Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9HAZİRAN1998SALI HABERLER Ortaöğpetim sınavı • İstanbul Haber Servisi - lstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, 13 Haziran'da yapılacak ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ile ilgili adaylann bılgilendinlmesi amacıyla danışma biirolan kurdu. Adaylar smavla ilgili olarak il milli eğitim müdürlüğünün 522 28 16- 519 28 45, Cagaloğlu Anadolu Moda Tasarım Meslek Lisesi "nın 511 83 23. Ataköy Lisesi'nin 559 05 02. Üsküdar Şemsipasa Ilkögretım Okulu'nun 334 59 26 numaralı telefonlanndan bilgi alabılecekler. Halkoyunları yanşması • İstanbul Haber Servisi - Milli Eğitim Vakfı İstanbul Şubesı'nin geleneksel 17. Okullararası Halkoyunlan Yarışması'nda, lstanbul'daki 402 okuldan 5153 öğrenci arasından finale kalan 24 grup, >ann Zincirlikuyu Yapı Meslek Lisesi "nde oyunlannı sergileyecek. Finalde ilk üç dereceye girenlere Milli Eğitim Vakfı'nca çeşitli ödüller verilecek. Ödüller, *ann saat 20.00'de AKM'de düzenlenecek törenle sahıplerine verilecek. Özdemip avukat oldu • İstanbul Haber Servisi - Bayrampaşa Cezaevi'nde yürüttüğü görev sırasmda uygulamalanyla kamuoyunun gündemine gelen Necati Ozdemir, savcılık görevinden istifa Jttikten sonra avukatlığa feaşladı. İstanbul Barosu'na kaydını yaptırdıktan sonra avukat Ramazan Toprak ile hukuk bürosu açan Ozdemir, "Ben ömrüm boyunca, insanlara daha nasıl iyi hızmet ederim düşüncesiyle en ıyıleri yapmaya çalıştım, bunun çabası içinde oldum" dedi. Devrek'te yine sel: 1 ölü • Devrek (Cumhuriyet) - Devrek'te dün iki saat aralıksız yağan yâgmur, ilçede yaşamı yenıden felç etti. Yassıören Köyü'nde tarlada çalışan 17 yaşındaki Yeter Özsoy, yıldınm dûşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Devrek'in Karşıyaka Mahallesi'nden geçen Çomaklar Deresi'nin taşması sonucu 53 evın bir ve ikinci katlannı su bastı. Devrek Belediye Başkanı Nadir Saraç. "Elimizde sağlam kalan evlerimizi de bu selde kaybettik. Çaresiz ve üzgünüz" dedi. G.Osmanpaşa'da cinayet • İstanbul Haber Servisi - Gaziosmanpaşa lmrahor'daki gölün kıyısında, elleri arkadan bağlı. ayaklan battaniyeye sanlmış; 20 kilogramlık terazi, 2 adet iki kilogramlık ve 1 adet de 1 kilogramlık ağırlık bağlanarak göle atıldığı ve suda boğularak öldüğü tespit edilen bir erkek cesedi bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede, kimlik tespitıne yarayabilecek herhangi bir belgeye rastlanılmadı. Dost davası karara kaldı • İstanbul Haber Servisi - Çe\ reyı rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Vakkas Dost'un Kumkapı Polis Karakolu'nda ölümüne sebebiyet verdiği öne sürûlen eski polis memuru Nurettin Öztürk'ûn yargılanmastna devam edildi. Sanık Öztürk'ûn tahliye istemini reddeden mahkeme heyeti, a\ ukatlann esas hakkındaki sa\ unmalannı hazırlamalan için duruşmayı erteledi. İFMC yönetimi • İstanbul Haber Servisi - İktisat Fakültesi Mezunlan Cemiyeti(İFMC)Genel Başkanlığı'na Alpay Biber, îkinci başkanlığa Burhan Taştan, genel sekreterliğe de Erol Erbıl getirildi. Özel Eğitim Şenliği • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, cumhuriyetin 75. >ıl etkinliklen kapsamında özürlü gençler için 9-12 Haziran tarihleri arasında 4. Özel Eğitim Şenliği düzenledi. Şenliğin açılışı, 30 ilden gelen 300 özürlü çocuğun katılımıyla yann saat 10.00'da Kadıköy Meydam'nda gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, Edirne'deki cezaevi olaymın büyüyeceğini söyledi 'Dıbarlar ciddiye aknmadı'EVtNGÖKTAŞ ANKARA- Adalet Ba- kanı Oltan Sungurlu. Edirne Yanaçık Tanm Ce- zaevi'nde yatmalan ge- reken mahkûmlann otel- de kalıp sanatçı Muazzez Ersoy'u kurşunlamalany- la ortaya çıkan skandal konusunda, "Bu olay çok büyüyecek, çünkii çokcid- di bir olay" dedi. Bundan 6 ay önce Edir- ne'de görevli cumhuriyet savcılan Nuri Savaş ile AH Sami Arlı arasında sür- tüşmenin olduğunu, da- ha sonra soruşturma ge- çiren her iki savcının Hâ- kimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından başka yerlere atandığını anımsa- tan Sungurlu, "Savcılardan Ali Sami Arlı, tayini çıkınca 18 Mart 1998 tarihinde gaze- teİere açıklama yapıp Edirne Yanaçık Ta- nm Cezaevi'ndeki mahkûmlann gecedışa- nda kaküğını sö> lemiş. Ancak hiçbir yetki- li bu ihbar üzerinde durmamış. Sav cının bu ihban ciddiye alınıp gereği yapılsaydı, şim- di bu olay yaşanmamış olacakn" diye ko- nuştu. Sungurlu, idan soruşturmanın bazı ' K ü r t A h m e t ' i n t o r u n u n u n d ü ğ ü n ü n e k a t ı l m ı ş l a r d ı Emniyet veyargı mensuplarına soruşturma AJVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - "Kürt Ahmet" takma adı ile tanınan Ankaralı işadamı Ahmet Turgot'un torunu Semih Turgut'un geçen gûnlerde yapılan düğününe katılan yargı mensuplan ve emniyetçiler hakkında soruşturma başlatıldı. Içişleri Bakanhğı'nın düğüne kablan emniyetçiler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürü Tuncay Yağmur, Ankara Emniyet Yardımcısı Ali İhsan Sapmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü Ikmal ve Balam Daire Bas.kanlığı Şube Müdürü Ali İhsan Sankavak \ e başkomiser Halil AJbayrak hakkında; Adalet Bakanhğı'nın da Ankara Başsavcıvekili Zeki Güngör. cumhuriyet savcılan Armağan Evren, Kadri Söpöuoğlu ile agır ceza mahkemesi üyesi Sabahattin Kuthıay hakkında soruşturma başlattığı öğreniidi. Düğüne yargı mensuplan ve emniyetçilerin yanı sıra ANAP milletvekilleri Nejat Erseven, İrfan Knksalan, Avni Kabaoglu, Mustafa Küpelt. Ali Doğan ile Ankaralı belediye başkanlan Mclih Gökçek, Abdurrahman Ogultürk. Turgut Altınok ve Sağhk Bakanhğı Müsteşan Süreyya Adanalı ile eski TBMM Başkanı Mustafa Katemli'nin Özel Kalem Müdürü Ünal Yener de katılmıştı. Tüm davetüler, birbiriyie yanşa girip gelin ve damada pahalı hediyeler vermişlerdi. bakanlık bürokratlannı da kapsamına ala- bileceğıni söyledi. Sungurlu şunlan söyledi: "Müfettişler raporlannı tamamlayıp bana itediler. Rapo- ragöre. her iki mahkûmun saat 2230'da ya- pılan savimda cezaevinde olduklan, fakat 24.00'te yapılan sayımda isc fırar ettikleri tes- pit edilmiş. Raporda, Süleyman Aygün ile Melih Yıldız'ıngündüzdışandaçalıştıkla- n için Edirne'de ev tuttuklan, Abdulkadır Eren. Tuncav Cebe. Havrettin Erkin. Ibra- him Tonga. Mustafa Kocabaş Ue Zeki Pe- ker adlı mahkûmlann ise bir otelde oda ki- raladıklan belirtiliyor. Zaten olayda kulla- nılan silahlar da evde bulunmuş.Otelde her- hangi bir silah bulunmamış. Bu olay çok ciddi bir olay. Olayda ihmal nıi \ar, kusur mu var araşunyoruz. Ancak bu olay öyle ce- zaevi müdürü ve gardiyan düzeyinde bir olay değil. Çok kapsamlı bir olaya benzi- yor." Sungurlu. bu olayın çek-senet tahsilatçı- Ceri Kazanım Konferansı Türkiye'de yılda 30 trilyon lira çöpe gidiyor İstanbul Haber Servisi - Çevre Bakanı İmren Ay- kut, Türkiye'de günde 55 bin ton çöp toplandığını vurgulayarak çöplenn bü- yük bölümünün, önlem alınmadan oluşturulan sa- halara gelişigüzel yığıldı- ğını belırtti. ÇEVKO Yö- netim Kurulu Başkanı Ok- yarYayalarda, Türkiye'de yılda yaklaşık 2 milyon ton evsel değerlendinlebiliratık üretildiğinı belırterek "Ge- nel çöp içindeki payıyakla- şık yüzde 15olan değerlen- dirilenilir atıklann bugün- kü fıyatlarla değeri 30 tril- yon lira düzevindedir'1 de- di. Çevre Koruma ve Am- balaj Atıklan Değerlendir- me Vakfı'nın (ÇEVKO). Çevre Bakanhğı'nın hima- yesınde ve merkezi Brük- sel'de olan Avrupa Geri Ka- zanım ve Gen Dönüşüm Birliği'nin (ERRA) işbir- liğıyle düzenlediği "Avru- pa Biriiği Ambalaj ve Ara- balaj Atıklan Yönergesi- Ülke Uygulamalan" konu- luuluslararası "Geri Kaza- nım Konferansı". dün Cey- lan Intercontinental Ote- li'nde başladı. Bakan Ay- kut, açılışta yaptığı konuş- mada, 'aak yönetimi'nın. çeşitli atıklan geri kazan- mak, atık miktannı arttın- cı kaynak kullanımını sı- nırlamak ve istihdam yarat- mak yönüyle de giderek önemh bırkonu haline gel- diğini söyledi. Türkiye'de günde 55 bın ton çöp toplandığını vurgu- layan Bakan Aykut. çöple- rin büyük bölümünün. ön- lem alınmadan oluşturulan sahalara gelişigüzel yığıl- dığını ifade etti. 1580 sayı- lı Belediyeler Yasası ile 3030 sayıl'ı Büyükşehir Be- lediyeler Yasası'na göre be- ledıyelerin yetkili ve so- rumlu olduğunu anımsa- tan Aykut, çöpleri toplama aşamasında ayırma yapıl- madığından evsel çöpler ıçine hastane çöpleri, za- rarlı ve tehlikeli çöpler ile sanayi atıklan kanştığını: bunun da çevre sorunlan- nı daha da arttırdığını, im- ha ve geri kazanmadagüç- lükler çıktığını anlattı. Avrupa Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm Birliği (ERRA) Başkanı Jacques Fonteyne de. Avrupa Birli- ği Ambalaj \e Ambalaj Atıklan Yönergesi'nin 1994yıhndakabuledildi- ğini ve 30 Haziran 1996'da uygulanmasına başlandı- ğını söyledi. Fonteyne, yö- nergenin iyi uygulanması için tıcaretin ve rekabetin engellenmemesi, herhan- gi bır aynmcılığa yol açıl- maması gerektiğini sözle- nne ekledı. ÇEVKO Yönetım Ku- rulu Başkanı Okyar Yaya- lar da. ÇEVKO'nun bü- yüklü küçüklü yaklaşık 40 belediye ile ışbirliği yapa- rak geliştirdiği ortak proje- lerle bugün 450 bin kişinin yaşadığı e\. 120 okul ve 110 büyük otel ile iş mer- kezınde ambalaj atıklan- nın; kaynağında çöpten ay- n toplanarak ekonomiye geri kazandınldığını söyle- di. Bugün sona erecek ulus- lararası "Geri Kazanım Konferansrnda, Avrupa Birliği'nin ambalaj ve am- balaj atıklan konusundakı yasal mevzuatı ile bu mev- zuat doğrultusunda üye ül- kelerdeki gelişme ve uy- gulamalann yanı sıra, Tür- kiye'de geri dönüşüm ko- nusundaki yasal mevzuat. yapılan yatırım ve geliş- meler ele alınacak. Türk Dünyası Cocuk Söleni '21. yüzyıl kardeşlik ve banş yüzyılı olacaktır' İstanbul Haber Servisi - Başbakan Mesut Yümaz, 21. yüzyüın Türklerin yüz- yılı olacağını bildirdi. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nca bu yıl dördüncü- sü düzenlenen "Türk Dün- yası Çocuk Şöteni" başla- dı. Abdi Ipekçi Spor Salo- nu'nda 33 ülke ve topluluk- tan 300'e yakın çocuğun katıldığı şölene bir mesaj gönderen Başbakan Yıl- maz, 21. yüzyıhn Türkle- rin yüzyılı olacağını vurgu- ladı. Yılmaz şöyle devam etti: "BuradasadeceTürk Dünyası Çocuk Şenliği dü- zenlenmemiştir. Burada ay- nı zamanda. Türk dünya- sının gelecekteki vönetici- teri sanatçılan.bOim adam- lan, yani büyükleri bir ara- ya gehniştir. Türk çocukla- rmın kaynaşmasrvla olu- şan bu muhteşem manza- ra; 21. yüzyıün sevgi, kar- deşlik, banş yüzyılı olaca- ğına iliskin ümitlerimizi güçlendirmektedir." Yılmaz. alfabe bırlığı- nin bır an önce sağlanma- sının Türk medenıyetinın gelişimini hızlandıracak en önemli faktör olduğu- nu kaydettı. Türk Dünyası Araştır- malan Vakfı Genel Baş- kanı Prof. Dr. Turan Yaz- ganda, 250 milyonluk Türk dünyasının temsilcisi ve geleceği olan asil Türk ço- cuklannın, dördüncü kez bir araya geldiğini ifade etti. İstanbul Valisi Kutlu Aktaşda. salonu işaret ede- rek yeryüzünde bulunan hiçbir milletin bu tabloyu oluşturamadığını ve oluş- turamayacağını söyledi. Şölenin dünkü bölümünde. konuk ülke toplulukları, yöre halk oyunlanndan ve müziklerinden örnekler sundu. Türk Dünyası Ço- cuk Şöleni. 10 Haziran Çarşamba günü sona erecek. n Birdal taburcu edildi İnsan Haklan Derneği (İHD) Cenel Başkanı Vkın Birdal, uğradığı silahlı saldırının ardından kaldı nldığı Sevgi Hastanesi'ndeki tedav isinin tamamlanması üzerine taburcu edildi. İHD yetkilileri, doktoriann; son olarak sol ayak bileği ve sağ omzundaki omuz döndürücü kılıfın kurşun varalanmasına bağlı olarak kınlması üzerine gerçekleştirilen ameliyatların ardından evinde dinlenen Birdal'ın bir süre için ziyaretçi kabul etmesini yasakladıklannı kaydettiler. İHD yetkilileri, Birdal'ın koruma isteminde bulunmasına karşın şu ana değin başvurulannın yerine gctirilnıcdiğini belirtriler. (Fotoğraf: TARIK T1NAZAY) sı Kürşat Yümaz ile Avrasya Feribotu'nu kaçıran kişilerin fıranndan daha ciddi ol- duğunu söyledi. Sungurlu. Kürşat Yılmaz'ın firannı bakanlık olarak önceden haber al- dıklannı, ancak harekete geçer geçmez fi- rann meydana geldiğini söyledi.' Cezaevlerinde terör ve mafya suçlulan di- ye iki grup suçlunun bulunduğunu anımsa- tan Sungurlu, "Arnk öyle bir noktaya geldi ki, bu marya denen şehir kabadavılan terör suçhılanndan daha tehlikeli olmaya başla- ^ ^ ^ ^ ^ dılar. Neredeyse,terör suçlu- ^^^^^~" lannı methedeceğimiz gün- lergefiyor"dedi. Açık ve yanaçık cezaev- lerinde bu tür firarlann ka- çınılmaz olduğunu savunan Sungurlu, bundan sonra da- ha sık genelgeler yayımlaya- caklarını bildirdi. Sungur- lu, "Açıkveyanaçık cezaev- lerinde çalışmayanlar, ku- rallara uymayanlar, derhal kapahya nakledilecek" diye konuştu. Hüküm giyen mafya türü çek-senet tahsilatçılannı hiç- bir cezaevi yönetiminin is- temediğini belirten Sungur- lu şunlan kaydettı: "Bunlar tam bir şehir eş- kıyası. Örnegin; geçen gün- lerde Akın Birdal suikastı ncdeniyietutuklanan Cengiz Ersever ve arkadaşlarının kaldığı Kastamonu Ceza- evi'nden faks üstüne faks ge- liyor. 'Halk bu suçlulan bu- rada istemıyor. bunlan alm" diye. Kürşat Yılmaz'ıda ön- ce Kastamonu Cezaevi'ne koymustuk, fakat daha son- ra oradan fırar edebileceği bize büdiriünce Niğde Ceza- evi'ne sev k ettik. Fakat ora- dan da kaçü. Bunlar başı- mızın belası. Cezaevlerinde eskiden böyle şeyler yoktu. Bunlar 1991"lerden sonra sorun olmaya başladılar. Bu olaylar bizi bundan sonra daha katı kurallar koyınaya ve denetimler yaptırmaya sevk edecek." KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 13 HAT) YAPI > TKREDI KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK YAPI KREDİ SANAT FESJİVALİ Vanessa-Mae 3 yaşında keman çalmaya başlayan ve 15 yaşında Bach'ı tekno-pop tarzında yorumlayan Vanessa-Mae, gelenekçilerin tepkisini çekse de bildiği yolda ilerlemeye devam ediyor. "Teknoakustik-fusion" olarak da tanımladığı keman müziğiyle hem klasik müzik tutkunlarını hem de müzikte sınır tanımayanlan büyülemeyi sürdüren sanatçı, Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir konser verecek. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Saat: 21.15 10.000.000 TL, 8.000.000 TL, 6.000.000 TL, 4.000.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Kıtabevi • Atatûrk Kültür Merkezi • Yapf Kredi Akmerkez, Kadıköy ve Bakırköy Şubelerı • Zihni Müzikevr-Kadıköy Suadiye Vakkorama Mağazası • D & R Etıler, Nişantaşı, Erenköy Telefonla Rezervasyon (0212) 293 30 80 - 243 62 24 - 249 18 29 • 252 67 45 W»l « KREDİ BÜYÜKÇEKMECE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996.932 KararNo 1998157 Davacı Ifakat Coşkun vekılı tarafindan da\alı Mustafa Coşkun alevhıne mahkememıze açılan boşanma davasınm yapılan açık yargılaması sonunda mahkememızce venlen karar. davalı Mustafa Coşkun bulunamadığmdan ılanen teblığıne karar \enlmıştır Karargereğınce davacı vekılı tarafından davalı Mustafa Coşkun ale\"hıne açılan boşanma davasmm kabulü ile taraflann bosanmalanna. davacı tarafindan yapılan toplam 1 444 400 TL vargılama masrafı, da- va tanhıne gore ve takdıren 6 000 000 TL nıspı avukatlık ücretınm davalıdan alınıp davaaya venlmesıne karar ve- rilmiştır. Karar gereğınce ışbu ılanın gazetede neşn tanhmden 7 gün ve ılan tarihı 15 gün geçtikten sonra mahkeme- mız karannın kesm halını almış olacağı ılan olunur. 27 5 1998 Basın: 25540 İstanbul / Ankara Uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu• istanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 10 trilyon liralık eroin ile 2255 adet sikke yakaladı. Ankara"da mali şube ekiplerinin yaptığı operasyon sonunda 34 adet tarihi esere el konuldu. tSTANBLL / ANKARA (Cumhuriyet) - tstanbul Em- niyet Müdürlüğü Narkotik Şu- be Müdürlüğü ekipleri "Altm Hilal" olarak bilinen Pakistan- Afganistan-lran üçgeninden Avrupa'ya gönderilmek üze- re yurda kaçak olarak soku- lan ve piyasa değeri yaklaşık 10 trilyon lira olan 291 kilo eroin ile 2255 adet sıkke ya- kaladı. Narkotik şube müdürlü- Hasan Ozdemir ğünde operasyonlarla ilgili açıklama yapan İstanbul Em- niyet Müdürü Hasan Ozdemir. narkotik ekiplerinin Gü- neydoğu Anadolu'dan tstanbul'a uyuşturucu getirildiğini belırlemesi üzenne sen operasyonlara başladığını belırt- ti. Ozdemir. çeşitli semtlerde düzenlenen operasyonlarda yurtdışına uyuşturucu ve tanhı eser kaçırmak için hazır- lık yaptıklan öne sürülen şebeke üyelennın gözaltına alın- dığını ifade etti. Özdemır. son 10 ay içinde tstanbul'da 3.5 ton uyuşturucu madde ile 256 bin uyuşturucu hapın ya- kalandığını kaydederek 1098 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığını sözienne ekledi. Öte yandan Ankara'da Roma. Bizans, Arkaik, Helenıs- tık, Urartu, Lydıa, Klasik veAthenadönemlerineait 1 tril- yon lira değenndeki toplam 98 parça esen yurtdışına ka- çırmak ısteyen 8 kişi yakalandı. Mali şube ekiplerince ya- pılan istihbarat sonucunda. AŞTt'de peron göre\lısi olan M. A. S. isimli şahsın bir paket ıçensınde Hatay Jet Tu- rizm otobüsüne kargo verdiği belırlendı. Bunun üzenne, yolcu otobüsü takibe alınarak paketteki 7 parça tarihi ese- re el konuldu. Ele geçırilen tarihi eserleri Hatay'ın Dört- yol ilçesinde alacak olan M. Ş. de bu ilde > akalanarak An- kara"ya getirildi. M. A. S"nın sorgusu sonucunda, Anka- ra'daki Aydınlar Nakliyat'ın sahibı M. Y, G. S. ve R. Ö. adlı şahıslann ellerinde tanhı eserler bulunduğu öğrenii- di. Mali şube ekıplen. alıcı kılığmda bu kışılerle pazarlı- ğa girişti. Şahıslar tarihi eserlen 100 bin dolar karşılığın- da mali şube görevlılerine satmak ısterken suçüstü yaka- landılar. Sanıklarla beraber. çeşitli dönemlere ait 34 par- ça tarihi eser ele geçınldı. Epilepsi ile Savaş Haftası 'Hastalıkla ilgili yanlış kanılar - a yok edilmelidir' ronuMOAzmsl 3 yaşında Gazete okuma ihtiyacınızı tamamlayan bağımsız bir sivil toplum gazetesi... Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladığı 5;r;wOaxete'nin haberieri, raporian ve zengin yazar kadrosu (Necla Arat, Bakır Çağlar, Tarhan Erdem, A. Bağış Erten, Yaşar Seyman, Nazım Alpman, Hayati Asılyazıcı, Z&Ter Atay, Bekir Aydın, Tanju Cılızoğlu, Orhan Duru, Nail Güreli, Leyla Ismier, Yalçın Kamacıoğlu, Emin Karaca, Orhan Koloğlu, Ergun Köknar, Ahmet ozdemir, Dursun Özden, Iskender Özsoy, Mehmet Sağnak, Nalan Seçkin, Kamil Şekerkaran, Nedret Selçuker, Erman Şener, Kamil Suveren, Yılmaz Tunçkol, Suat Töre, Zeki Beyner, Mıstık, Raşrt Yakalı) tamamlayıcınızdır. i birtayide bulamazsanız, bir başkasında aramaya değer. En iyisi abone olmak:. Tel: (0212) 513 84 58'den Nusret Caneri. ECumhuriYet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu HAZİRAN ÂYI ETKİNLİKLERİ SÖYLEŞİLİ İMZA Wm, İstanbul Haber Servisi - Dünyada 40 milyon ınsanm so- runu olan epılepsiyı (sara) insanlar yeterince tanımıyor. Epilepsinin bir sinır hastalığı olduğunu belirten Türk Epi- lepsi ile Savaş. Derneğı Başkanı Prof. Dr. Esat Eşkazan, WH0'nun başlattığı "Epilepside Avdınlanma" kampan- yasını Türkiye'de başlattıklannı söyledi Epilepsinin in- sanlara anlatılmasıamacıyla kabul edilen Epilepsi ile Sa- vaş Haftasf nın ılkı. 8-14 Haziran günlen arasında gerçek- leştiriliyor. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Esat Eşkazan, dün epilepsi hak- kında bir toplantı düzenledi. Seıar, Büyük Iskender gibi tanhm önemli ısimlerininde sorunu olan epilepsinin yete- rince tanınmadığına dıkkat çeken Eşkazan. "Bize tedavi için başvuran epilepsi hasta- lannın birçoğunun hekime gitmeden önceyada hastalık- lannın bir döneminde üfü- rükçü. medyum gibi kişilere gittiğini biliyoruz" dedi. Eş- kazan şö>le de\am etti: " Hastahk toplumda birle- ke gibi gnrülüyor. Pek çok ki- şi tarafindan \anlış >orumla- nıyor. Epilepsinin toplumda görülmeolasıhğı yüzde 1. An- cak. trafik kazası. kan şekeri düşmesine bağlı olarak her insan sara nöbt'ti geçirebiür. Bir kişinin epilepsi hastasıola- rak kabul edilmesi için nö- betlerin tekrar etmesi gere- kir. korkulacak bir hastahk değil. Epilepsi olan biri, nor- mal akrivitelerini yapabilir. Sadece kendine ve çe\nesine zararverebileceği meslekleri yapması doğru değil. \sker- lik j apması >e rrafiğe çıkma- sı da yasak. Hafta boyunca insanlarüzerindeki >anhş ka- nılan yok etmeye çalışacağız. İnsanlara epüepsiyi anlata- 9 Haziran Salı Saat:17.00-19.00 FERIDUN ANDAÇ Son kitabı "Işık Ol Günüme Ağ" ile diğer yapıtlarını imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 Esat Eşkazan. nöbet sıra- sında yapılması gerekenlen ise şöyle sıraladı: 0 Sakin olun. hastanınya- nından ayrümayın, # Hastayı yere yatınn, et- raftakı sıvn maddeleri orta- dan kaldınn. # Hastayı >ana döndüriip tükürüğünün dışan akmasıve rahat nefes alıp vermesi için başını hafıf yana-arkayaeğin, 9 Elbıselerını gevşetin, gözlüğü Varsa çıkartın, ağzı- na kesinlikle bir şey koyma- yın. 0 Nöbet esnasındaflaçver- meyeçahşmayin. nöbetin geç- mesi için müdahalede bulun- mavın. soğan. kolonya gibi şeyler koklatmayın, 0 Hasta nöbet sonrası yor- gun ve ne yaptığını bilmez haldedir. Bu nedenle sakin vegmen verıci olun. 0 Nöbeti i\i izleyerek he- kime anlabn. Bunun tedavide bü>ük vardımı olacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog