Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10EVLÜL1998PERŞEI 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Ölüm Tarikaö 17.15 Kanal 6 Macera O ı (Bay Cove) - Bay Cove adındaki bir tarikat, v > kasaba sakinlerini tarikata girmeye zorlamak- tadır. Linda. bu tarikatta olanlan çözerek kasaba- lılara anlatmaya çalışan fakat bunda başanL olama- yan bir kadındır. Yönetmen: Carl Schenkel. Oyun- cular: Tim Matherson, Pamela Sue Martin. Şeytanın... 18.25 TRT 1 Macera /Ç^\ Yönetmenliğini Nejat Okçugil'in üstlendiği, yy başrollerinde Kartal Tibet ve Meral Zeren'in yer aldığı filmde; kasabadan gelip Istanbul'a yerleşen veçevresinde sevilip saygı duyulan birgencin karan- hk işlere bulaşmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Üdzfer 20.40 ctv Macera /77\ (A Change of Place) - Paris'in büyûleyici at- <y mosferinde geçen filmde; birinin alkol proble- mine çöziim bulmak için yer değiştirmeye karar ve- ren ıkizlerin yaşadıklan anlatılıyor. Başrollerinde Andrea Roth ve Rick Springfield yer alıyor. 21.00/CINE5/Ateş... Ayrıntı yanda Suç Zamanj 21.00 Prima Macera O ) (Crime Time) - 'Suç Zamanı' oldukça başan- VV lı bir televizyon programıdır. Mesleginde başa- nyı yakalayamamış bir aktör olan Bobby'e katili oynaması için programda bir rol teklif edilir. Baş- langıçta bu rolden hiç hoşlanmayan Bobby gittikçe katile alışmaya başJar. Yön: George Sluizer. Oyn: Pete Postlethwaite, Stephen Baldwin, Sadie Frost. Tören 21.05 Kanal 6 Macera ©(The Parade) - Kansas'ta yaşayan bir ailenin hayatinı konu alan film, aslında Amerika'nın kurruluşunu simgeleyen 4 Temmuz günüyle ilgili olarak bu ailedeki değişiklikleri ve özgürlük anla- yışınj anlatıyor. Yönetmen: PeterH. Hunt. Oyun- cular: Michael Learned, Frederick Forrest, Rosan- na Arquette (1984 ABD, 100 dk). Çapraz Ateş 21.15 Show TV Macera ©(Aka: Thick & Thin) - Patty ile Charlie iş or- taklandır. Meksika'da yaşamakta ve büyük pa- falarkazanmaktadırlar. Birgûn Amerikan ordusunun en iyi askerlerinden biri olan Hawke ve onun takı- mınm, Patty tarafından Meksika'ya çağnlmasıyla olaylar gelişir. Yönetmen: PhillippeMora. Oyuncu- lar: Oliver Grunier, Robert Townsed. kara Büyükr... 21.35 Kanal E Gerilim (Black Magic Mansion) - Sihirbaz Chandu, birpanayırdahergecegösterileryapmaktadır. Bir gece anıden şakaklan zonklamaya başlar ve el- lerinin üzerinde bazı esrarengiz işaretler belirir. Bu durum. Chandu'nun kızı ve asistanını endişelendi- rir. Ama asıl dehşet, işaretler ortaya çıktığında Chandu'nun eşi Lenore'nin aniden ölmesiyle baş- fayacaktır. Yönetmen: i. P. Simons. Oyuncular: Frank Finlay, Marcia Layton. 21.40 / Kanal D / Maverick Aynnt yanda Yalan Vaatier 22.10 TRT 1 Duygusal . (Lying Eyes) - Okulun en güzel kızı olan Amy, küçük bir trafık kazası sonucunda Derek'ie ta- nışır. On sekiz yaşmdaki Amy, otuz üç yaşındaki ba- şanlı bir avukat olan Derek'le büyük bir aşk yaşa- maya başlar. Ancak bir süre sonra Amy, sevgilisi- nin evli oldufunu öğrenir ve o günden sonra ölüm tehditleri almaya başlar. Yönetmen: Marina Sargen- ti. Oyuncular: Cassidy Rae, Vincent Irizarry. Çılgın Gün 22.30 TRT 2 Macera , (A Run for Your Money) - Galler'in küçük bir kasabasında maden işçisi olarak çalışan iki ar- kadaş. o yıl en çok kömür çıkarma ödülü olarak Londra seyahati kazanırlar. Yönetmen: Charles Frend. Oyuncular: Donald Houston, Meredith Ed- vvards. Moira Lister (1949 Ingıltere, 83 dk). Gurur ve thtiras 22.45 HBB Macera • (The Pride and the Passion) - Napoiyon'un îs- panya'yı işgalinden sonra bir grup gerilla, Fran- sız askerlerine karşı atağa kalkar. Bu arada her ta- rafta yağmanın başlamasıyla olaylar gelişir. Yönet- men: StanJey Kramer. Oyuncular: Cary Grant, Frank Sinatra. Sophia Loren (1957 ABD, 132 dk). Siyah Kobra 3 00.45 Show TV Macera I (Biack Cobra 3) - Greg, Interpol'ün Filipin bü- rosunda görev yapmaktadır. Hükümete aitçok fazla sayıda silahın azmlık bir grup tarafından ka- çınlması ve hükümete şantaj yapılmaya başlan- ması üzerine Greg'e bu silahlan bulma ve olayı ka- patma görev i veriJir. Bunun üzerine Greg, babası- nın eski arkadaşı poiis Malone'un da yardımıyla işe koyulur. Yönetmen: DanEdwards. Oyuncular: Fred \Villiamson, Forry Smith. Kınk Kalpler 01.15 Interstar Macera , (Lover Girls) - Annesinin onu terk etmesinin ardından Jake, kardeşi Darlene'nin evine taşı- nır. Fakat bir süre sonra Darlene onu kovar ve Jane ortalıkta kalır.Yönetmen: Lisa Addario. Oyuncular: Kristy S\vanson, Loretta Devine, Tara Subkoff. O Yabancı Izleyin Orta Oeğmez RADYO CUIVIHURİYET'TE BUGÜN nem Ertekin) 17.30 Em- re Kongar'la Yarım Sa- at 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) 06.00 Türkülerle Mer- 18.35Aydınlanma (llhan haba (Handan Söğüt) Seiçuk) 19^0 İyiAkşam- 4)8.00 SesliGazete(Umrt lar (Nazlıcan Yardım) J\\e\\ - Mustafa Balbay 21.00AlaturkaSevdalar > Altan Aşar) 10.00 Ka- (Aylin Şengün) 22.00 .'dının Aynasından (Tür- Esintiler (Gülbin Erdu- !kel Minibaş) 12.05 Iz Bı- ran) 00.15 Noktüm (Er- ;fakanlar(SinanKarahan) han Tıraşın) (Tekrar) •.14.05 Radyoklinik (Asu- 02.00 Gecenin Yolcusu man Aydın) 15.05 Kitap (Mustafa Dereli). jKurdu (Üstün Akmen- f)erya Ayyıldız) 16.05 Tel: 0 212 513 80 06 ;-Sallanan Sandalye (Se- Faks: 0 212 513 77 19 '-*Saaf 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber1 , her saat başı da haber bülteniyayına girecektir. • 12.05: Iz Bırakanlar Sinan Karahan'ın ha- zırladığı programda. ölümünün 14. yıldönümün- •de Türk sinemasının 'Çirkin Kralı' Yılmaz Güney inceleniyor. M17.30 Emre Kongar'la Yanm Saat Program- da devlet-çete ilişkisi büyüteç altına alınıyor. • 18.35 Aydınlanma: llhan Selçuk, ÜmitZile- K'nin sorulanyla gündemdeki olaylardan yola çıkarak 'Aydınlanma' olgusunu tartışıyor. En iyi fîlm dahil dört dalda Oscar kazanan yapım, İngiliz sinemasının yeniden canJanmasını sağladı Zafere koşan atletlerin öyküsüTV Servisi - Hıristiyan geleneklerine göre yetişmiş, zengin aile çocuğu Eric Lid- de)l ile Yahudi kökenli atlet Harold Abrahams, 1924 Pa- ris Olimpiyatlan'nda 100 metre yanşına Ingiltere adı- na katılabilmek için amansız bir çalışmaya girerler. So- nunda ikisi de takıma alınır. Ikisi de altın madalya için koşacaktır. Ancak yanş gü- nüne az bir zaman kala, 100 metrenin pazargünü koşuia- cağı ögrenilir. Liddell, inanç- lanndan dolayı pazar günü yapılacak yanşmaya girme- yeceğini açıklar... Bu akşam şifreli kanalda ekrana gelecek olan "Ateş Arabaları", bol ödüllü bir film. Hugh Hudson'ın 1981 'de çevirdiği "Ateş Arabalan", aynı yıl VVar- ren Beatty'nin "Kıallar"ı, Spielbergın "Kutsal Ha- zine Avcıları" ve Fransız yönetmen Louis Malle'in ABD'de çevirdiği "Atlan- tic City" gibi güçlü rakjp- lerine karşın tam dört dalda Oscar aldı. En iyi film seçi- len "Ateş Arabalan", se- naristi Colin VV'elland'a, mü- ziğini hazırlayan V'angelis'e ve kostüm tasanmını ger- çekleştiren Milera Canone- ro 'ya da birer Oscar getirdi. Film aynca İngiliz Film Aka- demisi'nden de üç ödül al- dı. "Ateş Arabalan", aka- demi tarafından yılın en iyi filmi seçilirken en iyi yardım- cı erkek oyuncu dalında Ian Holm, en iyi kostüm tasan- mı dalında ise Milera Cano- nero ödüle değer görüldü- ler. "Ateş Arabaiarı" ay- nca çeşitli dallarda da Oscar adaylan arasında yer aldı. Oscar'laraçısından filmin bir özelliği de, "Ateş Ara- baları"nın, 1986 yılında Carol Reed'in "Oli- ver"ının aldıgı Oscar'dan sonra Oscar alan ilk fngüiz filmi olmasıydı. Bütün bu ödüller ve filmin gişe rekor- lan kıran başansı, biryandan İngiliz sinemasının yeniden canlanmasını. giderek dün- ya platformunda sesini yeni- den duyurmasını sağladı. "Ateş Arabalan", ingi- liz yapımcı David Putt- nam'ın Hollywood serüve- ninin de ilk ateşleyicilerin- den oldu. Dar bütçeli film- ler yaparak büyük paralar kazanma becerisini daha sonra "Misyon" gibi fllm- lerle de sürdüren Puttnam, çok geçmeden Hollyvvo- od'daki bü>Tjk bir film şir- ketinin başına getirildi. An- cak Puttnam'ın anlayışı, Hollyvvood mantığıyla bağ- daşmayınca bu işbirligi uzun sürmedi. Jngiliz yönetmen Hugh Hudson, Vangelis'in enfes müziği eşliğinde. zaman za- man dinsel inançlanyla ül- kesı arasında karar kılama- yan zengin biraileden gelen atlet Liddell ile Yahudi kar- şıtlığına karşı savaşımla at- letizmdeki zaferlerini bir- CINE5 21.00 Ateş Arabalan - Chariots of Fire / Yönetmen: Hugh Hudson / Senaryo: Colin VVelland / Görüntü: David VVatkin / Müzik: Vangelis / Oyuncular: Ben Cross, Ian Charleson, Nigel Havers, Nicholas Farrell, John Gielgud, ündsay Anderson, Nigel Davenpont, Ian Holm /1981 ingiltere yapımı, 121 dakika. leştiren Yahudi kökenJi spor- cu Abrahams'ın öyküsünü oldukça şiirsel bir dille an- latıyor. "Ateş Arabalan"nda Sam'i oynayan Ian Holm'un başansına ve aynca Kolej Müdürü'nde John Gielgud gibi bir ustanın oynadığına da dikkati çekmekte yarar var. Filmin bir başka ilginç yanı da, ünlü ingiliz yönet- men Lindsay Anderson'ın da bir rol üstlenmesi. Yönetmen. dinsel inançlanyla iilkesi arasında karar kılamayan atlet Liddell ile Yahudi karşıtlığına karşı savaşımla atletizmdeki zaferlerini birleştiren Yahudi kökenli sporcu Abrahams'ın öyküsünü oldukça şiirsel bir dille anlatıyor. Westernlerin dönüş döneminde çekilenjılm, ünlü bir TVdizisinden uyariama Donner'dan neşelibirçalişmü CUMHUR CANBAZOĞLU Batı 'da benzerine az rastlanacak de- recede uyanık Bret Maverick (Gibson). kötü Angel (Molina), hırslı Commodo- ro (Coburn) ve çekici Annabelle (Fos- ter) filmdeki kahramanlanmız. Mave- rick, sürü içkiye, kurnazlıga kavgaya tercih ederek Batı 'run çetin kumar âle- minde ayakta kalmayı başarmış "eli hızlı" bir oyuncu. Serüvenden serüvene koşarken başı tabii ki belaya giriyor ve 25 bin dolar bul- ması gerekiyor. Ne yapıpne edip Lauren Bell (film için tamirden geçmiş çok gü- zel bir gemi) adlı gemideki ödüllü po- ker tumuvasına kapağı atıyor... Westem]erin dönuş döneminde çeki- len ve yalnız ABD'de sinema gişesin- den 100 milyon dolar kazanan "Mave- rick" bir "yeniden yapım". Kanal D 21.40 Maverick - Maverick / Yönetmen: Richard Donner/ Senaryo: Wil- liam Goldman / Görüntü: Vil- mos Zsigmond / Oyuncular: Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner, Graham Greene, Alf- red Molina, James Coburn / 1994 ABD yapımı, 129 dakika. James Garner'ın "Maverick"i oy- nadığı (yenı filmde Garner, şerif Zane Cooper'ı canlandınyor) 50'li yıllann ünlü televizyon dizisinden beyazperde- ye aktanlan filmin \vesternin tadını Ba- tı 'nın ünlü \adilerinden >eşil çuhalı ma- salara çekecek fazla özellifi yok, zaten yönetmenin böyle bir endişesi de yok. VVestem görüntüsünü arka plana alan bol esprili bir komedi "Maverick". "Superman" ve "Cehennem Si- lahı" serileriyle ünlenmiş yönetmen Donner başlangıçta sistemi iyi oturtu- yor ve favori oyuncusu Gibson çapkın. serseri, sempatik çizgisiyle, hareket- leriyle öyküyü sürüklüyor. Ancak ar- dından tekrarlargeliyor, oyunculann sı- kıldığı, performansın düştügü anlaşı- lıyor. Gibson da vvestemlerin adamı olmadığından, masada işi götürse de fıl- me bir türlü oruramıyor. Meg Ryan'ın yerine bu role seçi- len, ancak "çok ciddi" kalacafın- dan endişe edilen Foster'in de bizce en sıradan rolü bu. "Maverick" neşeli, canlı, gırgır bir çalışma. Ama konu western olun- ca James Gamer'ın film için söyledik- leri işi özetliyor: "Maverick'te wes- terni katlettik." TRT 2 20.20 veda TV Senisi - Sunuculu- ğunu Saadet Baykal'ın üst- lendiği "Zamanın Peşinde" son bölümüyle ekrana geli- yor. Yazar Cabide Birgül ve Prodüksiyon Amiri Meh- met Akdil'in konuk olarak katıldıgı programda aynca geçmiş bölümlerden frag- manlar da yer alıyor. TRT1 21.00 'DilekPınan' TV Servisi - "Dilek Pı- nan"nın bu akşamki bölü- münün konukları Zekai Tunca ve Nilgün Abuş- ka. Ebru Kantarcıoğ- lu'nun sunduğuprogramın yapım ve yönetimini Sa- mim Şenyüz üstleniyor. MEDYA NOTU EMRE KONGAR Mîna Ungan: İşte İnsa Mîna Urgan'ın, yaşamından kesitler aktan "BirDinozorun Anılan"adlı kitabını hâlâ okuı dıysanız derhal okumanızı öneririm. "Hâlâ okumadıysanız" diyorum, çünkü ber e/imdeki oldukça eski bir kopya ve 15'inci bası Şimdi herhalde 30'uncu basıma doğru yol mıştır bu müstesna kitap. "Medya Notu" köşesini pek sevmediğimi t kaç kez siz okurlarımla paylaşmıştım. Çünkü bu köşe, genellikle yazılı ve etektronik me yadaki yanlışlar üzerine kurulu bir yapıya sahip Bu nedenle de insanların gözüme çarpan ya < kulağıma çalınan yanlışları üzerinde duruyorur Böylece pek çok medya mensubunu, aralarn da desteklenmesi ve yüreklendihlmesi gerektiç ne inandığım gençler de bulunan pek çok insi nı üzmek ve kızdırmak ve bu nedenle de üzer me saldırtmak gibi, bu yaştan sonra hiç de ist< mediğim bir sonuç veriyor bu sütun. Bu gençlerin bir bölümü, bazen nezaket ve teı biye, hatta kimi zaman mantık sınırlarını bile aşa tepkiler veriyor. O zaman daha da çok üzülüyorum. Nezaket, terbiye ve mantık kurallannı zor layan tepkilerden, kendim için değil, bu tep kileri gösterenler adına hüzün duyuyorum. Ama onların, mutlaka olgunlaşacaklarına v< daha iyiye doğru gelişeceklerine olan inancımı 6i yitirmiyorum. Her ne ise, gelelim, yaptığı pek çok baskı ile başlı başına bir "medya olayı" haline gelen Mî- na Urgan'ın anılanna. Mîna Urgan'ın anıları, Türkiye'nin en çalkan- tılı dönemlerinde, sanat, edebiyat ve siyaset dünyasının en ünlü kişileri ile tanışma ve onlar- la yaşamı paylaşma fırsatı bulmuş bir "insanın " izlenimlerini, son derece açık sözlü ve hatta "sivri dilli" bir üslupla okura aktaran bir kitap. Mîna Urgan, herkesten ve her şeyden önce kendine, kendi eylem ve düşüncelerine "e/eşti- relyaklaşan" bir kişiliğe sahip. Okur, kitabın hemen hemen bütün sayfaların- da, Urgan'ın kendisine yönelik bu eleştirelliğinin, yüksek dozda bir zekâ ve ince bir mizahla bütün- leştiğini gözlemliyor. Tabii kendisiyle bu denli açık ve acımasız he- saplaşan bir yazann, yaşadıklarını aktarırken ne denli ilginç portreler çizdiğini, toplumsal ve kişi- sel olayları ne denli renkli ve derin bir gözlem gü- cü ile aktardığını belirtmeye gerek yok. Kitap boyunca, Mîna Urgan'ın tüm çevresi ile, bu arada pek çok yerleşik değer ile nasıl hesaplaştı- ğını, son derece akıcı bir üslupla izliyor okuyucu. Mîna Urgan'ın, pek çok ideolojiyle nasıl ters düş- tüğünü, onları kimi zaman açıkça, kimi zaman da satır aralarında ince bir zekâ ürünü olan taşlama- larla nasıl eleştirdiğini zevkle görmek için kitabı okumajısınız. Bu kitabı okuduğunuzda, yaşamındaki esas öğe "sevgi" olan bir insanı tanıyacaksınız. Yazann "insanhğını", tüm ideolojilerin üstünde tuttuğunu ve ne denli "insansever" bir kişiliğe sa- hip olduğunu görecek, "Işteinsan" diyeceksiniz. Hiç tanışmadığım Mîna Urgan'ın önce "kendine yönelik eleştirel yakiaşımı", sonra irianılmaz "açtk ' •• söztiJ1üğü"vason olarak da okuru sarıp sarmala- yan "insan sevgisi" beni gerçekten çok etkiledi. Her yapıt ve her anı kitabı gibi Urgan'ın anıları da sübjektif ve objektif eleştirilere açık. Tabii, tüm yerleşik değerleri ve güncel değer yozlaşmasını aynı anda sorgulayan bu kitaba, özellikle "milliyetçi - mukaddesatçı - muhafaza- kâr çevrelerden " ya da "eski ideolojilerinden dön- düklerini iftihaha açıklayan bazı kişilerden" ve "ikinci cumhuriyetçilerden" büyük tepkilerin gel- mesi de kaçınılmazdı. Ama, yazann gözlemlerini ve yargılannı, en azın- dan onunkilerle aynı derecede sübjektiflik taşıyan kendi deneyimlerimiz ve değerlerimiz ile, üstelik rakının bir zamanlar bazı çevrelerde yaygın ola- rak su katılmadan içildiği ya da Arap harfli esl'i yazının okuma-yazmayı zorlaştıran niteliği gibi bazı objektifve tarihsel gerçekleri bile göz ardı ede- rek eleştirmek, kendi adı olan Mîna kelimesinin Fars- çadan gelmesi ve onun anlamını bilmesi ile Divan edebiyatındaki Arapça ve Farsça sözcükleri ya- dırgayışı arasında çelişki görmek, Fransızların meyyeleri yıkamadığını ve bu yüzden tifo olduğu- nu söyleyen bir insana "Fransız kültürünü yücel- tiyor" demek ve bütün bunları "objektif eleştiri- lermiş gibigöstermek", bir anı kitabına yapılacak en büyük haksızlıktır diye düşünüyorum. Tv PROGRAMLARI 05.55 Açılış 06.30 Bu Toprağm Sesi 07.00 Sabah Haberleri 08.30 Kalem. Murekkep ve ötesi09.00ÇocukSaatı10.00Haberler10.10 Dizi: Samanyolu 11.00 Haberler 11.05 Küçük Kacfın- lar 12.00 Haberter 12.10 Ufuklann Ötesınde 13.00 Ha- ber 1313.30Tatil Ekranı 14.00 Çocuk Haber 14.05 Ta- til Ekranı 15.00 Haberler 15.05 Güneşi Araladık (Can- lı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Müzık Pınan 16.30 Gülşen Abi 17.00 Inanç Dünyası 17.30 Bızim Mahalle 18.00 Haberler 18.25 Yerli Film: Şeytanın Kurbanla- n 19.45 Spof 20.00 Haberler 21.00 Dilek Pınan 22.10 Yabancı Film: Yalan Vaaöer 23.35 Belgesel: Snoia 00.05 Günün Getirdikleri 00.40 Gece Başlarken 02.40 Yabancı Film 04.10 K/ipler (0 312 428 22 30). 06.20 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Prog- ramlan 08.00 GAP TV'ye Geçiş 18.58 GAP TVden Geçiş 19.00Akşam Bülteni 19.30 Fut- \xA Federasyonunun 75. Yıl Dönümü Balosu (Naklen) 20.20Zamanın Peşinde21.05 Büyük Savaş 22.00 Ge- ce Bülteni ve Ingilizce Haberler 22.30 Yabancı Film: I 07.00 Show Başlıyor 08.00 Dallas 09.15 Yerti Film: 6û- I telim Eğteneüm 1130 Klip98 13.30 Çıko 14.00 Sılvan 14.30 Çizgi Film: Hayalet Avcılan 15.00 Çızgi Film: Şeker Kız Candy 15.30 Yanşma: Büyük Kuçük Demeden 16.15 Yerfi Film: Gül- ce Bultenı ve Ingılı; Çılgın Gün 24.00Siavaşın Sırlan (0 212 259 72 75). 08.00 Telegün 09.30 Maceralar Sirki 10.00E n G ü z e l T a t i l Günlerimiz 10.30 Yerli Film: Serseri 12.00 Yabancı Film: Baraj 13.30 Dizi: Çiçeklerin Esintisi 14.20 At Yanşlan (Naklen) 17.45 Müzik Pınan 18.00 Dunya Gençlik Teakvvando Şam- piyonaşı 19.30 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası 22.00 Ülkeden Ülkeye 22.50 Yabancı Film: Baraj. 06.58 Açılış 07.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı 10.00 Beraber ve Solo Türkü- ler 10.30 Bir Solist TSM 11.00 Devlet Korola- n THM11.40 Bir Solist TSM 12.10 Konser THM 13.00 TSM-THM Klipleri 15.00 Beraberve Solo Şarkılar 15.30 İki So/ist THM 16.00 Devlet Klasik Türk Müziği Koro- lan 16.45 Bir Solist THM 17.10 Fasıl 17.40 Yurttan Sesler 18.05 Bir Solist TSM 18.30 Sazdan Söze 19.20 TSM-THM Klipleri 21.20 Konser TSM 22.10 Bir Dilden Bir Tel 23.15 Bir Solist TSM 23.40 Bir Solist THM. 05.35Açılış 05.40 Öğrendikçe 06.30 Bu Top- rağın Sesı 07.00 Sabah Haberien (Canlı)08.30 Kalem, Murekkep ve Ötesi 09.00 Çocuk Sa- ati 10.00 Haberler 10.10DİZİ: Samanyolu 11.00 Haber- ler 11.05 Güneşi Araladık OTekrar) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Tatil Ekranı 14.00 Çocuk Haber 14.05 Tatil Ekranı (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sizin İçin (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Gençlik Günlüğü 17.05 Izmir'den (Can- lı) 18.00 Haberler 18.30 Inanç Dünyası 18.55 Dizi: Bi- zim Mahalle 19.25 Mektup Koşesı 19.40 Ingilizce ve Almanca Haberter 19.45 SporHaberien 19.55 Hava Du- rumu 20.00 Haberler 21.00 Dilek Pınan (Canlı) 22.15 Parantez 23.20 Anadolu'dan Görünüm 00.05 Günün Getirdikleri 00.40 Gece Başlarken 02.40 Telegün. düren Rekabet 18.15Dizi: Cesurve Gü- ze( 19.00 Dizi: Yalan Rüzgân 20.00 Show Haber21.00 SporSayfası 21.15 Yaöan- cı Film: Çapraz Ateş 2ai 5 Dız Gızlı Gö- rev 00.15 Haber Hattı 00.45 Yabancı FHm:Siyari Kobra 3 02.30 Klıp 98 04.00 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Yabancı Film: Aydaki Kan 08.30 Belgesel: Çölün Dıli 09.00 Çızgı Film: Küçük Prenses 09.30 Çizgi Film: Sinderella 10.00 Çızgi Film: Prens Valiant 09.30 Belgesel: Ünlü Yö- netmenler 10.25 Yabancı Film: Tripo- li Sahilleri 12.00 Dızı: Palmıye Konağı 12.45 Çizgi Film 13.00 Haberler 13.15 Dızı: Acıl Servıs 14.00 Çizgi Film: Küçük Prenses 14.30 Çızgı Film: Prens Valiant 15.00 Yabancı Film: Casablanka 16.45 Çizgi Film 17,00 Ara Haberler 17.15 Ya- bancı Film: Ölüm Tarikat 19.00 Ana Haber 19.40 Arka Pencere 19.50 Spo- ra Bakış 20.00 Portreler ve Profesyo- neller 20.15 Dizi: Acil Servis 21.05 Ya- bancı Rlm: Tören 22.45 Haber 6 23.05 Yabancı Film: Şöhretin Sonu 00.55 Haber 6 01.15 Dizi: Palmiye Konağı (0 212 2843150). 04.45 Kültur - Eğrtim 07.25 Yabancı Film: Yolda Şa- mata 09.00 Yabancı Film: Günahlar 11.05 Yabancı Film: Damda- ki Süvari 13.25 Yabancı Film: Harika Ço- cuk 15.20 Yabancı Film: DokuzAy 17.05 Yabancı Film: Bir Oh Desem!.. 19.10 Yabancı Film: Fotoğraftaki Periler21.00 Yabancı Film: Ateş Arabalan 23.05 Ya- bancı Film: Büyük Hesaplaşma 01.50 Yabancı Film: Jenteal, Rocco'yu Sevi- yor03.10 Yabancı Film: Balık Ağı 04.25 Yabancı Film: Hawaili Kızlar JSS. 07.00 Güne Başlarken = î- 09.00 Haber 09.20 Li- ~ festyle 09.30 HaberÖze- ti 09.35 Ekonomi, Gündemdekiler, Bel- gesel: Sımurg 12.00 Günün Içinden 14.00 Haber 14.20 Ufestyle 14.30 Haber Öze- ti 14.35 Dunyada Bugun, Yurtta Bugün, Ekonomı 17.00 Haber 17.20 Lifestyle 17.30 Haber Ozetı. Dunyada Bugün 18.10 Gece Gündüz Festival 18.35 Gün- demdekiler 19.00 Haberler 19.15 Eko- nomi 19.30 Sporda Bugün 19.40 Olips MotorSports 20.00 Haberler 20.45 Spor Gündemi 20.50 Ekonomi 21.05 Belge- sel: Büyük Keşifler22.00 Haberler 22.05 Spor23.05Gündemdekiter(Tekrar)23JX Gece Gündüz Festival 23.40 Lifestyle 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 07.00 Uyanma Zamanı 08.30 T o p N e v v s 08.45 Bir Numara Seç 10.30 Mega 11.00 For Women 1130 35 MM 11.45 Jess 13.30 Mü- ge 14.30 Top News 15.30 Splash 17.30 Mega Beş ia00 Bir Numara Seç 19.30 Top News 19.45 Haberler 20.00VV deone 20.30 Top Ten 21.00 Haberler 21.15 Geveze Show 22.30Ten Fashıon Cafe 23 30 Mega 24.00 Non Stop Vide- os 01.00 Play List 03.00 Ka- rışık Müzık 04^0 Video Mix (0 212 288 75 75). 08.05 Gündem 09.00 Haber Bülte- nı 09.20 Eko Start K A N A l t 10.10 Para Raporu 10JO Krtaphk 10.35 Borsanın Şirketlen 11.10 Para Raponj 11.35 Pıyasalar 12.10 Para Raporu 12.30 Kıtaplık 1Z35 Son Düzlük 13.00 Haber Bül- teni 13.40 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.30 Kıtaplık 14J5SektörSohbetlen 15.10 Para Raporu 15.40 Pıyasalar 16.10 Para Raporu 16.30 Kı- taplık 16.40 Eko Finısh 17.10 Kahve Molası 17.35 Dünya üsteleri 18.40 Hedef Üniver- sıte 19.35 Doğa Tutkunları 20.00 Haber Bultenı 21.35 Ya- bancı Film: Kara Bûyüler Ko- nağı 23.35 Pusula 01.00 Ha- ber Bülteni (0 212 282 51 00). 07.00 Müzık Aerobik 09.00 Gizli Hayatlar 09.50 İMKB 10.00 Çizgi Film 11.00 Yabancı Film: Küçük Rita 13.00 Haberler 13.15 Bel- gesel: Çılgın Denemeler 14.10 Ikı Kişıfik Dünya 14.40 Yaşa- mak İçin 15.10 Sihirli Orman 15.30 Tehlike Koyu 16.00 İMKB 16.10 Gizli Hayatlar 17.00 Sınır Kaşabası 17.30 Belgesel 18.30 Ozel Bir Polis 19.30 Ana Haber 20.00 Spor 20.25 Uykudan Önce 20.40 Yabancı Film: Ikizler 22.40 Stüdyo C 00.40 Müzik (0 212 282 36 00). _ . x 06.30 Platin 07.00 Kahvai- Sk ¥ 1 / tı Haberleri 09.05 Heidi • • • w 09.35 Çizgi Film: Kara Ka- nat 10.05 Çizgi Film: Alaaddin 10.35Ay- şe Özgün falk Show (Tekrar) 11.55 Dizi: Canım Yavrum 13.00 Gün Ortası 13.30 Çizgi Film: Heidi (Tekrar) 14.00 Çizgi Film: Kara Kanat (Tekrar) 14.30 Çızgı Film: Ala- addin (Tekrar) 15.00 Dısney Club (Tek- rar) 16.30 Yanşma: Gelin - Kaynana 17.40 Yasemınname 18.50 Dizi: Çiçek Taksi (Tekrar) 20.00 atv Ana Haber 20.40 Pa- ra Hattı 20.45 Spor Haberleri 20.50 Ha- va Durumu 21.00 Yanşma: Seç Bakalım 23.30 Magazın Foreyer 24.00 Gece Ha- berierı 00.05 Magazin Forever (Devam) 01.15 Haberci 02.00 Platin 02.30 Uzak- lar 03.10 Ayşe Özgün Talk Show (Tek- rar) 04.00 Dillerdeki Şarkılar 05.30 Gece- nin Içinden (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugune 09.00 Manu- ela 10.00 Sinan Özen Show 11.00 Sevginin Bıttiği Yerde 11.30 Hu- zura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanı- meli 13.30 Müzıkalite 15.00 Dizi: Kader 16.00 Komşular 17.00 Haberler 17.30 Deli Balta 18.30 Dizi: Eltiler 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.00 Hüzün Çiçegi 21.00 Tef- sir 22.00 Haberler 22.20 Mehmetçık 24.00 Gece Bülteni 00.30 Dızı: Manuela 02.00 Sinan Özen Show 03.00 Müzika- tite 04.00 Belgesel 04.30 Dizi 05.00 Di- zi: Komşular (Tekrar) (0 212 652 25 60). 06.00 Sevilen Klıpler 06.30 Platin 07.00 Gün Işı- ğı 09.00 Çizgi Film: Jetgiller 09.30 Çızgı Film: Casper 10.00 Çızgi Film: Sevımli Kahramanlar 11.00 Yerii Film: Kader 13.00 Haber 13.20 Yerli Film: Sığınt 15.10 Çızgı Film: Kuçük Golcü 15.50 Çızgi Film: Taş Devri 16.20 Çizgi Film: Scooby Doo 17.00 Dizi: Bi- zim Ev 17.30 Dizi: Pırıltılı Hayatlar 18.30 Dizi: Acı Gün- lerim 19.30 Ana Haber Bülteni 20.25 Günün Yorumu 20.30 Spor Gündemi 20.40 Aileler Yanşıyor 21.40 Ya- bancı Film: Maverick 00.10 Kulvar 01.00 Haber Sa- ati 01.10 Spor Turu 01.20 Belgesel 02.30 Platin 03.00 Türk Halk Müziği 03.30 Sigaranın Zararlan 04.00 Ka- panış (0212215 51 11). 07.00 Günaydın Türkıye 09.00 Dizi: Süper Yıldız 10-OODızı: Kaygısızlar11.10YerliFilm:Candan Sevmeli 13.00 Gün Ortası 13.20 Dizi: Esmeral- da 14.10 Yerii Film: Sev Yeter 16.10 Yerii Film: Yüz- leşme 18.30 Dizi: Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor20.50 Dızı: Güzel Günler22.00 Yerti Film: Beyaz Yalanlar 00.15 Gece Hattı 01.15 Yabancı Film: Kınk Kalpler 02.50 Tatil Başlıyor 03.10 Zırve Defteri 03.50 Mızrap 06.10 Müzik... Müzik... Müzik... (0212 448 80 00). u n n 06.30 Aerobik 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 » P D Haberler 10.10 Politika Gündemi (Canlı) •••••• 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Can- lı) 12.00 Haberler 12.05 Libero (Canlı) 13.00 Haberler 13.15MüzikKulübü14.002'den4'e(Canl/) 16.00 Ha- berler 16.35 Belgesel: HayvanlarÂlemi 17.00 Haber- ler 17.05Tüketıci Dosyası 18.00 Müzık Bahçesı 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Konser 22.00 Onda On Haber 22.45 Yabancı Film: Gurur ve Ihtiras 24.00 Haberler ve Hava Durumu 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.30 Cümbuş 08.00 Sabah Kahvesı 09.30 Yabano Film: TakipAttında 11.00 Dizi: Son Söz Sevginin 12.00Türkülerimiz 13.15 Ba- nş'la Müzik 14.30 Cenk Koray ile 5-10-15 15.00 Yıl- do ile 16.00 Serpil Barlas ile Kurdela 18.30 Eko-Bu- gün 19.00 Al: Babanın Çiftliği 19.30 Flash Haber 20.00 Dizi: Son Soz Sevginin 20.45 Yabancı Film: Tatil Keyfi 22.15 Bir Kadın Bir Yaşam 23.0023. Saat 00.15 Yıldo ile 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 08.00 Açılış 08.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Birlikte Söyleyelim 11.05 Hısselı Harikalar Kumpanyası 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Müzik Nostalji 13.30 Belgesel: AnılariaAtatürk Evleri 14.00 Sizin İçin Seç- tiklerımız 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 Görüş 16.00 Anadou'dan Görünüm 16.40 Bir Telden Bir Dil- den 18.00 Gıde Gide GAP 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog