Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 HAZİRAN 1998 SALI OLAYLAR VE GORUŞLER CHP Kurultayı ve Değerlendirme ALEV COŞKUN G eçen ay yapılan CHP 28. Kurultayı üzerıne çok şey yazıldı. CHP içinde uzun yıllaremek vermiş. gençlik kollan başkanlığından il baş- kanlığına, Parti Meclısi üyeliğinden ba- kanlık görevlerine kadar her düzeyde çalışmış bir kişi olarak bu konuda yan- sız. duygusal yakJaşımlardan uzak bir de- ğerlendirme yapabilmek için uygun bir sürenin geçmesinî bekledim. Kurultay siyasal ve toplumsal yön- den önemlı bir dönemde toplandı. 12 Eylül 1980'in ürünü olan sağda \e sol- da parçalanmışlık ve ufalanma siyasal bir gerçek olarak sürüyor. Ekonomik yönden enflasyonda iki haneli rakamlar- dan üç haneli rakamlara ulaşılan birdö- nem yaşanıyor. Tiirk toplumsal yaşamı- nagirmişolan çetelerin temizlenmesi ve çözümü konusundabırışıkgörünmüyor. Siyaset tıkanmış ve kirlenmiş. Laiİdik karşıtları _yeni cepheler oluşturmakla meşguller. Erken genel seçim de siyasal günde- me oturmuş bulunuyor. tşte bu ortam- da toplanan CHP Kurultayı'na tüm göz- lerin dikilmesi olağandir. Kurultay hak- kında olumlu. olumsuz birçok değer- lendirme yapılması dadoğaldır. Birba- kıma CHP içın bir sağlık işaretidir. Biçimsel yönleri bir yana bırakarak bu kurultayın kimi siyasal anlamına kimi noktalardan değinmek istiyorum. Demokrasi: Kurultay öncelikle de- mokratik bir kurultaydı. Genel başkan- lık için tekadaylı bir kurultay olacağı za- ten biliniyordu. Muhalefet grubu kurultaydan aylar önce görsel yayın \e basında görüşlen- ni ve düşüncelerinı açık bir bıçimde ka- muoyuna duyurdu. Basın toplantisi ya- parak, bildiri yayımlavarak, kurulta\da da bildırilerini özgürce dağıtar*k duşün- celerini açıkladılar. Gerçi, bu hareketler anılmaya deömeyecek kadardoğal ise de sag partilerde \e öbür sol partide bu bı- çimdekı en doğal hareketlerin hoşgörü ile karşılanmadığı da unutulmamalıdır. Parti Meclisi'nde Değjşim: Kurultay- da yapılan seçimlerle 60 kışilik Parti Meclisi'nin 34 üyesi değişti. Bu. aslın- da çarpıcı ve ıddialı birdeğişimdır. Sa- ym Baykal uzman düzeyınde kimi adlar önerdi. Bunlararasında Prof. KorelGöy- men. Dr Mehmet KabasakaJ. Dr. Mus- tafaÖzyürekgıbı hem bürokrat hem po- litikayı bılen kişılenn bulunması: Oğuz Soydangibı deneyimli birkooperatıf ör- gütçüsü ve Zekeriya YıkJıran gıbı eskı Merkez Bankası başkanının Parti Mec- lisi'ne seçilmeleri son dereceönemlidir. Aynca, DSP'den gelen 7 mılletveki- linin hepsinin genel başkan tarafından Parti Meclisi'ne önerilmeleri \e hepsi- nin kurultay tarafından Parti Meclisi'ne seçilmeleri solda birlik konusunda ad- resin altının çızilmesi açısından çok an- lamlıdır. Muhalefet grubundan 7 değerli polı- tıkacının listeyı delerek Parti Meclısi"ne girmeleri çok önemlidir. Özeîlikle Meh- met Moğulta\. Hasan FehmiGiineş. Ab- dülkadir Ateş, Halil Çulhaoğlu gıbı ba- kanlık yapmış siyasal kışılerle. eğıtım- ci özgeçmişi \e uzman kişiliğivle Mus- tafa Ğazalcı \e 1980 öncesı CHP sınde genel sekreter yardımcılığı ve bakanlık görevlerinı üstlenmı>. eskı CHPgelene- öınin temsilcisi olarak değerlendirilen Erol Tuncer'ın Parti Meclisi'ne gırme- lençokanlamlıdır. Bunlaraek olarak An- kara Yenımahalle Beledivesi'nde ışçi starüsündeçalışanNazmheHaUaşi'nın hıçbiryerden destek görmeden listev ı de- lerek seçilmeM de partinin çoksesliliği- ni \ e değişimini somut olarak ortaya ko> - maktadır. Parti Meclisı. aynı biçım \e doğrul- tuda tekdüze düşünen kışilerden değil. düşün >elpazesinin değıçik temsılcilenn- den oluşursa partıve yarar\erir Bu ne- denle Sa> ın Livaneli'nin, uzmanlık dal- lannda isım yapmış \e muhalefet gru- bunu otusturan yukarıda adlannı saydı- ğımız saygın kişılenn Parti Meclisi'ne girmeleri yadırganmamalı. alkışlanma- lıdır. Parti Meclisi'nin yenı üyeleri ça- lışmalanyla. ürettıkleri fikirlerle. sol dü- şünceye yaptıklan katkılarla kendılerı- ni göstereceklerdir. Partinin temel fel.se- fesı \e doğrultusunda çalışanlar yeni- den seçilirler. temel felsefeyi baltala- yanlar ılerideki kurultaylar tarafından elenirler. CHP; töresi. geleneği. sıyasal kültürbırikimi \e bellefiı olan bir pani- dır. Genel Başkan'ın Konuşmasına Gelin- ce: Bu konuşmanın en önemii yanı bu- günkü koşullarda etkin ve açık bölümü. CHP'nin \ üklendiği tarihsel sorumlulu- ğun altının kesın çizgıyle belirtılmesı- dır. Bu sorumluluğun çerçevesı çizıl- miş. öncelıkle demokratik sistemin be- nınısendiği. sözde demokrasi tanımlany- la da Cumhurıvetın ilkelerinin zedelen- mesıne göz yumulmayacağı açıkça be- lirtilmiştır. Sayın Baykal "Atatürk'ünkoltuğun- da oturmanın sorumluluğu" üzerınde durarak. Cumhuriyetten gelen tarih bi- lincini belirtmek ve Atatürk ilkelerinden ödün verilmeyeceğini kamuoyuna açık- ça bildirmek istemiştir. Demokrasiyi Cumhuriyetin temel ilkelerinin tahrip edilmesi için birfırsat gibi algrlayandü- şüncenin karşısında CHP'nin varoldu- ğu açık bir dille vurgulanmıştır. Sayın Baykal bu konuda açık ve net bir tavır alarak CHP'ye yönelik oluşturulan ten- kitleri de çürütmüş oluyor. Sayın Baykal'ın açılış konuşmasında enflasyon üzerinde durması. enflasyo- nun düşürfilmesi için somut önerilerpa- ketının hazırlandığının belırtilmesi, par- tinin kamuoyuna verdiği önemii biryük- lenımdir (taahhüttür). Bu konuşmada ileri sürülen *Sefalettedegil,refahtaeşit- lik" söylemı kimi yazarlar tarafından eleştirıldi. Tonj Blair'ın yeni sol akı- mından alındığı yazıldı. Aslındabu söy- lem, Tony Blair'in yenı sol akımından daha önceleri sol düşünce çe\ relerinde tartışılan önemii bir görüştü. Gelir dağılımında dünyanın en adalet- siz ülkelennden birisi konumunda olan Türkiye'nin "sosyal devlet" ilkesini bir yana itmesi olanaksızdır. Bu konuyu ke- sinlikle ele alıp çözmek gereğı açıktır. Tersi durumda sosyal patlamalar gelir. Sayın Baykal'ın "refahtaeşitlik"konu- sunu öne çıkarması, bu konunun parti ta- rafından benimsendiğini ortaya koymak- tadır. Kurultaydaözellikîe ekonomik konu- larda "çaJışma önraporiannın" ortaya çıkması da olumlu bir gelişmedır. Bu önraporlarörgüt üyeleri tarafından ince- lenmelı. öneriler somuta indirgenmeli. daha sonra da yeni bırprogram kurulta- yı toplanarak tüm bu fikirler tartışılma- lı, kararlar kesinleştirilmelidir. Sayın Genel Başkan. "Daha çok üre- tim. daha adil paylaştm" ilkesınin ege- men kılınmasını isterken "sosyal ada- let" uygulamalanna özel önem verildı- ğıni göstermektedır. Üretıme dayalı ye- ni ış olanaklan yaratmak, gelir düzeyi- nin düşükliiğü nedeniyle saglık hizme- ti alamayanlan kollamak, dargelirlileri gözetmek, üretimin çoğaltılmasını ala- bildiğine desteklemek, ezilen ve sömü- rülenlere arka çıkmak CHP'nin sadece kendi tabanının sıklaşmasını değıl, de- mokrasi \e sosyal adalet isteyen büyük kitlelerin CHP ile bütünleşmesıni sağ- layacak. ulusumuza yeni ufuklar aça- caktır. Bir yandan Cumhuriyetin temelleri- ni titizlikle koruyan. öte yandan demok- rasiye kol kanat geren ve üretime daya- lı bir ekonomik yapıyı öngören CHP kı- sa sürede halk katmanlannda daha da ge- lişecektir. CHP'den gelen her türlü öneriye kar- şı çıkmayı marifet sayanlan bir yana bı- rakalımama; 28. kurultayın bu konular- da olumlu işaretler verdiğini söylemek herhalde insaflı ve yansız bir değerlen- dirmedir. DÜNYA ŞEHIRLERİ (Cities 01 The Worid) Dün/mntnânlü « b û y ü l ı k e n t e r t n m m yaşam DKMHennı dofal güzaimlennı, urihı fîfn lısvonç ffffonn nvtokjtık f g , ffni, ttlısvonç yffffonn, nvtokjtık bugünbrinı beüfienn geçmşlennı bv persfiekjAan e» ali/m a/iiatan L İ 5 i İ 0 d t KAŞİFLER (Pathtinders) Her böUmünoe dünyanm ayn bir ktşasm *ı luşınn yapmtş oktuğuyotuhjgu anlm ctrpıa tnr belgei* Br tmşkı dtyts* Çıfcm»/»» K*U*J*' vebu TOtaîU» y , g be gçş çok gentş bv persfiekjAan e» ali/m a/iiatan Bl£Lİ5iİl0d*t£gf5iu0mıdU Havanntfan Sojon'a. ManknMn htartufa kmHrptkfOkkaneharyönûySgaıaCBkmbu Khkt&aAklçtarn na*n*atiK SKANDALLAR (Scandals) Magann Oerçımnne konu oianlar deöll. öünya tanhtne yOn veren yakın tarmte tz bırtkmış skandaUar Genç birAJman'ın, Ceasna uçadı ile Krsmtne mşı. Kirtez SavefınMçnrt brtt&. Hntstanda mha künaı getenej,. Fransa-da HIV urfisû ffirmktnttmnbaeaiikltafıanmm taatar. /UjtmMeh aslünriitrm o ıfıı SOUrtinsan v e c M t « M 6 h bekjelenrle 2. DÜNYA SAVAŞI (WortdWartt) Paafıfften Fransa'ya. Kuzsy Oanarnden Alnka'ya kadar büün dünyayt yakan aleş UUyonlara ocağı sündûnn ve yiNa/ca tûwı açıiai- tnsanlıĞtn. latrabmı bugün Mfr unut»nao(5ı Hrofima ile nak&lanan knia Dünya Stvaşt Gerçek gonirmenn eşhjmde. bu t : ^askenn gûntüğüntten DÜNYAMIZIKORUYAUM (Race to Save Planet) çevrehrfllğ, Unkisamıçıi»r,hergünbnz daht tahnp oOlen dûnyının kjxvıîması ipn tefe M a u r . UrM Amerlot onaya koyuyoc LosAnjobsikn AnıazoHaı* uoflan ve çevre sorununu bûtûn yalmhğıyla"'' ' ortaya koyan geruf Bır artştırma . ,• .... J _ VURUCU GUÇLER (Elite Fight Forces) Herulusbıronluyas*h*»r.AmabOtinbu ortUsnn seçme asketienten okısan ve âzel eĞHien birtherl vardır omana karşılasmak dostlariangüveavena.dûsmaniartan ürkOtücS&.ÇOnküonlarellümeyTdahaıyı btr. Frartsızlann •Yabanalar Lenbnu: imtoderin hava korr.andolar: SAS' IsratTm 'Golannen, ABD öcnnnmasınm 'Fokian, İngıkdenn •Gurkaiarı ve öaha ncelen DOĞAYA MEYDAN OKUYANLAR (Challenge) Okyanusun dem/ıklsrından Hmalayalaı'a uzanan,temeleriedıllutxryolculıık Insan aMı ve direnarm, doğanın ducûyte yuzyize geklıği btr yaşam bıçırn Atnka da bir dışı ieopann çıfıleşmes> /e leopartann aıte yaşamtn'n peşınde ürtü fotoçrafçı John Vartynın 5 ytltnı vererek çektığı görünt&er 'Everest Fatihı' Edmund HıHaiy ve akibnn Gan] Nebn'nın detlasından Htnt Okyanusu'nun dennltklenne yaptığı muhtgsem yoladuk. Büyük "beyaz Uipekbttığrna karp metal p a * katesı öeneyen dûrt korkusuz genç adamın macerası Kenya'dan Avusöafyaya, Ekvadordan Batı'ye unutuimaz yoicutukJar eklenen elgeseller haftanın her günü KentTV/de! Politika, ekonomi, kültür, spor, aktüalite konularında pek çok güncel bilgiyi anında ekrana yansıtan Kent TV'de, şimdi, dünyaca ünlü belgeseller. Hem de haftada 1 gün değil, haftanın her günü. YAŞAMIN RESMİ (Aspect of Lite) Dünyantn okjştfTiundangünümûakadargeten zaman ıçmde doğanm, hayvantarm ve nsanm geism Kuukfenz'dato mtrctriam büyUeyO güzet&ndenAJrtoıotmMnlarmtnkralt arslanhnnyasamlSykûsünenasılbrbeO ktaüU?Dra3aaşayanrerantmn ean brbağnr. bağsrrr f , s f y ğ çekjyor Doğanm tmndet tnsan. yasamtm hnriom. tjienrken. Oretrk feto doğaOmna&aHBrtyadoğğ a O & t y . ğ a y e Gezegennnaöekt yaşarmn ta kendtsı. AMERİKA MACERASI (American Odyssey) Kamslenn ve akrepterm yasadığı çorak topraUaroanıatyanınenbO^gokdelerılenne uzanarıbir urfarm. Doğanm ve teknotofrm yataz ijrenSenatidem.brukams^Ğadıiıen önem/SHhmiaArMtla Macarao. an Nem Engtanfdmkı kayalıUardar OoğaiparHara vengtanfdmkı kayaada ulusal anıtara g&ürüyu. Kent'ten ayrılmayın! 90'U YtLLAR VE DEGIŞIM (The 90's: A Decade in Transition) 9O1ı yıliarda meydana gelen ve tüm dünyayt etkjfeyen otayiar Dünya sıyast hantasmt yenöen çtzen pofıttk ve sosyotopk öeğiştm rüzgariannın pente aıtelan. Gotbaçov üzonne oynanan oyvniar, Amarfca'da Isiarr* hareketier, Gûney Amerika'nın demokrasdenndeh drktatörier, Tıenanmen Meydanı'ndan sonra Çm ve daha mceien Değepm yıSannın stkı tw özetı ENTTV UZAY TEKNOLOJİSİ (Space Tech) Ayda tz bırakan ınsan'ığın büyük adımındao çeyrek asır sonra, geiışımırv gıderek artıran uzay teknofojtsıntn dûnyamız üzenndekı ' a büfcjşttn Uzay araştırmaları sonucu n tBknokainın A1DS Oadannöao kiütron e&enc* dunyasına tıfynilMgy ve koiayUklar Bilgi Kanalı BUYUK ULUSLAR (Great Nations) En ıtkal lopluluKiartian en geitşmış deviet ûrgüüermetenne kadar. utusların tanhı öyküsû Kabiemslen Sravurnar. kraBar veba&anlarlaOokı Urtanf-ş&en ÇeşMĞnn*jmar.rmeaar,Hrenler. sosyalyaşam uçtmlen ve ekonormk dûzenkv Mayalanntomçyaşam öyküUn, SovyeHenn ooğuş ve çökûs dfkûsû, İSûnes irnparasytuğu-Japonya. Anstratyanm vahsıyerllenAborfnler. ÇmmgıZBm dok/öyiüsü ı Çok Naziksiniz Sayın Vali B aşbakanımızın, Tur- gırt Özal'ın anıt me- zannın açılışında yaptığı konuşmayla ilgili. 10 Mayıs Pazar günkü Cumhuriytt'te " Yeter Ben de Yazacağnn" başlıklı yazınızı okudum. Coktandır yazmak ıstediğım bu konuyu sızın ka- dar nazik dökemezdim yazıya Sayın Yüce. Ömeğin, yasa ko- yucuların ~de\let başkanlan (Atatürk \e Inönü dışında) eğerkendı aılegömütlüğünde gömülmek istemiyor ise dev- let başkanlan için aynlan ye- re gömülecegi koşulunu koy- malanna karşın, yürütme orga- nmın başı olan Başbakan'a, buna nasıl izin verdiğmi so- rardım. •' • Başbakan Mesut Yılmaz. ' "fcâmubyunda yüzlerce mılya- -• ra maJ olduğu söyknen, anıt mezara karşı çıkanlara, bu pa- ranın partıden karşılanacağını duyuran o törende "Hayır Sn. Yıİmaz, yetmez" derdim. Ben ne o harcanan paranın bir ku- ruşunu, ne de belirlı gömüt- lükler dışında bir kanş topra- ğı Turgut Özal'a helal etmıyo- rum •*Biz\alnızdeğilizSn.Yü- maz" derdim. u Biam gibi dü- şünen milyonlarca \urtse\«r var." Sade bir yurttaş. gömütlük olarak aynlan yerlerdışında, is- tediğı yere gömülebilir mi? O halde AlparslanTürkeş'm. ;\n- kara'nın göbeğındekı. o gö- mütte ne ışi var? Kültür Bakan- lığı'nın ve Koruma Kurulla- n'nın başındaki yanlış kışıle- rin sorumsuz kararlan yvzün- den yok olmakta olan etik de- gerlerin yerini giderek anıt me- zarlar mı alacak dıye sorgu- lardım. Ben her ölüye sızin gi- bi saygılı da değilim Sayın Va- li. Hele sağlıklannda. bu ülke- nin yazgısını smırsız istençle- ri doğrultusunda değiştirmek isteyen, ülkenın tüm değer yar- gılannı altüst eden kişilere. Onlann, Tann'dan önce bu ülke insanlanna hesap vermiş olmalan gerekirdi. Sorumsuz- luklann bilinen sonuçlan her geçen gün çığ gibi bü\-ürken bizler nasıl olur da onlan anıt- mezarlarla ölümsüzleştırmek istevebılinz? Sayın Yüce. Mus- tafa Kemal Atatürk'ün başlat- tığı aydınlanma sürecıni, ben de başından beri yaşadım sa- yılır. Kulu. bırey yapan avdın- lanma sürecini. 10 Kasım 1938'de liseöğrencısiydım. O günlerde. milyonlann. Ata'sı- nın ardından bir çıft göz gibi nasıl ağladığını hâlâ, tüm can- lılığı ile anımsanm. Meydan- lan dolduran insanlar para ile kandınlarak ya da türlü ödün- ler verilerek getirilmemişlerdi. Yepyeni bir ülke kurulurken Ata'nın etrafında tek yürek. tek beyın olarak toplanan Türk halkı. O'nun ölümünde de ke- netlenmiştı. Sayın Vali, bana bu yazıyı yazma fırsatını veren değerli yazınız için teşekkür ederken birlikte bir kez daha soralımmı: "Sayın Yılmaz, Çiller. bazı parti başkanlan. sözcüleri, bil- mem kaç numaralı cumhunyet- çıler. bulunduğu zamana, ko- şula göre biçimlenen bazı omurgasız "medya"cılar, siz- ler. Atatürk ile bu kişileri na- sıl karşılaştınrsınız? Sağdu- yudan bu denli yoksun ola- mazsınız. Olsa olsa bu bir he- sap ışıdır. oy işidir, çıkar işıdir. Ancak çabalannız boşunadır. Sayın Başbakan partiniz anıt- mezar giderlenni bir an önce: faizivle birlikte devlete öde- melıdir. Bunu unuttarmaya kal- kışmayın lütfen. Türkan Erjdn Emekli Yazın Oğretmeni PENCERE Hüseyin Onur Pazar gecesi.. Saat 9.. Odadadolanıyorum, raftan bırkitapçekiyorum, sayfalarını gelişigüzel karıştınyorum, aklım bir baş- ka yerde, içimde bir sıkıntı... Telefon.. Cengiz Ballıkaya. Kaç yıl geçti Cengiz'i görmeyeli?.. Belleğimi zorluyorum, yanıtını bulamıyorum. Cengiz'ın sesi kırık dökük: - llhan abi, kötü bir haber vermek için açtım. Sustum, bek)edim. Hüseyin Onur'u kaybettik. • Hüseyin Onur 27 Mayıs gençlığınin simgesi gi- biydi, kişiliğinin güzelliği unutulmaz, erdemleri say- makla bitmez bir insandı: Gülümseyen.. Alçakgönüllü.. Sevecen.. Tam bir devrimciydi. Ne şamatacı, ne laf ebesi, ne palavracı, ne ağ- z\ kalabalık, ne görev kaçkını, ne rüzgâr gülü, ne eyyamcı, ne çakar almaz, ne de kuru sıkı.. Dirençli ve kararlı.. Üstüne düşeni yapan.. Sessiz ve sedasız.. Hüseyin Onur 'ben varım' diye çırpınanlardan degildi; varlığını duyumsatmak için gürültüye ge- reksinimi olmayanlardandı; 27. Mayısçılığını bir ömür boyu sırtında teni gibi taşıdı. • 1960 yılının unutulmaz Nisan ayında, üniversi- te gençliği meydanlara dökülmüştü. Neden?.. Çünkü Meclis'te çoğunluğu elinde tutan Ba- yar-Menderes iktidan, bir sivil darbe yaparak 'Tahkikat Komisyonu'nu kurmuştu. "Bu Tahkikat Komisyonu sivil ve asker yargıçlann bütün yetki- leriyle donatılmıştı; kararlan kesindi; buna karşı baş- vuracak bir üst makam yoktu." Tahkikat Komisyonu artık devlet ıçınde devlet- ti; bytün gücü elinde bulunduruyordu; yargının yetkileriyle de donanmıştı; basına sansür kon- muştu; rejim değişmişti. Üniversite gençliği "demokrasiye karşı darbe'yl protesto için eylemlere geçti; iktidarın başındaki "komitacı" bağırıyordu: "- Tenkil, tenkil.." Gençliğe öyle bir ceza verilecekti ki dünya âle- me ibret olsun.. Istanbul'da Beyazıt, Ankara'da Kızılay Meyda- nı dalgalanmaya başlamıştı. Toplantılar düzenle- yen gençliğin üstüne polisi ve askerı sürmek is- teyen siyasal iktidara karşı tüm yurtta başkaldır- ma eylemi başlamıştı. Hüseyin Onur, Beyazıt Meydanı'nda demokra- si için eylem yaparken bacağından yaralandı. Ömür boyu sakat kaldı. Sakatlığını da hiç yakınmadan taşıdı, soyadın- daki Onur'a yakışır soylulukla... • 27 Mayıs'tan bu yana 38 yıl geçti, 21 'inci yüz- yıla 1.5 kaldı... Hüseyin Onur son soluğunu verirken yanında de- ğildim, ama, adım gibi biliyorum ki benim tanıdı- ğım Hüseyin, gözleri açık gitmıştir. Türkiye'de tam anlamında özgürlükler düzeni ku- rulmadan Hüseyin'in gözleri kapanmayacak... Bölümümüz oğretim üyelennden sevgıli arkadaşımız Prof. Dr. SEYFİ KARABAŞ'ı 8 Hazıran 1998 tanhinde kaybettik. Ailesine ve yakınlanna başsağlığı dilerız. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ VEFAT Baromuzun 5553 sicil sayısında kayıtlı AVUKAT HÜSEYİN ONUR vefat etmiştir Azız meslektaşımızın cenazesi 9.6.1998 Salı günu (bugün) Fatih Camı'nde kılınacak ıkındi namazını müteakip Topkapı Mezariığı'na defnedilecektır. Merhuma Tann'dan rahmet, kederlı ailesine ve meslektaşlanmıza başsağlığı dıleriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI KUTLAMA Cumhuriyet Gazetesi Spor Servisi çalışanlanndan LEVENT YÜCELMAN 6 Haziran 1998 Cumartesi günü ASU (ATAY) YÜCELMAN'la yaşamını birleştirdi. Yeni e\li çifte ömür boyu mutluluklar dileriz. CUMHURÎYET ÇALIŞANLARI T.C.M.E.B. DOĞAN CANKU ÖZEL ETÜT MÜZJK EĞİTİM MERKEZİ HIZLAN'DIRILMIŞ YAZ KURSU GİTAR,Pt\:\NO, NÖTA 3275936/37KOŞUYOLU DUYURU Halk Sigorta TAŞ tarafından acenîelıgimıze tevdı edılen ve aşağıda numaralan belırtılen polıçe, ze>lve pullan kaybetmiş bulunduğumuzdan, bu polıçe. zeyl ve pullann hükümsüz ol- dugunu, acentelıgımizı ve sigorta şırketını ılzam etmeyeceğmı ılanen duyunıruz. Alfa Sıg Ara. Hız. Ltd $h\ Poliçe (Trafik. Motorlu Araç, Mesl Faal l 6457151 6457153 6457158 6457162 6457166 645"n70 6457171 6457489 6457(90 6551607 6551625 6551639 Trafik Fark Zeyli 6856053 6856059 6856062 8108181 8108184 8108186 8108200 Trafik Pulu (Mor) 2401250 2401251 2401252 2401292 Trafik Pulu (San) 1618906 1618928 1618937 1618950 1618951 1618952 5172051 5172052 5172053 5172055 5172056 5172057 5172058 Basın: 25757
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog