Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 EYLÜL 1998 PERŞEMBI HABERLERIN DEVAMI FP'li başkandatı komplo itirafi SABİT HORASAN KONV'A - Konya'nın Alıırlı ilçesinde geçen hazi- ran ayı içinde pallak veren ~ka\ makam tayini skanda- lTmn bır komplo olduğu OT- ta\a çıktı. Olayın üzerinden aylar geçtikten sonra basın toplantısı düzenleyen FP'li Ahırlı Belediye Başkanı Ne- biCandan. Kaymakam Şev- ket Karahaliioglu'nu siirgün etmek için ANAP Konya Milletvekili Ahmet Alkan, ılçe cumhuriyet savcısı. MHPveANAPilçebaşkan- lanyla bırlikte komplo dü- zenlediklerinı itiraf etti. Candan, kaymakam hakkın- da yalancı şahitlerle. asılsız şikayetdilekçelen yazıldtgı- nı ve bunlann Alkan'ın özel olarak gönderdığı müfettiş- lere aktarıldıgını bıldırdi. Haziran ayında meydana gelen olayda. ANAP Konya \lilletvekili Ahmet Alkan ıl- Veye gelişinde kendisinı kar- Silamadığı gerekçesiyle Ahırlı Kaymakamı Şevket Karahaliioglu Jİe tartıştı. Aî- kan Kaymakamın kendisine "•hoşgddiniz" demediginden "vakınırken Kaymakam Ka- Tahalıloğlu ise bir siyasi par- tinin değil Tiirkiye Cumhu- riyeti'nın kaymakamı oldu- ğunu belirterek ilçeye gelen -siyasilcrin karşılama zorun- luluğu olmadığını anımsattı. -Ahmet Alkan bu yanıt üze- -rine. "Kavmakam sen bura- -da kalamazsın. sana gününü ıgöstereceğim, senden bunun hesabını soracagun" diyerek ,ilçeyi terkettı. Karahaİiloğ- Ju olaydan kısa bir süre son- _ra önce Bayburt İl Hukuk tş- leri Müdürlüğü'ne. daha sonra da tepkiler üzerine Kırklarelı tl Hukuk Işlerı Müdürliigü'ne tayin edildı. Komplo Bu olaydan 3 ay sonra dün Konya Gazeteciler Cemiye- ti'nde bir basın toplantısı dü- zenleyen FP'li .Ahırlı Beledi- 'ye Başkanı Nebi Candan, Kaymakam Karahaliloğ- tu'nun bır komplo sonucu sürgün edildiğini itiraf etti. Olayı vicdan azabı çektigı için itıraf ettigini belirten Candan şunJan aniattı: "Ah- met Alkan. kaymskam beyi harcamayı kafasına kq> muş- tu. Ka>makam beyi yıprat- mak için hizmet yönünden bir kusur ve eksiğini bulamı- yorduk, bu nedenie girişim- İerimizi başka yöne kaydır- dık. Kaymakam be>e saldır- mak için bir neden buluna- mıyorsa o zaman neden ya- ranJmalıydı." Candan hazırlanan komp- loyu da şöyle aniattı: "Öğrencilerin taşımalı egitim işinde \crimli olama- dığı ve işi aksatnklan için söz- leşmeleri feshedilen kişileri kjşkırtarak kaymakam beyi şikâyetetmeyeçaJıştık. Mart ayının sonlanna doğru kö- mürü biten ilköğretim oku- luna kay makam bey. kay ma- kamhk kömüründen veteri kadar verilmesini istedi. Bıı- nu haber alan Sa\cı Mehmet Saraç. kömüoerilmesinien- gellediği gibi jandarma\ a da emir vererek kaymakam be- yin karşısına dikmeye çalıştı. Kaymakam beyolaya miida- haleedince hakkında fezieke düzenleyerek İçişleri Bakan- iığı'na gönderdi. Kay makam bey hakkında miilkhe mü- fettişi gönderilmesini sağla- mak amacıvla Ahmet Al- kan'ın İçişleri Bakanlığı'nda birileri>le ortaklaşa karar- laşbrdığı içerikte bir dekJa- rasyon kaleme alarak ba- kanlığa faksladık. Bunun üzerine Alkan. ilçeye telefon ettive'lkitane sağlam miil- kiye müfettişı gönderece- ğız. Adamlannızı hazırlay m. Ifadesine baş\ urulmasını i>- tediğıniz kişileri liste yapıp müfetişe \erin. Söyleyecek- lerini de öğretin. bir yanlış- lıkolmasın'dedi. İfade\ere- cek kişilerden. ' Kaymakam bey yüzünden ilçede ıkılık başladı. halk iki kampa bö- lündü. ortalık çok gergın her an büyük olavlar çıkabilir Kaymakam bey siyasi dav- ranıvor. Her yerde siyasi propaganda yapı\or. her fır- satta kendisinin CHPlı ol- duğunu söylüyor. Kendı>ı gibi düşünmeyenlerin ışını yapmadıf ı gibi üstelik bu kı- şılerı de ezmeve e.alışıyor' şekiinde söylemelerini iste- di." Komploya karıştığı için çok pışman olduğunu belir- ten Candan, komplo senar- yosunun ANAP Konya Mii- let\ekılı Ahmet Alkan tara- fından hazırlandığını. senar- yoda kendısi ıle birlikte Ahırlı Cumhuriyet Savcısı Mehmet Saraç. ANAP Ilçe Başkanı Mehmet Yıldınm ile MHP Ilçe Başkanı Meh- met Gürel'ra aktif ^ek'ilde görev aldıklânnı açıkladı.' 1 Candan, Rarahainoğlu'na yapılan komplodan sonfa Savcı Mehmet Saraç'ın da ödüllendirildiğini belirterek "İskenderun'lu olan Saraç, babasının e\ine yanm saat uzaklıktaki Adana Vumur- talık Başsa>cılığı'na getirile- rek mükâfatlandınldı" ded ı. Candan. Alkan'ı "siyasi çete oluşturmak"la da suç- ladı. Yeltsin orduya güvenenıiyor M Baştarafı I. Sayfada ki Yeltsin. 1993"teki Yelt- sin'in sahip olduğu güç ve destektenmahrum. 1993'te- ki Yeltsin. halkın güvenoyu ile \erdiği destekle ve çıçe- ğı burnunda VTktor Çerno- mırdin hükümetinin yeni ekonomik politikasıyla güç- lenme sürecinde\di. Ona rağmen 3 Ekimcle parla- mento binasında direnen mıllenekıllerine saldırı em- ri verdiği ordu birlikleri bir- kaç saat harekete geçmemiş, ikircim içine düşmüşlerdi. 1998'dekı Yeltsin. halk ara- sında popülaritesi kalma- mış, üstelik bir kez daha "kemer sıkma" tavsıyesiyle L'luslararası Para Fonu'nun programını yerine getirme- yi amaçlayan. dahası siyasi muhalefete ödün vermek durumunda kalan (birkaç gün önce yetkilerinin bir kısmından vazgeçtiğini açıklayan siyasi anlaşmayı imzalayan). zayıf bir lider konumunda. Ordunun Yelt- sin'e destek \ ermesi çok da- ha zor. Ayrıca son yıllarda ekonomik-sosyal koşullan en fazla bozulan kesimler arasında silahlı kuvvetler mensuplan da bulunuyor. 1993'te Rusya'nın pek çok bölgesınden Mosko- va'ya askeri birlikler gönde- rilmişti. Ekonomik ve siya- sal bunalımın bölgelere ya- ^ıldığı bugünkü ortamda. hiçbir cumhuriyet ve bölge yöneticisinin. emrindeki birlikleri Moskova'ya gön- dererek kendı güvenlıginı riske sokması kolav 1 değil. Birzamanlar Yeltsin 'ın çok güvendigı v e maddi durunı- Ianyla özel olarak ilgilendı- gi Kantemir ve Taman bır- liklerinin bugün olağanüstü koşullara hazır olmadıgı. av - rıca benzin. akümülatör gi- bi zorunlu ihtiyaçlarımn karşılanmadığı dıle getırılı- yor. Moskova'daki özel OMON birligi ve başkent milisi Belediye Başkanı Yu- riy Lujko\'a baglı ve olası bir çatışmada kimı destek- leyecegini bugünden öngör- mek zor. Geriye 30 bin kı$ı- den oluşruğu söylenen Kremlin birliği ve başkan- lık koruma sistemi kalıvor. Önemli bölümü. dağıtılan eski KGB subavlarından oluşan bu güçlerin de baş.ka- na ne kadar sadık davrana- cağı. kendi halkına silah çe- kip çekmeyeceöi belli değil. Ordu, Türkiye. Şili vb. ülke- lerde olduğu gibi bütünsel ve acil tutum alacak. hele hele kendi başına darbe ya- pacak durumda görünmü- yor. Ordu kökenli çeşıtlı si- yasal liderler silahlı kuvvet- lerin farklı kesimlerinı etkı- liyor. Ordu yönetimının elinden geldığmce "siyasete bulaşmamak" tutumımu iz- leyeceğı kanısı yaygın. Ama iç savaş ortamında bunlann darmadağın \e silahlı bir halde harekete geçmesi. yal- nız Rusya için değil bütün dünya açısmdan tahmini güç sonuçlara yol açabilir. ijranıte BODRUM'DA TATILÎN YENÎ ADI Lüks odalan. zengin mutfağı. sosyal aktiviteleri, uzman kadrosu ve Bodrurrfun rüya kadar güzel manzarasıyla sizlere keyifli birtatil imkânı sunuyoruz. 4* kalite 5*hızmet. Tel: 0252 316 19 90 Faks: 0352 316 14 03 Kapitalizm doğa düşmam • Baştarafı 1. Sayfada teliktedeğildir"denildi. Rapordaka- pitalisf ülkelerin dayattığı nükleer enerji tehlikesine de değinildi. Rapor- da yer alan bazı önemli noktalar şöv - le:' - Kapitalistbermavebirikimi.doğa- sı gereği hem kendıne. hem insana. hem de çevreye düşmandır. Kapitalist sistemın ürertıği işsizlik. yoksulluk ve yıkımlar çevre kirlenmesine neden olurken ınsan yaşamını ve gezegeni tahrip ediyor. Yeni dünya düzenı (Y- DD) sadece emekçilerin yaşam koşul- larıyla değil. aynı zamanda bir canlı türü olarak ınsanlığın yaşam koşulla- nyla da çatışıyor. - Insanlann yaşamlannı sürdürmek ve geliştirmek için gereksınim duy- dujclan fiziksel, beyinsel, toplumsal unsurlardan yoksun olma hali olarak tanımlanabilecek olan yoksulluk, pek çok çevre sorununun en önemli kay- nağıdır. Heryıl 20 mılyonun üzennde çocuk. açlık ve yetersiz beslenme kay- naklı hastalıklardan ölmektedir. Do- ğal zengmliklerle dolu dünyada bu du- rum kabul edilebılir nitelikte değildir. - Zenginliklerin belli bir azınlığın elınde birikmesi bugünkü küresel yok- sulluğun ana kaynağıdır. Sömürgecı- lik döneminden basjayan adaletsiz ge- lir dağılımı, daha sonralan kapitalist kalkınma anlayışı uluslararası finans kuruluşları. yapısal uyum programla- n, tekelleşme ile sürmüş ve bugün kar- DünyanınyansınıABD tüketiyor • Baştarafı 1. Sayfada ya hammadde kaynaklanmn yak- îaşık yüzde 40'ım tek başına tüke- tiyor. Üretilen toplam enerjinin yûzde25'i de ABD'de riiketiljyor. Ortalama bir Kanadalı, bir Etiyop- yalının 436 katı fazla enerji kulla- nıyor. ABD'de kişi başına enerji tüketimi Türkiye'dekinin 8 katı fazla. Dünyadaki petrolün yüzde 35'ini kullanan otomotiv sektörü- nün ürettiği 400 müyon dolayında- ki otomobilin yûzde 78'i kuzey ül- kelerinde bulunuyor. - ABD'de fosil yakıt tüketimi nedeniyle atmosfere verilen kar- bondioksit emisyonunun kişi başı- na düşen miktan Zaire'dekinin yaklaşık 170 katı. - Dünyanın en yoksul ülkeleri, 1960'ta küresei gelirin yüzde 2.3 'ünü alırken, bu oran bugünler- de yüzde 1.1'edüştû. - Kuzey ülkeleri, 1992 Rio zir- vesinde, güneyin yoksul ülkeleri- ne Gayri Safi Milli Hasılalannın (GSMH) yüzde 0.7 sini çevre ko- şullarının iyileştirilmesine ayırma karan almıştı. Yapılan harcamalar yüzde 0.3'ü bile geçmedi. şı karşıya olduğumuz insanlık dışı tab- loya çevrilmiştir. Bu süreçte gereksız tüketim artmış. yoğun bir çevTe kirli- liği ve doğal kaynak tüketimi ortaya çıkmıştır. Bugünkü egemen kalkınma ve gelişmişlik anlayışı hem insanın, hem de doğal kaynaklann sömürüsü- ne dayanmaktadır. Bu gidişın durdu- rulması ancak demokratik katılımcı. ekoloji ıle uyumlu bir kalkınma anla- yışı ıle gerçekleştirilebilir. - Enerji üretimi ve buna ilişkin ka- rar alma mekanizmalarının toplumsal gelişim ve çevresel degerleraçısından bu denli yaşamsal olmasına karşın, enerji üretimi, dagıtımı, gereken tek- nolojinin üretimi ve hızmetler, belli başh birkaç uluslararası tekel ve bun- lann yoksul güney ülkelerindeki uzan- tısı olan yerel burjuvazi tarafından yö- netilmektedır. Bu kesimler, enerji üre- timi kaynaklı toplumsal, ekonomik ve çevresel sorunlann büyük bır bölü- münden sorumludur. Zengin kapitalist ülkelerin dayattı- ğı nükleer enerji. toplumsal ve çevre- sel değerler için var olanlar arasında en tehlikeli olan enerji biçimidir. - Endüstriyel üretimi tanmsal üre- tim pahasına pompalayan. yoğun ta- nmsal ilaç kullanımına neden olan bu- günkü egemen kalkınma anlayışı ta- nmsal sektörde yaşanan krizin ve bu- na bağlı pek çok sorunun kaynağıdır. Yoğun kimyasal kullammı toprağı ze- hirlemekte, havayı ve suyu kirletmek- te, çölleşmeye ve tuzlanmaya neden olmakta ve genetik kaynakları yok et- mektedir. ValUHde Erdoğan hn tartışntası sürüyor İstanbul Haber Servisi - Istanbul Büv ükşehir Beledi- ye Başkanı Recep Tayyip Er- doğan. görevde bulunduğu 4.5 yıl içensinde yurtdışı ge- zilerınin sorun olmadığını. ancak İstanbul V'aliliği'nin son olarak Çin ziyaretmi en- gellemesine biranlam vere- mediğini söyledi. Erdoğan. görevde bulun- duğu süre içinde yurtdışına vaptığı resmi ziyaretlerin toplam 100 gün olduğunu, Atlanta Olimpiyatlan nede- niyle yaptığı 20 günlük ge- zinin bırbö!ümünüde>ıllık izninden kullandığını kay- derti. Erdoğan ile İstanbul Vali- liği arasındaki tartışma tır- manıyor. Erdoğan'ın 12 ki- şilik bir heyetle 8-17 Eylül tarihlerı arasında Çin'e ya- pacağı seyahatin engellen- mesine yönelik açıklamalar dün de sürdü. Valiliğin, Pe- kin. Şanghay \ e Xi'an ıle İs- tanbul Büyükşehir Beledi- yesi arasında kardeş şehir anlaşması olmadıgı iddiası- nın doğru olmadığını belir- ten Erdoğan. "Şanghay ile kardeş şehir protokolü Nu- rettinSözen döneminde im- zalandı" dedı. 9 Eylül kutlandı İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Mustafa Ke- mal'in askerleri, 76 yıl ön- ce olduğu gibi dün sabah da Kordon'dan Konak'a gidip hükümet binasına Türk bay- rağını çekti. 76 yıl önce dün. Borno- va'dan, Karşıyaka'dan, Işık- kenften kente giren Kuvavi Milliye askerleri, emperya- lıstlere karşı kazandıklan zaferin coşkusunu dün yine İzmir sokaklarında yaşattı. Sabah saatlen. tzmir, kur- tuluş gününde olduğu gibi. top sesleriyle uyandı. Sabah saatleri Belkahve. Atatürk'ün, lzmir'/n düş- man muyor. Bu aslında halkın bay ram coşkusunu yaşama- sını engellemek isteyen zih- niyerin tavndır. Bundan 76 yıl önce. bu insanlar emper- yalisttere karşı direndi ve za- fer kazandı. Şimdide Berga- malı köylü'Jer,yineemperya- listlere karşı direniyor. An- cak, hakir göriiliiyor." İzmir'in kurtuluş günüy- le ılgili aktiviteler gün bo- y u sürdü. Cumhuriyet Alanın'daki geçit töreninin ardından Türk Hava Kuvvetleri Ak- robasi Timi Türk Yıldızla- n'nın gösterileri büyük il- giyle izlendi. Radyoaktif lında sadççç.^r lfqntin de-, ğil, ulusunkurturuşnousey- rettiği tepe. Atatürk'ün ken- te baktığı bu alana yapılan anıtın önünde 76 yıl öncesi yaşandı. Izmirli Atatürk'e sav sısını ve bağlılığını sun- du. Konak Meydanı. Vletro çalışmaları vüzünden kös- tebek yuvasına dönen Ko- nak 'ta tzmir Saat Kıılesı ile Hükümet Konağı arası. Ku- vayi Milliye askerleri. hü- kümet konağına Türk bay- rağını çekiyorlar. Kordon... Izmirliler elle- nnde Türk bayraklan. Ku- vayı Milliye askerlerinin ge- çijini. büyük coşku vealkış- larla ızlivor. Izmirli kurtu- luşsevınciniyaşıvor... Cumhuriyet Alanı'ndaki törenler tzmir Valisi Kemal Nehrozoğlu. Ege Ordu Ko- mutanı Orgeneral Doğu Ak- rulga ve tzmir Anakent Be- ledive Başkanı BurhanÖz- fafura'nın fzmiriilerin bay- ramını kutlamasıyla başla- dı. İstikîal Marşı'nın okun- ması ve saygı duruşunun ar- dından geçit töreni gerçek- leştirildi. .Ancak törende7 6. yıl coşkusuna yakışmayan birolay üzüntü yarattı. Kur- tuluşun coşkusunu yaşamak ısteven Bergama köylüleri v e Atatürkçü Düşünce Der- neği üyeleri tören kortejine sokulmadı. 76 yıl önce em- peryalist düşmanlara karşı toprağını savunan Berga- mahlar. 76 _vıl sonra yine topraklarında sı>anürle al- tın aramak isteyen. toprağı- nı kirletmek isteyen çoku- luslu emperyalist şirketlere karşı dırençlerini gösteri- vordu. •Kurtuluş'a katılmak için İzmırdeydiler. "Bir o- lay çÜ4arırlar" yaklaşımı gösteren polis. onlann yü- rümesıne izin \ermedi. Ber- gama direnişinin bayraktar- lanndan SebahatGökçe. ya- dırgadığı bu tutumu şu söz- lerle kınadı: "ADD'nin davçtösi olarak bura> a geldik Kurtuluş Sa- vaşımızın sonuçlandığı gii- nü kutlamak. bizim de hak- kımız değil mi? Yöresel kı- yafetlerimizle geldiğimiz ge- rekçesiy lejürümemizengel- lendi. .\z önce tören korte- jinde kamyondaki omuzun- da nıenni taşıyan köylü ka- dınlarının torunlarıvız biz." ADD Merkez Şube Baş- kanı Metin Aydoğan da tep- kisini şöyle dıle getirdi: "Kurtuluş Savaşı'nı ya- pan bu halktır. Bu köylüler- dir. Şündi ise alanlara sokul- , "diyesi • törenler kapsamırr- • dayamaçparaşütüetkmli- gi gerçekleştırdi. Ayrıca, Izmir Büyükşe- hir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi "nde Izmir' in kurtuluş günü anısına Os- manh'nın son, cumhuriye- tin ilk günleri sergisi açıl- dı. Milli Piyango cekildi 125 M İ L Y A R LİRA: 104586 Adana. Akhısar. istanbul. Ankara 15 M t L Y A R LİRA: 162178 Bursa 5 M t L Y A R LİRA: 009767 Ankara. Trabzon, Iz- mir, Islanbul I M İ L Y A R LİRA: 009257 Ankara. Van. Izmir. tstanbul 077425 Antalya. 093169 Ankara. Mugla. 256327 Adana, Erzunım, Adana. İstanbul. 481815 Ada- na, Samsun. İstanbul, İstanbul 500 M t L Y O N LtRA: 044323 074033 079545 111670 359320 364329 425331 443288 495661 505088 200 M t L Y O N LİRA: 00306ü 02T322 034221 052456 060686 061303 070938 076668 107173 131910 168648 I929O6 245694 253586 266393 268451 298273 3)0868 359630 364409 374973 392294 396117 423356 426659 427434 436356 443089 443802 455518 463801 466395 483592 495296 499877 516581 548814 550696 561337 578405 100 M t L Y O N LİRA: 006508 013410 016716 018372 024692 026706 030332 032034 032581 032756 036516 041628 051623 054428 057390 058887 073945 074619 084990 085293 087868 089571 100623 110654 117637 118914 121538 133496 137260 138163 140886 157493 157616 - 4 97-384-1M9599 218403 219961 221988 224860 »QW<M<2*i7*7 247335 248Ö49'248712 250843 2557a?İ60442 283W6 286578 294617 302590 320985 324904 328847 329322 336263 340888 342013 349395 354334 369157 374326 376031 378076 380801 387950 391181 392308 395915 399130 401667 406016 406225 412747 418484 419450 421828 429093 453684 463015 464116 465641 475873 476742 485202 491820 492296 497961 500737 502978 510992 514244 520097 527961 533785 5394I7 54OO35 551196 558978 57329^ 50 M t L Y O N LİRA: 004493 010923 014850 015245 021072 022312 025049 027634 02799^ O30S85 032221 034577 035105 038911 042030 043745 044129 044789 045032 045151 052575 056378 058215 066386 066451 066665 077195 083199 089633 094017 095679 098043 100039 103320 107936 110534 110892 111018 113775 ) 17877 11X507 118938 122702 124818 128835 132458 133500 142246 144145 144950 146843 146886 147597 152827 156481 160330 171629 171878 1-7229 178498 178778 179920 181302 186630 188039 189113 189683 189901 192848 195158 196814 197823 198200 198491 199765 202700 203457 204686 209123 20929"» 209975 210070 211735 214955 219235 229740 230048 231074 233492 240208 240398 242011 242550 245245 247171 253061 255612 261009 261205 261363 262701 264323 273808 273823 275206 277347 278738 287880 298156 299095 310441 314810 317011 318599 322479 324860 328358 333315 336038 338742 339357 345979 348318 349254 354318 354477 356736 359634 360206 36O832 364139 371514 372635 375609 3803I8 388250 393960 397934 398451 400754 400956 403654 406422 406649 408857 409191 411071 421015 421055 422995 424464 425388 431020 436686 437533 461929 464276 468101 471379 471427 472316 479505 481072 485620 494367 499415 500067 505336 505922 506780 507251 521710 525666 534558 534830 537883 538146 539635 540339 542620 543779 548580 549286 • 550748 5SÎ680 5SS6Ö? 556347 558999 562647 568998 569670 S70299 570790 574745 576220 581599 584757 5*91929 592301 593609 20 M t L Y O N LİRA (Son beş rakamı): 01593 02203 02436 24295 33317 37780 40416 41659 69884 71281 73628 80592 S3732 87251 94817 10 M t L Y O N LtRA (Son dört rakamı): 0146 0622 0734 2047 3800 6144 8839 9592 9821 9949 4 MİLYO.N LİRA (Son iiç rakamı): 427 528 587 768 838 988 2 MtLYON LtRA (Son iki rakamı): 12 21 39 96 1 MİLYON LİRA (Amorti): 4\e6 ATÛRKÜLER YOUADIM SANA Söz MteHc n dûzenlem: ADNAtt OGk. ENGEREK DÜNYA SözveMuzk BANUKIRBAĞ (Açiık grevınde düfen canfora) SEVDA SEVDA ÛSTÜNE *fe ve Müzik: BANUKIRBAĞ GEL }Un m SULTANABOAL Mûjrk: BASU KIRSAĞ YUNUS MİSAÜ Sâz « Mûzk- ALAATTIN US GÜLÜŞÜN KAUR BENDE Sm AHMCT TBJj • Mûzik SIİDA BAĞCAN ÇAUN DAVUUARI Sö! ne Müzik ANOHIM tSebnık TûrküsĞ) KARAHİSAR KALESİ Sâz ve Müzık ANOMM (Afyon TüfkûsüJ DAĞLAR $özveMûzik:AHOHİM OĞUl Sâz ve Müıık: MffTAfA A TtO (Oğullanru kaybedeo ansUra) HACIAU OBASI Söz ve Mûzık. ANOHIM (Satkıya Turkûsü) HELEYAR (Halay) S6z ve Mürik: AHOmi MfldDRÖ2GÜN MÜZİK YAPIM BASINVE HALKIA İliŞâER, MENÂİERÜK VE OS6ANİMY0N Teİ! 0.212 • 527 6 1 1 2 ECumhuriyeı kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL AY! ETKİNLİKLERİ SOYLEŞİLİ İMZA GUNU Eylül Cuma Saat:18.00-20.00 ERGUN HIÇYILMAZ Kitaplarını imzalayacak ve okurlanyla söyleşecek. Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 ECumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL AY! ETKfNLİKLE SOYLEŞİLİ İMZA GUNU 10 Eylül Perşembe Saat:18.00-20.00 BEDRIBAYKAM Kitaplarını imzalayacak ve okurlanyla söyleşecek. G U N D E M MUSTAFA BALBA1 • Baştarafı 1. Sayfada berinin gündeme oturması Yılmaz'la TÜSlAD'ır paslaşması sonucu olmuştu. TÜSİAD önerdi: "Kriz var, seçim ertelensin..." Yılmaz. Gaziantep Belediye Başkanı Celal Do- ğan'ın yarattığı pozisyonla pası bekletmeder Baykal'a attı: "Seçim için ben bastırmadım. Öneriyi getiren Baykal'dır. Kabul ederse ertelenebilir." Baykal pası almayınca top taca çıktı. Yanıtı ara- nan soru şu: "Biri çıkar, taca giden seçim ertelensin topunu sahaya yeniden sürer mi?" Bize ulaşan haberler. sürebileceğini gösteriyor. Son on gün içinde konuştuğumuz, "seçime evet" diyen 488 kişi arasındaki milletvekillerinin çoğu da, "İki seçim bir arada... Olacak şey değil" diyor. "Ama siz de evet dediniz, değil mi" soru- muza ise şu yanıtı alıyoruz: "Kalabalığa uyduk..." Seçim tartışmalan ekime dek dalgalı biçimde devam edecek. Ekimde Meclis'in açılmasıyla bir- likte olası gelişmeler konusunda farklı senaryolar yazılıyor. Pek çok senaryonun çakıştığı noktalar- dan biri şu: Meclis'teki sandalye dağılımı değişecek... Dalgalanma daha çok merkez sağda bekleni- yor. FR ANAP, DYP arasındaki alışveriş sonucun- da kim kârlı çıkar? Konu sandıksa, hiçbiri... Zira, önceki seçimler de gösterdi ki, seçim ön- cesinde suni olarak güçlenmiş görünen parti, bu- nun sandıkta çok fazla hayrını görmedi. Bu yolda çırpınacak partilerin başında DYP ge- liyor. Kimi ANAP'lılara kanca şimdiden atıldı bile! Siyasi partiler nasıl olursa olsun, rakibinin yıpran- masından kendisinin kârlı çıkacağını düşünüyor. Yargı yılının açılışındaki konuşmaları bile, sıyasiler siyasi amaçla kullanmaya giriştiler. Oysayıpranan sadece partiler değil, sistem. Bu bir bakıma, erozyondan çıkar ummaya benzıyor. "Yaşasm" diyorlar, "O tarafta erime var. Bu bizi güçlendirir"... Oysa erimeyle ortaya çıkan erozyon başka felaketlerin habercisi! Çeyrek başkanlığa doğru Siyasetteki bu gelişmeleri dört gözle izleyenle- rin başında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel geliyor. Son olarak Demırel'i Takip Partisi'nin (DTP) Genel Başkanı Emanettin Cindoruk'un ortaya attığı, "Demirel seçime girsin, yarı başkanlık sis- temi getirilsin" önerisineCumhurbaşkanfnıntep- kisi beklendiği gibi oldu: "Ben cumhurbaşkanlığını severek yapıyorvm. Türkiye istikrar anyor. Buluncaya kadar bu tartış- malar devam edecektir" Eğer, Demirel cumhurbaşkanı olmasaydı. Bir muhalefet partisınin başında olsaydı. Bir partinin lideri Köşk'te oturan kişi için bu öneriyi getirsey- di... Demirel'in tepkisi şu olurdu: "Sıkışınca sistemi değiştirmeye kalkışmak aciz- liğin bir göstergesıdir. Ne demek yan başkanlık sistemi? Bu öneriyi ortaya atanlar, Türkiye'nin 75 yıldıryanlışyönetildiğinı iddia edıyorlarsa, çıksın- lar ortaya. Sistem tıkandı laflarının arkasına sığın- masınlar. Nedjr Türkiye 'de tartışılan, erken seçim ne zaman yapılsın ? Biri diyor nisanda, öteki diyor bir yıl sonra. Ne güzel. Işte açık rejim bu. Bunun neresi istikrarsızlık?.. Dört yılda altı hükümet ku- rulmuş, buistikrarsızlıkmış... Niye istikrarsızlık olu- yormuş?.. Türkiye hükümetsiz mi kalmış? Hayır... Partiler bir araya gelip koalisyon mu oluşturama- mış?Hayır... Tam tersiolmuş... Hem, sıkhükümet kurulmasından niye endişe ediyorsunuz? Bu, si- yasetin kendisini tamir etme becerisini gösterir.." Demirel bunun yerine, istikrar oluşuncaya kadar tartışmanın süreceğinı söylüyor. Nedir istikrar? Eskıden başkanlık s/stemiydi... Cindoruk'un demecıne bakılırsa "tam" olmasa bile "yan" başkanlık da olur... Ancak bunu da ciddiye alan olmadı... Gidiş, çeyrek başkanlık sisteminin gündeme ge- leceğini gösteriyor. O da olmazsa, parlamento üstü az başkanlık... DUYURU Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi. Eylül 1998'den itiba- ren çalışmalannı aşağıdaki adreste sür- dürmektedir. Duyurulur. Adres : Zühtü Paşa Mah. Hasan Amir Sok. Yelkenkaja Ap. \o: 1. KIZILTOPRAK Tel : 414 63 63 Tel-Faks: 3481066 KIRMIZI BALIK ÇOCUK EV İ \ E KULÜBÜ • Akademik Zekâ Eğitimi. • • Duyguların Yönetimi. • • • Aıle Danışmanhğı. Bostancı: 0-6yaş, Tel.: 41716 36 Mecidiyeköy: 0-6 yaş, Tel.: 213 95 88 Fenerbahçe: 3-6yaş + etüd, Tel.: 414 62 92 Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 SİL1\TÜ ASLİYE HUKUK HÂKtMLİĞÎNDEN 1998 109 Davacı Mustaf, Kantay'ın vekilı tarafından davalı Fat- ma Kantay'ın ale,hine açılan boşanma davasının yapılan durusmasında: Da.acı \ekili tarafından verilen 5.3.1998 ta- nhli dava dılekçe; i ü e müvekkilinin davalı ile aralannda şıddetlı geçimsızlk bulundu|unu. bu nedenie boşanmala- nna karar verilnns in i müşterek çocuklannın velayetinin davacı anneye ven lm esıne karar \erilmesini talep'etmiş. ancak davalının dlekçede göstenlen adresine tebligat \a- pılamadığı. adres .raştırması da olumsuz kaldığından da\a dilekçesinin davaKa ilanen tebliöine karar veriFmış olmak- la, 21.9.1998 g ü n ı s a a t lO'da Sılnn Asliye Hukuk Mahke- mesfnde yapılack o lan duruşmada da\ah Fatma Kan- tay'ın hazır bulur-nasl > a j a ^ndisini bir vekil ile temsil ettirmesi. h a z ı r ^ ^ â ^ , ya da vekil ile temsil ettimıe- digi takdirde yarg'amanın yo'kluğunda sürdürüleceği ve de hükûm venleceğı ıU susu da\a dıîekçesı tebliği yerine kaim olmak üzere ilane( teblığ olunur. Basın: 42527
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog