Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

13EYLUL1998PA2AR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Cumhuriyel 'e açıklama yapan Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç gelecekten umutlu 'Balkanlar'nı Isviçresi olacağız' Alia Izzetbegoviç EMELAKÇALI Bosna-Hersek seçimlerine. Jideri olduğu Demokratik Hareket Partisı, Bosna-Hersek Partisi, Yurttaş Partisi ve Liberal Parti'nin oluşturduğu. Demokrasi Bütünjüğü Ittifakı (CD Koaliciya) ile katılan Alia Izzetbegaviç, Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı. - Seçimlerden bekJentiJeriniz nedir? İZZETBEGOVİÇ -Demokrasi Bütünlü- ğü fttifakı'nın (CD Koaliciya). devlet başkan- lığı, federal ve yerel yönetim seçimierinin her üçüniide kazanmasını bekliyoruz. 50'den faz- la siyasi parti seçimlere katılıyor. Partimizin, oylann yarısından fazlasını alacağını tahmin ediyoruz. - Demokrasi Bütünlüğii İttifakı'nın hedef- teri neler? İttifak adından da anlaşılacağı gibi. amacı- mız. Bosna"da demokrasiyi ve ülkenin bürün- lüğünü korumak. Demokrasi ve bütünlük il- keleri. CD Koalisyonu'nun programını ve amacını belirlivor. Bu da. insan haklan. rark- lı din ve uluslara hoşgörü, basm ve rfade öz- gürlüğü, eski sosyalist ekonominin özelleşti- rilmesi ve Bosna'nın Doğu'yla Batı arasında- ki köprü görevini aksatmadan Avrupa Birli- ği'ne giımesi temel alınarak barış ve devle- tin sağlamlaştınlması demek. - Seçim sonuçlan, banş sürecini nasıl etki- leyecek? •İZZETBEGOVİÇ - Bosna'da banş sag- iandı ama hâlâ kendi ayaklan üzerinde dura- cak düzeyde değil. Bosna'ya davet ettigjmiz y abancı askeri güçlenn bir süre daha kalma- sı gerekiyor. Seçimlerin. banşı sağlamlaştır- mak için önemli bir adım olduğuna inanıyo- rum. Zaman, Bosna'daki ılımlı tarafın lehine. radikal siyasi seçeneklenn de aleyhine çalı- şıyor. Bu. Bosna için büyük birşanstır, - BatL seçimleri, milliyetçi akımlan yumu- şatma yolu olarak görüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? LZZETBEGOVİÇ - Eger. sovenistlıkten bahsediyorsak. bunu indirgemek sadece Ba- tı 'nın değil. bizim de amacımız. Boşnak. Hır- vat ve Sırp milliyetçiler. Bosna'nın bir gerçe- ğıdir. Milliyetçilik. Bosna-Hersek için birteh- like arz etmiyor ama aşınlık ve şovenistlik ediyor. Bosna. Islam, Katolik ve Ortodoks dinlerinin, Boşnak, Hırvat ve Sırp halklannın, Batı ve Doğu dünyasının kesişme noktasıdır. Bu nedenle hoşgörü, Bosna'nın yaşayabilme- sinin temel koşuludur ve biz hoşgörünün sa- vunucusuyuz. - Hırvat ve Sırp taraflannın kararian ve tu- tumlan. Bosna'nın geltteğini nasıl şekillendi- rebilir? İZZETBEGOVİÇ - Şimdiye kadar söyle- diklerim, bizim tutumumuzdu ve bu tutumun istisnasız tüm Bosnalılar tarafindan da destek- lendiğini söyleyebilirim. Hırvatlar ve Sırplar arasında iki ana tutum var. Bosna'nın bütiin- lüğünden yana olanlar ve aynlıkçılar. Bunlar da. katı ya da ılımlı olarak adlandınlıyorlar. Bosna'nın gelişimi ve gelecekteki imajı bü- yük ölçüde Hırvat ve Sırp tarafında bu iki tu- tum arasındaki ilişkilere bağiı. Biz. ılımlıla- nn hâkim olacağını düşünüyoruz. Bosnalıla- nn tutumu kararlı ve açık. Bosna'dan vazgeç- meyeceğiz. - Sırp ve Hırvat adaylar hakkında rıa düşü- niiyorsunuz? Biz ılımlı adaylan destekliyoruz ve seç- menlere, oylannı bu adaylara vermeleri çağ- nsmda bulunuyoruz. - Bosna'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz? İZZETBEGOVİÇ - Bosna, 21*. yüzyılda yavas yavaş Balkanlar'ın Isviçresi'ne dönü- şecek. Ama bu kesintili bir süreç olacak. Her şeyden önce, Isviçre, yaklaşık 800 yıllık bir tarihin ürünüdür. 18. yüzyıl, çatışmalar ve kavgalarla geçmiştir. Bu gelişim de zorlu bir süreç olacak ama çok daha kısa sürecek. Bos- na'nın hızlandınlmış birtarihi var. - Batı ve diğer ülkeler, Bosna'nın geleceğin- de nasıl bir rol q> nuyorlar? İZZETBEGOVİÇ - Bosna. bir Avrupa ül- kesi. Bosna, tarihi ve coğrafi önemi nedeniy- le Batı için büyük önem taşıyor. Ancak, Bos- na'nın eskidensöylediğimizkonumu hâlâ ge- çerli. İki dünya arasında büyük bir sınır var. Rusya'da sessiz darbe iddialan Yeltsîn iktidaruını son perdesi HAKAN AKSAY MOSKOVA - Rusya'nın en sonunda başbakana ka\uşması ve Başkan ile Duma arasındaki gerginliğin yumuşatılması. ülke içinde ve dışında rahatlama ya- rattı. Ancak Dev let Başkanı Bo- ris Yeltsin ile devletçi-sol ağır- lıklı parlamenterlerin V'evgeni Primakov'un başbakanlıgında uzlaşmasj, aslında yalnızca on- lar arasındaki mücadelenin önemli bir raundunun bitmesi anlamına geliyor. Uzlaşma. Yeltsin'in verdiği en büyük ta- vizdi ve ülke yönetimini değiş- tirebilecek gelişmelere kapı ara- lıyordu. 1993'te parlamento binasını yaktıktan sonra hazırlattıgı ana- yasayla Rusya'va flilî bir baş- kanlık rejimi dayatan Yeltsin. I998'de attıgı gen adımlarla ül- kenin fiilen parlamenter bir re- jime dogru yönelmesine izin vermek zorunda kalıyordu. Bu .darum "gizli dewim~:veya "anavasaldarbe" olarak,yorum- lanıyor. Ve Yeltsin'in kanyeri- nin son noktasına hızla yaklaş- tığı belirtiliyor. Yeltsin'in iste- meyerek önerdiği Primakov. muhaleretin zafen anîamına ge- liyor. Kendilerineyaktnbirbaş- bakan ve Merkez Bankası Baş- kanı Vıktor Geraşenko'vu seç- tiren komünistler. Başbakan Bi- rinci Yardımcılıgı'na da kendi panilerinden Vuri Maslyu- kov'un gelmesini sagladılar. Ko- münistler. tüm kadroları ve programı henüz belli olmayan yeni hükümctin ekonomik vcsi- yasal çizgisini belirleme çabası- nı güçlendirdiler. Ortada bazı önemli "sessiz gerçekJer" de var. Yeltsin artık önemsenmiyor ve ülkenin gele- ceğini etkileyemeyeceği düşü- nülüyor. Yeltsin'ingörevi ne za- man bırakacağı ve erken seçim tanhi tartışılıyor. Bu arada Yeltsin. Kremlin Sözcüsü Serge> Vastrjembski'yi görevinden aidı. Başbakan Pri- makov da üfkesihin bütün dış borçlannı ödeyeceğini söyledi. Bosna-Hersek^te seçim başladı Bugün sonaerecek seçimlere kawtiı 2.7 ıriilyon seçmen katihyo&A' l f' SARAVBOSNA (AA) - Bos- na-Hersek"te her etnik grubun temsilcisinden oluşan üçlü Dev- let Başkanlığı Konseyi, federal ve kanton parlamento seçimle- ri için oy kullanma işlemi dün gecikmeli olarak başladı. Dün ba^layan ve bugün sona erecek seçimlerde 2.7 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanacağı ve katılımın yüzde 70-80 ora- nında gerçekleşmesinin beklen- dıgi belirtildi. Seçimlere 55 si- yasal parti ve 9 koalisyondan yaklaşık 6 bin aday katılıyor. Avrupa Güvenlik ve lşbirligi Teşkilatı (AGİT). gecikmenin 107 sandıga seçmen listeleri- nin zamanında ulaşmama- sından kaynaklandıgını duyur- du. Açıklamada gecikmenin. bilgisayar hatasından kaynak- landıgı. bazı sandıklara listele- rin e-posta yoluyla gönderilece- ği. uzak bölgelereyse helikop- terlerle ulaştınlabilecegi belir- tildi. ABD öncülügünde 1995 yılında imzalanan Dayton An- laşması ile özerk Boşnak-Hır- fvat federasyonu ile Bosna Sırp Cûmhuriy*ti*hden ölûşân tek bir Bosna devleti oluştürulmuş- tu. Bosna Devlet Başkanlığı ku- rumu ise Boşnak. Hırvat ve Sırp taraflanndan. 4 yılda bir seçilen birer üyeden oluşuyor. Ülke Parlamentosu, 42 üyeli Temsil- ciler Meclisi ve 15 üyeli Halk Meclisi'nden oluşuyor. Boşnak- HmatFederasyonu'ndaysa 140 üyeli bir parlamento bulunuyor. Parlamento üyeleri, Federasyon Devlet Başkanı ve başkan yar- dımcısını seçiyor ve hükümeti atıyor. Bosna Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve başkan yar- dımcısı ise halk tarafindan se- çiliyor. 83 üyeli Sırp Parlamen- tosu hükümeti belirliyor. Boş- nak-Hırvat Federasyonu'nda, Alia tzzetbegoviç'in Sosyal De- mokratik Eylem Partisi (SDA), BoşnakJann yasadığı bölgelerin büyük bölümünde iktidan elin- de tutuyor. Federasyon'un Hır- vatlann yasadığı bölümlerinde ise HZD Partisi egemenliğini sürdüriiyor. Sırp Cumhuriye- ti'nde ise Bosnalı Sırplann eski lıderı Radovan Karadaç'e hâlâ baglılığını sürdüren. sertlik yan- lısı Sırp Demokratik Partisi (Sİ)S). doğu böJgelerinde etkin- liğini sürdürüyor. Birleşmiş Milletler binlerce kişinin öldürüldüğünü açıkladı Taleban katliamı doğrulandı Dış Haberler Servisi - Afganistan'ın yüzde 90'ının denetimini eline geçiren Taleban'ın, Mezar-ı Şerifkentinde, ara- larında kadın ve çocukların da bulundu- ğu binlerce Hazara kökenliyi öldürdü- ğü iddialan doğrulandı. Afganistan sı- nınnda 23 Eylül günü 200 bin askerden oluşan bir tatbikat başlatacağını açıkla- yan Iran. Taleban'ın 9 Iranlı diplomatın katilini teslim etmesini istedi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafindan yapılan açıklamada. Taleban'ın. geçen ay Mezar-ı Şerif kentine düzenlediği saldın sırasında binlerce Hazara köken- liyi katlettiği yönündeki iddialann dog- rulandığını bildirdi. Uluslararası Af Ör- gürü de. Taleban'ın yeni katliamlar ya- pabileceöi uvarısında buiundu. BM Yüksek kom'iserliği (fN'HCR). kent- ten kaçan pek çok kişinin katliama ta- nık olduğunu belirtti. Af Örgütü, Tale- ban'ın Bamyan bolgesindeki Hazarala- n da katledebileceği uyansında buiun- du. Taleban'ın Şii ittifak güçlerininelin- deki Bamyan'a yönelık saldınsınm yo- ğunlaştığı belirtildi. tran'ın, 23 Eylül günü Afganistan sınınnda 200 bin aske- rin katılacağı yeni bir tatbikat başlataca- ğı bildirildi. Tahran yönetimi. Tale- ban'a. 9 Iranlı diplomatın katillerinin İran'a teslim edilmesi çağnsı yaptı. Tah- ran yönetiminin. diplomatların cesetle- rinin tran'a tesiim edilmesi yönündeki istegini kabul eden Taleban. dığer lran- lı tutukluların serbest bırakılma.sınm iki ülke arasında yürütülecek görüşmelere bağh olduğunu bildirdi. Afganistan'ın devrik Cumhurbaşka- nı Burhaneddin Rabbani. Tahran yöne- timinden. İran'a sıgınan Afganlılara si- lah saglayıp Taleban'a karşı sa\aşmala- rını sağlamasını istedi. Rabbani, Afga- nistan'daki gelişmelerin. Türkiye. Rus- ya ve Hindistan gibi ülkelerı de etkile- vebileceğini sövledi. IS GARANTILI MESLEK KURSLARI BİLGİSAYAR + MUHASEBE + DAKTİLO + YABANCI DİL 72.476 kişiye meslek + iş 14 Dünya Rekoru 28 Dünya Şampiyonu Merkez Beyazıt. Mıthat Paşa Cad. 14 1 (34490) jstanoui Tel KadıKöy A-tı/ol. Kuş<M: Caddesı. 6/8 (81310:' istanOa Te' Şışiı Abıdeı Hürnye! Cû. Hasat Sok. 15 {80260ı Istanbu Te' Bakırköy Hüsrevıye Sk 184 (Mıgros sırasü (34720ı IstarOuı Tel iO2i2ı 517 92 57 - 51" 92 53 ıO2'6ı 336 11 50 - 338 08 42 (0212.230 90 37-234 30 49 ıO212ı 561 29 06 - 571 31 3i Faks-(021Z) 5'7 92 31 h:». www samp:yon-Kurslar! com t.r • E-cos:a 5a"-o;von@superonnns cor Yine Merhaba... CLUB TEOS VILU\GE, antik Teos kentine birkaç kilometre uzaklıkta, 600 rrf'lik havuzu, çocuk havuzu, özel plaj ve koyu, iki katlı Türk evleri, anfitiyatrosu, diskosu, çarşısı, rüzgâr sörfünden dalgıçlığa, atçılıktan okçuluğa, basketboldan bilardoya spor imkânlarıyla, tatil yapmak isteyenlere özel bir köy. Bu tatilde mutlaka CLUB TEOS VILLAGE'a gelin, farklı bir tatil geçireceksiniz. • Rüzgâr sörfü • Kano • Deniz bisikleti • Mini golf • Masatenisi • Tenis • Voleybol • Basketbol • Bilardo B E D A V A Sabah ve akşam açık büfe (şarap dahil) YARIM PANSİYON BİR KİŞİ 0-4 yaş ücretsiz, 5-12 yaş %50 indirimlidir. 6.OOO.OOO.- TL CUMARTESİ - PAZAR günlerı İZMİR-OTEL-IZMİR servisimiz vardır. CLUB TEOS VILLAGE, Izmir'e 50 km. Seferihisar'a 8 km. Sığacık'a 2 km uzaklıkta.CLUB TEOS VILLAGE Rezervasyon Tel: 0 232 745 74 67 Faks: 0 232 745 74 75 GÖNLÜNÜZCE TATİL Kapınızın önü denız Ayağımzın altı kumsal Üstelik Tam Pansiyon 3.500.000TL CEM KAR HARUN KOLÇAK SELDA BAGCAN ve UGUR DIKMEN bestekrivte. Kızılot Köyü Manavgat Antalya Tel-Faks: 0242-748 21 28 0532 236 64 79 Tatil boyunca gazeteniz Cumhunyel bizûen Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 İSKENDERUN 2. AŞLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1998,214 Davaiı: Abrahan Ayvazyan, adresi meçhul. Dav acı Orman Genel Müdürlügü tarafindan dava- lı aleyhine açılmıs bulunan tapu iptal ve tescil. men'i müdahale davasının yapılan açık duruşmasında; Adınıza çıkartılan davetiyede tanınmadığınızdan iade edilmiş olması iizerine yapılan zabıta tahkika- tında da adresiniz meçhul kaldıiından adınıza ilanen duruşma günûnün tebligine karar verilmiş. dunışma 15.9.1998 günü saat 10.15'e talik edilmıştir. Mezkur gün ve saatte gelmeniz, gelmediğiniz veya bir vekil- le de temsil ettirmediğiniz takdirde davanın yokluğu- nuzda bitirileceği davetiye yerine kaim olmak ü^ere ilanen tebliğ olunur. 19.8.1998 Basın: 41781 İSKENDERUN 2. AŞLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1998/249 Davalılar: 1- Emin Yürümüş. 2- Halil Yürümüş. adresleri meçhul. Davacı Orman Genel Müdürlügü tarafindan dava- lı aleyhine açılmış bulunan tapu iptal ve tescil. men'i müdahale davasının yapılan açık dunışmasında: Adınıza çıkartjlan davetiyede tanınmadıgınızdan iade edilmiş olması üzerine yapılan zabıta tahkikatın- da da adresiniz meçhul kaldığından adınıza ilanen duruşma gününün tebligine karar \erilmiş. durusma 15.9.1998 günü saat 10.15'e talik edilmiştir. Mezkur gün ve saatte gelmeniz, gelmediğiniz veya bir vekil- le de temsil ettirmediğiniz takdirde davanın yokluğu- nuzda bitirileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19.8.1998 Basm:41778 POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Clinton Yolun Sonunda Başkan Clinton, Beyaz Saray'daki ikinci döne- mini galiba tamamlayamayacak. Son günlerde en yakın Demokrat dostları tarafindan bile terk edildi. Demokrat senatör Joseph Lieberman geçen haf- taSenato'dayaptığı konuşmada, Clintonın Moni- ca Levvinsky ile ilişkisini "ahlaksız, utanç verici ve zararlı" olarak niteledi. Böylece skandalın ortaya çıkmasından bu yana bir Demokrat senatör ilk kez Başkan'ı bu denli sert biçimde kınamış oldu. Lieberman açık sözlü ve dürüst olarak tanınan bir senatör. Ama Clinton'ı yalnız bırakan tüm Demok- rat senatörlerin sadece ahlaki gerekçelerle böyle davrandıkları herhalde öne sürülemez. Kasım ayın- da seçimlerin yaklaştığı bir dönemde bazı senatör- lerin, Clinton'la aralarına mesafe koymayı, tekrar seçilebilme şansları açısından uygun gördükleri bil- diriliyor. Demokratlar, bağımsız savcı Kenneth Starr'ın raporunun halka açıklanmadan üç gün önce Beyaz Saray'a gönderilmesini istediler. Böylece Başkan CJİnton, raporu okuyup savunmasını hazırlama ola- nağına kavuşacaktı. Ancak Cumhuriyetçiler bu ta- lebi reddederek raporu derhal açıkladılar. Demok- rat senatörlerden Richardt Gephardt, Clinton'a savunmasını hazırlama olanağının tanınmamış ol- masını "adil olmzyan bir tutum" diye niteledi. Hedefleri Demokrat Parti'yi yıpratmak olan Cum- huriyetçilerin hakkaniyet ilkesine pek aldırış etme- dikleri anlaşılıyor. • • • Amerikan televizyonlannın önceki gece kamuya açıkladıkları Kenneth Starr'ın raporunda yer alan bazı bölümler porno edebiyatı için malzeme oluş- turacak nitelikte. VVashington muhabirimiz Fuat Kozluklu'nun bildirdiğine göre Amerikan televiz- yonları halka raporu ele geçirdiklerini duyururken "Çocuklannızı ekrandan uzak tutun. Çünkü Baş- kan 'ın seks hayatına ilişkin çok ayıp ifadeler var" dediler. Hakkındaki böyle bir rapor dünyaya açıklandık- tan sonra Clinton'ın Başkanlık görevini sürdürebil- mesi çok zor görünüyor. Clinton, ocak ayında televizyon önünde Monica Levvinsky ile ilişkisi olmadığını açıklayarak Ameri- kan halkına yalan söyledi. Ustelik ona güvenen en yakın dostlarını, hükümetteki bakanlan da aldattı. Bu kuşkusuz büyük birhatadır. Gözlemcilere gö- re Başkan, ocak ayında yaptığı televizyon konuş- masında gerçeği söyleseydi, kriz bu boyutlara ulaş- maz, skandal unutulurdu. Başkan şimdi adaleti ya- nıltmak, gerçeği söyleyecegine dair yemin etmiş ol- masına rağmen yalan söylemekle suçlanıyor. • • • Bunların hepsi tamam. Ama skandalın değişik bir açıdan kişiyi rahatsız eden yanı yok mu? Starr, başlangıçta VVhitevvater skandalını araştır- mak için bağımsız savcılığaatandı. Clinton aleyhin- de somut bir kanıt bulamayınca Başkan'ın seks hayatına yöneldi. Clinton'ın kansını aldattığını, ona yalan söylediğini kanıtlayabilirse, Başkan'ın VVhite- vvater olayı hakkındaki ifadelerine de güvenileme- yeceğini göstermiş olacaktı. Gerçi amacına ulaştı. Ama ne pahasına?. Kişinin en temel haklanndan biri olan özel haya- tına karışılmaması ilkesini ayaklar altına alarak. Eski ABD Başkanı John Kennedy'nin özel da- nışmanı Arthur Schlesinger, Clinton'ın yalan söy- lemesinin çok yanlış olduğunu belirttikten sonra şöyle diyor: "Ama erkekler karılarının gururunu, sevgililerini ya da kendilerini korumak için aşk ha- yatları konusunda genellikle yalan söylerler. Aslın- da kimsenin birinsanın özel hayatı konusunda so- ru sormaya hakkı olmadığından, böyle bir soruya muhatap olan bir erkek yalan söylemekte sakınca görmez." • • • The Nevv York Times'in ünlü yazarlarından Ant- hony Levvis ise "Özelhayata karışılmaması, uygar toplumun temel ilkelerinden biridir. Bu ilkeden ya- rarlanma hakkına Amerikan başkanları da sahiptir" diye yazıyor. Levvis, "Şeffaflık adına başkanlann özel hayatını didik didik etmek; sıradan her vatandaşın sahip ol- duğu bu hakkı onlara tanımamak insani değildir. Bu olaydan sonra artık Amerika 'daki tüm politikacıla- nn özel yaşamlan meraklı gazetecilerle, saplantılı savcılann hedefi olacaktır" diyor. Levvis "John Kennedy'nin aşk maceralan görev yaptığı sırada kamuya açıklansaydı, bugün Ame- rika daha iyi bir ülke mi olurdu" diye soruyor. Gerek Levvis, gerekse Schlesinger, gelecekte başka bir bağımsız savcının Amerikan başkanını yıkmasına Kongre'nin izin vermeyeceğini umut et- tiklerini yazıyorlar. Clinton skandalının, üzerinde pek durulmayan bir yanı da bu... S~*Vht . Ljmnıte ! BODRUM'DA TATİLÎN YENİ ADI Lüks odalan, zengin mutfağı, sosyal aktiviteleri. uzman kadrosu ve Bodrum'un riiya kadar güzel manzarasıyla sizlere keyifli bir tatil imkânı sunuyoruz. 4* kalite 5*hızmet. Tel: 0252 316 19 90 Faks: 0352 316 14 03 OTEL LETOON (Restaurant - Bar) PATARA Tarih - Doğa - Deniz ve Insan Sevdalılan: Dinlenmek, gezmek, eğlenmek istiyorsanız göniümüz ve kapımız sizlere açıktır. 1 kişi 1.500.000 sabah kahvaltı. Tel: 0242 843 52 18 - Faks: 843 52 16 SATILIK Altınova'da triplex villa, Gelibolu - Saroz Güneyli köyünde 2 parsel arsa satılıktır. 0216-326 65 04
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog