Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

10 EYLÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI /cumekfaturk.net ŞİRKETLERDEIV • ARÇELİKAŞve Güne_\ Kore'nin endüstri kuruluşlarından biri olan LG Electronics vetkilileri, Türkiye'de klinıa iiretimı yapacak bir şirketin kumluşu ile ilgili ortakiık anlaşması imzaladı. Yatınma 1999'da başlanması \e 2000 yılında da üretime geçilmesi planlanıvor. • MAYADRO.M Alışveriş Merkezi 16 Eylül'de açılıyor. Maya Şirketler Grubu tarafından gerçekleştirilen Mayadrom. Türkiye'nin ilk butik alışveriş merkezi olacak. • AKBANK-American Express Kart kullanıcıiarına eyliil ayı süresince indirimli alışveriş olanağı sunuyor. Bu bir aylık kampama döneminde kart sahipleri İstanbul, Ankara ve İzmir'deki toplanı 125 seçkin mağazada, sadece American Express'le alışveriş yapanlara uygulanan yüzde 10-25 arasında değişen indirimlerden yararlanabilecek. • SIEMENS piyasaya yeni elektrik süpürgesi Super XS'\i sundu. Super XS"nin en önemli özelliğı kullanım kolaylığı sağlavan küçük bovutu \e ergonomik yapısı. Siemens'in bu yeni elektrik süpürgesi, kullanıcıva, üst düzey bir hareket kabiliyetinin yanı sıra üstün performans ve emiş gücü de «ıınuyor • AKMERKEZ Home Store'da açtığı ilk mağazası ile Türkiye'ye gelen İspamol giyinı markası Massimo Dutti. 1998-99 sonbahar-kış sezonunu açtı. • PROFILOTELRA. yeni ürettığı taijinabılir Discman'i tüketicinın beğenisine sundu. Telefunken ve Saba markalı taşınabilir Discman. "Dvnamıc Bass Boost Sistemi" ile şehir cereyanı veyapille çalışabilme özelliğine sahip. • AEG, beyaz eşya sektöründen çeşit'ti şirketlerin katılımıvla gerçekleşen futbol turnınasında şampivon oldu. Turnuvayı. dayanıklı tüketim nıalları sektörüne yönelik olarak 15 EkinVdeyayın hayatına başlayacak Dağıtım Kanaîı dergisi organize efti. • ORIFLAME. Colour Performance ile makyaja >eni bir yaklaşım getirivor. Doğal renk çeşitliliğinı vansıtan veni Clour Performance pisava sunuldu. • SAGRA, İzmir Fuan'ndaki standında tüm çocukiara fuar süresince 1Ü0 bin armağan>erecek. • BR1TISH AIRVVAYS, 3ü Kasım'a kadar sürecek kampanya çerçevesinde üç Londra- lstanbul gidiş- dönüş Clab-Europe uçıışu yapan yolculanna Londra'da 5 yıldjzlı otellerde. 2 kişilik. 2 gece konaklama fırsatı tanı\or. • ABD'nin en büyük vitamin, nıineraJ \e bitkisel ürün imalatçısı General Nutrition Centers(GNC). Türkive'deki ilk satış mağazalarını dün Nişantaşı \e Bağdat Caddesi'nde açtı. Yatırım yapılmayarak zarara uğratılan kuruluşun özelleştirilme süreci hızlandı SEKA da elden gidiyorMLTLÜ DEMİRKAN ww KJzelleştitıne ldaresi Başkanlığı yönetimine geçtikten sonra genel müdürii değiştitilen SEKA 'nın 9 tesisi, "heınen özelleştirilebileceklet; ıvhabilite edilecekler ve edilemeyecekler" olarak üç gnıpta değerlendiriliyor. SEKA'nın en kârlıvetekelkonu- mu nedeniyle stra- tejık önem taşıyan resisleri özelleşti- rilmeye hazırlanı- yor. Özelleştırme ldaresi Başkanlıgı (ÖİB)satışprogra- mına aldığı SEKA tesislerinı. "hemen özelleştirilebilecek- ler, rehabilite edile- bilecek >e edileme- vecek olanlar" ola- rak üç gruba ayır- dı. Saiış işlemleri- nın 18 ay içensınde tamamlanması planla- nan SEKA tesisleri için başta medya kuru- luşlannın sahipleri olmak üzere yabancı kâ- ğıt dev lerı ile ortakiık halinde olan Koç. Sa- bancı gibi büyük gruplann çekişmesı bek- leniyor. 15.7.1998 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)) karan ile özelleştirme prog- ramına alınarak Özelleştirme tdaresi Baş- kanlığı'na bağlanan SEKA'da vaşanan sta- tü değişikliğine paralel olarak geçen hafta genel müdür değişikligi yaşandı. SEKA ve Se!üloz-]ş Sendikası yetkilileri, eski Genel Müdür HalflÖzmen'in görevden alınarak yerine Kurteebe Gürkan'm getiril- mesinin özelleştirme çalışmalannın hızlan- dınldığına işaret ettiğıne dikkat çekiyorlar. YatınmJar kesildi Giderek azalmakla birlikte halen Türki- ye'de kâğıt ve karton üretiminin yüzde 30'dan fazlasını gerçekleştiren SEKA'nın ülkenin çeşıtli verlennde 9 ışletmesi bulu- nuvor. Orta Anadolu İhracatçı Bırliklerı'nm raporuna göre. SEKA halen gazete kâğıdı. kraft torba. krat't lıner \e sigara kâğıdı üre- timinde tekel durumunda. SEKA'nın iç piyasada tüketim Ürün Yazı tabı kâğıdı Gazete kâğıdı Sargılık kağıt Kraft torba kâğıdı Oluklu mukavva Kartonlar Sigara ve ince özel kağ. SEKA üretimi (ton) 80.867 59.963 16.946 58.876 126.798 59.114 6.255 Ulke tüketimi (ton) 346.383 379.894 53.049 109.598 685.947 360.523 10.928 SEKA'nın payı (%)/ 23 t 16 V 32 54 18 16 57 Kraft torba. kraft lıner ve gazete kâğıdı ağırlıklı olmak üzere Cezayir, Yunanistan, Italyagibi ülkelere ihracat yapan SEKA fab- rikalannın hepsi de yatınm eksikliği ve ser- maye sıkıntısı çekiyor. Selüloz-lş Sendikası yetkilileri. SEKA te- sislerinin özelleştirme hedefi nedeniyle uzun süredir ihmal edildiğini. olagan yatı- nmların bile yapılmayarak kuruluşlann za- rara sürüklendiğını belirtıyorlar. Özelleştırılmeden önce yenileme yatırım- larının yapılacağını ve tekel konumundaki tesislerin yabancı ortaklı özel sektörün eli- ne geçebileceğine dikkat çeken sendika yet- kilileri. kârlı duruma getirilen işletmelerin özelleştirilirken digerlerinin de arazi rantı uğruna gözden çıkanlacağını vurguluvor- lar. Özelleştirme ldaresi tarafından satışla- nn nasıl olacagı hakkmda kesin bir açıkla- mayapılmazken fabrikalannvarlıksatışıbi- çimindeözelleştirilebileceği belirtiliyor. Yıl sonuna kadar özelleştirilmesi planlanan SE- KA tesislerinın satışı için danışman firma belirleme çalışmaları ise sürüvor. Idare ıçın hazırlanan raporlarda Akdeniz. Bolu, Çavcuma ve Kastamonu müe^esele- rı hemen özelleştirılebüecek statüsünde de- ğerlendirilirken da- haöncesatışaçıkarı- lan. ancak satılama- yan Aksu ve Balıke- sir tesislerinin. i)i- leştirme yatınmla- rından sonra satıl- ması planlanıyor. Özelleştirme tdaresi İzmit. Dalaman ve Afyon'daki fabrika- ları iseçeşitli gerek- çelerle "rehabilite edilmesi mümkün olmayan" tesisler arasında görüyor. Ekonomık ömrü- nü tamamladığı ge- rekçesiyle Izmit SE- KA fabrikalarının. arazi ve makinelerinın ayrı ayrı satılması planlanıyor. Fabrikanın, yüksek arazi rantı- na sahip olmakla birlikte önemli miktarda altyapı yatınmı yapıldığına dikkat çekiliyor. Körfezkıyısındaki arazi ıçın fabrıkaların ve belediyenin talip olabilecekleri ifade edili- yor. İzmit SEKA gözden çıkanldı 1984-89 arasında kârlı çalıştınlan İzmit SEKA Fabrikası, I99ûyılından itıbarenza- rar etmeye başladı. Dış piyasalardaki fiyat artışına bağlı olarak 1995 ve 1996'da kâra geçen işletme geçen yıl yine zarara döndü. Türkiye'nin ikinci büyük kâğıt fabrikası olan Dalaman tesislerinin de turistik yerde kurulu olduğu ve çevreyi kirlettiği için ko- lav kolav satılamayacağı belirtilirken, arazi ve makinelenn ayn ayn satışı öneriliyor. Akdeniz tesisi, SEKA"nm elindeki en iyi fabrika niteliğini taşıyor. Avrupa'da ilk 10'a gırcbılecek durumda savılan fabnkanın ka- pasıtesini arttırması durumunda kârlılığını daha da arttıracağı ıfade ediliyor. Kraft kâ- gıdı üretıminde tekel durumundaki fabrika. Türki\e"den yapılan kâgıt-karton dışsatımı- nın da büvük bir kısmını gerçekleştirnor Teknoloji ödülüne geri sayım başladı Ekonomi Scrvisi - Türkiye Bılimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve Işadamlan Derneği'nin (TÜSİAD), yaratıcı düşünceyi yenilikçi ürüne dörtü$f8rnie çabalannı teşvik etmek amacıyla oluşturduğu "Teknoloji Odülü"ne başvuru süresi. 2 Ekim'de sona eriyor. "Büyük Ödül" ve "Başan Ödüneri" olmak üzere iki kategoriden oluşan yanşmada Teknoloji Büyük Ödülü'ne. büyüklüğüne bakılmaksızın bütün sanayi kuruluşlan başvurabiliyorlar. Yenilikçi düşüncenin ortaya çıkması ve ürüne dönüştürme sürecivle. ürünün kendisini irdeleyen ölçütlere göre vapılan değerlendirnıede bir firmava sadece bir ödül \erilivor. 1997 yılında. Teknoloji Büvük Ödülü, Arçelik'in u Orbital Çamaşır Makinesi" projesine verilmişti. 2. Teknoloji Başarı Ödüllen ıse Küçük ve Orta Bo> Işletmelere (KOBİ), ürünün kendisini irdeleven ölçütleresas alınarak verilecek. Bu dalda en çok 3 ürüne ödül dağıtılacak. Ödüllere ada> olan yenilikçi ürünler. varatıcılık \e yenilikçilik, teknik mükemmeliyet. endüstriyel tasanm. kozmetik, çevre- lojistik ve ticari başan açısından değerlendirilecek. EmlakMenkuVde görevden alma Ekonomi Servisi - Emlak Menkul Değerler'in genel müdür ve vardımcılan. SPK mevzuatına aykın işlemleri nedeniyle banka üst yönetımi tarafından görevlerinden alındılar. Emlak Bankası (ieneHVIüdiirlügü'nün dün yaptıgı yazılı açıklamada dünyada yaşanan knze paralel olarak İMKB'de oluşan aşın düşüş nedeniyle. şirket yönetiminin gerekli önlemleri alıp almadıgı hususunda. I Eylül I998'de. banka müfettişlerinin inceleme yapmakla görevlendirildiği belirtildi. Yapılan ilk inceleme sonucunda, şirket genel müdür ve yardımcılarının. SPK mevzuatına aykın islemlcrinin belirlendigı kavdedilen açıklamada. "\ öneticileri görevden uzaklaştınlarak, şirket genel müdüriüğüne geçici olarak bankamı/ Teftiş Kurulu Başkan Vardımcısı atannuş olup. soruşturma derinleştirilerek sürdürülmektedir" denıldi. Emlak Menkul Değerler'in, diger aracı kurumlar gibi SPK tarafından denetime tabı tutulduğu belirtılen açıklamada. dünva borsalannda yaşanan kriz paralelinde İMKB'de yaşanan aşın değer kaybından gerek menkul değerler şirketlerinin gerekse yatınmcılann etkilenmesinin kaçınılmaz olduğu, borsa endeksinin yükselmesiyle birlikte, söz konusu olunısuz etkilerin ortadan kalkacaâı ifade edildi. Elektriği kesildi SEKA'ya TEDAŞ şoku COŞKUN YAMAN BALlKEStR- Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından özelleştirme kapsa- mına alınan ve bu yıl içinde özelleştiri- leceği açıklanan BalıkesirSEKA Fabri- kası, TEDAŞ'ın sınırlı güçte enerji ver- mesi nedeniyie üretim yapamıyor. SE- KA'daki günlük üretim kaybının 300 ton, maddi zarann ise 32 milyar lirayı bulduğu belirtildi. TEDAŞ yetkilileri, SEKA'nın 1.9 trilyonu ana borç, 2.5 tril- yonu faiz olmak üzere 4.4 trilyon lira borcu olduğunu açıkladı. SEKA'nın 1997 Haziran ayından bugüne dek ken- dilerine doğru dürüst ödeme yapmadı- ğını belirten TEDAŞ Müessese Müdü- rii Nezih Çantav.u Borçlar için yaztşma- lanmız oldu. Odeme takviminin belir- lenmesi için bir protokol yaptık, ancak bir takvim belirlenemedi. Kurum borç- lannı ödemevince biz de ağustos ayın- dan itibaren genel müdürhik direktiny- k SEKA'ya sadece acil kullanım için elektrik vcnııeye başladık, güç sırurla- masına gittik. Şu an bu uygulamayı sür- düreceğjz" dedi. SEKA doğruladı SEKA Balıkesir Müessesesi yetkili- leri de olayı doğruladı. Yeniden elektrik verilmesi için girişimlerde bulunuldu- ğunu açıklayan Teknik Müdür Mehmet Ocal şunlan söyledi: 14 Bfeşu an Özelleştirme Yüksek Kuru- lu'na bağlıyız. ÖYK ile TEDAŞ Genel Müdürlüğii arasmdakigöriişmelerinso- nuçlanmasını bekliyoruz. Yeni Genel Müdüriinniz Kurteebe Gürkan dabuso- runun giderilmesi için Vnkara'da bulu- nuyor. Eğer bize elektrik verilirse 12 sa- at içinde yeniden üretime geçebffiriz." SEKA işçilerinin örgütlü bulunduğu Selüloz-lş Sendikası Balıkesir Şube Baş- kanı Fehmi Ateş ise fabrikanın ! Afus- tos'tan itibaren çalışmadığww, l'Eylüİ'de üretime geçmeyi beklerken bu kez elekt- rik sorunuyla karşılaştıklannı bildirdi. îşçinin çalışarak kazanmak istediğini vurgulayan Ateş, fabrika yönetiminin şu an ÖYK'de olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "OzeUeştirmeyi çabuk- laştırmak için fabrikamız bilinçli olarak zararettirSiyor. Birödemepianıvapıisay- dı, bu borç şimdiye kadar temizlenirdi. Eğer böyte giderse TEDAŞ'a borcumuz 3-4 ay içinde 10 trilyonu da bultır. Çün- kü her a> ana horca >üzde 13 faiz ekleni- yor. Böyİe işletmeciük olma/, Biz elektri- ği yüzde 13 fatzle alıyoru/. v ü/de 4 faizie kâğıt satıyoruz. TEİ)/\Ş ve ÖYK bir an önceödeme planı beHrkrneli, fabrika üre- time geçmeli" İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Prensler, Yupiler.. Derdim polemik olmadığı için adını vermiyorum, ama bizim ekonominin en büyüklerinden, otorite sayılan prenslerimizden biri, dünya krizini değerlen- dirirken, "Ekonominin kuralları içinde birdurum dü- zeltilmesi" diyor. Süslü ekonomik sözcüklerle dün- ya nimetlerini toplamış, zenginleşmiş, süper güç ABD'nin karşısında gerileyen dünyanın başka ülke- lerinin paralarının. ekonomilerinin geriletilmesi zo- runluluğundan söz ediyor. Tabii ki o bunu anlatırken "dengelenmesi" sözcüğünü kullanıyor. Yıllardır ya tek yanlı ideolojik bombardıman, be- yin yıkamanın etkisinde olarak ya da aynı termino- lojiyi kullanmak zorunda kaldığımız için, emperya- lizmin en acımasız yeni düzenine hep birlikte kü- reselleşme" demiyor muyuz? Küreselleşen tek şe- yin, emperyalist güçlerin, adı çokuluslu. fiilen tek ya da az uluslu tekellerin çıkariarı olduğunu bile bile. ABD'de, Dünya Bankası'nda yetişmış, uzman- laşmış ünlü ekonomistimiz. ABD ekonomisinin bü- yük performansı(!), yükselişi karşısında, geride kal- mış dünya ülkelerinin, gerek paralannın değerleri- nin düşmesi, gerekse ekonomik ilişkilerinin durum- lanna göre yeniden düzenlenmeleri ile krizin sona ereceğini, krizin bir anlamda taşları yerine oturt- makta olduğunu anlatıyor. "Rusya, Türkiye, Güney Amerika, Asya kaplan- ları, hatta Japonya, hatta Avrupa halklan bugün sürdürdükleh yaşam standartlarının altına inecek- ler, daha az tüketip daha yoksul yaşayacaklar. Eği- tim ve sağlık olanaklanndan daha az yararianıp da- ha çok sömürülecekler; işsizler daha çok olacak.." diyecek hali yoktu ya... Gerçi o bile, IMF'nin hem gücünü hem de pres- tijini kaybettiğini itiraf ediyor. Ama knzdeki ülkeler için, krizden çıkışta gösterilen çözüm önerileri aynı yönde, reçetelerin tek temel ölçüsü, alacaklı ülke- lerin paralannın batmaması, borçların ödenebilmeJ si. 5 En trajikomik olanı, Türkiye'nin durumunun gö-3 receli olarak Asya kaplanları ve krizdeki diğer ülke*' lerden daha iyi olduğu anlatılmaya çalışılırken, sa- dece ünlü ekonomi uzmanımızın değil, bütün prensler ve yupilerin, Türkiye'ye girmiş olan stcak' paranın payının çok düşük olmasına sığınmaları.: Onlar bile Ozalizm olarak bilinen rüzgânn. onlarırf 1 . istediğı boyutlarda Türkiye'de esmemiş olmasının/ Türkiye'nin bugünkü en büyük şansı olduğunu iti- raf ediyorlar. "iyi ki getirmek için atmadığımız takla kalmayan, uğruna bütün değerierimızı yıktığımız sı- cakpara, bizim istediğimiz ölçülerde gelmedi, şim- di gitmesi canımızı çok fazla yakmıyor..." diyecek' halleri yoktu ya. Dünkü gazetemizde birinci sayfadan geniş yer verilen Newsweek derlemesine göz atanlar, dünya, ekonomik krizi karşısında Amerikalıların. bizim prenslerimiz ve yupilerimizden daha cesur ve dü- rüst davrandıklarını gözlemlemişlerdir. Dünyaya de- mokrasi ve refah vaat eden Yeni Dünya Düzeni, kü- reselleşme ve global kapitalizmin gerilemekte oldu-_ ğu itiraf edilen değeriendirmede gelinen nokta, so- nuç için "hüsran "tanımlaması yapılıyor. Devleü^rjn küçültülmesi, özelleştirme, ekonomik düzenlenn serbest para piyasası kurailarına teslim edilmesi ile sadece paranın ve az uluslu tekellerin çıkarfanna göre oluşturulmuş düzenin. sonuçta bü- yük bir değerler çöküşü, nüşvet, vurgun düzeni, dik- tatörlükler. siyasal krizler, akıl almaz gelir dağılımı çarpıklığı, yoksullaşma, işsizlik.. yarattığı kabul edi- liyor. Çünkü dünya krizinde, Türkçesi tek model, tek güç olarak ortaya çıkmış vahşi emperyalizmin kri- zinde, süper güç ve az uluslu tekeller de işın için- den çıkamıyor. Ideolojilerinin savunucularının da ar- tık itiraf ettikleri gibi 6 milyar insandan 5 milyarı üre- tilenleri satın alamayacak kadar yoksullaşmca, dü- zen dışına atılınca çöküş, onları da aşağı çekiyor. Bütün dünyada ve de Türkiye'de halktan, ezilen çoğunluktan yana ideolojinin, siyasal, sendikal. top- lumsal örgütlenmenin tam zamanı. Ne yazık ki Tür- kiye'de henüz pınltılan gözükmüyor. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar firıncılan uyardı 'Cezıauygulaması başlayacak'Ekonomi Servisi - Ta- rım ve Kö>işlerı Bakanı Mustafa Taşar, bazı finn- cıların çeşitli nedenlerle ambalajlı ekmek uygula- masını sabote etme dü- şüncesinde olduklannı belirterek "Ne yapacak- larsa yapsınlar. Belli bir müddet beklhorum, ceza- landırınava başladığım zaman aman dilemesin- ler" uyarısında bulundu. Ankara Cumhuriyet Bürosu'nun haberine gö- re Bakan Taşar, 2. Ulusla- rarası Tanm ve Tanm Teknolojileri Fuan'nın açılışından sonra, gazeteci- lerin ekmekte ambalaj uygulamasına ilişkın sorulannı yanıtladı. Ekmek zamlannın ambalaj uygula- masıyla ilgili olmadığını savunan Ta- şar. "Zam kararlarını EsnafFederas- yonu verir. Bakanlıgın zamlarla hiçbir ilgisiyoktur"dedi. Taşar. bırpoşetin malıyetınin 1750 lira olduğunu. daha önce bakkal ve marketlere günde 3 kez yapılan ek- mek nakliyesinin. poşet nedeniyle l'edüşmesinin bu maliyetı dengelevece- ğini öne sürdü. Taşar, bazı fınncıların siyaseten ya da başka ne- denlerden dolayı. ekmek- te poşet uygulamasını sa- bote etmek için bayat ek- mek poşetlediklerini be- lirterek "Belü bir müddet bekliyorum. Sonra ceza- landırmaya başladığım zaman. benden aman di- lemesinler. Hiçbir şekilde geri adım yok" dedi. Ankara'dan sonra İs- tanbul'a geçen Bakan Ta- şar. vitamin, mineral ve bitkisel ürün imalatçısı. ABD'li General N'utrition tersine kullanımının kesinlik- le yasak olduğunu belirtti. Bakan Taşar ekmeğin po- şetlenmesinde. alüminyum folyo ve kâğıt da kullanılabi- leceğini söyledi. Taşar, "Yapüğımı/ankeder- de halkın yüzde90'a \akını uy- gulamadan memnun. Kimst vasa\ ı sabote edemez. Yasayı kaldırmadık. Bir süresonra ft- nncılara 6 milyar, bakkallara ise 1 milyar lira ceza kesmeye başla>acağız" dedi. Tüketiciderneklerideekmekteambalaj tarüşmasmakanlnuşü. ^ ^ Q m ü M ü n e n ( J i s . Center'ın (GNC) Türkive'deki ilk sa- lik Fakültesi. Gıda Mühendisligi tış ünitesinin Nişantaşı'ndaki açılışı- Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı na katıidı. Taşar burada yaptığı açık- lamada. naylon poşete konulmuş ek- meğin ambalajlanmış olmayacağını söviedi. 'Naylon. ambalaj sayılmaz' Ekmeğin içine konulacağı ambala- jın niteliği konusunda yanlış anlama olduğunu ifade eden Taşar. poşet der- ken naylonu kast etmediklerini. tam Doç. Dr. LeventBa>ındırlı. "Altyapn da eksiklikler var. Önce pilot bölgeler oluşturulmalıydr dedi. Bayındırlı. küçük verlerdeki dene- tinıeksikliğine işaret ederek "Birku- ral ko} madan önce onun analizinin vapılıpvapılnıavacağınınbilinmesila- zım. Anali/i vapılanıavacak birşeyi o- rava yazmanın pratikte bir favdası vok" dedi. Uzmanlardan öneriler St/cm. ve saniyeler satın almacaktır. Sektörün gelişen medya planlama ve satınalma kuruluşu Mediaplan, iki önemli göreve, iki deneyimli profesyonel arıyor. Medya Satınalma Müdürü • Konusunda en az 5 yıl deneyimli, • Ekip yönetimi nosyonuna sahip, • Medya aritmetiğini bilen, • AGB/Bileşim, BİAK datalarını bilen ve yorumlayabilen, • Medplan konusunda deneyimli. Medya Satınalma Asistanı • Konusunda en az 2 yıl deneyimli, • Medya aritmetiğini bilen, • AGB/Bileşim, BİAK datalarını bilen ve yorumlayabilen, • Medplan konusunda deneyimli. Ingilizce konuşma ve yazma becerisi eksiksiz, üniversite mezunu ve (erkekse) askerlikle ilişkisi olmayan adayların CV'lerini en geç 20 Eylül 1998 gününe kadar 257 95 08 numaralı faksa göndermeleri rica olunur. KUÇUKÇEKMECE 3.ASLİYEHIKUK MAHKEıMESFNDEN EsasNo: 199"? 1245 Davacı Emıne Ser- pil Erışır tarafından davalı Ahmet Bülent Zamanoğlu aleyhıne açılan boşannıa dava- sında: M.Kemal Cad. Se- ray Sok. Seven Apt. No:5. D: SBahçelıev- ler Soğanlı'da ıkamet ettiği bıldırılen davalı Ahmet Bülent Zama- noğlu'nun adma du- ruşma gün ve saatını bildirir davetivenın ta- nınmadığından iade edildiği. vapılan adres tahkıkatından adresi- nın saptanmadığı tes- pit edıldiğınden davalı adına ılanen da\etıve teblığine karar venl- mıştır. Duruşma aünü olan 09.10.1998 günü saat 9.00'a kadar duruşma- ya gelmenız veva sızı temsılen bir vekil gön- dermenız. gelmediğı- niz veva kendınızı bir vekılle temsıl ettınne- diğınız takdırde HLMK'nun 5W ve 510. maddelerı gere- gince davamn gıvabı- nızda kalacağı ve karar venleceâı ılan olunur. Basın: 42565 Gıda mühendisleri uygulamayla ilgili olarak genel sağhğın ve tüketici sağiığının korunması amacıyla ek düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlann önerileri şöyle: - Lokanta, yemek fabrikası ve benzeri toplu tüketim yerierine verilecck ekmek çeşitlerinin de uygun ambalaj ile sevk edilmesi. - Ekmek ve çeşitlerini gıda satış ve toplu tüketim yerierine sev k eden taşıtlann taşıması gereken teknik ve hijyenik özelliklerin belirlenmesi. - Ekmek ve çeşitlerinin ambalajlanmasında uyulması gereken işlemlerin belirlcnmcsi. - Otomatik ambalaj lama işlemlerinin gerçekleştirilemediği fınnlarda ambalajlama işlemi yürüten kişiler için uymakla yükümlü olduklan usul ve esaslann belirlenmesi. - Çevreye ve insan sağhğına yöneHk olumsuz etkiler dikkate alınarak kâğıt esaslı ambalaj nıattrvalltrinin kuilarumını teşvik edecek düzenlemeierin uygulamava konulnıasL - Fınnlardan doğrudan ve bugün için ambalajsız olarak gerçekleştirilen ekmek ve çeşitlerinin tüketiciye sunulmasında olası kontaminasyonu engellemek üzere ek düzenlemeler getirilmesi. Baromuzun 11719 sicil sayısında kayıtlı AvTikat KENAN ŞEN vefatetmiştır. Aziz meslekdaşımızın cenazesi 10.9.1998 Perşembe günü (bugün) Selimi>e Camii'nde kıhnacak öğle namazını müteakip ebedi istırahatgâhına defhedilecektir. Merhuma Tann'dan rahmet. kederlı aılesıne ve meslekdaşlanmıza başsağlığı dılenz. tSTAJNBUL BAROSU BAŞKANLIĞI ILAN TC ÜSKÜDAR2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1998 906 ] Eylül 1998 tarihli Basın: 40590 sayılı menku! satış ilanında, eksik çıkmış bulunan. "20. sıradaki menkullerin satış saati: 13.15- 13.25; "21. sıradaki menkullerin satış saati: 13.30- 13.40: oldugu düzeltilir." Basın: 42245
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog