Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

liçbir ölçüye sığmayan bağlılıkıKİTAP. Kitap"Taksim"de. f CumhuriYet ^ kitap kulübü ZamtaKSoK 4/1(Aksanatkafşıs»)TaksırT/1stanbul Tei:(0212)252 38 81/82 Cumhuri ^ Y Y O Cumhuriyet J Î S J Î N B U L VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. ^IL SAYI: 26637/ 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945} BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 11 EYLUL1998CUMA H R H A A K K T HAÜDEEDIPADIVAR TÜRKUN ATEŞLE İMTİHANI-III Halide Edip Adıvar'ın yakın tarihimize ışık tutan bu önemli anı kitabının üçüncü cildini de ilgiyle okuyacaksınız. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... C I C E R O YAŞLILIK DOSTLUK CICERO YAŞLILIK ve DOSTLUK İki bin yıl önceden bugünün yaşlılarına umut veren, dostluğu özleyenlere yol gösteren iki yapıt bir arada... Salı günü Cumhuriyef'le birlikte... Cinsel tutkulanna yenik düşen ABD Başkanı için 'istifa' rüzgârlan esiyor Ghıtoıı zor durumda Rusya'da Çernomırdin adaylıktan çekildi Yeltsin ödün verdi • Duma'nın iki kez ret oyu verdiği Yeltsin'in başbakan adayı Viktor Çernomırdin adaylıktan çekildi. Siyasi gözlemciler bu gelişmeden sonra Yeltsin ile Duma arasında uzlaşma umudunun belirdiğini söylüyorlar. Yeltsin'in Çernomırdin'in yerine Dışişleri Bakanı Yevgeni Primakov'u aday olarak göstermesi muhalefet ile uzlaşma girişimi olarak nitelendiriliyor. Komünist Partisi Başkanı Gennadi Zyuganov, Yeltsin'in ödün vermesini "Bu kez sağduyu galip geldi" diyerek yorumladı. • 9. Sayfada Ozür iistüne özür dileyen Clin- ton'ınçabalameterli olmu>or. Halktan büyük tepkİ Seks skandalıyla aylardır dünya kamuoyunıın gündeminden inmeyen Clinton. istifanın eşiğine geldi. ABD basınına göre, artık "söyledikleri biranlam taşımayan" ve "halk önüne çıkmaktan kaçan başkan" durumuna düşen Clinton. her gittiği yerde protesto ediliyor. Başkana " Yalancı, yeter artık.. istifa et" diye bağıran protestocular. ellerinde "Kızlanmızdan uzak dur", "Sen en büyük yalancısın". "Domuz herif.. istifa et" pankartlan taşıyorlar. R3POrda 'aZİI' yolll Başkanın seks skandallannı ortaya çıkaran bağımsız savcı Kenneth Starr'ın önceki gün Kongre'ye gönderdigi raporun. Clinton hakkında "azil işlemi" başlatılmasına olanak sağlayacak unsurlar içerdiği belirtiliyor. Sızan bilgilere göre raporda, Clinton'ın "yalan yere yemin" suçlamasıyla azledilmesi isteniyor. Raporda aynca Clinton'ın adaleti yanılttığı, tanık Monica Levvinsky'yi yalan söylemeye sevk ettiği ve başkanlık gücünü kötüye kullandığı öne sürülüyor. I 8. Sayfada DOVV JONES BORSASI'NDA CLİNTON KRİZİ • n. Sayfada ASO Başkanı Zafer Çağlayan: Bankacılık sektörü mercek altına alınmalı Maümilât• Eksikleri olmasına karşın iyi yönleri bulunan Vergi Yasası'na, "ucu kendisine dokunanlann" itiraz etmeye başladığını belirten Ankara Sanayi Odası Başkanı Zafer Çağlayan sosyal adaletin herkes için uygularunası gerektiğini söyledi. Çağlayan, yasadan. yürürlüğe girmeden taviz verilmeye başlamasını eleştirdi ve 30 Eylül'de bankalara yapılacak blokaj ile ilgili olarak soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi. suruyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Işadamlannın geriye dönük ınceleme olmayacağı yönünde "güvence" iste- dikleri mali milat 30 Eylül'de banka- lara yapılacak nakit para. döviz gibi menkul değerlerin blokajıyla ılgilı ola- rak "kara para aidamaya neden olaca- ğı, rüşvet ve kaçakçıhk suçlaruun affe- dileceği" eleştı- rileri yapıldı. Maliye Bakanlı- ğı'nın yayımla- yacağı tebliğde konuya ilişkin sorulann yanıt- lanması bekleni- yor. Ankara Sana- yi Odası Başka- nı Zafer Çağla- yan, dün düzen- lediğı basın top- lantısında, gaze- tecilerin sorulan üzerine, "Blokaj ve stok affiyla il- gili tüm odalar- Ekonomi Kongresi 'Türkiye'deki yapı rant dağıtmak zorunda' • ODTÜ'nün düzenlediği 2. Ekonomi Kongresi "nde konuşan DPT Müsteşan Orhan Güvenen, "Kriz dönemlerinde kamu ve iş dünyası birbirini tamamlayan enerjiler olarak hareket etmeli" dedi. • 17. Sayfada BORSA j DOLAR MARK .00Dun Dun 2488 275.000 Önceki O^cekı 2600 276.900 dan görüş istedi- ler. Yetkili kurul- lanmızda değer- lendirip Maliye BakanlığTnabil- dirdik. Bu işte bir 0 noktası or- taya konulması gerekir. Mali milat ça- lışması doğnıdur. Asıl doğru olan biz- detd soru işaretlerini giderecek tebtiğ- lerin yayımlanmasıdır'" dedi. Çağla- yan, eksikleri olmasına karşın iyi yön- leri bulunan Vergi Yasasfna, "ucu kendisine dokunanlann'" itiraz etmeye başladığını belırterek şöyle konuştu: "Sosval adaleti herkes için uygula- malısınız. Tam yürürlüğe girme nokta- suıda tavizler veriuneye başlandı. Tavi- n bir kuruluş için veremezsiniz. Reel sektörün sağltğını bozacak birtakım ge- lişmeler de müşahede ettik. Niye bu de- ğişiklikler yapıl- dı eleştirisi değiL Faizler bir anda neoldudayüzde 140'lara çıkanl- dı? 1 gün sonra da ne değişti de yüzde 110'lara düştü, şimdi de yüzde 80-90- 100'ler civann- da? Acaba eko- nomiyi başka yerlere götür- mek isteyen in- sanlarmıvar di- ye herkesin dü- şünmesi gere- kir." ûOJP 162.250 Oncekı 159.800 ALTIN ûDun 2.570.000 Öncetc 2.540.000 Çağlayan, özel bankalara yönelik borçlan- masıyla devletin "enayi" konu- muna düştüğü- nü kaydederek, "Bankacılık sektörünü mercek altına almak gerekiyor. Finansal reformun yapılması gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde Türkhe kadar hoyrat ve ho- mArkasıSa.l7,Sü. 7'de 6 A w\z z*t\ îie' Sinemanın büyük ustası Yılmaz Güney, ölümü- n ü n , 4 jTidönümündc, isyancı ve başeğmez kişi- liğini \ansirbgi filmleri ve romanianndan örneklerle önceki gece AKM 'de anıldı."Ydmaz Günev'e Özlem'" gecesinde, 9 Eylül'ün "Yılmaz Güne> Günü" olması çağnsı > apıldı. Ya- vuzTop. Cem Karaca, !Vluammer Ketencoglu, \ihifer AkbaL Ruhi Su Dosdar Korosu 'nun birbirinden güzel parçalanyla katkıda bulundukları gecede.Tuncel Kurtiz veSema, "Şeyh Bedrettin Destanı"nı \ orumladılar. "Arkadaş" şarkısını seslendirdikten sonra sahneye Fa- toş Güney 'i ve dostlannı çağıran Melike Demirağ, "Arkadaş"ı, AKM Büyük Salonu'nu tamamen dolduranlarla hep biriikte bir kez daha söyledi. (HATİCE TUNCER) Yesil bilmecesi Yılmaz: Birkaç gün sabredin • Yeşil'in yakalandığı veya öldüriildüğü yönündeki çelişkili söylentiler hakkında Başbakan Yılmaz, "Birkaç gün daha sabredin. Önümüzdekı hafta basın toplantısı yapacağım" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - "YeşiT kod adlı' Mah- mut Yddunm'ın Moldova'da yakalandığı ve Romanya'da öl- düriildüğü yönündeki birbiriy- le çelişen söylentiler, dün An- kara kulıslennde yankılandı. Başbakan Mesut Yıhnaz'ın da >akın çevresine. "Bize de bu yönde haberier ulaştı ama doğ- rulatamadık" dediğı öğrenildi. Ankara'da dün birçok faili meçhul cinayetin sorumlusu olarakgösterilen Yeşil'in, "ya- kalandı nu, öldüriildü mü" so- rulanna yanıt arandı. Yakın çevresine, kendisine de bu yön- de haberier ulaştığını ancak he- nüz bunlan doğrulatamadığını söyleyen Başbakan Mesut Yıl- maz. dün Bakanlar Kurulu top- lantısına girerken gazetecilerin çeteler ve Yeşil ile ilgili sorula- nyla karşılaştı. Yılmaz, bir ga- zetecinin Yeşil'in yakalandığı- mArkasıSa. 17,Sü.4'te ÇAKICI: AĞANSOY HATA YAPTI 1/7. Sayfada Sabotaj ihtimali yüksek 75hektar orman ahrnı kiiloldu• Istanbul'un 4 ayn yerinde çıkan orman yangınlannda yaklaşık 75 hektarlık ormanlık alan tahrip oldu. ^eykoz'da saat 15.00 sıralannda meydana gelen yangın, Çanakkale ve Izmit'ten gelen helikopterlerin yardımıyla ancak akşam saatlerinde söndürüldü. Ormanlık alanda bulunan 2 çocuk, Orman Işletmesi Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtanlırken 2 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Kavacık, Sanyer. Kartal Gülsuyu ve Çatalca'da çıkan yangınlar. "sabotaj" olasılığını gündeme getirdi. • 6. Sayfada Pamuk alımfıyatına tepki JJreûci hükümete hrgın• Başbakan Yılmaz başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, pamuktan başlamak üzere ürün ahmlarında destekleme yönteminin terk edilerek prim uygulamasına geçilmesini kararlaştırdı. Pamuk alım fiyatlannın 160 ila 195 bin lira arasında belirlenmesı üreticilerin tepkisine neden oldu. Ege Çiftçiler Derneği Başkanı Tanman, alım fiyatını rezalet olarak niteledi. Toplantıda, KKTC ile ekonomik ilişkiler ve Türkiye'nin Ortadoğu politikası da ele alındı. • 7. Sayfada Tarikat ağına düşüyorlar Ailelerde yurt endişesi • Devlet ve üniversite yurtlannın yetersizliği nedeniyle bannma sorunu yaşayan öğrenciler, tarikatlara bağlı vakjf ve özel yurtlann ağına düşürülüyor. Oğrenci aileleri, çocuklannın bannma sorununun çözülmesi için devletten, sosyal devlet ilkesini işletmesini ve tüm üniversitelerde yurt yapılmasını bekliyor. Aileler, çağdaş sivil kurumlardan da, yurt yaparak burs vererek öğrencilere sahip çıkmalannı istediler. • 3. Sayfada TÜRBANA KARŞIİKNA YÖNTEMİ YAYGINLAŞIYOR • 3. Sayfada SABANCI SERGÎSÎ METROPOLİTAN'DA AÇILDI • 17. Sayfada Cok sayıda okul yaptırdı Semiha Şakir öldü İstanbul Haber Senisi - Geçirdigi rahatsızlık so- nucu dört gün önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa Eğıtim ve Araştırma Hastane- si'nde tedavı altına alınan hayırse\er Semiha Şakir düı öldü. Çok sayıda okul, hastane, sağlık ocağı, huzurevi ve cami yaptıran Şakir, son olarak geçen hafta Bolu'da yaptırdığı Acil Trafik Hastanesi'nin açılışına katıl- mıştı. Şakir, bağırsaklara giden damarlan tıkalı oldu- ğ^ıiçin hastanenin Genel Cerrahi Yoğun Bakım Üni- MArkası Sa. 17, Sü. 4 'te İsmail Cem'in Iran ziyaretinde PKK ve Afganistan konulan ele alınacak Tahran'la yoğun gündem Bölgesel sorunlar masaya yatırılacak pışişieh Bakanı ismail Cem resmi bir ziyaret için gideceği İran'da muhataplanyla bölgesel sorunlan masaya yatıracak. Cem'i. ziyareti sırasında yoğun bir gündem bekliyor. Cem'in görüşmelerinin ağırlık noktalanndan birini Afganistan'daki son gelişmeler oluşturacak. Cem, Tahran'daki muhataplanna PKK'ye verdikleri desteği sona erdirmeleri uyarısında bulunacak. • & Sayfada İranlı 9 diplomat Afganistan'da öldüriildü Afgan İslam Ajansı. aşın dinci Taleban sözcüsü Vekil Ahmed'in açıklamalanna dayanarak 9 iranlı diplomatın Mezar-ı Şerif kasabası yakınlannda ölü olarak bulunduğunu duyurdu. Taleban, diplomatlann kaçırıldığı yolundaki Iran suçlamalannı reddetmişti. Tahran, diplomatlannın öldürülmesinden Taleban ve Pakistan'ı sorumlu tuttu. • 8. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Sımrımızdaki Uzak Komşular! Çankaya Köşkü'nde yapılan dış politika zirvesı, alı- şık olmadığımız bir "yenidurumu" daha beraberinde getiriyor. Bundan böyle, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genel- kurmay Başkanı, Başbakan Yardımcısı, ilgili bakan- lar zaman zaman Köşk'te bir araya gelecek. Burada oluşacak politika, duruma göre, Bakanlar Kurulu'na ya da Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) gidecek. Böy- • Arkası Sa. 17, Sü. S 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog