Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

9HAZİRAN1998SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Bohemya'da uçak kazası • PRAG(AA)-Çek Cumhuriyeti'nde iki adet MJG-21 tipi uçak, Güney Bohemya bölgesinde havada . çarpışarak, bir yerleşim bölgestne düştü. Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçaklann, Ceske Budeyoviçe kentinin bir mahallesinde 6 katlı bir binanın üstüne düştükleri belirtıldi. Pilotlann kaza anında uçaktan atlayarak kurtulduğu ve uçaklann üstüne düştüğü binada bulunan kişilerden bazılannın hafif yaralandığı bildirildi. Erître ve Etiyopya içm barış girtşimi • TRABLUS (AA) - Eritre ile Etiyopya'nın, Libya'nın banş girişimini kabul ettiği bildirildi. Libya televizyonunun, Sahra Devletleri Birliği (COMESSA) Genel Sekreter Yardımcısı Adum Togoi'ye dayanarak verdıği habere göre, Eritre ve Etiyopya devlet başkanlan, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin istegiyle bölgeye giden Togoi'ye, Libya'nın banş girişimi önerisini kabul ettiklerini belirttiler. Nijenyalı diktatör Abaça öldü • ABUJA (AA) - Nijerya Devlet Başkanı General Sani Abaça'nın dün sabaha karşı öldüğü, bildirildi. Genelkurmay Başkanı General Abdülselam Ebubekir. yayınladığı bildıride, "Devlet Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı General Sani Abaça, ölmüştür. Abaça, doğum yeri olan Kano'da. mûslüman geleneklerine göre toprağa verilecektir" dedi. Bu arada, askeri cuntanın en > r üksek organı olan Hükümet Geçici Konseyi'nin de, olaganüstü toplandığı belirtildi. Abaça. 1993 yılında anayasayı askjya alarak ve devlet başkanhğı seçimlerini iptal ederek iktidan ele geçirmişti. Kosova 'daki katliam üzerine Yugoslavya 'ya yatırımlar yasaklandı, bu ülkenin malvarlığı donduruldu k'osova'nın bağımsızlığı için silahlı miicadele veren Kosova Kurtuluş ordusu (UCK) gerillalan bölgeden kaçmaya çalışan Arnavutiar'a yol gösteriyor. AB'den BelgracPa darbe • ABD'nin baskılanna boyun eğen Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç, yabancı diplomatlann Kosova'ya gözlemci olarak gitmelerine izin verdi. Dış Haberter Servisi - Avrupa Birligi (AB). Yugoslavya'nın Ko- sova politikasına tepki olarak bu ülkede yeni yatınmlan yasaklar- ken, Yugoslavya'nın AB ülkele- rindeki malvarlığmı da dondur- du. AB Dışişleri Bakanlan'nındün Lüksemburg'da yayımladığı or- tak bildiride, Yugoslavya hükü- meti ile Sırbistan'ın, AB'ye üye 15 ülkedeki malvarlıklannın don- durulduğu belirtildi. Bildiride, "Sırp güvenlikgüçlerinin aşın de- recede şiddete baş> urmalan da- hiJ, bölgedeki durumun, önemli ölçüde kötiiye gitmesini dikkate alan Konse>. Sırbistan'da yeni ya- ünmlann yasaklanması için or- tak bir tutumu kabul etti" ifade- lerine yer venldi. Ortak bildiride, bu yaptınmlann uygulanması için AvTupa Komisyonu'nun ge- rekli önerilerde bulunmak üzere derhal harekete geçeceği belirtil- di. AB ülkelerinin Kosova'daki yoğun çatışmalardan derin kaygı duyduklan kaydedilen ortak bil- diride, evlerin ateşe verilmesi ve köylere yönelik rastgele topçu saldınlannın, saldırganlığın dü- zeyini gösterdiği ifade edildi. Kosova'daki çatışmalardan ka- çarak Arnavutluk'a sığınanlann sayısındaki artıştan da özellikle kaygı duyulduğu belirtilen açık- lamada. AB'nin insani yardım kuruluşlanyla birlikte, bu kişile- re yardım etmeye hazır olduğu bildirildi. AB Dışişleri Bakanlan bildiri- sinde, Kosova'da silahlı faaliyet gösteren Kosova Kurtuluş Ordu- su (UCK) adlı örgütün şiddet ey- lemleri de kınanarak AB'nin bu örgüte para ve silahlann ulaşma- sının engellenmesi için yardım et- meye hazır oldufu belirtildi. Bu arada, ABD'nin baskılan- na direnemeyen Yugoslavya Dev- let Başkanı Slobodan Miloseviç, Kosova'ya yabancı diplomatlann gözlemci olarak girmesine izin verdi. ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, ABD'nin Make- donya Büyükelçisi Christopher HiU ile Miloseviç arasında hafta- sonunda Belgrad'da yapılan gö- rüşmelerde, Kosova'ya yabancı gözlemcilerin gitmesi konusun- da uzlaşma sağlandığını yazdı. Miloseviç'in verdiği ödünün ardından ABD'nin Makedonya Büyükelçisi Christopher Hill, Kosovalı Arnavutlar adına Yu- goslavya ile görüşmeleri sürdü- ren Fehmi Agani ile birlikte dün bölgeyi ziyaret etti. Onceki gün 40 ülke temsilcisi- nin de Kosova'nın batısında in- celemeler yaptıgı kaydedildi. Sırp yönetimi, Kosova'da ça- tışmaların başladığı şubat ayın- dan bu yana bölgeyeyabancigöz- Iemcileringirmesine ilk kezfzin veriyor. Deçani'deld katüamdan sonra Sırp polisi mevzilendiği binadan "terörist" gözJüyor. îsrail, tarihini sorguluyor • Siyonistlerin, Yahudilerle ilgili mitlere dayanarak oluşturduğu Israil tarihini yeniden ele alan 'Israil'i Düşlemek' adh kitabın yazan Esther Benbassa Cumhuriyet'e konuştu. ÖZGÜRULUSOY Profesör Esther Benbassa. Tür- kiye doğumlu Yahudi kökenli bir Fransız. Sorbonne Üniversite- si'ndeöğretim üyesi olan Benbas- sa, Israil'm kuruluşundan itibaren yazılan resmi tarihi sorgulayan "yeni tarihçüer" arasında yer alı- yor. Eşı Jean Christophe Attias ile birlikte. Jsrail'in kuruluşunun mit- lere dayandıgını gösteren "Israfl'i Düşlemek" kitabmın yazarlann- dan olan Benbassa, Fransız Ana- dolu Araştırmalan Enstitüsü'nün 4-5 Haziran tarihlennde düzenle- diği "Türkiye-İsrail: YüzyılhkOr- tak Bir Tarih" konulu yuvarlak masa toplantısına katılmak üzere lstanbul'daydı. Toplantının düzen- lenmesine büyük katkısı da geçen Benbassa ile, Türkiye-Israil ilişki- leri ve resmi tarih üzerine konuş- tuk. Toplannnın düzenleniş amacı neydi? 1998, lsrail devletinin kurulu- şunun 50. yıldönümüne denk ge- liyor. fki devletin gerçekten ortak bir tarihi var. Bu başlıkla yola çı- karsak farklı konularda'gündeme gelebilir diye düşündük. Biz poli- tikacı veya dıplomat değiliz. aka- demisyeniz. Toplantıda azınlıklar konuşuldu mesela. Resmi olma- yan tarih, tarihin yeniden yazılma- sı konuşuldu. Orta Asya'da, Orta- doğu'da tarihin hep resmı tarih ol- ması size ilginç gelmiyor mu? Bel- ki bu konuda da ıleride bir konfe- rans düzenle\ebıliriz. Yeni tarihçilerin resmi tarihe ba- kışınedir? lsrail demokratik bir toplum ya- pısına sahip. Resmi tarihi sorgula- yan yeni tarihçilerin sayısı arhyor bu yüzden. Ben de bir yeni tarih- çiyim. "tsraiTiDüşlemek''kjtabın- da, bütün bir kuruluş tanhinin na- sıl mitlere dayandıgını gösteriyo- ruz. Siyonistter, Yahudilerle ilgili mitlere dayanan bir tarih yazdılar. Biraz Türkiye'dekıne benziyor. Mit yaratma çabasıyla, Tevrat'a kadar inildi. Yahudi nasyonalizmi- ni oluşturmak için başka ülkeler- den tarihçüer getirildı buraya. Za- ten o topraklarda oturan Yahudi ler yazmadı bu tarihi. Filistin'e, "va- at edilmiş topraldara" dönüş için mıtler yaratıldı. Siyonizm. İsrail'de çimento işte- vini kaybederken, birleştirici un- sur olarak köktendincilik yükseli- yor. Türkiye'de İslamcılığın vükse- fişi ile bir benzeriik kunılabilir mi? Biçim olarak köktendincılik ıkı yerde de aynı diye düşünüyorum. Kuruluş sürecinde koyu dindarlı- ğa karşı olan Siyonizm etrafında birleşilmişti. Din dışında arayışlar mevcut mu? Evet. İsrail'de farklı düzeylerde post-Siyonist bir lsrail oluşturma eğilimi var. israil'de bir kesim di- yor kı: "Artık amaç lsrail dışında- ki Yahudileri kurtarmak olmama- lı. Başka ülkelergibi normal bir ül- ke olmak istiyoruz." Banş süreci de bu normalizasyon içinde ele alınmalı. Arap'ı, Sefaradı (Asyalı Yahudiler), Aşkenazisi (Avrupa kökenli Yahudiler) ile bir Jsrail devleti oluşturulmalı. Israfl-Türkrye ffişkikrindeki ya- kınlaşmada önemli rol oynayan ba- nş süreci nkanmış görünüyor. Bu durum sizce ilişküeri nasıl etkileye- cek? Banş sürecinin çöktüğüne inan- mıyorum. Çoğulcu bir toplum ol- maya başladı lsrail. Tarih yeniden yazılıyor. Toplumda artık banş ih- tiyacı var. Yahudilerin büyük bö- lümii, "Araplar düşmanımız de- ğB"diyor artık. Unutmamak gere- kır ki, banş sürecinde yalnız hükü- metler def il, kamuoyu da rol oy- nuyor. Son olarak. bir Filistin devleti kurulması gerektiğini düşünöyor musunuz? Filistin devleti tabii ki kurul- malı. PENDİK 2. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1998/1171 Esas. Bir borçtan dolayı hacizlı ve aşagıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıka- nlmışttr. Birinci arttırma 15.6.1998 günü saat 09.30-09.45'te Güzelyalı Ost Sk. N.: 29/2 Pendik'te yapılacak ve günü kıymetlerinın %75'ine ısteklı bulunmadığı takdırde 16.6.1998 gûnü ay- nı yer ve saatte ikmcı arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar kı. arttırma bedelınin malın tahmın edilen kıymetinin %40'ını bulmasının ve satış ısteyenın alacağını rüçhanı olan ala- caklannm toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann pay- laştınna masraflannı geçmesınin şart olduğu. mahcuzun satış bedelı üzerinden % ....ora- nında KDV'nin alıcıya aıt olacağı ve satış şartnamesının ıcra dosyasında görülebılecef ı, masrafı \enldiği takdirde şartnamenin bır örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bil- gı almak ısteyenlenn vukanda yazılı dosya numarasıyla daıremize başvunmalan ilan olu- nur. 28.5.1998 Muhammen Kıymeti Lira Adedi Cinsi (Mahiveti ve önemli nitelikleri) 150.000.000 1 IBMmarkaHardDıscClXmarkabılgisayarmonitörveklavye 45.000.000 1 Hevlett Packard marka pnnter 80.000.000 1 Oki marka büyük pnnter 160.000.000 1 Escort marka bilgisayar monitör-hard disc-klavye 35.000.000 1 Epson marka printer' 125.000.000 1 IBM marka bilgisayar monitör markastz klavye veharddisc 150.000.000 1 IBM marka bilgisayar monitör. klavye. hard disc 80.000.000 1 Panasonıcraarkaprinter , . 35.000.000 1 Epson marka printer 80.000.000 1 IBM marka bilgisayar monitör ve klavye 250.000.000 1 Rex Rotary 71302 marka fotokopı makinası 50.000.000 1 Canon marka printer 100.000.000 1 IBM marka hard disc ve klavye markasız bilgisayar monitör 40.000.000 1 Karel marka faks cihazı 40.000.000 1 Baster marka terazı 200.000.000 3 Markasız sanayı tipi buzdolabı 60.000.000 1 Winterhaltet marka bulaşık makması sanayi üpı 60.000 000 1 Y e m e k s t a n t l 4 bölmelı 1.600.000.000 16 Otü paskaralan ütüleriyle birlikte 1.000.000.000 1 Pantolon şişirme ütü makinası sila marka 2.600.000.000 36 Shogun marka dikiş makması 2.725.000.000 21 Pegasus marka overlok makinası 1.800.000.000 6 Brother marka ılik düğme makinası 200.000.000 1 • Elektrik tesısat uzantılan sökülüp takılacak şekilde 6 adet 40 mt ışıklandırma ray, 4 adet 20 m. ve 20 adet kombinasyon priz, 4 adet 20 mt ışıklandırma ray, 4 adet 40 mt monafaze rayli çıkışlı kompanzasyon panosu. 3.000.000 1 Arçelik 302-1EC buzdolabı 25.000.000 1 Buhar komposörü ve ekleri çıft kapa Lupamal faal marka 50.000.000 1 Mozotlu Dipaş marka 50129664 seri no'lu kazan 20.000.000 1 Tem elektronik baskül 25.000.000 1 Besterotomatık baskül 200.000.000 2 IBM marka 8513 komple bilgisayar 100.000.000 1 Çızım makması mikroset - TTO baglantı klavye monitör 50.000.000 1 Epson FX 870 faks 400.000.000 4 Overlok Juki.marka 5112-T034 KA994428-T0320 44 sanayi tipi 200.000.000 1 Fomaks overlok makinası sen no'su yok. 1.100.000.000 11 Düz dikiş makinesı Fomaks Kansai ve Brother marka 100.000.000 1 Brother marka reçme 100.000.000 1 Bilgısayarh Onikar düz dikiş makinesı Basm: 25461 ÇAYIRALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1997'286 DuruşmaGünü: 13.7.1998 Mahkememize davacı Çayıralan Malmüdürlüğü tarafından. davalılar Çayıralan ilçesi Çokradan kasabasından Talimat Cengiz ve 35 arkadaşı aleyhine açılan Çayıralan ilçesi Ko- nuklar kasabası hudutlan dahılınde bulunan 1726, 1727. 1725, 1729, 1733, 1734. 1735 no- lu davalılar adına olan parsellerin tapusunun iptalı ile Hazine adına tescili davasının yapılan açık yargılaması sırasında \ erilen ara kararı gereğınce; Mahkememız dosyasında davalı ola- rak bulunan Çayıralan ilçesi Çokradan kasabası nüftısuna kayıtlı Nefıka Öndemir, Yılmaz, Orhan. Ayhan Ondemir, Leman Zeliha Pervın, Zerrin. Bağişe Işın, Erdoğan, Meyneper, Ra- bia, Hanifi, Ismail, Türkan. Zehra, Keziban. Osman. Orhan Öztürk. Yamin Özdemir, Yadi- gâr, Şefika. Ferihan, Mehmet. Laike. Ayşe, Ernine, Yusuf, Zeliha. Songül, Hakan Aktaş ad- lanna çıkartılan tebligatlann bıla teblığ iade edildiği, yaptınlan adres araştırmalannda da ad- resleri tespit edilemediğinden, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup. adı geçen da- valılann mahkememızın v'ukanda esas numarası yazılı dosyasında duruşma günü olan 13.7.1998 günü bütün delilleri ile birlikte duruşma salonunda hazır olmalan. olmadıklan ve- ya kendilerini bır vekılle temsıl ettırmedikleri takdirde, yargılamaya yokluklannda devam olunarak, karar venleceği 7201 sayılı Tebligat Yasası'nın 28, 29 ve müteakip maddelen ge- reğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 27.4.1998 Basm: 20376 ARDAHAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1991-404 Davacılar Selahattin Aydın ve arkadaşlan tarafından davalı Aslan Aydın aleyhine mahkememize açılan kâdâstro tespitrnın iptali ve tescıl davasının yapılıp bıtırilen açık dunışmalan sonunda: Aşağıda dosya numarası ve isimleri yazılı şahıslar adreslennde bulunamadıklanndan aşağıda ada. parsel numarası yazılı şerhle ilgili olarak kadastro tespıtinın iptalı ve tescıl davasının açıldığı bu davanın ise karara çıktığından, Tebligatın 7201 Sayılı Kanun'un 31. maddesı geregince yayın tanhınden 15 gün son- ra yapılmış sayılacağı ve karar yerine kaim olunacağı ilanen tebliğ olunur. EsasNo: 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 1991/404 Adı Soyadı Güleser Yucak Nurettin Yucak Bagda Yucak Necmettin Yucak Şefika Yucak Sebahattin Yucak Fehmi Turan Hilmi Turan Münüre Turan Tutuş Turan Lütfiye Turan Abuhayat Aydın Melahat Aydın Sedriye Aydın Ersal Aydın Tahsin Aydın Hanım Aydın Meryem Aydın Erdinç Aydın Gürsel Aydın Aslı Aydın Bediye Aydın Tütiye Turan Kövü Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Ortageçit Basm: 14357 Mevkii Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Mezarlık Ada 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 Parsel 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI AKÇAKOCA İCRA DAİRESİ'NDEN DosyaNo: 1997/419 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi. evsafı: Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar köyü, Beynamaz mevkii. cılt: 70. sayfa: 28, sıra no: 12'de kayıtlı 15.123 m2 miktarda boş tarla ve üzennde 36x9 metre ebadında fenni ahır ile ahı- ra bitişik 4x9 m ölçülerinde lojman. Arazi. ahır ve lojmanm toplam degeri 11.675. 166.816 TCdir. Satış şartlan: 1- Satış, 14.7.1998 günü saat 14.20'den 14.30'a kadar Akçakoca Icra Müdürlügü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edilen kıyme- tin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhü- dü baki kaunâk şartıyla 24.07.1998 günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttırmaya çıkan- lacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememişse gaynmenkul en çok arttıranın ta- ahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttıra- na ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinın malın tahmin edilen kıymetinin yüz- de 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından faz- la olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazım- dır. Böyle fazla bedelle ahcı çıkmazsa satış talebı düşecektır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetın yüzde 20'si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmış vergiler satış bedelınden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üzerindekı haklannı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelını yatırmamak suretiy- le ıhalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizınden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesı için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bır örnegi gönderilebilir. 6- Satışa ıştırak edenlerin şart- nameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgi almak isteyen- lerin 97/419 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 11.05.1998 (*) llgililer tabinne irtifak hakkı sahiplen de dahildır. Basm: 24063 Nüfiıs cüzdanımı, M.Ü. lletışım Fakültesı öğrenci kımlık kartımı, pasomu kaybettim Hükümsıizdür İMREN TÜBCİL E F A T28Nisan 1960gençlik olaylannda Beyazıt meydanında yaralanarak ayağını kaybeden, ülkemizin en ilerici ve devrimci 1961 Anayasası'nı hazırlayan Kuruçu Meclis üyesi değerli arkadaşımız Hüseyin On kaybettik. Cenazesi bugün Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Topkapı Mezarlığı'na defhedilecektir. Arkadaşımıza rahmet, kederli ailesine ve bütün arkadaşlanna başsağlığı dileriz. 1961 Anayasası ve Demokrasi Vakfi ve yakın dava arkadaşlan ÇAYIRALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1997,302 Duruşma Günü: 6.7.1998 Mahkememize davacı Malmüdürlüğü tarafından davalılar Kaşıf Vural ve mirasçılan aleyhine açılan Çayıralan ilçesi Çokradan kasabası Gözyurdu mevkıınde bulunan 1730 ve 1731 nolu davalılar adına olan tapunun iptali ile Hazine adına tescılı davasının yapı- lan açık yargılaması sırasında verilen ara karan geregince; Mahkememız dosyasında dahili davalı olan Çayıralan ilçesi Çokradan kasabası nüfu- suna kayıtlı Mehmet ve Emin Vural adlanna çıkartılan davetiyelenn bile teblığ ıade edil- diği, yapılan adres araştırmalannda da adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, adı geçen dahili davalılann mahkememizın vukanda esas numarası yazılı dosyasında duruşmanın atılı bulunduğu 6.7.1998 günü duruşma sa- lonunda bütün delilleri ile birlikte hazır olmalan, hazır olmadıldan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklannda devam olunarak, karar verileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası'nın 28,29 ve müteakip maddeleri geregince tebli- gat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 27.4.1998 Basm: 20380 PAZAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996/41 Davacı Ruhi Sönmez tarafından davalı Salahattin Çoşar aleyhine mahkememızde açı- lan meni müdahale davasının yapılan yargılamasında verilen ara karan uyannca; Dahili davalılardan Hemşin ilçesi, Yeni Köy Mahallesi nüfusuna kayıtlı Rukiye Sön- mez ile aynı yer nüfusuna kayıtlı Osman Sönmez yapılan bütün adres araştırmalanna rağmen bulunamadıklanndan haklanndaki tebliğin ilanen yapılmasına karar verilerek duruşması 16.7.1998 günü saat 09.20'ye bırakılmıştır; bizzat duruşmada hazır bulunma- lan veya kendilerini temsile yetkilı bır vekil göstermeleri. göstermedıkleri takdirde hak- lanndaki davanın yokluklannda yürütüleceği hususu ilanen tebliğ yenne geçmek üzere ilan olunur. 7.5.1998 Basın: 23260
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog