Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

9HAZİRAN1998SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER yurtseveplHrtip' • Istanbul Haber Senisi - Petrol-lj Sendikası Başkanlar Kurulu, özelleştırmeye karşı olmanın bir yurtseverlik görevi oldugunu vurguladı. Istanbul'da toplanan Petrol- İş Başkanlar Kurulu'nun diin açıklanan sonuç bildırgesinde. özelleştırmenin bir daha Türkıye'nin gündemine gelmemesi için giderek yükselen bir mücadele çizgisinın izleneceği ifade edilerek sendikalar ve ülke çıkarlanna duyarlı olan herkesten destek istendi. POSİCOP piyasadan toplatıldı • tstanbul Haber Servisi - Roche şırketi, hipertansiyon ilacı olarak kullanılan"Posicor" adlı ilacı piyasadan çektiğini açıkladı. Roche'tan yapılan açıklamada, toplatma karanmn Posicor'un bazı ilaçlarla bırlikte alındığında saptanan yan etkileri nedenıylealındığı kaydedıldi. Kralay'da otupma eylemi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Haklar ve Özgürlükler Platformu üyeleri, gözaltına tutulduğu ve haber alınamadığını belirtikleri Neslihan Uslu. Metin Andaş. Hasan Aydogan ve Mehmet Ali Mandal'ın serbest bırakılması için Kızılay'da oturma eylemi yaptılar Jçişleri Bakanlığı Müsteşan Yahya Gür ile görüştüklerini ve sorunlanyla ilgılenrae sözü aldıklannı belırten eylemciler olaysız biçimde dağıldılar. Neftçi'den 8 yıla destek • ANKARA (Cunıhurhet Bürosu) - Eski Kültür Bakanı Nermın Neftçi, "Demokrasınin Kilittaşı- Anılar" adlı kitabının satışından elde ettiği toplam 1 milyar613 milyon lirayı 8 yıllık kesintisiz temel eğitime bağışladı. Neftçi, kitabı yayımlayan Toplumsal Siyasal Ekonomik Araştırmalar Vakfı (TESAV) Başkanı Erol Tuncer ile Milli Eğitim Bakanı Uluğbay'ı diin makamında ziyaret ederek bağış çekini sundu. Felsele dersinin zorunlu olması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Milli Eğitim Bakanı Hikmet Ulugbay, gelecek yıl tüm okullarda zorunlu olacak felsefe dersiyle "kendıni sorgulayan ve özeleştiri yapan" gençler yetiştırileceğini belirtti. Ulugbay, böyle bir karar sonrasında, 6. Uluslarası Felsefe Olimpiyatı'nda 3. olan Özel Tevfık Fikret Lısesi öğrencısı Cevat Yıldınm'ın aldığı ödülün çok anlamlı olduğunu söyledi. 45 yurttaşa ilkokul diploması • tstanbul Haber Servisi - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Fatih Eğitim Parkı Şenliği, 180 saatlik 2. Kademe Halk Eğitim Sınıfı Programı'na katılarak okuma yazma öğrenen 45 yurttaşa ilkokul diplomalarının verildiği törenle başladı. Törende konuşan TEGV Genel Müdürü Kemal Kafadar, Türkiye'nin temel sorunlannın altında yatan nedenin. eğitimin yetersizliği olduğunu belirtti. Fen ve matematik öğpetimi • İstanhul Haber Servisi - Kültür Koleji'nce düzenlenen "8 yıllık eğitimde fen ve matematik öğretimi" sempozyumu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Nejdet Özkaya, sempozyumda yaptığı konuşmada. "Çocuklanmız ezberlemesin, öğrenmenin yollannı öğrensin. Ama kendisini sorgulamayan öğretmenler, çocuklanmızı nasıl sorgulayacaklar" dedi. 9. Ulaştırma Şûrası'nda konuşan Yılmaz, 30-40 yılı planlamak zorunda olduklannı söyledi 'Çağdaş dünyayı yakalamahyız' • Başbakan Yılmaz, Ankara- Istanbul hızlı tren projesinin bu yıl içinde ihale edileceğini, Kars-Tiflis demiryolunun yapımına kısa sürede başlanacağını söyledi. • 1930'lu yıllardan sonra demiryolu taşımacılığının ihmal edildiğini belirten Başbakan Yardımcısı Ecevit, "Kalıcı bir demiryolu politikası oluşturulmalıdır" dedi. • Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir, "Biz demiryollan sistemlerinin geliştirilmesini istiyoruz. Boğaziçi tüp geçit projesini gündeme getirmişizdir" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz, 11 yıl aradan sonra diin Ankara'da çalışmalanna başlayan 9. Ulaştırma Şûrası'nda, "21. yüzyılda taş devrini yaşayan bir ülke olmak istemryorsak haberieşme, ulaşun ve enerji yatınmlarını sürdürmek zorundayız" dedi. Başbakan Yılmaz, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantının açılışında, Türkiye'nin ulaştırma, haberieşme ve enerji konusunda çağdaş standartlan yakalaması gerektiğini bildirdi. Altyaptnın ulusal bütünlüğün fıziki temeli olduğunu da kaydeden Yılmaz, ülkenin farklı coğrafyalannda yaşayan insanlann mutluluğunun, altyapı hizmetlerinden eşit biçimde yararlanmalanyla mümkün olabileceğini anlattı. Son yıllarda altyapı hizmetlerinin duraksadığını ve yer yer gerilediğini belirten Yılmaz, hükümetin 5300 altyapı projesini özenle inceleyerek bunlardan 125'inin öncelik verilmesi gereken kritik proje olarak belirlendiğini söyledi. Yılmaz, bu projelerin tamamlanması için bütçeden bu yıl 2 katrilyon 535 milyar lira aynldığını bildirdi. Özel sektörün dinamizmi ile fînans gücünü altyapıya kanalize etmek için yap-işlet-devret ve yap-işlet modellerini devreye soktuklannı anlatan Başbakan, bu şekilde de maliyeti 15 milyar dolan bulan 85 projenin fiilen uygulamaya konulduğunu bildirdi. Başbakan Yılmaz, artık 5-10 yıllık planlamaların yeterli olmadığını \ urgulayarak Türkiye'nin 30-40 yılını planlamak zorunda olduklannı dilegetirdi. Başbakan Yılmaz. otoyol, köprü, havaalanı, liman \e demiryolu alanlannda yaptıkları önemli hizmetlerı sıralarken Ankara-lstanbul hızlı tren projesinin bu yıl ıçınde ihale edileceğini. Kars-Tiflis demiryolunun yapımına kısa sürede başlanacağını söyledi. Yılmaz, Türk Telekom'un özelleştırmesinin de bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Yılmaz. şûra üyelerinden. Devlet Demiryollan'na ait limanlann da özelleştirilmesi için gerekli çalışmalan yapmalannı istedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit de şûranın açılışında yaptığı konuşmada, 1930'lu yıllardan sonra demiryolu taşımacılığının büyük ölçüde ihmal edildiğini belirterek şöyle konuştu: "Bütündünyada demiryolu teknolojisinde hızlı atılımlar gerçekleştirilirken Türkiye'de bazı çevreler demiryolu taşımacılığını çağdışı bir ulaşım sistemi jjîbi görmüş \e>a göstermişlerdir. Karayolu taşımacılıgına aşın bir ağırük verilmiştir. Oysa kara, deniz, demir ve havayolunun birbiriyle bağlantılı \e dengeü olması gereklidir. Demiryollan 55. hükümet Ue yeniden Türkiye'nin gündemine gelmiştir. En ucuz ve en güvenli taşımacılık türii olan demiryolu taşımacılığının artık hükümet değişikliklerinden etkilenmeyecek kalıcı devlet polm'kasına dönüştürülmesi gerekiyor." Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir de. demiryollannın yıllardır ihmal edildiğini belirterek "Bu da yoku ve ulaşım taşımacılığının yüzde 90'ının karayollarıyla yapılmasına \e dolayısıyla da trafik kazalannın artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle biz demiryollan sistemlerinin geliştirilmesini istiyoruz. Boğaziçi tüp geçit projesini gündeme getirmişizdir" dedi. Özelleştirme Telekom'un yüzde 14'ü halka satılacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Telekom'un özelleştirilmesinde aracıhk yapacak danışman fırma ihalesini. Merril Lynch. ABN AMRO Rotschild ve Iş Yatınm'ın oluşturduğu konsorsiyum kazandı. Özelleştirme fdaresi Başkan Yardımcısı ve Tûrk Teîekominikasyon AŞ İhale Komisyonu Başkanı Hakkı Sürel diin yaptığı yazılı açıklamada, Türk Telekom'un yüzde 20'ye kadar olan hisselerinin blok satış olarak sektördeki yatmmcıîara satılacağııu, yüzde 14'ünün yurtiçi ve yurtdışı sermaye piyasalannda halka sunulacağını, yüzde 5'inin de Türk Telekom ve Posta Idaresi Genel Müdürlüğü çahşanlan ile küçük yatınmcılara satılacağını bildirdi. Ihalede 3 konsorsiyumun yanştığını belirten Sürel, değerlendirmenin teknik ve mali olarak iki bölümde yapıldığını kaydetti. Sürel, ihaleyi, en düşük öneriyi veren Merril Lynch, ABN AMRO Rotschild ve Iş Yatınm'ın oluşturduğu konsorsiyumun kazandığmı belirtti. ADD'de görev dağılımı yapıldı 'Atatürk ilkeleri doğrultusundaki çalışmalar sürecek' • Genel başkanlığa Yekta Güngör Özden'in seçildiği ADD'de, genel başkan yardımcılıklanna Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı ve Prof. Dr. Atila Taçoy, genel sekreterliğe Leyla Erer, genel sekreter yardımcılıklanna Işık Aksoy ile Kerem Gökten, gene) saymanlıga Selami Yiğit getirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yönetim Kurulu. genel başkanlığa eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'i seçti. Özden. üye arttınmından çok çalışkan ve nitelikii şubeleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek "ADD, Atatürk'ün akla ve bilime dayanan düşüncelerinin gerçekçi ve yürekli bir kalesi olacak" dedi. ADD Yönetim Kurulu dün toplanarak görev dağılımı yaptı. Genel başkanlığa Yekta Güngör Ozden, genel başkan yardımcılıklanna gazetemiz yazan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı ve Türk Hava Kurumu Başkanı Prof. Dr Atila Taçoy. genel sekreterliğe Leyla Erer, genel sekreter yardımcılıklanna Işık Aksoy ile Kerem Gökten, genel saymanlıga Selami Yiğit getirildi. Yeni Genel Başkan Yekta Güngör Özden, yeni yönetimle ADD'nin daha etkin, güvenilir. birleştirici ve banşçı bir güç olacağını belirtti. Yönetim kurulunun çarşamba günü toplanarak çalışma programını belirleyeceğini kaydeden Özden, "Yübaşında da yeniden görev dağılımı yapacağız. Böylece devingenlik sağlanacak. Kolruğa çakılmışhğa son vereceğjz" dedi. Daha önce ADD içerisinde yaşanan gruplaşma ve çekişmelere son vermek için yeni bir başlangıç yapacaklannı kaydeden Özden, ADD tüzüğüyle bağdaşmayanlan kesinlikle üye yapmayacaklannı söyledi. Özden. "Üye . almakta ve üye olmak isteyenlerle ilişki kurmakta çok dikkatli olacağız. Üye ve şube sayısını arttırnıak önemli değil. Her türlü gösteri ve söz kalabahğı Ue kendini kabul ettirme çalışmalannı benimsemiyonız" dedi. ADD'nin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusundaki çalışmalannın da hız kazanacağını kaydeden Özden. bunu engellemek ısteyenlerin üzerine bütün güçleriyle yürüyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Sükyman Demirel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir ve Milli Sav unma Bakanı İsmet Sezgin, Özden'i arayarak ADD'nin yeni çalışmalannda başan dileklerini ilettiler. Almanya ADD Genel Başkanı Dursun Atılgan da Özden'e gönderiği mesajda "Aynı ülküde, aym doğrultuda ve sizinle aynı savaşımın içinde olmanın gururunu duyacağımızı bildirir, hem sizi hem de genel merkezin yeni yöneticilerini içtenükle kutianz" dedi. annes'da Zeki Triko rüzgârı estiCannes'da dört gün boy unca Zeki Triko rüzgârı esti. Zeki Triko, Cannes'da açtığı mağazanın ve yeni sezon ürünlerinin tanıtımını yaptırdığı ünlü top model Naomi Campbell ile annesine toplam 170 büı dolar verirken Türk mankenlere ise kişi başına 150 milyon lira verdi. Cannes Palm Beach'da 1998 vaz kreasyonunun tanıtımı için düzenlenen defileye Naomi Campbell ve 42 yaşındaki annesi Valerie Campbell'in yanı sıra aralannda Demet Şener, Çağla ŞikeL Eyşan Özhim, Korel Kubilay ve Didem Taslan'ın da bulunduğu 19 model katıldı. Ellerine ve ayaklarına yaptırdığı dövmelerle dikkat çeken Naomi Campbell, podyumda iki kez annesivle birlikte yer aldı. Defıleden sonra gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Campbell. Türk mankenterin de çok başanlı olduklannı söyleyerek artık dünyada isim vapmış bir marka olan Zeki Triko adına podyuma çıkmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Annesiyle bugüne dek iki kez podyuma çıktığını söyleyen Campbell, bir soru üzerine, kendisini çok güzel bulmadığını belirtti. Türk televizyon muhabirlerinin "Merhaba Televole" demesi konusunda ısrarlı isteklerini de geri çeviren ünlü top modeL kokteylden sonra özel jet uçağıvla Cannes'dan ayrıldı. Fransa'daki mağaza sayısını 1 yıl içinde 10'a çıkarmayı hedeflediğini söyleyen Zeki Başeskioğlu ise Cannes daki mayo satışlannın beklediğinin üzerinde gerçeklestiğini dile getirdi. (Fotoğraflar: KEREM ILGAZ) Hürriyet gazisine son görev Hüseyin Onur ; toprağa veriliyof • 28 Nisan 1960 Gençlik Yürüyüşü'nde saldınya uğrayarak bir bacağını kaybeden Hüseyin Onur'un ölümü, arkadaşlan ve 60'lı yıllann demokrasi mücadelesi içinde yer alan yurttaşlar arasında üzüntü yarattı. İstanbul Haber Servisi - 1961 Anayasası'nı hazırlayan Kurucu Meclis'te "gençlik temsiki- si" olarak görev yapan Hüseyin Onur'un cena- zesi. bugün Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Topkapı Mezarlığı'nda toprağa venliyor. Sağlık durumunun ağırlaş- ması üzerine 21 Mayıs'ta kaldınldığı Cerrahpa- şaTıp Fakültesi Hemotoloji Bölümü'nde önce- ki gün yaşamını yitiren Onur. uzun süredir si- roz tedavisi görüyordu. 28 Nisan 1960 Gençlik Yürüyüşü'nde saldınya uğrayarak bir bacağını kaybeden ve bir süre tstanbul Barosu yöneti- minde bulunan avukat Hüseyin Onur'un ölümü, arkadaşlan ve 6O'lı yıllann demokrasi mücade- lesi içinde yer alan yurttaşlar arasında büyük üzüntü yarattı. Demokrat Parti iktidannın, 27 Nisan 1960'ta kurduğu Tahkikat Komisyonu'nu protesto eden İstanbul Üniversitesi öğrencileri, 28 Nisan gü- nü Beyazıt Yerleşkesi'nde kitlesel bir gösteri düzenlemişti. "Yaşasın hürriyet, kahrolsun Menderes" sloganıyla eylemlerine başlayan öğrencilere, üniversite içinde ve dışında barikat kuran polisin ateş açması sonucu. aralannda ba- cağından yaralanan hukuk fakültesi öğrencisi Hüseyin Onur'un da bulunduğu 40 öğrenci ya- ralanmıştı. Hüseyin Onur. arkadaşlannın yardı- mıyla hastaneye kaldınlmış. ancak aldığı yara nedenıyle bacağı kesılmek zorunda kalınmıştı. Hüseyin Onur, bu nedenle "hürriyet gazisi" olarak adlandınlmıştı. 28 Nisan 1960'taki olay- lar sırasmda İstanbul Üniversitesi öğrencisi Tu- ran Emeksiz polisin açtığı ateş sonucu yaşamı- nı yıtirerek ilk "hürriyetşehidr olmuştu. Olay- lar sırasında Rektör Prof. Dr. Sıddık Sami Onar da polisin süriiklemesi üzerine yaralanmıştı. Po- lisin engellemesine karşın gösterici öğrenciler Taksim'e doğru büyük bir Gençlik Yürüyü- şü'nebaşlamış.geçişlerininengellenmesiama- cıyla Galata Köprüsü'nün açılmasına karşın gençler deniz yoluyla Karaköy'e geçerek yürü- yüşlerini gerçeldeştirmişti. 28 Nisan olaylannda şehit olan Turan Emek- siz'in cenazesini kaldırma isteklerinin reddedil- mesi üzerine öğrenciler. üniversiteyi işgal etmiş; halkın da destek verdiği gösteriler Ankara Üniversitesi'ne sıçramış, polis burada da öğ- rencilerin üzerine ateş açmıştı. Olaylann ardından İstanbul ve Ankara'da sıkıyönetım ilan edilmiş, böylece Türkiye'yi 27 Mayıs'a gö%en olaylar başlamış; gençlik, cumhuriyet tanhinde ilk kez resmi otoriteden kitlesel olarak kopmuştu. Cumhurbaşkanı, TYD'nin 10. kuruluş yıldönümünde konuştu ^Türkiye, kendini iyi tamtmah^ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel, turizmin. Türkiye'nin görünümü, yaşam standartının yükseltilmesi ve ödemeler dengesi için bü- yük önem taşıdığını söyledi. Türkiye Turizm Yatınmcılan Derneği'nin (TYD) 10. kunıluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Türk Turiz- mi ve Gelecek 10 Yüı" konulu panelin açılışında konu- şan Demirel, 1960'larda Türkiye'nin "GüzeUikler için- de uyuyan bir muhteşem memleket" olduğunu söyledi. Demirel. bugüne kadar turizm amaçlı toplam 40 milyar dolar yatınm yapıldığını belirtirken "Türkiye bu işin men- faatuu çok iyi görmüş" dedi. Turizmin Türki- ye'nin görünümü açısından büyük önem taşıdığına işa- ret eden Demirel. "Imaj siyasi birolavdır. Bulunduğumuz coğrafyada, tarihten devraldığunız, bize vönelik itham- lar, düşmanukiar var. Türkiye'nin imajını çizen yanhş faktörier var. Türkiye kendinidaha iyi taıutmaya mecbur. Ne kadar uğraşsakdakişiningözüylegördüğübaşka'n di- ye konuştu. Demirel, 25 milyon turist, 1 milyon yatak ve 25 mil- yar dolar turizm gelirinin hedeflendiğini belirterek artık • Türkiye Turizm Yatınmcılan Derneği'nin 10. kuruluş yıldönümünde konuşan Demirel, "Türk turizmini başka ülkelerin pazarlanna entegre edelim diye konuştu. Demirel, Türkiye'nin imajının daha cazip hale getirilmesi gerektiğini söyledi. turizmin çekici hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin "medeniyetlerin beşıği" olduğunu dünyaya yığın halinde değil, parlatarak göstermesi gerektiğini söyleyen Demirel, turizmin yaşamsal önem taşıdığına işaret etti. Turizm Bakanı İbrahim Gürdal da turizmcilerin bü- yük bölümünün başka işlerle birlikte turizmciliği de yü- rüttüklerini kaydederek "Turizmciler uncu, elektrikçi, deri imalatçısu inşaatçı değil, turizmci olmalıdır" dedi Türk turizminin geliş- mesi, yatınmlann art- tınlması için devlet desteğine gereksinim bulunduğunu vurgula- yan Gürdal, Kuşada- sı'nda gerçekleştirilen Inanç Kongresi'ne ka- tılan papazlann kilisede ibadet yapamadıklannı belirtti. TYD Başkanı Barias Küntay da turizmin zaman za- man adeta ihmal edildiğini kaydederek "Fevkaladezen- gin bir potansiyele sahip ülkemizin turizmde şartlanna uygun bir yatınm, gelişme ve tanırma politikası hâiâ mev- cut değildir. Oysa turizm, 21. y üzyılda dünyanın ilk iki en- düstrisinden biri olacaktır. Türkiye ise yeni bir hamle yapmazsa bu gelişmenin gerisinde kalataktır" diye konuştu. TÜRSAB'ın Şanlıurfa'ya düzenlediği gezide içki krizi yaşandı Validen turizmcflere din dersi ÖZCAN GÜNEŞ ŞANLILfRE'V - Türkiye Seyahat Acentalan Birliği'nin (TÜRSAB) düzenlediği "Güneydoğuda Yeniden Turizm Kampanyası" çerçevesinde Şanhurfa'ya gerçekleştirilen gezide içkı krizi yaşandı. Valı Şahabettin Harput da turizm- cilere din dersi verdi. Gazetecilerle birlikte dün Şanlıurfa'ya gelen turizmciler, Harran'da incelemelerde bulundular. Buradan kent merke- zine geçen heyettekilere verılen öğle yemeğınde gazeteci ve bazı tunzm- cilerin içki içmek isteme- si üzerine içkinin yasak olduğu. içki verilemeye- • Şanhurfa Valisi Harput, bölgelerinin köklü bir 4jn medeniyetine sahip olduğunu, birçok peygamberin bölgelerinde yaşadığıpı söyledi. Şanhurfa'ya gelen turizmciler ve gazeteciler, lokantalarda içki satışının vasaklanmasma tepki gösterdiler. ceğı belırtıldı. Şanlıur- fa'da içkılı lokanta olma- dığını öğrenen heyettekiler duruma tepki gösterdiler. Harran Oteli'nde daha sonra düzenienen toplantıda ko- nuşan TÜRSAB Genel Sekreterı Çetin Gürcün, başlattık- lan kampanya ile bölgeye olan manevı borçlannı ödemeyi ve bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilerek işsizlı- ğin önlenmesine katkıda bulunmayı amaçladıklannı söyle- di. Başlattıkları kampanyanın büv ük destek gördüğünü, bu- nun da projenin başan şansını yükselttiğini kaydeden Gür- cün. "Günümüzde ulusal ve uluslararası seyahaüer ele ahn- dığmda Güneydoğu Anadolu şanslı bir bölgedir. Bu bölgede üç büyük semavi dine ait çok sayıda eser vardır" dedi. Top- lantıda söz alan Şanhurfa Valisi Şahabettin Harput ise din konusu üzerinde durdu. Bölgenin köklü bir din medeniye- tine sahip olduğunu, birçok peygambenn burada yaşadığı- nı anlatan Harput "tbrahim Peygamber burada doğmuştur. Ateşe atıjdığı yer buradadır ve Nemrut'la burada mücadele etmiştir. İbrahim Peygamber Kâbe'yi de aynı zamanda inşa etmiştir. Yine Hıristiyanlıgı ilk kez Ürfa kralı kabul etmiştir. Karayoluyla hacca gidil- diği zaman hacca gitme- den önce buraya gelinir- di. Biz burada bazı bölge- leri dini makamlara uyum sağlayacak şekilde geliştirdik" dedi. Turizm Bakanlığı Ta- nıtım Genel Müdürü Mustafa Siyahan da, bölgede turizmin tesis olarak binde 24, yatak sayisı olarak da binde 13 geri- lediğini bildirdi. Vali Harput'un toplant sürerken Belediye Başkanı Bah- çıvan'la birlikte salondar aynlması turizmcilerin tepkisine yol açtı. Temtur'un sahib Cankut Badana. Harput ve Bah- çıvan'ınbudavranışınıel;ştirirkenhe>etın Harran'a düzen- lediği gezi sırasında asktrfer tarafından kimlik kontrolün- den geçirılmesine de teptı gösterdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog