Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmthaz Sahibi: Berin Nadi Genel\.a\ın >onetmem Orhan Erınç • Ocnel \a\in K.oorüınatoru HıkmetÇe- tınka>a # V. a?ıı^len Muduru Ibrahım \ıidız # SorumJu Vfudıır Fıkret llkıı • Haber Merkc/ı Muduru Hjkan Kara • Uon>el N. onetmen Fıkret Eser Ktıhbarat Cengı/ Vıldınm # Ekonomı Mehmet Saraç 0 Ktılıur Handan Şenkoken 9 Spor \bdulkjdır \ ueeiman • MjkaklerSamj Karaoren • Duzdtnıe Abduilah \ azıcı 0 Fotograf Erdoğan Köseoğlu • Bıljı-Bolge Edıbe Bugra • N urt Hjberlen Mehmet Faraç \ a\ın kurulu flhan Selçuk iBı^kan) Orhan Enıu^ Okta> Kurtboke Hıknıet Çetınka\a. Şukran Soner, Lrgun Balcı. Ibrahım \ildiz, Orhan Bursalı Mustafa BaJbaı Hakan Kara \nLıra TemMİcısı Mustafa Balba\ \taturk BuhanNo 125 kat 4 Bakanhklar AnkaraTel 419^020 (^ hat l Fak, 4195027 • Izmır Temsilciüi Serdar Kızık, H Zıva Blv 1352 S 2 3Tel 4411220 Faks 4419117 • Adana Teımıleısı Çetın Y ığenoğlu, inonuCd 119 S No 1 Kat 1 Te! 363 \2 11 Faks 363 12 l> Muesse^e Muduru Lstün Akmen 9 Koordınator \hmet Korulsan • \lute«*e Bulent \ener#tdan: Hust-un Gurer • I,lemıe Önder Çelık • Bılgı Ukm Naıl tnal 9 Bıltnsavar Sıstem Vlurmet CıU-r#Sjtı, Fanlet Kuza MEDV. k Başkanl Erduran Işıtman € C • V. onetım k.ı Oenel Mudur Gu • koordınator P Oenel Mudur >. ardıır SodaÇoban Tel «14 01 M'9^80 -.H 84 60-61 Faks M3! )avtmlatan *e Basan } enı Gun Haber Aıansı Bosın\e^a\ ^ılık \ s TurkocagıCad 3$ 41 Cagaloglu Mi v» Uı PK 246 lstânbul Tel ı u : i : >1 ^ r u halı 0212ı- 10E\LLLI998 Inısak < 03 Guneş 6 32 Oğle 1308 Ikındı 1641 Akşam 1931 Yatsı 20 54 vvvvvv cumhurı\et corr Dolmabahçe'de Çelik konseri • İstanbul Haber Servisi - Nışantaşı Guzelleştırme ve Koruma Derneğı tarafından ışıtme engellıleryaranna oncekı gece Dolmabahçe'dekı Kuçukçıftlık Lunaparkı'nda duzenlenen konserde Çelık ızle>ıcılen coşturdu îstanbul sosvetesının tanınmış sımalannın katıldığı gecede Turk pop muzıgının sevılen seslennden Çelık sahne)e çıktı Çocuklann sevgılılen Batman, Superman. Jane \e Sınderalla gıbı çızgı roman kahramanlannın gıysılenyle konuklan karşılayan anımatorler de danslanyla geceye ayn bır renk kattılar 'TÜPk Bilimleri Kongresi' • ANKARA (4NKA) - Vıvana Unıversıtesı'nde "Uluslararası Turk Bılımlen Kongresı" yapılacak Osmanlı Oncesı ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komıtesf nce duzenlenecek sempozyum. çok sa>ıda Turk ve >abancı bılım adarrunın katıJımıyla 21-25 E\lultanhlen arasında gerçekleşetek Kuruculan arasında Omer Lutfu Balkan gıbı Turk araştırmacılanrun da bulundugu CIEPO. 3 yılda bırdun>anın çeşıtlı merkezlennde kongreler yapıyor Yanıkta yeni tedavi yöntemi • BURSA(AA)-Yanık vakalarında saglam derıden bıyopsıv le alınan kuçuk bır parçanın laboratuvar ortamında bujurulmesı ve yanık bolgeve uygulanmasını ongoren "Den Kulturu-Keratınosıt Teknıgı" adlı yenı tedavı yontemı, Turkıye'de ılk kez Uludag Unıversıtesf nde (LU)denenı>or UU Tıp Fakultesı Plastık Rekonstruktıf Ana Bıiım Dalı Başkanı Prof Dr Mesut Ozcan. ozelîıkle genış yanıklarda uvgulanan bu yontemde sağlam dennın kerotınoksıt denılen ust hucresınden kuçuk bır parça alındıgını belırttı Nesilleri tükenmeyecek Nesıllen fukenme tehlıkesıyle karşı karşıya kalan cevlanlara yonelık çaltşmalar olumlu sonuç vermeve başladı Turkıve'nın tek ceylan uretme ıstasvonunun bulundugu Şanlıurfa'nın Cev lanpınar ılçesınde ce>Ianlann sa>ısı 1400'u buldu Bu vıl 400 ce>lanın dunvaya geldığı ıstasyonda, ceylanlann çıftı 150mıl\on lıradan satılmava başlandı Karadeniz'de ölçüm • ANKARA(AA)- Karadenız de "Radvoaktıvıte Olçum ve Değerlendırme Araştırması" vapılacak Araştırmavı >apacak Ukrayna bandırah "Prof \odyanistskiv adlı gemı bugun Ukra>na"nın Sıvastopol kıjısından hareket edecek TAEK Çekmece Nukleer Araştırma Merkezı tarafından > urutulen Bolgesel Teknık \ardım Projesı Koordınatoru GuJ Goİctepe araştırmanın Romanva, Bulganstan, Ukrayna ve Turkıye karasulannda teaspıt edılen 18 ıstasyonda gerçekleştınlecegını belırttı DHKD, 'Yeditepe'de az bilinen bitki örtüsünün korunmasmı istedi Istaıı]nıTıııı doğaşi öKiyor • 'Vralannda Terkos \ e Kasatura arasındakı ormanlık \e kı\ı şendı, Ağıldere ve Ağaçlı kumullan, Buvoık ve Kuçukçekmece gollennın de bulundugu soz konubiı alanlarda. dun>ada sadece istanbul'da bulunan ve tıbbı açıdan değen olan bıtkı turlennın vetıştıği kaydedıldı CEM ULLTAŞ Jstanbul ı! Mnırlan ıçın- de olağanustu ozellıkle- nyle on plana çıkan 10 doğal alanın acılen ko- rumaya alınması ısten- dı Aralannda Terkos v e Kasatura arasındakı or- manlık ve kıyı >erıdı <\ğıldere ve Ağaçlı ku- mullan. Buyuk ve Ku- çukçekmece gollennın de bulundugu soz konu- su alanlarda dunyada sa- dece lstanbul'da bulunan ve tıbbı açıdan değen olan bıtkı turlennın vetıstığı kaydedıl- dı Dogal Hayatı Koruma Derneğı (DHKD). Istanbul'un dogal mırasırun ko- ruma statusune alınması ıçın "İstan- bui'un Doğai \lanlan" adlı bır proje başlattı DHKD projeçerçevesınde Fa- una ve Flora Internatıona! (FFI) ve fs- tanbul LnıversıteM Eczacılık Fakultesı ıle ışbırlığı yapıyor DHKD Istanbullular taratından bı- lınmeyen ve korunması gereklı onemlı dogal alanlann tanıtımı ıçın oncekı gun bırgezıduzenledı Proje>e>aptığı ara>- tırmalarladestek veren İstanbul Unıver- pa'nın odun komuru ure- tımının en onemlı ornek- lennden bın olarak yaşa- mını surduruyor Odun komurculuğu Çatalca'nın 30 koyunde geleneksel yontemlerle surdurulu- yor Terkos Gölu'ne para- lel Karadenız sahılındekı kumullarda verdığımız molada ıse 56 6 kılomet- re karelık alanı kaplayan kumul alanlann yuzde 79'unun başta lınyıt ocak- lan, kaçak kum çıkanmı ve yazlık konut yapımı nedenıyle tahnp edıldı- ğını oğrenıyoruz Botanık açıdan ulusla- rarası oneme sahıp çok nadır bıtkı turlennden Sal- kım çıçeğı ve Sıgırkuyru- ğu da bu alanlarda yetışı- >or Gezı>e, Istanbul'un ar- keolojık değerlennı "bi- ze tanıtmak için" katılan DHKD"nın Ingılız danış- manlanndan Dany Byfi- eld, Istranca Su Hattı'nın gunumuzde var olan en Prof. Neriman Özhatav, İstanbuTun ku/evinde Karadenlz sahıllcrınde vok edılen kumullann korunması için uzunRomasuhattıkalın- DHKD ile biriikte verel voneticilerin bilgilendirileceği bir toplanO vapılacağını sovledi. ÇataJca"nm Karamandcre nsı olduğunu belırttı Byfi- Kö)û'ndeisediğerorman kövlerindeolduğugibiodun kotnüru üretimiyakiaşık300yıkürdevamediyor. eld. Vıze'den tstanbul'a • , . , , ij II j t ı 250 kılometre bovunca dırdıgını. burakamınHollanda velngıl- .„ , .- , ı n j r ı u uzanan ve 40 su kemen ıçeren Istranca tere nın toplam florasmdan fiula oldu- h m m n M ^ k K o n s U ^ n t a r a f ı n d a n ğunu anlattı sıtesı Eczacılık Fakultesı Ogretım Uye- sı Prof Neriman Ozhatay İstanbul sı- nırları ıçınde doğal olarak yetı^en 270 bıtkı turunun. "Türki\e'ninTehlikeAl- tındaki Nadir >e Endemik Bitkileri Lis- tesCnde vcr aldığını so>ledı Prot Ozhatay, buna ek olarak Turkı- ye'nın de taraf olduğu Avrupa"nm Ya- ban Hayatı ve \as.ama Ortamlannı Ko- ruma Sozlesmesı (Bern Sozleşmesı) Ek 1 "de bulunan tehlıke altındakı turlerden 17'sının de yıne lstanbul'da doğal ola- rak yetı^tıgını soyledı Prof Ozhatay, Istanbul'un 5 bın 110 kılometre karelık alan ıçınde 2 bın adet bıtkı turu bann- Endemik bitkiler Gezının ılk durağı olan ve Istanbul'un onemlı su kaynaklanndan Terkos Go- lu'nde 700 adet bıtkı turu bulunuyor Bunlann 22 sı ıse endemik. yanı sade- ce dunyadd Terkos ve çevresınde bulu- nuyor Yuzyıllar boyunca 20 yıllık bır don- gu ıçınde baltalık olarak ışletılen Terkos ve Kasatura arasındakı genış meşe or- manları. bugun aynı zamanda Avru- 324-337 yıllan arasında > apılmaya baş- landıgını kaydettı Istanbul'a 65 kılo- metre uzaklıkta bulunmasına karşın bı- lınmeyenbırbaşkatanhıdegerde Anas- tasıus Surlan Dıger adi) la uzun duvar olarak anılan Anastasıus Surlan, Bızans çagında tstanbul'u uzaktan koruyan sa- vunma duvan olarak ınsa edılmış Ln- lu Çın Seddı ıle aynı donemde olan bu duvanncıvarkoylulercetaşlannınsurek- lı olarak sokulerek tahrıp edılmesı ne- denıvle korunması ve tanıtımı ıçın on- lem alınması ıstendı Bina satışına gerekçe: Ağaçlandırma • Orman-Iş Sendıkası Şube Başkanı Bırol Gök. Bodrum Işletme Şeflığı'nın 593 metrekare arsasının ve şeflık bınasının ıhaleyle satışa çıkanlmasını eleştınrken belırlı çevrelere peşkeş çekılmek ıstendığını söyledı OZCAN OZGUR MUĞLA - Mugla Or- man Bolge Mudurlu- gu'nun Bodrum Yanmada sı'runagaçlandınlması ıçın Bodrum Isjetme Şeflığı'nın 593 metrekare arsasını ve şeflık bınasını ıhalev le sa- tışa çıkarması tartışma ko- nusu oldu Orman Bolge Müduru Cavit Tığ satısı, "Buradan sağlanan ka>- nak ile Bodrum Yanma- dası'nı ağaçlandınacağız" dı>esavundu Satış ıle be- lırlı çevrelere pe!)keş çe- kılmek ıstendığını belırten Orman-lş Sendıkası Şube Başkanı BirolGokde "Da- ha önce de Marmaris-Pa- mucak satıldı. Sıra Bod- rum'a geldi. Bu gidişle teş- kilatı hizmet vermek için dağa çıkaracaklar" dedı Mugld Orman Bolge Mudurluğu Bodrum Yan- madası'nda toplam 200 bın donum arazıv ı ağaçlandır- mak ıçın Bodrum Orman Işletme Şeflığı'nın Barlar SokagVndakı bınası ıle 593 metrekarelık arsasını 6 trıl- >on muammen bedel ıle ıhaleye çıkardı Bolge Muduru Ca\ ıt Tıg. 25 Evlul'de saat 14 00'te Muğld Orman Bolge Mu- durlugu'nde yapılacak ıha- le ıle ılgılı şunlan so> ledı Zil, şal, güly metal, gitar ve coşku MetalmuziğindeviIronMaiden.YaptKrediSa- talmuziğinruhunameuııbiçundegeçtL VapıKre-Metal muziğin devi Iron Maiden, Yapı Kredi Sa- nat Festrvali '98 kapsamında pazartesı ve salı ak- şamlan Harbive \çıkhava Tivatrosu'nda iki kon- ser verdL \okalde Blaze Bav iev. gjtarlarda Janick Gers ve Dave Murray, basta Steve Harris ve da- vulda Nıcko McBrain'den oluşan gnıp izlevicile- ncoşturdu. İzlevidyaşortalama$ının20'Ierdesev- remği konserlerin ikincisinde, bir gnıp izievici gü- \enlikgorev likrini atiatıpsahneve çıkarak bir su- re gruba eşlik etti. Konserier. Açıkhava Tivatro- su'nun girişinden ışıklann sondüğu ana dek, bi- lindık fe$ti\al gecelennden farkfa bir havada. me- tal muziğin ruhunauvgun biçundegeçtL Yapı Kre- di Sanat Festhali kapsamında Compania l.irica La Zarzuela, dun akşam Harbive Açıkhava lival- rosu'nda "2^arzuela'nın \ntolojisi" adlı gösterivi sahnetedi. Topluluğun kurucusuJost Tamavo'nun koreografisini vaptığı ve en güzel zarzuela ornek- lerinin bir arada sunulduğu "Zar/uela \ntoloji- si" 1966'dan bu vana sahnelenivor. lopluluk bu akşam da saat 2İ.0O"de Harbive Açdthava Tivat- rosu'nda İspanvol muzığı ve dansııun sente/jnden oluşan "Zarzuela Antolojisfni sahnelevecek. (Fotoğraflar İL\\S S\G\Î\\K) "Devlet kurumlan v< rimli çalışmakzorundadı Devletin elinde buluna variıklan da en verimli ş» kilde insanımı/ın hizmet ne sunmakzorundayız. Ü1 ke topraklanmız orman lanmızın vetersizve v enm siz oluşu nedenivle eroz vonla taşınarak vok olurkeı ağaçlandırma faalivetleri ne daha fazia kaynak ay nl malıdır. Bodrum işletmt şefliğimizin arsası turi/rr sektörune satılarak ulkt ekonomısıne daha la/la kat kıda bulunulabılecektir. El- de edilecek geürle yanma danın 200 bin donümlüh alanı hızla ağaçlandınla cakür." Satışa karşı çıioJıyor Satışa karşı çıkan Or man- tş Sendıkası Vfuğk Şube Başkanı Bırol Gok ıse, orman teşkılatınm, or manlan ozelleştıremeyın ce dınlenme tesıslennı, eğı tım tesıslerını ve hızmeı bınalannı satmaya başla dıgını belırttı Gok, "Şim- di de yanm asırdır hizmet veren Bodrum İşletmeŞef- Hği'nisatıvorlar. Burası şûn- di mi verimsizleşti ve saüşı gündeme geldi? Yakında Vlarmaris işletmesini dt satarlar" dedı Satışı. dev let malının bellı çevrelere peşkeş çekılmesı olarak ni- telejen Gok şoyle konuş tu "Orman teşküatı bu gi- dişle hizmet için dağ başın- da binalar mı yapacak di- ve merak edivoruz, Halk- tan kopukve onlardan uzak bir teşkilatın verimli olaca- ğına inanmıvoru/. \ğaç- landırma için satış vapıla- cağı inandıncı değil. Mıilk sanlmadan da ağaçlandır- ma vapılabilir. Bize gore. bu \erlere taJip çıktı ve sa- tışa sundular. Y ıllar once açılan Pamucak eğitim kampıvdı. Ama ruriznı te- sisi gibi kullanıldı. Hiç eği- tim vapılmadı ve sonra da zarar edivor denildi. Eğer vapılırsa eğitimin zararı olur mu? Herkes burava turistik tesis gozuvle baktı ve sonunda satıldı. Şimdi de hizmet binalanna av nı gozle bakıvorlar." Muğia Orman Bolge Mudurluğu sınırlan ıçın- de kalan Marmans Pamu cak Ormanıçı Eğıtım ve Dınlenme Tesıslen. 2 yıl once buvnk tartışmalar so- nucu ıhaleyle 1 5 tnlyon lırava Toprak Holdıng e satılmıştı Orman Genel Mudurluğu arazısı ıçınde bulunan TLRBAN' Mar- mans Tatıl Koyu de ozel- leştırme kapsamında tas- fıye edılerek ıkı yıldır boş tutulu>or RASGELE / RAİFERTEM Yargı Yılının Açılışı Sorunları Dile Getirdi Yenı yargı yılı açıldı Yargı da yargılanarak Yargıçlar, avukatlar Sorunları dıle ge- tırdıler Sorumlulann yuzlerıne karşı Sorumlular 1 Sustular sustular Yalnız- ca Adalet Bakanı Hasan Denızkurdu "Sayın Uygun 'un 40 yıllık meslek tec- rubesıne dayanarak soyledıklenne katı- lıyorum" dedı 10gunluksure ıstedı Aslında bu yanrt da uzucu Sayın Ba- kan bu sorunları bılmıyor m u ' Acı, acı Ya dıger bakanlara, sıyası par- tı başkanlarına ne demelı'? Sustular, grt- tıler Yargıtay Başkanı Mehmet Uygun ko- nuştu Sordu yanıtladı "Tam bağımsız, yargıçlan tam guven- celı bıryargımız var mıdır? Hayıryoktun Yargı organlanmıza ışlevlerını etkın ve etkısız yerıne getırebılme olanaklan ta- nınmış mıdır? Hayır tanınmamıştır'" Sonra ne olur"? Yine Sayın Mehmet Uygun'dan dınleyelım "Hak dağıtma gorevlısı hâkım hak arayan durumuna duşurulmuştur Vıc- danı ıle cuzdanı arasına sıkışan hâkımın kararının sağlıklı olacağını duşunmek, ınsan aklına ters duşer" Yine soralım Ne olur'' "Adalet çatısı çokerse herkes altında kalır" Çozumu "iktıdarda ıken hukuka sıya- setı sokmak yerıne, hukuku sıyasete egemen kılmah erdemınıgostermektır" Bu erdemı gosterebılırler mı sıyası ık- tıdarlar? Turkıye Barolar Bırlığı Başkanı Eralp Ozgen ı dınleyelım " elde edılen bazı bılgıler, mafyanın hemen hemen devle- tin tum kurumlanna sızdığını gostermek- tedır" Mafya adalet ıster mı? Gerısını sız duşunun istanbul Barosu Başkanı Yücel Say- man "Kuvvetleraynlığı ılkesının ortadan kalktığı * goruşunde Izmır Barosu Baş- kanı Çetın Turan da "Yargının dort bır yandan kıskaca alınmaya çalışıldığını" soylemekte 14 ılın baro başkanlanyla bır- lıkte Yargıtay Başkanı'nın, baro başkanla- rının goruşlerı bu Duşunulen çozum yolları Hâkımler ve Savcılar Yuksek Kurulu'nda adalet ba- kanı vemusteşarbulunmamalı Yargının yuku azaltılmalı Adlı zabıta kurulmalı Istınaf mahkemelerı kurulmalı Avukat- lık vesayetten çıkanlmalı Ucretlerduzel- tılmelı Infaz yasası değıştınlmelı Ceza- evlerı adam edılmelı Bır tabeladan ıbaret hukuk fakultelerı açılmamalı Yargıyı yargıçların, avukatların tartış- maya açması çok onemlı Sıvıl kuruluş- lar, kamuoyu olayın ustune grtmelı Sıyası ıktıdarlara sıyası kadrolara go- revlen hatırlatılmalı, zorlanmalı Yargı devletin uç ana gorevınden bı- rıdır Devletin uç ana gorevı Ulkesınde yaşayan ınsanların doyunma-barınma savunma, adaletı sağlamadır Doyunma-barınma gorevını Oncesı- yasallaştırarak ozel teşebbuse devır et- tıler Ozelleştırdıler Sıra yargıya mı geldi'' Yargıyı da once sıyasallaştırarak, son- ra ozelleştırecekler mı? Sıyasallaştırma başladı Yargı yılının açılış konuşmalann- da, yaşayanlarca dıle getırıldı Hukuk haklının hakkını alması ıçın ge- tırılen kurallardır Uygulamadır Haksızın hukuk yoluyla haksızlığını bır kılıfa sok- ması değıl Sıyası partılerden açıklama, beklıyo- ruz Sıyası ıktıdariann uygulamalarını ız- lıyoruz Goreceğız, goreceksınız Rasgele e-posta : tan (n prizma. net. tr Avcılardan çağrı 'Avlamrken kâtliaııı yapnıaym' KİLİS(Cumhurivet)- Av hav-vanlan- nın nesıllennın korunması amacıyla av- cılar. bellı zamanlarda av lanmamaya çag- nldı KılısAvcılarve AncılarDemegı Baş- kanı Ökkeş Aslantaş, "Kınalı keklik. su çulluğu, ördek. kaz ve tass şan gibi av hav- vanlarının nesillerinin korunması biraz da biz avcüara bağlı. Biz de bunu düşü- nerekbelli tarihkrde avlanmavacağız" de- dı Tum dunyada oldugu gıbı Kılıs bölge- sınde yaşayan av hayvanlannın da sayı- lannın gıderek azaldığına dıkkat çeken <\slantaş ozelîıkle kınalı keklik. tavşan ıle su goletlen çevresınde >aşayan kaz, ordek ve su çulluğu turunden av hayvan- lannm nesıllennı korunıak ıçın dernek olarak bazı kararlar aldıklannı açıkladı Merkez Av Komısyonu karan ıle 15 ^ğustos'ta açılan av mevsımmde 1 grup av hayvanlannın 24 Şubat tanhıne kadar avlanabılecegını anımsatan Aslantaş 2 grup av hayvanlannın 17 Ekım-27 Ara- lık 3 grup av hayvanlarının 17 Ekım- 24 Şubat 1999 tanhlennde av lanabılece- ğıne dıkkat çektı Aslantaş, avcılara, "Av vapayım derken katliam yapmavın" dı- yerek uyanda da bulundu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog