıkarçıknor: De- mek ki birisi birisini esir almış." Bu sözlerin bir özeleştiri oldugunu \urgula- yan Cindoruk, ülke kaderinde çok önemli rol oynayan seçim kararının "dayatmalaria" alı- namayacağını kaydetti. Hüsamettin Cindoruk. seçim kararı alırken partilerin değil. ülkenin menfaatının düşünülmesı gerektiğini belirte- rek dün\a ekonomik bir krıze girerken Türki- ye'de seçinılerin yapıhnasının yanlış bir karar oldugunu \urguîadı. Rahşan Ecevit ise TBMM'nin büvük çoğun- luğunun o>u\ la seçim kararı alınmasına karşın konunun halen tartışıldığına dikkat çekti. Ece- vit. "İki seçimin bir arada mı. ayn a\n mı ya- pılması tartışılırken hesaplannı DSP'nin >erel >önetim seçimlerinde başanlı olamayacağı dü- şüncesinegöre vapanlar. kendi kendilerini aldat- maktadırlar" görüşüne yer \erdi. Ecevit dün yaptığı vazılı açıklamada, parti- sinin genel seçımlerin yanı sıra yerel seçimle- re de "daha güçlü ve iddiah" hazırlandığını bil- dirdi. Parti yönetıminın bugün örgütlere gön- dereceği genelgeyle >erel yönetimler için aday- lığa uygun görülenlerin şimdiden saptanması- na başlanacağını açıklayan Ece\ it. "55. cumhu- riyet hükümetinde iktidar sına\ıru olağanüstü başanyla \eren DSP. \erel jönetimlerde de a\- nı başariM gösterecektir" görüşünü sa\ undu. DYP Genel Başkan Yardımcısı MehmetGöl- han da TBMM'den 488 mıllet\ekilinin oyuvla çıkan seçim karannın değıştiriîmesinin. Mec- lis'e olan gü\eni sarsacağını sö\ledi. Gölhan. Ba\kal'ın Başbakan'ı "azatettiği" >önündeki açıklamalarınaılışkin bir soru üzerine "Buger- çekten bizün>öniimüzden haklılığı görülme>en • bir söz oldu" dedi. BBP Genel Başkan Yardımcısı HanefıÇelik ise Baykal'ın partisını barajın altında gördüğü- nü. bu nedenle çarev i seçimden kaçmakta bul- duğunu söyledi. ANAP yasa önerisi getirecek 'Seçim parası denetlenmeli'ANKARA (UBA)- ANAP Bursa MiIIetvekili Ertuğrul Yalçınbayır. siyasi ahlak gereğince 18 Nisan'da yapılacak seçimler öncesinde bütün milletvekili ve belediye başkan adaylannın malvarlıklannı açıklamalan gerektiğini belirterek, TBMM açıldığında bununla ilgili yasa tasanlannın gündeme alınması için girişimde bulunacaklannı açıkladı. ANAP Bursa Milletvekili Ertuğru! Yalçınbayır, seçimlerde millet\ekillerinin harcadıklan paralann seçim ekenomisini etkilemese de, millervekillerinın ahlaklannı etkilediğinı söyledi. Yalçınbayır. seçimlerde halen milletvekili ve beledişe başkanı olan adaylann harcamalannın denetim altına alınması gerektiğini ifade etti. Yalçınbayır, belediye başkanlan ve bakanlann, önümüzdeki seçimlerde de aday olması durumunda. belediye imkânlan, bakanlık imkânlan ile seçimlere girmelerinin siyasi ahlakla ve fırsat eşitliğiyle de bağdaşmayacağını söyledi. Yalçınbayır. bütün adaylann ve partilerin seçime gitmeden önce kendi bütçelerini yapmalan, bunu seçim kurullanna venmelen ve ilan etmeleri gerektiğini bildirdi. Bu adaylann hangi kurumlardan vardım aldıklannı da açıklamalan gerektiğini belirten Yalçınbayır, "Mal bildiriminde bulunulmasına ilişkin yasa. sadece miUen ekillerini kapsnor. Bu yasa değiştirilerek. ada> lann da bu yasa kapsamına dahil olmalan sağlanmabdır. Milletvekili ve belediye başkam adaylan seçimden önce mal bildiriminde buhınmah ve bunu kamuoyuna da açıklamahlar. Açıkbk ve şefaflık böyle olur" dedi. Seçimde partilerin gözü îstanbuPda ANAP, îstanbul'da "medyatik ve uzlaştıncı" aday anyor. CHP büyük kentleri FP'den "kurtarma" ",-'•»•• peşinde. CHP'li Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'ın yeniden aday olmayabileceği belirtiliyor ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Milletvekili genel seçimlerı- nin ertelenmesi tartışmalan sürer- ken. siyasi partiler anayasa gereği geriye bırakılması olanağı bulun- mayan yerel seçimler için hazır- lıklara başladı. Aday belirlemele- rinde şu anki belediye başkanlan- nın avantajlı durumda olduğu be- lirtilirken. önseçim düşünülen par- tilerde adaylık yarışı yoğunlaştı. Başta istanbul olmak üzere bü- yükşehirlerin önemli bir bölümün- de işbaşında bulunan FP'li beledi- ye başkanlannı yeniden aday gös- terme karan alan parti yönetimi, olası yargı kararlannı da dikkate alarak alternatifler üzerinde çalışı- yor. Partilerin büyük önem verdi- ği İstanbul Beledive Başkanlığı için vapılacak yanş. yerel seçim- lerin odak noktası olacak. Siyasi partilerin beledive baş- kan aday adaylan yerel seçimler içinkollan sıvadı.TBMMaçıldık- tan sonra adaylık kulıslerinin yo- ğunlaşması beklenirken, önseçim yapılacak yerler de netleşmeye başlavacak. İktidann büyük ortağı ANAP ve Başbakan MesutYılmaz bu seçim- lerde başan göstermek için yoğun bir çaba harcayacak. Özellikle FP'nin elinde bulunan büyükşehir belediye başkanlıklarını almak için diğer partilerle işbırliği yolla- nnı da arayan ANAP. bu nedenle uzlaştıncı ve medyatik isimler üzerinde duruyor. ANAP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tstanbul millervekili AliTalip Ozdemir ile Fatih Belediye Başka- nı Sadettin Tantan şimdiden çalış- malara başladılar. FP'ye karşı libe- ral ve sol kesimden de oy almav ı hedefleyen ANAP yönetiminin bu kesimlerin de sıcak bakacağı bir isimarayışınagirdiği bildirildi. Bu çerçevede Türk Hava Yollan \'ö- netim Kurulu Başkanı Cem Koz- lu ile gazeteci L'ğur Dündar'ın adından söz ediliyor. ANAP An- kara Büyükşehir Belediye Baş- kanlığı için de Yılmaz'a yakınlı- ğıyla bilinen Ankara milletvekili Nejat Arseven'in şansının yüksek olduğu belirtildi. FP'nin önünü kesebilmek için iktidar ortaklan ANAP ve DSP'nin kimı yerlerde lokal bir iş- birliğine gıtmesı bekleniyor. Merkez sağ partilerden DYP ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için işadamı SakıpSa- bancı'va öneride bulundu. Ancak Sabancı'nın FP dışındaki partile- rin ortak adavı olmak koşuluyla adaylığa sıcak baktığını açıklama- sı venı arayışlan gündemegetirdi. DTP'li Yıldınm Aktuna'nm ise ts- tanbul büyükşehir belediye baş- kan adayı gösterilmek koşuluyla DYP'ye geçmek istediği kulisler- de dile getirildi. Başta İstanbul olmak üzere bü- yükşehirlerin önemli bırbölümün- de belediye başkanlıklanm elinde bulunduran FP de yerel seçimler için hazıriıklan erken başlattı. Bü- yükşehir belediye başkanlannı ye- nıden aday göstenne kararı olan FP yönetimi. Recep Tayyip Erdo- ğan hakkındaki dava ve Melih Gökçek'le ilgili soruşturmalan da dikkate alarak alternatifarayışı içi- ne girdi. DSP'de de adaylann belirlen- mesı için gözler Başbakan Yar- dımcısı Bülent Ecevit ile eşi. Ge- nel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit'e çevrildı. Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın Ankara Bele- diye Başkanhğı'na aday olmayı düşündüğü kulislerde dile getiri- lırken. İzmır için İzmir milletveki- li Ahmet Priştina'nın adı öne çık- tı. CHP'de adaylık için büyük ya- Melih Gökçek. .Ali Talip Özdemir. Sadettin Tantan. rış başladı. TBMM açıldığında, CHP'de öncelikle önseçim kavga- sı yaşanacak. CHP j önetimi, özel- likle büyük kentleri FP'nin elin- den "kurtarmak" için "parlamen- to dışı sola da nıesaj verebilecek" isimlerin aday gösterilmesi gereği üzerinde duruyor. CHP'de özellikle Ankara ve İs- tanbul belediye başkan adayiıkla- n için büyük bir yanş beklenirken; İzmir'de yanşın tl Başkanı Bülent Baratalı ile eski belediye başkanı Yüksel Çakmur arasında geçece- ği netleştı. CHP Ankara belediye başkan adaylığı için Murat Karayalçın, Doğan Taşdelen. Yılmaz Ateş. On- der Sav adları öne çıktı. Karayal- çın'ın "görev verilmesi" durumun- da aday olacağı belırtilirken Ateş ile Sav "ın aynı çizgide yer aldıkJa- n. bırınin aday olması durumunda diğerınin olmayacağı bildirildi. İs- tanbul için ise NurettinSözen.Zül- fii Livaneli. Rıdvan Budak'ın ad- lan ortayaatıldı. Lıvaneli aday ol- mayacağını söylerken. süreç için- de çok say ıda aday çıkacağı v e bü- yük bir yanş yaşanacağı bildirıldi. CHP'li Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'ın yeniden adaylık konusunda henüz karar vermediği. milletvekili adayı ola- bileceği kulislerde dile getirildi. CHP'li Kocaelı Belediye Başkanı Sefa Sirmen'ın ise yeniden aday olması beklenıvor. IRMIKIAYDIN ENGİN aengin " posta. cumhuriyet. com. tr Yok, yok, korkup yazılama- yan değil, basbayağı yazıla- mayan, üstesinden gelineme- yen biryazıdan söz ediyorum. Bilgisayann başına çöküp bugün şu "Clinton'ın şe- yi"nden söz edeyim dedim. Öyle ya gecemiz gündüzümüz Clinton'ın şeyi oldu. Adamca- ğızın şeyi üstüne yazılıp çizi- lenler artık gazete sayfalarına sığmıyor. Internet sörfçüleri son üç günü Clinton sayfasın- da dolanarak geçırdiler. Eh istesek de istemesek de oturma odalarımıza taşınan Clinton'ın şeyi üstüne yazma- mak olmayacak. Olmayacak da... Neyazılacak? llkin adamın suçunu anla- mayaçabaladım. Bu informa- tion sağanağında kolay iş de- ğil. Ama gene de suçun, elma yanaklı köylü kızı Monica Le- vinsky ile "Oval Ofis'te oral vaziyetler"den kaynaklanma- dığı anlaşılıyor. Clinton'ın suçu halkına yalan söylemek(miş). Eğer istifayı basmak zorunda Yazılamayan Bir Yazı... kalırsa, bu seks manyağı bir başkan olduğu için değil, hal- kına yalan söylediği için ola- cakmış. Peki suç buysa, Oval Ofis'te olup bitenler üstüne değme porno romanına taş çıkarta- cak bu sayfalar ve dosyalar dolusu aynntı niye? Adamın suçu yalancılıksa, yok Monica'nın bluzunu indir- di, yok eteğini kaldırdı; yok te- lefon çaldı, Clinton konuşur- ken Monica onun pantolonu- nun fermuarını açtı muhabbe- tinin pek bir anlamı yok. "Baş- kan 'ın bayan Monica Levinsky ile seksüel ilişki kurduğu anla- şılmıştır. O ise bunu inkâr et- mişti. Demek ki yalan söyledi. Başkanımız yalancıdır ve Amerikan Devleti'nin başında oturmaya yakışmamaktadır" dersin olup biter. Topu topu yarım daktilo sayfalık bir ra- pordur bu. Ama olan bu değil. inter- net'te kilo değil. megabayt'lık bir dosya var. Koskoca Was- hington Post, Clinton-Monica porno öyküsünü özel ek ola- rak okuyucuya verdi. Televiz- yonlar Oval Ofis'te olup biten- leri, neredeyse "konu manke- ni" kullanıp görüntülü habere dönüştürecekler. Kimitanıdık- lanm gazetelerini işyerinde okuyup. eve getirmiyorlar. Evin kızı, oğlu okumasın diye... Bu "muamma"y\ çözeme- dim. Çözemediğim için de işin bu yanını yazmaktan mecbu- ren vazgeçtim. • • • Bu kez şu "yalan söyleme suçu" üstünde durayım de- dim. "Valla, billa Monica ile iş bağlamadım" dediğinde Clin- ton ilk kez mi yalan söylüyor- du? Ya da bu yalan, onun tek yalanı mı? Bu sorudan da bir yere var- mak mümkün değil. Daha bir kaç ay önce Irak'a yeniden fü - zeler salmak üzere Clinton kolları sıvadığında ortaya attı- ğı gerekçeler ne kadar "doğ- ru" ve ne kadar "yalan"d\ siz- ce? Çok değil birkaç yıl önce, Bosna'da Sırp silahları Boş- naklar üstüne ölüm yağdırır- ken, neden elleri kolları bağlı seyretme gerekçesini açıkla- yan Clinton doğruyu mu söy- lüyordu? Bugün "Vay bu başkan ya- lancıymış" diye yere göğe sığ- mayan.durdizgintanımayan- lar, o günlerde söylenen ya- lanların mı farkında değillerdi. yoksa o tür "yalanlar" Ameri- kan ahlakında yalandan mı sa- yılmıyor? • • • Gördüğünüz gibi bu soruda da çuvalladım. Ama bir kere bilgisayann başına çöküp Clinton'ın şeyi üstüne yazma- ya koyulmuşum. Son bir çaba ile "Acaba Monica bahanesiy- le Clinton'ı yemek isteyenler kimler ve neden Clinton 'ı ye- mek istiyorlar" sorusunu önü- me koydum. Soru bana baktı, ben soru- ya? l-ıh. Kıvıramadım. Bari okuyucuya karşı "ya- lancı" konumuna düşmeye- yim hesabıyla, oturup bu ya- zıyı döktürdüm. Böylece iste- yen okuyucu "Yuf be, herife köşe emanet etmişler. Bunca gazetecinin günlerdir sayfalar döktürdükleri bir konuda bile iki satıryazı yazamıyor" deyip şu Tırmık yazannın değerini biçsin; isteyen okuyucu ise "Tamam becerememiş ama hiç olmazsa yalan söyleme- miş. Bizim yazar, Amerikan başkanından iyi" deyip yüreği- me su serpsin... Ben de görevini yapmış in- sanların huzuru ile şu inter- net'te "Clinton'ın şeyi sörfü- ne" devam edeyim... Çakıcı'nın iadesi kararı bu ay ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İnterpol kanalıyla Nice'te y akalanan Alaattin Çakıcı'nın. iade edilmemesi halinde. Belçika'nın yaptığı gibi İstanbul'dan bir grup savcının Fransa'ya gidip Çakıcının ifadesine başvuracaklan bildirildi. Fransa'nın Çakıcfyı iade edip etmeyeceğinin de bu ay içinde belli olacağı belirtildi. Adalet Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Fransa'ya gönderilen iade istemli dosyanm, şu anda Fransa İstinaf Mahkemesi'nce incelenmekte olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı yetkilileri, iadeden ümitli olduklarını. ancak yine de Fransa'nın ne tür bir tavır takınacağı konusunda kesin bir şey söylemenin mümkün olamayacağını belirttiler. Cumhuriyet'e değerlendirme yapan yetkililer. tıpkı Abdi İpekçi'nin katil zanlısı Mehmet .\li Ağca olayında olduğu gibi iadede olumsuz yanıt alınması halinde bir grup savcının Fransa'ya giderek Alaattin Çakicı'yı sorgulayacağını söyledi ler. Sorgulamada yer alacak sav cı lar. tstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın önereceği isimler arasından Adalet Bakanlığı tarafından seçilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog