Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 EYLÜL 1998 PAZA HABERLER Dansçı çocuklardan çağrı • İZMÎR (AA) - izmir'de dans ederek yardım toplarken gözaltına alınan 4 çocuğun, herkesi, kimsesiz çocuklar için yardıma çağıracağı biidirildı. Kimsesizler için bir yardım kampanyası açmayı düşündüklerini. ancak gerekli izni almak için bürokratık işlemlerın uzun sürdüğünü kaydeden çocuklardan ikisinin babası Kaplan. "Bürokrasi ile uğraşmamak için çocuklar. herkesi kimsesiz çocuklara yardım amacıyla kurulan derneklere bagışta bulunmaya çağıracaklar" diye konuştu. Cezaevine elektponik gözaltı • ANKARA (ANKA)- İSKJ skandalı kahramanı Ergün Göknel \ e futbolcu Tanju Çolak gibi ünlü "misafirleri" de banndırmış olan Ankara Açık Cezaevi'nde kullanılmak üzere toplam 298 milyar lıralık l40adet X Ray cihazıvladuyarlı kapı ve el detektörlerinin alınacağı bıldirildi. Adaler Bakanhğı tarafından kapalı teklif eksiltme usulüyle yapılacak ihaleye katılmak isteyenlerin 2i Eylül'e kadar Açık Cezaevi Müdürlüğü'ne başvurabilecekltıi kaydedildi. İhaleyie ilgili şartname \e eklerinin 20 milyon lıra karşılıöında cezaev inden edinilebıleceği açıklandı. Gözaltında kayıplar eylemi • İZMİR(AA)- İzmir'de yakınlannın gözaltında kaybolduğunu belirten bir grup. oturma eylemi yaptı. Dün öğle saatlerinde Konak Meydanı'nda toplanan grup tarafından yapılan açıklamada, Metin Andaş. Neslihan Uslu, M. Ali Mandal ve Hasan Aydoğan'dan en son 31 Mart'ta haber almdıgı, bu kişilerin gözaltında kaybedildiği belirtilerek. bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlıgı'na 6 kez başvurulduğu kaydedildi. Açıklanıanın ardından sessiz oturma eylemi yapan grup daha sonra olaysızdağıldı. Halk adalete güvenmiyor • A.NKARA (A\KA)- Son günlerde vargıçların dile getirdiğı sorunlarla yeniden tartışılmaya başlanan adalet sistemine güvenilmediği ortaya çıktı. "Adalet sistemı ıçensinde kendinizi güvende hissediyor musunuz?" konulu anket için gönderilen oylann yüzde 96.7'si "Hay'ır" dedi. Oylann 1508 tanesi mevcut adalet sistemine güvenilmediği yönünde kullanılırken. sadece 5! kişi (yüzde 3.27) adalete güvendiğini belirtti. Karayalçın'dan seçim tepkisi • EDİRNE(AA)-CHP Samsun Millet\ekı!i Murat Karayalçın. yerel ve genel seçimlerin son günlerde yeniden tartışma konusu haline geldığini belirterek. "Seçim takvimi TBMM'de tartışmaya açılmalıdır" dedi. Karayalçın, bireysel olarak seçime gidilmesini uygun bulmadığını belirterek şö\le konuştu: "Seçim olması için bırtakım etkenlerin var olması gerekiyor. Ülkede. kriz ve kaos yoksa seçim gereksinimıni ortaya koyamazsınız. Konuyu bir kez daha tartışmalıyız" dedi. Cem, iran'a gitti • ANKARA (.AA) - Dışişleri Bakanı Ismail Cem. resmi bir ziyaret çerçevesinde Iran'a gitti. Bakan Cem. ziyaretine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. İsmail Cem'in temasları sırasında. başta Afganistan sorunu olmak üzere, terör örgütü PKK'nin İran sınınndan Türk topraklanna sızması ve geçen günlerde. Tahran'da Yunanistan. Ermenıstan ve İran dışişleri bakanlannın gerçekleştirdiği üçlü toplantı konulannın ele alınması beklenivor. 650 bin gözaltı, 210 bin dava, 517 idam cezası, 14 bin yurttaşlıktan çıkanlım 12 EyKilliıı izleıi gflnnnediANKARA (Cumhurijet Bürosu) - 12 Ey- lül'ün 18. yıldönümü nedeniyle siyasal par- tiler \e sivil toplum kuruluşlannın yaptıkla- n değerlendirmede. yıllar geçmesine karşın askeri darbenin izlerinin silinmediği vurgu- landı. Açıklamalarda "sorumlulann yargı- lanmadığT belirtilerek darbe hukuku ve dü- zenlemelerin sonucu 12 Eylül'ün sivil bir gö- rünüm altında kurumsallaştınldıgına dikkat çekildi. İHD'denyapılanyazılıaçıklamada, 12 Ey- lül'ün üzerinden yıllar geçmesine karşın iz- lerinin hâlâ belleklerden silinmediği vurgu- lanarak. "sorumlulann yargılanmadığı gibi darbe hukuku ve düzenlemelerinin sivil bir göriinüm altında kurumsallaştınkiığına'' dik- kat çekildi. iHD'nin yaptığı açıklamada 12 Eylül darbesinin toplumsal ve siyasal blon- çosu şöyle açıklandı: "Gözaltuıa alınan kişi 650 bin. acılan dava sayısı 210 bin, idam iste- miyle dava açılan kişi sayısı 7 bin, idam ceza- sı 517. Yargıtay'da onanan idam kararı 259, infaz edilen idam cezası 49; 141.142 ve 163'ten vargılanan kişi 71 bin, örgüt üveliğinden yar- gılanan kişi 98 bin 404, pasaportalamav an ki- şi 388 bin, yurttaşlıktan çıkarıian 14 bin. kuş- kulu ölüm 300, belgelenen işkencesonucu 171. açlıkgrevindenölüm 14,sakıncalıgerekçesiy- le işten atılan 30 bin, 1402 ile göre\den atılan öğretmen 3 bin 854, öğrerim göre\ lisi 120, gö- revinden atılan yargıç 47. gazetecilere hapis cezası 3 bin 715 yıl, saldıma uğrayan gazete- ci sayısı 300, cezaevinekonuian gazeteci31, öl- diirülen gazeteci 3, yasaklanan film 937, im- ha edilen gazete ve dergi 40 ton." CHP Ankara il örgütünün Harb-tş Toplan- tı Salonu'nda düzenlediği panelde. 12 Ey- lül'ün hukuksal \e ekonomik sonuçlan de- ğerlendirildi. 12 Evlül'ün hukuksal sonuçla- n konusunda bilgi veren Türkiye Barolar Bir- liği (TBBl Yönetim Kurulu üyesi Tuncay .Alemdaroğlu. bugün yaşananlann ve gele- cekte yaşanacaklann daha iyi anlaşılması için 12 Eylül'ün öncesinin. amacının. sürecinin \e sonuçlannınçokıyi değerlendirilmesi ge- rektiğini söyledi. 12 Eylül iktidannın getir- dıği 1982 Anavasası'nın dönemin bütün olumsuzluklarını taşıdıgını vurgulayan Alemdaroğlu, Türkiye'de öncelikli olarak başta anavasa olmak üzere bir hukuk refor- mu yapılması gerektiğini söyledi. CHP'ninpanelinde 12 Eylül'ün ekonomik sonuçlannı da Türk-lş Başkan Danışmanı Yıldınm Koç değerlendirdi. Koç, 12 Eylül aracıhğıyla bugünü değerlendirdiği konuş- masında. 12 Eylül'ü hazırlayan ortamın, ba- zı dinamıklerin etkileşimiyle oluştuğunu söy- ledi. Koç. bu dinamikleri başta. "kendi var- lıgını sürekli kılmaya çalışan bir devlet olgu- su" ve "kendi politikalarını dayatan emper- yalizm" olmak üzere. "işçi sınıfı. sosyalist soL, kürt milliyetçiliği, şeriatçı örgütlenme ve ırk- çılık hareketi" olarak sıraladı. ^Çeteler palazlandı' Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün. yaptıgı yazılı açıklamada, 12 Ey- lül'ün ardından 18 yıl geçmesine karşın ül- kede toplumun özgürlük ve demokrasi istem- lerinin hâlâ yerine getirilemediğine dikkat çekerek, 12 Eylül sisteminden aldığı güçle palazlanan çetelerin devleti yönetirbir konu- ma geldigine işaret etti. Görgün. "Ozgür v< demokratik bir toplum,ancak 12 Eylül hukul ve uygulamalannın rünı sonuçlanyla ortadar kaldırılmasıvla mümkündtir. Bugün yapıi- ması gereken her 12 EylüTde yakınmak değil. toplumsal muhalefeti birleşik bir mücadele ekseninde örgütlemek ve 12 E> lii] hukukunu ve sonuçlannı ortadan kaidırmaktır" dedi. YDP Genel Başkanı Hasan Celal Güzel de. "Bütün darbeieri ve darbecileri onlara uşak- lık yapan şerefsiz politikacılan. onların sözcü- lüğunü yapan basın-yayın mensuplannı. on- lann yağcdığını yapan sözde bilûn adamlan- nu demokrasi düşmanı sahte sivil toplum ku- ruluşlaruu,haksızuklarkarşısında suskun ka- lan korkak. cesaretsiz ve haysiv etsiz av dınla- n nefretle ve şiddetle protesto ediyorum" di- ye konuştu. T G S ' n i n o l a ğ a n g e n e l k u r u l u b a ş l a d ı 'Basında örgütlenme engelleniyor'Istanbul Haber Servisi - Türki- ye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Ziya Sonay, basın dünyasının örgütlenme girişimle- rinin baskı ile engellendiğini ve meslegin kişisel çıkarlara alet edi- lerek okur güveninin en alt düze- ye indigi bir dönemin vaşandıgı- nı belırtirken TGC Genel Başka- nı Nail Güreli de "\ argı bağunsız- lığı olmadan iletişim özgürlüğü- nün olamayacağmı" söyledi. Türkiye Gazeteciler Sendika- M "nın 15 dönem olağan genel ku- rulu dün Basın Sarayf ndaki Bur- han Feîek Konferans Salonu'nda başladı. Divan Başkanlıgı'na Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Fa- nık Büyükkucak'ın seçilmesi ve saygı duruşuyla genel kurul ça- lışmalanna geçildi. Devlet Baka- nı ve Hükümet Sözcüsü Şükrii Si- na Gürel. TGS'nin genel kuru- lunda yaptıgı konuşmada gazete- cilerin, Türk insanının doğru bil- gilendirilmesi rolünü yerine geti- rebilmesi için sosyal ve toplum- sal haklannın sağlanması gerek- tiğini vurguladı. . , TGS Genel Başkanı Ziya So- nay açilışta yaptıgı konuşmada, basın dünyasının örgütlenme gi- rişımlerinin baskı ile engellendi- ğine, siyasal ve ekonomik çıkar- lann meslek ilkelerinin önüne ge- çirilmesiyle okur güveninin en alt düzeye indiği bir dönemi yaşadı- ğına dikkat çekti. Sonay, yazı işlerinde görev ya- pan gazetecilerin 212 sayılı yasa yerine 1475 sayılı yasa kapsamın- da çalışmaya zorlandıklannı aksi halde işlerine son verileceği teh- dit ve baskısı yapıldığını anlattı. Telif ücreti uygulamasının da yaygın bir duruma dönüştüğüne dikkati çeken Sonay, yayın organ- lannda zorunlu ve asgari kadro uygulamasına geçilmesini sagla- yacak yasa değişiklıği taslağının Cumhurbaşkanı SüleymanDemi- rel. Çalışma \e Sosyal Güvenlik Bakanlıgı ile siyasi parti grupla- nna ve Türk-lş Başkanlığı'na su- nuldugunu kaydetti. < tidgan sürecck genel kurulda, genel başkanılık için Ziya Sonay ve Rahmi Yıldınm adaylıkJannı açıkladı. (H Sözlerine 12 Eylül darbesini ve uygulamalarını protesto ederek başlayan TGC Genel Başkanı Na- il Güreli ise sendikal örgütlenme- de bireysel kahramanlık bekleme- nin haksızlık olduğunu belirtti. Güreli, medyada bir yandan fi- ziksel çalışma koşullan gelişirken çalışanlann sosyal ve ekonomik koşullannın geriledigi bir dönem yaşandıgını söyledi. Nail Güreli konuşmasında örgütlenmenin iki adresinin TGS ve TGC olduf unu \urguladi. Sektördeki ^endıkalaş- manın "medva sermayesine de moral ve saygınlıkka^andıracağı- nı" belirten Güreli, dünyadaki kıi- reselleşmeyle birlikte örgütsüzlü- ğün yükselen bir değer olarak gösterildigini, ancak örgütlenme- nin dün olduğu kadar bugün de önemli olduğunu söyledi. ANAP Genel Başkan Yardım- cısı Vaşar Okuvan da kendısinin de eski bir gazeteci olduğunu \e iştetf atıldığmı söyledi. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral de "Vaşar Okuvan, beni kapının önüne koydular dedi. Hiçbir şey değişmedi. Vine kapının önüne kovmorlar. Sizi kapının önüne kov dularama siz milletvekili oldu- nuz. Bi/lerin kapının Önüne ko- nulnıanıası için yasal dü/enleme- lere ihti>aç var" dedi Gazeteciler Cemiyetleri Fede- rasyonu Başkanı Maztni Bilgin de Türkı\e'de yasama. yürütme. y ar- gı v e basın erkleri arasında bir ça- tışma yaşandıgını belirterek "Ba- sın. iktidarın kudreti, paranın kuvvetinden uzak olduğu zaman özgürdür" dedi. RTÜK Yasası'nı daeleştiren Bilgin, "Cumhuriyet tarihinde tüm üveleri TB.VIM ta- rafindan secikn iki kurum \ ar. Bi- ri Istiklal Mahkemeleri, diğeri RTL'K" dı\e konuştu. Türkıve Barolar Bırliği Başkanı EralpÖz- gen. basının en önemli sorunun tekefteşme olduğunu itade ederek basının holding medyası haline dönüştüğünü söyledi. Yayınlann- da sendikalaşmaya destek veren. başkalan sözkonusu olduğunda insan haklanna duyarlı olan bazı yayın kuruluşlannda, sendikasız- laştırma ve yargısız infazlann söz konusu olduğunu anlatan Özgen. Türkiye'nin "düşünceyi cezalan- dıran ayıplı ülkc" konumundan çıkması gerektiğini ifade etti. Oturumun öğleden sonraki bö- lümünde bir konuşma vapan CHP Ltanbul 11 Başkanı EtemCankur- taran 12 Eylül'ün Türkıye'ye kaybettirdıklerinin 20 yıilık süreç incelendiğinde görüldüğünü ve siyasetin ülkeyi yönetemez du- rumda olduğunu söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu son derece zor süreçte medvayt değerlendiren Cankurtaran "Medya sermaye için vardır. "Medya demokrasi için vardır' sözünden artık vazge- çilmi|ör n dedı! Cankurtdran, iş- (l> verenlerin örgütsüz ve düşük üc- retle insan çalıştırma çabalanna karşı her kesimin kendi örgütlü- lüğü içerisinde topyekün bir mü- cadele başlatması gerektiğini kay- detti. TGS Genel Başkanlığfna adaylığını açıklayan Rahmi Vıldı- nm da konuşmasında, TGS'nin sendikal örgütlenme konusunda daha fazla çaba harcamasını iste- di. TGS Genel Kurulu'na çok sa- yıda sendikanın yöneticileri de iz- leyıci olarak katıldı. İki gün sürecek Genel Ku- rul'un bugünkü bölümünde ise T- GS'nin Yönetım. Denetleme ve Disiplin Kurullan'nın seçimi ya- pılacak aynca Türk-lş Genel Ku- rulu'na gönderilecek delegeler belirlenecek. TGS'nin Genel Başkanlığfna ise Ziya Sonay ile Rahmi Yıldınm adaylıklannı açıkladılar. Güneş: Özel Harp Dairesi araştırılacak CHP DE\ RİM SENtMAY CHP'nin çeteleşmevle ilgili gelişmeleri izlemek arnacıyla oluşturduğu "İzleme Grubu" üyesi Hasan Fehmi Güneş. araştırmalannın "Özel Harp Dairesi"ni de kapsavacağını belirtti. Güneş, Susurluk kazasıyla birlikte bir kısmı ortaya çıkan "örtülü yaprnın tamamen aydınlanabilmesi ve Türkiye'nin gerçek bir demokraîik hukuk devleti oiabilmesi için 1980 askeri darbecilerinin yargılanmasını yasaklayan .Anayasa'run geçici 15. Maddesi'nin kaldınlması eerektifiini söyledi. CHP PM'nin "l Eylül'de yaptıgı toplantısında sunulan bir önergeyle Türkiye'de çetelerin banndığı örtülü yapının açığa çıkanlması amacıyla oluşturulmasına karar verilen İzleme Grubu. ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. CHP tzmir milletvekıli Sabri Ergül'ün katılamadığı toplantıva Parti Meclisi (PM) üyelen Hasan Fehmi Güneş, Mehmet Moğultav, Sinan Yeriikaya, Vılmaz Ateş, Tuncav Karaynığ ve İçel millenekili Fikri Sağlar katıldılar. İzleme Grubu'nun amaçlan \e izleyeceğı vöntemler konusunda bilgiler veren eski Içişleri Bakanı ve CHP PM üyesi Hasan Fehmi Güneş grup çalışmalannın genel seçimlere kadar tamamlanacağını söyledi. Güneş. çeteleşmevle mücadele konusunda en büyük desteği "SürekH Aydınük İçin Bir Dakika KaranJık" eylemine katılan yaklaşık 3ü milyon yurttaştan aldıklannı belirtti. Önümüzdeki günlerde kamuov una ~Çeteleşmevle ilgili elinizdeki bilgileri getirin'" çağnsında bulunacaklannı anlatan Güneş. bunun için Internet'te de bir sayfa açacaklannı kaydetti. Hasan Fehmi Güneş. İzleme Grubu ıçınde görev dağılımı yaparak "Basın. TBMM, yargı, başta barolar, insan haklan kuruluşlan olmak üzere sivil toplum kuruluşlan. siyasi partiler. Emniyet, askeri vetkililer ve 1MİT >etkOiIeri"yle görüşmek üzere ayn çalışma birimlerinin oluşturulacağını belirtti. Olağanüstü Hal Bölgesinin (OHAL) aynca ele alınacagını \ urgulayan Güneş. İzleme Grubu içinde bir OHAL Ünitesi'nin seçileceğini ifade etti. Hasan Fehmi Güneş, araştırmalann Türkiye'nin NATO'yaüye olmasının ardından oluşturulan Özel Harp Dairesi sürecini de kapsavacağını. gerekirse yurtdışı bağlantılann kurulacağını vurguladı. Toplanan bu bilgilerin "Temiz Siyaset Projesi" haline dönüştürüleceğini belirten Güneş. "Kamuoyuna gerçeğin fotoğrafını sunacagız" dedi. Güneş, çeteleşme sorununun son dönemde Milli Güvenlik Kuruiu'nda ele alınması. devletle sıkı ilişkisi olduğu bilinen Alaattin Çakıcı başta olmak üzere kimi mafya liderlerinin yakalanması \e faili meçhul cinayetlerin sayısında azalma görülmesini de değerlendirerek. "Bunlar örtülü yapının açığa çıkan ve konuşan bölümünün tasfiye edilmesi, vapının korunmasına devam edilmesidir" dıye konuştu. 'Cumartesi eylemVnde 9gözaltı İstanbul Haber Servisi - Cumartesi Anneleri'nin P4. eylemine müdahale eden polis. 9 kişiyi gözaltına alırken kayıp yakınlan 18. yıldönümünde 12 Eylül cuntasını protesto ettiler. İHD İstanbul Şubesi'nden çıkarak Galatasarav Lisesi önüne gitmek isteyen avukat Hüdai Berber, Tomris Ozden. İHD istanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Erol Eren. şair Suna Aras, Zahide Honca. Ferhat Veğin, Fırat Başkale, Vılmaz Odabaşı v e adı henüz belirlenemeyen bir kişi tartaklanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki kişileri Kulaksız Karakolu'na götüren polis daha sonra Hüdai Berber'i serbest bıraktı. Hasan Ocak'ın annesi Emine Ocak ile Hüsevin Morsümbül'ün annesi Fatma Morsümbül ile birlikte abluka altındaki meydana gelen Çağdaş Hukukçular Derneğı (ÇHD) Genel Başkanı Aydın Erdogan. İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman ve avukatlar, polis tarafından engellendiler. Fatma Morsümbül. "12 Eylül Cuntası'nın gözalüna aldığı oğlum Hüseyin'in kemiklerini istivorum. Ona bir mezar istivorum, ben bir Cumartesi Anoesi'vim onun •.•• ı mezanna çiçek bırakraakistivorum" dedi. Bu arada Cumartesi Anneleri'ne müdahalp etmek için Galatasaray'a getirilen gaz maskeli ve göz yaşartıcı bomba atan tüfekli polislerle Taksim'in ldlıt noktalannda yapılan aramalar yurttaşlann tepkisine yol açtı. Lisenin önünde kısa bir süre oturan kayıp yakınlan güvenlik güçleri tarafından tekmelenerek uzaklaştınldılar. İstiklal Caddesi'nde alkışlarla vürüyen grup daha sonra olaysız bir şekılde dağıldı. Emekçi Kadınlar Birliği adına yapılan yazılı açıkJamada, "Önümüzde 2 çıkış volu bulunmaktadır. Va kölelik >a özgürlük. Özgürlük diyenleredir çağnmıt Cumartesi mevzimizi bırakmayacağız. Haftava daha güçlü bir kablımla yine Galatasaray 'dayız" denildi. MUMİKOM, adaylan yakın takibe alıyor ÖZCAiN ÖZGÜR ML'ĞLA - Sivil toplum örgütlenmesinde Milletvekıli tzleme Komitesi (MUMİKOM) ile önemli bir adım atan Muğlalılar, bu kez milletvekıli ve belediye başkan adaylannı yakın takibe alıyor. Yeni oluşumun üyeler tarafından gerçekleştirildieıni belirten MUMİKOM sözcüsü Dr. Hakan Toksöz, -Bundan sonra mafya, millervekili olamayacak"dedi. MUMİKOM hareketınin kısa zamanda 42 ile yayıldığını. Seçmen 2000 hareketinin de yakında İzmir 1. ve İstanbul 2. bölgede çalışmalanna başlayacağını vurgulayan Hakan Toksöz. "Veter arnk. istediğimi seçmek ve bilinçli seçmeni oluşturmak istivorum" sloganıyla harekete geçtiklerini söyledi. Seçimlerde üç temel noktada çahşacaklannı belirten Hakan Toksöz. sözlerini şöyle sürdürdü: "Adav araştırmasmda adavlann teme) kimlik bilgileri, özgeçmişleri, temiz topluma uv mav an hareketleri ve mahkemece sabit görülen suç ve davranışlan, mal varlıklan bildirimleri bulunacak. Adavlann vaatieri de izlenecek. Yüzde 35'lere varan kararsız seçmenin bu çalışmayla yÖDİendirilmesi saglanacak. Bundan sonra nıatya milletveldli olamavacak." SJFIR NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Yaşamımızda çok şeyi değiştiren ve hâ- lâ Türkiye'ye yön veren 12 Eylül askeri dar- besinin dün 18. sene-i devriyesiydi. 12 Ey- lül'de şu kadar insan idam edildi. şu kadar insan yıllarca hapıs yattı, kanunlar değişti- rildi. partiler kapatıldı, yeni biranayasa ya- pıldı gibi maddi değerlendirmeleri hemen anımsıyoruz. Bir faşist darbe ne yaptıysa. 12 Eylül de onları yaptı. Buraya kadar her şeyi anımsı- yor ve değerlendirebiliyoruz. Ama 12 Eylül yalnız bu maddi uygulamalardan ibaret mi? Beşkomutandanoluşancuntanın ogün yaptıklarından çok, günümüze bıraktığı mi- ras önemli. Çünkü. o gün yapılanlann ço- ğu, bugünkü derin acıların ve kaosun da hazırlayıcısı oldu. 12 Eylül döneminin en önemli mirası, Kürt sorununu şiddet alanına taşıması ol- du. Kürtler içindeki barışçı seçenekler, cun- 12 Eylül'den Bu Yana Değişen... tanın acımasız, vahşi, kıyıcı tırtumu nede- niyle süreç içinde varlıklarını yitirdiler. As- keri cuntanın başvurduğu işkence ve terör, kürtler içindeki vahşi seçeneğin de öne geçmesinin koşullarını hazırladı. Türkiye'deki büyük çürümenin Turgut Özal'la bir sıçrama yaptıgı düşüncesi çok yaygın. Asıl büyük çürüme Kenan Evren'in kumanda ettiği askeri diktatörlük döne- minde boy verdi. Çakıcı'ları, Çatlı'ları ye- şil ve kırmızı pasaportlarla ilk ödüllendire- nin cunta olduğu şımdi daha net bir şekil- de ortaya çıkıyor. Özal, olsa olsa bunu de- vam ettirdi. Devletin ülkücü çetelere teslim olması, 12 Eylül'le başlayan bir süreçti. Hatta, bu çetelerin 12 Eylül'ü hazırlayan dönemde de askeri darbecilerin hizmetinde oldukla- rını Susurluk skandalından sonra olgulara dayanarak kavradık. 12 Eylül, siyasi islamı, sola karşı kalkan olarak gören bir anlayışı da temsil ediyor- du. Hatta. PKK ile mücadelede ilk dönem- lerde dini risaleler askeri uçaklara doldu- rulup Kürtlere propaganda amacıyla hava- dan atılıyordu. Alevi köylerine bin yıl sonra cami yapma marifeti de beş generalin yö- nettiği cuntaya aitti. Bütün bunları alt alta sıraladığımız za- man kimsenin bir itirazı olacağını sanmıyo- rum. Evet, tek tek baktığımız zaman bun- lar oldu da 12 Eylül sonrası siyasi yaşama yön verenler ne yaptı? 1982 Anayasası'nı mı değiştirmeyeçalıştılar? Faşistleştirilmiş onlarca yasaya bir itirazlan mı oldu? Geçen gün Aydın Engin'in Cumhuriyet gazetesin- de bir haberi yayımlandı. Eski Adalet Ba- kanı Oltan Sungurlu'nun iki ay önceki bir genelgesini ele alıyordu. ANAP'lı Adalet Bakanı'nın, Kenan Evren'den birfarkı oldu- ğunu söyleyebilir miyiz? Kafa aynı kafa, hâlâ sola ve özgürlüklere düşman... 12 Eylül'ün kapattığı partilerin liderieri ne yapıyorlardersiniz? Kenan Evren'emadal- ya vermekten bir hal oldular. Bugün "şeri- at"\a kararlı mücadeleden yana olan asker- lerin Kenan Evren'e ve 12 Eylül'cülere kar- şı tutumu nedir? Siyasetçilerden bu konu- da bir farklan var mı? Peki, imam hatip li- selerinin üniversitelere girmesini, bugün demokrasi isteyen solcular mı sağladı. yoksa eski Deniz Kuvvetleri Komutanı ve 12 Eylül'ün Başbakanı Bülent Ulusu mu? Orta dereceli okullara zorunlu din dersleri- ni kim koydu? "Şeriaf'a karşı haşin müca- dele taraftan olan Kenan Evren'ler değil mi? Bugün Türkiye'ye yön veren iktidar sa- hiplerı, asıl olarak 12 Eylülcüler. Kendileri 12 Eylül'de hapse girmiş olsalar da fark et- mez. Kenan Evren'le, bugünkü politikacı- lar arasında bir fark görebiliyor musunuz? Genelkurmay başkanlan, Kenan Evren'in resim sergilerini açıyorlar. Güneydoğu'da Kürt sorununa bakış açı- sı 12 Eylül'de neyse bugün o. Sola ve öz- gürlüklere bakış açısı dün neyse bugün o. O zaman 12 Eylül'den bu yana ne değiş- ti? Bence Kenan Evren değişti. Şimdi o da zorunlu din dersi dayatmasından "şeriaf'a karşı mücadele saflanna geçti...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog