Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 EYLÜL 1998 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER Yunanistandan yardım istedi 'Talabaııi Kürt özerk bölgesi plaıdıyor' MLRATİLEM ATİNA - \unanistan Dışışlerı Bakanı Teodo- ros Pangalos Irak Kur- dıstan \urtse\erlerBirligi lıden Celal Talabani'mn Atına'dan Kurt ozerk bol- gesı oluşturulması ko- nusunda v ardım ve destek ıstedıgını sovledı Iran ErmenıstanveYu- nanıstan Dnjişjen Bakan- lan nın oncekı gun Tah- ran da>aptıkları uçlutop- lantıdan sonra Atına">a donuşunde uçakta gazete- cılere bır açıklama yapan Pangalos. dun sabah Ta- labanı ılebırarayageldık- lennı bıldırdı Pangalos, 45 dakıka suren goruşme- de, "Kuzey Irak ve Türk topraklarının bir bolü- munu kapsa\acak şekil- de bir Kürt ozerk bolge- si varatmava çalıştığı- nı" sov ledığı Talabanı nın, "\tina'dan uluslarara- sı platformda destek ter- mesıni talep ettiğini" kay- denı Tahran'a gıden Yunan \e Iran basınından gızlı olarak gerçekleşen fala- banı goruşmesının, bası- na sızarak Turkıye'nın tepkısınıalacagınıveTah- ran zırvesıne golge duşu- recegı endışeM taşıyan Pangalos goruşmey ı açık- lamak zorunda kaldı Açık- lamanın dışında goruşme- de neler konuşuldugu Atı- na'da dıplomatık çevTeler- de merak konusu oldu Devlet Başkanı, Duma 'daki üçüncü oylama için aday düşünüyor Rıısya Yeltsnı'i bekRyorDış Habeıier Servisi - Rusya Dev let Başkanı Boris Yettsin. Du- ma 'da başbakanlık ıçın yapılacak uçuncu guvenoylamasına kımı aday gostereceğıne henuz karar veremedı Yeltsın'ınkararsızlığı, bazı kesımler tarafindan Başba- kanvekılı VTktor Çernomırdin'ı uçuncu kez aday gostermeyebıle- ceğı bıçımınde değerlendınlıyor Kremlın sozcusu Sergey Yastr- jembski, Yeltsın'ın kesın karannı henuz vermedıgını ve bır açıkla- mada bulunmadıgını belırttı Yeltsın'ın. Duma tarafindan ıkı kez reddedılen Çemomırdın'ı bır kez daha aday gostermesı ve Çer- nomırdın'ın başbakanlıgının onay- lanmaması durumunda Duma'nın dagıtılacagı ve bunun ulkedekı • Bons Yeltsın'ın kararsızlığı. Duma'da yapılacak üçüncü oylama için Viktor Çernomırdin'ı aday göstermeyebıleceği şeklınde söylentilere yol açıyor. Yeltsın'ın bır an önce ıstıfa ermesını ısteyen eski Ulusal Güvenlik Şefi Lebed, başkanlık için adaylığmı koyabıleceğını söyledı. gergınlığı daha da arttıracağı bıl- dınlıyor Bons Yeltsın'ın elınde- kı dıger seçenegın Komunıstlenn de kabulienebıleceğı bır başka aday sunmak olduğu belırtılıyor Komunıst Partı Başkanı Genna- di Zyuganov, dun Yeltsın'e da- ha once Komurustler tarafindan su- nulan alternatıf lıste uzennde du- şunmesıru onerdı Zyuganov Yelt- sın'ın Duma'yı dagıtması duru munda ulke çapında kıtlesel gos- tenler duzenleyeceklen uyansın- da buJundu Yeltsın, dun Çemomırdın ve Dışışlen Bakanı Ye\geniPrima- kov'labırarayageldı Toplantıda, ulkenın ıçınde bulundugu buna- lım ve buna yonelık dış tepkıler ele ahndı Bu arada, Kremlın ve Guvenlık Konsevı, knzdekı eko- nomıvı ıstıkrarakavuşturmayı ve toplumsal gergınlığı azaltmayı he- defleyen bır dızı acıl onlem planı uzennde anlaştı Planın, asgarı ucret v e emeklı maaşlannın belır- lenmesı gın^ımcılenndesteklen- mesı, sılahlı kuvvetler ve guven- lık guçlenne yıyecek gereksmım- lennm guvenceve ahnması ve ban- kacılık etkınlıklennın normalleş- tınlmesı. bankalarda dondurulan >a da devaluasyon nedenıyle de- ger kaybeden hesaplann guvence altınaalınmasını ıçerdıgı belırtıl- dı Eskı Ulusal Guvenlık Şefl \e Krasnoyarsk ValiM AJeksandrLe- bed, Yeltsın'ın ıstıfa etmesı ge- rektıgını soy leyerek ıktıdann bır kez daha tıkarunasının halk ayak- lanmasına yol açacağı uyansında bulundu Lebed. daha once baş- bakanlık ıçın adaylığmı koymayı duşunmedıgını belırtmesıne kar- şın kısa bır sure sonra) aptığı ye- nı açıklamada, başkanlık ıçın er- ken seçımlere gıdılmesı gerektı- gını belırterek gerekırse başkan- lık ıçın adaylıgını koyabıleceğını soyledı Lebed, durum daha da kotule- şırse ulkeyı bunalımdan çıkarma gorevını ve sorumlulugunu ust- lenecegını belırttı Komunıst Partı adına dun da- gıtılan basın bıldınsınde ıse "Bu- nalimin ustesinden gelinmesi için elimizi taşın altına sokmak- tan çekinmeyız. Halkın gu\eni- ni kazanacak bir hukumet kur- maya hazırız" ıfadesı kuilanıldı ' Sırplar köy bombaladı' DışHaberlerServisi- Kosova'nın Decanı bolgesınde yedı koyun Sırp guvenlıkguçlen tarafindan bomba- lanmabi sonucu çok say ıda sıvılın ol dugu ve yaralandıgı bıldınldı Kosova Enformasyon Merke- zı'nden yapılan açıklamada. Sırp guçlenne aıt 90 tank v e zırhh ara- cın Ipek'ten Decanı'ye gıttıgı bol- gedekı 7 koyun bombalandığı, sal- dın sırasında çok sayıda sıvılın ya- şamını yıtırdığı ve yaralandıgı be lırtıldı Kosova'nınguney.guneyba- tı ve batı bolgelennde Kosova kur- tuluş Ordusu (UCK) ıle bağlantıla- n oldugu gerekçesıyle 600'den faz- la Kosovalı Arnavut'un "terör" suçlamasıyla gozaltına alındıgı be- lırtıldı BMkaynaklannınbolgeden verdıgı bılgıye gore de bombardı- mandan kaçan çoğunlugu kadın ve çocuklardan oluşan 2500 Arnavut'un yollarda mahsur kaidıgı belırtıldı r \ Hizmete adanmı / 974 yılında, Sabancı Kardeşler tarafindan babaları rahmetli Hacı Ömer Sabancı'nm adına ve anneleri rahmetli Sadıka Sabancı'nm tüm servetini bağışlamasıyla kurulan HACI ÖMER SABANCI VAKFI, VAKSA, yirmi dört yıl içinde 107 kalıcı eseri Türkiye'nin hizmetine sundu VAKSA, Merhum Hacı JiSIİjpna başkanlığmda ülkemizin $ 1 yerleşim merkezinde öğrençi ylırçly, kültür sitesi, eğitim kurumu, spor tesisi, sağlık tesisi gibi hayati önemi olan eserleri gerçekleştirdi. VAKSA özellikle öğrenim çağındaki gençlerimize yönelik eğitim, kültür, sanat, sosyal ve sağlık alanlarında S a f a o n c , Umversrieu/İSTANBUL olmak üzere 33 okulda 37.650 öğrenciye öğrenim, 12 öğrenci yurdunda 4.500 öğrenciye barınma, 4 yetiştirme, 5 kreş ve anaokulunda 1.120 çoçuğa yuva, bakım ve eğitim olanağı sağlıyor. Ayrıca VAKSA, maddi olanakları sınırlı olan binlerce başarılı öğrenciye her ay, yurtiçi öğrenim bursları temin ederek, nitelikli beyinlerin yetiştirilmesine katkıda bulunuyor. VAKSA şimdi de Türkiye'ye eğitim alanında yeni bir dinamizm getirecek olan Sabancı Universitesi'ni kuruyor. Sabancı Üniversitesi 1999-2000 döneminde eğitime başlayacak. VAKSA, Hacı Sabancı'nm aramızdan ayrılmasından sonra da bu toprağın insanına verdiği hizmetleri en az onun dönemindeki kadar istekle ve hızla sürdürmeyı hedefliyor HACI SABANCI Hacı Ömer Sabancı Vakfı Başkanı (1935-1998) •• •• Vaksa'dan Universite Oğrencilerine Burs Duyurusu Htt ay yoktaştk 1000 öğrenciye burs veren Hoa Ömer Sabancı VoHı, bu ytl başvuronJar orasmda yapılocok değertendirme sonucundo 250 ürtıversite öğrencisine doha burs verecek, aynca en yülaetaen başlayarak öğrenci yerlejlırme sınov sonucu (ÖYS puoro) ve özür derecesine göre Oğrenct Seçme ve Yeriegirme Merbzı torafından AAOOOO • AAOO*•©• & s a « B ©ECSASAT İÇİi ASGAtfKOŞUUAR: • Oğram yeffejftrme Sınavlbn'ndo ff^AZf KazarolanpuantûnjesoJ ckmak üzere ) ÜnıwBf5(teyı yenı tazanonfar ppn 490TM,.S*TSpum,5WF*Dpum,54QMpua -Uınerafeyı i997yı/mdo tazanadbrıpn _, l ' 510ÎM,_S,lS*iDpuanı 55ÖF«Mpuom Ünrversıteyı W 6 yılı »e dona önredı yıhrda lazononlor ıçın 520M S ! 5 D 5 8 0 F k W ÖNEMÜNOK • * • - MeİApJo yaphcak bajvwv ufetienne apijıdakı bıkjiler muiaka 'Onmuteodı & • MUCUR •KATSEflİ HACBEKTAŞ* ADB YOKSEKOVA a ŞAMUUfTA HATAT 4 , l ş y y yvri.yemeiikrellemın boğışJonmasıgıbıdunmlorhonçJ • Ara srnıhan boşvuraniar ıpn yvkanda belırhlen koiullaıh tnflıbe smıHann takmhuz olorai gepmj ve do/ıo önce sımfe lıalmamt} olmot • K Vbtondoj/ olmak ,(Bun, İÂe imırlon jçjnde lısans öğrenıım ıçın geçerlı o/up, lirtuye'de yvksek öğreHm kmvmlarmda oJruvan K.K.JC uyrMı ögmcıkr de genel değeriendırme Irapsamı ıçınoe i»$vurvda Wİ1 * ÖYS puan «• trii • 1998 1999 Cgredm yılı ıçm ayda25 000 000 R iı«fs vwfecei*r • VtAhn standart bapm fcm/onveturıiır/ıoyjnJdblrilgı, engeç 10 Ebm 1998tonhneladorAdona'db VakfmBİeznknmehfilo ıDenebk f , p p ı^raki) Ux25boyukjndazar{gönMmel*ir 3- YukanUa ıslcUer:tomolardt yerm gehrmefenkce «s oçıldanan eklenerek, po 15Ehim ılmei veya dden venlmei iurehyle en geç 'bkiMk BİIGİ VE BAŞVURU FORMU A1MAKI0N A$AĞIDAKİ ADRESE BAŞVURASlllRSlNlL 01060 S a b m a k * * * > * * 2 Hocı Omer Sabancı Vakfı VAKSA Genel MeHtezı / ADANA VAKSA TESISLERI 16 ÖĞRETMEN EVİ © 16 ÖĞRENCİYURDU • 12 KÜLTÜR TESİSİ • 33 EĞİTİM KURUMU D 10 SOSYAL TESİS • 7 SAĞLIK TESİSİ A 5 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU O 4 KÜTÜPHANE A 3 SPOR TESİSİ O 1 POLİSEVİ * 107 VAKSA TESİSİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog