Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

1 G EYLÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER fatemir: Kimseyle sflrunum yok • İrtanbul Haber Servisi - Bakırköy'Jeki bürosu önceki akşan kjmlığı belirsiz kişi veva kişilerce bombalanan ANAP tstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemır. kimseyle sorunu olmadığını belirterek "Hizmet \olunda bizi kimse yıldıramaz"' dedi. İstanbul Valisi Erol Çakırdadün Özdemir'in bombalanan biirounda ıneeleme > aptı. Topal'ın miras jptali davası • İstanbul Haber Servisi - Silahıi saldın sonucu öldürulen kumarhaneci Ömer Lütfii TopaPın imam nikâhlı e$i Birsu Hilal Altıniaş'ın. diğer mirasçılarJa imzaladığı protokolün ıptalı ıçin açtığı da\a İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndedün görülen duruşmayla başladı. Düşünceye özgürlük eylemi • fstanbul Haber Servisi - Sanatçı Şanar Yurdatapan. eski Halkev Ieri Genel Sekreteri Abdullah Aydın'ın ceza almasına neden olan konuşmasının suç içeren bölümlerinden hazırlanan "Düşünceye Özgürlük-25" adlı kitapçığı. istanbul Adliyesi çevresinde dağıttı. Yurdatapan. daha sonra kendisini savcılığa ihbaretti. Altan Aşar, Radyo Cifmhurıyefte • Haber Vlerkea - Gazeteci ve televizyon programcısı Altan Aşar. Türkiye ve dünya gündemindeki konulann tartışıldığı "Şesli Gazete" programında Ümit Zilelı ıle Radyo Cumhuriyet dinleyicilerine seslenecek. Sesli Gazete. hafta içi her sabah saat 08.00-10.00 arası yayımlanıyor. İtlaiye erine hazin tören • İstanbul Haber Servisi - Kadıköy'de. gittiği yangın yerinde merdiven açmaya çalıştığı sırada kalp krizi geçırerek ölen rttaiye eri..'. ilyas Yolcu (45) içın. görevfi bulundugu Kadıköy ltfaiyesi'nde dün tören düzenlendi. Törene. Yolcunun ailesi, yakınlan ve çok sayıda çalışma arkadaşı katıidı. Cinayet sanığı yakalandı • İstanbul Haber Servisi - Sc'fakö) 'de 3 ay önce agabeyi Sinan Şentürk ve yengesi Behice Şentürk'ü öldürdüğü gerekçesiyle aranan Beyhan Şentürk, Kanarya'da saklandıgı evde Istanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakatandı. Orman yangını • İstanbul Haber Servisi - Bevkoz'da fundalık alanda çıkan yangın. Beykoz ve Çubuklu itfaiye ekipleri ile Alemdağ Orman İşİetmesi helikopterlerinin çalışmalan sonucu ormanlık bölüme sıçramadan söndürüldü. Yanginın, kibritle oynayan çocuklarvüzünden çıkmış olabileceği bildinldi. Türban eylemi • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Ünıversıtesi (1Ü) Avcılar Kampusu'nda bir grup öğrenci. üniversiteye türbanlı fotoğraflanyla kayıt yaptıramadıklan gerekçesiyle dün izinsiz gösteri yaptı. Kaptal'da yıkım H İstanbul Haber Servisi - Kartal sahihnde Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait alan içinde bulunan 4 çay bahçesi ve bir lahmacun fınnı. istanbul Büyükşehır Belediyesi'ne baâlı zabıta ekiplerince dün yıkıldı. Şükrü Kontuk'a ait olan 4 çay bahçesi ve 1 adet fırmın yıkımı sırasında güvenhk güçleriyle çalısanlar arasında kısa süren bir gerginlik vaşandı. Suç duyurusu • İstanbul Haber Servisi - tnsan Haklan Derneği Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı tsmet Vurtse\er. salı akşamı evine jıderken sivil gıyimli uşılerin önünü keserek cendisıni kaçırmak stedikJerim öne sürdü. »avcılığa suç duyurusunda mlunan Yurtsever. "Beni .açırmak isteyenler polisti. çlerinden birisinı. lHD"nin .uruluş dilekçesini \ermek ;in gittığimde emniyette .örmüştüm" dedi. Sungurlu'nun döneminde hazırlanan genelge hukuka ve evrensel ilkelere aykın unsurlar taşıyor Yargıya faşizatı genelgeAVDIN ENGtV Adalet Bakanlığı Eğitim Da- iresi Başkanhğı, sav cı ve yargıç- lann yanı sıra adliye personeli. hapishane yönetici ve gardiyan- lannı kapsayan bir eğitim prog- ramı geneigesi yayımladı. Ge- nelgede eğitim konferanslannın konulan ve vurgulanacak nokta- larda ayrıntılı olarak belirlendi. Genelgeye göre "dt'vrim.özgür- lük,emekçi hakkı,emeğin sömii- • Adalet Bakanlığı yargıç, savcı. adliye çalışanlan, hapishane yöneticileri ve gardiyanlannı kapsayan bir eğitim programı geneigesi yayımladı. Genelge eğitim konferanslannda "devrim. kirli savaş. özgürlük. emekçi hakkı, emeğin sömürülmesi, işçi bayramı, parasız eğitim. herkese eşit iş ve kazanç, sansür" gibi sözcük ve terimlerin kullanılmamasını öngörüyor. rülmesL, işçi bay ranıu parasız eği- tinı. herkeseeşitiş ve kazanç. san- sür" terimlerinin "•zararü olaca- ğı ve olumsuz sonuçlar doğuraca- ğı düşüncesiyle" kullanılmama- sı öngörülüyor. Aynca "Tek işi böliicii ve yıkKi fikirler iiretmek olanlar fikir suçlusu savılamaz- lar" yargısının benimsetılmesı isteniyor. Genelgede. konferanslarda iş- lenecek fikirler sıralanırken "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve Türkliik ruhu esastır" ilkesinin göz önünde tutulması gereğinin de altı çiziliyor. Adalet Bakanlığı Eğitim Da- iresi'nin ülkedeki tüm cumhuri- İçişleri dans ayıbını örtüyor ANKARA (Cumhuri.vet Bürosu) - içişleri Bakanlı- ğı: Izmır'de Çocuk Esirge- me Kurumu'na iletilmek üzere yardım toplarken gö- zaltına alınan 4 çocuğun "isrismar edilip edilmedik- lerinin saptanması amacıy- la karakola götürüldükleri- ni" öne sürdü. İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıkla- mada: 4 Eylüf'de saat 19.00 sıralannda dans ederek yar- dım toplayan 11-15 yaşlan arasında 4 kız çocuğunun bir ihbar üzerine gözaltına alınmasıyla ilgili konunun Izmir Valıliğı 'nce i\ edı ola- rak incelendiği belırtildi. Ilk yapılan incelemede "Yardım Toplanıa Kanu- nu"na aykın olarak yardım toplayan çocukların her- hangi birşekilde ıstisman- nın söz konusu olup olma- dığının araştmldığı sa\u- nulan açıklamada. "Böyle olmadığının anlaşılması üzerine çocukların karako- la çağrılan velilerden biri- ne, ailelerine verilmek üze- re teslinı edildikleri belir- lendi" denıldi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Sanıklardan Ağaoğlu'oujî^fyabjen yargılanmasına .bugün devam edilecek * ; Türkler davası devam ediyor Türkler-1980'deöldürülmüşrü. İstanbul Haber Servisi - Silahlı saldın sonucu hayatını kaybeden DlSK'în kurucularından ve ılk genel başkanı Kemal Türkler"i öldürenlerden biri olduğu iddia edilen Ünal Osman .\ğaoğlu'nun gıyaben yargılanmasına bugün Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Kemal Türkler. 1926"da Denizli'de doğdu. istanbul Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini yanda bırakarak Bakırköy Emaye Fabrikası'nda çalışmaya başladı. 1951 'de İstanbul Demir ve Maden Eşya Işçileri Sendikasfna üye oldu. 1952'de sendikanın Bakırköy Şube Başkanlığfna seçildi \e 1954"te aynı >endikanın genel başkanhğına getirildi. DISK kurucusu Bugörevi sendikanın 1958"de Maden-İş adını almasından sonra da sürdürdü. 27 Mayıs 1960'tan sonra sendikal mücadelenin tabana yayılması yönünde etkin olarak çalıştı. 1961 "de demokratik hakların savunulması için işçi Sendikalan Birliği'ni topladı. Daha sonra 12 sendikacıvla birlikte Türkiye işçi Partisi'nin (TlP) kuruculan arasında yer alarak uzun süre genel yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Türk-t^'ten ayrılan bazı sendika başkanlanyla birlikte 13 Şubat 1%7'de Devrimci İşçi Sendikalan Konfederasyonu'nu (DlSK)kurduve genel başkanhğına seçilerek 1977*ye dek bu görevde kaldı. Türkler. Maden-Iş Sendikası Genel Başkanlığf nı yürüttüğü sırada. 22 Temmuz 1980'de evınin önünde uğradığı silahlı saldın sonucu yaşamını vitirdi. yet başsavcılıkları, bölge idare mahkemesi başkanlıkları ve devlet güvenlik mahkemeleri cumhuriyet başsavcılıklanna "gizli" ibaresiyle gönderdiği 11 Ağustos "1998 tarihli B030EDB0000002- 2204 sayılı genelge. Oltan Sungurlu'nun bakanlığının son günlerinde. 31 Temmuz 1998 günü bakan ona- yı alarak yürürlüğe girdi. Genelgenin giriş bölümünde "Tehdit oluşturan iç ve dış mih- raklarla mücadele etmek ve bu unsurlann uygula- dıklan psikolojik faaliyet- leri etkisiz hale getirmek amacıvla" yayımlandığı belirtilerek hizmet içi eği- tim amacıyla bir araya ge- lecek yargı ve infaz perso- neline eğitim konferansla- n verilmesi isteniyor. Kon- feransların içeriği. belli başlı konulan ve konfe- ranslarda benimsetilecek fikirler genelgenin tek say- falık ekinde ayrıntılı ola- rak sıralanıyor Müsteşar Yardımcısı İhsan Erbaş imzasıyla yayımlanan ge- nelgenin öngördüğü kon- ferans konulan ve işlene- cek fikirlerden "yardımcı temalar"alt baştıgı altında toplananlardan ilgi çekici olanlan şöyle: Konferans konulan "a - Türkiye'de halklar değil, halk vardır. O da Türk halkıdır. Komünist diktatöriükler dünyada bf- rer birer çökmüş, komü- nizm iflas etmiştir. İşçi, çift- çL, memur hep birlikte bö- lücülfrin, yıkıcilann oyu- nuna gclmesin. Işığımız Atarürk ilke ve inkılaplan- dır. d - Bir başkastnın hak ve hürriyetlerini hiçe sayan- lar. tek işi bölücü ve yıkıcı fikirler üretmek olanlar fi- kir suçlusu sayılamazlar. f- Birlik. beraberlik, kar- deşlik ve Türklük ruhu esasbr. g - CSnümüzde komü- nist ülkeler dahi çok iyi ol- dugunu bildikleri için de- mokratik rejimlere yönel- mişlerdir. Fakatliderieri çı- karlannı düşündüklerin- den halklanna ve yandaş- lanna belli etmemektedir- ler." Hasan Denizkurdu: Siyasilere nakil yok A\kARA(Cunıhııriyet Bürosu)- Adalet Bakanı Hasan Deni/kur- du'nıın Ankanı \k'rkı'/ Kapalı Cc/aevi'nde hufunan siyasi tutuklu- ların farklı ce/aev lerine nakledilmevcccği konusunda güvence verdi- •îi hildirildi. İnsan Haklan IK'rneği(ÎHD)Genel Sekreteri NazmiGür. yardımcısı l.üttü Iknıirkapı ile Ankara Şuhe Başkanı \ıMuTemür- türkan'dan olıışan hir hc>u>t dün. Adalet Bakanı Dcni/kurdu'na ıu- /aket /iyaretinde hulundu. Zi\ aretin ardından oa/elecilerin soruları- nı yanırlavan Na/ıni Gür. Ankara Merke/ Kapalı Ce/acvi'ndcki di- renişe ilişkin ıılunılu gelişmeler vaşandığını kaydedcrek ce/aev i vöne- tinıi ile tııtuklular aravında divalog başladıgını \<i\ ledi. Gür. "Gerujn- liğin sona eı-dirilmesi konusunda umut var. l nımorunı ki hu ^ergin- lik. Türkive'nin diğer ce/aev lerine siravet etmeden «Itınılu bir şekil- de sona erer. Sa> ın Bakan*ın \e hakanlık vetkililerinin hu konuda MV- Aııkkanlı \eesnekyaklaşımlarına teşekkiir ederi/" dedi. Gür. <;cr<>inliğiıi 102 nıafya tutuklıısunun anlından shasilerin de nakledileceği endişesinden kav naklandığını anımsatarak "(ierek Sa- vın Bakan. <>erekse hakanlık yöneticileri şu anda sivasi suçlıılara >i*- nelikböv lebir ııv«ulanıanınoimadı<iınısöv lediler" divekonuştu.Gür. Dcni/kurdıı'mın atTa ilişkin yaklaşımının sorulması ü/erine. Adalet Bakam'nın atTın ııitelijiine parlamentonun karar verehileceği. karar çıkması durunıunda teknik işlenıleri \ erine getirmek için çalışma baş- latacağını sövlediğini aktardı. İlll) heveti. Adalet Bakanlığı*nın de- mokratik kitle örgütlerinin ce/aev lerine girişini vasaklayan geneljje- sinin iptalini istedi. Ancak Denizkurdu. devletin görevini derneklere devredenıeveeeğini belirterek bu istemin yerine getirilemeveceğini MİUctli. [)eni/kurdu'nun düşünce özgürlüğii konusunda geçmiş dîı- nenılerdeki hakanlar gibi soyut açıklamalar \apmaktan kaçınma\ı teıvih erfiği bildirildi. Sakıncalı terimler Adalet Bakanlığı genei- gesi konferans konulannın yanı sıra konferanslarda ~düe getirilmesinjn zarariı olacağı ve olumsuz sonuç- lardoğuracağı düşüncesiy- le" bazı terim \ e sözcükle- rin kullanılmasından kaçı- nılmasını da öğütlüyor. Bu bölümün ilgi çekici mad- deleri ise şunlar: "c - Türkiye"de başka halklar olduğu ve bu haik- laruı kendi dil ve külrürle- rini yaşatması gerektiği gi- bi fıkirier. d - Türk aydınlan, insan haklan sav unuculan solcu- dur gibi düşünceler. e- Devrim, kirli savaş,öz- gürlük, halklarm kardeşli- ği, halklann özgürlüğü, et- nik yapı, federe devlet, emekçi hakkı, emeğin sö- mürülmesi. işçi bayramı. parasız eğitim, herkese eşit iş ve kazanç, sansür gibi ibarejer. f - İşçi sınıfu memur ke- simi, çiftçi sınıfi, sağcı-sol- cu, işçi ve memur kuruluş- lan şekiindeki suııfsai ayn- mı işaret eden deyimler." POLTIİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA 'Naylon Fatura../ Eski Şışlı Beledıye Başkanı Gülay Aslıtürk'ün eşi Orhan Aslıtürk, gazetecilere "Benimyurtdışına çık- ma yasağım var" deyince bir gazeteci "Niçin" diye soruyor. Aslıtürk önce gülümsüyor, ardından da ya- nrt veriyor: "Vergj borcum olduğu için." Gazeteci: "Vergi borcunuz ne kadar?" Yanıt: "150 milyarlira..." Yalçın Bayer, Hürriyet'teki köşesinde Oıtıan As- Irtürk'ün 316 hayali firma kurduğunu açıkladı... Bir maliyeci de Bayer'e şöyle demiş: "Aslıtürk'ün en büyük naylon faturacısı olduğu id- dialan araştırılıyor..." Devlete 150 milyar vergi borcu olan, 316 hayali ihracat firması kurduğu öne sürülen Orhan Bey na- sıl oluyor da elini kolunu sallaya sallaya yurtdışına gi- dip geliyor? Aslıtürk'ün Bayrampaşa ve Merter vergi daireleri- ne borcu olmasına karşın 'devlet' niçin yakasına ya- pışmıyor? Orhan Aslıtürk demek ki işini çok iyi biliyor... Türkiye vurgun ve soygun cenneti... 1980 sonrası Turgut Özal Türkiye'de "Kırşişeyi, dön köşeyi" diyerek 'hayaliihracatzenginleri' yarat- tı; Hazine ve orman alanlarını yakınlanna dağıtarak 'talan ve soyguna' prim verdi... Üç-beş kişi birleşıp Ege ve Akdeniz kıyılanndaki tarlalan ucuz değerle kapatarak belediye başkanla-, nyla birlikte 'imar sorunu'nu çözümleyip yeşil alan-, lan da imara açmadılar mı? Dinciler ve dinsizler çıkar düzeninde birleşmişler-, di. Hırsızlann adı artık 'işadamı' olmuştu... , Ortıan Aslıtürk Türkiye'nin ilk naylon faturacısı mı?, Hayali şirket kurup naylon fatura kesenlerin sayı-, sı o kadar çok ki, hangi birini yazalım!.. , Bu ülkedebaşbakanlann yeğenleri 'yiyen'olduğu, sürece, Orhan Aslıtürk'lerin sayısı hiçbir zaman azal-, mayacaktır ve artacaktır!.. , Vurgun ve soygun sürecektir!.. ••• J Isterseniz on yıl önceye dönelim, bazı olaylara bir göz atalım; mafya, ticaret, siyaset, tarikat ilişkilerin^ anımsatalım... • Korkırt Özal, Turgut Özal'ın kardeşi; Eymen Top-r baş ise ANAP İstanbul II Başkanf ydı. Korkut Bey ile^ Eymen Bey, Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu'y'a birlikte Bereket Vakfı'nı kurmuşlardı. Al Baraka, Su- udi finans kurumuydu; Özal'ın Hak Yatınm Şirke- ti'yle birlikte hareket ediyordu... Sonra ne oldu? b Araplara mülk satışı gündeme geldi... , İstanbul ve Izmir'i Araplar çok sevmiş, belediye başkanlannın odalanna karargâh kurmuşlardı... O tarihte Atilla Yurtçu ANAP izmir ll Başkanı'ydı. ll başkanhğı seçimini kaybetmesine karşın Turgut Özal'ın buyruğuyla tepeden inme koltuğa oturmuş- tu... Dinsel amaçlı vakıflar, Araplarla sıkı ilişkiler, haya- li ihracattan vurulan milyarlar, camiler, medFeseler, Kuran kursu öğrencilerine verilen burslar, Suudl fi- nans kurumlannın şeriat kamplanna akıttığı petrol dolarlan iç içeydi... 1988 yılında ülkücü mafyanın adı duyulmaya baş- ladı: Abdullah Çatlı, Mehmet Şerter, Oral Çelik'in yurtdışında kimlerle ilişki içinde olduklan, Türkiye'de- ki bağlantılan yazılmaya başlandı... Burada ilginç bir nokta var, o da şu: Bu tarihte MİT'çi Mehmet Eymür kızağa çekildi... Eymür'ün görevi neydi? MİT Kaçakçılık Daire Başkanı... Yine bazı anımsatmalarda yarar görüyorum: MİT Müsteşar yardımcılanndan Tümgeneral Mus- tafa Arda emekli olduktan sonra kimin yanına gir- mişti? Unlü kaçakçı Kemal Horzum'un şirketlerinden birisine!... • • • Orhan Aslıtürk'ün devlete 150 milyar lira vergi borcu var... Olsun, neyazar!.. Orhan Bey'le ilgili gazetelerde ilginç haberler ya- yımlandı, İstanbul Adliyesi'nde hileli satış ve çek da- valanndan yargılandığı ortaya çıktı... Yalçın Bayer soruyor: "Aslıtürklermizengin, Çillerler mi?" Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış!.. Bana kalırsa yanşıyorlar!.. Gülay Aslıtürk DYP'den ANAP'a geçmişti, şimdi yurtdışında kaçak!.. Orhan Bey Türkiye'ye döndü, gözaltına alındı, mahkemece serbest bırakıldı... Gaziantep'te baklava çalan çocuklar hapiste; Cu- martesi Anneleri'ne Galatasaray'da toplanmak ya- sak; işçilerin, öğrencilerin gösteri yapması neredey- se 'terörsuçu' sayılacak... Çete-mete, tarikat-marikat... Hayali-mayali, soygun-moygun... Orhan Bey, 150 milyar vergi borcunu ödeyip Fran- sa'ya dönecek... Bu mevsim Nice harikadır!.. hckaya(a posta.cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 K/AYDINENGİN aengin " posta. cumhuriyet. com. tr C A G D A Ş Y A Y I N L A R Ben ekonomi biliminde nere- deyse kara cahilim ya... Gene de haddimi bilmeden arada bir ekonomi üstünedöktürüyorum ya... Hani geçenlerde "KrizDer- ken Keriz Olmak" diye bir Tır- rra/cbilekaraladıydımya... Rus- ya'da patlak veren ekonomik krizi bahane edip. Türkiye'de kriz mriz yokken, bizi keriz ye- rine koyup, bizim bankaların öteden beri (Rusya'da bile işler güllük gülistanlık göründüğü günlerden beri) istediği kimi vergi kıyaklannı aradan çıkarı- verdilerdiye hükümetin ekono- mi kurmaylannı aklımca tırmık- ladıydım ya... Fırça yedim. "Ona, buna, bankaya, bor- saya sataşacağım diye Türki- ye 'de kriz mriz yok demek, se- nin ne haddine" dediler. "Eyvah enselendim. Kim bi- lir ne halt ettim" diye korktum. Gene de yığitliğe krem sürme- dim ve "İyi, peki de nerede bu kriz, nerden belli kriz olduğu" diye sordum. Kriz Varmış... Peki Nerede ? Kih, kih!.. Üste çıkmayı denediler, ama durumları benden beter. "Ga- zetelere, senin Cumhuriyet gi- bi müzmin muhaliflere değil a- ma, büyük medyaya baksana" dediler. Baktım. Vaybe! Haftalardır krizden söz edi- yorJar. Çok cafcaflı başlıklarla üstelik: "Küresel Kriz" diyorlar. "Kriz, Dünya Ekonomisini Sar- sıyor" diyorlar "Hükümet Krizi Atlatmak İçin Önlem Paketi Ha- zırladı" haberlerini manşete çe- kiyorlar Önlemleri övüyor. "Vef- medi daha, daha"\ar\ da araya sıkıştınyorlar. Vaybe! Bu nasıl kriz böyle? 1929 Dünya Ekonomik Kri- zi'ninöncesine, sırasınaveson- rasına ilişkin kitaplar okuduy- dum, filmler izledim, romanlar devirdiydim: "... Dok işçilerikasketlenni çı- kanp yere çarptılar... Kadınlar patates kabuklarından çorba kaynatmak içın çöpleri karıştı- rıyoriardı. Güney eyaletlerinde banka hırsızlannın soyacak banka bulamamaktan yakın- maları üstüne kara mizah ör- nekleri kulaktan kulağa fısılda- nıyordu. Kimse gülmüyordu. WallStreet'tebirgecede 11 bin firma iflas etti. 200 bin banka üç ayda 21 bine indi. Sekiz gün içinde 20 binden çok firma el değiştirdi. Lüks Lincoln araba- sından inen beyaz eldivenlı, kürkyakalı banker sigara yakar gibi sakin, cebinden tabanca- sını çıkarıp şakağına dayadı ve ateş etti. O gün Wall Street'te altıncı intihardı. New York'ta if- las işlemlerine bakmak için ye- di yeni mahkeme oluşturuldu. Kaliforniya üzüm bağlannda günde tek bir tas çorba karşılı- ğı çalışmak için, kır/ardan ko- pup gelen işsiz çiftçiler birbir- lerini btçakltyoriardı. Yıl 1929, mevsim sonbahardı..." Ben kriz denince, ekonomik çöküş deyince bunu biliyorum, bunu anlıyorum. Sonra dönüp "Küresel kriz var" çığlıkları atanlara bakıyo- rum ve şaşakalıyorum. O çığlık- larkulaklanmızı tırmalarken, ör- neğin uluslararası finans ser- mayesinin neredeyse resmi sözcüsü olan "Business^ Week" dergisinde "...etkisi hâlâ sür- mekte olan krizin ABD ekono- misini kapsamaması... "diye bir cümle okunuveriyor. Bu cümle- nın anlamını çözmeye çabalar- ken, aynı derginin bir başka pa- ragrafında "...ABDbütçesı faz- la veriyor ve hızlı verimlilik artı- şı enflasyonun yükselmesi teh- likesine karşı birgüvence oluş- turuyor..." deniyor. Anlaşıldı. Küresel bir kriz var, ama ABD'yi etkilemiyor. Her- halde bu, başka bir "küre"r\'\n krizi... Peki acaba Türkiye'nin yer al- dığı "küre"de bir küresel kriz var mı? Kimilerine göre var. Ben ga- zetelerden başımı kaldınp so- kaklara baktım. Valla kriz mıriz yok. Boğaz'da "off-shore" tek- neler yanşıyor; kara para tutan ne kadar değerli işadamı ve mafya babası varsa "off-sho- re" bankalarda şakır şukur pa- ra yıkamaktalar. Dün ne kadar işsiz varsa, bugün de hemen hemen o kadar işsiz dolanıyor sokaklarda. Bizim manav Sab- ri her zamanki rutin zamlarını yaparak patates, soğan, patlı- can, bibersatmakta... Peki bu kriz nerede kuzum? Dahası bu nasıl kriz kuzum? Dünyadaki para babalannın da, Türkiye'deki para babaJan- nın da istedikleri, vergilerin in- dirilmesi, faizlerin düşürulme- sinden ibaret. Bu gidişle ben krize girece- ğim gaJiba... ÇAĞININ TANIĞI ÜÇ YAZAR 2. BASI KUBİLAY OLAYI VE TARİKAT KAMPLARI 4. BASI 55CO00TL SANCIU rfLLAR KÜJITIUIIJ SOKAKLAR 4. BASI KUZU POSTUNDA KÜRT 2. BASI 8OC 0O0 TL ZAMBAK SANA DA BULAJTI KAN 2. BASI 900 ooc -„ DİN BARONUNUN KAZLARI 2. BASI 9OC0OOTL Â$IK KADINLAR SOKAĞI 2 BASI BOO OCC TL ŞERİAT PAZARI 800 000 TL SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL 10O0 000 "L Çağ Pazariama A.Ş Türkocağı Caööesı No;39/41 (34334) Cağaloğlu-istanbul Tel: (0212) 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog