Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

1Q EYLÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Toplu sünnet B İstanbul Haber Servisi - HaTaççı Beledıyesi ile Ga.ziosmanpaşa Hastanesi işbirlığıyle 390 çocuk hastanede hijyenik ortamda ve sağiık personeli tarafindan uzman doktorlarca sünnet ettirildi. Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden 5 doktor. 5 hemşire, 5 yardımcı sağiık personeli ve anestezi uzrnanlarından oluşîurulan 3 ayn ekip tarafindan gerçekleştirilen toplu sünnetler bir hafta sürdü. Yılmaz Kıvrıkoğlu'nu kabul etti • ANKARA(Cumhuri}et Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz. göre\ lenne yeni atanan Geneikurmay Başkanı Orgeneral Hiiseyin Kıvnkoğlu ile ku\\et komutanlarını kabul etti. Başbakan Yılmaz. dün Başbakanlık Konutu'nda Genelkurmav Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu ile Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Ra.sim Betır. Jandarma Genel Komutanı Atilla Ateş \e Genelkurmav 2. Başkanı Orgeneral Hilmı ÖzköVü kabul etti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. TBMM Başkanı Hıkmet Çetın de. kabulünde komutanlarla anı fotoörafı çekıldi. füzelerin gelişi ertelenmedi' • LEFKOŞA(.4A)-Kıbrıs Rum Yönetimi. Rus S-300 füzelerinin gelişinin ertelendiğı yolundaki haberleri yalanladı. Rum haber ajansına gore Sa\ unma Bakanı Yannakis Omiru. Rus füzelerinin kendilenne teslimatmın geciktirilmesi için fîize satış sözleşmest hükümlerinde değişiklik yapıldığına ilişkin olarak dün bir gazetede cıkan haberin doğru olmadığını söyledi. Omıru. "Bu haberin gerçekle ilgisı yok. Hükümetimiz. füzelerin gelişi konusunda fikrıni değiştirmedi" dedi. EGO'da toplusözleşme • A\K.\R\(Cumhuriyet Bürosu)ı- EGO Genel Müdürlüğü'nde çalışan 4 bin 150 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi dün törenle imzalandı. Belediye-tş Sendikası ile EGO Genel Müdürlüğü arasında imzalanan toplusözleşmenin irnza töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek. belediyede 22 2ün gre\ yapan Hizmet-Iş Sendikası'nı şikayet etti. İmzalanan sözleşme ile net ortalama 40 mılyon lira olan ücretler. birinci yıl yüzde 200 oranında atttınlarak net 135 milyon liraya yükseltilirken ücretlere ikinci yıl yüzde 100 oranında artış yapılması kararlaştınldı. BVID'nin paneli • ANKARA (AA) - Ekonomi Muhabirleri Derneğı (EMD) tarafindan düzenlenen "Türkiye'de Ekonomi Basını Gelişme Süreci. Sorunları ve Geleceâe Bakışı" konulu panel. ODTÜ Mimarhk Amfısi'nde gerçekleştirildi. Milliyet Gazetesi"nden Zülfi'kar Doğan'ın başkanlığı yaptığı panelde konuşan gazeteci-yazar Mustafa Sönmez. 1980'den sonra ekonomi basınının önem kazanmaya başladığını ve medyanın önemli ayaklarından birini oluşturduğunu kaydetti. Zaman içerisinde sermayenin medyaya ağırlığını koymaya başladığını \ebunun sonucunda da basının giderek sermayenin güdümüne girdiğini anlatan Sönmez. işadamlannın basında patron olmalanm eleştirdi. İşadamı Korkmaz Yiğit'in medya patronluğuna soyunmasını da eleştiren Sönmez. şöylededi: "Sermaye niye meydaya girer? Medya para kazanan bir sektör müdür'.' Bir süredir büyük sermaye. büyük paralarla medya sektörüne giriyor. Çünkü medya sektörü para kazanmaktan çok, bir tür silahlanmadır. Medya, iş dünyasının silahlı kuvvetleridir." Dış politikayla ilgili ele alınan konular önümüzdeki günlerde tek tek görüşülecek Kösk'te Iran zirvesiANKARA (CumhuriŞet Bünosu)-Cum- hurbaşkanıSülejman Demirel başkan lığın- da Çankaya Köşkü'nde "Türkiye'nin dış politikasrnın değerlendinldiği toplantının ağırlıklı gündem maddesmi Iran oluşturdu. Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in bu hafta sonu yapacağı Tahran zıyaretı öncesınde Kuze> Irak'tan sızma olanağı bulamayan PKK'nin Iran topraklarındaki üsleri ve sız- ma ginşımleri toplantıda ele alındı. Çankaya Köşkii'nde dün yapılan toplan- tıya. Başbakan Mesut Yılmaz. Genelkur- may Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğ- lu. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit. Devlet Bakanı Şükrü SinaGürel ile Dışiş- leri Bakanı İsmailCemkatıldı. Alınan bil- giye göre. toplantı Türkiye'nin çev resinde- ki konularla ilgili oîarak "bilgilenme, gö- riiş oluşturma" niteliği taşıdı. Dış politi- kayla ilgili 10'a yakın konunun ele alındı- ğı toplantıda. genel değerlendirmelerin ar- dından önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılar zinciriyle konuların tek tek gö- rüşülmesı benimsendi. Toplantıda herhan- gibirkararahnmazken MGK'nin buay ya da gelecek ay yapılacak toplantısında ağsr- lıklı gündem maddesini dış politikanın oluşturması yönünde 2Örüş birliğine \ arıl- dı. Suriye sorunu üzerinde aynntılı olarak durulmadığı, ancak İsmail Cem'in yarın başlayacak İran gezisi öncesınde Tahran'la ilışkilenn masaya yatırıldığı öğrenıldi. Toplantıda. Mesud Barzani'nın Kuzev 1- rak'takı etkinlıği nedenıy le Türkiye'ye sız- ma olanağı bulamayan PKK'nin tran üze- rinden sınırdan sızma çabalanna dıkkat çe- kılirken Iran'aTürkiye'nin sınırgüvenliği- ne verdiği önemin vurgulanması konusun- da görüş birliğine \anldı. Kıbris konusundaki son gelişmeler de toplantının ağırlıklı gündem maddeleri ara- sında yer aldı. Toplantıda şu konular görü- şüldü: "Kıbns. Kosova. Yunanistan. İpek Vblu projesi. Irak, Azerbajcan. petrol bo- ru hatlan. Afganistan. Ortadoğu banş sü- reci. AB-Türkhe ilişkiieri. Türkiye'nin Or- tadoğu'daki komşulan ile PKK arasındaki bağlantı. İran \e Kuzey Irak." KYB heyeti Ankara'da Kürdıstan Demokratik Partisi (KDP) li- deri Mesud Barzani'nin temaslarmı ta- mamlamaMnın ardından. Kürdistan Yurt- severler Birliğı (KYB) heyeti de dün An- kara 'ya geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı. gazetecilerin sorulan üzenne Türkiye'nın Kuzey Irak'ta- ki gruplarla sürdürdüğü temaslar çerçeve- sinde KYB lideri CelalTalabani'nın görüş- meler için Ankara va bir heyet gönderdi- ğini söyledi. Atacanlı, bir soru üzerine Türkıye'nin Kürt gruplanna eşit uzaklıkta olduğunu, ilişkilerdeki belirleyici unsurun terör ör- gütü PKK'ye olan mesafeleri olduğunu kaydetti. KYB-PKK bağlantısına ilişkin endişeleri dile getiren Atacanlı, bu konu- daki hassasiyetin en açık şekilde karşı ta- rafa iletildiğini söyledi. Atacanlı. Cem'in Iran ziyareti sırasında, sınırdaki güvenlik endişelerinı dilegetireceğini bildirdi. Ata- canlı. Türkiye ile Israil arasında ortak tat- bikatın ikincisinin yapılacağı haberleriyle ilgili olarak da "Bu konuda bakanlığınuza intikal eden resmi bir bilgi >ok" dedi. Israil'le tatbikat hazırlığı A\K\RA (Cumhuriyet Bü- rosu)-DenizKu\vetleri Komu- tanı Oramiral Salim Dervişoğ- lu. İsrail'leyenıden ortak tatbi- kat yapılabileceğini belırterek bu konunun Türkiye'ye gayrı- resmi olarak iletildisjni söyle- di. Kara Kuv\etlerı Komutanı Orgeneral Atilla Ateş. dün Der- \işoğlu'na ıade-ı ziyarette bu- lundu. Denişoğlu. Israil'le Türkiye arasında yapılması gündemde olan ortak askeri tat- bikatın tarihi ile katılacak ülke- lere ilişkin bir soru üzerine. as- keri vepohtikilişkilerin Genel- kurmav Başkanlığı tarafından yürütüldügünü belirterek ken- dilerine resmi yollardan her- hangi birbilgı gelmediğini söy- ledi. Dervişoğlu, tatbikatlann banş amaçlı olduğunu belirte- rek "İsrail Deniz Ku\wtleri ile işbirliğimizden fevkalade mem- nunuz. Bu sene de > apabiliriz. Öyle bir şey gavn resmi olarak intikal ettirildi. Her zaman için hazınz" açıklamasını yaptı. Ingiltere'de yayımlanan haf- talık Jane's Deiencedergisinde de Türkiye iie İsrail arasında ilk ortak hava tatbikatının 13-18 Eylül tarihlerinde yapılacağı öne sürüldü. Israil'de yayımla- nan Jerusalem Post gazetesinin Jane's Defense'den aldığı ha- berde: Israil'in, Türk F-16 uçaklannın pilotlanna. Kıbrıs Rum Kesimi'nin adaya konuş- landırmayı planladığı S-300 ti- pi füzelere benzer. \ erden hav a- ya fûze saldınlanndan kaçmak için haziran ayında gerekli eği- timi verdiği belirtildi. Jerusa- lem Post. fsrail'e resmi bir zi- yarette bulunan Başbakan Me- sut Yılmaz'ın önceki gün Ra- mallah kentinde Türkiye ile İs- rail arasında kasım ay ında ikin- ci bir ortak deniz tatbikatı ya- pılacağını doğruladığını da yer verdi. İsrail Savunma Bakanı Izhak Mordehay'ın sözcüsü A>i Be- nayahu, ortak deniz tatbikatına Mısır \e Ürdün'ün de davet edileceğini belirtti. Öte yandan Kıbns Rum Yö- netimi Sa\unma Bakanı Yan- nakis Omiru. Türk- İsrail aske- ri eğitim işbirliğinden başka bir ülkeyi hedef almadığı yolunda- ki Israil'in açıklamasını şüp- heyle karşıladığını bildirdi. i a i Kınalıadaç«Tegönüllüleri, hafta sonu gelenpiknikçüerinbıraktığıçöp- g l leritemEİ«üter.KınahadaSporKulübö'nüngirişimiyledüngerçekleî- tirilen etkinlikte, adanın tüm çe\Tesi dplaşılarak günübirtik geten piknikçilerin sahile ve çalılıklara bıraktığı on binlerte çöp top- landı. Kınahada Spor Kıılübü Başkanı Arif Pırnal. adalann güzelliğinden faydalanmanın herkesin hakkı olduğunu belirterek "Ancak adatnız, her hafta sonu çekirge Lsrilasına uğrar gtbi piknikçilerin isrilasına uğruyor. Yiyip içtikkrûıin paketierini, hatta bazen iç çamaşırlannı bile bırakıyorlar. Asılan tüm panolara ve yapılan tüm denetimlere rağmen adanın her ycrinde çöp yığm- lanyla karşılaşıyonjz" diye konuştu. Ada sakinlerinden şair Raşit Kara ise adanın hiçbir yerinde pifcnikçüer içinftıvatetbulun- nıamasını eleştirerek " Doğal olarak piknikçiler de ihtiyaçlannı çalıhklarda ve denizde gideriyor. Adalar Beledıyesi bu sorunu çöz- melidir" dedi. Kınahada Muhtan Seyfi Tetik, piknik esnasında Orman Bakanlığı'na ait alanlarda da ateş yakıldığına dikkat çe- kerek "Adaülar da piknikçiler de çevreye daha duyarh olmadığı takdirde adamız tüm gtizelfa'ğini >itirecektir" dedi Demirel, Suriye'nin teröre destek vermesinin insanlığa yakışmadığını söyledi 'Yunanistan,Amıpa 'nuı sorunu'A\K.\R\(CumhuriyetBürosu)-Cumhur- başkanı Süleyman Demirel. Suriye ile Türki- ye ara^ında "su sorununun bulunmadığını" söyledi. AB ile ilişkilerde ayrımcıhğın kaldı- rılmadığını belirten Demirel, Yunanistan'ın Türkiye'den çok A\ rupa'nın sorunu olduğunu kaydetti. Demirel. "Güney Kıbns'a füze koy- mak başa beladan başka bir şe> değil" dedi. Demirel, Diplomasi Muhabirleri Deme- ği'nin yayın organı "Diplomasi Yazılan" der- gisine verdiği demeçte. Türk dış politikasının ana gündem maddelerine ilişkin gorüşlerini açıkladı. Demirel. Türkiye ile Suriye arasında diyalog vokluğu olmadığını, ancak diyalogla- rın bir sonuca ulaşmadığını kaydederek u Su- riye'ye diyonız ki. gelin size ihtiyacınız kadar su\erelim,onlar kabul etmiyor.yansınjistiyor. 'Suyun yansını vermezseniz. biz de kan dök- meye de\am ederiz' diyenle nasıl diyalog ku- rabiliriz ? .\rapülkeleri nezdinde Türkiye düş- manlığı >apı\or. dökülen kan, benim ülkemin insanlannın kanıdır" dedi. Demirel. İran, Tür- kı>e \e Suriye Dışişleri bakaniarı arasında geçmişte üçlü toplantılar yapıldığını, ancak bir sonuca ulaşılamadığını vurgularken Ab- dullah Öcalan' ın Şam'da oturduğunu herkesin bildiğinı söy ledi. Suriye'nin su konusunu ba- hane ederek terörü desteklediâini kaydeden Demirel. "Su meselesi diye bir mesele yok bu- gün ortada. 25 yü boyunca da olmayacak. F.s- kiden yaan. 20Ö metreküp, kışuı ve yağmurlu havalarda ise 2000"e ulaşırdı. Fırafta bir ba- raj kurarak yılın her ayı. bin metreküp su ver- meye başladık. Bunun için bizeteşekküretme- leri gerekir" dedi. Türkiye-AB ilişkilerine de değınen Demirel. "'Türkiye'ye uygulanan ay- nmcüık kaldınlmamıştır. Bu ayruncılığı kaldV np. 11 ülke artı Türkiye değil. 12 ülke içinde Türkiye haline getirilinceye dek Lüksemburg kararı ortadan kalkma/" dedi. Demirel. Gü- ney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB'ye alınma- ya kalkışılmasının da bir çok açıdan yanlışlı- ğına işaret ederken "Yani Avnıpa, kendi bün- yesine bir hastalık enjekte ediyor. Niçin böyle yapılmaktadır. anlanıak mümkün değil" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Demirel. S-300 fü- zelerinin adaya getinlmesinin yanlış olduğu- nu belirterek şunlan söyledi: "Güney Kıbns'a füze konulmasu Rum idaresinin başına bela al- masından başka bir şey değil." Demirel, Yunanistan'ın. AB ve NATO için- de. Türkiye'ye karşı çıkarttığı engellerin anım- satılması üzerine "\unanistaii bizden çok Av- rupa'nın sorunudur. Ne kadar devam eder? Bir masanın etranna oturduğun zaman birbi- rini aniayacakinsanlarolur" diye konuştu. De- mirel. AB'nin Türkiye'ye karşı olan yükümlü- lüklerini. Yunanistan'ın kabul etmemesı nede- niyle yerine getirmediğine de dikkat çekti. Sabancı'nın koleksiyonundan seçildi Türk hat sanatı yarııı ABD'de sergtteniyor W\SHLNGTON/NEW YORK (Cum- huriyet)- tşadamı SakıpSabancı'nın sahip oldugu ve üç yüzden fazla esenn bulundu- ğu 'Salap Sabancı Koleksiyonu'ndan seçi- len 7 1 adet çok değerli hat. terman\e Ku- ran ile Osmanlı dönemıne ilişkin 3 tablo. yarından itibaren ABD'de sergilenecek. 'Altın harfler: Sakıp Sabancı Koleksiyo- nu'ndan Osmanlı Hat Sanatı' başlıklı ser- gi, ilk olarak 11 Eylül - 13 Aralık 1998 ta- rihleri arasında. New York'ta bulunan ün- lü 'The Metropolitan Museum Of Art'ta sergilenecek. Ardından. 25 Şubat -17 Ma- yıs 1999 tarihleri arasında. Amenka'nın batı sahilinde bulunan en büyük ve en önemli müze olarak nıtelendınlen Los An- geles Country Museum'da ziyarete açık olacak. 15. yüzyıldan 20. yüzy ıl ortaları- na uzanan döneme aıt eserler. iki y ıl süren ginşimler sonucu geçen haziran ayında Ne\v Ybrk'a getirilmişti. 'Sakıp Sabancı Hat Koleksivonu". dün- yanın ünlü müzeleri arasında ilk sıralarda yer alan 'The Metropolitan Museum Of Art'tasergılenecek'ilközelkoleksiyon'ol- ma özelliğini taşıyor. Metropolitan Müze- si \etkililen. MımarSinan Cnıversıtesi Öğ- retim üyesı Prof M. l'ğur Derman'ın ifa- desiyle - kültür ve sanat girişitnlerinin sıkı bir takipçisi' olan Hülya Karadeniz'in iki yıl önce getirdiği teklife ilgi göstermiş ve eserlen tanımak. koleksiyonun sahibı Sa- kıp Sabancı'yla görüşmek amacıyla îstan- bul'agelmişlerdi. Türkiye'nin tanıtımı açı- sından çok büyük öneme sahip olan sergi- nın basma tanıtım amaçlı açıhşı bu sabah Osmanlı müziği eşliğinde 16 kişilik bir mevlesi semazen grubunun gösterisiyle yapılacak. Serginin resmi açıhşı ise yann görkem- li bir törenle yapılacak. Sabancı. Hat Ko- ieksiv onu'nu .ABD basınına tanıtmak ama- cıyla günler önceden Nevv York'a geldi. Bu çerçevede ünlü haber dergisi Nevvsue- ek'in üst düzey yönetimıyle önceki gün bir görüşme yaptı. Serginin açılışına. Devîet Bakanı Cavit Kavak. Külrür Bakanı İstemihan Talay ve Berna V ıhnaz'ın da aralannda bulunduğu çok sayıda konuk katılacak. Uyuştıınıcu ^ ^ Bayrampaşa, Caziosınanpaşa \« Ümraniye'de düzenlediği ttperasvonlarda piyasa değeri 2 rrihon lira olan 82 kilo eroin ele geçiriidi. PoJis, baskınlarda gö/altına alınan 4'ii yabancı 13 kişinin, uyuşturuculan 2 adet otomobil ve bir kamyona gizleyerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürmek istedikk- rini bt'lirtti. L'yıışturucuyla mücadeieyie kararlı oMuklannı vurgulayan İs- tanbul Emniyet Miidürü Hasan Özdemir, "Uyuşturucu tacirterinin insan- larunızı özcltikk gençlerinüzi zehiriemesine izin vermeyeceğiz. Yurttaşlan- nuzı aydınlatnıak için düzenlediğüniz 'Lyuşturucuya başlama' kampanya- suu ge'nişleterek sürdürece^z" dedi (Fotoğraf: ALPER TURGUT) Saddam hesapları tutmadı ABD, KJrak'ta Kürt gruplannı örgütlüyor • İki Kürt liderini bir araya getirmek isteyen Washington, yıllardır birbirleriyle savaş halinde olan IKDP ile IKYB'yi bir kez daha 'banştırmayr ve Kuzey Irak'taki 'paylaşım savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlarken 'özerk Kürt yönetimi'ni de güçlendirmeyi hedefliyor. FUAT KOZLUKLL VVASHINGTON - Orta doğu ve Kuzey Irak işlerin- den sorumlu ABD Dışişle- ri Bakan Yardımcısı Vekili David VVelch'in davetiyle hafta başında VVashing- ton'a gelen IKDP lideri Mesut Barzani. temaslannı sürdürüyor. Gizli ser\is görevlileri tarafindan sıkı bir koruma çemberinde tutulan Barza- ni. dün gününün büyük bö- lümünü Dışişleri Bakanlı- ğı'ndageçirdi. IKDP lideri. bugün de Pentagon, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Dairesı \ e CIA'den üst düzey yöneti- cilerle görüşecek. Barzani, cuma günü de ABD Dışişlen Bakanı Ma- deleine Albright ve Clin- ton'ın ulusal güvenlik baş- danışmanı Sandy Berger'la buluşacak. Mesut Barzani. daha sonra Ne\\ Ybrk'a geçerek Birleşmiş Milletler'de te- maslarda bulunacak. Barzani'yi 'Kürtdavası- na ihanetle' suçlayan \e ABD'nin baskısı üzenne görüşmeyi kabul eden İKYB lideri Celal Talaba- ni ise Washington'a 12 E> - lül cumartesi günü gelecek. Resmi görüşmelerine ise 14 Eylül'de başlayacak. ABD. her iki Kürt lideri- ni VVashington'da 'kalıcıbir banş anlaşması için doğru- dan görüşmelere başlama- ya' ikna etmek ve el sakış- tırmak istiyor. Şayet bu gerçekleşirse. Barzani ve Talabani. L6 Eylül Çarşamba ya da 18 Eylül Cuma günü. birlikte ABD Dışişleri Bakanı Ma- deleine Albright tarafindan kabul edilecekler. VVashington. yıllardır birbirleriyle savaş halinde olan 1KDP ile IKYB'ninli- derlerini bir kez daha 'ba- rıştırmayı' ve Kuzey 1- rak'taki 'paylaşımsavaşı'nı sona erdirmey i hedeflerken 'özerk Kürtvönetimi'nı de güçlendirmek istiyor. Amaç. bölgeye ilişkin politikada 'Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması' pren^ibinden hareketle, Kürt gruplarının Bağdat yönetimine y akınlaşma gi- rişimlerinin önünü kes- mek. İstihbarat kaynaklanna göre, Talabani. İran ve Su- riye ile çok sıkı ilişkiler içinde. Son zamanlarda da el altından Bağdat yöneti- miyle işbirliği yapmaya başladı. Bu durum kaygı yaratıyor. \\ashington. IKYB'nin terör örgütü PKK ileilişki- lerinden de 'rahatsızlık duyduğunu' dile getiriyor. Bir yetkili. Talabani'ye "PKK'den uzak durması' yönünde baskı yapılacağı- nı söyledi. Saddam'a karşı hesapla- rı tutmayan \e Kuzey I- rak'ta nüfuzu ile somut var- lığı iki yıl önce yaşanan 'CIA ajanı Kürtler' fiyas- kosuy la ortadan kalkan ABD. Kürt gruplannı ba- rıştırma \e bölgede yeni- den örgütlenmeyi sağla- nıak ı^terken taraflara, '\\ashington süreci" adı al- tında bir anlaşma metnini dc 'im/alatmayı' hedefli- yor. Ancak ABD bunu. Tür- kiye ile ilişkilerin gerginle- şeceği kay gısıyla "açık açık söjlemek' istemiyor. Bir yetkili. "Ankara sürecinin yaşama geçirilmediğini \e bunun Talabani'den kay- naklandığını" söy ledi. Diploınatık.bır kaynak Cumhuriyet'e. "JKYB U- deri. ABD'nin davetine iliş- kin piızarlık sürecinde, Türkiye'ye gü\enmediğini ve Ankara sürecinde öngö- rülenleri kabul etmeyeceği- ni kesin bir dille ifade etti. Ku/ey Irak'ta fiili sonuç için ABD'nin hazuiayacağı anlaşma planına daha sı- caklaşabileceğini, bu konu- da Ankara'dan çok Was- hington'a güven duyduğu- nu bildirdi" dedi. Ekonomi kongresi başladı 'Devlet küçülmedi güçsüzleşti' ANK.\R\ (Cumhuriyet Bürosu)-"ODTÜ2. Llûs- lararası Ekonomi Kongre- si" dün başladı. Eski Dün- ya Bankası Başkan Yar- dımcısı Atilla Karaosma- noğlu açılış konferansında yaptığı konuşmada, Türki- ye'de son dönemde devle- tin küçülmediğini. ama güçsüzleştiğini ve bu güç- süzlüğün devletin düzenle- yici fonksiy onlanndaki ak- saklıklarla kendini göster- diğini söyledi. ODTC Ekonomi Araş- tırma Merkezı'nce bu >ıl ikincisi düzenlenen ekono- mi kongresi, Rektör Süha Sevükün açış konuşma- sıyla başladı. Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olarak ekonomi bilimını kendi toprağında geliştir- meye çalıştığını söyleyen Seviik, "İlk ekonomi kong- resinin 1922'de Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra. daha cumhuriyet ilan edil- meden yapıhnış olması sa- nırızyabancı davetlilerin il- gisini çekecektir" dedi. Kongrenin açılış konferan- sında "Türkiye Ekonomi- sinde Politika Arayışları: Tarihsel Bir Bakış" konulu bildiri sunan eski Dünya Bankası Başkan Yardımcı- sı Atilla Karaosmanoğlu. Türkiye'nin yapılan ulus- lararası anlaşmalann uy gu- lanmasmda en körü 3-4 ül- ke arasına girdiğini söyle- di. Karaosmanoğlu, "Tür- kiye'nin yüksek büyüme ekonomisine sahip olduğu konusundaki yaygm inanı- şın aksine. Dünya Banka- sı'nın -1998 Dünya Geliş- me Göstergeleri'ndeki. 1965-1996 vıllan arasında geürdeki büyümeyi göste- ren 'uzun dönem büyüme istatistikleri'nde Türkiye, yüksek büyüme hızına sa- hip ilk 30 ülke arasına gire- memiştir" dedi. Karaos- manoğlu sorunlann çözü- münde sivil toplum örgüt- leriy le kamu kurulu^lannın etkin birdiyaloğa girmesi- nin önemini belirtti. "Euro'nun l'Iuslararası- laşhrıhnası ve Av rupa Ser- mave Piyasalanndaki Ge- lişmeler" konulu sunuş y a- pan Londra Ticaret Oku- lu'ndan Richard Portes, kullanılan araç para birimi- nin (\ehicle currency) ül- keler için önemini vurgııla- yarak şu anda dolann araç para birimi olarak kullanıl- masının ABD'ye ekono- mik hegemonya sağladığı- nı bildirdi. Portes. birleşen Avnıpa sermaye piyasası- nın ABD'ye göre daha bü- yük olacağı için Türk fir- malannın sermaye kaynak- lannın artacaSını öne sür- dü. "Savunma ekonomisi" konulu panelde ise konuş- macılar ulusal gelirlerinin büyük bölümünü sa\un- maya ayıran Türkiye ve Yunanistan örnekleri üze- rinden. askeri harcamala- rın ülkelerin ekonomisine etkilerini değerlendirdıler. En fazla askeri harcama yapan NATO üyesi \ e Av- nıpa ülkesi olan Türkiye ve Yunanistan'ın ekonomik modeller çerçevesinde ele alındığı panelde konuşma- cılar. ekonomileri zayıf bu ülkelerdeki savunma har- camalannı ayn ayn \e kar- şılaştırmalı olarak anlattı- lar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog