Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

9 HAZİRAN 1998 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAM 17 TURKIYE Istanbul Edırne _ Y 2 4 Sınop Y 22 Adana PB 29 Y 25 Samsun Y 23 Mersın PB 29 Kocaelı _Y 22 Trabzon PB 22 Dıyarbakır B 31 Çanakkale PB 26 Gıresun PB 22 Şanlıurfa B 33 Izmır PB 31 Ankara B 24 Mardın B 30 Martısa Aydın PB 30 Eskışehır B 21 Sıırt B 32 PB 30 Konya B 25 Hakkân PB 29 Denızlı Y 31 Sıvas B 26 Van PB 25 Zonguldak Y 23 Antalya PB 32 Kars PB 23 Yurdun kuzey ve ıç kesımlerı çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve dogusu, iç Ege, Iç Anadolu, Batı ve Orta Karadenız bolgelerı sağanak yağışlı yer yer gokgurultulu olacak DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn Y PB B Y Y Y Y Y 16 17 18 23 20 20 24 24 Munıh B 24 Zurıh Beriın Budapeşte Madnd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına B Y A Y Y Y Y Y 28 29 30 25 25 25 26 30 PB 27 Şam Moskova Aşkabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Ka'hıre PB PB Y Y PB Y Y A 30 34 30 27 27 29 34 33 A 32 0Aç* bulutlu i Sısiı Bulut u L Çok bulutlu « Yağmuriu > Gok guruttulu GUNCELcLNEYT ARCAYÜREK B Baştarafı 1. Sayfada Sadece Susurluk'la patlak veren "çefe" oykule- rı değıl sozunu ettığımız Vurguncu, yolsuzluklara uye, ruşvet alan çeteler Topluca gozden geçırınce gelışmelerı, Turkı- ye'de nıçın sadece sıstem tartışması açıldığını an- lamak zorlaşıyor Bır tanhte Refik Saydam başbakandı Ulusal savaşa Atatürk'le bırlıkte A'dan Z'ye katılmıştı Ne zaman kı "devletın A'dan Z'ye bozuk olduğunu" soyledı, ou sozu neredeyse bır atasozu gıbı anılır oldu Rahmetlı galıba cumhunyetın 75 yılında haklı çıkıyor Sankı başkanlık rejımını getırsek, yolsuzluklar, aışvetler, devlet ıçındekı çeşıttı meslekten çeteler- den arınacak mıyız? Ustelık şu ya da bu turden çetelenn başkanlık sıstemıyle bır kat daha artacağından kuşkunuz ol- masıni "Parlamento seçılıyor, hukumet çıkaramıyor" sloganı dıllerden duşmuyor Çare? Başkanlıkyada Cumhurbaşkanı'nın seçım kararı alması Örnek"? Ingıltere1 Ama orada ışbaşındakı başba- kanlar erken seçım kararı alabılıyor Şu gunlerde çevrenıze bır goz atınız Parlamen- todan çıkan Yılmaz hukumetı sıstem değışıklıgı- ne ornek gosterılıyor Ama, desteğı neredeyse yıtmış Yılmaz (azınlık) hukumetı donemınde, enflasyon aşağıya çekılıyor Devletlû ekonomı guneşımız Taner Bey başarıyı soylese ınanmak zor olacak, ama, belkı 15 yıldır her ağzını açtığında canımıza okuyan IMF'nın ust duzey yonetıcılen hukumetten ve enflasyon polı- tıkasından ovguyle soz edıyor Bu manzara, şu kırık dokuk dıye adlandınlan hu- kumet donemınde gerçekleşıyor Ne Cumhurbaşkanı ne de muhalefet kanatların- da oven, bırakın ovmeyı cesaretlendtren tek bır s- es, bır soz yok Enflasyon duşeceğı yerde tırmanışa geçseydı, bu durum başkanlık sıstemıne geçmemıze malze- me olurdu Tezatlar Gungor Mengı dunku yazısına, "Cumhurbaş- kanı Demırel, nıhayet 'başkanlık sıstemı'nden da- ha ulaşılabılır bır hedefe sahıp çıktı"ü\ye başlıyor Demırel'ın dar bolge ve partıler arası ıttıfak one- rılerıne olumlu bakıyor Ne kı, Cumhurbaşkanı'nın başkanlık ststemın- den vazgeçtığı havasına kapılmamak gerekıyor Zıra "sıyasal ıstıkrar ve ıktıdar çıkaracak seçjm" arayışlan Demırel ıçın "kısa vadelı bırolay" Gunun olayı 1 "Uzun vadelı plan" ıse başkanlık sıstemı 1 Nıte- kım, Polıtıkanın Nabzı'ndasıstemın, "daha çoook" tartışılacağını soylemedı mı? Örneğın, sıstemı ka- bul ettınnceye kadar Başkanlık tartışmasına şım- dılık bır ara verıyor Son gunlerde ıkı vurgulama yapıyor Demırel Bı- n sık sık "O benım ışım değıl" ötekı ıse "Kısa va~ dede çok parçalı pahamentoya çozumunuz nedır" sorusunda yatıyor "Kısa sure benım konum de- ğıl Bugunun çarecısı değılım" dıyor Kımı konulara, ışı olmadığı ya da "kısa surede bugunun çarecısı" konumunda bulunmadığı ıçın el atmayan Cumhurbaşkanı, gunumuzun bır nu- maralı konusu "seçım yasasının değıştınlmesınde, seçım oncesı başbakanı bellı edecek partıler ıttı- fakında" fena halde dırenıyor Onermıyor, adeta "ıttıfak"\ mutlaka ıstıyor Seçımı "Benım ışım değıl" dıyerek gundem dı- şında tutan Cumhurbaşkanı seçım kararı kadar guncel ve yaşamsal olan seçım yasası uzennde goruş bıldırmekten çekınmıyor Çarpıcı ıkılemler Cumhurbaşkanı parlamento- nun hukumet çıkaramadığını sureklı yınelıyor Ne kı, bunalımlı 1997'de parçalı bugunkû parlamen- tonun, Yılmaz hukumetıne guvenoyu vererek ya- şama geçırmesını "bırzafer" olarak nıteleyebılıyor Seçımden once ve sonra doğacak sonuçlan bı- le bıle partıler ıttıfakını nıçın ıstıyor7 Yanıt aynı gun Şaibe Hanım'dan gelıyor "Bız, erken seçım, se- çım ıttıfakı ve başkanlık sıstemı ıle ılgılı onerılere açığız" Şaıbe Hanım'ın neyı nıçın destekledığı açık de- ğıl mı? Şu bırkaç ornek "hangısı doğru" sorusunu usu- muza taştyor Muhabirimiz vapurdan atlayan yolcuyu kurtardı I Baştarafı 1. Sayfada mek uzere vapurda buiu- nan arkadaşımız Anf Kı- zılyalın, olaya kımsenın mudahale etmemesı uzen- ne denıze atlayarak Ya- kar'ı olumden kurtardı Eskı bır yuzucu olan Kı- zılyalın olayı şoyle anlattı "Sarayburnu açıklann- da denize bir kişi atladı. Hiç kimse kurtarmak içuı bır şey yapmadı \apur durdu,herkes bırbırıne ba- kıyordu. Kurtarmak ıçın kimse bır şey yapmayınca ustumdekileri çıkardım ve denize atiadun. \ aklaşık 50 metre yuzdukten sonra adama ulaştım. Tam bo- ğulmak uzerey ken yakala- dığımda, adamın ağzmdan sarya akıyordu. Yuzerek vapura ulaştırdım." Yakar'ın kurtarılması- nın ardından vapur Üsku- dar ıskelesıne ulaştı Ya- kar, buradan Haydarpaşa Numune Hastanesı'ne kal- dınldı Yakar'ın Malatya Potur- ge dogumlu olduğu ve bır sure once Bakırkoy Ruh ve Sınır Hastalıklan Hastane- sı'nde tedavı gorduğu oğ- renıldı Kirahk amıe hukuka giriyor • Baştarafı 1. Sayfada cı onenler getınlecek • Ev lat edınme konusu, çocuklann satılması v e tıcan bır meta durumuna getınlmesını onle> ecek bıçımde ele alınacak Bunun ıçın taslağın 320 maddesınde ongorulen "aracı kunım ve kişiler" konusu, u Devlet, küçuklenn evlat edınılmesıne Uişkin aracdık faaüyetJennı buzat kendı kurum- lan aracılığı ileyapar. Gerçekve tüzeUdşder bu fa- alıyetJenyürutemezkr" bıçımınde duzenlenecek • Terk nedenı ıle boşanmada, terk eden eşe uyanda bulunulması zorunlu olmaktan çıkanla- cak, ısteğe bağlanacak 6 aylık terk suresının 5 ayının sonunda terk eden eşe uyanda bulunulma- sı zorunlu olacak • Boşanma davalannda "davacının ikametgâ- hı mahkemesi" de yetkılı mahkeme olarak ılgılı maddeye eklenecek • Velayetın taraflardan kıme venleceğı ya da vası atanmasında hâkımın sağlıklı karar verebıl- mesı ıçın çocuk anne ve baba ıle bırlıkte bu alan- da uzman kışılenn de dınlenmesıne yönelık bır duzenleme yapılacak • "Evlenmetenkesınbkle vasakolan kan hısım- lannın ansel ilışkılennden doğan fiıcur (günah- kârlık, ahlaka ay kın durum) urunu çocuklann ta- mnmalannın mumkun olmadığı" yonunde bır maddenın taslağa eklenmesı goruşu, Cumhunyet Kadınlan Derneğı ve Çağdaş Hukukçular Derne- ğı tarafindan eleştınldı Çocuklann kendı ırade- len dışında bır durum nedenıyle tanınmamalan- nın, çocuklar açısından son derece sakıncalı ol- duğu goruşu dıle getınldı Bu hukum yasalaşır- sa, nufus kutuğunde çocuk annenın soyadını ala- cak ve "baba adı" hanesıne "öz babası" dışında bır erkeğın adı yazılacak Taslak hukum, anaya- sanm eşıtlık ılkesı açısından da tartışma yarattı Anayasanın 10 maddesı, "Herkes diL, ırk, renk, cinsiyet, siyasi duşünce, felsefi ınanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayınm gozetümeksızın ka- nun onünde eşıttır Deviet organlan ve ıdare ma- kamlan butun ışlemiennde kanun onunde eşıtiık ilkesuıe uygun olarak hareket etmek zorundadır- lar" hukmunu ıçenyor • Sıvıl toplum kuruluşlanndan ve kadın orgüt- lennden gelen tum eleştınlere karşın "paylaşma- b mal rejimi" korunacak Paylaşmalı maî rejımı- ne alternatıf olarak onenlen şu anda îsvıçre'de yururlukte bulunan "edinilen mallara kaülma re- jimi", buyuk sakınca doğuracağı gerekçesıyle ka- bul edılmedı Balkan zîrvesinde Kosova gerginliği tstanbul Haber Senisı - "Guneydo- ğu Avnıpa Ülkelen Dışışleri Bakanla- n Toptandsı" 7 Balkan ulkesının dışış- len bakanlannın katılımıyla tstanbul Çırağan Sarayı'nda dun başladı Top- lantının gundemındekı en onemlı mad- de Guneydoğu Avrupa ışbırlığı süre- cının gelıçtınlmesı olarak belırlenır- ken Kosova sorunuoneçıktı Tartışma- lara karşın Kosova sorununun, Yugos- lavya delegasyonunun muhalefetı ne- denıyle bugun yayımlanacak "Istan- bul Deklarasyonu rı nda yer almayaca- ğı kaydedıldı Turkıye'nın ev sahıplığını yaptığı toplantı. Dışışlen Bakanı İsmail Cem'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı Bolge uikelennı aralanndakı sorunlan çozmeye çağıran Cem, Bos- na'da yaşanan drama atıfta bulunarak butun Avnıpa ulkelennın bu acı tecrü- beden gereklı derslen çıkarması ge- rektığını vurguladı Kosova'da yaşan- makta olan gelışmelere de değınen Cem," Kosova'da suren herçeşitşkklet guç kullanımı ve teronzm olay lan bır an once dur- durulmabdır" çağnsmda bulundu Cem, Turk hu- kumetının Kosova'da en yakın zamanda sureklı \ e_ etkılı bır çözumun bulun- masmdan v ana olduğunu da kaydettı Yugoslavya Dışışlen Bakanı Zhadin Jovano- viç ıse Kosova sorununun Yugoslavya'nın ıç soru- nu olduğunu savundu Katılımcı ulkelenn Ko- sova sorunu hakkında de- ğışık tezler ortaya koydu- ğunu belırten Jovanovıç, "soruna yapılan vabancı mudahale gınşımlenıu reddettiklerini" soyledı JovanoMç sorunun Yu- goslavya sınırlan ıçınde koşulsuz dıyalogla çozü- lebıleceğını ıfade ettı Amavutluk Dışışlen Bakanı Pascal Mılo da Balkanlar'da suren emık temızleme polıtıkalann- dan duyduğu kaygılan dıle getırdı Kosova Ar- navutlannın Bosna'dakı- ne benzer bır soykınmla karşı karşıya olduğuna dıkkat çeken Mılo, bolge ül- kelennın, sıyası dıyaloğun başlaması ıçın etkılennı gostermelennı ıstedı Yunanıstan Dışışlen Bakanı Teodo- ros Pangalos da konuşmasında, Koso- va soranuna değınerek sonınun "erte- lenemeyeceğıni" soyledı Sorunun "Is- tanbul DeklarasyomTnda yer alması ıçın ısrarlı olacağını belırten Pangalos, Yugoslavya'ya uluslararası bır yaptı- nm uygulanmasma da karşı olduğunu bıldırdı Bulganstan Dışışlen Bakanı Nadez- da Mihaiknada Kosova sorununun ço- zumune katkı sağlamaya hazır olduk- lannı belırttı Mıhaılova, bolgede ıs- tıkran sağlayan NATO'nun genışleme- sını destekledıklennı de sozlenne ek- ledı Makedonya Dışışlen Bakanı Bla- gay Handziski ıse Kosova'nın Yugos- lavya'nın ıç meselesı olduğunu savun- du Üst duzey bır Turk dıplomat, bugun toplantının sonunda yayımlanacak olan "tstanbul DeklarasyonıTnda Dı- şışlen Bakanı İsmail Cem ın başkabır formulle Kosova sorununa değınebıle- ceğını belırttı Turkıye, Bulganstan, Amavutluk, Yunanıstan, Yugoslavya Federal Cumhunyetı Romanya ve Makedonya'nın katıldığı toplantıda, Bosna-Hersek ve Hırvatıstan, gözlem- cı statûsûyle temsıl edılıyor tşadamlan konferansı Guneydoğu Avnıpa Ulkelen Dışış- len Bakanlan Toplantısı paralelınde, Dış Ekonomık Ilışkıler Kurulu (DEİK) tarafindan duzenlenen ıkı gün surecek Guneydoğu Avrupa lşadam- lan Konferansı'na Turkıye, Amavut- luk, Bosna-Hersek Bulganstan, Hır- vatıstan, Yunanıstan, Makedonya ve Romanya'dan sanayı ve tıcaret odala- nnın başkanlan ıle ışadamlan katıldı Dun sona eren konferansın sonuçlan- nın Guneydoğu Avnıpa Ulkelen Dı- şışlen Bakanlan Toplantısı'na aktan lacağı belırtıldı Pangalos: Pasaport taşımam ^aebul Haber Servisi - Guneydoğu AvTupS^lMerTDışışlen Bakanlan "Toplantısı'na katılmak uzere öncekı gun geldığı Istanbul Ataturk Havaalam'nda kısa surelı "pasaport" knzıne neden olan Yunanıstan Dışışlen Bakanı Teodoros Pangalos, yerh ve yabancı basm mensuplannın ılgı odağı oldu Avrupa ülkelenne yaptığı gezılerde pasaport taşımadığını ıfade eden Pangalos, Yunantstan'ın, Turkıye'nın Avrupalı kımlığını destekledığını savundu. Zaman zaman yaptığı kışkırtıcı açıklamalarla Tutk-Yunan ıhşkılen başta olmak uzere Yunanıstan'ın dış ıhşkılennı sıkıntıya sokan Teodoros Pangalos, dun vaptiğı açıklamalarda temkmlı bır dıl kullandı Toplantının açılış konuşmasında Turk-Yunan ıhşküenne değınen Pangalos. AB'nm duısel ve tanhsel geleneklere göre sınulandınlmasma karşı olduklanm vurguladı ve Turkıye'nın Avrupalı kımlığmı her zaman destekledıkîennı öne surdu Pangalos Turkıye'nnı Avrupa konferansına katılmasını da aHedrve bunffiîbaşanh bır ılk âlİm olabıleceğını kaydettı Pangalos, Turkıye ıle Yunanıstan arasmda gelışen ekonomık ılışkılere de dıkkat çektı Yunanıstan Dışışlen Bakanı Pangalos, Yunan basm mensuplan ıçm duzenledığı basın toplatısmda, bır soru üzenne Turkıye Dışışlen Bakanı İsmaO Cem'm ev sahıbı olduğunu anımsattı ve "İsterse görüşüruz" dedı Pangalos, dunku gazetelerde yer alan pasaport knzı habennm doğru olmadığını savundu Turkıye'nın Avrupa Konseyı üyesı olduğuna dıkkat çeken Pangalos, Avrupa ülkelenne yaptığı gezılerde pasaport taşımadığını ıfade ederek şunlan söykdı "Ehşişieri bakanlan öy1e pasaport göstererek geçmeder; uçaktan inip otelterine giderler. Sayın tsmaü Cem de Gffit'e gekJiginde öyk oldu; uçagmdan indi, arabasına bındi >% oteline gittt Basının bunu neden olay yaptıgmı anlavamadun." Atom bombası raporu Meclis'te • Baştarafı 1. Sayfada çevnlı olduğu, bu nedenle Radyasyon Erken Uyan Sıstemı (RESA) kurduğu belırtıldı Turkıye'de TAEK Başkam ve bılımsel ıdarecılennın sık sık değıştınldığının vurgulandığı raporda, son donemde atom bombası denemelen yapan Hındıstan'da, bu kuruluşa atanan başkanın olunceye kadar gorevde kaldığına, Pakıstan'da da 20 yılı aşan bır zamandan bu >ana gorevının başında olduğuna dıkkat çekıldı Raporda, bırkaç gelışmış ulke dışında Turkıye'nın, atom enerjısınden yararlanmak ıçın ılk harekete geçen ulkelerden bın olma&ıraüiarşın, bugune değın nukleer enerjı alanında arzulanan gelışmeyı gosteremedığı ıfade edıldı Rapora şpyje devam edıldı "Birkaç sene farkla harekete geçen Hindistan ıse çok buvuk gelişme kaydetmıştır. Hindistan, gelişmış bırkaç ulkenin sahıp olduğu ve tıtızlıkle transferi yasaklanan yakıtlan yenıden işleme tesisini de kendisi kurmuştur. Son vıllarda, gelişmış ulkelerie yarışa girmış, bır taraftan da reaktoıiennın gucunu iki misline çıkarmaya, diğer taraftan atom bombası denemelerine devam ederek hidrojen bombası gelişörmeye gayret etmektedu-." G Ü N D E M MUSTAFAB4LBAY • Baştarafı 1. Sayfada gorev ıçın Hazıne kokenlı aramışlardı Anlaşılan bulu- namadı1 Hazıne Musteşarlığı'nın anlam ve onemını geçen ya- zıda vurgulamıştık Ulke ekonomısının yonlendınlme- sınde vazgeçılmez bır halka Buyuzden boylebırku- rumda en kuçuk olurnsuzlugun bıle çapı, ongoruleme- yecek olçulere vanyor Gorevden alınan Koç son anda değışıklık olmazsa Parıs'te boş bulunan ekonomı muşavırlığıne gıdecek Koç 1996 Eylulu nde goreve geldığınde çevresıne "Bu kurumun tomografisını çektım, operasyonyapacağım, tıkır tıkır ışleyecek" demıştı Aradan zaman geçtı her şey (eskısı gıbı) tıkır tıkır ışledı Koç'ladunkonuştuk Oncelıkle altını çızelım 26 Ma- yıs tanhlı yazının sonunda bır araba satış oykusunu an- latırken hıç ısım vermemıştık Koç nedense uzerıne alınmışi Bunu geçelım, Koç'un ozguvenıne gelelım Şoyle dı- yor "Bu musteşariık, teşvıkın ne olduğunu benım done- mımdegordu Benden önce burası kara kutuydu Sız yazınızla hırsızlara alet oldunuz Sıze yakında dosya gondereceğım Bankalara ne kadar borcum olduğu- nu açıklayacağım Buraya geldığımde verdığım mal beyanımın yanına bugunku beyanımı da koyacağım Artı mı olmuş, eksı mı gorulecek Bılemıyorum, bana belkı de tyılık ettınız Pans'e gıdışım hızlandı Benbu ulkede kendıme gore değışık vızyon, değışık memun- yet kalıplan çızdığımı ıddıa edıyorum " Koç'un son tumcelennı de aktaralım "Benım hayat çızgım değışecek, bu ulkeye yakında geleceğım gene" Işte ulkenin yurtdışına ne zaman gıdeceğını bılen ne zaman donmek ıstedığıne karar veren boyle burokrat- lara gereksınımı var Ergun Bey "ufak soylemez" bırta- vırda Kım bılır belkı seçımlerden hemen once doner> Hazıne Musteşarlığı'ndakı son atamanın arkasının gelecegı soylenıyor Musteşarlıkta kımı kadrolar var kı, bakanlargıdıyor.onlargıtmıyor Duzenlerdeğışıyor on- lann duzenı değışmıyor Kımılenvarkı ozellıkletunzm, gemıcılık ınşaat sektoru gıbı alanlarda hızmetı hıç el- den bırakmıyor MusteşarYenerDınçmen kurumdaçalışanuzman- lann gerçek ışlevlerınde kullanılıp kullanılmadıgını da emınız gozden geçınyordur Denne ındığınde belkı de gorecek kı uzman kadrosunda çalıştırılan kışılenn bır bolumu sıradan memur ya da sekreter Yanı uzman- lıkla bır ılgısı yok Neden boyle elemanlar kullanılmış'' El altında tutma- sı daha kolay oluyor dıye duşunmuş olab.ıhrler Bazı uzmanlar o kadar uzman kı, aıle boyu 1 Hanı ın- sanın "Soyadlannın oksuz olduğuna bakmayın dıye- sı gelıyor Devlet malı havuz... Musteşarlıkta sunmekte olan soruşturmalardan bın "kuçukbır çekışı" Yılbaşı sonrası "ay" bız neden ba- zılanna "gaz" vermıyoruz dıye duşunen bır kurum "Yıl- başında hedıye veremedık, çek verelım" dıye duşun- muş Olay bıraz kanşık Soruşturmanın sona ermesıy- le bırlıkte aydınlığa kavuşacağını sanıyoruz Oyle anlaşılıyor kı "Bu kuruma çekı duzen verelım" dıyenler zaman zaman "çeke duzen" vermışler Oncekı yazımızı soz Hazıne Musteşarlığı ndan dışa- n deyıp bıroykuyle noktalamıştık Geleneğı bozmaya- lım Maddı olanaklar dağıtan kamu kuruluşunda onemlı gorevdesınız Işım ızlemekte zorianan ınsanlara lyılık ol- sun dıye yardım edıyorsunuz Tabıı kendısıne sağlanan olanağın bır dılımıne ortak olarak Işınızı rayına koyu- yorsunuz 'Can'ınıza duşkunsunuz ama, muştenler 'of deme- sın ışlerı '/as'tık gıbı uzamasın dıye duşunuyorsunuz işı ılen goturup, ıkı kart bastınyorsunuz Bırı kurumun burokratı, otekı ış takıplennın vazgeçılmez adamı Bır gun bu anlaşılıyor ve yakalanıyorsunuz Hemen emeklılığınızı ısteyıp ışın ıçınden sıynlıyorsunuz Sız yo- lunuza devam edın, bıze bu ışın adını takmak kalıyor Devlet malı havuz Hem hırsız hem yavuz 1 Rtaal B 'Enflasyon düşüşü yetersiz' I Baştarafı 1. Sayfada lemler yenne tedncı (kademe kademe) yo- lun tercıh edılmesınden memnun olmadık- lan, ancak gelışmelen olumlu karşıladıkla- n belırtıldı Fıscherve Deppler'eyemekve- ren TOBB Genel Başkam Fuat Miras, sos- yal guvenlık ve yerel yonetım reformunun çıkanlması konusunda kendılennden destek ısteyen IMF'nın seçım ekonomısı uygulan- mamasının da altını çızdığını soyledı Başbakan Mesut Yılmaz'ın seçım ekono- mısı uygulanmayacağma ılışkm sozlennı ve vergı tasansının TBMM'de goruşuleceğını anlattıklannı kaydeden Mıras IMF yle ye- nı anlaşma kapsamında parasal kaynağın soz konusu olup olmayacağına ılışkın sonı uzerıne. "Bazı kredı musluklan açılabılirdi- ye duşünuyorum" dedı YemeğekatılanTİSKGenel Başkam Re- fık Baydur, "Turkiye IMFden para ıster, is- temez, ona kanşmav ız. Ama biz bıldığimiz yolda üerleyecegız. IMF enternasyonal bu- kuruluş, ama bizun de uygulamalanmız var. 'Yok IMF oyle dedı hadı bovle vapalım o da yanlış. Tecrubeleri bırbınyie kaynaşnra- rak uy gulanıak lazun" dıye konuştu IMF ıle Turkıye arasında bu yıl ıçınde bır ön anlaşma yapılabıleceğıne ınandığını soy- leyen Baydur emeklılık yaşının kaç olma- smı ıstedıklenne ılışkın sorusuna Depp- ler'ın *99" dtye yanıt verdığını belırterek, şunlan soyledı "Ben 'Dunyada sosyal gu- venlık muesseselennın sılınmesı gundeme geldı dedim. O da gûldu. 50-55-60 yaşın onumuzdekiyıllardabırşey değıştirmeyece- ğinisoyiedim. Bırkere, ışçıveışverenınuz- laştığı tasanyı ınceleyın, ışçı kanadınm 20 yıl çalışma avantajı gıttı 50-55 vaşı kabul ettı îşveren de kaçak ışçılığı onlemek ıçın tedbın kabul ettı dedim." Stand-by dışında bır anlaşmava yonelık yenıden başlayacak çalışmalarda, IMF nın temmuz ayında goruşulecek Turkıve hak kındakı raporunun yanı sıra temmuz ayın- da kesınleşecek memur maaş artışlan etkı- lı olacak TOBB nın IMF heyetıne verdığı yeme ğe davet edılmesıne karşın katılmavan DtSK Genel Başkam RıdvanBudak, emek- lılık yaşının yukseltılmesının ışsızlık sigor- tası ve ış guvencesı çıkanlmasına koşut gun- deme gelebıleceğını vurgularken "Insan- lar emekh olmamak ıçm mı prun odeyecek- ler? SSK 25 nuhon insana bakıyor. Sosval devlet gorevlennı yapamazken, SSK vapı- vor bunu" dedı Hukumette IMF vı sosval guvenlıkte ıkna ederken tek yanlı olarak vaş belırlemesme gıtme eğıhmını gorduk- lennı belırten Budak yaş konusunda "EvlF'yie anlaşük" oldu-bıttısıne gıdılmesı durumunda hukumete, "direıuşle" karşıla- şacağı uyansında bulundu Cumhuriyel 1 O7.4 u 3iutr rıtnmıl «r Vekta Kara Urmt Zılelı Mehmeî iHar . *ü.mj ınkaya Otctay Ekıncı Mujdat 6e Hiı Saydam Hhan Seiçuk Geruz Valçın Bayer Rtaot Bı an Kara Vfkta Kara Denız Kaı rn^tn Um<t 7ılelı vjphmpt tmre Konqar Feîhı * trdal HiabeK Meral Babaı p ^"i f UPH flîılla Hhan £um n anilfi *p/a Fansuğ Dîiek TürkPr i uro^ j i ü fihme et Taner Kısia j thı Sac
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog