Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 EYLÜL 1998 PAZAI 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ 11.00 / TRT 2 / Beyaz... Aynntı yanda Cennetin Sonu 12.30 TRT 3 Duygusal ©(The End of Eden) - Ünlü bir piyanist olan Erik. uzun bir aradan sonra doğduğu kasabaya geri döner. Kardeşinin nişanlısına müzik dersleri vermeye başlayan Enk, bir süre sonra genç kadına âşık olmaktan kendini alamaz. Erik'in bu ilgisi kar- şılıksız değildir... Yönetmen: Giaeme Clifford. Oyun- cular: Poly Holliday, Mike Doyle. AdadaJd Geyik 13.00 TGRT Macera /fN (Salt Water Moose) - Anneannesinin yaşadı- \3/ ğı kasabaya giden küçük Boby, hayatından memnun değildir. Ta ki, tanıştığı güzel bir kızla ar- kadaş oluncaya dek... Stuart Margolin'in yönettiği yapımda, Lolita Davidovic ve Timothy Dalton oy- nuyor (1995 ABD. 95 dk). Hoşçakal Amerika 14.15 Show TV Macera , (Goodbye America) - Paul, John ve Havvk ad- lı üç Amerikalı denizcinin Filipinler'de yaşadı- ğı olaylann konu olarak ele ahndığı fılmde Corin Ne- mec. Rae DavMi Chong oynuyor. Yön: Thieny Notz. Yılanlann Öcü 14.40 TRT 2 Dram @Evinin önüne temel atan güçlü bir adamla ça- tışmaya giren yoksul köy delikanlısıyla anne- sinin öyküsü. Fakir Baykurt'un yapıtından Metin Erksan'ın uyarladığı filmin oyunculan Fikret Hakan, Nurhan Nur, Erol Taş. Kadir Savun (1962). ŞeytanınKızıGüda 15.30 HBB Duygusal ©(Gilda) - Buenos Aires'teki bir gece kulübü- nün sahibi olan tehlikeli şahıs Ballın Mund- son, kulüpte profesyonel kabadayılık etmesi için Johnny Farrell ile anlaşır. Farrell ile eski sevgili- si, o sırada da Ballin'in kansı olan Gilda arasın- daki aşk-nefret ilişkisi böylece yeniden başlar. Yönetmen: Charles Vidor. Oyuncular: Rita Hay- worth, Glenn Ford, George Macready, Steve Ge- ray (1946 ABD. llOdk). Almanyah Yârim 16.20 atv Duygusal , Bir Türk işçisiyle bir Alman kızının sonu acı bi- ' ten aşk öyküsü. Orhan Aksoy'un bir bölümü- nü Almanya'da çektiği film, gurbetteki Türk işçile- rinin toplumsal sorunlannı vermekten çok bir aşk öy- küsünün eksenine oturtulmuş. Oyn: Filiz Akın, Ka- dir Inanır, Atıf Kaptan. Sami Hazinses (1974). Karanhğm Kıa 17.15 Kanal 6 Gerilim . (Daughter of Darkness) - Cathy Stevens ka- ranlık görüntüler. vahşi yüzlerle dolu kâbuslar görmektedir. Günün birinde. daha önce hiç karşılaş- madığı bir adam. ona babası hakkında bilmediği bir gerçeği anlatır. Cathy, bunu araştırmak için, 30 yıl önce ailesinin yaşadığı ülkeye Romanya'ya gelir. Ama kâbuslan da onunla birliktedir. Yönetmen: Stuart Gordon. Oyuncular: Anthony Perkins. Mia Sara. Sessizliğin Ardından 20.25 ctv Dram /f> (After the Silence) - Babasının baskısından w bıkan Laura, kurtuluşu evden kaçmakta bu- lurken pencereden düşer ve hastaneye kaldmlır. Sağır olan Laura'ya hastanede kendisi de bir za- manlar sağır olan Pam adlı genç bir kız yardımcı olur ve onun yaşama yeniden bağlanmasını sağ- lar. Yönetmen: FredGerber. Oyuncular Kellie Mar- tin, Jobeth \Villiam. Alan Rosenberg. HökûmKardeşliği 21.35 Kanal E Macera /f>\ (Brotherhood of Justice) - "Hüküm Kardeşli- ( O ' ği', bir grup genç adamın kurduğu, şiddete şid- detle karşılık veren, kötüleri yargılayan, hüküm ve- ren ve cezayı uygulayan bir çete hareketidir. Fakat, onurlu bir biçimde başlayan kardeşlik, yavaş yavaş yoldan çıkarak kenti cehenneme çevirecektir. Yönet- men: Charles Braverman. Oyuncular: Keanu Re- eves, Kiefer Sutherland, Lori Loughlin. 22.00 / Interstar / Kan ve ... Aynntı yanda 22.30 / TRT 2 / Baş Sayfa Aynntı yanda Arabistan Geceleri 23.30 Kanal 6 Melodram /Ç~\ (Arabian Nights) - Soylu ve cesur Harsun. âşık v y olduğu dansözler güzeli Sherazade, aynı kadı- nı seven acımasız kardeş Kamar ve iki kardeşin öl- mesini isteyen bir adam... Filmde Jon Hall, Maria Montez, Sabu. Leif Erickson oynuyor. Yön: John Ravv- lins(1942ABD,86dk). Veda Öpücûğü 00.30 TRT 1 Macera /Çs (Kiss and Tell) - Astım hastası bir oğlu ve so- v3/ runlu bir kansı olan Graham'ın, kendi bildiği- ni okuyan dedektif Keamey ve dedektifın eski sev- gilisi Jude'un tehlikeli bir şekilde kesişen yollannın anlatıldığı fılmde Rosie Rovvell, Peter Hovvitt var. Yönetmen: David Richards. Fanatik 00.40 Interstar Gerilim . (The Fan) - Kapı kapı dolaşıp ürünler pazar- layan Gil Renard, tuttuğu beyzbol takımı Los Angeles Giants'm, hayranı olduğu ünlü yıldız Bobby Rayburn'le anlaşma imzaladığını öğrenir. Uzun sü- re onu izleyen Gil'in Bobby'e ilgisi zamanla takın- tıya dönüşür. Bu takıntı, Bobby'i yönetmeye kadar gider. Yön: Tony Scott. Oyn: Robert De Niro. West- ley Snipes, Ellen Barkin (1994 ABD. 110 dk). /TS /Ov / O \ (^ı Yabancı Izleyin Orta Değmez R4DYO CüMHURİYET'TE BlJGÜN ©~)\\] Cumhuriyel •7/1O7.4 06.00 Sabahın Rengi 07.00 BirTürkü Bin Yü- rek-Tekrar (Leyla Kö- se) 09.00 Alaturka Sevdalar-Tekrar (Aylin ŞengünJ 10.00.San Bi- siklet (Ozgür Özbakır) 11.00 Hekim Gözüyle (Rıfat Yücel - Özcan Baripoğlu) 12.00 NPQ Sohbetleri (Ali Saydam) 13.30 Asu Maralman'la Randevu 15.00 Şiirin ve Yaşamın Izlerinde (Ataol Behramoğlu) 16.00 KırkAmbar (Se- limlleri) 18.30 Noktürn (Erhan Tıraşın) 20.00 DönülmezAkşamın Uf- ku (Aylin Şengün) 22.00 Dostun Pence- resinden (Sinan Kara- han) 24.00 Müzik Pa- zan (Uğur Dinçer) Tel: 0 212 513 80 06 Faks:02125137719 • Ana haber bültenleri saat 13.00'te ve 18.00'de yayına girecektir. • 11.00 Hekim Gözüyle: Programda, "Okul ve öğrenci sağlığı" kavramı ve ülkemizdeki du- rum ele alınıyor. • 13.30 Asu Maralman'la Randevu: Asu Ma- ralman, konuğu Coşkun Demir'le geçmişe bir yolculuk yapıyor. • 18.30 Noktürn: Programın bu haftaki bölü- münde, Frederic Chopin'in op. 21, No: 2 Fa Mi- nör Piyano Konçertosu var. Programı Erhan Tı- raşın hazırlayıp sunuyor. Güneşin batmadığı beyaz gecelerTV Servisi - Rekin Teksoy'un ha- zırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebi- yat" kuşağında bu hafta Dostoyevs- ki'nin aynı adlı romanından sinemaya aktanlan "Beyaz Geceler" gösterili- yor. Filmin gösteriminden önce Tek- soy, Selim İleri ile Dostoyevski ko- nusunda bir tanıtım söyleşisi yapacak. 19. yüzyıl ikinci yansı Rus edebi- yatınm, Tolstoy ile birlikte en önem- li temsilcisi sayılan Feodor Mihailo- viç Dostoyevsk'i (1821 -1881) daha ilk romanı "İnsancıklar"la eleştirmen Belinski ve şair Nekrasov'un dikka- tini çeker. Sibirya'dayaşadığı sürgün yıllannı, "Öliiler Evinden Harıra- İar"da dile getiren Dostoyevski "Suç ve Ceza", "Budala" ve "Karama- TRT 2 11.00 Beyaz Geceler - Belye Nochi / Yönetmen - Senaryo: Ivan Piriev(Fe- odor Mihailoviç Dostoyevski'nin aynı adlı eserinden)/Oyuncu- lar: Ludmilla Marçenko, Oleg Strijenov, Aieksandr Fredorinov / 1959 Rusya yapımı, 120 dakika. zov Kardeşler"le roman dünyasına benzersiz başyapıtlar armağan eder. Visconti'nin 1957 Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan kazanan "Beyaz Geceler" uyarlamasının he- men ardından. Rus sinemasının usta yönetmeni Ivan Piriev"in çevirdiği "Beyaz Geceler". Dostoyevski'nin romanına çok daha sadık bir uyarla- ma. St. Petersburg'da güneşin neredey- se hiç batmadığı mevsimde (beyaz ge- celer), ömrü düş kurmakla geçen yaş- lıca bir erkek, hayatını altüst eden beş gece yaşar. Gecelerin ilkinde, bir köp- rüde ağlayan bir kızla karşılaşrr. Kız ertesi gün gelmeye söz vererek adam- dan aynhr. İkinci gece kız, hayatını an- laör. Nenesiyle birlikte oturduğunu, ki- racılanna âşık olduğunu, uzağa giden kiracının dönüsünü beklediğini söyJer. Üçüncü gece, kız yaşlı erkeğe birmek- tup vererek kente döndüğünü öğren- diği sevgiJisinegötürmesini ister. Dör- düncü gece, yağmur yağdığı için kız köprüye gelmez. Beşinci gece, yaşlı erkek kıza sevgisini açar. Sevgilisin- den yanıt alamamış olan kız. yaşlı er- keğe ileride kendisiyle evienebilece- ğini söylerken sevgilisi çıka gelir. Dostoyevski'nin "Karamazov Kardeşler", "Budala" ve "Kubans- ki Kazakları" adlı yapıtlannı da si- nemaya uyarlamış olan Piriev, Vis- conti'nin masalsı uyarlamasma karşı- lık Dostoyevski kahramanlannın du- yarlılıklarını gerçekçi bir anlayışla si- nemaya getiriyor. Dostoyevski tut- kunlan, özellikJede Visconti'nin "Be- yaz Geceleri"ni görmüş olanlar ka- çırmasınlar... Dram veşarabı buluşturan renk İnterstar 22.00 Kan ve Şarap - Blood and Wine / Yönetmen: Bob Rafelson / Senaryo: Nick Villiers, Allison Cross, Leora Baris / Görüntü: Nevvton Thomas Sigel / Oyuncular: Jack Nicholson, Michael Caine, Step- hen Dorfe, Jenn/fer Lopez, Judy Davis / 1996 ABD yapımı, 104 dakika. ra ve prodüksiyona bakın- ca karşımızda dört dörtlük bir film varmış gibi gözükü- yor ama altı filmlik Rafel- son-Nicholson işbirliğinin yetmişlerde başladığı üçle- me projesinin "Five Easy Pieces"( 1970), "The King of Marvin Gardens" (1972) üçüncü ayağı olan "Kan ve Şarap". iyi baş- langıca. birkaç kara mizah ürünü sıkı sahneye karşın vasat bir çalışmadan öteye gidemiyor. Bir başka deyimle "ya- rım bir film" olan Rafel- son'un bu avantürpolisiye- si 70'li yıllann sinemasını özleyenleri birderece mem- nun edebilir. Bugünün tan- siyonuna, anlatım stiline alışmışlar için fazla hantal biryapun "Kan ve Şarap*'. Başroldeki çekişmeden alayct gülüşünü ve boş ba- kışını yitirmemiş Nichol- son galip çıkıyor. Caine ise rolü fazla zor- layıp doğallığını yitiriyor. fki dev oyuncunun hatınna uykusuz kalacaklara duyu- rulur. CLTMHUR CANBAZOĞLU Miami'nin denizi, şahane villalan, hepsi suça eğilim- li beş zor kişilik ve "Pos- tacı Kapıyı İki Kez Ça- lar"dan bu yana Nichol- son'dan vazgeçemeyen 63"üne gelmiş yönetmen Bob Rafelson. Işte "Kan ve Şarap"ın (Blood and Wi- ne) kartlan bunlar. Öykü kısaca şöyle; Alex Gates (Nicholson), sosye- teye servis yapan ünlü birşa- rap satıcısıdır. Hali vakti ye- rindedir ama daha fazlasını istemektedir. Kansını (Da- vis) aldattığı Kübalı güzel bir kızın (Lopez) hizmetçi- lik yaptığı evden çok değer- li bir kolyeyi çalmak ama- cıyla usta bir hırsız olan ar- kadaşı Victor'la (Caine) iş- birliğine gider. Amacmada ulaştr, ancak kansı ve üvey oğlu (Dorfe) dahil işin içi- ne birçok kişi girer ve mut- lu sonla bitmez film... Kırmızı. kan ve şarap ren- gi; kırmızı aynı zamanda dramın da rengi. Oyuncula- 'Postacı Kapıyı İki Kez Çalar'dan bu yana Jack Nicholson'dan vazgeçemeyen yönetmen Bob Rafelson, 'Kan ve Şarap'ta da bu birlikteliği sürdürüyor... TRT2 I6.10I Bilgisayar dünyası înternette çevreci sayfalar TV Servisi - Handan Demi- ralp'ın sunduğu "İnternetTV'de bu hafta: Egenet Internet Hizmetle- ri Müdürü Turgut Kalfaoğlu ve Ege Üniversitesi Nervvork Yönetim Grubu elemanı Elif Begüm Çak- mak bilgisayar ve Internet ile ilgili seyirci sorulannı yanıtlıyor. Progra- ma konuk olarak katılan Sualtı Araş- tırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu üyesi V alçın Sa- vaş ve Hollandalı Koruma Gönüllü- sü Sebastian Janssen, "İnternette çevreci sayfalar" konusunda açık- lama yapıyor. Programda aynca il- ginç web sayfalannın ve PC World dergisi eylül ayı CD'sinin tanıtımı yer alacak. Yapımcılığını Şeref Ünal'ın üstlendiği programı Bora Uçar yönetiyor. Interstar 2O.5Oİ Üçüncü bölümüyle Tatilcilerin yanşma telaşı TV Servisi - Yönetmenliğini Yalçın Yelence'nin üstlendiği di- zi "Yazlıkçılar" 3. bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerinde Engin Şcnkan, Sıdıka Şenkan, Ercan Yazgan, Ayşe Kökçü. Güzin Özipek gibi oyunculann yeraldığı yapımın bu akşamki bölüm başlığı "Hesabı- nı Vereceksin". Bütün hazırlıklan tamamlanan "1. L'luslararası Zeytinyağı Gü- zellik Yanşması" son günlerine yaklaştıkça heyecan da yüksel- mektedir. Kimlerinjüri üyesi olacağı, ha- vuz başında yapılan partilere kim- lerin katılacağı gibi konular "Ta- tileilerin" arasında heyecan fir- tınası estirmektedir. Haberleyaşam arasındakiçizgi TRT 2 22.30 Baş Sayfa - The Front Page / Yönetmen: Le wis Milestone / Oyuncular: Adolphe Men jou, Pat O'Brien, Mary Brian, Edvvard Eve rett Horton, George E. Stone / 1931 ABC yapımı, 100 dakika / Siyah-beyaz. TV Servisi - Sinema tarihine "Batı Cephesin- de Yeni Bir Şey Yok"un yönetmeni olarak geçen Lenis Milestone un, si- yasal göndermeler de ya- pan filmi "Baş Sayfa" bir kez daha ekranda. Ben Hecht ve Charles MacArthur'un birlikte yazdıklan ve Broadvvay'de büyük başan kazanan ay- nı adlı oyundan sinemaya uyarlanan filmin özelliji, hem gazeteciliğin kimi yönlerini ve ölüm cezası- nı alaycı bir hava içinde eleştirmesi, hem de sessiz sınemadan sesli sinemaya geçişin başanlı ilk ömek- lerinden biri oluşu. Film bir idam cezasının infaz haberini. Adliye Sa- rayı'nın basın odasında bekleyen polis muhabir- lerinin, gece boyunca sü- ren tartışmalan ve birbir- lerirıi atlatma çabalan üze- rine kurulu. Bu arada, ba- layını erteleyerek olayı iz- leyen Post gazetesinin mu- habiri de, se\gilisiyle "ha- ber" arasında seçim yap- manın zorluğunu yaşar. Sistem için, her şeyin başı haberdir. insan yaşa- mı bile haberden sonra ge- lir. Nitekim gazeteci, af olasılığıru da göz ardı ede- rek haberi baskıya yetişti- rebilmek için sabah saat 07.00'de yapılacak idamın daha erkene alınmasını bi- le talep eder yetkililerden. Lewis Milestone nere- deyse baştan sona aynı me- kânda geçen konuyu, o yıl- larsineması için şaşılacak birhareketlilikleakıcılığa kavuşturmayı başarıyor. Diyaloglarda bile hareket- li kamera kullanıyor. "Baş Sayfa". En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu dal- larında Oscar adayı ol- muştu. Aynı konuyu Billy VVilder 1970'te, Ted Kotcheffdel988'de ye- niden filme aldı. Ama Le- wis Milestone'un uyarla- ması siyasal göndermele- rin ağır basmasıyla ayn- lıyor öbür iki uyarlama- dan. 1930'lar Amerikan sinemasının önemli siya- sal sinema örneklerinden "Baş Sayfa". NTV 21.05 Aktüel 'SeslerveRenkler' TV Servisi - Sokakta- ki insanın katıiımıyla ger- çekleşen "Sesler ve Renkler" programını Haşmet Topaloğlu ve Fa- tih Türkmenoğlu hazır- layıp sunuyor. Yapımda ilİc olarak dünyanın en önemli yer mozaiklerin- den birinin bulunduğu lçel'in Aydıncık beldesin- de toprak sahipleriyle ar- keologlar arasında yaşa- nan sorun ekrana geliyor. Hastalannı alternatif tıp- la iyileştiren biyoenerji doktoru Şuayip Hacı D«- ğıstanlryla yapılan röpor- tajın da yer aldığı yapım- da aynca; Deniztemiz Dcr- neği'nin teknesiyle Gö- cek koylanndaki çöpleri toplayan Japon, Macar ve Alman öğrencilerden olu- şan birgnıbun çalışmala- n anlarılıyor. Program: Ri- ze'nin Çayeli ilçesine bağ- lı köylerde çay toplayan in- sanlann görüntüleriyle so- na eriyor. Discovery 19.00I Belgesel Köpekbalığı türleri TV Servisi - Sinema- tografik görüntüler eşliğin- de köpekbalıklan hakkın- da bilgi veren belgesel program "Köpekbalığı Haftası" doğanın yanlış anlaşılan bu hayvanları hakkmdaki gerçekleri or- taya koyuyor. Yapımda bu akşam ilk olarak 'Tapu- tapua: Polinezya Köpek- balıklan' tanıtılıyor. Poli- nezya'nın kristal berraklı- ğındaki sulannda yaşayan bu hayvanlann karakteris- tik özellikleri hakkında bil- gi veriliyor. Daha sonra ise 'Korsan Adasımn Köpekbalıkla- n' anlarılıyor. John ve No- reen McKenney'in Costa Rica'nın Cocos adasında çektikleri topluluk halin- de gezen 100 çekiçbaşlı köpekbalığmın görüntiile- ri ekrana geliyor. Çift bu görüntüleri onlan ürküt- meden elde edebilmek için dalgıç kıyafetlerini çıka- rarak çalışmış. Tv PROGRAMLARI 07.00 Haydi 10.00 Haberler 10.15 GençJ* Günluğü 11.00 Haberler 11.05 Olur Olmaz 12.OO Haberler 12.10 Stop 10 13.00 Haber- ler 13.10Aydın Bolak'la PazarSohbeti 13.30 Pazar Kon- sen 14.30 Güneş Altında 15.30 Yerli Film: Gitme Kal 16.00 Haberler 16.05 Filmin Devamı 16.55 Turkıye 2. Ligi Futbol Karşılaşması: Karşıyaka-Aydınspor (Canlı) 18^5 Spor Gündemi 19.25 Spor Gündemi 19.55 Ha- va Durumu 20.00 Haberler 21.00 Yaz Eğlencesi 22.15 SporStüdyosu 24.00 Günun Getırdiklen 00.30 Yaban- cı Film: Veda Öpücüğü 02.00 Klıpler 03.45 Yabancı Film: Karanlıkta Müzik 05.15 Klipler (0312428 22 30). >T\ 07.55 Açıhş 08.00 Yabancı Film: Al Midilli V i 09.40 Belgesel: Dünya Coğrafyası 10.30 Dun- < t J ya Mutfaklanndan 11.00 Yabancı Film: Be- yaz Geceler 13.00 Avrupada Doğa Hankalan 13.50 Di- zi: Beyazlı Kadın 14.40 Yerii Film: Yılanlann Öcü 16.10 Internet TV (Canlı) 17.00 Dızı: Kalıfornıya Ruyası 17.35 Resim Sevinci 18.05Ateşi Çaimak 18.35 SakaryaZa- feri (Özel Program) 19.00Akşam Bültenı 19.30Tatil Şan- sı 20.15 FSock Market 21.00 Ve Suare 22.00 Gece Bül- tenı ve Ingilizce Haberier 22.30 Yabancı Film: Baş Sayfa00.10 Integrale00.40 Kapanış (0212259 72 75). 08.00 Telegün 10.00 Dizi: Korkusuzlar 10.30 Büyük Macera Televizyonu 11.00 Konser Salonlanndan 12.30 Yabancı Film: Cennetin Sonu 14.00 Müzik Pınarı 14.20 At Ya- nşları 17.45 Dizi: Yenı Küre 18.40 Müzik Pınarı 19.00 Dünya Kupası Atletizm Yarışmaları 22.00 Gece Başlarken 24.00 Kapanış, 06.58 Açıhş 07.00 M.E.B. Açıköğretım üse- siDersProgramlan10.00YurttanSesler10.30 Bir Solist TSM' 11.00 Konser 'THM' 11.40 Bir Solist TSM' 12.10 Eyvan 13.00 Bir Solist 'TSM' 13.30 Beraber ve Solo Türküler 13.55 Bir Solist 'TSM' 14.25 Devlet Korolan 15.25 TSM-THM Klipleri 16.25 Beraberve Solo Şarkılar 17.00 KonserTHM 17.50 THM Korosu 18.20 Bir Solist TSM' 18.45 Bir Solist 'THM' 19.10 Makamın Dilinden 20.00 TSM-THM Klipleri 21.00 TSM Radyo Sanatçılan Konseri 22.15 Konser 'THM' 23.00 TSM-THM Klipleri 24.00 Kapanış. 07.00 Haydi 10.00 Haberler 10.15 Pazar Pa- norama 11.00 Haberier 11.05 Pazar Pano- rama (Devam) 12.00 Haberler 12.10 Stop 10 13.00 Haberler 13.10 Yerli Film: Mayın 14.30 Gönül Dostlan 15.30 Yörelerimiz Türkülerımız 16.00 Haber- ler 16.05 Turizm Spotu 16.15 Gündem 16.55 Istekle- riniz 17.45 Haberler 18.00 Turkıye 2. ügi Futbol Kar- şılaşması: Karşıyaka-Aydınspor (Özet) 18.55 Spor Gündemi 19.55 Hava Durumu 20.00 Ingılizce ve Al- manca Haberler 21.00 Yaz Eğlencesi 22.15 Spor Stüdyosu 24.00 Günün Geticdikleri 0030 Yabancı Film: Aşk Tuzağı 02.00 Telegün. I 08.00Yabancı Film: Ökttir- me Içgüdüsü 10.00 Çızgı I Film: Çiko 10.30 Yerii Film: Son Akın 12.30 İlk On 13.30 Belgesel: DerinlerdeKı Tarih 14.15Yabancı Film: Hoşçakal Amerika 16.15 Yerii Film: Günaha Girme 18.00 Yerii Film: Tat- lı Cadı'nın Maceraları 20.00 Show TV Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Mara- ton 23.00 Lig Pazarı 23.15 Haber Hat- tı 00.15 Yabancı Film: Matrak Kanal 02.00 Müzik: 5te 5 (Tekrar) 02.30 Bel- gesel: Gamesman 03.00 Kapanış (02122863535). 6 07.30 Yabancı Film: Bisiklet Hırsızları 08.40 Yabancı Film: Cehennem Geçidi 10.25 Ya- bancı Film: Arkadaşım Filika 12.00 TopSecret 13.00 Haberler 13.15 Hay- di Düğüne 14.15 Dizi: VVaterfront 15.05 Yabancı Film: Işte Ordu 17.00 Haber- ler 17.15 Yabancı Film: Karanlığın Kızı 19.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış 19.50 Şakacı 20.40 Dizi: VVaterf- ront 21.30 Yabancı Film: Aldanış 23.10 Haber 6 23.30 Yabancı Film: Arabistan Geceleri 01.00 Haber 6 (0 212 284 31 50). KfV-iVc>E O 4 - 55 Kültür-Eğitim 06.25 I U Î K P R Î I F i l m : Yıldızlar Yağarken v^UUJv^V 08.15 Film: BaşkanÇocu- ğu 09.55 Film: Yasak İlışki 12.10 Film: Muppetlar'dan DefineAdası 13.40 Film: Dehşet Sınırı 15.45 Potaaltı (Şıfresiz) 16.00 Basketbol: Darüşşafaka-Fener- babçe (Şıfresiz) 17.35 Kamera Arkası 17.50 Film: Evrenin Kuklacıları 19.40 Başlama Vuruşu (Şifresız) 20.00 Türki- ye 1. Futbol ügi Karşılaşması: Beşik- taş-Bursaspor 22.00 Film: Vampirle Görüşme 00.05 Film: Jefferson Paris'te 02^20 Dizi: Kadınlar 13 02.50 Film: Düş- müş Melek 04.20 Güney Plajlannın Ka- dınlan (0 212 225 55 55). , _ _ # 07.00 Haberler 07.15 T V Sporda Bugun 07.30 Gündemdekıler08.00 Ha- berler 08.15 Sporda Bugün 08.30 Gün- demdekıler (Tekrar) 09.00 Haberler09.20 Basın Özetı 09.30 Belgesel: 2000'ın Öte- si 10.00 Haberler 10.05 Belgesel: Doğa ye İnsan 11.00 Haberler 11.10 Basın Özeti 11.20 Portreler 12.00 Haberler 12.05 Belgesel: Büyük Keşifler (Tekrar) 13.00 Haberler 13.10 Motorsport 14.10 Formula 1: Italya Sıralama Turiarı 14.35 Formula 1: rtalya Grand Prix (Canlı) 17.10 Basketbol Panorama 18.10Tenis Satet- lite Master Fınal Maçı 19.15 Dünyada Bu Hafta 19.40 Sporda Bugün 20.00 Ha- berler20.30 SporGündemi 21.00 Haber- ler21.05 Seslerve Renkler 21.50 Lrfesty- le 22.05 Kntık 22.35 üfestyle 23.20 Port- reler 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 07.00 Uyan- ma Zamanı 08.30 Vide- one 10.15 35 MM 10.30 Mega 11.00 Top News 11.15 Özlem 13.00 Fun Party 14.00Ayşin 15.30 Videone 16.00 Pirentime 17.00 Top 10 18.00 Lez- zet Saati 19.00 35 MM 19.15 Videone 19.30 Me- ga 20.00 Action Time 98 20.45 Videone 21.00 Top Rock 22.00 Yerçekimi Sı- fır 23.00 Geyik Parkı 00.30 Play üst 02.15Türk Hafk ve Sanat Müziği 04.30 Video Mix 05.00 Trafik Programı (0 212 288 75 75). 07.05Dünyaüste- leri 09.00 Haber Bültenı 09.35 Ya- bancı Film: Infi- nity 11.35 Dik Açı 12.35 Dünya Modası 13.00 Haber Bülteni 13.35 Ekin Rüzgân 14.35 Dünya üstelen 16.10 Otomotıv'9817.10Tıp Dos- yası 18.10 Dünya Listeleri 18.35 Su Dünyası 19.35 Dünya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.05 Sinemaskop 21.35 Yabancı Film: Hü- küm Kardeşliği 23.35 Kan- tarın Topuzu 01.00 Haber Bültenı (0212282 51 00). Mm ~4-~- 08.30 Aero- K i C t V bik 09.00 Belgesel 09.30 Çizgı Film 10.30 Yaban- cı F*n: Banana Joe 1İ00 Blo- oper Sport Stıow 12.30 Genç- lik Dünyası 13.10 Enerji Express 13.40 Klasik Müzik 14.40 Say- dam Kalpler 15.30 Belgesel 16.00 Lıman Devrıyesı 17.00 Müzik 17.50 E.N.G. 18.40 Şa- ka Timı 19.00 Klasik Film Ko- leksiyonundan 19.30 Ana Ha- ber 20.15 Uykudan Önce 20.25 Yabancı Film: Sessizliğin Ar- chndan 21.50 Belgesel 22.30 Şelale Koruyuculan 23.30 Mü- zik 00.30 Urküten llışkıler01.00 Müzik (0 212 282 36 00). m 06.30 Dıllerdeki Şarkılar 9 f l f 07.30 Çizgi Film: Tabaluga * * • w 08.00 Çizgi Film: Marco 08.30 Çızgı Film: Sihirlı Çızmeler 09.00 Çızgı Film: Vıkıngler09.30 Yabancı Film: Uzay Oyunlan 11.15 Harika Pazar 13.00 Gün Ortası 13.25 Dıreksıyon 14.20 Iş Dünyası 15.00 Dizi: VVıshbone 15.30 Di- zi: Viper 16.20 Yerii Rlm: Almanyalı Ya- rim 18.10Yerii Film: Kara MuratFatih'in Fermanı 20.00 atv Ana Haber 20.40 Spor Haberieri 20.50 Hava Durumu 21.00 Yerli Film: Her Şey Oğlum için 22.50 Bızım Stadyum (Canlı) 00.25 Gece Ha- berieri 00.30 Perde Arkası 02.30 Direk- sıyon 03.10Ayşe Ozgün Talk Show (Tek- rar) 04.00 Gönülden Nağmeler 05.30 Ge- cenin Içinden (0 212 655 00 00). 06.30 Azerbaycan 07.15 ?ızgi Film 08.00 Dünden 3ugüne 10.00 Yerli Film: Altın Kafes 12.00 Haberler 12.15 Di- kiz Aynası 13.00 Yabancı Film: Ada- daki Geyik 15.00 Pazar Guneşı 17.00 Haberler 17.15 Yerli Film: Kara Göz- lüm 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: FX 21.00 Reısın Takası (Canlı) 23.00 Spor Elit 24.00 Gece Bülteni 00.20 Yabancı Film: Ölüm Zinciri 02.00 Müzik Çarşısı 03.30 Bir Başka Âlem 05.00 Dizi: Zehra Ana (0 212 652 25 60). 06.00 Türk Halk Müziği 06.30 Belgesel 07.00 Çizgi Film: Yer Kurdu 08.00 Çizgı Film: Dra- gon'un Gücü 08.30Çizgi Film: KJZII Baron 09.00 Çocuk Kulübü 10.20 Çizgi Film: Red Kid 10.50 Çizgi Film: Taş Devn 11.20 Yerii Film: Gülşah Küçük An- ne 13.00 Katılsana Yanşsana 13.30 Yaz Magazin 14.30Zirvedeki On 15.50 Dizi: Polıs Akademisı 16.40 Dizi: Teksas Polisı 17.30 Yabancı Film: Conan 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Spor Gündemı 20.40 Şaha- ne Pazar 23.00Ve Gool 00.40 Haber Saati 00.50 Di- zi: Özgürlüğe Kaçış 03.00Türk Sanat Müziği 03.30 Si- garanın Zararlan 04.00 Kapanış. L ^ 07.00Klip08.30 Yerli Film: Saatlerin Efendisi ? j 10.15 Yerli Film: Nevvyorklu Kız 12.00 Pazar S S B Ekspres 13.00 Motor Sporları Dünyası 13.50 Yerii Film: Bizim Sokak 15.30 Beach Volley (Canlı) 17.30 Çat Kapı 18.30 Dızı: Şeytanın Kurbanları 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 20.50 Dizi: Yazlıkçılar 22.00 Yabancı Film: Kan ve Şarap 00.10 Gece Hattı 00.40 Yabancı Film: Fanatik 02.30 Zirve Defteri 03.30 Mız- rap 06.10 Müzik... Müzik... Müzik... (0 212 448 80 00) U D D 06-30 Aerobik 07.30 Çocuklann Düşü 07.55 H D D Hızlı Dınozorlar 08.20 Alvin ve Arkadaşlan •••••• 08.45GençYanşçılar09.10Dinozorlar09.30 Müzik Kulübü 10.00 Haberler 10.15 Mavi Dünya 11.00 Tele Kare 12.15 Metronom 13.00 Haberler 13.15 Para- nın Yönü 14.05 Asker isteklen 15.30 Yabancı Film: Şey- tanın Kın Gilda 16.00 Haberler 16.05 Filmin Devamı 17.00 Haberler 17.35 Belgesel: Akçaabat Belgeseli 18.30 Ana Haber Bülteni 20.00 Pazar Şenlıği 22.00 Hayatımız Mo- da 22.30 Bizım Stadyum 24.00 Haberler01.00 Pazar Şen- liği (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 08.00 Clips 09.00 Çizgi Film 10.00 Söz Es- nafın 11.00 Son Söz Sevginin 14.00 Mo- zaik 15.30 Serpil Barlas'la 17.30 Medyatör 18.45 Dizi: Üçkâğıtçılar 19.30 Flash Haber 20.00 Ya- bancı Film: Malezya 2000 22.00 Portreler 23.00 Yıl- do İle 00.15 Yabancı Film: Namus Borcu 02.00 Ka- panış (0 212 256 82 82). 07.30 Bale: Kuğu Gölü Spartacus Çeş-1 mebaşı 08.40 Konser: Black Box Video Dreams 09.20 Konser: Bruce Homsby 10.10 Belgesel: Kaptan Cook'un Seyir Defteri 11.00 Yabancı Film: Paris'i Son Gördüğümde 12.50 Ge- niş Açı 13.00 Konser (Tekrar) 13.30 Bale (Tekrar) 14.20 Belgesel: Denizlerin Ipek Yolu 15.10 Yabancı Film: Sevginin Gücü 17.10 Konser (Tekrar) 17.50 Belge- sel: Büyülü Sular 18.30 Bam Teli 19.20 Habercı 20.10 Belgesel: Yaşanmış Öyküler 20.50 Geniş Açı 21.00 Ya- bancı Film: Şehirde Bir Yer 22.40 Kerem Görsev'le Jazz 23.30 Yabancı Film: Tutunamayanlar 01.00 Bale (Tekrar) (0 212 502 98 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog