Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

"31HALKA ARZA İÜŞKİN tZAHNAME 28 08 1998 TARİHİNDEİSTANBUL TİCARET SJdÜ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP TÛRKİYE TtCARET SİCİU GA2ETESİNDE İLAN EDİLMEK UZERE 28 08 1998 TARİHİNDE BAŞVURULMUŞTUR HALKA ARZA İUŞKİN İZAHNAME KAT1LMA BELGELERİNIN SAT1ŞININ YAPILDfĞI YERLEHDE FON IÇTUZJĞU VE HER AY ITIBARIYLE HAZIRLANAN FONA İUŞKİN MALI BILGILERIN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BIRLIKTE TASARRUF SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMAK VE UCRETSIZ OLARAK KENDILERINE VERILMEK UZERE YETERLI SAYIDA HAZIR BULUNDURULMAKTADIR JKTİSAT BANKASI TÜRK A.Ş.'NİN 2,000,000 PAY II. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR. İK1&AT LAM<AS TURK A.Ş tarsfından 3794 say I KamjnT» <**>$ık 2*89 say Sermgye Pîyaeas Kan^nu'nur 37 ve 3fi na maddetedne daysnıleraK. 3 04 1968 tarihuTtte Ista/tju 1 "ncaret Sfc* Memuriuduna 174491 121977 yal rmnwas aft nda ttBvdedlere* 14 04 1988 tar^ v»2OC7 smrl Tûrtöye Tican* Sfcfl âaztfesınde ar «Sten ve kafcTry. betaeterinJn arttasncte cteîam metn bumranfcnçtûzüöO hÛfcOmierine oöre yOneflmefc Oier* HaMan kat frna bog#«n arşj.nj nda loplanacak Daraiarta, kat tma beigesı safupten hesabına,rtskJndajjrtı mas ve rtançl möfkjyet e»asl*ına oöre Sernıaye Pyasası Afaplantea»r *wtoymefl*ınaderier de öunfara dayaf araçfardar «uşan portttyO »şletmek amgcıyta Semaye Pyasas Kurulu nurr 01 O4i968tanh ve 540C26+32 sayl enrtekunjlmuş iktteat Bankas TOA.Ş 3 Tıpı Tahvi ve B«x) Fonu kaî Irna be*geJenn r halka an na açian Tasamjf SaN^ennç Dıvyunjdur ktis* Bankası ~urtt AŞ B Tipı Tanvı ve Bono Fonu nun bu tutar anmmı öooesf Kurui kaydtna aunan hafca arztarma ıfetarı Mgier tarih »-aıya a ş ^ da»o tafclbda göeten meKtedr » 0 2 1 9 8 9 T A R Ü T 24 0 1969 SPKKAYTT NUMARASı KB/19-29 TERTTBI TUTAfS (TL'NDAN) 1 TERTtP | 0 (TVNA) 5000 000 000 tu arw lon utannm 5 000 OOC OOO TL rtdav 26 0O0 0OO 000 TL na artmmı dobyısıyta *-rac okmarak fona garak saölayan ve fon vartıâna kaw m oran n gfelereri II Temp 2 000 000 wy kaolma belgetert Sarrr^eFiyasas Kurulu nca 18 081998 SjrihveKB 19- S930 say e kayda al nm ştt Ancak ou kayda a ınma. Fon un ve kaMma paluolcnnln KunJ ve kamtıca tekeflolû ariamna gelma2. 1FON HAKKINDA M-GU.ER IFonunTurO Tanvf ve Bono Fonu Fon porrtoyunun en a* % 51 ml devantlr ctfarat Kamu »veya O M Sekttr borçlenma araclanna yaamıu kxıUr lahvlt ve bono tonu olarak Klaıvtntr ZFonunTipl BTİpl Fon l^candaflnd* tttımmHH«mtlyteporttöy d^vinki >yMı •JıHUclı onıMm» b en tz % W OnO devoMı o u r » mavzuau otn fa»»««llıiM kapumııu alman Kamu M«*d,' TeMtıKUari dah« Tûritly. da ..u| ortaklıKların hlt«* ••nallarln* yahrım* fontar A tipl dlğ*rl«rl B tlpl olarak adlandınlır Ufanut Fon Tutan _ . . 2,500,000 *d« kjrulmua ortaklıkların hlaaa aene'.. . , 3âtanut Fon Tutan 5 0aM»0,000 TL 4JU*n*an Fon Tutan 20,000,0110,000 TL S A U Sonraaı Fon Tutan 25,000,000,000 CMaınul Pay Sayıaı 500,000 Adet 7Amrean P*y Seyaı &Art§rwfi SonfaUi Pav S#VMI 8SO**J 1«.Arnnlar. Paylann TatHU IFON PORTFOY STRATÇJIS. F«ı portftytindeto vart*Jar Semaye Piyasas Kurutu nun duzerterneJertTe ve fon ıçfuzuâune üygun otarak seçAr v$tonportftyu yönatfd tvanndan İçMrûöûrı 5 -x) ve Serrıaye Pıyasası KunAjnun Sen VI No 10 sayıl» Teaıtynın 41 mû ne uyğun olarafc yûnerBSr Buna gore fcn porîföyu nakde döfiujumu ko ay IISKJ aı ve 2 P yasalarde şem gö eb «r\ menKu K ymetterden oluşturu ur fcfON PORTFÖYUHUN VÖMeTM Vt SAKLAMMASt lAurucu fctıgaf Banka&ı TgrK A.Ş Fon kunjajsu otarak nskın daj îılmas. ve nançJ mÜBuyet asastorma gfinj fonun betpe Mhoannın "akianrı koruyacak şek*?e yönebm ve temsli'-Kior sorumluüur 2.Von«tlcl Fon portfflyG kc&sat Yafcnm Menkul De$erier A Ş taraf ndar kvrjcu ie v-^an i * porttöy j*wttm sAztefmea eerçeves/nde Sermaye P yasas Kanuou gl Teb ö ' e f v e *Q n ıçtjzûfl hûkum er ne uygun olarak yönetılır «lySatfdaTJatiai KUI^BİIMU Kurucu İKiısat osnt^s TörK A.Ş n*n ton vsritğtTt- n Konjnnıssj ve Sc^lanmflsınsttsKfnBoruTaiuluğu devflaTt etmott Osre fon portföyundekı vafl kla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş Bankers Trust Company Lehman Brofhers Ment Lynch ntzdnde muhateza «Mecektı IYFON rÖNETİM KAKK1NDA BILGH-ER Fon Kurukı Uy» AdıSoyadı Roy GAVfakyar Me«Bii(a«an Huseyıd Ogii2 Özel [ Fon IMnaldol ASsoyHı A.Kamfl uzun Ooravl fon KuMu Başkanı Fon Kunjtl Ûyeal Fon Kurukı Jyesı TtffMrfi Etfldf KunJua tdsa)8ankas>TA.ş AdıSoyM HûMy»ı Ojuz Ö2el SerdarBan SonOllnanç GonM For Yonedm UüdûrO Fon ünna™ Fon Muhuabeası -5 yıl İHsat Bankas Hazredor Sorumlu Genel Mudûr Yrt -SyllkcutBankas Fon Ydrtefinv ve Hazne Muduru -3vrltc>$«Eaokas-T*ş YaOdı 2yılPaıw*J>ankTXŞ Svvtt Muduru 2 y 1 IMSsat Barıkas Y8ni«tn»n TaorOlMilttü) 10 yıl 10 yıl 10 * SonlrManMdıİtiv (V<-Şlrk«(-Mov5c«) 5 yıl Iktsal Sankası TA Ş Tefts Kurukı Bajnan Somujye Plyaaaaı Alanıntfi TKTOMaKYti Son5YıM>Vam|il«tor (Y<-9nn4knW -3y tdlai Bankası TAŞ YaM 2ylPam*tnnkTAŞ ServaUOdOrO 2 Yılktısal Bankası T A ş Yone»mn Yafınm Fonlan Ltzmanı -5ylldKaıBankaaıTA.Ş UOdOr SMnuya PtyMaaı Alannd» TKrtlbMİ fyfl io yıı 10 yK 10yıl Fon Portfoy YfiiKUUtoı W n AdıSoyadı Sonjun ÖzbaJa -3ylTatmr» PorKŞyYSneooisl PonJoyVonâtaaı * 5 y V.FOM PORTFÖY SMRLAUALARI Yafanm fonunur matvaıi 0 kunjcunun Kanun dan Sed VII No 10 sayriı T«bHO Indar vetonlOtüzOûundan doûan yûkuniûlukfelrini ywin» aa*maai ve aonjmkjlugunu kars lama» d^inda njçbir ama^ia kuüan lamat. Fon malvaıfığı rehnaolamaz ısmlnM gflaffl«nwg vs 3-san slar tarafından haczedRamAZ. PortHyda yaralacak vanMar ç n batnaıınia ıçluaA saıınamaian portoyün «n az ve «n çok yuzdafli olan* aımfl-iah tabtoda goaleı»ni|» VAHUKTORÛ a a o > i w DevMTahvfl İOM S«*Mr Tanv«l Ö2»l SaMor Hn. Bon <• Maame Bonolan Toplamı T»bang H«a»n Bonooj Yabano D»vt»l TM AHn v» Klym. H«d««ı UL v* Kn/MadJMya* Oaynnmıkıjl Sffflllm VIFONOAN TAHSIL EÖLECfK OIDER. KOMtSTON VE KARŞHJKLAR 14ülnıeuyaâd«w^Yon»1lniUcra«nlnTa«pHEa>a<v>0nnı Fon »piani d*ga>10 M««aa Sotadl KOrta|ı % o j • BSMV ı guniak X O015 4-Sabft «ar*u( KıymM KOrttlı »-SaMarKi Kuıuma O d m c a k k A-Ş. terakKM t- KanuMc AynUn OUertaf v, Tuurian acalc Uendn Ta«pK E u « «e Oran n baManan nyal Balaaiıııla battriflaı oCt^doSsaar VHJNRACA tUŞKlH OİDERLER ilan, aaklama ve deneOm glderted Için. 22 07 1988 tarM fnbartyle toplaMl 0. TL ayntma yontaml) OOrMk Oeger anjaı azarkıdan (Yonetlm Ocretl «e/veva a' - TL TL ^ M M 0 TL 200,000,000- TL 50,000^)00. TL 2,500.000,000 TL 200,000,000. TL 2. A R m L A N BIRIM PAYBAŞINA OIOERLER S.136. TL Btnm arnnm gıder vei ^ aç e<jılen payiann porfûy degen Ozennden satıs gdnO Içm hesaplanan bvtm flyaf na atdenmeaf sunjHyle yatınmctlanMn X gunluh sure bovurca tahsl edSr Sanstnfe\gunundar baslâyan 30 gunluk sure sonunda amnm giden nhai uıBaimıı VatKATUaA BELOESJ SAHİPLEnNİN HAKLARI duaan kar katılma DelgelenrHn bu n. bekjetartnl l i + ıa"ıedebefrtlen ofcjrlar Hesapdonemı sonunda ayrca emettü daötomt sozkonuau degNldlr 2. Kurucu her hesap donem rtn tjramını takjp edert 3 ay ıçrvje bır onoekt yılla karş lastjmalı olarak hazırlanmıs ve baû msız deneHmdan oepnietora anço ve ge latoota ietanportfoy ve lopiam deöen tablotann baoıaıszdenetm rapom sonucu îe beraber Törioye Ticaret S c Gaze es ds an ett r va yap an lan n blr orneğ n 6 şgûrti ç nde Ku ul a gönder r &. TicafM 8teWna taacH okmarak TT8O*da lan otunan hııaualanlavi yatanmcnn yallnn kBrartam atkflsyeMacak va dncadan Mgl «ahfcl oaııayı uereklk«cek ııHıMıiı olankar kurucu laıafcmlaıı TOrtdye çapa>da yavaı yapen en az 2 gazatanln Turktye SS ..^.Jİ.'E.^. u.. Ü - , _ . _ ^ , ,„ ı, 5fn 0 *Sıra yurartOgVgîrar . . . . . . . _ __ _ _ - - _>«*llkyapılaoakokırsabunlarlioaretso ne tescll eturl^ek Izahnama etd halma getmir Yert b>r tuta an nm na kadar bu teafıname «caril ota), ekjerteberaM' rıery n Ocaa ay nda " " Iakbırma8nha«negetlnr A r ^ bu bıraatrneo^ rjolem yen * t a « i y a p ı ı r ' • ~ " kaMna beejeelatmaaomıyapaM yartanSn OcretsO oJaramemlnedatr tfdy va fon toplam dftğen tablolan ıle fonun msj bHgl^nn ^erer aylıfc rapor yaMlanyartard»taaamı)aahlpkırlr»nIneılaınaalneae*tutukır HargOn loajnur M g « « n f c o a y g e r e a l r a n m ı hStıaaida «m yofciyia dMTunnuf • belgMl «yafirbıMbartyleaim KanNa btfgafi) sabn abnak veya elden ç karmak «leyen yaonmc tar Kunjcunun tzahncfmd* Han gora aaptanan ftyat Ozertnden akm v» aabmda bukjnabBMar Bu saatlartı dıaTK» sanı a bataeel aaHplanndan basgaMrtm panrya oavnUknakM U i fona garl atOUcak» T»unötn ta3e okrtaaı durummda lonMdOl Taaamı) Iftomlert yapdamaz. aaMaeak t»Mma bakjaal aayıamaı, doaııınıoa la gûnO onceden kablma balgeel «an» Ihbar Fona katıknak ve aynlmakta baska br &an aranrnaz kuruoude atnanate abnrrMuunı ratsyabllr bu aabepla 6. Sakf (arthmj üurtp adan 30 gOnluk aOre boyunca yltnmolardan blrlırı pay tfagerlna •* «arak Mrlm tutar arbnm g DLFON POATFOYUNÜM OLUŞtMU VE DAâ&MI Fon poffoyunun 22 07 996 tanW rtbanvle yapısı asaSıda vertmışlır Fon lutar an nmr su stryla lopüoac* parabr 3 lagonu ıçmde ıçlüzfjde oatrlenmle vartıkjan vaorîlır VARUKTtJRU Hmtkıt Sonoau RavanMBono 22Jt719a6TUTARI(TL) 775,030 OOO CCO 478,320 74Oİ50 ORAHO) S' $4 38 16 FON TOPLAM DSJÖER TABLOSU Fon Porttoy Deoart HawDaaarlarW AiacaUarM T1 T2 OIAar BordarO T1 T2 y&nacatı ÜCnatf Vargl lr*aı ııhflı Kredler jhuyallar Dtiar Fon Toplam DeAan Pay Sayıaı BktaPnDaAari 22Jı71898 1.2S4.950.740.2S0 67S,367,9Z2 106 690^69 35^ 0 0 105 690.269 357 51.486%228.616 0 0 4.278.846.149. 47.207,382,467 0 0 0 1,309,833,148,913 500,000 2,619.666 22 07 1998 tanN rübarryM Fon porttoyundek borçttnma sanaHenna laton biçitt BOflC SKT K/YMETTURU ttoLBon. RcvJlapo 22.07 19M NonHnal Dagar (TL) 1 MflftOOffnT WW 47*^20,740^50 Rayf DagarfTL! 77V,O30,0O0^MO 47*^20,740,250 HoıMnal Dft fTL) 1,000000.1100,000 47»^ÎO,74IL2S0 PORTFOYE kJSKİN ORANLAR (son t>r yıtık) 17LO4 «174 ORAM 46.88 %42.2( 0 %1109> «M2 %100 «J420L U U KWT>OV «UyuKLUOÖ O Ö Û N SON Bkl AYUK ORTALAMAVADeSt TOPLAHHTTYATLAR POfTTFOY DEGEH OKANI 10B. FON MLANÇO VE OEUB TASLOLARI 31 12 1997 Tannı «faartyle fon bdanpo ve oem> 11» gOn 0 afagıda MLAHÇO I-HA23R OEOERLER AAM 8-Bankalar C-OÎgar H u r Daganat MİENKUt. KirHETLEfl A-Hs>e Ssneden B-ÖzelK«ElmBon;Sen C-hamu Kesırrt Borç Sen D-D<0« Menkıi Kıymaler B-ALACAIOAR IV-OtâER VARUKLAR VARUKUU) TOPLAH v-aonçLAn A-Banlgı Avanalar S-Banka KrecHan C-Cager Borjiar (IByonTL »t a* *1J,7J7 210» 302» 289 672 7 425 1.5« S22.9S0 trjm BXNIÇLAR TOPLAM VVFON TOPLAH D E â £ « VKat ırna Belgelan B-Ul Bel Deöer An VAz C-fon Setr â d v Fartu Cjtıv Fon Ge* Glder Farkı - â ^ n a ; YıMr Fon OUt âder Farkj FON TOPLAM DEOCRJ DİPNOTLAH Kaokna Bekje* 31 12 1997 Tanhl Birlm Pay Degen 295 064 285J90V166J05 Pay-1 712,046 TL IhnîçEdHan Pay Say sr 500000 Dtaâm tçaide Sab ar Pay Sayısı 3^77 305 Donam loMe Q«f Donan Pay Sayı* 2 681 930 Fonun SOraaf SOnsaiz KaomaYanoaOUugu a 2SS.0M 1142969) 1 * 1 6İJ 204 799 221443 2M.0C4 FOHOEÜrtLBPt (UiyonTL 270 014 A- Menkuf KrymeOer Ponföyundan Alınan Fatz ve Kar Paytan 1 Ozs« KaamUeokj KrymeOen ve Kar Paylan Htese Seneden Kar Paylan Bordanma Senetlen Faızlen 2- Kamu Kasım Menkuf K ymetlerf fan ve Kar Paylan a- Oığer Menkul Krymetjer Paa ve Kar Paylan B- Mankul Krymet ^ & s Kartan 1 Ozel Kasım ManKu KrymeOen Saoş Kartar- Htese Soneoen Satıs Kanan Sorâanma Senederr SaOf Kanan 2- Kamu Keeım Menkul K ymeUeri Satu Kanan S- Dioer Merkut Krymeöer sats Karian C- O«rp*ief6r Deger ArHalan D- Oitr Gstoter 14,306 84 767 H-FONCtoERLER A- Mankul Kıymet Satıç Zaraf ar 1 Ozel Kee "i Menku Krvmetlen Safjş Zaranan 2- Hısse Seneüen Sat s ZaraVian 3> Oıger Menku K ymecer Sat ş Zaranan B- Gerç«Ues«^ Defle Azalşan C- Facz Göerten 1 Banka Avans Faujen 2-Banka Kredı Fanl«r (5 944) (1061 D-ogarOMenet 1 Ihraç bn Oıdenarl 2-iûiOiderten S- Soorta UoreDan 4- Araalık Komrvonu Gıdanen 5- Nct«r Han; ve Tast» ücnj«an 6- Fon Yönejım Ucreöen 7 DeneOm Ucrsöen 6- Kat Ima Belgas Baarm Göarteri 9- Vergı Resrn Harçvb Gkdariart (14359 (19100) (40) (2 71S1 ('îi(16 337) * VERGIDEN OMCEKI FON QEUR-QID£H FARKI 230,111 rV-VERGI YE YASAL YUKIJ|«.Ul.UKkER KARŞIUĞI (25,912, V. NtTT FON OEUFMMDCR FARKJ 240,790 DtPNOTLAR GeUr ve q der hesaplar nda blr oncaU doneme gore %25 ın uzerinde onaya ç kan an s ve azalıslann rred«nl»n Yti loens noe yaDt an Kaulma bolgolen akm aMHnkvımn anYnaat ve Fon PonJöyCnOn bûyurnesJ sonuoj menkud uymel $aot kahan garpBMa$ar> Mljar xt#ar ve azalrsfan katomlen anmışUmır Fdn pontoy dagVındekı artıfa paraM orarak Fon V & m m Ocretleri ve lnase senedı ^arrMn oolay s yia A^aolaV Komfcsyonu OkJenarf de artmiftır Kurucu Bankay3Fon n yonearm ve*ems«ieFonatansıaeOJoiobnanımvaparsonelfemuhaaebe nörrteflerıkar»ığ olarakherBÛrî antonBplarn doğçnmr « 3 5 ydzUndeonba()1naan obcan t * yonetlni OorM IsnakKuK sttrt ve Du Ocret rıar ay sonunu zleyen b> haHa önde Kurucu ya odenır Fon 31 12 1997 Tanh «Danyle B m tanvil ve bono tonu olarak sın,nancrı«.}ınd»r portKy ı$letmeo«e>Uen dojar kazan(lan %f 0 oran nda venjfye taoioir %1O oranındakıtonkeesnfisı ie ornlde topam verg yûko % i olmaKtadır 3ÖZLEŞME YAPILAN BAÖMSC DEHETtM KURULUŞU CavDel Stıner DmUm V Y«Wnl( M d l HO«a«1rllll A Ş DENETİH DONEMİ 31 12.1907 OtNETIU aÖHUSU OorUeOmttıe dore, yukanda b«lnik«i fon porHöyOnûn daAatMmeal Mtaat Bankaa TJLŞ B «pi Tahvl ve Bono Fonu'nun tctüzA M U M e f t » uygunk* arzaMıakta ve heaap raponan F«n un 01.121907 taıKndnu garoak rnall dunnunu M bu tarihH aona aran haaav ottnamlne «n goroek taaüyel eonuclannı nnnkul luymel yanrmı tonlan Içkı S e m y e Pryneıı Kurulu laraftmtoı ) i f i ı a » ı a n ve Ur encakl haaâp donaml Ue tutara blr •afclltfa uygulanan ganal kabul gormOf Muhaaatoe llkalarino uygun olarak dogru blr blçlmde yanaıtmakladır fl. HALKA ARZLA İLOILİ SLOILER 11 09 1998raen«Mren kauma oalgelerl bedeüen lam ve narden tsftsi adftrıafc suraıye tate atttfııdaM laca«ır ^ ^ 2- Kaalraa aMgaal AMı ve Saammm YacMabHeoetl Fon lctOzOgo va bahnamanm Temln EdlaMacefJI ve Pav OeAartrHn kan Edaaoadjl rartar r — « - •OtSAT BANKASI TA.S. BOvûtıOefe Cad No $5 90504 E&entepa,lstanOül TDmSiırjaMr t- l'ltılrariıjııl "lııı TlTıııııı "ıı ıı Mı l'ıın'njlll AOHES IKTISAT BANKASı TA.Ş. B0y0Wİan>Ca<lNoi>5 80504 EasntapenataroJ TTJrnfUbaktr 4- Kurueumn r e Yllııallı lımı H»ılıııkı»ı »ı»ı» .ıı Teletıııı n aıalaıı KURUCLMUN ACflESİ İKT1SAT BANKASI TJLŞ. djyukoere Cad No 165 90504 E s e r î 4 i T«l (212)274 1111 Tof {2121274 11 11 TELEFOI NO Tel (212)274 1 FONUN APRE5İ KTİSAT BANKASI TJLS. Buyukdere Cad No 66 80504 Esartaca'iatanbul YpHETiaNIH ADHES) 8XTtSAT YATWM MENKUL DEÖERLEAJLS. Ebuiula Cadde» No 265 Kat 2 Tal (212)274 1111 TELEFOHNO Tel (212)325 0180 Bu alrkulerde yeralan bldHerln nun ve dogru olarak tonun garça* durumunu yanarttıgını kanun! yaflü ve aorumlunjklamnEr çtfçmmünd9 onaylaru. 03 08.1998 OgulOZEL .._ , , . Fon Kurulu Uyeal Fon Kurulu Uyeal Bu alrkulanle yaralan 31 121997 TartH mbarf haaianan bagınna danadm nporuna uygun oldugunu kanuıa veftl va nle ton mall tablokmna HlaUn Mlgllerin elrkaHmbce ıon«nlulukk«nnm ;«rta»aamnoa onaylam. 03J6.19»» • BU HALKA AR2A İUŞKİN İZAHNAME 28.06 1998 TARIHMOE İSTANBUL TİCARET SKtU MEMURLUÖU'NA TESCİL ETTIRJLMtS OLUP, TÜRKIYE TİCARET SİCİU GAZETESINOE İLAN EDİLMEK ÜZERE 28 08 1996 TARİHİNDE BAŞVURULMUŞTUR HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME KATILMA BELGELERİNIN SATTŞININ YAPfLMĞI VERLERDE FON IÇTUZUĞU VE HER AY ITIBARIYLE HAZIRLANAN FONA İLİŞKİN MALI BILGILERIN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BIRLİKTE TASARRUF SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMAK VE UCRETSIZ OLARAK KENDILERINE VERILMEK UZERE YETERLI SAYIDA HAZIR BULUNOUFHJI.MAKTADIR İKTİSAT BANKASI TÜRK A.Ş.'NİN 9,000,000 PAY II. TERTİP B TİPİ DEĞIŞKEN FON KATILMA BELGELERİNIN HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUOUR. IKTİSAT BANKASI TURK A.Ş taratından 3794 sayıb KanunTa rjegtslk 2498 say I Semaye Piyasast Kanununun 37 ve 3B nd maddelenVte dayan kvak, 06.09 1999 tarihnoe körtjul * Tîcaral Sıaa Memurluâuna 74491 121977aal numaras arîınca kaydeoSeren 11 09 1989 tartr- ve2354sayı Turkıye karsılıO nda loptanacak paralara. katııma belgesı sanıplen hesab na nston daûıtıknası ve nançt mOJkfyet asasfanna gore âermaye Pfyasas Araçtan De aitjr ve krymell madenkfr Ile bun ara dayal araçTa dan okısan portföyO ışjetrnek arraoyla Hazme ve Dış Ticaret Mustesarl ğı n n 29 08 969 la Tıcarst SicA ûazetastnde ı*w «nfien ve kaa ma beigeienntr arkss nda ûa ^ r mstn btiunan ton ıcAızOğu hUtumtenne g6re y ö o â t t m * O2ere haldan kablma betgete^ "' e 5400-2B-60S53 sayii an İe kunAnu) Iklrsat Bankss Tûrk A Ş B Tipı DGfakan Fon kabrna balgBtorinır hafca arona «şton T a r f S a K * W O n d İKtisat BanKas TurX A Ş B Tçx Değışken Fonu nun bu M a r artınmı Onomi Kurul k&yti m alman halka a r z t v na tt$k,n bügıitf tartı «fas/^a asat}*dak tabtcda gûeten rrtgkîgdk H A L I U I A R Z rîSry m 04 12 1969 SPKKAYTT NUMAflAS KB3S750 TErTTIBI TEBTİP TUTAB (TLIeDAN) 0 (TLTIA) 10000 000 000 Buaetorlonlutannn 10000000000 Tlndan 00 000 000 OOO TVna ariır m dolayısıyla Hraç okjnarak fona ısirak saglayan ve lon varlıâ na kafjl m oran n goeterer< I Tar&p9 000 000 pay katrima bekjelen Sermaye Piyasası Kurulu nca 18 08 I998torti va KB36- a^?29 say İe kayda ^ınrn stır Ancak bu kayda atırvna. Fon un vefcafJtnabelgeleTİnın Kjrul ve kamuca tekeftuU anlarnına gelmez I FON HAKKINDA BILGILER 1 Fonun Tünj Dagtakan lon (portfoy smrtamalan IUbariyle Tabllg da tananhjnan fon turtartndan, narhangl bnine glmMven fomar değiekan ton ofcrak adlandınkr) İFonunTkjl B TlpL Fon IcUhrilaterkTde lıstılBnıalı suraHyle portfoy daaarfctı aya» ağ»M» nrlalarna bazna anaz%25M davarmı olarak mevaıata gor» o;ı«ı(Hınıı tapaaıina aanan Kamu IkBaadfTııabbftlllrl dam TOrtdye'de knruknus ortaklıUarn hkua aanaoerkıa yatmna toraar A apT ağartari B *& olarak adktndnlB' 3üMavcufFonTulan lOJuO,{X»,000. TL «JtrMan Fon Tutan »0,000,000,000. TL 5Jvtmm Sonraaı Fon Tutan 100.0OO,0OOj)0O. TL 6Jtavcut Pay Sayıaı 1MO,OOOA<M 7JlnMa>i Pay 8ay»ı ».000,000 Adal •JMnan Sonraaı Pay Sayıaı 10400,080 Adet 93ûreel fOJMnlan Paylann T«r«bl «.FON PORTFOY STTUTEJISI • Tertfe Fonportfoyundski varttkiar Semaye Pryaaas Kuniu nun duzanHmelarin* ve lon ıctuzuâune uygun olarak seçaV ve ton portfoyu y<jnatıd taranndan ıçlûzudon 5 md ve Semıaye Piyasası Kurulu nun S«n VII No 10 sayılı Tebûran * md ne uygun olarak voneCJr Buna göra fon portfoyu nartdfl dorruşumu «o ay nskı az ve 2 P yasala da ı$ err göreb en menku k ymettaröen oluşturulu •.FON POHTFOYtMÛN YÖNETU VE SAKLANaıASI 1 Kurucu bottat Bankatt Turk A.Ş Fon kurucUBu olarak nalun dağ tılrusı v« nanotı mulcyel eaaalanrıa gora.tonunbakje sahlplennn hak)anni Konjyacak aeklöe yonettm ve tamsalndar sorumludur ZYoneOd Fon portflyl; Idkiat Yatmm Uenkuf Dedenar A ş ^ra<ından kurucu M yapıtan M ponMy yonatkn aözkıamaal oerçeveslnde Sermava Pvasaa Kanjnu g Tsb ğe ve fon çuziıÇ hOkomlerlne uygun olarak yönetjllr LSakkma Kunjklfu Kûruou Mleat Bankaa Türk A.Ş nıntenvartığın n korunmas ve saManmacına llaUn KrumUudu davanı atnak U n fon Donttyundefc variıMar İUKB Takn ve SaMama Banuu A.Ş BanKan T T j r Company Lahman Bro*wı Uaml Lynch nwoVo> muhaiaZB aülaıalı.llı IVR3N YOreETM rUWCWDA BaLOİLEI) Fon Kurukı Ûye AdSoyadı Hüaaytn OJuz Cttal AÎsîSSf** A.Kam»Urun FonHtaMBlTM Hûssyr Oguz Ûzel SerdarBarlı Oonoılnanç OdnM Fon Kurukı Baakanı Fon Kurukı Oyeal Fon Kurukj Oyeaf BSu,™* »alsal BanKa« TAŞ Oorevl Fon YSnetm MOdOro Fon MuhaseCedal Son 5 YıMa Yabbjı laKr •5 yıl ikSsal Bar*aa Haztnedan Soruntj OanalMudOrYra 5yıllktsalBankaaı Fon Yonaaml ve Hadne UûdOrO ^yWMsaBankaaıTAŞ VUdl 2 yH Pamukbank T A $ Aaıı n aaMAkMi kt Tacropaal(?İ0 10 yıl 10 yıl 10yrl Son 5 YWa Yapy latar -5 yıl Idtsat Bankası T>.ş Taffis Kuruk. 3askan TscıubaalfTil) Son 5 Y*da YapSgı ifler (Y< <Hrlıal MavST îYuVasal Bankaaı TA.S YSnatnsn 5 y l ik»aa» Bankaat TA.Ş -UCfXr Taerubaal (Yıl) Oyıt 10yı! a" n^,^a)4MLA^ Va\d«^uH^JB.^^abBfeâK i ^ — — BT W^,^L— Vaba^BsjBB aad^>« rOfl KOvTTOy TOfiBJIICMBfieYI 9On 9 TPOBI TtaDDfiv PpMv Adı Soyad 1 (Ya.yHlm Maı«J) Sorgun Özbala -3 y 1 Tabbank Port% Yonatkası SgugmPtçmmUm** 5yl V.FOH PORTFÖV SMmUUIAJJkFO Yatnmforun<.n rrtalvadj) kurucunun Kanun öan Secı Vll No 10 say TebBff nden ve fön ıdüzûûûnclen do$an yÛkOfntûlÛklerini y«ftne gebrmesı ve sorumUuğunu k<arş amas dtşında htçöir amaçia kuflanıtemaz Fon rTTah«1ı0 rehnerftemez îwn nat gösfeitemeı ve Sşahiâf trafnd h a z d t e z Pofîfeyde yaratacak vartıfcjar ıçn be*rtefimtş ıçKö* s^riamaJan porföyCn en az « en çok yüzdea otarak aşaâ>daW îafaioda gAsterilmiftır VAHUK TURU rbaeSened Yabanca Hlaaa Senedl DevMTahvfl OzU Setdor TahvHI rabaneı Ozel SskUr Tanvtll HaanaBonoau Y»>ır>" "•"•"• nn~>au Stt-SektFln Bono Yas.Oz.Saktnv Bono Amn ve Kfym. Hadan Alt ve KıyJtadOaraa SJ>1yAra«lan Opdyon Oavnmenkul Semflka 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 jCTUZUâEOOnE Pt)fTTFÛY EN ç b « % 100 m 1OO 100 10 5 100 0 100 s 100 20 20 5 10 VLFONDAN TAHSIL EDH.ECEK GfOER KOMtSYON VE KAHŞHJKLAR 1-KıarucuyaÖdenecek Yonetlm OcretrHn Taaplt Eaaaı veOranı Fon toptam daderl Oıerinden gunlOk %OO15 H*tm Senedl K0rta|> %0J t BSMV 4-SaM Hankul Kryırak Kurtalı S-SaUancı Kunana Odoneoak UcnMn T — ' - - ' - - - — _._.__ JkA&tar AyritanC t Eaaaı va Oran «-KaraAkAyntanOMarlarveTularlen b 7 Vargl Karaıngı fvergl karaılanıa ayr* dlger\araılıidar dûsûkftkier, aonra) %11 VllJHFUCA «JŞKİN OIDERLER I TUTAR vrmmn IHKAÇ inoenLEft 8PKKayı(Öor«tl Edltkne KatJg Payı »rtdanıe veo^oetlrn o*lerterik^2î.07 ıSMIartil yontaml) GOnlûk Dager artıaı Ozarlnden ( Yonetlm Gtderien (M Otgar Gldarler O TaMMnl olarak heaaplanınatır Z ARTRILAN B M M PAYBAŞHA ODERLER 7,»17 TL A » \ S f l . L 300.000.000. TL 50,000,000.-TL 2^00 000,000 TL 200,000 000. TL Blnm arbnm gûer yen ıhraç eoHen paytann portJûy değed Ozerlnden satıs gOnû içM haaaptanan birim flyarjna akfanmeal mjrvtlyie yafrnmclardan 30 guntuk sure boyunca fansledBV Saöaın a\ gununden baslâyan 30 oûnluk süre sonunda artjnm gkjen tartal edkrmz. rtUOtTILMA BELOESI SAHİPLEMHİN HAKLARI bu zannamede belın len M l O F ^ edilen ounluk fyMlar na yans K t l n a belo^ıa)^lerf,nelj^k«lnlh«tMnalMrlşga'OFonao^ı.TOId«nrKİ^e«^irı3ul^^ p a i m n atnıa olurlar Hesap donemı sonunda aynca emeoıj dagıbmı tâzkonusu oafttlda* Kurucu her haaatı donefn nr b»rm^takpedan3ayıpno^pronoaldy»^Kaf^awaflrirıai(oaa^rMzırlanrTiış ve baâ ms z deneamden gacms ton b*enço ve gelr tabtolar ıle fon portfoy ve îopBm dejen tattolarmı b a ( n a a danetrn raporu sonucu »e boraber Tûnoye Ticaret Slclli Gazetes ^de an ert r ve yap an lan n blr örnejfni 6 şgunu ç tüe Ku a gönd r Tlcarat SkJt'n» laadl ofanarak TTSO'da «an olurnn tıuaıntardan yanmıuımı yeanm kararlanra elldaıy M l kU U k n l muVt l l k hd T U l y gönder Unayı uiak a h t d alı d n y y ar l ı y c e » da Mg a U y u n uaVta olanlar kurucu tarahndan TrjrUye eafmla vayın yapan an az 2 gazatanm Turtdya baaknnde aan yohıyt. duyuruk. Stekonuau huauaiar landan 101, gunO tonr. yuriSrtuJeoirer izannamada tascü edilaıi hususlarda maJı bigıler rtanande an deö sidfc yap lacak olursa bunlar tıcaret SKüne •vsd efflr erek ızarnarne akj hat ne dactniıllr Yenl b» tutar arpnmına kadar bu ızanname geçani olup eklerfteberaber hery nOcakayiida brleaarleraktekbr' molln halns 0 » * * Ancak bu bn«»imeden Oolav' aanıbVnsdl yapıtnaz bahnana, lctfizuk ve en aon a r a t p a g ç a up e brleaarleraktekbr' molln halns 0 » * * Ancak bu bn«»imeden Oolav' aanıbVnsdl yapıtnaz ayat rapor kmtana bakjaej alan aatan yapHan yertardan ucntab oiank lanln edttr rtv ayın 15'ndan tttoaran bJton aya skın o*~ porrföy ve fon .opiam değeri tabloian İ e fonun mai bikslenn ıcsren aytılr rapor hasrtararMhariarlojakMbelgeaıalımeaom yaprlan yerlenSe taaarruf a a h l p l e l l I n k l k t t k H O aa1Maaa>Maa«llvadrburalardallano!unur e s e y po alne aak tutukjr HargOn 6. Kaofcna balgest sabn aanak veya elöen ç karmak slever fSan^K «r Kurvounun tzarmamada Oan adaoadf kattm «kın aMaMtnı > ıpaaı a> varlara la gunlerlnoe 06 30 »e 13J0 aaanerl araaaıda uaavaaiak, letûzuka» bJ>B»nlı Mrtnden aam va aabrM b u l M l l i e r B a a t U m du^na tm abm l k v n l l agora aaptanan «yat ûMrtnden «km va aabmda butunaMIIHer KaBtnabakMaaMc Dukaıank*Ee bak formu duıenleınelerl Bu aaatUrm du^naa atm «abm lakvnlerl yapıUnıaz. «T«ye,ı.lıni>ııı»iilkJnfc«Mg«rlMtıUK^Iurt>»«befcie«<«ay»r»n,(V]*»n»da tazb oenaaı duramunda aagarl 1 ış gOnO onoadan kablma nilo.aH aaha Ihbar r Imakta bska bi an r a m » u d e n zb onaaı duraunda aaga 1 r Fona katjlmak ve ayr Imakta baska bir şan aranmaz Taaamıtaara>larl harzaman k a l t o baUeterh* t a a M r t taisp eoUıllk< kurtKuda a fıeaap d u n m ı HaHonda bâgl tatap edebHrler r buaabapK Sa*şyılnllalDpa«ssrı3f;j0nl0ka0r» boyunca yaonmcJarBan Mrim pay dagafm» ek olarak Mraıı tutar aronrn gMeri IX.FON PORTFOYUNUN OLUSUHU VE D A â l L M Fon Dortoyunûn 22 07 998 tart» «banyle yapısı aja*da veramlMlr VARUKTÛRÛ OavkatTanva HaztoeBonoau 22J719B«TUTA»fnj 260,000.000,000 2jao.ooo.ooo,ooo FON TOPLAM DEuSri TABLOSU Fon Portfoy Deoarl Haz» Deoerier (•) Tl TJ Dlgar Boralarl) •n Tl yjn " n erall vami Kamaiıoı Kradllar DMar Fton TbBaMn Dadan PaySnn» BtrtnPayOaDarl ORAN% SJ7 n.21 1X07188» TUTARICTL) 2.784,3»«.e69JO0 «73^63.028 268^32.746,013. 0 0 289,332,746,013 86.375J57.748 0 C 9 738 755 709 76 493^75,764 C n 143J26J75. 2,968,200.120^83 1 000,000 2J68JO0 22 07 1998 tart» Mbariyte Fon ponfoyOndekı borotanma sanellenY>e lıskın bigier BORC.SNT rJYMETTÛBÛr»ı—.. ... , — 1 ratzJbn. 2S.07 1S8> MomaıalDeierfn.) Haylc Detor ITL) Nomlnal OaAar (TU 2^ML0OO,0HM»0 1^5iy70JOO.OOO D.Tarnral zao^OOvOOIMOO 146J«e,6O0 000 *} 4AA AAA AAn flAA aı^O.fîftO^flffP.POft ralKAapo 7So^JOMa>\300 78M09369.300 7»8j0038»,300 POBTFOYE İÜŞKİN ORANLAR 22 07 1997 ta » Ie22 07 S98 ta İ dfrrÂLAUA Htsse S N T dBORCLANHA aORTALAMABI YASAMCt OHTALAMAYABAMCI .KATUâA BELOESDE&H AR ts ndak dönemde ORANI (son blr yıll k) «ABORCLAr 9VAHUKLAR ORANI ORANI ORAN -*HTIŞORANI YUJKIÇ SON BİRArUK KATLMA YLUK KATLHA BEL0E9 SON Bta AYUK KATILMA YtUJK gRTALAaU^PORTFÛY BÛYÛtaU* PORTF5YMS.SON BİR AYUK ORTALAHA.' TOPLAHHTrYATLAR PORTFOY DEOE» KS. FON BİLAMÇO VE OEUR TABLOLARI 31 12.1997 Tanrt «Mnyle fon o*anço ve geir tabloau asaOKla vatmrnabr 136.79 «2.1S 80(6 «44.85 0 0 %10»79 LORAM VADESİ ORAM «S9J8 9OS 7Se,2M,5M TL. 120 Jûn 0 I-HAZIB DEâERLER BİLANCO B-8anfcalar C-Dger Haz r Degertor MBBaKltt. lOYHTTLEfl A-Hisae SenetJen B-Özal Keslm Borç Sen. C-Kamu Kesrnı Borç Sen D-Dtger Menkul KıymeDer »ALACAKLAR IV-OIOEfl VARUKLAR VAMJOAfl TOPt-AM V-BOHÇLAF A-Banka Avansıan B-Banka Kredrten C-Oğsr Oa^nr BOBÇLAHTOPUU» VI-FON TOPLAM OEÖERf A-Katlma Bek)e4en B-Kal Be DeSerÂrtıs/Azalısı Ofon OeCr Sder Fal* •CatiY FonOeârOlderFarkı ^ e ç m s Y «ar Fon Gelir aidar Farkı FON TOPLAM DEâERİ (MHyonTL) 15M21 15,823 143,998 6,190 36,066 131 77J (145 691) 277 362 198943 78 409 1J1773 Kattkna Belgesı 31 12 1987Tanh« BmmPsy Desan 131 772,793 042/67800 Pay.1 943J52TL IrvacEdlenPaySaysı 100000 Donam bnOe Satılan Pay Sayıs 5 515.910 Donan lclnde O n Dfjner Pay Sayıs 5 756^86 Fonun Saraal Sûreai2 KacmoY*ndaOk>jgu 8 -FOMOEURLEBJ A Uef*J Krvmoeer Portffjyu^ter Ajrnar f âu ve Kar P«ylan 1 Öz» Ke»m Uenku Krymstkjri ve Kar Payian -tese SCTieOarl Kar Paylan Oordanma SenerJerı FaJztor! J- Kamu Keam UenSoi K ymstferf Faız ve Kar Paylan 3- Dıger MenKu Krymetler Faız ve Kar Paylar B- MenkU KıymM SaVS Kanan 1 Ozel Keeım Menku Krymetleri Satjs Kanar Htsse SeneSen Sat s Kariarı dorçtanma Senetlen SansKarlan 2- KamL Kesm Ueniul K ymeHeri Saiıs Kanan 3- D«ger Menku Krymetler Sat ş Kanan C-GerçaUeasn Osğer Anıslan D- Oıaer Q<*1er •.FONOIOERLERI A Menkul Kıymel Sabs Zürartan 1 Ozal K l M Hb Züarta 1 Oza Kaalnı Mer*u Krymeoen Saoş Zararian J- Hbae SanaHerf Sats Zarartar )- Digar Uenku Kıymeder Satıs Zaranan B- Qerç«kleaen Defler Azal »an C- Faa GkJerten 1 Bar*a Avans Fanterl 2-Banka Kreûl Faızlen D- Dıgar Guerier 1 jhrac tzn Gıderlerl 2-kanGidaıien J- Sioona UcreOer 4- AraoMc Komryonu G«3onerl 6- Noter Han ve Taadfc Uoreüorl 7 OanaOm UojMerf »• Kat tma Babası Sasım Sldarien 9- Vergı Resm Harç vb Oldanarl (MayonTL) 265 051 12*1 54 92 967 (41^20) (5 495) (16 646) (19 379) (34) (18,»4o| tajaıaV VEROklEN ONCEKİ FON OELİR -OIO€H FARKI IV- VEROİ VE YASAL YOKOMLÛLOKLER KARŞVJĞt V- NET FON OELJH-OrOEP, FARKI DtPNOTLAR Gallr ve gder hesapla-ında blr 6ncek dûneme oore %25 In Dzernde onaya ç kan attış ve azaiısJann nadarılari YI Içenande yapıtan kat Ima baigalan altm sa&mlarmın anmaaı va Fon Ponttvunun buyurnaat sonucu menku( kı gerçeKeeen deger an fiar ve szanslan kakmarl artmıalardır Fon ponfoy dagenndskj arnsa paral» olarak Fon vehlaaesanadlaUrnM aoktyışıyta Araol*KornisyonuaiderMr! daanmttn kgan fon toplam değa&w %O 015 (yuzbndaonbes) Indan oluşan otr yflnetlm ucrerj tahakkuk ettni ve bu ücrat her'ay'sonunu auyan bk- hafta çınde Kjrucu ya doanlr Fon 31 Aral k 195 Tarlhı tdarMe B tfi tahv« va bono fonu olarak sın flandınloıjından pormy «ietmecilvinden oogan kazançlan an nda vergıye tabk* «10 oramndakjtonkaems \» tamkıe lopiam vengi yüko %11 olmaKtadır lıalann nedarılari krymat saDS kartan »1 YOneSm ÛcrvOerl SO21EŞME YAPILAN SAâMSC OENETtM KURULUŞU OeNETİM DONEMI DEMETİMOâRUSU r«İTki£rı lForVun OS.12.1887 menkul kıymet yat aaMtda uygvlanan ganal .. _ .. «garoak menMai kıyiMt yanrm torHanfclnSeı ' 1 kabul g Cvdet Sunar DanfHn ve VamMI M«Jf üuaavfrllk A $ 3112.1897 OoruaumÛM go>e, rukarKta bvflrtflan fon portioyonun letuzaTMkamKıa uygurauk anatnıaUa tra haaap raporian donaıMna alt g TJLŞ. BBpiTahvllv. Bono Fonu nun k; _ . _ . _ . . _ _ _ . mal durumunu »• bu tarthta aona aran Meac donaMna alt aeroek laallyet abnuçlanra,k taaly»t aonuçann, dinanılllatijSrîblr«ayeh^aatukadayayJaanvebocaMS .. . aörmOa muhaaaba Ilko4artna uysım olarak do^nı blr blçlmda yanartmaktadır •O. HALKA AR2LA aVOSj Sh.Oh.Efl 1 Saoa naalangl; TarW 11 091 dgğerieh ozenndetf satllacaktır Y ^ b a r n a a ^ ^ EoHeoegt Yenar »CnSAT BANKASI TA.Ş. Tel 12121274 1111 SuyOKdere Cad No 65 80504 Esen ep*1stanoul Tum şubelor 3- Kaakna Balgeal Alm Satımn Tapacak KutvJualar 8CT1SAT BANKASI TJLS. Taf (212 Z~* 11 11 SjyOkdereCad No1SS 80504 Esentapaıistaıbul Tomşubeler 4- Kurucunun, Fonun y» YonaDdnln MaıkaJn>ı Adr«e »a Takılun Namaraaan KUR1XUNLNADR£Sİ TE^EFON NO 8CT1SAT BANKASI TJLŞ. Tal (212)274 1111 BuyukdereCad.No165 80504 Esennpeylstanbul FONUN ADRESİ BCTBAT BANKASI TJLS. Tel (2 2) 325 01 60İKTİSAT YATIRIM MENKUL DEĞEHLER.A.Ş. Bx. ua Caddas No26B Ka 2 M M d l M » AkaîlarSanDUI Bu sirkOlarda yeralan blgüenn u n ve doğnı olarak tonun garoak durumunu yanarmo.ni kanunt yeft) M aonaiıUuMamıa oarearaaaKle onaylanz.0108.1998 OguzOZEL Fon Kurulu Uyeal •u aMulonla yaralan 31 12 19*7 TarCN Itlbarryle uranmodan dane fMZKİanan baoîmaa danattm raponına uygun oksugunu kanunl yetU va aorumluluklı nÇAuıAN Fon KurSuuyaal ton mall tabManna IHeMn MgUerln slrV«mUce ' ' ıcoavaalnde onaytam. MJ6.1v»»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog