Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 EYLUL 1998 PAZA OLAYIAR VE GORUŞLER Örtülü Ödenek ve Ayşe Sultan METİN ERKSAN T urk-Osmanh Devlet \oneti- mi" ıçınde, De\ - let parasını ça- lan. Devletpara- sım kışısel çıkar- lan ıçın harcavan kışiler \ardır Fakat "Turk-Osmanlı Devlet vonetimi" ıçın- de De\ let parasını çalmav an. Dev let pa- rasını kışısel çıkarlan ıçın harcamayan kışılerdevardır "TurkiveCunıhume- tiDevlet\ onetimT ıçınde, Dev let para- sını çalan. Dev let parasını kışısel çıkar- lan ıçın harcamayan kışılerde vardtr Bu- yuk Turk tanhı onurlu. vurtsever Dev- let yonetıcısı ınsanlarla doludur Turk- Osmaniı Devlet Vonetımı tanhıne ılış- kın tanhsel ve guncel bır ornek. bu du- yarlı konuda çok duşundurucu ve oğut v encıdır Dognıluk, erdem. namus ve ger- çek yurtseverlığı gostergele>en bu olgu ve olav, bu yazının sonlannda bulun- maktadır 3 Mayıs 148 i de Fatih Sultan Mehmet Gebze yakınlannda kurulmuş olan or- du konak vennde olur Sadrazam Meh- met Paşa, Fatıh'ın olumunu askerden ve kamudangızler Fatıh'ınıkıoğîuvardır Amasya Valısi Şehzade Bavazıt (34), Karaman ValısıŞehzadeCem(23) Sad- razam Mehmet Paşa Fatıh'ın olumunu, Osmanlı devletının saltanat vasalanna uyarak Amasva'da bulunan buvuk oğul şehzade Bav azıt"a bır mektup > azıp bıl- dınr ve Bavazıt'ı [stanbul'a davet eder Sadrazam Mehmet Paşa. Padışah olma- sını ıstedığı ve Konva'da bulunan kuçuk oğul Şehzade Cem'e de saltanat vasa- lanna a>kın olarak, gızlı bırmektup>a- zıp Fatıh'ın olumunu bıldınr ve Şehza- de Cem'ı çok acele tstanbul'a davet eder Bu ıkı mektup Turk-Osmanlı Dev le- tı'nın en tehlıkelı donemını başjatır Dev - lefın padışah olmak ısteven ıkı şehza- de arasında, ıkıye bolunmesı başlamak uzeredır Amasya ve Karaman Jstan- bul'a e^ıt uzaklıktadır Sadrazam Mehmet Paşa'nın gonder- dığı mektup Şehzade Bav azıt'a uiaşır - Şehzade Ba> azıt Istanbul "a gıtmekte du- raksar- Sadrazam Mehmet Paşa'nın şeh- zade Cem'e gonderdığı mektubu gotu- ren ozel ulak. Anadolu Beylerbev ı Sinan Paşa tarafından yakalanıp, oldurulur A.nadolu Beylerbev ı Sınan Paşa, Şehza- de Bavazıt'ın damadı ve Şehzade Baya- zıt'ın kızı AyşeSuKan'ın kocasıdır Ana- dolu Bevlerbevlığının merkezı Kutah- va'dır Şehzade Cem kendısıne mektup getıren ulağın olduralduğunu ve Istan- bul'dakı durumu oğrenır Şehzade Cem Istanbul'a gıtmek ıçın acele yola çıkar Sadrazam Mehmet Paşa buyuk bır gız- lılık ıçınde Fatıh'ın olusunu alıp Istan- bul'a goturur Kapıkulu Ocaklan ozel- lıkle Yenıçen Ocağı Şehzade Ba>azıt'ın Padışah olmasını ıster Istanbul "da sa> ı- sal çoğunlukta olan şehzade Cem yan- daşlan Cem'ın Padışah olmasını ıster Fatıh'ın olumu on bır gun askerden ve kamudan gızlenır Fatıh'ın olumunu ve Sadrazam Mehmet Paşa'nın şehzade Cem e gonderdığı mektubu on bır gun sonra oğrenen Yenıçenler. Gebze ya- kınlannda kurulmuş ordu konaklama yennden Istanbul'a donerler Istanbul'a gelen Yenıçenler Sadrazam Mehmet Pa- şa'vı oldurup. Istanbul'dayağma ve ta- lan başlatırlar Istanbul koruyanı (muhafızı) İshak Paşa olaganustu bır dayancayla (meta- netle) Yenıçen başkaldırmasını onleme- ye çalışır Şehzade Bavazıt Istanbul'a gıtmemeyı surdurur Şehzade Cem, buy- ruğunda bulunan guçierie bırlıkte Ana- dolu Beylerbeylığı merkezı olan Kutah- ya kalesınedogru ılerlemeye başjar Şeh- zadeCem'ın Anadolu Beylerbe>lığının merkezı Kutahv a kalesını ele geçırme- sı, dev letı ıkıv e bolecek çok tehlıkelı bır ıç sava^m başlaması olacaktır Şehzade Bayazıt'ın kızı Ayşe Sultan'ın eşı, Şeh- zade Bavazıt'ın damadı Anadolu Bev- lerbev ı Sman Paşa. Kutahya kalesınden tstanbul'akaçar Anadolu Bevlerbeylı- ğı başsız kalır Şehzade Cem, buvru- gundakı buvuk guçierie bırlıkte Kutah- ya kalesı onlenne gelır Kale>ı kuşatır ve Anadolu Beylerbevlığı nın merkezı olan kalenın teslımını ıster Işte bu aşamada.Kutahya kaiesınden Istanbul'a kaçmış olan Sınan Paşa'nın eşı. Şehzade Bavazıt'ın kızı Avşe Sul- tan, Anadolu Be> lerbej lığının merkezı Kutahyakalesınınyonetımınıelınealır A>şe Sultan. amcası Şehzade Cem'e Kutahv a kalesını teslım etmeyeceğını bıldınr Şehzade Cem. Kutahya kalesı- nı almak ıçın savaş başlatır Kaleye sal- dıranlar ve kaleyı savunanlar buyuk bır guçle savaşırlar Bu kale savunması sı- rasmda \yşe Sultan, kale hazınesınde bu- lunan "yirmi beş bin akçeyi", kalenın savunması ıçın harcar Bu sav unma so- nucu şehzade Cem. Anadolu Bevler- be> lığının yonetun ven olan Kutahv a ka- lesını alamaz Bu başansıziık sonrası Şehzade Cem. kuşatmayı ve savaşı ke- sıp Bursa v onune doğru gıtmeye başlar Bursa dakı devlet vonetımı ve Bursa kamuoyu Şehzade Cem'ı bağlılıkla kar- şılar Şehzade Cem Bursa'datorenle pa- dışah olur Padışah Cem, Bursa'da ken- dı adma para bastınr Camılerde hutbe okutur Şehzade Bavazıt, 20 Mayıs I48l'de Istanbul'a geiır Torenle padı- şah olur Artık Turk-Osmanlı Dev le- tı'nde ıkı padışah vardır Padışah Cem, buyuk halası SelçukSultan'ı Istanbul'a Padışah Bavazit'agondenr Cem. Bava- zıt'a halası aracılığıvla Turk tanhının en kotu ve en tehlıkelı onensını vapar -Türk-Osmanlı devletini iki\e bölelim. Sen Tıirk-Osmanlı devletinin Avrupa topraklannda. ben Vs\a topraklannda padişah olavım". Bavazrt, Cem'in öne- risuıi geri çnirir. Savaş hazırlıklannı bıtıren Sultan II Bayazıt, ordusunun başında lstanbul'dan Bursa'yagıder SultanII Bavazıt'ınko- mutasındakı ordu ve Sultan Cem ko- mutasındakı ordu, Bursa yakıniannda- kı Venışehır ovasında bır olum-kalım sav aşi v aparlar Sav aşta Sultan Cem ye- nılır Cem'ınTurk-Osmanlı dev letı kar- şıtı vaşamı başlar Cem, 25 Ağustos 1481 'de Kahıre'de Turk-Osmanh Dev- letı duşmanı Memluk Sultanı Kajıt- ba\ "a, 26 Temmuz 1482'de Hmstıvan Ro- dosşoval>elenne, 1 Evlul 1482'de Fran- sa'va, 13Mart 1489'daitalva'vasığınır Cem. 25 Şubat 1495'te Napolı'de olur Bu on uç yıl Turk-Osmanh devletının en bunalımlı yıllandır Padışah II Bavazıt. kızı Ayşe Sul- tan'ın eşı ve damadı Sınan Pa^a'vıTurk- Osmanlı dev letı donanmasının baş amı- rallığıne (Kaptan-ı Derya) atar Sınan Paşa veeşı Avşe Sultan başamırallıkyo- netım ven olan Geliboluda orurma>a baş- lar Şehzade Cem bunalımı bıter Dev- let ıkıye bolunmektenkurtulur "De>1et Malijesi" tum ulke çapındakı olağan denetlemlen kapsamındâ, Anadolu Bey- lerbe>lığı yonetım ven olan Kutahv a kalesı komutanlığf ndan (dızdar). kale hazınesınde bulunan paralann harcama yennı ve nedenını sorar Kale komutanı kale hazınesınde bu- lunan paralann harcama vennı ve nede- nını Dev let Malıyesıne bıldınr Kdle ko- mutanı bubıldınsı kapsamındâ bıraçık- lama vapar Açıklama şoyledır "Kale hazinesindc bulunan vırmı beş bın ak- çe'. şehzade Cem'in kale>i kuşatması sırasmdasavunmagkJerioiarak, \\yeSul- tan'ın bu> nığu>la harcanmıştır". Dev - let malıvesı hıç sure geçırmeden. Ayşe Sultan "dan "yirmi beş bin akçeyT Dev - let Malıyesf negen odemesını ıster A) - şe Sultan'ın bu parav ı malıyeyeodeme- sine olanak yoktur Ayşe Sultan'ın ak- lına bır çare gelır Çare ^udur Buyuk babası Fatıh Sul- tan Mehmet. torunu Ayşe Sultan'a uv tunde ıncı. elmas yakut, zumrut. pır- lanta gıbı değerlı mucev herier bulunan bır "üsküfii" (başlık) armağan etmiştır Ayşe Sultan. maddı ve manev ı değen çok y uksek. değen olçusuz bu "ıiskufiı*"v u satmak ve malıyenın ıstedığı paray ı ode- mek ıster Ay şe Sultan Gelıbolu'da ~us- küfü"yu satacak y a da rehın v erecek bır kurum ve kjşı arar Gelibolu da bu nıte- lıkte bır kurum v e kışı voktur Ay şe Sul- tan bır kez daha duşunur Babası Padı- şah II Bayazıt'a bır mektup v azmay a ka- rarvenr Ayşe Sultan mektubu yazarve babası Padışah II Bavazıt agondenr Bu mektup Topkapı Saravı arşıvı numara 5455'te bulunmaktadır Mektubun Os- manlı Turkçesınden. Turkçeye çevınsı şoyledır ' Carnenız (hı:met(,ımz) fakırtn su- numu şuduı Bır suıe once bu carne- nız Kutah\ada bulunmoıJu Bu sıra da Cem kaıgaşası oldu C em geldı Ku- tahvakalesını kuşatu Ben kale\ ı soı ıın- dum Bu sııada bu kızımzm ı anında \a- \aşa harca\acak panısı \uktu E$ım (Sınan Paşa) padışah babam olan sızı karşılamak ıçın Istanbul agıtmış bıı/tı- nınordıı Kulah\cı kaleu hazınesınde sızpadışah babamın \ ırım beş bın ak- çesı \auiı Bupata\ıahp Kutah\aka- lesının sanınma gıdeıı olarak luırtadım Bır sure once bu para kale komutanın- dan ısienmış Kale komutanı de\ let ma- Inesıneparau henını sıt\asa hanadı- ğımı so\lemıs \1alı\ebupara\ıbenden ıstedı Bupara\ ı maln e\ e odemem ıç ın parasal gucunı ı ok Bu nedenden otu- ruşo\le duşundum Meı hum \ esehıtde- dem Fatıh Sultan Melınut Han bana bır 'uskufû \ermıştı Gelibolu da bu- nuhıçkımse\e satamudım Buıadahıç kımsede bu ' uskufû \u satın \e >ehın alatakparasalgıu, \ok Şımdı bu IA- kufîı \v \1ah\e \eolan boıcum kuışı- lığı olaıak Padışah babamın \ute ka pısına sunınorum Feımunpndışah ba- bamındır Bu yazının bır "atasözıi", bır de *ka- ramizah" ıle bıtrnesı doğru olur " \ n - layana siv risinek saz. \nlamayana dav uL zurna a/". "Hani Hanikı. Saat Oniki." PENCERE 12 Eylül Sorgulanmadan... SOrSMEZ TARGAN 12 Eylul askersel dev ınmesının us- tunden 18vılgeçmiş tnsanom- ru ıçın oldukça uzun. toplumsal tarıh açısindan fazla buyuk ol- mavanbırzarnandılımı Han- gı vonuvle bakarsanız bakın, her koşulda sorgu- lanmasi gereken cumhunv et tanhımızın en buv uk sıyasal. toplumsal ve ekonomık depremı Ovlesıne ılgınç ve buvuk bır deprem kı aradan 18 yıl geçmesıne karşın her alanda >ennden ov- nattığı taşlar henuz verıne oturabılrnı navan bu taşlarağenye döflup &T te bakalım Ekonomık vâşamda, İ2 Evlul önciesı 24 Ocak Kararları olarak bılınen. ama sıvıl erk tarafından tam anlamıyla uygulamaya sokulamayan bu mo- del, 12 Eylul'un sungu zoruyla topluma dayatıl- mış. bugun yenı dunva duzenı olarak tanımlanan ve Turkıye'nın emperyalızme entegrasyonunu sağ- lavan >ureç. bu tanhten sonra bır daha gen>e do- nulemevecek bıçımde hız ve ıvme kazanmıştır Llkenın ekonomı polıtıkası, evındepıjamaveter- lıklerını toplavarak tutuklanmasını bekleyen bır Nakşıbendı mundıne teslım edılerek cumhunyet kazanırrüannın ekonomık ayağını oluşturan KlT'ler lıberalleşme ve kureselleşme çığırtkanlığı ıçınde yerlı ve yabancı pazarlarda haraç mezat satışa en açık bıçımde bu donem çıkanlmıştır Cumhunyet anavasasının en buyuk ozellığını oluşturan "TC sosjal bir dcviettir" ılkesı, en açık bu donem çığnenmış. sağlık. beslenme. eğıtım, bannma gıbı en temel ınsan haklanndan sayılan toplumsal gereksınmelenn karşılanması. serbestpa- zar duzeneklennın ınsafına bırakılmıştır Ozgür bırev olma edebıyatının sınırsız >orumu> la sav ru- TÇfJümj|ivasalar, ılkesız bır devlet duşmanlığinı ve ulusal cıkarlân koruma ve kollama sorumlulu- ğunu en Çzla bu donemhafıfe almışlardır L 1 lusal bır suzgeçten geçınlmeden, dışandan ıstenılen her şeye hazır ola geçıp evet denmış, örneğın Turkı- ve'nın vetosu nedenıvle NATO'nun askersel ka- rıadına gen donemeyen Yunanıstan 'a 12 Eylul kur- maylannın evet demesı>le "vize" venlmıştır Sı- vıl erkler tarafından boylesı bır uygulama vapıl- miş olsaydı, hıç kuşkunuz olmasın bugün vatana ıhanet suçundan jargılanıyor olacaklardı Insan haklannı bır tarafa bırakın, sıradan ınsan sevgısının bıle çope atıldığı bu donemı anlarma- ya. bır gece ıçınde yaşı buvutulerek asılan gence- cık bır çocuğun hukuk cınayetını ornek goster- mek yeterdeartarbıle Budenlı alçalmak yetmı- yormuş gıbı cuntanın başının. "Asmayacaktıkda besleyecek miyiz" bıçımınde vorumlar getırmesı- nı bız affetsek bıle tarıh nasıl affedecek' Kurtuluş Savaşı'yla bırlıkte kazanılmış ve ku- rumsallaşmış nıce kamu orgutlenmesı. sendıka ve sıvıl toplum orgutu ıle sıyasal partıler bır çırpıda kapatılırken ozellıkle bunlar ıçınde yer alan Turk Dıl Kurumu'na ılışkın bırdostumun yorumu gel- dı usuma "Acaba Mustafa Ktmal'in çok önem verdiği Türk Dil Kurumu'nu kapatırken kendi so- yadınıda 'kaınat' yapacak mı Evren Paşa?" Orneklen uzatmaya gerek. yok Yakın bır geç- mışte. çok deger verdığım Aykut Goker'ın( *) Kım- yaMuhendıslenOdası IstanbulŞubesfndeverdı- |ı bır konferansta 12 Eylul'e ılışkın yorumu. bu donemı daha başka ve ılgınç bır açıdan değerlen- dınyordu Özetle Sayın Goker'ın değerlendırme- sı şoyleydı U 12 Eylül'un işçi haklarına. sıyasal partilerevesivil toplum orgutlerine, toplumun ade- ta her kesimini uğrattığı zararian ve hatta cezaev- lerinde. »u/altında. tutukev lerindeki insanlara mo- ral ve fîziki olarak verdiği acılan bir tarafa bıraka- bilirim. Ama bence asıl sorgulanması gereken işin bir başka boyutu var. Türkive, 1970"li y ıllann dun- yasmda. 20001i vıllann dümasının gelişmiş ulke- ler treninin hiç olmazsa son vayonuna binme şan- sına sahipti. Bunun için gerekli birikime ulaşmtşa 12 EylüL,Türkhe'yi asıl bu trene binmekten alıkoj- muştur"dıyordu Evet. bızcede 12 Eylul'un en buyuk >uçubu ve bu sorgulanmadan da Turkıye'nın aydınlık gele- ceğınden soz etmek hep duş urunu olacaktır Ama sorgulamak cıddı bır ıştır Bu ışın ustesınden ge- lebılmek ıçın de toplumu orgutleyerek baskı oğe- sı durumuna getırmek gerekır Bunu kım yapacak 9 Tartışmasız bu tanhsel donemı sorgulayacak dun yagoruşunun tek adresı yıne Turk solu o%caktır Ama bu sol dernekçılık kımlığınden kurtulup sı,-, yasallaşarak. sıyasal erke gıdecek guce ula^flsrak bu gorevın ustesınden gelebılır Verılı koşullarda, bu guce ulaşmanın bıncık yolunun da solda bırlık ve dırlığın sağlanmasıvla olası olduğu gerçeğmı unutmamak gerekır Her yıl 12 Fylul gunlerınde artık ağlamayı bırakıp sorgulama ışınde cıddı adım- laratıldığına ılışkın bır tutum sergılemelıyız De- ğılse tarıh, bu ışte sokın da cıddı olmadığı yargı- sina varacaktır (*) /2 E\ lul de kapatılan TUTED Genel Başkanı Oval ve Oral... Eskı konaklarda hızmet- çı, koşklerde besleme sı- kıştırmak ozel tanhımızın yakın sayfalannda yazılı- dır "Seyefend/"kapıara- lığında kızcağızı yakala- mış orasını burasını mın- cıklıyor. Yapmayın beyefendı... - Neden? - Hanım gorecek... - Gorsun - Ay bayılacağım... - Dur kız Adamın bır yandan elı ayağı tıtrıyor, ote yandan yureğı tıp tıp atıyor Kızca- ğız ıkı arada bır derede Adama 'hayır' dese, s o nu olacak, hanım yakala- sa kapının onune kona- cak Zavallı, saldırıyı kan ter ıçınde atlatmaya çalı- şırken ıçerden hanımın se- sı ımdada yetışır. - Kız Hatçe, nerdesın? Besleme adamın elın- den kurtulur, ama, bır da- ha nerede yakalanacak9 Sandık odasında mı, mut- fakta mı, kılerde mı, ta- van arasında mı? "Beye- fendı"n\n gozu donmuş, aklı başından gıtmış bır halı var azgın henfın Ama, ah bu yersızlık1 • Anlaşılan "Beyaz Sa- ray"da da yersızlık var Başkan Clinton, Moni- ca'yı nerede sıkıştınyor? "Oval Ofıs"ın yanındakı kuçuk odada'. O sırada Kongre uyelerı yabancı hukumet temsılcılerı, bu arada Yaser Arafat Baş- kan'la konuşmak ıçın bek- leme salonunda dakıka sayıyorlarmış Clinton - Beklesınler! Kaçamak, yasak, gu- nah duygusu ılışkıye ayrı bır zevk katıyor Başka- nın gozu kararmış, dunya- yıgormuyor Gezegenımı- zıyoneten "superguç"un patronu zıvanadan çık- mış. gen^ ^'-'^ yumul- fiîfca ' -^firtfe bekliyoriar... - Beklesınler. . - Bın gelecek. . - Gelsın 1 - Ftezıl olacağız... - Boşver • Amenka çıldırdı. Savcı Kenneth Starr, Monıca - Bıll ılışkısıne değ- gın 445 sayfalık rapor ha zıriamtş, kımı sayfalarseks romanı gıbıymış, musteh- cen bolumler varmış . Nasıl? Monıca 'Oval' Ofıs'te Başkan'la 'ora/'seksyap- mış. Oval Oral. ikı sozcuk de gıcıklayı- cı çekımlerın çağrışımla- rına yol açıyor, Bıll Clin- ton'ın nasıl aklı başından gıtmesın!. Monıca Le- vvınsky de doğrusu ryı par- ça Hem şu Amenka'ya bak sen1 .. Nelerle uğraşı- yor? Dunyanın en buyuk uretım toplumu, yeryuzu- nun super gucu ınsanla- rın ozel yaşamına mera- kın ahlaksızlığa donuşen sarmalına dolanmış... Başkan, Amerıkan halkı- na hem kutsal aılenın er- demlerını savunan talkını verıyor, hem zına fantezı- sının gırdılennde çıktıla- nnda yaşamının yasakla- rını delerek zevk peşınde koşuyor. Çarpık "Yenı Dunya Duzenı"n\r\ yuzun- dekı maske, Clınton'ın ek- rana yansıyan sahte Ka- tolık papazı goruntusun- dekı suretınde belırgınle- şıyor. Çağımızda geçeriı olaganustu somuru du- zenındeyoksullaşan nıce toplumun teneke mahal- lelerınde televızyonun ba- şına toplanmış zavallılar, kepazelığı ayran budala- sı gıbı seyredıyorlar, kımı Bıll'eofkelenıyor, kımı Hil- lary'ye acıyor, kımi Monıca'ya ozenıyor; dun- ya borsalarında endeks- ler bu yuzden duşuyor, çıkıyor, dalgalanıyor ilkel bır dunyada yaşıyoruz • Clınton'ın sağlam ayak- kabı olmadığı anlaşıldı. 'Oval' Ofis'te 'Oralseks' yapan azgın ve çılgın Baş- kan. bızım Tansu Baş- sanşın guzel F a ftaş başa bır pffe yapmamış mıy- Ne goruştuler acaba 9 . Ben Tansu Hanım'ın herturfu saldınya karşı kendısını savun- duğuna emınım. dî C Ucrettız TutteOa Harb 0800 361 8986 En 'baba' kampanya Bellona'da!• Peşin fiyatına 1 + 4 • 11 ay taksit • Eve teslim Zengin koleksiyon Şimdi, birbirinden seçkin Bellonalar, benzersiz kampanya avantajlarıyla. Sakın kaçırmayın! Wvvw bellcra com tr BELLONA RFIIONA ÇATK NOKTAIARI- KoJH," •-TK4353238 • (jyta/len w)ef Kaı * 3 9ı •"SMÎB-AkM K//82<3OtanlılU; 318OW • - r ı i M . ' T T ı l r H • » } ] ! < '!!* 3S f t ı « l ) ı . ' r lıl II r tı —II. T - nitftmTHH.' 1 >• I I / f ttftm T S8<SS14«AMTUUII/ liKMato «5 5)0 • tfYON/IMesw »tt ^ 5 354S' 3123239 • UİUJİI/İOKgu LM )t 212^035 • * j » «ot '::•,'' ftMkiy/Upmal McC : :lı r d ÎÎSS3 S 3 3 0 1 8 k / h h » 3 / 7 »28304 3516626 'IMk 3 7 32293 2U7I43 41710» ' UUJM/Mdria * * 3394508 ş ^ j j p 7 6 3 3 9 3 9 r «M 4397300 • DiMtnkı/DoÇj W>x •(-.-'' •><>•«« 3323785 • Ummfrt/ieK Ms Ld S~ "H 1 ,' • ! « / V a J * Tit 3219813 • Hnliy/»Jırcr «M 33"«2 2 • HıyMiA-gjT * * 6>SI«3« • kcM/Coskınglu Mob 3<34lbO • h g m / ı * t n 5» ıBl'6i ! • dd loriesİB WS» 3558547 3s51«) - i r t M M o J 33O« İ - Ifııl' *«ıı».' "ı ıı ' /»6-4270 • furT V 7340084 • «<rt*ı/ -c otb r yı 43J ' ! 05(! • 5«sı TK W 5 0 Kinjlu h 437373' • « U - i / ' a » K S" 34868Î1 • I M * « / M 4 üfcW Sn 7S5338C • HUk/Vır Lr Stı l T II 'ı,ı»t.|)tjı." j Ti 4355«j5 • S«a»/>»c Ud S» 271585J • SlAr/ Ouıen *W j4ES 24 • Ento( VU 34WW7 • ta*lo «ot '4? 07j . Sar. «a '81 • W - | ı ı ı , * - «I Lti S> 3470412 • T t « « * * A ' İ S J S» 3*^1 (J • Mew H» * t jJWs 1'• rjınmL«f 5t U32SU»UOUH/hfmtıt Ut i 458^ • Krarogfcj «ot Ul Şl 24768M • 0 dojr ft6 345H31 • «so ft Bj?«^ • roıurcç*. Wot 3 IJO 4 • «tajl/dımı «a 5 30! 13 • Dam/JUtgar Tt l 12496 • 6181126 • Sar^tfK M 5722536 • I^AWw '< R 3»2 r " • fariuMİ/Pdutınr IU 653 '•«7 • ltanfM/t.>ni W S» 74tb5»3 S • UDMUN/Praf/Kı T K 511213). • M I ¥ İ N / * t o > V l i r • Mni/Mmljk blSt 3PW- • fcrtti/UŞj «ot 41,1346 . • mm/msthka 2124545 •S»t/0 >r v * 5 1 W I - f c * / » » w W <* 3 'lj«'«l»UHSl«/Sm<H»«lo5 ^S InlSti M I O J ! • kfiM/ tıluekı U ? :";•: • tmhmı/Vcr-,-. t,_c 18^40 • Itftayı/Mıraı Ud * 4 Wı/İTO/". : c ' : ••Umm/^.ı.lkt 49 ]?4?S • MCT1M/IM JHcMe 22725M / J S» 361435 7 • IİN6ÖI/ :./>. ttt . J V • S« *W 21J038 « 6 « / « e » Ft 4112737 • Sdba/Haaı^u Tt T 11V0 Ukrm/mo, M, 3113269 •ttht/fctır fct 4 743^8 • (b«/«ır toı t llh • Wnm/lt^r M 8275693 • Sdw U 3279^5 • KHU/tet* (j*ı 61140" • Dn«/Dımmto lld Ş» 5122960 • OÎBK Hdt> <U " • » « j t ı / «rtet fct 3561445 • T#ta/5<ıhr Uqm> S5'4f n ' • W M > U I / [ K J t/ob 2W2H ' 5s9er «ot 4IirC •WMB/»WOIWI 4912423-IMSJ/tlısM -439*. - Bursa Betarc I -Buse K ^ Vi «5 «L0«iio?u W V 247 10= • OKOJulaı Ltd 5» 2239251 • ı 1 5P 3-6316I2 - KOUB IJd Sn 245444^ • (ulidl- d İH 2*dO7o-« • h v l / agtanr T< 711 ?ü • I m c * f / M t a «»t* 6'6OC29 • tetd/Sari * * 3730340 • MntotdMMİpqı/ I r t j «oö 61343 1 • Orkaqan/ S » k '738687 • CJUUMUU/Ozcrks 15 2124330 2137527 • tırmâ/km* Uİ Ş> 75?1591 fitW/"A3o{»ı«o6 «63810«OWB«IA'?*nHol*)5 2V 292• öriw/«wdm ]>. 76î 107IT • COHUM/Galen ?=tır Mcc n b ' T 1 • toy/fcrç Hci feb 6512162 */Whir< 6114310»;ıqlılı/HutocM 31'^'O'DBIIZli/jco-i-Ji 24'»'33 «Sear *â ' l ! • DİTMUKU/ n*a *» 2237063 • Em IÜ St 2242232 «Em»** 221458 • »taalhr T ^ H • Ûmsrt» W '- S 149 . IkfcA-lcröofc Ir 56 , '3 • irj™/tert *W 4115004 'Shm/tom»Wl 71157" • OtUll/akuo&ı »W 212133 • H n « / j »itt tec|x#j to J » l b ' • QJUIĞ/'MX Mofc 2122714 • IMaı Htt 218595J • «Kffi Mob. 2184933 • ««*«•/*>,, * x 711300j«««™(*r/[* «at »lHi4s • HZİIK«l/>»-oIı Tt P308I 'Crfifıp'- 31T129 • lmm/tezKfaTt 4412067 • DIZUIÜIII/!crruW 3272819-GcılHt* MC(I H46654• Ajtole/C-19, h 4151782-Itaj/Gokrt 5113058 •HKM»/En«ırT<: '1 2805 • bşk/tı^r tartno 45 123-Ml»/Jfar7t8l6U92-P«H»/»*rf 4<S'3!?S-BÜJa*/Eseo«od l3m>'$MtM.TSr n l->'Oh+t/>Hito 54 411'- G«UKTff/Boy™ *W '71714E • fıt «mt 3272100 • h In M '« Î39Î 3 • 3zıS h 2jl?S50 • tnrol Mc* '237921 . GIIESUN/Stn<Hw<kl>AuAw L"d Şl 7513099 • GÛMKHAM/Uut h 2bll96 • hiÜ/Vı «U 3 71577 • H/toUV'mçı »ob VW I • Ogtîiurt :< 2116131 • itBİrf/SAaJutr M06 4112044 •Dzmgau h .*-.. • Umiıi/higenfı h 3 l2Uf%*iim/% Tt. 3441951 »\& Tt 3443074 ı A M $» 4132912 • S * ~ * j A > ı k 5P32OC • BfMTA/U U :»3t! • r-jOK W 15 22 9191 • E#ı*A* İM. Sl 3123002 • S.H«Mjıı/MlMf W S; 4114929«ISKİHtmtUM/Oi—T» ' ^ M i 13»SÛ5 • KCYO WT* 6453"!.OJM «ofc :'«":'• . 0 ' . 61'1949*TOal<ılU> 4İ3'W»fr*/l»»w K 6 8 1 5 A - I H I 1 T J / 1 " * * ' 127';3««TO W " T " Hlıaıi."' ' T l l l O I M ^ I I . T ıU eMI835'fl»H/W Htt 7 551097 «İStMİUl/MhfUj/RıjnıeıH ^ J4 t • m» Hi SOTY J23'EI5 »»»ahr/jtacı 1ta 5'34134 • l ^ > OMi/Enr to »C33'8»Hua.l!d Stı 6844274 . Mntnto/Gdaı » a 553 1 " • »« m s w W Sr itll n< . b f r a ^ n o / V k* 6' 44" • &m, Ita 5^6'Oî • leıyîı«ltı/fAi* LW •;« 7 f f rCtrl*J« 5* 3705o7l• ü j b j v A n i I X it 'OıldmfloutHt mH22'(tkmMi/l-mhOaIIİS^•UtMf/imih 2t4iM-(cyuıkHıi2686157 • baAf/lsâUSot»6280294• G«as A.S 6IOŞ«9'b«T ıri/!ırton*jt 5960991 • tnüır. ft* b'i]Wtjifftkıiw Htt 563; 1'°• fı*/Atao0u Tt 5820292 • *|<MeH*M :7:rM'iake ttm 5323952«C*W4352861'FteV 5237033• lıi*ob '232" 5-FenMB/»Wft 2232871 .Ffat^t/InİKİerft 337978?• Cuilm^t!•/6An*ır5941078 5 T 84l]7»6anşe/I<Kto» «ct 681S41 «Orrt (tot 76*3424• 6Sn«l/Weraikr Mot »5>7496• ftgoreüd St »3008t8• SofotT " 5 * bh //too5kı LM Sı, 6«'84l8»Se«>*ık 5-484234 • bNa/Ohmgr fc* 4960479 290 • 3da. Emr 3045207 • «nU/taalo W S» 43 y 3736S'4 'HUkmKi/ -»- «OL 'SS 0« Hot 2348790 «(h!aı«olı 2 7 İ> •HotarlM 6519100 • O t . m / E t a K ,68045; • IHOTI «* 4i41" *ıt 336İ-65«K«1d/8ulrat»c6 t»rf43249s9.»oe,!!» 5S t 4H»««ıı*»ınAr»l«ı» t> l«41»«l/Caf"t 7 7 j 3520e 4 »fcd./1ı j , e< l-< Sr J34110 • taü/tar Tt. 3543196 • 5 * * tos 3" IJ J • M M f a r / 3 r '/1 Î « 7 3 » Smjw/Nı( Hf Stı '4 7 ı5b • ieUkij/SeKete Ji 11 i8O8 •>/ • 7277569 • Saltabtyt/tear ro«*> 3«3i4<4 . Wh»dh**/..o «cc S94327 7 • •hpb bm «198195 • SüStt/Ieta Hc* ftx 2207400 • Slı 65'478' • Shl/uta *:c 2^1430 • hdı/««lını M j°23806 • Ü « « y . / i j 9 , EyıvUmnyı 3355872 • hfOlo M 3354374 344959a • ?«ast M* i » " 8 6 » M «ot 416 i 3 • faa Mtp-eio)» l«8sf •U«h*r/)«»!i *to 3^*6745 •SogiM}** 13173537 • Bubjtüi 5f 32 7 51 • sjnmHn j21 j4î6• On»Tı 343 'l 7 «Swuofct 3o47004• TdMC*/«uıft* »cc '772861 • T«db«»o/Vi°tHi W S« :^ " 7 6 C ' Z i ) l ^ l ı » / t t j i r Ud S» 664'7Q9• j*Bmmn*ı5934 5S«fflLıt S» 5587S43• Hosmıbl 1» 54 7 ıj45»la«i«J«H*6442208• ttMİ«/Ahjc/»iın r< 4İ63444 • LY*ı/Vontorı Uiıtl' • ttaajf/Cıma WS" 4334 11 • !»$<••/>!* Sıneı UH Sü s3j!S»3 • lontn/Se^ıı W ) 3 7 4 J4J • »«i«j«Anp f u Hdı «ot 2618992 • l » ı / : i r . : It St 442E0U>CHiftı/Bı^o«j6 4Se636 • Ctfm/tuncemh 7 28 W 5 "00 11 •Kt 5o /Fcmnı 51 o«j6 4Se636 2^ 6 30 Ü-.r >T .- Sn 8 / TJgurte W jf 34 JırH * * 4^2141 »a 28414• q»/»odKO«00 38633M• 3<ı 7 0 3 • ^ t j Mefas» 33C1890 • 0»a Ltd Sn 3360291 • Itort*. k 3656214 99 • Kı^mı/(€rıh ltd Slı • . : ,::." • H I I J H I J / . i , • ÇUtm$/Hm ta W S» ,44«4«4 • Old«/S*ıel W 7976569 • S 4972311 • fc«/Wfcn LM Ss 512I3OS •*(•/%!»* 1c 'M1T1 • Lrct '- 1 439 »SII43 0 /t->jec«. ( '43114 • Smfcfa TK <8244«flksta/Mserttt 4134400• 732464 •Akydu/IMnel^uk 2612119 14 1 3621 S1 lete «ot 21293M • lı*n tt J23OC5 • »efc W 2 U K • Afşa/fM 1 Mtb ,1 45b 3114076 • M M İ Ü K / S M ! « o t 4?1 ;4; • lMA*UK/(sncrnwtL» St 2132938 7055 • S«*aK/Sercl H« *fc 413443] •USTJMONU/AmAdemtef f 4 7 l33 7 » ftıyı/toenfc ıt 7 l3 K5 •UTSBd/fc-oW S" , O»0« • bfc Tt 2226420 •Onog 3 4! n • O««l/üıoıöüeı Itt sl> .2 '(43 • Yttyıt/1. gl» Ux rll33 1 ! • O I K U l t / r ı n n» M . E514 7 • KJRKLUDj/IGrcztar ttok 2148903 • lilek«fj«/Efe Mot 4P6;33 • \ f l n / I M MM '181 4'»Ie cr k j SISJU • MtŞEHtt/0 otcttyte Ltt S» 2130795 • Kna/CtokJs Tı 712&892 • KlUS/Mepo W S-> 8132314•KMfM/Do&Ky»* 35'5*04-ropr* *oc î"i C39»5c «*x 3206 44 • MsıUr/Etıglu «06 SI344tS • U^gur Ul Şlr 8122324• hynl*/lj(ilfco 12436 • l j < / [ t ı r t M Sı 881t3 «S«y*ehr/Mgicr»-o ^12'Of 1 • HIHW»/0tn8Tc /166^t« • MkMf/OzcolokkıTıc 3İ123 7 7•»•»/Boyt* «k* 5I3807 7 /Io»wrc 6İ419 '•IUUn»/]«™*Weı*<* 3220259-Oîgudurt 3342363 ••UU**/tta*Ieis ltd Sı 2'896 j'SeinıMoo 2415878«Mfc»/ 313*4 • MMDİN/D*|e<!t/fıldr<r k 33bl65 • D«*/vtt« Mot 2M3706 • Kınh«p</tkst ta '123633 • M j t t / U d m I t 4423722 • fcn Mob4622240 N t / ı Ik 415 869 • «HSİH/Vn'». fcb 2372581 • Boysol Ltd )" 327Cİ6 • Cnr «ot 3. 2592 • Endeı toc 2352887 • Ö a K l * Ud Sâ 3347752 nn «a 914 7 3 . t,4nt/<omm Hcn *x 51544/7 • luruüü fd S» 5İ5ID71 ' »tnli/lomo .* 5t 358446' • HHt/fcOT ıU St 7)44147 •hras/tse-W ö24 n 8i «Pîjanlı K Slı tlttiıt• *«ınr*t«<i6 464J• TMM/BKSHOTk 6512041 • «HkA/Ortaı/ljjn»m 7 122128««fcl/W**IW M 7 lf[ .«tUS/HWız»rt/5ırı«»,jfc ' 1 1 ^ 1 • V«to/ 1-ırcrns TK 1 '53^• MtVStHİH/OlguBLld S* 2124 00• thdi*l«|/Dcnxıh 4412053• ÜSM/T*TO Mot; 3a • lo/inknrr Sıt * * '130U' • Uhfagk/lcluTk 511 454»MD4J/L* utaîc 2231324»hm/tamTt 4236429 •ihft/lMlHü 3239200.tiZI/fe* tk* 2 7 SoH*Mq«ı/«nl«ci 711 ilS-Sen «ob 6'13I'!»SMBW/(la «ct 2284880 • «İQp»/tasm r c 52 141 •Mm/C>vta>bl Sı -434392 • ücvoka Tt 54 tll]»l»yı*rt/İT(t» »W 3 0632 • Cw*«to/il*< TK E33J45 • Hfm/rcksel W 714196 7 • tCm«fc/0rr e<!İ tm* Paron 7 413^6 -sHHT/lntaro SetgMot n "'5O6^ • İ K i d H / IOT te 411 «1 • SİHOP/E rto W 24b3'l • Ay«K*/J J i ( 6 3 1 1 7 . SJVAS/(<>TCİI 1' ı2 ,4,e- S ^ H I < / İO «ct > 24194 (6 WW • <mk/B°i Mob Î5İJOO3 • Smfcı M) 6513483 y • Sorb»/J* «oi 268V89 • lOMT/ltak Jd s (144 6y • 6ta/Hofe* »kt ' 13 •lfcw/thUTl ,279611 • W J / f e m a b ı Ud St 7 54 1 • rM»ZOH/«ki«oWl/Bas3nı T( 2286513-*«**r/Iİ»(rrt 8412,62 • USM/C»ytan Mab 2155638 • «KfcW ;İ3?Ce>(s»/':'(«JT8*I 4:<!C64>»H/teyTVa «fAlOVA/ıJîstrrL J12l6l7«s»j«,Ft!l29352-OOTWIWı 81l0584«lbsiB*l«dl 8147250 • C—ot/Irat* ta 24,16b • 0 M t t o y / « d * Mot 3 20301* rOZGAJ/-: LK ; « 2127407 • « U * a * a / u [ Mob 3132848 • S n b p A n t a t o Kttı 7783724 • ZONGUUM/EıttLtlSt :~~A>(rfmm/:^h_- 1 - 1 *-r-|ilı."*ı "I ' ı ^ " - r lııfVI r "-1P - Tilıptııj.'*' llını fılı r "'ir"-nfn0.'1111)ını^ıirl~'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog