Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

1A EYLÜL 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 15 Ykırttaşlar için program TRT-2 de bu ı,arşambü gunımdt n ıtı- baren \em bırprogram buşlnoı "Bir Yurttaşın Günıeu." Yapırt'int FerıdeBılgın ın usılendığı progranun \ onetmenleı ı 4lı Haldenbi- len \e\onca Atçakan \apim-\onelun yardımcısı da LlaşKökçe Pıogıamla- rın ılk Jordunun metnı gazetenuz ı azti- rı 4ydın Engin ın kalemmden t,ıktı Pmgramdanışmanlarıarasmda Pıvt Dı Süheyl Batum ıle Prof Dı Ibralum Kaboğluda lera/nor Program \une- tıcılerı "bılmçlı yurttas " olnuı ıletısı nıone çıkarma amac ındalaı \elet ola- cakprogramda ? Goz atalım Bılınç sığ- lığından uzak kattlımcı dvmokrasne ınanmış \ urttaşhk Orgutlenmenın ge- reklılığı Yenı bır w:\ila gırerien çok gerüerde kalması gereken kulhık anla- \ yv Tankatlann asla bırsn ıltophım oı- gutu olmadığı Dıl dın ıri a\ıımı go- zetmeksızm ulus olmaıun unemı Huku- kun ııstunluğune olan ınancı sa\umır- ken bu ılkenın tngulanıp ıngulanma- dığım sorgulamanm sonmılulıığıı Pmg- ramlarda ışlenecek temalaı gıınt elola\ - lar ve \aşanan gerçeklerle harman edı lecek Ilk bolumun ana başlıiı "lurt- taşlıkZorZenaaı" "Bir Yurtta^ın Gun- cesi"<zt lardır surdurult ıı ııtız t ııuUe rınunınu Herçarşamba 21 /î te TRT- 2 'de mrttaşlık bdgımızı taze/eı ec eğız ffllüÜM Grevciler destek bekliyor•İBD i)\erlenncle çalişan 18011 i)çt \ak- laşık 50 gumiııı gte\de \led\ada hukumet kanadindu ns; ok Turk Harb-tş Sendıkası Ge- nel Başkam İzzet Çetin sıı/dıı/duklerı gre- \ın onenune dıkkatçeknor "Grev sırasında ulusal'yasalardaki hak- larımızı bile kullanmakta zoıianıyoruz." le Miıgıı \apmakzonında kalnor "Çok Taraflı \atmm 4nla$ması'nınamat,- ladığı tipik bır uygulama Ue karşt karşıya- yız. 4BD 'li ışveren, kendı ulkesinin kural- larını veyasalarını btze dayatmaya kalkışı- yor. 4ynı tavrı, toplusözleşme goruşmele- rındedegösterdiler. ABD işyerlerinde 4me- rikan yurttaşlarının çaliitırılmaması yö- nundeki istemlerimiz ısrarla reddedilnor. Şu anda Incırlık 'te (,oğunluğu teknisyenler- den oluşan deprem tımı adı alttnda 200 imenkah ka<,ak olarak çalıştırılıyor." Dahası gıc\ goztııltn 4nıeııkalı askerler- ce do\ ulınoı ışten aıılmakla tehdıt edılnor IzzetÇetınde hakholanıklwm\akmı\orhem de u\ ıiı n oı "Sozleşmegöruşmelerindekiasıl uyuşmazlık, 4BD 'liişverenin bağımsızyar- gı kararlarına ve ikili anlaşmalara ayktrı ko- nuları gündeme getirmesinden çıktı. Dola- yısıyla, doğrudan Turkiye Cumhuriyetı 'nin kabulettiğimetinlereyönelikbirtavıroldu- ğu ıçın ısteklerimizin hükıimet tarafından desteklenmesi gerekiyor." HÜIU dnoııız Çalışnıa \e Sus\ul Gınen- lık Bakunınnz SÜMII \ami Çağan çcılışan- larııı \illaidu <,ok dıtşıık faızle <,arçuı edıl- «;;,s zonınlu tasanut anapaıu \e nemalan- nın ncısıldüha fazlu eı ınlehıleceğı uzeı ıne ka- /a \oıacağına }iıgre\lebırılgılenneıse\a' Sozıı uzatmadan Izzet Çetın ın çağrısına kuluk \enlım "Demokrasiye inanan, ba- ğımsız bır ülke olmamızı isteyen heryurt- taşımızın ve demokratık kıtle örgütıiniın, grevdekı uyelerımıze destek vermesı zorun- lu bir gorevdır." SSK mnElbıstandaktHasianesı, a\hk 14 mılyar 505 mıh on hıa bedelle Pakoğ- lu Inşaat Şırketı ıleAJşın 4ndırm, Elbu- lan Ekınozu Goksun. \urhak Suğlık \e Eğıtım Vakfı (ASEV) orıak gırışınune kıra- lamyor Açıkçası ozelleştırılnor SSK Genel Mûdüru Kemal Kılıçdaroğ- lu 'na bakarsanız, Elbıitan Hastanesı kuru- maçokbuyükmasrafgetımor Avrıca, lıas tanede gore\lendırılecekpersonelbulmak- ta da sıkıntı çekılıvor Anlayacagımz, ozel- leştırmelerde kullunılan kûlıplafmifgerek- çeler hazır Ankara Tabıp OdasıBaşkam Prof Dr İs- kender Sayek 'ın kuşkulan \ar Bir SSK'nın özelleştirilmesi kalmıştı "Ha\taneyi devralacak vakıf, orada tıp fakültesi a( ma niyetindeymi^. SSK Ue Im- zalaıtanprotokolde de bu konudan söz edi- liyor. Elbhmn, Kahramanmarai 'a çokya- kın. 7 0-80 kilometre ileride. Kahramanma- ra) 'ta Tıp Fakiıltesi zoten var. Bolgedeye- ni bir tıpfakültesine gerek bulunuyor mu, tartif/na konusu. Hastaneyi devralacak ASEV, SSK Ue yaptığıprotokolde, tıpfakültesiaçdması için devletten 3.5 trifyon teşvik belgesi aldığı- milerisüruyvr.Ben YÖKUegörütfıim. Vak- fm, fakü/te açmak için herhangi bir bay vurusu butunmuyor." ljin bır \ anı bö\ le Dığer > aıuna gelın ce Sa\ek'tendınle\elım "Vakıfhastaneyi devraldıktan sonra SSK'lilere ücretsiz hiz- met verecek, ama bunun karylığı SSK ta- rafından odeneceL Dolaytsıyla, SSK'nin kira bedeli olarak vakıftan alacağı 14 mil- yardan buparalar du^eceL Bizimyapttğı- mız hesaplara göre muayene ûcretleri ki- ra bedelinıaşmıyor. incak işin içineame- lıyat ûcretleri, laboratuvar tetkikleri vs. girerse, olayfarklı bir boyuta ulaşabUir. \ akıj, SSK 'den para kazanmaya ba^lava- bilir." Sa\ ek ın rahatMzhğı }u noktada duğüm- letmor "SSK'liler için gerçekten uygun 130yataklı birhastaneyi çalıştırubilmek için daha iyi neler yapılabileceği sorgulanmı- yor da kiralama adı altında ozelleştirme- yegidiliyor. Anlamak mumkiin değiL" SSK "demokratik solc u " bır bakamn sonımluluğunda antak hağ polıtıkalartn güdumunde Kıyrtıın doğum gunu ŞaırAhmetÖzer başın- dakı kaptan kasketı ıle su- zıılıır zaman zaman Anka- mburomuza Hoşbeş gun- delık dertler, sıvasal gelış- meler \azwsorunlan etra- fında dolanır Son uğnıdığında hemva- lamaz bır çocukgıbı kendı- \ım ı oran hemde tuıkulu bır se\dagıbıpeşını bırakama- \an "Kıyı"dergısının do- ğum gununden soz ettı Kı- ı; nin 150 samcıulaştığt- nı toşkınla anlattı "Kıyı, biryandan Kara- deniz coğrajyasmın kültü- reyanuyan çokyönlü renk- lerini tasuiı, biryandan da yurdumuzun dört bir ya- nındayaşayan değertere el uzattu Kendi toprağından Arilan Pulathanelı Omer •ikbulut Omer Guner Ha- san tzzettın Dınamo Saba- hattın Enıboğlu BednRah- mı Euıboglu gibi onlana değer gündeme alıntrken dergi; fmdığın, çayın, tü- tunun. elmanın, maninin, horonun duyarlı dünyasm- da gezınmesinı bildl Kıyı adına \abı Lçuncuoğhı Şukrıt Gumıii 4hmet Se- lını Te\muı llhan Demıras- lan adına ödüller kondu. GundoğduSanııner Rasım Şımşek Ibrahım Dızman derginin tokomotifiolarak yuzlerce istasyona uğradı, binlerce urıinu dergiyeta- şıdılar." 4hmet Ozer bıldık şap- kasını gndı \anat gemısı- ııı kıusına tılaştırmak uze- re \anımızdan a\rıldı ÇALIŞA1VLARIN / SORLLARI SORLNLARI \ILM\ZŞJP4L 8 milyar 500 milyona 50 milyon lira aylık SORU: 1939 doğumluvum. 1957 vılında 6 a> kadar sigortalı olarak çalıştıktan sonra, İs\içre'\eçahşma\a gittim. İs\iç- re'de34 \ıl çalıştıktan sonra, 1997 vılında \urda kesindö- nüş vaptım. Vurda doner donme/. Sos\al Sigortalar Ku- rumıTna başvurarak emekliliğimi istedim. Bir \ıl sonra, lsviçre Sosyal Kurumu oradaki birikmiş primlerimi An- -ı » kara'ya SosyalıSigoçtal&r K.urumu'na gönderdi. Gelen para 94 bin tsviçre Frangı'\dı. Bu paranın İO bin 600 Amerikan Doları'nı (45.500 İsviçre Frasgt) hviçre'de ge- çen34 vıllıkçalışmasürem için kestiler. Bunun uzerine An- kara'va gidip itiraz ettim ve emekli olmaktan \azpçtiği- mi, paranın tamamının bana \erilmesini istedim. Isteğim kabul edilmedi. Şu anda benden kesilen 30 bin 800 dolar, 8 mirvar 500 mil\on liradır. Kısa bir sure once. bana emek- li olduğumu bildiren bir yazı ile birlikte sağlık karnemi de gönderdiler. Bana bağlanan avlık ise avda 50 mihon lira- dır. Benim İsttçre'de bir \aşam standardım \ardı. Şimdi ben 50 mihon lira ile nasıl >aşavacağımı duşunup duru- yorum. Bu işlemler >asal mıdır? (M. A.) YANIT: Buokurumuzun başina gelenler sosval guvenlık iistemın- dekı çarpıklığın orneklennden bındır SSK yaşlılık a>lıklan 2 a>n vontemle hesaplanmaktadır Bınncı yöntem Sosyal Sıgortalar Yasası'nın 61 maddesınde ver alır "Yaşlılık a> lığının hesabına esas alınacak gösterge sigortalının işten avrıldığı tarihten onceki malulluk. >aşlılık \e ölum sigor- taları primi ödenmiş son 5 (beş) takvinı \ılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına gore bulunacak ortalama >ıllık kazanç esas alınarak" saptanmaktadır Ikıncı >ontem ü>e 3395 ^a>ılı "Sıiper Emeklilik Vasası" ıle bır- lıkte getınlen ust gösterge tablosundan bağlanacak aylıklar ıçındır Bu yontem yasanın ek 33 maddesınde açıklanmı^tır ••Vlalullük. vaşlılık ve olıim avlıklarının hesabına esas alına- cak iist gösterge, sigortalının işten avrıldığı veva olduğu tarih- ten önceki malulluk, vaşlılık ve oliim sigortalan primi odenmiş son on takvim vılının prim hesabına esas tutulan kazanç ortala- malarına göre bulunacak vıllık kazanç esas alınarak" ^aptanmak- tadır Genelde. yaşlılık aylıklan son on takvım yılımn sıgorta pnmıne esas kazanç toplamının ortalamasına gore hesaplanmaktadır 1998 >ılında emekli olanlann \aşlılık a> lıklanna esas alınacak son on yılın (1 Ocak 1998-31 \ralık 1997 arası) prıme ebas kazanç top- lamı 1 mılyar 289 milyon 756 bin liradır Bu on vıllık rutarın \uzde 49'u (kırk dokuz) 1997 yılı (1 Ocak 1997-31 Aralık 1997) kazancı olan 630 milyon 953 liradır 1 Ocak 1988 ıle 31 Aralık 1996 arasın- dakı dokuz yıllık kazanç tutan ıse 658 mıKon 803 bin liradır Bu do- kuz yıl kazancı ıse 10 yıllık toplam kazancın vuzde 51 ıdır Bu hesaplama yontemı ıle son dokuz yılın pnmını hıç yatırmayıp, onuncu yılın pnmını en üst duzevden (ta\andan) vatıranla. son do- kuz yılın pnmını en ust duzevden (ta\an) vatınp onuncu vılın prı- mını yatırmayana aynı aylık bağlanmaktadır Bu >ontemle sızın gıbı. 36 yılın 35 vılının prımını ta\andan >atı- np, son 1 yılın pnmını yatıramayan sıgonalılara en altduzeyden 10 derece 1 İcademeden ve 9 305 (Ocakİ998"de) gostergeden 50 mil- yon lira aylık bağlanmaktadır Son bır yılın prımını vatıramamanın bedeli ıse ayda 25 milyon lira eksık a>lık almaktır Elınızde olma- yan nedenlerle başvurunuzu 1997'dedeğıl 1998'devapmı^olmanız ayda 25 milyon lıralık aylık kaybına neden olmuştur Bu ba^vuruyu 1997'de yapmış olsaydınız. aylığınız 50 değıl. 75 (yetmış beş) mil- yon lira olacaktı Yurtdışı borçlanmalanna ılı^kın 3201 savılı >asanın u>gulama vo- netmehğının "Borçlanmadan vazgeçme" ba^lıklı 10 maddesıne gore "Borçlanarak, borcunun bir kısmını ödeven sigortalılar veva olumleri halinde hak sahipleri bu borçlanmadan vazgeçtikleri takdirde odenmiş olan meblağın ödeme tarihlerindeki Tiırk Li- rası tutarı talepleri uzerine kendilerine, hak sahiplerine \e>a mirasçılarına iade edilir ve borçlanmaları iptal edilir. Borcun ödendiği süreve tekabül eden kısmın hizmetten savıl- ması talep edildiği takdirde, borçlanma bu veni sürevle sonuç- lanmış sa> ılır. Ancak, borçlanma talebı ıle ılgılı sureye aıt borcunun tamamını odemış olanlar borçlanmasından vazgeçemez \e odedıklerı mebla- ğın ıadesı talebınde bulunamazlar"' Yönetmelık uyannca. borcun tumunu odeyenler ıçın. borçlan- madan vazgeçmek soz konusu değıldır HAYVANLAR MAVA \\>> •> t KİM KİME DUM DUMA BEUİÇ AK ,..- ... •*•( ^ r»' r j r ' £» " / • BULLT BEBEK \(R4> ÇIFTÇI TARİHTE BUGÜN VIVTAZ ARIKA\ CÖPRÜLÜ MEHMETPASA,t M&NVEK4SİFHUMBOLOT YÖNETlCtLefilNOEH KOPfHlUI•MEHM£r P*$A SADM2AHU&ASSTI&İ.O/ M/2/STryjiMA/?NAV(/r\ RlNOAKl 'KOP&U*ICOYUfiJD£ T1U4GA SAHIP OlMlJç\ ADlHIOA OG4DAH ALMI$TI.PU8Ü$T VE ÇAUÇKAN_ f OIAMA^UPARATORUJ&UN SAR&MTIU SıR DEVKE\ Sl OLMASI MEPENIYLE PEVLET6ÖBEVLER1UOE YUKI SELlp MIŞ-ÇJKIÇU OLMUŞnj-SONUMM,\/ALlD£7üi\ I, MDt$AH £FM£HM£T'E, SADBAZAM 1769'OA 8t/6UN,AtMAMSİL&IN VE KÂÇİFI j ALEKV/D£X MDHHUMSOtJirOOğPt/./Y/ #8 O&KENIM 6OİEN HUU8aU>T,ÛZ£i_Uta_£ 8O- V£ COĞeAf=YAYA DÜ$KÜNDU.AgA$- TIKMA HF *XfiIF İÇİN CITrıği6ÜNE.YAME- *RJKA'M,AMA2ON VÖeeC/tiOE VEANP AİİAIZMfAI SlUAIMEYEN y£Xl£8fN DE OotASTI.BiJ ABAM BÜYUK &/? HÜ$UNDE,G£2/S/ri£IL&lLİ23OİT. lA'yA GlOEN HUM80Lûr,3O IX) OLEAJE PEĞM Ç/U.IÇr/. SATILIK Aftınşehır merkez mahallesınde 150 m temelı kazılmış gol manzaralı E-6 karayoluna 100m arabayla takas olur 4.000 000.000 TL. 5117019 ACIGÖL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 199" 104 Davacı \1alı>e HazıneM \ekılı A\ Muşerref Tekın taratından davalılar Duran Çerı \e arkadaşları aleyhme mahkememıze açılan tescıl davasında \enlen ara karan gcregınce Davalılardan Denış oglu 1955 doğumlu Duran Çen've teblıgat vapılanıami!) \aptmlan zabıta araştırmasında da adresı tespıt edıle- medıgınden 7201 bdyılı kanunun 28-29 maddelerı hukmunebınaendavadılekı,.esının ılanen teblığınekarar\erılmı>tır Dd\alı Duran Çe- n 22 09 1998 gunu saat 9 OO'da hazır olması. bellı edılengun ve saatte gelmemesı veva kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı. gelmedıgı. mazeret bıldırmedığı \e delıl de ıbraz etmedıgı takdirde HLMK 213-3" T " 7 maddelerı gereğınce yargılamanm vokluğunda vapılacagı ve hukum kurulacağı dava dılekçesı teblığı verıne geçerlı olmak uzere ılanen duvurulur lşbu ılan vavınlandıgı tanhten 15 aun sonra teblığ vapılmış ;,ayılacaktır 24 8 1998 Basin 41790 GÖRÜŞ SEDEF KORAY Liberal Olmayan Demokrasiler Dunyada bugun var olan demokrasılenn ya da de- mokratık bır yonetıme sahıp olduğunu ıddıa eden ul- kelenn yarısını Amerikan dış polıtıkası "liberal olma- yan demokrasiler" olarak tanımlıyor Amerıkalılara go- re, serbest seçımlere gıden ama hukukun ustunluğu ılkesıne ve ınsan haklanna sahıp çıkmayann demok- rasiler bunlar Demokrası, Yunanca kokenlı bır kelıme ve halkın egemenlığı anlamına gelıyor Gunumuzdede- mokrasıyı dar anlamıyla ıfade edecek olursak, serbest ve adıl seçımler yoluyla hukumetlerın seçılmesı denı- lebılır, bır anlamda seçım demokrasılerı Seçımlerın ya- pılıyor olması gerçeğı bır ulkeyı ne kadar demokratık kılar'? Bugunlerde Amerıka Bırleşık Devletlerı'nde bır grup sosyal bılımcı tarafından yapılan tartışmalar, Amerikan dış polıtıkasınm, demokratık olduğunu ıd- dıa eden uçuncu ulkelerde yapılan seçımlere verdığı onemı ve desteğı sorguluyor Amerıkalılara gore bugun demokratık olarak adlan- dırılabılecek toplumlar, anayasal lıberalıst anlayışa sa- hıp, bırey ve bırey haklarını one çıkaran hukukun us- tunluğu ılkesını tanıyan ve yuzyıllar boyu suren buyuk kavgaların ıçınden çıkarak toplumsal uzlaşmaya da- yalı bır modelı benımseyen Batı toplumları ıle Batı modelını kendilerine ornek alarak anayasal lıberalız- me geçış surecını daha kısa surede, ama yıne de san- cılı bır bıçımde yaşayan yenı demokrasiler Lıberalız- mın temelınde, bıreyın ozgurluğunun korunması, dev- letın gucunun sınırlandırılması ve gucun yalnızca uz- laşmaya dayalı olması ıle temel ozgurluklen sayması durumunda meşru olduğu yatmaktadır Liberal gele- nek ve anlayışın egemen olmadığı, bıreyın one çıktı- ğı sosyal normlara sahıp olmayan Uzakdoğu ulkele- rı ekonomık gelışmışlıklerıne ve seçımlere gıtmelerı- ne rağmen demokratık ulkelerolarak adlandırılma- maktadırlar Ancak serbest seçımlerın, bırey haklan- na saygının doğması açısından yıne de krıtık bır onem taşıdığı savunulmaktadır Bugun Anglo Sakson orneklere bakarak, gunumu- zun demokratık rejımlerının bırçoğunun sosyal ya- şam, ekonomı ve sıyası yonetımde lıberalızmın orta- ya çıkışını ızledığını, tanhsel gelışım ıçerısınde de- mokratık kurum ve yonetımlenn anayasal lıberalızmın oluşumundan sonra doğduğu soylenebılır Asya ve Gu- ney Amerıka gıbı Anglo Sakson olmayan orneklere ba- kıldığmda, bu ulkelerın demokrasiye geçışte karşılaş- tıkları sooınların kokenınde liberal gelenek eksıklığı- nın yattığını savunan Fareed Zakarıa gıbı Amenkalı sos- yal bılımcıler, bu tur ulkelerde demokrasılenn ya da de- mokrasiye geçışın artan mıllıyetçılığe ozellıkle çok çeşıtlılık gosteren toplumlarda etnık sorunlara ve hat- ta savaşa yol açabıleceğı goruşunde Fareed Zakarıa'ya gore devletlen barışçıl ve uzlaş- macı yapan yalnızca demokrası değıl liberal demok- rası kımlığının bulunması Zakana, bıreyınhaklannın ko- runması ve merkezı gucun kısıtlanması gıbı anayasal lıberalızmın vazgeçılmez ozellıklerının bulunmadığı toplumlarda demokrasının gucu kotuye kullanma pratıklerıne maruz kalacağına ve ozellıkle çok çeşıt- lılığe sahıp toplumlarda etnık çekışmelere ve çatışma- lara yol açacağı goruşunde Dolayısıyla bır toplumda ancak lıberalıst koruma anlayışı pratıklerının daha onceden bulunması duru- munda, o toplumda demokratık yonetımler gerçek- ten demokratık barışa ulaşabılırler Seçımlere gıdılme- sı yoluyla yeryuzunde sayılan artan liberal olmayan de- mokrasıter ıse daha uyumlu bır dunya yaratmak yerı- n i ıstıkrarsızlığa yol açmaktadırlar Amerikan sosyal bılımclye göre Bu goruşu paylaşmayan sosyal bılımcıler ıse, libe- ral anlayış ya da lıberalızm ıle demokrasının bır ara- da yeşerebıleceğmı anayasal lıberalızmın, bu tur an- layış sıyası değer ve geleneklerı olmayan ulkelerde kendılığınden ortaya çıkamayacağını, demokrası ya da daha doğrusu seçımlerın bu tur anlayışın ve de- ğerler sıstemının yerleşmesıne onayak olabıleceğını savunuyorlar Buna gore ılk etapta temsılı demokra- sı ve seçımler, daha sonra katılımcı demokrası, ana- yasal lıberalızmın temelı sayılan bıreyın onuruna ve ba- ğımsızlığma saygıyı beslemek ıçın hayatı ışlev gormek- tedır Bugun Clınton yonetımı ışbaşına geldığınden ben Amenkan dış polıtıkasınm yapıtaşını oluşturan liberal enternasyonaiızm, yanı (uçuncu ulkelerde serbest se- çımlerın yapılması yoluyla) demokrasılenn yaygınlaş- tırılması, ınsan haklarının korunması ve ınsan hakla- nnın ıhlalı bulunduğu durumlarda ancak Amerikan çı- karları tehlıkeye gırdığınde guç kullanarak mudaha- ledebulunulması kendı çelışkılerını yaşıyor Buçelış- kılerden bin bağımsızlıklarını isteyen etnık gruplann des- teklenıp desteklenmemesınde yatıyor Bır yandan han- gı etnık gruplann bağımsızlıklarını kazanmada ve ken- dı devletlerını kurma çabalarında destekleneceğı ıle hangı gruplara bu desteğın verılmeyeceğı Amerikan dış polıtıkasında karışıklık yaratırken ote yandan her ne kadar bağımsızlıklarını kazanan grupların demok- ratık devletler kurma aşamasında seçımlere gıtmele- n memnunıyetle karşılanıyorsa da, yenı kurulan bu dev- letlerın ne kadar demokrat bır kımlığe sahıp oldukla- n ve bıreyın haklarına ne kadar saygı gosterdıklerı ko- nularında kuşkular suregelıyor Zakana gıbı sosyal bı- lımcıler, lıberalıst anlayışa sahıp olmayan bu yenı dev- letlerde ve liberal olmayan demokrasılerde gerçek demokrasının yeşermeyeceğını savunurken, Amenkan dış polıtıkası şımdılık sosyal yaşam ekonomı ve sı- yası yonetımde lıberalıst anlayış ıle demokratık pratık- lerın bırbırlennı besleyerek beraber buyuyeceklen yonundekı ınançtan yana tercıhmı yapmış gozukuyor BULMACA SOLDA^ SA- ĞA: 1/Kımvasal sureçler sonucu kavaçlarda goru- len vuzevsel vıp- ranma 2/Halkdı- lınde sebze bahçe- sıne verılen ad Bır tanm aracı 3/ Galıbıvet Goz- lerı gormeven 4/ 6 Şarkı turku Ka- zak başkanlarına verılen ad 5/ Kars ın dogusun- dakı unlu eskıçağ kentı Ender sevrek 6/ An- cak ıkıncı derecede bır one- mı olan Akılla ılgılı akla davanan 7/Gunev Anado- 5 6 7 8 9 D 0 N E L E M E K U R E M •G E T R Z E M | T E K N E E N | N O | K A T N | S U R M E •E L A 1 •A R •U N E R T i K | A R 1 M A 1 L | A L A 2 E K L E K T i Z M lu'da vaşavan Turkmenler 3 arasında v av gın tellı bır çal- . gı lkı tarla arasındakı si- nır 8/Bırçeşıtiusamsızve 5 vağlı sımıt Kırsal kesım- 6 de buvuk toprakları olan 7 varlıklı ve sozu aeçer kım- se 9/Ses Iğdır'ınbırılçe- YUKARIDAN AŞAĞ^A I \ivecek anlammdajrgoboz- cuk 2/\umurtalık Tutun dızmek kurutnıak \c ı^lemek ıçın kullanılanu'Ntukapalisergı il\ânm Hıkmet'ınsovadı \1av- hoijbırmevve 4/Canh bır varlığı oluşturan organların tumu 5/ LÎUblararası Tıvatro Enstıtusu nun sımgesı Voksozcuğununkar- ^ıtı 6/ Havır'anlamındakullanılan sozcuk Bırhaberaıansi- nın sımgesı 7/Topragı kazıp >ıper vapmak Aldatma 1^1 hıle 8/Lstunde namazkılınan kılım postgıbı şevlerden vapılmı^sec- cade 9/ Vasamsal >n 1 Gozu kapalı ınanılan duşunce dogma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog