Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

10 EYLÜL 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Tahran'a ikinci uyanDış Haberler Servisi - \BD Iran' n Afganıstan sırurına >aptığı asken yığınaktan cıddı ka\gı duv- duğunu belırterek Tahran v onetımı- nı Atganibtan'a saldırmaması yö- nunde uvardı Dijışlen Bakanlığı SOZCLSU James Rubin. öncekı gun vaptıği açıklamada, Tale- ban'ın elındekı Iran vurttaşlannı serbest bırakmamasından kaynaklanan gergınlı- ğın Bırleimı^\lılletler(BM)aracı- lığıvla banşçı yollarla çozulmesını ıstedı Iran'ıntatbtkatamacıyla \f- ganıstan sınınna onemlı sa\ ıda as- ker ve sılah uğdıgını ve tatbıkattn ardından bu vığınağı çekmedığını vurgulayan Rubın. "Bu çok kaygı vericL Durumu yakından izliyoruz. tki tarafa da sağduyu çağnsı yap- ük"dedı Rubın. A.BD nın. lül'ran- Iı dıplomatla 1 gazetecının Afganıs- tan'da kaçırıldıkları >a da oldurul- düklen yönündekı haberlen doğru- • ABD, Iran'ın Afganıstan sınınndakı yığınağından endışe duyduğunu açıkladı. layamadığını belırtırken bunun ya- nı >ıra dıplomatları "herhangi bir gerekçeyteveherhangj bir süre" alı- koyTnamn uluslararası hukuk u\a- nnca "kabul edileraez" olduğunu soy ledı Tahran. Iran'ın Ta- leban'ın elındekı dıp- lomatlan kurtarmak ıçın her şev ı \ apacağı- nı bıldırerek Taleban'a "çok geç olmadan" bir yanıt \ermesı çağn- sında bulundu. Iran Dışışlen Bakanı KemalHar- razi. oncekı gun \ aptığı açıklamada. "İran. Taleban'ın elindeki yurttaşla- nnı kurtarmak ıçin mumkun olan her şeyi yapacakür. Taleban'ın çok geç olmadan yurttaşlanmızın ser- best bırakılması yönundeki talebi- mizeolumlu yanıt vermesini umuyo- ruz" dedı Taleban'ın \aptığı ışın ^orumluluğunu vuklenmesını ıste- >en Harrazı, Taleban vonetımının sorunun çozulmesı ıçın bir an once adım atması gerektığını \ urguladı Cumhuriyetçilerden sonra Demokratlar da ABD Başkanı'na ateş püskürmeye başladı 6 Qmton'a yol gözüktü9 FL4T KOZLUKLl \WSHINGTON - Halkından ve kongre uyele- nnden ozur dılemesıne karşın <\BD Başkanı Bill CBnton ıçın. artık gerıye sayımın başladıgı gozle- nıyor Bağımsız Savcı KennethStarr'ınClınton'ın seks skandalıyla ılgılı raporunu dun Temsılcıler Vfeclısı'ne teslım ettı Beyaz Saray'a yakın kay- naklar. rapora karşı »tratejı belırlemeye çalışan <\BD lıdennm gecelen uyuyamadığmı soyluyor- lar \Vashıngton'da sıyası gozlemcılenn genel ka- nısı. Clınton'ın en geç yılbaşına kadar ıstıfa ede- cegı yonunde Bir başka ıfadeyle. ABD tanhının en ba^anlı başkanlanndan bın kabul edılen Clın- ton. adım adım gıdıyor Dune kadar kendısıy le go- ru^ebılmek amacıy la bınlerce kışınm buyuk çaba sarf ettığı Amenkan Başkanı, bugun dramatık bir yalnızlığı yaşıyor Partısınden senatorler ıle Tem- sılcıler Meclısı uyelen bıle, onukendılennden uzak tutmaya çahşıyorlar Eskı Beyaz Saray Stajyen Monka Lavinsky ıle gırdığı ılışkj konusunda ya- Adalet Bakanı 'ndan darbe Dış Haberler Servisi- ABD Adalet Bakanı Janet Reno, Başkan Clinton'uı, 1996'dakı seçım kampanyasının fınansrnanı tle bağlantısı konusunda soruşturma açdmasını ıstedığını açıkladı Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Reno. 90 gün sürmesı beklenen ön soruşturmanın Demokratlann seçım kampanyası boyunca yürüttuklen "siyasi tanrdm" ıle ılgılı olduğunu söyledı. Clınton, kendıstnın seçılmesını sağlamak ıçın, seçım kampanyalannın fınansmanı ıle ılgılı yasayı çığneyen Demokrat Partı taraündan ödenen sıyası tanıtım ımkânlanndan yasadışı bir bıçımde faydalanmakla suçlanıyor. lan soylemesınden oruru vargılanmasını ısteyen Demokratlann sayısı artıyor Başkan'mbırdonem en buyuk destekçılennden olan Demokrat Partı Connectıcut Senatoru Joseph I. Lieberman, "Baş- kan, çalışma mekâm oian o\al ofis çe\resinde, ya- n yaşındaki bir görevtiy le e\ lilik dışı iüşki yaşadığı- nı itiraf ettL Bu son derece uygunsuz, ahlak dışı bir davTanıştir" dıye konuşmuştu Hillan Clinton'ın erkek kardeşıyle evlı olan Demokrat Senator Bar- bara Bo\er Clınton- Lewınsky ılışkısını "yanlış,sa- vıınulmaz ve ahlaksızca" dıye nıteledı Kasım a\ındakı kongre seçımlenne hazırlanan kongre uvelen ıle eyalet valılen, seçım kampanyalannda konu>arak kendılenne destek \ermesı ıçın Clın- ton'ın yenne yardımcısı AJ Gore'u tercıh ettıkle- rını açıklamaya başladılar Uzmanlar, yıne de Baş- kan' ın gorevden alınmasının kolay olmadığı goru- şunde Uzmanlara göre, hem Demokratlar. hem de Cumhunyetçıler tarafından kabul gorecek ıkın- cı bir olasılık kınama Clınton'ın karşısında bir başka seçenek daha var. ıstıfa Savcı raporu verdi Bağımsiz Sa\ cı Starr'ın, bın sav falık olduğu be- lırtılen \ e bir anay asa profesoru ıle unlu bir roman yazarmın yardımıyla hazıriadığı raporunu dun Temsılcıler Meclısf nın Cumhunyetçı lıden Ne\M Gıngnıch'e teslım ettı Yaklaşık 36 kolıye »ığan ıfadeler Temsılcıler Meclısı Genel Kurulu'nda ra- porun ne şekılde ele alınacağı konusunda oylana- cak Daha sonra ABD Senatosu'na gondenlecek olan rapor burada ıncelenecek \e Başkan Clın- ton 'ınazledılıpazledılmeyecegıoylanacak Sena- to'da oylann 3"te 2'sının aleyhte kullanılması du- rumunda Clınton'ın gorevden alınması gundeme gelecek Bu arada, Clınton dun kongre uyesı De- mokratllar'la Beyaz Sarayda vaptığı toplantıda Le- vv ınsky ılışkısı nedenıyle partılılerden ozur dıledı- ğı belırtıldı 3İr hayatın özeti: 107 VAKSA ESERİNDEN ÖRNEKLER Sabancı Kultur Sarayı ul Unverstes / İZMİR Ozcan Sabancı Sağlık Eg hm Fakultes Turkan Sabancı Kubur Merkezı Trakya Unıversıtes. İSTANBUL EDİRNE Sabancı Kultur Sılesı Kobata; üsesı Eğıhm Volrfı / ISTANBUl r Sahancı Kız ÖŞrencı Yurdu ANKARA Hacs Ömer Sabancı )(ul(ur Mertezı ADANA Sabonct Kuhvr Merkezı KAHRAMANAAARAŞ Sakıp Sahancı bsesı ISTANBUt Hacı Saix3ncı Ljsesı MERSİN Sabancı Tslutıl Muhendislığı Bolumu Çukurova Unıvefsıtesı / ADANA 5abancı Kız Meslek Lısesı ADANA Sabancı lllcyardım Soğlık MeHcezı BURSA Sabancı Oğretmenler Eğıtım Merkezı İSTANBUL 3ancı Erkek Oğrencı Yufdu GEBZE Sabancı Olgunlavna Enstıtusu / İSTANBUL Sevket Sabancı ilkoğretım Okjlu Koynorca / İSTANBUL Sabancı MenVez Comıı ADANA Sobancı Kız Oğrencı Yurctu Nığde Unıversılesı / NİÛOE Sabancı Anadoiu leknık ü Ahkahya / IZMfT Sevket Sabancı Kutuphanesı Yıldız Umversıtesı / İSTANBUL abancı Kapalı Yuzme Havuzu va Un versıtesı ADANA Ataturk ve Harbıyetı Anıt Fınansmanı ANKARA Özdemır Soboncı üsesı Emırgon / ISTANBUl Sabancı Kız Yenştırme Yurckı SANUURfA Sabancı Kongre ve Fgar Merkezı ANTALYA ancı Kız Oğrencı Yurdu YOZGAT Sabancı Oğrencı Yurdu Gazımogosa / KKTC Türkan Saboncı Görme Engellıler Otculu Jst.dc- İSTANBUL Sevıl Sabancı Ahi Nokia Korler Eğıtım ve Kuhûr Merkezı / ANKARA Sakıp Saboncı llkâğretım Okulu ADANA Hocı Sabancı Kız Oğrenc ADANA Yurdu Mehmet Sabanct Lısesı SİVAS Sabancı Anadoiu Tekstıl Meslek Lısesı ADANA Sodıka Sabancı llkoğretım Okulu ADANA Sabarc Cocuk Yuvası UNYE Sevda Sabancı Kresı ve Anaokulu İSTAN6UL D lek Sabonc A^adolu Ticaret üsesı Kodıkoy / İSTANBUL (hsan Sabanct Kızılay Anookulu ve Kreşı Kartal / İSTANBUL VAKMetın Sabancı Spashk Cocuklar Merkezı tSTANBUL Ozdemır Sabancı Spor Salonu Uskt>dor Amerıkan üses. / İSTANBUL SabarKi Onı EseHer Kı/tuphane$ı Beyierbeyı / İSTAN6UL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog