Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 EYLÜL 1998 PAZi HABERLERIN DEVAMI ClİntOIl idtsill mi? ötgütler, Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nm değişmesini istedi • Baştarafı 1. Sayfada yeboldu Halkıntamamına yakını dramatık rapor ıçın "tiksindirici" derken vuzde 50'denfazlası.Clınton'ınya- salan çığnemedığjnı. gorev - de kalması gerektığını duşıı- nuyor Kamuoyuyoklamala- rının sonuçlan her ne kadar gelıp geçıcı oNa bılc bugun ıçınkesınolanbırgerçek \ar kı o da y ann seçım y apı Ka \ e yasal açıdan bır engelı bu- lunmaz ıse Amenkan lıalkı yenıden seçebılecek kadar Clınton ın "iyi bir ba$kan" olduğuna ınanıyor Bu \ uzden C lınton 'e de>- tekle)enlcr ıkıdetasevılmış bır sıyasetçının sirt ozel ya- şanundan dolayı gorevden uzaklaştınlmaması gerektı- ğını belırterek "Bejaz Sa- raj "ıterketsin" dı\enlete öf- kelenıyor, bu \onde çaiişina yapan kongre uvelerıne ateş püskuruyorlar Ancak tartıştruMz bırger çek var kı "super guç" ABD'nın *enDopul<.>rba$ka- nı" tum sıvası b.ışarıLınna ragmen ulkenın tanıamında "zavallı bir gunahkâr" halı- ne gelmış durumda Her fırsatta u Vffedin" de- mesıne ve adeta "yaharma- sına" karşın yJsal sureı, ı<,m "start" venldı \e Clınton ın sıyası geleceğıne ılüjkın ka- rar çok \akında venle<.ek Bırçok sı\ası gozlerncı "Clinton için artık istifa edip etmeyeceği değil. ne /anıan edeeegi gibi kaçınılma/ bir acı gerçek so/ konusıT goru şunudılegetınyor Cumlıun\etçıler \ebır bo- lum Denıokrat Partılı Clın- ton'ın çok yıprandığmı ve bundan sonra başkanlık kol- tuğunda oturmamaM gerektı- ğını \ ıırgulavarak "^avetotu- rur isesaygınlığını. guvenilir- liğini yitircliği jçin gorev ini hakkıvia j crine getirnıesi ım- kân$ız"dıvor Başkanın par- tisınden olan kongre uyelerı dahı "CKnton'ınaüJryonun- dekı suretın başlayacağma kesın gozuvle bakıvorlar Kamuov u desteğmın y uz- de 5ü'Ierın altına duştnesı durumunda 4BD lıdennın gorev ınden ıstıta edcbılece- £ını savunanlar da ağırlıkta fîejazSaray'ajaLıakjynak- |ajr, JtamVQ> H.A>te£ı ne oranSa değışırse değışsin, Clınton'ın Kongre nın hak- kında azıl ışlemını başlatıp başlatmamasına ılışkın vere- ceğı nıhaı kararı "kesinlikle bekleyeceğini" soyluyorlar Rhode Mand Eyaletı Cumhunyetçı Partı Temsıl- cıler Mechsı UVCM John Cbafee, raporu tunıuy L oku- madığını. ancak gozden ge- çırdığı bolumlerde ver alan unsurların. Temsilcıler \kx- lısı'nın Clınton ın azlı yo nünde ışlem başlatma>ııu yeterlı zemın oluştuıduğıma mandığını soyledı Demokrat Partı uyesı Dar- lene Hoole> ı->e "•H'rinkanlı olmanın zamanr dıyerek acele ve duşunnıeden yargı- lara varılmamasi gtfektığııu vurguladı Hoolev "Bu işin munıkun oiduğunca çabuk bir şekilde kapatıldığını. so- nuca kav uşturulduğunu gor- mek istiyorunT dedı Clınton'a kendı partısın- den tepkı gosterenler ıcınde "en ateşli çıkışı" ıse ulkenın gunev boigesindeıı geldı Muhafazakâreğılımlenn va- şadığı eyaletlerden Oeorgı ahzencımıllehekılıCvntfıia •V. McKinney. raporun "iğ- renç ve tiksindirici" olduğu- nubelırttı Ba^kanı "istifava çağıran" Cunıhunvetçı Par- tı MisM3iın Evaletı Senatoru John Ashcroft da vaptıgı açıklamada "Başkan için en onuriu Lş. makamındanav nl- maktır. Bunu reddetmesi ABD">i korkulacak bir ka- rarmajasuruklevecektir" dı- >e konuştu Sa\cının raporunu aı,ıkla- masından wnra bır ba^ın toplantibi duzenleven Be\az Sarav Sozcusu Mike Mc- Curn, "'Başkan Clinton"ın. azJedilmeyi gerektirecek bir şej japmadığı" gonışunıı sa- vundu McCurrv "Başkan yanlışbirişıaptığinıdclalar- ca (file getiridi. kabul etti. So- rumluJuğun kendsindeoldu- ğunu ifade ederek u/ur dile- di" dedı Bevaz Sarav soz cusu. bır gazeteemın sorusu uzerıne. "Sa\cı Starr'ın ra- porunda >er alan hususfann ihanet ruşvetj a da kûm dav- ranış kapsamınagiremeyece- ğüıi" one Hirdu Rapora başkaııın ı,e\re- sınden "ilk somur tepki" ıse avukatı David Kendalldııı geldı K.endall vntı Ken- neth Starr'ın raporundıkı ıfadelennın. "başkamkuçuk düşiirmeyi"" \ e --ıva^ı açıdan "zor durumda bırakmaM" hedefledığını raporun "amacını aşan bir belge" ol duğunu sov ledı Clınton ın avukatı, rapor- dakı ıddıalann ba^kanm go- rev den alınmasina neden teş- kıl etmedığını de sav undu 3 bolumden oluşan ve grafık- lerle desteklenen 445 sav fa- lık raporun seks romanları- na taş çıkartacak ustalıkta bır uslupla kaleme almdıgı dık- kat çekıvor Bu vuzden de Amenkan telev ızyonlannın vaklaşık vuzde25'ı, Clınton ıle Lewinsk> arasmdakı cın- >el ılı^kınm avrıntılanna ay- nlan raporu. anne-babalara sık sık çağrıda bulunarak •"ÇocukJannızı ekran başın- danuzaktutun" uvanlarıvla vavımladılar Clınton ve eşı Hülan ıse raporun açıklanmasindan sonra Bev az Sarav "da Irlanda asıliı Amerıkalılar ıçın bır davet verdıler Çıttın haylı neşelı oldukları gorulurken davetlılenn ozellıkle Bavan C lınton'ı dakıkalarca avakta alkı>lamaJan dıkkatı çektı Saveı Starr'ın çar^amba gunu Kongre've sunduğu ra- por. Turkı>e saatıyle oncekı ak!>aiTi bılgısa>arlar aracılı- ğıvla haberleşrne şebeke*ı olan Internet'ten tum dun> a- va du\uruldu Rapor. Clın- ton'ın eskı Bevaz Sarav staj- verı Levvınsky'vle 18 a> su- ren ılışkı»ınıaklagelebılecek en ınce aynntılarıvla anlatı- >or Raporda \BD Ba>ka- nı nın yemınlı olarak ıfade ven rken "> alan so> lediği" v e "adaietin \erine georilmesini engellemeye kalkıştığı" da one ^urulııvûr Lev. ınskv 'nın anlattıklan- na gore. Clınton eskı Bevaz Sara> stajverı ıle her tırsatta cııiNel ılı^kı kurmuş ora! seks yapmış. vegenç kadınla telefonda seks sohbetlerı gerçeklejtırmış Savcı Ken- neth raporunda Kongre ve "Başkan Clinton hakkında anavasal gorev ivle bağdaş- mayan bu tur da\ ranışlann- dan oturu a/il işlemı başlatıi- nıaliM'gorevindonalınmair dıve tavsıvede bulundu ABD Temsılcıler Meclısı. bağımsız savcı Kenneth S- tarr'ın hazırladığı raporun ıncelenmesı konusunda o> çokluguvla Hukuk Komıte- sfneyetkı verdı Hukuk Komıtesı. Clınton hakkında, bağımsız sav cının rEfponıçerçeveMnde "yargı- lanıp-vargüanmaınasına ye- rek ohip olmadığı"na karar \erecek. Temsılcıler Vleclısı Hukuk Komıtesı Clınton'ı gorevden uzaklas,tırma sure- cınde ılk basamağı oluşturu- >or Başkan'ın azledılmesı- ne ıse Senato karar verecek Sa\ cı Starr. dramatık ra- porunda Kongre've "Ba$- kan Clinton hakkında ana- >asal gorev i\k bağdaşmav an bu tur dav ramşlanndan otu- ru adl ışlemi başlanlnıalı ve gore\den alınmair dıye tav- sivede bulunuvor Rapora gore Clınton eskı Bevaz Sa- rav stajverıyle her tırsatta cınsel ılışkı kurmuş, oral seks vapmı^, Monıce Le- vvınskv vle telefonda seks sohbetlerı vapmıs Bağım- sız sav cının raporunda Le- Hinsky tarafından Chnton ıle cınsel ılışkısının kanıtı ola- rak siınulan ma\ ı gece elbı- sesındekı sperm lekesının. FB1 laboratuvarlannda yapı- lan D\\ testı sonucu. Baş- kan a aıt olduğunun kesinlık kazandığı da belırtıldı Porno ronıanlara ta> çıkar- tacak raporda *BaşkanClin- ton için Monica Le»inskv ile vaptığı ovunlann. cinsel ilişki anlamına gelmediği" ıtadesı de ver aldı Raporda, başka- ııın vemınlı ıfadesi sırasında bu du^uncesinın arkasina sı- ğındığı beiırtılerek "\klı ba- şında htrkes için Clinton'ın [.t\\inskv ile vaptıklannın. bu duşunce ile bağdaşmaya- cağı" kavdedıldı Sayısal Loto İki kişi 6 bildi A\kARA(AA)-Sa>ısal Loto nun% hafta çekılı^ın- de ıkramıve kazanan numa- ralar23 r 28.30, 35 ve 39 olarak belırlendı 6 bılen 2 kışı 85 mıl\ar PSmılvon 120'şerbın lıra 5 bılen 516 kışı 308 mılvon 240arbınlıra.4bılen28bın 614 kışı 2 mılvon 840'ar bın lıra. 3 bılen 462 bın 282 kı- şı ıse 340'ar bm lıra ıkramı- ve alacak KÜLTÜR • SANAT STK'lerdenİstanbulHaberSenisi- DISK. KESK Turk-Iş Hak-Iş.TMMOB CHD E\1O TLRMOB.PırSul- tan Abdal Kultur Demeğı. Dış Hekımien Bırlığı, İHD. Turkıve Yazarlar Sendıkası, Vurttaş Gınjımı ve Acıl Demokrasi Masası tarafından ortak bır açıklama >apılarak >asaksız ve engelsız demokra- tık bır seçım ıçın acılen mev cut Seçım Yasası v e Sı- yası Partiler Yasası nın değiştınlmesı ıstendı ODP Genel Başkanı LfiıkLras,bu bıldırgenın deklaras- >on halıne donuşturulerek TBMM've sunulacağı- nı v urguladı ODP, dun ITL Maçka Sosyal Tesıs- len'nde "Demokratik bir seçim için" başlıklı top- lantı duzenledı Çeşitlı snıl toplum kuruluşulann (STK) temsılcılen. çok sa\ıda >azar ve sendıkacı- nın katıldığı toplantıda konuşan ODP Genel Baş- kanı Lfuk Lras, Cumhunyet'ın 75 vılına 12 E>- lul rejımının damgasını \urduğunu ve hâlâ yurur- lukte olan bu rejımın sıvaietın alanını daraJttıgını belırttı Uras. "Sijasetin alanı daraldıkça toplum- la ilişkisi kopuvor ve sivaset gıderek canııve. kışlaya >eçetelereendeksleniwr"dedı Turkıye'nın sıyası tanhınde knzlenn sureklı ordu elıy le çozulduğunu v urgulayan Uras şoy le devam ettı "Bu ülkeyi çetelere, mafy aya, eroincive teslim et- seçımmeyeceksek. surekli pıslik ureten bugunku siyasi yapıyı yeniden orgutlemek. sıyasetin toplumla iliş- kisini bir ilk adım olarak demokratik ve adil bir Se- çim Nasası \e Siyasi Partiler Yasası ile yeniden kur- mak gerekiyor." DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ıse Turkı- ye'dekı sosyal demokrat vesosvalıstpartılerın ta- banlarının benzer taleplennı dıkkate alarak ıttıfak kurmalan gerektığını sav undu Budak. sıv ıl toplum orgutlennın de solda bırlığı zorlamalan gerektığı- nı \ urguladı Turkıye'nın sorunlannın çozulmesi ıçın soldaguç bırlığı yapılmasınınzorunluolduğu- nu soyleyen Rıdvan Budak "Buo kadar da zor bir iş d e p " dedı KESK Genel Başkanı SiyamiErdemde demok- rasi ısteyen guçlenn oranınm buyuk olmasına kar- şın bu gucun açıga çıkarılamadığını belırttı Er- dem. oluşturulacak demokrasi programını kıtlele- re yayacak bır orgutlenme ve eğıtım çalışması ya- pılmasını onerdı 'uırttaş Gınşımı Temsılcisi -\vu kaı Ergin Cinmen ıse "Sistemle uyuşan partiierin sorunu yok. Meclise yansımayan partiierin sorunu var. V uzde 10'luk barajın sonuçlan değiştirmeye- ceği beUL Bu sistemi savunanlar Turkiye'nin krize bildirgesigirmesini isteyenlerdir" dedı Ortak bildiri Toplantı sonunda DİSK. Turk-lş. KESK. Hak- Iş TMMOB ve Pır Sultan Abdal Kultur Derneğı başta olmak uzere çok sayıda sıvıl toplum kurulu- şu tarafından "Adil »edemokratik btr seçim için Se- çim Vasası ve Siyasi Partiler Yasası değjşmelidir" başlığı altında ortak bır sonuç bildirgesi hazırlan- dı Sonuç bıldırgesinde ozetle şovle denıldı "Biz, işçi ve karnu çalışanlan sendikalannın, mes- lek odalannın, demokratik kifle orgutlen \e shü inisiyatiflerin başkanlan, yoneticileri ve temsikile- ri olarak Turkiye'nin boy lesine anti-denıokratik bir seçimedaha tahammülu kalmadığını.toplumumu- zun temel ihtiyacının her alanda demokratikleşme olduğunu, bu amaçiailkyapıiması gerekenin yasak- sız veengelsiz demokratikbir seçim için hemen mev- cut Seçim \asası \e Siyasi Partiler \asası'nın değiş- tirilnıesi gereğini ifade ediyoruz.'* Sonuç bıldırgesının ardından Uras. sonuç bildir- gesi uzennde yapılacak çalışmalar sonucu çıkan deklarasyonun Meclıs'e ve sıvası partılere de gon- denleceğım kaydettı Kıbrıs'ta gergin bekleyiş REŞATAKAR LEFKOŞA - Kıbns, bugun yıne gergin gûnlerden bınnı yaşıyor Or- todoks Hınstıyanlann kutsal ıbadet yerlerınden bın olan Apostolos And- reas Manastın'nda geçekleştınlecek dını ayıne katılmak amacıyla 1100 Rum bugün Kuzey Kıbns'a geçecek KKTC hukumetı. BM Banş Gücü askerlennın hımayesınde Kuzey "e geçecek olan Rumlardan vıze talep etmeyecek Önce Lefkoşa'dakı Led- ra Palace sınır bankatında toplana- cak olan Rumlar. burada gereklı sa- yım ışlemı yapıldıktan sonra otobus- îerle Karpaz'a hareket edecelder KKTC Güvenhk Guçien, Rumla- nn Karpaz zıyaretı nedenıyle gerek- lı önlemJen alırken Guney Kıbrıs'ta faalıyet gösteren "Anti İşgal Hareke- ti"{PAK)adlı kuruluş, Karpaz'a gıt- mek ısteyen tüm Rumları Leflco- şa'dakı OHİ Meydanı 'nda topianma- ya çağınnca adada yenı bır gergınhk başgdsterdı Rum polısı, sadece ızın- lı olan 1100 Rumun Kuzey'e geçe- bıleceğını, bunun dışındakı eylem- lere müsaade edılmeyeceğını bıldı- nrken PAK yetkılılen bu uyanyı dık- kate almayacaklannı bıldırdıler Sımennı gazetesı konuyla ılgılı haben dtin manşetten v e "İbadet Ko- nusundaGergfaıUk" başlıgıyla v enr- ken olumsuz gehşmelerın önlenme- sı için Rum polısının çok sıkı onlem aldığını duyurdu Gazeteye gore Anti İşgal Hareke- tı tarafından yapılan açıklamada, Apostol Andrea'ya gıtmek ıste>'en- ler. bu sabah 06 45"te OHİ meyda- nında toplanmaya çağnldı Saat 07 00'de ıseotobûslerebınılerek "öz- pir ibadef ıçın Apostol Andrea'ya hareket edılecefını ıddıa eden PAK, Lunasol, Larnaka ve Baf'tan da oto- büsienn zıyarete katılacaklan OHİ meydanına taşıyacağını belırttı Fanatık Rumlar tarafından KKTC'yı tanımakla suçlanan Rum hukumet sozcûsu HristosStihanides. zıyaretçılenn Apostol Andrea Ma- nastın'na gıdışını dını bır göre\ ve arzunun ıfa edılmesrnden başka bır şey olarak gormedığını ve zıyaretuı hıçbır şekı Ide KKTC'nm dolaylı ve- ya doğrudan tanınması anlamında oünadığını soyledı Stılyanıdes. ''Eğerhükünıetbunu engdleseydi o /aman dunyaya insan hakJannı engellediğimı/ konusunda siyasi bir mesaj «ondermiş olacak ve Denktaş'laaynı kefey eginniş olacak- hk" dedı Rum tarafındakı fanatıklenn KKTC sımrlannı ıhlal etmeye yöne- hk gınşımlen Turk güvenhk guçlen tarafından cıddıyetle ızlemyor Her- hangı bırtaşkmlığı onlemek amacıy- la gereklı her turlu önlemı alan Türk güvenlık guçlen, Bırleşmış Mıllet- ler Banş Gucu aracıhğıy la Rum yet- kılılere. "Herhangi birtaşkınlığııı$o- rvımlusu Rum yonetimi olacaJktır" şeklınde bır de mesaj gdnderdıler 'Gerici eğitim anlayışı sürüyor' ANK4R.A (Cumhuriyet Burosu) - Egıtım-Sen Gene) Sekreterı Kemal LnaL 1998- 99 oğretım yılı başlarken u eğjtiınin bilimin gereklerini içermediğinL uygulamalaruı baskıcı bir anlayışla surdu- nilduğünu, yillardır biriken sorunlann 1998-1999 döne- minde de yaşanacağını" bıl- dırdı Unal. \1EB Talım ve Terbıye Kurulu'nda Turk-ls- lam sentezı ıdeolojısının ağırlığını koruduğunu sav u- nurken "Zorunlu din dersi uyguiaması bilime sırtını dö- nen gerici kuşaklann yetiş- mesine hizmet etmektedir" dedı Eğıtım-Sen. KESK. DtSK. Harb-lş ve Oğrencı Velılen Derneğı temsılcılen- nın katıldığı basın toplantı- sında konuşan Lnal. eğıtım sorunlannın yıneyaşanaca- ğını soyledı Eğıtımm ınsan haklan evrensel ılkelerı ve bılımın gereklerini ıçeımek- ten uzak olduğunu. uygula- malann baskıcı bır anlayışla surdurulduğunu anlatan U- nal şoyle konuştu "Eğitiın sistemi kişilikieri basünlmış, itaatkâr. duşunduğunu soy- lemekten çekinen, okumak- tan kaçan, bilimselliğin far- kında olmayan ya da bilimi yok savan bireyler üretmek- tedir. 12 Eylıil döneminde başlatılan zorunlu din dersi u) gulaması biryandan insan haklany la çeiişirken. ote y an- dan bilime sırtını dönen geri- ci kuşaklann yetişmesine hiz- met etmektedir." Lnal, demokratik bılım- sel laık eğıtım anlay ışının uy - gulanmasi taraftarlannın ırk- çı-gencı yonetıcılerın baskı- sıyîa karşılaştığını. ancak okullarvebakanhktakı ırkçı- gerıcı kadrolann vennden oynatılamadıgını so>ledı Eğıtımde ozelle^tırmenın hızla yaygınlaştırıldığını kaydeden L nal. eğıtımın pa- ralı halegetınlmesı poiıtıka- larının fırsat eşıtsızlığı \e adaletsizlığını daha da derın- leştıreceğıne işaret ettı Butçeden eğıtıme avnlan payın azlığı nedenıy le yeter- sız fızıkı koşullarda eğıtım yapıldığını behrten Lnai "Okullann gideriennın kar- şılanmasını. okul idarelerinin inisiyatifine bırakan devlet yetkililerL bununla bir van- dan okullan birer ticaretha- ne haline getirirken ote y an- dan yoistıztuk ve usuisuzluk- lerin de kapılannı aralamak- tadır" dedı Unal devletın eğıtımın tum gıderlennı kar şılavarak. bılımsel gereklerı >erine getırecek bır uygula- ma içtnd gırmesıvle ancak zorunlu 8 yıllık temel eğıtı- mın başarılı olabıleceğını kaydettı Lnal. ders kıtapla- nnın programlar ıçenk, an- latım ve bıçım açısindan çağ- daş ve bılımsel normlara uy- gun olmadığını v urguladı Turkıye Kamu-Sen ve Turk Eğıtım-Sen Istanbul Bolge Başkanı Hanefi Bos- tan. venı oğretım yılında Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın eğıtım sorunlarına eğılerek "laf yerinesomut vedoğnı çö- zumler" getırmesinı istedi Bostan, Mıllı Eğıtım Bakan- lığfnda "surgun ve kıyunla- nn had safhaya ulaşnğuu" sa- vunarak "Bir yıl içinde 6-7 defa surgune gonderilen oğ- rermenler vardır. Bu. ayıbın otesine geçmiş. zulum halini almıştır" dedı Gözler bilgisayar ihalesinde I Baştarafı 1. Sayfada fırmaîarbakanlık kulıslenndekı ruşvet soylentılennıyoğunlaştınrkenıhale>a- bancı basın organlanna da haber oldu Mıllı Eğıtım Bakanı Hikmet lluğ- bay. 8 yıllık kesıntisiz temel eğıtım pa- ralannm en ıvı şekılde kullanılacağmı vurgulayarak "Çocuklanmıza en iyi teknolojiyi sunan, ihaleyi alır. Sövlenti- ler doğal. İhaleyi alabilmek için her şe- yi yapabüecek olanlar var" dedı Dunya Bankası'ndan alınan 300 mıl- von dolarlık kredının 130 mılvon dola- rmı bilgisayar ıhalesine ayıran Mıllı Eğıtım Bakanlığı şartnameyıtamamla- ma aşamasına geldı Duny a Bankası ıle yurutulen çalişmalann son aşamaya geldığı ve ıhale hazırlıklanna başlandı- ğı bıldınldı Istanbul dakı Bılişim 98 Fuan'nage- len buyuk fırmalar da bakanlıkta ıhale nabzını rutma gırişimlen başlattı Fır- maların u özel temsilciler gonderdiği" Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nda kuiısler. "ruşvetiddialanyia"çalkalandı "Çok- tan tamamlandığı öne sürulen" şartna- me elden ele dolaşırken Duny a Banka- sı nın Mıllı Eğıtım Bakanlığı nca su- nulan olçutlerı beğenmeyerek ıhale dosyasına onay vermedığı savlandı Apple Computer ıle IBM'ın kıyası- ya rekabete gırdığı ıhalede sonucun şımdıden bellı olduğu da one suruldu Mıllı Eğıtım Bakanlığı nın ihaleyi ba- şanyla ustlenecek kadrolardan yoksun olduğu da ıddıalarara»ında ver aldı 2 hin 541 Iaboratu\ar Donanıma 119 mılvon dolar. yazılı- ma 15 3 mılyon dolar. APK bınmlen- nınmonıtordonan]mına2 7 mılvon do- lar yazılım gelıştırmeye 300 bın dolar ayıran Mıllı Eğıtım Bakanlığı ılk aşa- mada2bın541 ılkoğretımokulunabıl- gısayar laboratuv an kurmay ı hedetledı thale surecının uzaması nedenıvle ba- kanlığın 2 bın 541 bilgisayar laboratu- vanm" 1998-1999 oğretım yılııkıncıog- retım donemıne yetı^tıremeyeceğı be- lırtıldı Bakanlık "kapalıkapılarardın- daihaleyeçıkmakla" suçlanırken bılgı- say arda ucuzluk kadar kalıtenın de dık kate alınması ıstendı Turkıye nın "bilgisayarçopluğune" donuşmemesi uyansında bulunan uz- manlar bılgisavar okur vazarlığından yoksun oğrermenlerle "çağdaş teknolo- jili" eğıtım hedetıne ulaşılamay acağını vurguladılar Temmuz ayında 2 bm 300 oğretme- ne venlen bilgisayar formatorluk kursu- nun fıyaskovla sonuçlandığını one siı- ren uzmanlar Mıllı Eğıtım Bakanlı- ğı'nın kahnzırhlarlaçevnlıkabuğunun çatlatılması gerektığını soyledıier Ba- kanlığın sıv ıl toplum orgutlerıy le ışbır- lığıyapmasi veyerlı yatınmlarada ka- pı aralamasını ısteyen uzmanlar. yazı- lım olçutlerının çok iyi belırlenmesi uvansında bulundular Cumhuriyet ın sorulannı yanıtlayan Mıllı Eğıtım Bakanı Hikmet Lluğbay ıse ıhaleve ılı^kın ruşvet ıddıalarının norma! olduğunu anlartı "İhaleyi al- mak için her şeyi yapabüecek olanlar var" dıyen L luğbay bakanlığın bılgisa- var ıhalesınden yuz akıvla çıkacağını soyledı Uluğbay 134 okulun ınşaatı ıçın çıkılan ıhalede de çeşitlı ıddıalar onava atıldığını \urgulayarak "\ncak ihale sonucunda atacak çamurlan ol- madı. Çunku ihale. objektif kriterlerle gerçekleştirilerek hiçbirşeye meydan ve- rilmedi" dedı Halktan toplanan para- larla olu^turulan eğıtıme katkı payının en etkın şekılde kulianıîacağını behrten L luğbay. Turkıy e'nın en buv uk ıhalele- rınden bın olan bılgisavar ihalesinde en ıy ı oneny ı v erenın kazanacağını kay - dettı Lluğbay 8 yıl paralarının heba edılemeyeceğmı v ıneleyerek "Çocukla- rımı/a en iyi teknoloji sunan. ihaleyi aiır" dedı Uluğbay. Dunya Bankası ıle yapılan çalişmalann tamamlanmak uzere oldu- ğunu vurgulayarak ıkıncı oğretım done- mıne kadar 2 bm 541 bilgisayar labora- tuv arını hızmete sokacaklannı kaydet- tı Rektörden laiklik uyansı Istanbul Haber Servisi - Istanbul Lnıversıtesı (İL) Rektoru Prot Dr Kemal Akmdaroğlu. bazı basın or- ganlannın laıklıkie ılgılı yanlış bılgıler verdığını be- lırterek "Bazı siyasi partiler. bunu siyasi bir amaç olarak kullanmasınlar. yoksa Istan- bul Lnıversitesı. tarihındeki en buyuk şahlanışını goste- recektir" dedı Cumhurıyet'ın 75 yılı kutlamaları çerçevesınde IL Merkez Bınası'nda basın ve unıversıte mensupları ıçın duzenlenen resepsıyonda konuşan Prot Dr Kemal Alemdaroğlu, unıversıtenın 545 vılı aşkın geçmışının bılımsel. kulturel ve sosval başanlarla dolu olduğunu soyledı Alemdaroğlu, ko- nuşmasında unıversıtenın oğretım uyelerı ıle oğrencı- lennın tanhte, ozgurluk. ba- ğımsızlık ve vatan sevgisi uğruna gerçekleijtırdıkleny- le ılgılı ornekler verdı tU'nun tanhını anlatan bır multıv ızyon gostensmın y a- pıldığı, İL Dev letKonsena- tuvan Tıyatro ve Muzık bo- lumlerınden oğrencılenn Nâzını Hikmet ın "Kuvayı Milliye DestanTnı sunduğu gecede. daha sonra bır ye- mek venldı Resepsıyona, Istanbul Va- lısı ErolÇakır. Istanbul Em- nıvet Muduru HasanÖzde- mir. II Jandarma Komutanı \lbay Taci Sunar, Emınonu Beledıye Başkanı Ahmet Çetinsaya. IP Genel Başka- nı Doğu Perinçek ıle oğretım uyelen ve davetlılerkatıldı Başansız liseliler afistiyor Istanbul Haber Servisi - Lıselerde aynı sınıfta sinıt tekran yapan oğrencılere her yılvenlensinav hakkınınbu yıl verılmemesı. velılenn tepkısıne neden oluyor \e- lıler, anayasanın 42 madde- sıne dayanılarak bır sınav hakkı daha venlmesını ıstı- yor Ortaoğretım Kurumlan Yonetmelığı gereğınce uy- gulanan. aynı sınıfta sınıf tekran yaparak başansız olan ve her y ıl bır smav hak- kı daha venlen oğrencılenn açık lıseye yonlendınlmesı. velılerın tepkısıne neden oluyor Bu durumdakı vak- laşık 1 5 mılvon oğrencının velısı. bakanlığın anaya- sanın 42 maddesinde ver alan "Kimse. eğitim ve oğre- rim hakkından yoksun bıra- kılamaz" hukmune dayanı- larak mağdurdurumdakı oğ- rencılere bır sınav hakkı da- ha vermesını ıstıyor \ehler bakanlığın. bu durumdakı başarısız oğrencılere yone- lık bır af çıkararak bu genç- lere bır fırsat daha tanıması- nın geleceklerı açısindan onemlı olduğunu soy ledıler 293 «• 7» (3 HAT) iicretsizeğitimfırsatı/iç mimarlık,grafik, moda, resim/ miizik/bilgisayar eğıtımı almak ıste\enler ıı^ın ıngılızıc ve bılgısayarlı yuksek oğrenım fırsatı 2 vıl Turkıyede -\dlav geçışle Jngıltere'dc2 wl uımcrsıtt eğılımı Adavlar P \h 19 Evlulde ucretsı/resım kuniu ıle alınacAtır ka\ıllır ba>Udı güjr ckidsiJ. pnp nıuno IIJMII \ treehand qudriL\pre^s phoıoshop liil sjlMfım ^ ejünj hnih^muı McuL»üid exce! lh»,ıhionıı} istasyon sanat merkezi m TAKSİVI : Miralay Ştfik bev sokak \ o : 9 ( i u m u f s u v u I BAKIRKÖY : İslanbul Caddesi No:Sl Cumhuriyet Başsavcılığı karşısı MODA : Moda. Dr. Esat Isık Caddesi Şifa snkak Nıı:25 Tel: 0212. 252 92 22-23 Tel:O212. 570 95IM»-«f Tel:02l6. 414 96 ,W-39 G U N D E M MUSTAFABALBA • Baştarafı 1. Sayfada Boylece bır kaldırımla ıkı ış kaldırılır - Yuklenıcıye gıderayak bır ış daha verılmış olur - Seçmene bakın çalışıyoruz, denır Kentlerımızde kaldırımlar çok amaçlı kullanıla yapılardır Sayalım - Otopark - Seyyar satıcı alanı - Inşaat malzemelerını depolama yerı. - Işyerının tanıtım bolumu - Bahçeye masa' sahası - Yer kalırsa, yayaların geçış alanı Bu kadar çok amaçlı kullanılan bır yer, arada bı yenılenmez mı'? işte o donemdeyız Seçime kadar yandık An; cadde ara sokak farkı gozetmeksızın tum kaldı rımlarda faalıyet var Beledıyelerımız çalışıyor! Bır donem yuvarlak taşlar vardı Sonra dort ko şe yaptılar Ardından kuçuk dort koşeler gıttı, bu yuk dort koşe kaldırımlar geldı İnsan bu kadar kal dırım ıhalesı kaldırıp dort koşe olduktan sonra, ta- bıı kı taşları da dort koşe doşer Şu gunlerde kaldırımlar sokum aşamasında, kaç koşe olduğunu onumuzdekı gunlerde anlayacağız Kaldırım yapım bıçımlerı konusunda bıryanşma açılsa, bızım yuklenıcılerımız beledıye başkanlany- la el ele verıp dunya bırıncılığını kımseye bırakmaz Bızde, otekı ulkelerde olmayan ozellıkler var Her şeyden once bızım kaldırımlar hareketlıdır Kaldırım taşının ucuna basınca otekı uçtan ses ge- lır Ses gelmezse su gelır Bıraz sert basarsanız, kaJ- dırım demokratik bıçımde sıze tepkısını gostenr ve aynı sertlıkle karşılık verır Kaldırım tepkısını sadece suyla gosterırse sorun değıl Kımı kaldırımlar çok parça halındedır Yuk- lenıcı, 'kaldırımlar da beton yığını halıne geldı' de- mesınler dıye, malzemeyı haklı olarak eksık koyar Bu yuzden de bırkaç ayak basımı sonrası kaldırım taşları kırılır Boyle bırtaşa çarpıp duşersenız eğer. Başınızı yol ortasına konmuş tabelaya çarpma- mışsanız Ikıncı hamlede ayağınıza elektrık telı dolanmamışsa Usulcakalkın, "Ucuzatlattık"de- yıp devam edın Boşuna mı turku yakmışız "Evlerının onu yuksek kaldınm, kaldınmdan duş- tum benı kaldınn " Direkli yollar Geçen yerel seçımler donemıydı Kımı kenar semtlere gıdıp yurttaşın eğılımı konusunda yerın- de duşunce sahıbı olayım dedım Kahvede soh- bet edıyoruz Bır sure once mahallenın kaldırımın- dan ıkı cenaze kaldırmışlar, bırkaç da yaralı Baş- kan, "seçım yaklaştı "deyıp, kenar mahallelere hız- met goturmeye karar vermış Bınnde, kaldınmsız- lıktan, yıllardırgenışletılmeyen yollardan yakınmış- lar "Hay hay" demış Ertesı gun yol ıkı-uç metre daha genışletılmış Ne guzel Guzel ama yol kenarındakı elektrık dıreklerı ge- nışletmeyle bırlıkte yolun orasında burasında kal- mış TEK'e sonradan bıldırıldığı ıçın, dıreklerın ye- rı değıştırılememış Gece yarısı semte gelen araçlardan bazılan dı- reklere bındırmış Ikı mahallelı sızlere omur . Sadece kaldırım degıl, asfattda önemlı hızmetr tır Bugunlerde kımı beledıyeler dalmış asfalt ışı- ne Ama, kanalızasyon delıklerının olduğu yerler asfaltın 15-20 santım altında kalmış 1 Kaldırıma çıkalım Lıse son sınıf oğrencılerı, unıversıteye gınş sı- navından sonra heyecanla sonucu beklerler Ka- zananda sevınç, kaybedende huzun Kaybedış huznu zaman mayasıyla bıçım değıştırır, acı acı gulunendurumadonuşur Kaybeden oğrencı, "ne- reyı kazandın" dıye sorana karşılık venr: "Kaldırım muhendıslığını " Genç, bır donem ıçın ışının gucunun kaldırımlar- da gezınmek olduğunu duşunur Ya buyuklerımız yonetıcılerımız'' Onlar da kaldınmdan "kaldırmayı" anlıyor olsa gerek Gastroenteroloji kongresi başkuhİstanbul Haber Servi- si- Mıde bağırsak kara- cığer hastalıkları ve en- doskopı konularının ışle- neceğı 15 Gastroentero- loji Kongresi, Lutfı Kır- dar Kongre Salonu'nda dun başladı Dunya çapında ıç has- talıklan konusunda oton te kabul edılen 3^ uzma- nın katkılanyla gerçekle- şecek 5 gunluk kongre suresınce. gastroentero- loji ve endoskopı kursla- nnın vanı sıra Turk-Ja- pon gastroenterolojı gu- nu de duzenlenecek ABD. Kanada. Japonya, Avusturya ve Ingılte- re'den gelen uzmanların yanı sıra Atilla Ertan ve Münci Kalayoglu gıbı •\menkan unıversıtele- nnde bolum başkanlığı yapan Turk doktorlann konferanslan da ızlenebı- lecek Amenkan Mıde- Bağırsak Endoskopısı ve Dunya Sındınm Endos- kopısı demeklennın kat- kılanyla Turk Gastroen- terolojı Derneğı tarafın- dan duzenlenen kongre- ye vaklaşık 800 kışı katı- lıyor KüLriift • SANAT 293 *9 7* (3 HAT) Borusan Kultur V G etl 15 19 00 Caz Konsen 16m ^Km Tahsın Uruivar Kuartet * ^ J Sehm Benba *^_ Tahsm Unuvar Q l Nezık Yeştlml ^^ Komrbas 12 30 Video Bıll Evans Trıo ; ^ (58 dk Ingıhzce) Bıll Evans Trıo Oslo da (30 dk Ingıhzce) 17 a; 18 30-20 00 Söytey Kerem Gorsev Bıll Evans anısına" 18 77 30 Vıdeo Bıll Evans Trıo (58 dk Ingıhzce) Bıll Evans Trıo Oslo da (30 dk Ingıhzce) BORUSAN BORUSANKültür e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog