Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 EYLÜL 1998 PERŞEMBE 8 HABERLER sona erdl I İstanbul Haber Servisi - Bilişım 98 etkinlikleri 100 bin 200 kişı tarafından ziyaret edıldi. 6-7 Eylül tarihlerinde Beylikdüzû'ndeki TL'YAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Bileşim 98 Fuan 'nda. katılan şirket yöneticilerinın katkılanyla oluşan 1.5 milyar lıralık bağış, bilgisayar mühendisliğı ögrencılerine verilmek üzere TBV fonuna aktanldı. Fuarda 500 kişi görev alırken. on binlerce kişi canlı yayında fuan ızledi. Shell'e çevre cezası • Y\ASHINGTON(AA)- tngilız-Hollanda petrol devi o!an Sheü. Mississippi nehrini kırlettiği için 1.5 milyon dolar (yaklaşık 435 milyar TL) para cezasma çarptınldı. ABD Adalet Bakanlığı'nca dün gece yapılan açıklamaya göre şirket. Illınoıs eyaletindeki Wood River rafinerisinden Mississippi nehrine atık boşaltarak Amerikan mevzuatına aykın davranmaktan cezaya çarptınldı. Açıklamada, şirketin nehre boşalttığı amonyak ve klor gibi bazı maddelerin çok zehirli olduğu beürtildı. Yatomk'tan açıklama • İstanbul Haber Servisi - Pnntemps eski Yönetim Kurulu Başkanı Cnal Yaltınk, mağazanın iflasına neden olmaktan dolayı l>akkında açılmış herhangı bır dava bulunmadığını. zararla devraldığı mağazayı kendi döneminde kâra geçirdığini belirîtı. Cnal Yaltınk. " Pnntemps çalışanlannın umudu Demırel" başlıklı haberımızle ilgili yaptığı yazılı açıklamada. kendisine yönelik suçlamalan yanıtladı. Yaltınk. 1992'de 14 milyar lira zararla devraldığı mağazayı her yıl kâra geçirdiğini belirterek görevden aynldığı 25.2.1997'den sonra yerine atananların kötü yönetimleri sonucu mağazanın bilerek ve istenerek iftasa siirükJendiği savundu. Printemps'in son Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Uçar gazetemize yaptığı açıklamada Yaltınk hakkında Mağazayı zarara uğratmak ve haksız tazminat almak iddiasıyla ikı ayn dava açıldığını belırtmışti. Beymen'de yenilik • İstanbul Haber Servisi - Beymen. Carvvalk adlı Sonbahar-Kış koleksiyonuyla bir yenilik daha yarattı. Yeni koleksiyonuyia dınamizmi ön plana çıkaran Beymen. yeni sezona enerjik, sade ve sıradışı bir stille girdi. Beymen yeniliklerinin bir hafkası olan Catvvalk. çarpıcı vitrinlerle \e mağaza içi gösterimlerle yeni iletişim ağının da bir işareti oldu. Bektrik keshitisi • İstanbul Haber Senisi - Kartal Trafo Merkezı'nde yapılacak çalışma nedeniyle, Pazar günü Anadolu yakasmdaki bazı semtlere elektrik verilemeyeceği bildirildi. AKTAŞ Elektnk AŞ.'den dün yapılan açıklamaya göre elektrik verilemeyecek semtler şöyle: Esentepe Milangaz Caddesi ve civan. Alt Kaynarca Mahallesi. SSK Dispanseri ve binası. Kurfah. Alt Güzelyalı. Topselvi Yeşilbahlar. Evliya Çelebi. Soğanlık Orta. Yeni ve Gümüşpınar mahalleleri, Alt lçmeler. De\ let Tersanesi ve tüm özel tersaneler. Pendik Sanayi Sitesi ve civan, Pendik-Cevizli arası E-5 ve civan. Kartal Yeni Mahalle ve civan. Düzeltme Gazetemizin 9 Eylül 1998 ta- rihli sayısında yayımlanan "Şiddet kadını intihara itiyor" başhkJı haberde. "Prof.Dr. Os- man Hayran tarafından \apı- lan konuşmada. kadın inrihar- lannın yüzde 30'unun darba bağlı olduğu. kadın ölümleri- nin \ üzde 60'ının aile içi şidde- tten kavTiaklandığf ifadesi kul- lanılmıştır. Bu ıfadej, i '"Kadın intihariannın yüzde 30'unun, darba bağlı kadın ölümlerinin yüzde 60'ının aile içi şiddetîen kaynaklandığT şeklinde dü- zeltiyor. hatadan ötürü özür di- liyoruz. 50. Yıl Yeşilköy Lisesi'nden 1989yılında aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. ORHVN KEMAL SUNGURTEKİN Yurt-Kur Genel Müdürü Küçük, öğrencilerin bannma sorunlannm en kısa sürede çözümleneceğini söyledi Yıırt başvurularında biiyük arbş• Bu yıl sınavı kazanan 137 bin 91, ara sınıflarda öğrenim gören 9 bin 93 olmak üzere toplam 146 bin 184 öğrencinin yurtlarda bannmak için başvuruda bulunduğu bildirildi. Başvurularda geçen yıla göre yüzde 150 artış olduğu kaydedildi. A1VKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (Yurt-Kur) bağlı yurtlara 146 bin 184 öğrenci başvurdu. Yurt-Kur Genel Müdürü Halim Küçük, Atarürk ilke ve devrimlerine bağlı çağdaş gençlik Türbana ödün yok yetiştirmeyi amaçlayan Yurt- Kur'un tüm öğrencilerin bannmasını istediğini söyledi. Küçük. "Genelde yüksek öğretim kurumlan, 20 Eylül 1998 tarihinden sonra eğitim \e öğretimlerine başlayacağından, yurt sıkıntısı doğabilecek il ve ilçelerde dahi gençlerin, özellikle de kız öğrencileriınizin bannma somnları en kısa sürede çözümlenecektir" dedi. Yurt-Kur Genel Müdürü Halim Küçük dün yaptığı yazılı açıklamada. bu yıl yurt tercihlerinin ÖSYM tarafından alınması nedeniyle bazı aksaklıklann yaşandığını belirtti. Yeni uygulamaya tam olarak uvum sağlanamamaiindan dolayı bazı sorunların yaşandıgını kaydeden Küçük. "Ancak bu aksaklıklar \e sorunlar. kurumumuzun yerinde ve zamanında müdahaleleri ve aldığı tedbirlerie gjderilmektedir"1 dedi. Küçük. bu yıl sınavı kazanan 137 bin 91. ara sınıflarda öğrenim gören 9 bin 93 olmak üzere toplam 146 bin 184 öğrencinin yurtlarda barınmak üzere başvuruda bulunduğunu bildirdi. Başv urularda geçen yıla göre yüzde 150 artış olduğunu kaydeden Küçük. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı. yenilikçi. çağdaş bir gençlik yetiştirmeyi amaçladıklannı söyledi. Küçük. 70 il \e 33 ilçede 160 yurdu bulunan kurumun, bu yılki yatak kapasitesinin kızlarda 80 bin 351. erkeklerde 79 bin 258 olduğunu bildirdi. Yedek sıra kayıtlannın 21 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılacağını aktaran Küçük, üniversitelerin 20 Eylül'den sonra eğitim ve öğretime başlavacağına dikkat çekerek bannma sorunlarının en kısa sürede çözümleneceğini anlattı. Küçük. yedek sıraya giren ya da vurtlarda bannma hakkı kazanamayan öğrenci ve velüerin panığe kapılmamasını isteyerek "Devletçe, tüm olanaklarımı/la gençlerimizin vanındayız. Oğrencilerimizin bannmasında eşit \e adaletli vaklaşıyoruz. Sadece biraz anlayış ve sabır bekliyoruz" diye konuştu. Yurt barınmasında üniversite. diğer kuruluşlar ve hayırsever yurttaşların da yardımcı olması isteminde bulunan Küçük. öğrencilerin -0 312 435 60 51-435 14 25" nolu telefonlardan bilgı alabileceğini bildirdi. Kayıtlarda YOK kararlan uygulamyor tstanbul Haber Senisi - Üniversitelere yeni kavıt dö- neminde ve kayıt yenilemede ödün verilmiyor, YOK'ün türban konusunda aldığı kararlar eksiksiz uygulamyor ve kız ögrencilerden başı açık fotoğraf alınarak kayıtlar sür- düriilüyor. İstanbul Üniversitesi (İC) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. NurSerter'in yeni kayıt dönemine ilişkin verdiği bilgi- ye göre. kayıt için başı açık fotoğrafla gelen 200 türban- lı öğrencinin kaydı yapıldı. kayıt sırasmda başını açma- yan 20've vakın öğrenciye ise kimlıkleri verilmedi; baş- lan açık gelmelerı halınde öğrencilerin kimliklerini ala- bilecekleri belirtildi. Serter, "Yann-öbür gün birisi. "Bi- ze baskı yapıldı. tehdit edildik. yoksa senin kaydını yap- mam dedıler" gibi bir ithamda bulunur diye. görüşmele- ri banta ka>dettik. Türbanlı öğrencilerin bir kısmı türba- nını hemen çıkardı" diye konuştu. Serter, IÜ Yönetim Kurulu'nun. Anayasa Mahkemesi kararlan ve üniversiteler yasasına dayalı olarak kılık kı- yafetle ilgılı düzenlemeler konusunda aldığı 5 maddelik kararı da, kay ıt yaptıran türbanlı öğrencilere okutarak bir taahhütname gibi ımzalattıklannı söyledi. Serter, 1 -2 öğ- renci dışında kurallara uvınayı taahhüt eden türbanlı öğ- rencilerin bu kararları ımzaladıklarını. ancak imzalama- yan öğrencilerin de kaydını yaptıklarını vurguladı. Türbanlı öğrencilerin çoğunlukla imam-hatip kökenli olmalarından kaynaklanan alışkanlıkla başlannı örttüğü- nü söyleyen Serter, YÖK'ün de bu konudaki kararının ke- sin olduğunu anımsatarak şöyle devam etti: "Türbanlıöğ- rencilerle ilgili çıkardığımız genelgeye karşı açoklan da- va karşısında 6. İdare Mahkemesi. vürütmcvi durdurma karan vermişti. Bölge İdare Mahkemesi bu karan bo/du. Şu a nda genelgenin önünde herhangi hukuki bir problem de yok. Ve bunun Ana\asa'\a u\gunluğu da Bölge İdare Mahkemesi'nin karamla kanıtlandı. Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne göretürban takmak suçtur. Bu faktörüiş- letmeyi düşünmoruz. Bu >ıl genelge uvgulanacak. Öğ- rencileri ikna yoluvla bu sorunu çözmeye çalısacağız." Yıldız Teknik Üniver- sitesi (YTÜ) Rektörü Prof.Dr.Ayhan.\lkışda. türbanla ilgılı olarak YÖK'ün aldığı kararlar YEKÜV'den eğitim bursu 21. Yüzyıl Eğitim >e Kültür Nakfı (YEKl'V;) 1500 üniversite öğrencisine burs verecek. YEKİ'V^ geliri öğrencilere bırakılmak üzere dün Beyko/ Paşabahçe'deki tarihi Ersin Yalısı'nda kernıes düzenledi. Kermesin acılışında.konusan ) 1-Kİ \ Kurucıı Başkanı Giilbin Sti/en. V KKIA taraftndan<. bu yıl ilk etapta bin üniversite öğreflcisine eğitim bursu verileceğini belirterek burs almak isteyenlerin en son 10 Ekim tarihine kadar vakfa başvurabileceğini söyledi. Amaçlannın sadece burs ^ermek olmadığını ifade eden Sozen. geçen >ıl Pangaltı'da 25 kişilik kız öğrenci j urdunu hizmete soktuklarını. hedeflerinin ise 3 bin kitaplı bir kütüphane kurmak ve ilköğretim okulu yaptırmak oiduğunu vurguladı. Öğrencilere giyecek, yardımı saptıklarım ve &ağlık sorunlan> b» da ilgilendiklerini belirten Sözen, "Bu yıl bin 500 kişive ulaşarak bu öğrencilerimize ayda en az 5 mihon lira burs vermeyi düşünüyoru/" dedi. \akfa ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: 0 212 274 15 02 Lise 3'ler yararlanacak Bir yıla özgü alan değiştirme hakkı tanındıANK.\RA (Cumhuriyet Bürosu)- Milli Eğitım Ba- kanlığı. 1999 üniversite sınavında fakülte puan rürle- rinin değişmesini dikkate alarak lise 3"te bulunan öğ- rencilere bu yılla sınırlı olmak üzere "sınavsız alan de- ğiştirme hakkı" tanıdı. Böylece, hukuk. kamu yönetı- mı ve felsefe bölümlerinin S puan rüründen TM puan türüne geçmesi nedeniyle yüzlerce öğrencinin mağdu- riyeti önlenmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı. lise öğrencılerinin "alanla- rarasıgeçişini'" serbest bıraktı. Ortaööretim Kunjmla- n Öğrenci Nakil ve Geçiş \ önergesi'ni yenıleyen ba- kanlık; resmi. özel. Anadolu. yabancı dıl ağırlıklı ve Anadolu öğretmen lıselerinde öğrenim gören lise 3. sı- nıf öğrencilerine başka bır alana geçebilme hakkı ta- nıdı. Yönergeye göre. öğrenciler, okumadıklan alan ders- lerinden sorumlu tutularak lise 3. sınıfa geçebılecek. Şubat ayında ve ders yılı sonunda yapılacak sorumlu- luk sınavına girecek bu öğrenciler. sorumlu rutulduk- lan lise 2 alan derslerinden başanlı olmak zorunda bu- lunacak. Meslek lıselerindekı "bölümlerarasıgeçişter" ise "Şo- ğunlaşönlmıştelafîprogramları*'ılegerçekleştirilecek. telafi eğitimıne alınacak öğrencilerin. devam ettikle- ri bölümle ilişkisi kesilecek. Bölüm degıştiren öğren- ciler. ortak genel kültür derslen ile teorik ve uygula- malı bölüm derslennden muaf tutulacak. Bakanlık. bu yıla mahsus olmak üzere de lise 3. sı- nıf öğrencılerine yeni bir hak tanıdı. 1999 Öğrenci Seçme Sınavı "ndaki yeni düzenlemelen dikkate alan bakanlık. lise 3. sınıf öğrencılennın istediği alana "sı- navsız'' geçebilmesini öngördü. j^Hggöre. 1998-1999, ^ >. öğretrm dönemine mahsus olmJMjSeU; veüs^ije bir*". ' Ifkte alan değiştirfne isteminde mîlûhan öğrenci; sıriıT öğrermeni ve rehberöğretmenin de görüşü alınarak is- teği doğrultusunda yönlendırilecek. Bövlece. 1999 üniversite sınavında fakülte puan türlennin değişme- si nedeniyle öğrencilenn uğrayacağı mağduriyet ön- lenecek. Alan değiştirmede. okuldaki kapasite de dik- kate alınacak. Alan de- Çocuğu okula başlayan ailelere uyarı 32 bin öğretmenin kura çekimi varın çerçevesinde. kurallara uygun olarak uygulama vaptıklannı belirtti. Tür- banla kayıt yaptıran öğ- rencilerolduğunu. ancak okula başı açık fotoğraf verdiklerinı belirten AJ- kış. şunları söyledi: "Yıl içinde türbanlı öğrenci- lerokula yinegelecek. Bu öğrenciler hakkında di- siplin yönetmeliğini ça- lışrjracağız, ancak bu çö- züm değiL Türbanın kay - nağı ortaöğretimdedir. Bİ2 bu arkadaşlarımızı kaybetmek değiL kazan- mak istiyoruz. Sorunun ka>nağuıa yönelikçözüm uygulaması içindeyiz. Kızlarunızın be>Tiini a>- dınlık görmek istiyoruz." Marmara Üniversitesi (NIÜ) Rektörü Prof. Dr. OmerFarukBaoreide. bu yıl üniversiteye kaydı >a- pılacak toplam 8 bin 467 öğrencininkayitlannı. >ük- seköğretim mevzuan v e il- gili YÖK kararlan çerçe- vesinde yapnkJannı v e tür- ban konusunda üniversi- telerinde bir sorun yaşan- madı&ni kavderfi. Uzmanlar: Okul korkusu Ingih konuşarak ortadan kalkar İstanbul HaberServisi- Marmara Üni- versitesi (M.Ü) Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Hesapçıogiu. okula başlayacak çocuklann yaşadıkla- n kaygı ve korkulardan kaynaklanan so- runlann, aile ve ögretmenlerin yaklaşı- mıyla ortadan kaldınlabileceğini söyle- di. Depresyon ve Panik Bozukluklan Merkezi (DEPAM) Yöneticisi Psikiyat- ri Uzrnanı Dr. Vihat Kaya, "Çocnğun sı- kmtısuıtproblenıinLnelıissettiğiniöğren- mek için, onunla büyük bir adam gibi karşunızaaiıpkonuşnıaınızlazun" dedi. M.Ü Eğitim Bilimleri Bölüm Başka- nı Prof. Dr. Muhsin Hesapçıogiu, okula başlamamn çocuk için en önemli yaşam- sal olay olduğunu, beraberinde de olum- lu ve olumsuz değişiklikler meydana ge- tireceğini söyledi. Aile ve okul çevresi ta- rafindan iyi organize edilerek hazırlanan okul ortamının, çocuğun adaptasyonu ve ders başansını olumlu etkilediği belirten Hesapçıogiu. her çocuğun adaptasyonu- nun aynı oranda olamayaeagını vurgula- dı. Hesapçıogiu. "Evden ve ojıuı çevre- sinden kopmaya hazır otanayan çocukta okul fobisi gelişebilir. Bununla beraber öğrenme sorunlan vaşanabilir. Bu du- rumda, okul rehberlik senisinden \-eya bu konunun uzmanlanndan yardım ah- nabilir" dedi. Nihat Kaya, ilköğretime başlayacak ço- cuklann, anne-baba ve evden uzaklaşma- nın getirdiği sıkıntıdan dolayı huzursuz- luk. ağlama gibi sorunlar çıkaracağını vurgulayarak budurumda ailelerin çocuk- larla oturup konuşması gerektiğiru belirt- ti. Kaya, şunlan söyledi: "Annevebata- mn, çocuğu okula götürdüğünde, onu dı- şandabeklcdiğini,>anında olduğunu söy- lemesi gerekiyıor. Çocuğa bu şekilde gü- ven vermeleri lazun. Hatta başlangıç gün- lerinde çocuk çok sorun cıkanyorsa. onu okuklan alabilir. Daha sonra yavaşyavaş çocuğun bağımsızlaşması sağlanır." Çocuğun okul alışverişinin beraber ya- pılmasının önemine de işaret eden Dr. Ka- ya, okula yeni başlayan çocuklara ögret- menlerin de ilgi göstermesi gerektiğini vurguiadı. Dr. Kaya, çocuklan birdenbi- re sıkı bir eğitime sokmanın da sakınca- lı olduğunu belirtti. izce öğretmenliğine 'sözleşmelipersonel'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Mil- li Eğitim Bakanlığı, 10 bin 548 konten- janla en büyük kadroyu ayırdığı Ingiliz- ce öğretmenliğine, yalnızca 3 bin kişinin başvurması üzerine açığı kapatmak için "södeşmefipersoneP'çalıştırma karan al- dı. Bakanlık. Ingilizce öğretim yapan fa- kültelerden mezun olduğunu belgeleyen herkesi, sözleşmeli olarak öğretmen ya- pacak Öğretmenlik için başvuran 32 bin öğretmenin kura çekimi ise yann yapıla- cak. Bakanlık, en büyük kontenjanı ayırdı- ğı tngilizce öğretmenliğine yeterli başvu- ru olmaması nedeniyle "Sğretnıen açığı*' sorununu "sözieşmefi personel'' formülü ile aşmaya çalışıyor. Milli Eğitim Baka- nı Hikmet Uluğbay tarafindan gündeme geririkn sözleşmeli Ingüizceöğretmeoi fcr- mülünün, hukuk müşavirlerinin görüşle- ri ahnarak yaşama geçirileceği öğrenildi. Sözleşmeli ögretmenlerin en az 70 mil- yon lira maaşalacağı belirtildi. Kamu ku- rum ve kuruluşlan ilc özel sektörde çalı- şan tngilizce bilen memurlar ve yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim ku- rumlanndan mezun olan herkesin sözleş- meli personel olarak öğretmen yapılaca- ğı kaydedildi. Kamu kurum ve kuruluş- lannda çalışan memurlann sözleşmeli öğ- retmen olarak görevyapması için kurum- lanndan izin alınacağı da bildirildi. 5 bin 700 kişinin başvurduğu sımföğretmenli- ği ise başvurunun en yüksek olduğu branş oldu. 600 kişinin başvurusu pedagojik formasyonlanndaki eksiklikler nedeniy- le reddedildi. Bakanlık, Türkçeöğretmeniiğine 5 bin 796, okul öncesi öğretmenliğine 2 bin 600, beden egitimi öğretmenliğine 1860, rehber öğretmenliğine 1500, matemariköğ- retmenliğine 1100, iş eğitimi öğretmen- liğine (iş ve teknik eğitimi, ev ekonomi- si, ticaret) 970, bilgisayar öğretmenliği- ne 560, fetsefe grubu ögretmenliklerine 750, sosyal biigiler öğretmenliğine 580, fen bilgisi öğretmenliğine 500, müzik öğ- retmenliğine 350. kuafSrlük öğretmenli- ğine 209,mobirya dekorasyon öğretmen- liğine i 60. Türk haik oyunlan öğretmen- liğine 80, resim öğretmenliğine 50, özel eğitim öğretmenliğine 200 kişi atayacak. ğiştirmek ısteyen öğren- ciler için herhangı bir sı- nav yapılmavacak. Oku- lun alan değiştirmek is- te>en tüm öğrencıleri karşılavabılecek kapası- tesi yoksa. en başanlı olanlar dikkate alınacak. Bakanlık. yönergeyle resmi v e özel Anadolu li- sesi. fen lısesi ve Anado- lu öğretmen liselerinden "düz Ksetere" geçişe ola- nak tanırken imam-hatip lisesi ve meslek liselerin- den düz iiselere geçişe yasak getirdı. Böylece imam-hatip lisesi öğren- cilerinin genel İiselere geçerek ÖSS'de ek pu- an alma girişimi önlen- di. Bakanlık. düz lise- lerden meslek liselerine geçişe ise izin verdi. Meslek îiselerine 9. ve 10. sınıflarda yapılacak nakillerde şu esaslara uyxılaçak: # Öğrenci. başardığı genel kültür derslerin- den muaf tutulacak. # Teonk ve uygula- malı bölüm derslerinde yoğunlaştınimış telafi eğitim programlan uv- gulanacak. Bu program- larda, öğrenci başarısı ölçülecek. İstanbul'da etkinlikler İlköğretim Haftası kutlanacak İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da, 1998-1999 öğretim yılının başlaması ile İlköğretim Haftası, 14-18 Eylül tarihleri arasmda çeşitli etkinliklerle kut- lanacak. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan ya- zılı açıklamaya göre yeni öğretim döneminin baş- laması dolayısıyla 14 Eylül Pazartesi günü. Beyoğ- lu'ndaki ilk'öğretim okullarından öğretmenler ve öğrencilerin katılımıv la Galatasarav Lisesi önünden Taksim Cumhuriyet Anıtı'na kadar bir yürüyüşger- çekleştirilecek Yürüvüşün ardından. Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey tarafından Taksim Cumhu- riyet Anıtı'na çelenk konulacak. Saygı duruşunun ardından folklorekipleri çeşitli gösterileryapacak. 14-18 Eylül 'de düzenlenecek ilköğretim Haftası'nın acılış töreni ise yine aynı gün Şişli Nilüfer Hatun flköğretim Okulu nda yapılacak. fstanbul Valisi Erol Çakır. Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey'in açılış konuşmalanyla başlayacak tören. Vali Ça- kır'm vereceği ilk dersle sona erecek. Duruşmada dinlenen kişinin devrim yasalanna aykın olarak giyinmesi dikkat çekti Öğretmenin öldürülnıesi davasında cüppeli tanık am Hacı Ömer Arayıcı. Cüppeli tanık Ubeydullah Özkan. İstanbul Haber Senisi - Fatih Baha \asfi Çınar İl- köğretim Okulu Müdürü Fev- zi Polat'ı. -8 yülık kesintisiz eğitime katkı pav ını ödeme- mek" ıçın öldürdüğü iddia edilen Ödunavıncızade Ca- mısi'nın imamı Hacı Ömer Arayıcı'nın idam istemiyle yargılanmasına devam edil- di. Duruşmada dinlenen ta- nık Ube>dullah Özkan'ın devnm yasalanna avkın bı- çımde giyinerek mahkeme- ye gelmesi ve cüppe ile ifa- de vermesi dikkat çekti. İstanbul 1. AğırCeza Mah- kemesi 'nde görülen duruş- maya tutuklu sanık Hacı Ömer Arayıcı katıldı. Du- ruşmada dinlenen tanık Ubevdullah Özkan, arkada- şı Arayıcf yı cezaev inde oiav - dan bir hafta sonra ziyaret ettiğıni anlattı. Özkan. ziya- ret sırasmda Arayıcrnın ken- disine "Eşime söyleyin, \e- receği ifade eezaevinde kısa ya da uzun kalmama neden olacak. Benim nazanmda ha- nımım temizdir" dediğini söyledi. Özkan. Hacı Ömer Arayıcı ile cinayet hakkında konuşmadıklannı da öne sür- dü. Tanık ifadesınin ardından dinlenen sanık Arayıcı. Öz- kan'ın ifadesini reddetri. Esas hakkındaki görüşü sorulan müdahi! aviikatı NiyaziSan- lar da sanık ile okul müdü- rü arastndaki tarnşmanın okul aidatı nedeniyle çıktığını be- lirtti. Okul Müdürü Fevzi Po- lat'ın sanığın ev ini arayarak okul aidatını istediğini söy- leven Sanlar. "Buaidat8yıl- lık kesintisiz eğitime katkı için toplanryormuş. Sanık da vermey eceğini sö>lediğinden Polat ile aralarında tartişma çıkmış" dedi. Sanlar, sanık Arayıcı"nın suçunun sabit olduğunu kay- dederek ölüm cezasına çarp- tınlmasını istedi. Savunma av ukatının, Ara- yıcı'nın cinayetin ardından yatınldığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastane- si'ndekı tedavisi>ie ilgili ya- zı istenmesı yönündeki tale- binı reddeden mahkeme he- yetı. savcının esas hakkın- daki görüşünü hazırlaması için duruşmayı eneledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog