Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

14 EYLÜL 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 Ferhan Şensoy'un 12 yıldır sahnelediği oyunu 'elinde olmayan nedenlerle' hep ön planda 'Ferhangi Şeyler' 1300. kez sahnede • Ortaoyuncular, bu sezon "Çok Tuhaf Bir Soruşturma" ve "Parasız Yaşamak Pahalı" adlı oyunlan sahneleyecek. Derya Baykal, Ferhan Şensoy'un yazdığı "Şu An Mutfaktayım" adlı tek kişilik oyunu sunacak. Ferhan Şensoy, daha önce uyguladığı gemi tiyatro projesini yine gerçekleştirecek. Kültür Servisi - Ortaoyuncular 1998- 1999 tiyatro sezonunu, Ankara'da özel tiyatroiann oynayabileceği başka bir sa- lon olmadığı için Dil ve Tarih Cografya Fakültesı Salonu'nda ' Ferhangi Şeyler'in 1300. gösterisiyle açıyor. 15-16 ve 17 Ey- lül tarihlerinde sahnelenecek olan Ferhan- gi Şeyler'in ardından aynı salonda 18 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 'ÇokTu- haf Soruşturma' adlı oyun sahnelene- cek. Çok Tuhaf Soruşturma, 6 Ekim-14 Ekim tarihleri arasında da Izmirlsmet înö- nü Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler- le buluşacak. Ferhan Şensoy'un yazdığı ve yönetti- ği "Çok Tuhaf Soruşturma" adlı oyun- da Tuncel Kurtiz. Ferhan Şensoy, Bay- kai Kent Rasim Öztekin. Levent L nsâl. A/i Çatalbaş. Parkan Özturan. Erkan C'çüDcü. Ozkan Aksu ve Sayguı Detibaş rol alıyor. Oyunda, yanlışlıkla hapse du- şen ve sucsuz olarak 6 yıl içerde yatan, bu süre içinde suçsuzlugu anlaşılarak sa- Iıverilen Ibrahim Şatır vearkadaşlannın başından geçen tutuklanma. soruşturma ve hapis süreci çerçevesinde ülkemiz- deki adalet mekanizmasının işleyiş biçi- mindeki yanhşlıklar. hapishanelerdeki uygulamalar ve insan haklan konulan, kara mizah biçımde ele alınıyor. Şensoy, televizyon dizilerinin de sinemada olduğu gibi türkücülerie batacağı görüşünde. (Fotoğraf: KADER TUGLA) Ferhan Şensoy, yeni sezon projeleriy- le ilgili olarak düzenlediği basın toplan- tısında Îstanbul'da29 Ekim'deperdeaç- mayı düşiindüklerini belirttı. Ortaoyun- cularsezon başında 'FerhangiŞeyler'. "Fe- lek Bir Gün Salakken'. Çok Tuhaf So- ruşturma' adlı oyunlan sahneleyecek. Sezon ortalannda ıse daha önceden 30 kez sahnelenen Parasız Yaşamak Paha- b adlı oyun izleyicilerin beğenisine su- nulacak. Yılbaşından sonra ise DeryaBaykaltek kişilik bir oyunla izleyicı karşısınaçıka- cak. Ferhan Şensoy'un yazdığı ve Fik- ret Kızılok'un müziklerini yapacağı oyu- nun adı 'Şu An Mutfaktayun'. Ferhan Şensoy, geçen sezonun sonla- nna dogru sahnelenmeye başlayan "Çok Tuhaf Soruşturma" adlı oyunun izleyi- cı tarafından ilgiyle izlendiğini açıkladı: "7 ürkive'nin çok önemii bir yarasuıa giincel oiarak parmak basan bir oyun. Agu*bir dramı komedi olarak sunmonız. Hapishaneofcnlan hâiâgündemde. Oy un- da u> umsuz bir tutuklanma anlatılırken bugün hapishanelerde vaşananlargözler önüne seriliyor." Ferhan Şensoy, Ferhangi Şeyler'i 12 yıl- dan bu yana sahneliyor ve artık Ferhan Şensoy bu oyunu daha az sahnelemeye özen gösteriyor: "Bir oyunu 12 yıl boyun- ca 1300 kez sahnelediğinizde elbette yo- rucu ve sıtocı \anlan da oluyor. Ferhan- gi Şeyleri daha az sahnelemek için özen gösteriyorum. Her ne kadar her gün de- ğişse de benim için mekanikleşmiş yerle- ri var vebir süre ara vererek özlemeliyim Ferhangi Şeyler'L Ferhangi Şeyler be- nim efimdeolmayan nedenleriehep ön pb- nageçivor.. ancak 'Felek Bir Gün Salak- ken' adlı oyunu da 400 kez sahneledik. Bundan sonraki dönemlerde belki bu iki oyunu dönüştimlii oiarak sahneJeyebiU- riz." Ferhan Şensoy. tiyatro ve televizyonun bir arada ciddi olarak yapılamayacağı- na inanıyor ve "Televizyon biam için ikijıcil bir iştir. TeJevizyonda birprogram >aptığınızda yeni o>un çıkarmanız, tur- neje gitmeniz zorlaşır" diyor. Şensoy, aynca televizyon dizilerinin kalitesinin gün geçtikçe kötüleşmesinden de şikâ- yetçi: "Artık türkücüsüz bir dizi yok ve en çok tutan diziler de onlar. Bunun ne- deni de çok fazia televizyon kanalı olma- sı. Ortada çılgın bir vanş >ar \e bu yan- şın içinde dunım kötüleşi>or. Tiirk sine- ması nasıl türkücüleri>le batüysa, tele\ iz- \on dizileri de türkücüleri\ le aynı bata- ğa girecektir. Ondan sonra sanınm sıfır- dan \eniden başiayacak. Teievizyona kar- şı katı bir tavnm yok» ama deniz bula- nıkkenkarada durmmı tercih edıyorum." Ferhan Şensoy'un gerçekleştirmeyi düşündüğü planlar arasında daha önce- ki yıllarda uygulamaya çalıştıği, ancak maddi yetersizlikler sonucunda vazgeç- mek zorunda kaldığı gemi tiyatro proje- si yer alıyor: "Daha önceki yıllarda ge- mi tiyatroyu gerçekleştirdiğimizde, gemi bizim değikii ve artık kirayı kaklıramaz duruma gelmiştik. Aynca geminin o ka- dar çok yan masrafi var ki, bunlan kar- şdamak zordu. Biz gemiyi, deniz kıvısın- daki yeriere gitrjğimizde sakın parası ver- meyelim vedogru dürüst bir salonda oy- nayalım dhe düşünmüştük." Şensoy, gemi projesi için sponsorbul- dukiannı ve şu anda bir gemi bulmak için beklediklenni söylüyor. Gemi tiyatro- nun Türkiyenin coğrafyasına çok uygun olduğunu vurguluyor Ferhan Şensoy: "İnsanlann ayağuıa donanırrmla giden bir tiyatro; böyleiikleseyirci,oyunu istan- bul'dasahnetenen şekliylebirebirizleıııe şansına sahip olacak.'" Üç Kuşak Cumhurlyet 1 serglsinde bir dizi etkinlik Cumhuriyetin yetiştirdiğisanatçüar KültürServisi-Cumhunyet'in 75. yılı kut- lamalan nedeniyle 18 Eylül-8 Kasım tarihle- ri arasmda Tarih Vakft tarafindan Tarihi_Darp- hane Bınalan'nda düzenlenecek olan 'ÜçKÛ- şakCunıhuriyet1 sergisi, bir dizi kültür sanat etkinliğiyle zenginleşecek. Cumhuriyet'in ye- tiştirdiği sanatçıian. onlann verdiği ürünlen, budönemı etkilemişakım vekişılereçağdas- laşnıa sürecinde oluşan kültür birikimlerinın paylaşımını ön plana çıkarak belirlenen prog- ram, çokdeğişik ilgi ve beğeniye sahıp sanat- severlere aynı anda seslenmeyi amaçlıyor. Etkinlikler çerçevesinde cuma, cumartesi ve pazar akşamlan sergi saatleri dışında ger- çekleşen etkinlikler, ücretli olarak (tam 1.5 mil- yon TL öğrenci 1 milyon TL), sergi saatleri ıçindeki etkinlikler ise ücretsiz olarak izlene- bılecek. Programı önceden aynntılı olarak duyurulacak olan ücretsiz etkinlikler, hafta- nın belirli gün ve saatlerine sistematik olarak dağılmış kuşaklar halinde gerçekleşecek. Her pazar saat 15.00'te bir edebiyat, tiyatro, plas- tik sanatlar, müzik gibi bir sanat dalının Cum- huriyet dönemindeki gelişme sürecine iliş- kin, alanlanndaki yetkin isimlerin katılacağı bir panel ve söyleşi gerçekleşirken çarşamba r arphane binalannda 18 Eylül- 8 Kasım tarihleri arasında çeşitli sanat dallannda gösteriler, dinletiler ve söyleşiler gerçekleştirilecek. hariç her sabah 11.00-13.00 arasında belge- seller, cuma hariç her gün 18.30-19.30 arası- nda Türk sinemasından örnekler sunulacak. Salı günleri ise saat 15.00'ten başlayarak iki \eya üç sergi yapımcısı eşlığinde sergi gezi- leri, yine aynı saatlerde daha çok öğrencile- re yönelik dinleti ve gösteriler var. Çarşam- ba öğleden sonralan sergi süresince üç kez yi- nelenecek 'Aile .AJbümleri Atöh/e Çalışmala- n' var. Perşembe günlen 11 .OO'de Türk mü- zıği sazlannı, 15. OO'te de yaylı sazları tanıt- maküzereaçıklamalı dinletiler'SazlannÖ>- küsü' başlığı altında Borusan Kültür ve Sa- nat Merkezi'nin katkılanyla gerçekleşirken cu- ma günleri sabah veöğleden sonra Ankara Çağ- das Drama Derneği'nin katkılanyla her yaş grubuna yönelik olarak sergi ziyaretçileriyle yaratıcı drama çalışmalan yapılacak. Cumar- tesi günleri saat 15.00'te de 3 Ekim 1998'den başlayarak Tarih Vakfı 'nın yayımlamakta ol- duğu Bilanço '98 yayın dizisinin ilk kitabı- nın editör ve yazarlannın söyleşisı gerçekle- şecek. Ccretsiz olarak izlenen etkinlikler çer- çevesinde ilk olarak pazar günü Fethi Naei, Tomris l'yar ve Ash Eröoğan'm katılacağı "Edebhannıtzda Cç Kuşak' başlıklı panel ger- çekleşecek. Biletli etkinlikler ise saat 21. OO'de baslıyor. 19EylülgünüŞehirTiyatro- lan Orkestrası'nın sunacağı 'Tûrkçe Tangolar' dinletisi, 20 Eylül günü Şe- hir Tiyatrolan Orkestrasf nın sunaca- ğı 'Tiyatro Şarkuan' dinletisi yer alı- yor. 25 Eylül günü ıse Tuncer Tercan \e Selün Atakan'ın 'Anadolu Ezgile- ri' başlıklı konseri, 26 Eylül günü Ti- mur Seiçuk ve Orkestrası 'nın sunaca- ğı 'Kuşaktan Kuşağa Şarkdanmız' başhkJı dinletisi yer alacak. 2 Ekim'de CencoErkal'ın 'tnsaniarun' adlı oyu- nu, 3 Ekim'de Zeliha Berksoy'un oy- nadığı 'Yosma' adh oyun, 9 Ekim'de Izmit ŞehirTiyatrolannın 'MutfakKa- zaian" adlı oyunu ulaşacak ızleyicile- re. Istanbul GitarÜçlüsü'nün gitar din- letisi 10 Ekim'de, CihatAştan ve Meh- ruEnsari'ninkemanpiyanoresitali 16 Ekim'de, AtiUaManizade veAyşeSe- zerman'ın sunacağı operalardan düet- ler dinletisi de 17 Ekim'de gerçekleşe- cek. 23 Ekim günü ise Esin Alşar'ın. piyanist Asfagül Ayas eşiiğindekı Ata- türk Şarkılan dinletisi izlenebilecek. 24 Ekim'de Cihat Aşkın bu kez keman resitaliyle yer alacak programda. 31 Ekim'de ise İTÜ Yaylı Sazlar Dörtlü- sü eşlığinde Tahir Aydoğdu'nun ka- nun dinletisi gerçekleşecek. Sanayi Nefise Solistleri'nin sunacağı 'BirŞar- kıAkşamı" başhklı konser 7 Kasım'da, Yıldız Kenter de 8 Kasım"da yer ala- cak programda. Rezervasyonlu etkinlikler kapsa- mında 25 ve 26 Eylül'de 16.00 ve 18.00'de AydınTekerDansGrubu'nun sunacağı "Sıkı-ş(tır)nıak'' başhklı gös- teri,21 Eylül'de de saat 21. OO'de Jazz Ambassadors'un 'Doğaçlama Atölye- si' gerçekleşecek. (Bu etkinliklere ka- tılmak isteyenler için: 212-233 2161- 66/212-51320 35.) topraklarda yaşayan medeniyetlerin yaşanmış ustalannı kendi adıma selamlamak adma birtakım göndermeler yaptım. Bu sergide bir dizi Şahmeran yer alıyor. Biraz mistik, biraz efsanevi, biraz masal NURDAM CİHANŞÜMUL Caz müzisyeni ve ressam Ayşegûl Yeşilnü'ın resimleri 19 Eylül'e dek İMKB'de sergileniyor. Sergide. ev- de bereketi sağladığına inanılan Şah- meran'dan Zümrüt-ü Anka'ya kadar birçok misrik ve efsanevi kahraman, izleyiciyle buluşuyor. Ayşegül Yeşil- nil, İMKB'de yer alan lO.kişiselser- gisini şöyle anlatıyor: "M addi değerlerin tüm kuşafma- sına karşın masallar. efsaneler. gele- nekler, katıksız se\gi Ozerine yaşan- mış havatiann anısına, kendi adıma, onlan tekrar u> uduklanyüzJcrce \ ıJ- lık uykudan uvandırmak istedim. Bilinen ya da hiç bilinmeven bazı bkrimierin benim nrçamdan ve tuva- limden gözlerini diinya>a tekrar aç- malannu bununla birlikte yıllardır söv lediğûn ve çi/diğim caz müziğini, enstrümanlan. gece >aşamını ve mü- zis>cnkri konu alanresimJerintin,ye- ni resimk'rime eşlik ermelerini iste- dim." Resim eğitımını HalflAkdeniz'den alan Ayşegül Yeşilnil. îzmir Devlet Opera ve Balesi için afişler hazırla- dı. Resim çalışmalannın yanı sıra caz müziğiyle yakından ilgilenen Ye- şilnil. çeşitli caz kulüplerinde çalış- tı ve caz konserleri verdi. 1995 yılın- da Rüzgâra Şarkılar Söyle' adlı al- bümüyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Sanatçıya bu albümde Neşet Ruacan. Bülent OrtaçgiL Nezih Ye- şilnil, Önder Focan. Erkan Oğur. Le- ventÇokergibi müzisyenler eşlik et- ti. - Resimin yanı sıra müzikle de ilgi— leniyorsunuz.A>nca Rüzgâra Şarkı- lar Sö> le adlı bir de albümünüz var.. AV ŞEGLL YEŞİLNİL - Caz mü- zisyeni Nezih Yeşilnil'le evlendik- ten sonra yoğun bir müzik ortamın- da bulundum. Yüreğimden şarkilar söyledim, yüreğimden resimleryap- tığım gibi. tş konserlere ve bir al- Veşilnil'in resimleri İMKB'de. büm yapmaya kadar girti. Rüzgâra Şarkılar Söyle. büyüklere masallar an- lamında bir albümdü ve çok önemii sanatçılar eşlik etti. - İçinde bulunduğunuz yoğun mü- zik ortamı resimlerinize nasıl yansı- dı? Cazla ilgili resimler ortaya çıktı. Hep yaşadıklanmla ilgili resimler yaptım. Cıvıl cıvıl bir gece yaşamı, enstrümanlanyla caz müzisyenleri vardı ve onlar modellerim oldu. Sah- neye çıkınca, dinleyiciler benim mo- dellerim oldu. Yaşadığım ortamı, duygulanmı, doğaçlamayı içeren sa- nat dallanylaaktarabiliyorum. Resim de bunlardan biri. Ayağı yere basan gûçlü kadın - Son serginiz mistik öğeler taşı- yor~ Bu sergimde her şey kendiliğinden ortaya çıktı. Ben şimdi oturayım da eskı medeniyetleri. eski Anadolu kül- türierini inceleyip sergi konusu çıka- rayım diye bir şey olmadı. Belki de zamanı geldi. Geçmişini bilmeyen bir toplum geleceğini nasıl oluştura- bilir ki. Anadolu medeniyetlerine doğru olan bu gidiş, benim gözüm- den yan insan, yan güçlü bir hayvan formuyla kanşarak kadın olarak çık- tı karşımıza. Güzel ve ayağı yere ba- san güçlü kadın formlan. Anaerkil bir toplum var ve kadın her şeyden ön- ce bereket demek. Bu topraklarda yaşayan birçok medeniyet olmuş ve o medeniyetlerde yaşamış ustalan kendi adıma selamlamak adına bir- takım göndermeler yaptım. Cam al- h resim sanahndaki kahramanlann ba- şında Şahmeran geliyor. Bu sergide bir seri olarak yer alıyor. Biraz mis- tik, biraz efsanevi, biraz masal. Ol- mayan ama olmasını istediğim şey- ler burüar. Belki onlann dünyasında yaşıyorum hâlâ. -Resimlerinizdezenalryapısıgöze çarpıyor. Resimde kendimi en iyi hissettiğim an zen resminin altyapısınj oluştur- duğum resimler. Son sergideki re- simler, birnakış işleme niteliğinde gö- rünse de altyapısındaki zen hissedi- liyor. Biçimi en az çizgiyle ve en doğru çizgilerle verebilmek önemii. - Geİecek için pbuılannız neter? Kendimi dünyaya ait hissediyo- rum. Bir Türk sanatçısıyım ve dün- yaya açılmanın yoîlan neyse onu so- nuna kadar zorlamak istiyorum. Ge- rek müzikte gerekse resimde bir şey- ler yapmak, yani kendi ulusunuzun değerlerini beraberinizde taşıyarak evrensel bir nitelik getirebilmek. Amerika'daki insanlan elbetteki şah- meran ilgtlendirecek. Amerika'dadö- nüşümlü bir sergi gerçekleşebilir. - Yeni bir albüm çıkarmayı düşü- nüyor musunuz? Düzeyli bir prodüksiyonla çıkmak istiyoruz. Rüzgâra Şarkılar Söyle çok fazla insan tarafından ilgi gördü. Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Düşün- celerim ve yapmak istedüderim fark- lı boyutlarda. Türkülerdeki çok gü- zel notalar neden caz formunda in- sanlara iletilmesin. Bu konuda Ne- zih ile bir caz albümü yapacağız. BUAŞAMADA ŞUKRAN KURDAKUL Aziz Nesin Bigadiç'te Nesin Vakfı'nın kimi yöneticilerine saldınldığını okuyunca adsız bir halk bilgesinden yadigâr ün- lü tümce geldi dilimin ucuna: "Meyve veren ağa- cataşatarlar..." Kirli ellerin attığı taş, kökleri Anadolu toprağı- nın derinliklerine uzanan Aziz Nesin ağacından hangi dalı koparabilir kl... Binlerce öykü, güncelliğini yitirmeyen onca ro- man ve sahne yapıtı. Nesin Vakfı, bu birikimin ürünüdür. Böyle oldu- ğu için Darüşşafaka sıralarından yetişmiş bir ya- zın emekçisinin bize bıraktığı armağanı sorumlu- luk örneği sayıyoruz. Bereket versin meyvesini esirgemeyen ağaç- lara su veren namuslu eller eksik değil ülkemiz- de. "Kültür savaşımında güncel sorun nedir" so- rusunu eylemleriyle yanıtlayan. Cihangir Turantaş yönetimindeki Aliağa Be- lediye Tiyatrosu çalışmalanndan söz etmek isti- yorum. Başkan Hakkı Ülkü'nün bulunmaz öngörüsüy- le oluştuaılan topluluğun bu yıl sahnelediği "Ya- şar, Ne Yaşar Ne Yaşamaz..." oyununu geçen hafta Bigadiç'teseyretme olanağı bulmak bem se- vindirdi, hem duygulandırdı beni. Oyunu 1500'eyakın Bigadiç'li uygar insan sey- rettiği için duygulandım. 60'a yakın Aliağalı genç, kültür savaşımının bilinç silahı olan tiyatroda gö- rev aldığı için sevindim. Bigadiç'in haritadaki yeri Balıkesir-Sındırgı ka- rayolu üzerinde görünür. Tarihteki yeri Kuvayı Milliye'nin direnç odakla- nndan biri oluşu. Bigadiç'in insanlan bu tarihsel onuru Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın kültür mirası olarak kuşak- tan kuşağa taşımayı var oluş nedeni saymışlar- dır. Köylüsü, kasabalısı, kadını, erkeği, genci, yaş- lısı, okumuşu, aydını... Son başarılı eylemleri Bigadiç Kültür ve Eğitim Vakfı'nı kurarak bir imece dayanışmasıyla "Rüş- tü KorayKız öğr&nci Yurdu"nu yaşama geçirme- leri, Vakıf Başkanı Yüksek Mimar Sedat Ulus'un belirttiği gibi kültür emperyalizmine karşı vermek zorunda olduğumuz savaşıma, eğitime yardımcı olma yoluyla katkıda bulunmalarıdır. Biz de biliyoruz, eğitimin bir üst yapı kurumu olarak belirleyici gücünün görece olduğunu. Birincil sorun üretim araçlan, ülkemiz koşulla- nnda toprak eJbet: Elli yıldırönü alınamayan "Köy- göçüren" olaylarının yarattığı toplumsal denge bozukluğu elbet. Nasıl kurtulacağız bu sürekli yıpranmadan? Eği- time boş vererek mi? Şeriat kafasının ardındaki sermaye gruplanna teslim olarak mı? Edebiyatın, tiyatronun, öteki sanatların uzağın- da kalarak mı? • • • Ne iyi etti Bigadiç Belediyesi ve BİKEV Aziz Nesin'i Bigadiç'te konuk etmekle. 'Yol' için Yedikule zindanlarında konser Kültür Servisi-Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Vakfı, sinema tarihinin önemii yapıtlanndan, Ytf- maz Güney'in, Cannes Film Festiyali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü alan 'Yol' filminin restoras- yonunun yapılabilmesi için 19 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da, tari- hi Yedi Kule Zindanla- n'nda bir konser düzen- liyor. Sine-Sen tarafından düzenlenen 'Leman' ve 'Öküz' dergilerinin de katkıda bulunduğu gece- nin konser programında. Musa Eroğiu, Mahsun Kjrmızıgüİ. Melike De- mirag,Yavuz BingöL Ma- noli Rasuli, protest blues ve rock grubu Çığ yer alırken şiirleriyle Murat- han Mungan ve Güney için hazırladığı belgesel- le Can Dündar katılacak. Baklava çaldıklan ge- rekçesiyle mahkûm olan gençlerin gönderdiği me- saj, Can YuceTin hasta yatağından Yılmaz Gü- ney için yazarak seslen- dirdiği şiiri barkovizyon- dan izJeyicilere aktanla- cak. E\Ten Birdal ve Uğur Yağmurdereli'nin sunu- culuk yapacağı gecede FatoşGüneyde birkonus- ma yapacak. Etkinliğe aynca, Şerif Gören, Tank Akan, Ha- lil Ergün, Necmettin Ço- banoğiu, Tuncel Kurtiz, Rıdvan Budak. Ufuk Uras,Zeki Demirkubuz, Yıbnaz Pütün, Yaşar Pü- riin, Yavuz Özkan, Arif Keskiner, Nevzat Şenol, Derviş Zaim, Zeki Ök- ten, Aytaç Arman, Men- deres Samancılar, Tun- ca> Akgün, Vletin Üstiin- dağ, Nihat Genç, Nebi) Özgentürk, Fikret Kuş- kan, Paşa Gündoğdu. Feluni Yaşar,Cemal Şan. Şorav Uzun ve TBMM de pankart açtıklan gerekçe- siyle yargılanıp beraat eden gençler de katıla- caklar. Gecenın biletleri 2 mil- yon liradan satışa sunul- du. Yol filminin onanmı için geceden sağlanacak gelirin bir kısmı da bak- lava hırsızlığından mah- kûm olan gençlerin aile- lerine verilecek. Aynntı- lı bilgi için 252 25 44 no- lu telefon aranabilir. Vatan yahut Namık Kemal' Polatlı'da sahnelenecek • Kültür Servisi - Ankara Devlet Tiyarrosu. Namık Kemal'in yaşamöyküsünü ve eserlerini konu alan 'Vatan yahut Namık Kemal' adlı oyunu Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü dolayısıyla bugün Polatlı Belediyesi Sinema Salonu'nda sahneleyecek. Ergun Sav'ın yazdığı, Ensar Kıhç'ın perdeye aktardığı, sahne ve giysi tasanmını Sertel Çetiner, ışık tasanmını Selahattin Çelik'in hazırladığı oyunun başrollerini Faruk Günuğur, Serpil Kılıç ve İurgut Demir paylaşıyor. Slayer Türkiye'de • Kültür Servisi - Major Müzik Organizasyon, Slayer'ı sponsorsuz Türkiye'ye getiriyor. Grup, 1 Kasım günü saat 18.30'da Bakırköy Fildamı'nda bir konser verecek. Aynntılı bilgi için 0212-236 75 60 numaralı telefon aranabilir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog