Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC Imtijaz Sahibi: Berin Nadi Gtne! }<ı\ın VonetnK.ni Orhdn Frınç • Genel >a\ın Koordınatoru HıkmetÇe- tınka>a 9 V azu^len Muduru Ibrahım \ ıldı/ 0 Sorumlu Mudur Fıkret llkız 9 Haber Merkezı Mudurıı Hakan kara 9 Goriel V. onetmen tıkret Lser İMihbanıt C engı/ \ ıldırını 9 Honomı Mehmei Saraç 9 kulıur llanddn Şenkoken 9 Spor \bdulkj(iır V, uceünan 9 MakaJeler Samj karaönefl • DuzeltriK Abdullah v.a/ıcı#[-Mo,jrai Erdoğan Koseoglu 9 Bılsı BelsK tdıbe Buğra 9 \ urt Haberl<.n Mehmet Fara^ kurulu flhan Selçuk Orhan Erınç. Okta\ Kurtbokc llıkrnıl Çetinkj\a, Şükran Soner. Ergun Balcı tbrahım V. ıldı/. Orhjn BursaJı Mustafa Balba* Hakan Kara •\nkaraTeniMİusı Mustafa Balbav \taturk BuKan No 12S kat4 Bakaniıklar AnkaraTel 419^020 Chatl Fak> 419^02^ 0 Izmır TemMİUM Serdar Kızık, H Zıva BK M-2S 2 ^Tel 4411220 Faks 441411"0 \dana Tcmsıltisı ÇeOn Yığenoğlu. Inonufd 1I9S \o 1 kat I Tel 36ı 12 1 1 Faks W 12 1- Muesse^e Muduru Lstun \kmen 0 Koordınaror \bnıet Homisan 0 Muhasebe Bulent V.ener91dan: HüseYin Gûrer • l^letine Onder Çelık • Bıla I^lem >aıl Inal • Bıl.ı^avar Sı»tem Murihet Çüer0saos Fazıletkuza MEDV. \ C • Vmetun Kuru Ba>kdn( Genel Vfudur Gulbı Erduran • Koordmator Reh Işıtman # Genel Mudur V. ardımtı;, SeıdaÇoban Tel M4 (T ^ M3 9-*8O •> 13 846041 Faki \a\imla\an vt Basan \em Gun Haber Aıansı BaMn \e \ j\ını ık A ş TurkocagıCad 39 41 Cağaloglu 34334 Ist PK 246 Istanbul Tel (U 21^1 -12 ü"> ^ l^Ohatı FJİO I 0 : 1 2 > " HE\LtL1998 Irmak 5 06 Guneş 6 35 Ogle 1307 Ikındı 1638 Akşam 1926 YaM2049 www cumhurıyet com t Perez Balladerez İstanbul'da • İstanbul Haber Servisi - Panama De\ let Başkanı Perez Balladerez tatıl yapmak amacı> la aılesı ıle bırlıkte geldığı istanbul'da Topkapı Sara>ı. Kapalıçaşı ve Suleymanı>e Camıı'nı gezdı Öğrencilere burs • Haber Merkezi- lstas>on Sanat Merkezı, eğıtımde fırsat eşıtlığme katkıda bulunmak amacıyla bun, venyor Ressam \ e sanat > azan Nurullah Berk ıle Sabn Berkel Hulva Duzenlı veOtner Duzenlı tarafından 1980 vıhnda kurulan sanat merkezı 1982 Mİından ıtıbaren kurum bunyesınde ucretsız sanat eğıtımı verme)e başladı Istasvon Sanat Merkezf nden yapılan açıklamada burs almak ıstevenler ıçın 17-19 Eylul tanhlen arasında herkesın katılabıleceğı ucretsız resım çalışmalannın yapılacağını bıldırıldı Burs almak ıste>en oğrencıler 0212-252 92 22-23 numaralı telefonlardan bılgı alabılecekler GAP bölgesinde sağlık • GAZİAıYTEP(AA)- Sağlık Bakanlığı GAP bölgesinde vuksek olan ana. bebek ve çocuk olumlennın aşağıya çekılmesı, ana ve çocuk sağlığı duzeyının ıyıleştınlmesı \e hızmetlerde bolgelerarası ıçın dengesızlığın gıdenlmesı çalışmalar başlattı Sağlık Bakanlığı, Şark çıbanı epıdemısının gorulduğu ıllerde 1997 sonu ıtıbamla yuzde 5O'hk azalma olması ve 2000 yılına kadar kontrol altına alınması amacıyla Şark Çıbanı Kontrol Programı da >urutu>or Bakanlık aynca sıtma v e parazıter hastalıklany la ılgılı >enı projeler de hazırladı Astronomide • AıNKARA(AA)- Gokbılımle amatorce uğraşan bır Turk tıp profesoru, gezegen fızığı konusunda bır ılke ımza attı Kalp-damar hastalıklan uzmanı Profesor Dr Gurler llıçın, gezegenlenn donuş momentumu (kutleyle hızın çarpımı) ve yarıçaplarıyla guneşe uzaklıklan arasında ılışkı kuran ılk bılım adamı oldu Prof Dr llıçın. "Gezegenlenn donuş monıentumlannın çarpımının. gune^ten uzaklıklannın bolumune eşıt' oldugu bulgusunu elde ettı Astronomık çalı^malan once Cumhunyet Bılım-Tekmk Dergısı'nde yayımJanan Prot Dr Gurler tlıçın'ın makalelen 1994'tenbu- yana dunyanın onde gelen gokbılım dergılennden "Abtronomy And Geoph>sıcs "de vavımlanıvor Okulda ilk gün • ANKARA(LBA)- Çocuk Psıkoloğu Prof Dr Atalay Yorukoğlu, yann başlayacak venı oğretım vılı oncesınde. okula yenı başlavacak çocuklar ıle velılen ve oğretmenlen u>ardı \elılenn. ılkgun çocuklannın yanında kalabıleceklennı belırten Vorukoğlu. "•\ncakbazi çocuklar annelennı bırakmıvor Bu iş uzarsa bunu sorun olarak ele dlıvoruz dedı Yorukoğlu, oğretmenlenn de çocuklan korkutmamabi gerektığinı vurguladı Yönetmelikte yapılan değişiklikle arazilerin tanm dışı amaçlarla kullanılma kapsamı genişletildi Son tarun alanları da tehlikedeİZMİR (Cumhurivet Ege Bu- rosu)-Turkıve'nın verımlı tanm alanJan, >asa! duzenlemede vapı- lan bır değişiklikle tehlıkeveatıl- dı "Tanm Alanlarının Tanm D\- şıGa>eile Kullanılnıasına DairV o- netmeök'tevapıîandeğışiklık ve- rımlı tanm alanlannın tanm dışı amaçlarla kullanılmasının kapsa- mını genışlettı Değışıklığe gore v e- nmlı tanm alanlan "kuçuksana- vi siteleri. organıze sanavi bolgele- ri\ey abancı sermave ile destekle- nen ıhracat ağıriıklı ilen teknoloji _vatınmlanıçin"kullanılabılecek "Tanm Alanlannın Tanm Dışı Gaye ile KuUanıimasına Dair V ö- netmelik" ılkkez 1989>ılındaçı- kanlmasından bu vana sık sık de- ğışıklığe uğradı Yönetmelikte son olarak 26 Ağustos 1998 tanhınde yapılan değışıklık, venmlı tarım • "Tarım Alanlannın Tarım Dı^ı Gaye ıle Kullanılmasına Dair Yönetmehk"te yapılan değişiklikle, verımlı tarım alanları, "'kuçuk sana>ı sıtelen, organıze sanayı bolgelerı ve yabancı sermaye ıle desteklenen ıhracat ağıriıklı ılen teknoloji yatınmlan ıçın" kullanılabılecek alanlannın tarım dışı amaçlarla kullanılmaiinın kapsamını genış lettı Değışıklığe gore beledıve ve mucavıralan sinırları ıçınde veva dışındakı verımlı tarım alanları "kuçuk sanavısiteleri organızesa- na\i bolgeleri ve vabancı sermave ile desteklenen ihracatağıriıklı ile- ri teknoloji vatınmlanrçin"kulla nılabılecek Yınevonetmelıkte va- pılan >enı duzenlemev le, beledı- ve ve mucavır alan sınırları ıçın- de veya dışındakı verımlı tarım alanları "Tannısal uretimde kul- lanılacak girdileri ureten ve tanm- sal unınJeri işlemek sureti>le ithal edilenurunlenvevaihraçedilecek urunlen uretecek teşvik belgeli, en azl5trihon rLvaünmtutanolan. projevedayalıtesisler" ıçınde kul- lanılabılecek Yönetmelikte vapılan değışık- lıklıfı degerlendıren Kırsal Çev- re ve Ormancılık Sorunlan Araş- tınna Derneğı Başkanı Doç Dr ^ucelÇağlar verımlı tarım arazı- lerını vok edecek bu duzenleme- nın a> nı zamanda Turkıye'nın gı- da guvenlığı açısından dışa ba- ğımhlığmı da arttıracağını vurgu- layarak şovle konuştu "Boyleceson gunlerde Koç- Ford birtikteliğivle kumlacak binek ta- şıt fabrikası için Kocaeli'nde tah- sis edilen kavaklıkalan gibi u\gu- lamalara \ asal dav anak da sağlan- mış olmaktadır. Anımsanacağı gi- bi avnıvonetmelik 1991 vılındaTo- yota fabnkası için Duzce'de 1. sı- nıf tanm arazısi tahsıs edilmesın- den sonra da degiştirilmiş, dcvim yerindeyse çalınanmmareıçınva- sal kılıt hazırlanmıştı." Yenı duzenlemeyle, yonetmelı- ğe, anayasa>a aykın bır ıçenk ka zandınldığına dıkkat çeken Doç Dr Çağlar. sozlennı şoyle surdur- du "Soz konusu yonetmeliğe. ana- vasanın 44. maddesine tum uv le a\- kın bır içerik kazandınlmaktadır. Ancak. >ol açabileceği ekolojik yı- kım ve tarımsal uretim duşukJuğu. artık daha bu> uk onem taşımak- tadır. Çunku. Turkivc'de. bilindi- ği gibi sanavi. \farmara \e Ege bolgelerinde yoğunlaşmıştır ve bu eğılım surmektedır. Buna karşılık, Turkive'de 1.2. ve 3. sınıf \erimli tanm arazilerinin yuzde 22'si de Marmara ve Ege bolgelerinde bu- lunmaktadır. Dolavısıvla. Turkive vuzevinin yalnızca vuzde 25'ini oluşruran verimli tanm arazileri- nin geleceği. gerçekten buyuk bir tehlikeveatılmıştır. Turkive'nin gı- da guvenlığı açısından da dışa ba- ğımlılığuu artnrabılecekolan ve ne vazık kı savın cumhurbaşkanı ta- rafindan da çeşıtlı bıçımlerde des- teklenen bu avmazlığı. uzuntu.vle kamutn unun biigisine sunuvoruz." Orman yangınlarının aynı anda başlaması kasıt olasılığını güçlendiriyor Vanan ormanlık alanda temizlik >apan3 do/erden birini kullanarak çalışmalara katılan Taranoğlu. daha sonra ga/etecilerie biriikte helıkoptere binerek havadarı incelemelerde bulundu. Taranoğlu. bölgenin 30 Ekim'e kadar tamamen ağaçlandınlacağını belirterek "Vanan 1 ağaç verine lOağaçdikecegiz" dedi. (Fotograflar BERTAN AĞANOĞLU) Bir ağacın yerine 10 ağaç dikilecek '49 YILLIĞINA KİRALANSIN^ Çevreciler Hazine arazilerine talip İstanbul HaberServisi-Orman Bakanı Er- sin Taranoğlu. BeykozÇavnjşbaşı'ndayanan ormanlık alanın 30 Ekim'e kadar ağaçlan- dınlacağmı belırttı Bolgede yapılaşmava kesmlıkle ızın verme>eceklerını vurgula>an Taranoğlu "Bu vangının nedenierinden bi- ri gecekondulaşma olabilir. \rsa mafvasının nevcsleri olabilir. Bunun için vanan 1 ağaçve- rine 10 ağaç dikeceğiz" dedı >akla$ık 100 bın fıdanın dıkıleceğı ağaçlandırnıa çalişma- sının ^0 mıl>ar hrava malolacağı bıldırıldı Beykoz Çavuşbaşfnda yanan ormanlık alanda dun incelemelerde bulunan v e alanın yenıden yeşıllendırme çalışmalannı başla- tan Orman Bakanı Ersın Taranoğlu, vangı- nın 6 ayrı bolgede avnı anda başladığına dıkkat çekerek bunun da kasıt olasılığını güçlendırdığını kavdettı Turkıye'nın orman yangınlanyla muca- delede başanlı bır ulke olduğunu savunan Ta- ranoğlu. Turkive'de 1400 e >akın vangm- da 4700 hektar ormanlık alanın tahnp oldu- ğunu bıldırdı Geçen vıl ıse 1079 vangında 5 bın 500 hektar ormanlık alanın vandıgını ıfade eden Taranoğlu sıcak v e kurak v az ne- denıyle yangın sav ısın artmasına karşın or- manlık alanlann tahnbatında 550 hektarhk azalma olduğunu sovledı Turkive'de son 10 yılda 160 btn hektar ormanlık alanın _v an- dığını soyleven Taranoğlu bunun 146 bın- lık alanını ağaçlandırıldığını. 14 hektarın ıse kavalık olduğu ıçın ağaçlandınlamadı- r rman Bakanı Ersın Taranoğlu, orman vangınlannın nedenının gecekondulaşma olabıleceğını belırttı Taranoğlu, vanan bolgeye 6 yaşında ağaçların dıkıleceğını ^0 Ekım'de vorenın yemveşıl olacağını so\ ledı îstanbul Valısı Erol Çakır, gecekondu ve kaçak yapılaşmayı onlemek ıçın her turlu tedbırı alacaklannı belırttı ğını açıkladı Bolge>e 6 vaşındakı fıdanla- rı dıkeceklennı kaydeden Taranoğlu "Ya- nan ağaçlara uzulmuvorum. onlann verine >enikrinidikebileceğiz: esas uzulduğüm ka>- bolan ekolojik sistemdir" dedı Anayasa'nın 169 uncu maddesı gereğın- ce vanan ormanlık alanlann tekrar ağaçlan- dınlması gerektığını de anımsatan Taranoğ- lu "fstanbulveormanlannagözdikenrant sevdalılannagozdağıiçin 1 ağaçverine lOağaç dikeceğiz. Burası da Marmaris. Gelibolu gi- bi veşillendirilecektir.30 Ekim'de burası vem- yeşilolacak" dedı Taranoğlu. kımı ıddıala- nn aksıne yangına zamanında mudahale edıldığını savunarak meteorolojık koşulla- rın olumsuz olmasına karşın başanlı olduk- larını soyledı Donemınde bolgede kaçak vapılaşmaya ızın verılmedığını ve bolgede- kı kaçak yapılar ıçın açılan da\alann surdu- ğunü soyle>en Taranoğlu "Kaçak vapılaş- manın uzerine gideceğiz" dıve konuştu Bolgede incelemelerde bulunan tstanbul Valısı Erol Çakırda gecekondu ve kaçak ja- pılaşmaylamucadelenın kendılerınuı vebe- ledıyelenn en onemlı gorevı olacağını be- 1ırterek gecekondu yapmanın suç olduğunu gecekondulara hızmet goturmenın de suç olacağını v urguladı Çakır gecekondulaşma ve kaçak yapılaş- mayı onlemek ıçın her turlu tedbın alacak- lannı soyledı Istanbul'un çevresındekı or- manlann gecekondu vapma hevesıy le yakıl- dığını da kaydeden Çakır. "Amaneveslerikur- saklannda kalacaktır" dedı Orman Bolge Mudurluğu nden alınjn bılgıyegore istan- bul da bu > 11 mev dana gelen 60 orman v an- gınında 112 hektarlık alanın hasargordu Za- rar goren ormanlık alan ıse geçen yıla oran- la 7 kat arttı İSK1 Genel Mudurluğu son gunlerde İs- tanbul un çeşitlı verlennde meydana gelen orman vangınlanna. "vak-vap-sat" mantığı ıle hareket eden arazı maıyasınm neden ol- duğunu belırttı İSK.I Basın Burosu ndan vapılan açıklamada vanan alanlann talanı- na ızın venlmeveceğı kavdedıldı Beykoz Kavmakamı Çoşkun Erturk ı>e hakkınddkı "Kaçakvapılaşmavagozvumu- vor" vonundekı ıddıalan redderek gorevde bulunduğu 1 >ıl ıçınde 2""4 kaçak vapı ıçın ışlem vaptırdığını belırttı Ote vandan Maltepede Başıbu>-uk Ku- yularduzu'ndekı 4 uncu Fuze Komutanlığı yakımnda çıkan vangında, 1 hektar makılık alan zarargordu Imranıve Alemdağkaya- larbolgesındekıormanhk bolgede dehenuz belırlenemeven bır nedenle çıkan >angında ıkı donum çamlık alan zarar gordu ÖZCANÖZGÜR MLĞLA - Adını neslı tukenmekte olan akdenız- foklan ıle duyuran Sualtı Araştırma Derneğı (SAD) şımdı de kıvı ve kentsel alanlann "koruma- kull- lanma dengelerTmn sağ- lanması ıçın harekete geç- tı Denıeğın Kıvı ve Kent- sel Alanlar Yonetım ve Araştırma Grubu (KA- YAG) tarafından hazırla- nan "Çevre Kavnakları Araştırma Geliştinne Ko- ruma Projesi" tartışmava açıldı K.AYAG Koordına- toru Sdkan Polatkan Tur- kıve'nın altına ımza koydu- ğu uluslararaM koruma soz- leşmelenne uv gun dav ran- madığını bunun ıçın mak- ro olçeklı planlamalara gı- dılerek sozleşmelerçerçe- vesınde "koruma-kullan- ma dengelen'"nın sağlan- ma->ı gerektığını belırttı Polatkan. bu kalıcı onlem alınıncayakadar çevreor- gutlennı Hazine arazılen- nı sahıplenme>e çağırdı SAD tarafından hazırla- nan koruma projesınde "\erel Gundem 21 ve Bem Sözieşmesı onıeklerindede değinildıği gibi çcvrenin. konuunası gerekü tum ozel- likleri ile tanımlanarak ıda- ri-\asal tum onlemlerin alınması gerektiğT belır- tılerek şovle denıldı "Sadece yatınmcılann soz sahibi olduğu bu or- tamda, tum vatınmlar kı- sa vadeli kârlaradonukva- pılmaktadır. Oysa,toplum halindeyaşav-abUmenıage- lişebilmenin gereği ve bede- li baa toplumsal kurallara. vasalara bağlıdır. Aynı şe- kilde çevı-eyi korumak da vaalı ve ozellikle çizili ka- nunlara bağlıdır." Projenın, amaç ve yon- tem bolumunde. acılen bır makro çevre duzenı plan- laması gerektığı belırtıle- rek bunun ıçın genış kap- samlı bırenvantere ıhtıyaç duyulduğu v urgulandı Sualtı Araştırma Deme- ğı KA\AG Koordınatoru Şehır v e Bolge Plancısı Sd- kan Polatkan da çevre or- gutlennı kapsamlı bırpro- je hav ata geçınlınceye ka- dar Hazine arazılennı 49 vıllığına tahsısler yoluyla sahıplenmeye çağırarak şunlan vurguladı " Arnk,çe\Te konusunda kamuovu varatma \e bi- linçlendirme faalivcti djşı- na çıkarakuluslararası soz- leşmelerden ve mev/uaön ilgili tum maddelerinden alacağimız destekle. bir an once çev rev ı tanımlama ve vasalaştirma surecuıın baş- larnıak zonındayız. Çun- ku. oluşabilecek arazi ran- d. tanımsızlığı ve yanhş kul- lanımı karşısmda ulkemi- zın fauna ve florası potan- sıyel tehlike alündadır." Hazine arazılennın du- rumlan ve yerel olçektekı kararlann denetımsızlıkle- rının başlı başına çozum gerektıren sonmlararasın- da olduğuna dıkkat çeken Polatkan "O nedenle haztr- ladığımız projenin zengin- leştirilmesi ve voneticilere dayablabilmesi için başta meslek odalan ve çev re ör- gutleri ulmak uzerer tum kamuovıınun desteğinı bek- liyonız. Bunun için 0 312 212 0535 nolutelefonlaiHş- kilenebiliriz" dedı Çin işiJapon işibunuyapan iki IŞILÖZGEVnJRK Gazetedekı dostlanm "Senyeme-içmeışinier- babına bırak. bu konuda pek yazma" dedıler Doğ- rusu bıraz bozuldum Once bır zıv afet v enp hep- sını susturmak geçtı ıçımden ama bırden bır an ıçın benım Anteplı olduğumu unuttuklannı du- şundum ve ıçım rahatladı Hangı Anteplı vemev ı ıçmev ı sevmez0 Yervu- zunun ıkıbın vıilık bu zengın kentınde veme-ıç- me. ayrıntılarla suslenen bır vaşama sanatıdır Fıstık ağalannın halâ pavvon kapattıklan bu kent- te çocuklar. sabah saatlerının pusunda. buğulu uzum asmalannın altında unlu ustaların yaptığı taptaze katmerlen v ıverek buv urler Katmer. bır çeşıt tatlı Hamur, yağ v e Antep fıs- tığıyla v apılıyor Doğrusu Antep tatlılannı anlat- makta bır kev ıf ustası gerçek bır gurme olan us- tat TuğrulŞavkay'ın v anına v aklaşmam bıle mum- kun değıl Bu nedenle bu bolumu kisa kesıvorum Antep yemek ve tatlüanyla buyuduğum ıçın ağız lezzetı konusunda çok tutucu olduğumu beiırt- melıyım Fanatık bır Turk yemeklerı tutkunu- yum Bır vakıtler ış ıçın gıttığım Pans te Fransız yemeklenne alışamadığım ıçın dort kılo vermıs- tım Sonunda Jtalyan. Çın ve tabıı Turk lokan- talannı keşfedıp kendıme geldım Bu arada Atına mevhanelerınde denn bır ha- yal kınklığına uğradığımı belırtmelıvım Guze- lım pılakının zeviınvağhsarmanın. sannisaklıca- uğın onume bırer Rum mezesı olarak konulma- sını ıçıme hıç sındıremedım Iyı yapılmış olsay- dı belkı duşuncelenm değışebılırdı Ama çok da kotu yapılmışlardı Bugun omrumde sanınm ılkvesonvemekvazımıva- zacagım Nereden başla- sam 1 Yazılmadık lokanta vazılmadıkmevhane vazıl- madık cafe kalmadı kı En ıvısı en bıldığımden en yakınımdan başlamak Ben de Cıhangır v e Av azpa- şa semtlerınde oturanlann değışmez lokantası bır nu- maralı kurtarıcımız Doğa Balık Restaurant'tan ışe baş- lıvorum Evet. Doğa Ba- lık'ta hıçbır ver denız gor- muyor Doğa Balık, Bo- ğaz'ın tatlı esıntisinden uzak. ama bence istanbul un en ıyı balıgı ve mezelen bura- d'a Bu ışın sımnı çozmek ıçın mutfağa doğru gıtmek ve Gulçin Hanım'la eşı İbrahim Bey ın guzelım iş- bırlığını gormek gerek Ibrahım Be> Emıno- nu'nde unlu Çığ Balık Lokantası ndan vetişmış bır balık uzmanı Onun ışı satın almak Bılenler bılır balık ışı balığıseçmeklebaşlar Bu Ibrahım Bev ın uzmanlık alanı Bu nedenle Doğa Ba- lık ın buzdolabında asla çıttlık çuprasi \ok Bu nedenle ı,ok nadır gelen ve Çanakkale Boğa zı nda tutulan o bır zamanların unlu Boğaz us- kumrusu bu buzlukta mavı-veşıl panltılanyla muşten beklıyor Bu nedenle ıstavntın bır kuçu- ğu kıraça tadına doy ulmaz bır lezzerte Balık pa- zanndan mutfağa taşman bu guzelım balıklan pışıren kım ' Bu en az on beş çeşit bırbırın- den lezzetlı mezelerı vapan kım' Çoğunluk ıv ı a^çılar er- kekolur ama bızım Doğa Ba- lık ınaşçisı bırkadın Gulçin Hanım Gulçin Hanım bır zaman- lar tbrahım Bev ın vaptığı mutfak işinı devralmış Ka- dın elı başka. ıstavntler çıtır çı- tsr. barbun hafıf kızarmiş ya o fener buğulama Doğa Ba- lık"a kalabalık gıdersenız mut- laka orta v ere bır fener buğu- lama ısteym Sarmısaklı man- tar »oslu buğulamadan sonra başka şev yemenıze gerek vok Gulçin Hanım ın mezelen deınanılmazlezzette Koruk- lubamvavıhemenıstevın baş- ka hıçbır yerde v ıvemezsınız Benım gıbı mercı - mek koftesını sevenlerdensenız mutlaka bır por- sıvon masaya gelsın Otlara duşkun olanlar dı- ken ucu, madımak ısırgan pazı gıbı otlarla va- pılan zevtınvağlı mezelen asla e-> geçmemelı Muttakta Gulçin Hanım la ışlen boluşen Omer Usta'nın da onerısı bu \onde Bu arada bır sır \ ermek istıvorum Vakın semt- lerde oturuvorsanız Doğa Balık a telefon edıp ıstedığınız balığı ev ınıze getırtmemz mumkun Ba- lıklar bakır bır tepM ıçınde kımı zaman gu\ eç ka- bında kımı zaman da tolvoylasımsıkı sanlmışta- baklarda. v ınnı dakıka sonra masanızda Doğa Balık'tan bır mucıze gıbı soz ettığımın farkındavım evet. vemekaçısındanovleama ba- zı kusurlarda vok değıl Orneğın salonun ışıkla- rn,okparlak bu sev gılıler ıçın uv gun bır ortam oluşturmuvor Avrıcabıravrıntıdan ozellikle soz etmekıstıvorum Masalann ustune kunılar ıçın- de îslak mendıl konmuş Ama ne kutular estetık ne de mendıller doğru durust kopuyor Geçen akşam kutuv la ve kopma>an ıslak men- dıllerle uğraşırken aklıma Japonya'da rastladı- ğımbırolav geldı Bayılmıştım Japonyadaıster uçuncu ıster bırıncı sınıfbır lokantay a gıdın. onu- nuze once dumanı tuten sıcacık hav lular gelıyor Bır de sılme buz dolu bır surahı Yemek oncesı eller sılındıkten sonra hav lular gıdıyor. yemek sonrası yenılen gelıyor Sıcacık, mıs gıbı kokan havlular Bu adetı ozellikle balık lokantalanna once kım getırecek doğrusu merak edı>orum Bu plastık ku- tulardakı ıslak mendıller her şevın büyusunu bo- zu>or Benden soylemesı >edıkıçtık gelelım şımdı fıvatlara tkıkışı bı- rer çupra, beş çeşıt meze ve salata yedık, bır ku- çuğun varısı da rakı ıçıldı Bu arada ben ıkı bar- dak soda-lımon ıçtım Toplam 9mıl)onodedık Bu arada ev >ervısının fıvatlanndan da sozetme- lıvım Ikı porsıvon dovurucu ı»tavnt ve salata 3 mılvon tutuvor Tek pavurva ıse 1 5 mıhon Ilk \e son vemek sohbetım bu kadar Bu ış hn, banagoredeğıl Dahayazınınbaşindakarnımacık- tı Kendımı nske atamam a )hotmail.com. Patara günışıgma çıkıyor AÎNTALY \(\,A)- Antalva'nın Kaş ılçesı yakınlarında bulunan Patara antık kentınde kazılar dev am edıv or Kazı Ekıbı Başkan \ekılı Doç Dr NevTtat Çevik. 3 a> once "Dunyada- ki en onenıli ve tehlike altında olan ilk 100SİTalanından biri" olarak be- lırlenen Patara'dakı kazının 20 E>- lul'e kadar devam edeceğını belırt- tı Geçen yıl açtıklan 45 mezardan çok sayıda kuçuk buluntu elde et- tıklennı anımsatan Doç Dr Çevık. bu yıl Tepecık Nekropolu. Konnth Tapınağı. Tepecık Yapısı ve Meclıs Bması olmak uzere toplam 4 alanda kazı çalışması vaptıklannı soyledı Patara'nınLıkyavePamfıKaeya- letlennın başkentı olduğunu hatırla- tan Çevık 100 hektarhk bır alana yayılmış gorkemh şehırdekı meclıs bmasının. Anadolu'dakı en bu>uk meclıs bınası olduğunu ıfade ettı Gunumuzdekı "Buvıık Millet Mec- hsi" statusundekı bınayı 2 >ıl once kum dağlanndan anndırmava başla- dıklanni bıldıren Çevık. 600 kışılık meclıs bmasının ancak 3 yıl sonra ortayaçıkanlabıleceğını bıldırdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog