Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9HA2İRAN 1998SA 14 TELEVIZYON GÜNÜN FÎLMLERÎ Evlilik Sorunlan 11.00 CTV Duygusal ©(The Marriage Bed) - Anne Graham, iki çocuk sahibi, mutlu bir evliliği olan ve arkadaşlan ta- rafından sevilen birkadındır. Günün birinde üçüncü kez hamile oldugunu öğrenen ve bunun ardından da etrafını özlemeye başlayan Arme'in, kocası Ross'Ia ilişkisinin eskısi gibi olmadığını. bazı şeylerin değiş- tiğini fark etmesiyle olaylar gelişir. Yön: Martin La- vut. Oyn: Linda Griffiths, Layne Coleman. Babam ve Dave 12.00 TRT 3 Macera P J (Dad and Dave) - Filmde: eski dönem Avust- vV ralya çiftçi aılelerinin yaşam kavgalan, kültür- leri, gelenekleri, komşuluk ilişkileri aniatılıyor. Yö- netmen: George Whaley. Oyuncular: Leo McKem, Joan Sutherland. Geoffrey Rush, Cathy Campbell. Tommk 16.00 İnterstar Duygusal fcs Dalaman çayında tomruklan yüzdürerek lima- v î ' na götüren bir köy delıkanlısıyla, azgm sulardan kurtardığı bir genç kızın aşk ve serüven öyküsü. Şe- rifGören"in yönettiği film. Osman Şahin'in öyküsün- den Ahmet Soner'in derlediği senaryoya dayalı bir kırsal kesim olayını yansıtıyor. Başrollerinde Kadir lnanır, Serpil Çakmaklı ve Selçuk Özer'in yer aldı- ğı yapım, 20. Antalya Film Şenlifi'nde 3. film, Or- han Oğuz da görüntü ödülünü kazanmıştı (1982). Melek mL. 16.15 Shovv TV Dram /^\ Yönetmenliğini Mehmet Dinler'in üstlendiği, vİV başrollerini Tank Akan ve Türkân Şoray'ın pay- laştığı filmde: evlendigi gün öldürülen kocasının in- tikamını almak için katillerin peşine düşen bir kadı- nın yaşadıklannın öyküsü konu ediliyor (1971). Ali Baba'nın Oğto 17.15 Kanal 6 Macera . (Son of Ali Baba) - Yakışıklı, zengin bir pren- sin eğitim görmek ve babası grbi namuslu, dü- rüst bir ınsan olmak amacıyla Paris"e gelmesiylege- lişen olayları konu alan filmin yönetmenliğini Kurt Neumann üstlenmiş. Başrollerini Tony Curtis ve Pi- per Laurie paylaşıyor (1952 ABD, 75 dk). Gemideki Bebek 21.00 Prima Duygusal I (Narro>* Escape) - Amerika-Kore savaşı sıra- sında, Amenkan Denız Kuvvetleri Kore'deterk ediimiş bir bebek bulur. Askerler bebeğe çok bağla- nırlar ve adjnı Danny koyarlar. Bu arada gemi dok- toru ve eşinin mutlu bir yuvalan olmasına karşın ço- cuklan olmamaktadır. Doktor bu çocuğu evlatlık oia- rak almak ister, ancak prosedürler buna izin vermez. Yönetmen: Marcus Cole. Oyuncular: Noah Taylor, Miranda Otto. Bir Şirket_ 21.30 Kanal E Güldürü •O\ (The Hudsucker Proxy) - Hudsuckerşirketi, ge- \zJ liri çok iyi, stoklan dolu birendüstri kuruluşu- dur. Şırketin kurucusu ve sahibi Waring Hudsucker ölünce, yönetim kurulu üyeleri tüm hisseleri ele ge- çinmek için 30 günde şirketi iflas ettirecek bir "aptal" aramaya başlarlar. Başkan Yardımcısı Mussburger, bu iş içm Norville Barnes'ı seçer ama olaylar hiç de beklendiği gibi gehşmeyecektir. Yönetmen: Joel Co- en. Oyuncular: Tim Robbins, Jennifer Jason Leigh, Paul Nevvman (I994 ABD, 111 dk). Esrarengiz Oda 21.30 CTV Macera . (Lady in Vvhite) - 1962 yılında, hem geniş bir aileye sahip olan Frankıe Scartattj'mn hayatını hem de Willowpoint halkının yaşamını degiştirecek bir olay meydana gelir. Okul arkadaşlan Frankie'ye Hallovveen şakası yaparlar ve onu okulun odalann- dan birine kilitlerler. Bu esrarengiz odada birkızço- cuğunun ve bir adamın hayaletinin Frankie'yi ziya- rete gelmesiy le olaylar kanşır. Yönetmen: Frank La- Loggia. Oyuncular: Lukas Haas. Len Cariou, Alex Rocco( 1988 ABD, 112dk). Tehlikeli Kadm 00.20 interstar Macera . (VYoman Scorned) - Patncia. kocasıyla mutlu bir hayat yaşayıp, ıyı bir anne ve ev kadını ol- maktan başka hayali olmayan alelade bir kadındır. Fakat kocası Truman Langley'in başan hırsı hayat- lannda her şeyin önüne geçmiştir. Mutlu bir evliliğe ve başanlı bir meslek hayatına sahip mimar Alex Wes- ton ile giriştıği ortaklık Truman'ı başanya ulaştıra- cağı yerde düşüşe geçirir. Yön: Andrevv Stevens. Oyn: Andrevv Stevens, Shannon Tvveed. 0030/TGRT/Esrarengiz... Aynnftyanda 01.15/ Kanal 6 /Malta Şahini Aynnft yanda Büyük Yanfaşhk 01.15 Shovv TV Macera /Ç~s (FaU Time) - tki arkadaş eğlenrrfek amacıyla olay ^zJ çıkarmayı planlamaktadır. Fakat bir kanşüdıkso- nucu olaya iki azılı katil de dahil olur. Arkadaşlar- dan birini katillerden birisinin rehin alması ve diğe- rini de öbür katilin soygun yapmak için kullanma- sıyla olaylar iyice kanşır. Yönetmen: Paul Warner. Oyuncular: Stephen Baldvvin. Mickey Rourke. Sokaklarda... 02.30 interstar Macera /TT\ (Hits) - Yönetmenliğini William R. Greenb- >o' latt'ın üstlendiği. başrollerini James Marshall, JefF Monahan, Martin Sheen'in paylaştığı filmde; bir mafya babası tarafından, başka bir mafya babasını ta- kip etmeleri amacıyla tuttulan iki acemi kiralık katil adayının başından geçen olaylar aniatılıyor. ıC\ O ı r^7\ n Yabancı izleyin Orta Değmez RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN e!A n A o v o )] Cumhuriyei //1O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Umit Zileli - Mgstafa Balbay - Kadri Ozen) 12.05 Kent ve Yaşam Saati (Oktay Ekınci) 14.05 Medyaspor (Ab- dülkadir Yücelman) 14.30 Insanca (Erdal Atabek) 15.05 Kitaplar Arasında (Tuıtıan Gü- nay) 16.05 Kısa Bir * Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber', her sa- at başı da haber bülteni yayına girecektir. • 12.05 Kent ve Yaşam Saati: Oktay Ekinci prog- ramında. çevre ve siyaset' konusunu ele alıyor. • 18.30 Halk Diltyle Ekonomi: Arslan Başer Kafa- oğlu, herkesınrahatlıkla dinleyebileceği sade birdil- le ekonomik gelişmeleri değerlendıriyor. • 19.30 Müzik Cumhuriyeti: Cumhur Canbazoğ- lu, yerlı rockın zırvedekı ısimlerının ve müzik yazar- larının oylarıyla seçilen 'Tüm zamanların en iyi yerli rock besteleri'ni çalıyor. Boş kasetlerinizi hazırlayın. • 22.00 Tematik Gezintilen Harun Mutluay ve De- niz Pak programda; edebiyattan sinemaya, tfyatro- dan şııre çeşitlı konularda söyleşi yapıyorlar. Mola (Serkan Barut) 18.30 Halk Diliyle Eko- nomi (Arsian Başer Ka- faoğlu) 19.30 Müzik Cumhuriyeti (Cumhur Canbazoğlu) 20.50 Uykudan önce (Meral Babacan) 21.00 Ala- turka Sevdalar (Aylin Şengün) 22.00 Tema- tik Gezıntiler (Harun Mutluay - Denız Pak) 02.00 öecenin Yolcu- su (Mustafa Dereli). Tel: (0 212 513 80 06) Faks: (0212513 7719) TKT2 20.00 'Jazz Rock' TV Servisi - "Jazz Rock" programının bu bölümünde nefesli sazın üç unutulmazse- si: Louis Armstrong. klasik ve devrimci caz çizgisinde Miles Davis Swing. Be-Bop akımınm ustası DLzzie GiJ- lespie çalışmalanyla ekrana geliyor. Bercis Akgöaenç ve Gamze Tuna'nın birlikte sun- duklan programın yapım \ e yönetimini ise Ertuğrul Eşen- çay üstleniyor. TRT2 21.15 'İçimizdeki Dünya' TV Servisi - "Içimi2de- ki Dünya" programının ko- nuklan Mehmet Akan ve Inşaat Mühendisi Haluk Öz- berki Giirol Sözen'in ha- zırlayıp sunduğu yapımda kültür, sanat ve tiyatro üze- rine sohbet ediliyor. ShowTV 22.15 '32. Gün' TV Servisi - Mehmet Ali Birand ve ekibinin hazırla- dığı "32. Gün" bu hafta Bil- gi Üniversitesi'nden ekrana gelecek. Programa işadamı Sakıp Sabancı ile sanatçı Me- tin Akpınar katılıyor. Öğrencilerin siyaset ve iş dünyasıyla ilgili sorulannı ya- nıtlayacak olan Sakıp Saban- cı, Pişmanlık Yasası hakkın- da ne düşündüğünü. Sabancı Holdıng'in Güneydoğu'ya hangi yatınmlan yaptıgını ve 100 milyarlık ciroya rağmen 12 yıldır neden hâlâ aynı Mer- cedesi kullandığını anlatacak. Metin Akpınar ise siyasete atılıp atılmayacağını açıkla- yacak. Kanal D 22.20 'Arena' TV Servisi - Uğur Dün- dar ve ekibinin hazırladığı "Arena "da, bazıları Inter- pol tarafından aranan ve tümü gıyabi tutuklu olan Halil Bez- men, Engin Civan, Ayşegül Nadir, GiiJay Asiıtürk ve Se- lim Edes'in Amerika'daki ya- şamlanndan görüntüleri içe- ren dosya yer alıyor. TRT1 22.50 'Konum' TV Servisi- "KonunT'da "Futbol ve diplomasi" tar- tışılıyor. Ümit Gürtuna'nm sunduğu programda, Fransa '98 Dünya Futbol Şampiyo- nası finalleriyle ilgili oiarak ta- rih boyunca futbol ve diplo- masi ilişkileri çeşitlı güncel ömeklerle tartışılıyor. Gazeteci-yazar Kurthan Fişek'in katıldığı programda, Gençlerbirliği futbol takımı- nın eski sol kanat oyuncusu Tugay Özçeri iJe spor yaza- rı Dogan Koloğlu'yla ger- çekleştirilen röportajlara da yer veriliyor. Adı unutulmuş bir mucit CUMHUR CANBAZOĞLU Uzun süre son derece zor şartlarda ça- lıştıktan sonra bir fotoğrafçı. özel stüd- yosunu açmayı başarmıştır. Işleri ön- ce çok iyi gider ama siyah-beyaz sıne- madan renkliye geçiş dönemindeki de- neyleri maddi açıdan onu çökertir. üs- tiine üstliik kansı da aynı dönemde ölünce bunalıma girer. Sonra yeniden evlenir ve çocuklan olur. Maddi duru- mundaki düzelme geçicidir. Birinci Dünya Savaşı patlayınca üç oğlu aileye yük olmamak için orduya katılırlar. 1921 'de fotoğrafçı ilk uzun- metrajlı filmini yapmayı başanr. an- cak bu kadar eziyete kalbi dayanmaz... Sinema dünvasında birbirlerinin vö- I TGRT 00.30 Esrarengiz Kutu - The Magic Box / Yönetmen. John Boufting / Oyn: Robert Donat, Maria Scheil, Margaret Johnson, Robert Beatty / Konuk Oyuncular: Laurence Olivier, Michael Redgrave, Peter Ustinov, Richard Attenborough / 1951 ingiltere, 103 dk. nettiğı filmlerin yapımcılıkfannı yük- lenmelenyle ünlü ikizler John ve Roy Boulting kardeşler bu kez sinema ka- merasının adı unutulmuş mucidi VVil- liam Friese-Greene'in yaşamöyküsü- nü anlatı vorlar. Roy Boulting'in yaka- ladığı konu çok iyi. ama hem teknik hem de artistik açıdan performansın vasatı aşabildigini söyleyemeyeceğiz. Bel- lekte kalan en başanlı sahne Frıese- Greene'nin buluşunu yaptıktan sonra bu- nu sokakta sergilediği kareler... 193 7'de ortak film şirketleri Charter Films'i kuran. 2. Dünya Savaşf ndada tngiliz ordusu adına fılmlerçeken Bo- ulting kardeşlerden John. Peter Sel- lersla yaptığı "Soft Beds Hards Batt- les," "There's A Girl in My Soup" gibi komedilerle \e "Heavens Above", "I'm Ali Right Jack", "Lucky Jim Run FortheSun"adlı filmlenyleta- nınıyor. Hnston 'ın ilkyönetmenliği S ) Kanal 6 01.15 Malta Şahini - The Maltese Falcon / Yönetmen-Senaryo: John Huston / Oyuncular: Humphrey Bogart, Mary Astor, Sidney Greenstreet, Elisha Cook Jr, Barton MacLane, Lee Patrick, Peter Lorre, Gtadys George, WardBond/1941 ABDyapımı, 101 dk. TV Servisi - 1940'ların "kara fîlm"lerinin en ünlü- lerinden biri olan John Hus- ton başyapıtı "Malta Şahi- ni", bu akşam sinemasever- lerin "iyi film" özlemini bir nebze olsun giderebilecek sa- nınz. Fümeadını veren "Malta Şahini". yüzyılların ötesin- den gelen çok değerli bir hey- kelcik... Dedektif Sam Spa- de'e (Bogart) gizemli bir ka- dm (Astor) gelir ve bu hey- keiciği aradığını söyler. Film boyunca bu heykelcif in aran- ma öyküsünü izleriz. Kahramanımız Sam Spade'in de kendisini son derece karmaşık bir entrikanm içinde buluşu- nu gözlemleriz... Sam Spade. sinema perdesinde bir- kaç kez izleme olanağını bulduğumuz bırkarakter. Bu gizemli karakterin ya- ratıcısı, Amerikan polisiye edebiyatının usta yazarı Dashiell Hammett Huston, "Malta Şahini"ne kadar olan sinema serüveninde başanlı bir Malta Şahini", 1940'ların 'Kara Film' geleneğinin önemli örneklerinden biri. senarist oiarak tanınıyor. Ancak yönet- men olma ısteginin baskın çıkmasıyla ilk filmini böylesi bir başyapıta dönüş- türmeyi başarıyor. Film. ilk gösteriminden itibaren öv- da bakmayı deneyen "devıimci" bir tür. Her dönemde sinemanın gidişatını etkilemeyi başarmış "kara film"in en önemli ömeklerinden birini izleyeceğiz. En iyi film. senaryo ve yardımcı er- gülere boğulmuş ve hem eleştirmenler kek owıpcu(Sidjwy Creenstreet) dal- hem de izleyici tarafından beğeniyle"' Janno karşılanmış. Polisiye sinemanın temellerini sarsan "kara film" olaylara yalnızca yasa ta- rafından değil, suç ve suçlu açısından )scâr'a aday olan "Malta Şa- hini", her sinemaseverin dağarcığmda bulunması gereken bir başyapıt. Son bir not: Bogart'ın oynadığı Sam Spade rolü, önce George Raft'a önerilmişti. NTV 22.051 'Evet-Hayır'ı Çiğdem Anat sunuyor Nükleer enerji tartışılıyor TV Servisi - Çiğdem Anat, "Evet- Hayır" programında bu hafta "Nükle- er enerji, Türkiye'nin enerji açığının temini için doğru bir seçim m i " soru- sunu tartışmaya açıyor. Yapıma konuk oiarak; Enerji Bakan- lığı Nükleer Daire Başkan Vekili Lütfü Sarıcı, Çevre Bakanlığı Istanbul Jl Mü- dürü Hülya Baykal, Hacettepe Üni.ver- sitesi Nükleer Enerji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Kadiroğlu, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü öğretirn üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, ODTÜ Kim- ya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. tnci Gökmen, Fizik Mühendisleri Odası Baş- kanı Ali Alat. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yi- ğit, Greenpeace Akdeniz Bölgesi Tem- silcisi Melda Keskin, Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü Bilge Contepe, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu katılıyor TRT2 20.30, 'Akşama Doğru' TV Servisi - Seynan Le- vent'in sunduğu "Akşama DoğrıT'nun konuklan, Hol- landalı bir müzik grubu olan "Michiel Borsdap Trio"nun üyeleri Michiel Borstlap, An- ton Drkker ve Joost Lijba- art. Grubun Ankara Saklı- kent'te verdigi konserden gö- rüntülerin de yer aiacağı ya- pımda aynca; fikri haklarko- nusu tartışılıyor. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Bir Daha Rastlamayız.. Esin Talu Çelikkan ı yitirdik. Esin Hanım TRT'nin Dış Yayınlar Dairesi'nin. ya ni yurtdışına yayın yapan TRT radyolannın başın daydı. Çoktan emekli olmuştu. Emil Galip Sandalcı da daha önce TRT'nin yurt dışı radyolannın başındaydı ve Esin Talu Çelik kan'la beraber çalışııiardı. Ayrı yapıya sahip olma lanna karşın birbiriyfe anlaşan, birbirine sevgi ve say gı duyan iki insandılar. Hepimiz Esin Hanım'a kar şı aynı duyguları ve düşünceleri beslerdik. Esin Talu Çelikkan, örnek bir insandı. Sağduyu- lu, ağırbaşlı ve giderek çağının ve çevresinin ger- çeklerini kabul eden, asla taşkmlığa kaçmayan yö- netim biçimiyle her zaman saygı ve sevgiyle anıla- cak bir insan... Başanlı bir gazeteci, yazar ve son- ra TRT'nin özellikle o dönemlerde -televizyon re- kabeti ve uydu yayıncılığının henüz ufukta bile gö- rünmediği günlerde- son derece önemli bir bölü- mün başkanı... Başanlı bir başkan... TRT'nin yurtdışına yayın yapan radyolannın adı, "Türkiye'nin Ses/"dir. Günümüzde bu radyolardan Türkçe de dahil 18 dilde yayın yapılıyor. Hem de 24 saat süreyle... Esin Talu Çelikkan döneminde bu sayı 15'in altındadeğildi ve "Türkiye'ninSesi"hem yabancı dillerde ve hem de Türkçe yaptığı yayın- larta dünyanın dört bir yanından mektup alır ve bu mektuplara yanıt yetiştirir, Türkiye dışına göç et- miş yurttaşlanmızın hemen hemen her derdine ça- re arardı. Emil Galip Sandalcı ve daha sonra Esin Talu Çelikkan dönemlerinde "Türkiye'nin Sesi"al- tın dönemini yaşadı ve dışarda yaşayan insanları- mızla Türkiye arasında çok önemli bir bağ oluştur- du. "Türkiye'nin Ses/"nin günümüzdeki işlevi de hâ- lâ sürüyor. Ama kimi değişikliklerle... Artık yurtdı- şına uydular sayesinde TRT'nin de, tecimsel kuru- luşların da TVkanalları erişebiliyorlar. Gurbette ya- şayan insanlanmızın gereksinimleri de değişti. Çün- kü artık oralara yerleştiler ve o ülkelerin koşulları- nı benimsediler. Istekler. özlemler, gereksinimler bi- çim ve öz degiştirdi. Artık "Türkiye'nin Sesi"ritn de yeni biçimlere veyeni izlencelere gereksinimi var. Bunlar da herhalde Esin Hanım gibi eski yönetici- lerin çabaları ve uğraşlan göz önünde tutularak karşılanıyordur diye düşünmeden yapamıyorum. Esin Talu Çelikkan'ı, ben 17 yaşındayken tanı- rnıştım. 1948 yılları filan... Kadıköy'de Fenerbah- çe, Moda, Yoğurtçu filan... Çok genç yaşına kar- şın atak, düzenleyici, yönetici ve arkadaş... Yıllar- ca sonra TRT'de kesişen yollarımız... O gençlik yıl- lannda çok az rastlamama karşın kişiliği belleğime yerleşmiş Esin Talu Çelikkan'ı TRT'de hemen ta- nıdım ve niteliklerine eklediği ağırbaşlıhğından ötü- rü de hemen saygı duydum. Basınımız artık pek görülmeyen birgazetecisini, TRT ise çok nitelikli bir yöneticisini ve onu tanıyan- lar da çok güvenilir bir dosttannı yitirdi. Bir kez da- ha Esin Talu Çelikkan gibisine rastlayamayız. Bildiğimiz konularda değişik bir derleme: "De- mokrasi, özgürlük ve Basın" (Ödül alan yazılar: Nazlı llıcak, Okay Gönensin, Güngör Mengi, Emin Çölaşan, Uğur Mumcu, ilhan Selçuk, Al- tan Öymen, Umur Talu), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayını, Istanbul, 1997. KentTV 22.15) Som sunuyor Yekta Güngör Özden ' Vaziyet'in konuğu TV Servisi - Ga2etemiz yazarlanndan Deniz Som'- un hazırlayıp sunduğu "Vaziyet" programma bu hafta eski Anayasa Mah- kemesi Başkanı Yekta Güngör Özden konuk olu- yor.Ozden. çekimleri An- kara'daki evinde gerçek- leştirilen programda. Ana- yasa Mahkemesi başkan- lığı sırasında karşılastığı si- yasi baskılan, mahkeme- nin çalışmalarını. emekli olduktan sonra siyasete gir- mesi yolunda gelen öneri- leri ve Başkanlık Sistemi'ne ilişkin göriişlerinı açıklı- yor. Özden programda. he- nüz yayımlanmamış şiirle- rinden birini de okuyor. Program. metinlerini Ci- han Demirci'nin yazdıgı "Komik Haberler" bö- lümüvle sona erivor. Tv PROGRAMLARI 06-30 S a b a h Haberleri 09.00 Çocuk Saati (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Oğleden Ön- ce (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 öğleden Önce (Devam) 12.00 Haberler 12.10 Dizi: La Nena 13.00 Haber 1313.30 Yaşamın Içınden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içincfen (Oevam) 15.00 Ha- berier 15.05 Dizi: Yitirilen Rüya 16.00 Haberlerve Bor- sa 16.10 Bu Toprağın Sesi 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haberler 18.30 Fasıl 19.05 Müzik Pınaa 19.15 Dizi: Bizim Mahalle 19.50 Spor Haber- leri 20.00 Haberler 21.00 Bir Dilden Bir Telden 22.10 Gezelim Görelim 22.50 Konum {Canlı) 24.00 Günün Getirdiklerı 00.35 Gece Başlarken (0 312 428 22 30) 06^0 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Prog- ramı 07.40 Anajiolu Üniversrtesi Açıköğre- tim Faküitest Ders Programı 08.00 GAP TV'ye Geçiş 18.58 GAP TV'den Geçiş 19.00 Akşam Bülte- ni 19.35Tüketici Dünyası 20.00 Jazz Rock 20.30 Ak- şama Doğru (Canlı) 21.15 içimızdeki Dünya 22.00 Ge- ce Büfteni ve Ingilizce Haberfer22.30 Festivalde Dün, Bugün, Yann 22.45 Atölye 23.25 Dizi: Yasak Bölge 00.20 Pop Saati (0 212 259 72 75). 09.58 Açılış 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film: Babam ve Dave 13.35 Belgesel: Alo Dünya 14.00 TBMMTV 19.00 CafeMaga- zin 19.50 Genç Haber 20.00 Ben Bılırim 20.25 Dizi: Baş Belaları 20.50 Belgesel: Dağlar ve Yaşam 21.20 Yabancı Film: Babam ve Dave (Tekrar)20.55 Erol Ev- gın Show 23.55 Kapanış 08.00 MEB Açıköğretim üsesı Ders Prog- ramlan 10.00 Beraber ve Splo Türküler 10.30 TSM Bir Solist 11.00 Ist. Ünv. D. K.T.M. Ko- rosu 11.45 THM Bir Solist 12.10 Müzik Pınan 12.40 Anadolu Üniversitesi llköğretim Usans Tamamlama Programı 13.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Prog- ramlari 14.50 At Yanşları 17.40 MEB Açıköğretim Li- sesi Ders Programı 19.00 Anadolu Üniversitesi ll- köğretim Lisans Tamamlama Programı 19.20Anılar- la Müzik 19.50 Belgesel 20.20 TSM Bir Solist 20.50 Müzik Konuklan 22.05 Kapanış. 09.00 Çocuk Saati (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Oğleden Önce (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Öğleden Önce (Devam) 12.00 Haber- ler 12.05 Dört Mevsim Kadm (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sizin İçın (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Isteklerı- nız 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati (Canlı) 18.00 Haberier ia30 Bıl Bul 1&55 Akşama Doğru 19.40 Ingilizce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haberler 21.00 Bir Dilden Bir Telden 22.10 Ge- zelim Görelim 22.50 Konum (Canlı) 24.00 Günün Ge- tirdikleri 00.35 Gece Başlarken (Canlı)02.35Telegün. 08.00 Dizi: Dallas 09.00 Di- | zı: Bıtmeyen Aşk 10.00 Klip 98 11.00 Yerli Film: Talih- sizter 13.00 Çızgi Film: VTdget 1İ30 Çiz- gi Film: Çiko 14.00 Çizgı Film: Robin- son 14.30 Hayalet Avcılan 15.00 Pe- ter Pan ve Korsanlar 15.30 Büyük Kü- çük Demeden 16.15 Yerli Film: Melek mi Şeytan mı? 18.00 Dizi: Cesur ve Güzel 19.00 Dızı: Yalan Rüzgân 20.00 Shovv TV Haber 21.00 Spor Sayfası 21.10 Dünya Kupası 21.15 Dizi: Canı- sı 22.15 32. Gün 23.15 Dizi: Av Peşin- de 00.15 Dünya Kupası 00.45 Haber Hattı 01.15 Yabancı Film: Büyük Yan- lışlık 03.00 Klip'98 (0 212 286 35 35). 6 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çiz- gi Filrn 09.30 Müzik Sepeti 10.00 Erken Teşhis 11.20 Çizgı Film 11.30 Sabah Neşesi (Canlı) 13.00 Ha- berler 13.15 Biz Bize 14.45 Çoban Yıl- dızı 15.30 Çizgı Film 16.00 Arka Pen- cere Özel 17.00Ara Haberler 17.15 Ya- bancı Film: Ali Baba'nın Oğlu 18.35 Radar 19.00Ardan Zentürk - BaharTu- nalı ve Bugün 19.40 Sıcak Gündem 20.20Arka Pencere 20.30 Portreler ve Profesyoneller20.45 Spora Bakış - Ha- va Durumu 21.00 Rumeli'nin Sesi 22.15 Top Secret 23.15 Haber 6 23.45 6. Hıs 00.45 Haber 6 01.15 Yabancı Film: Malta Şahini 03.05 Yabancı Film: Ali Ba- ba'nın Oğlu (Tekrar) 04.25 Müzik Sepe- ti (0212284 31 50). 04.55 Kültür - Eğıtım 07.50 Yabancı Film: Sab- rina 09.45 Yabancı Film: Sicilyalılar Çeteşi 11.45 Yabancı Film: Mia Farrovv'un Öyküsü 14.20 Yabancı Film: Köşe Başındakıler 16.25 Yaban- cı Fifm: Dostluk Denizı 18.30 Dızı: Po- wer Rangers 18.55 Dizi: Goosebumps 19.20 Cine5 Ajanda 19J0 Yabancı Film: Basketbol Efsanesı 21.15 Star Portre: Jim Carrey 21.30 Yabancı Film: Yalan- cı Yalancı 23.00 Yabancı Film: Tom ile üv 01.00 Yabancı Film: Oyun Zamanı 02.40 Dizi: Yeniden Buluşma 03.10 Kar- deş Playmateler 04.05 Tehlikeli Yerler- de Seks (0 212 225 55 55). •aa. . _ . , 07.00 Güne Başlarken İ P 4 7 V 09.00 Haber 09.20 Üni- versıteler 09.30 Haber Özeti 09.35 Ekonomi. Gündemdekiler. Seslerve Renkler (Tekrar) 12.00 Gunün Içinden 14.00 Haber 14.20 Lıfestyle 14.30 Haber Özeti 14.35 Dünyada Bu- gün, Yurtta Bugün, Ekonomi 17.00 Ha- ber 17.20 Üniversiteler 17.30 Haber Özeti, Dünyada Bugün 18.10 Gece Gün- düz 18.35 Gündemdekiler 19.00 Ha- berler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler20.45Spor Gun- demı 20.50 Ekonomi 21.05 Dünya Ku- pası Özel 22.05 Evet - Hayır 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 0&30 Wilson Top News 08.45 Sabah Mixı 10.30 Mega 11.00 Jess 13.00 Specıal Videos 13.30 Mert 14.30 Mega 15.00 Pı- nar 17.00 Mega Beşlı Burçın 1a00 Bir Numara Seç 19.45 Haberier20.00Ayfin leSport- mence 20.45Videone 21.00 Haberler 21.05 Prıngles Ge- veze Show 22.30 Videone 23.00 Cem Cemınay Shovv 00.30 Mega 01.00 Play üst 03.30 Kanşık Türk Halk ve Sanat MüziğiProgramı04.30 Gece Yansı (0212288 75 75). 09.00 Haber Bül- tenı 09.30 Eko Start 10.00 ParaK A N * l i Raporu 10.30 Bor- sanın Şırketlen 11.00 Para Raporu 11.30 Dünya Moda- sı 12.00 Para Raporu 12.30 Son Duzlük 13.00 Ana Ha- ber Bultenı 13.30 SeansAra- sı 14.00 Para Raporu 14.30 Sektör Sohbetleri 15.00 Pa- ra Raporu 15.30 Pıyasalar 16.00 Para Raporu 16.30 Eko Fınısh 17.00 KahveMo- lası 17.30 Vergı Dünyası 18J0 Hedef Ünıversrte 19.30 Dünya Modası 20.00 Haber Burtenı 21.30 Yabancı Film: Bir Şirket Komedisi 23.30 Tüketıci 24.00 2000in Küçük Devlen 00.30 Kahve Molası 01.00 Haber Burtenı (0 212 282 51 00). 08.30 Yoga S o 9 0 0 Dcı:GızliHa- yatlar 09.50 Haber 10.00 Çız- gi Film Kuşağı 11.00 Yabancı Film: Evlilik Sorunlan 12.00 İMKB 12.10 Fılmın Devamı 13.00 Haber 13.15 Belgesef: Doğanın Sırları 14.10 Spot (Canlı) 16.00 İMKB 16.10 Dızı: Gizli Hayatlar 17.00 Haber 17.10 Dizi: Sokak Kanunu 18.00 Günce (Canlı) 19.00 Dı- zı: Ikı Kişılık Dunya 19.30 Ana Haber 20.25 Uykudan Önce 20.35 Şeref Kursusu 21.30 Ya- bancı Film: Esrarengiz Oda 23.00 Dizi: Modern Aıle 24.00 Gece Bülteni (0 212 282 36 00). m 07.00 Kahvaltı Haberleri a I V ° 9 - 00 Kara Kanat ° 9 - 40 Alaaddın 10.30 Ayşe Öz- gün Talk Shovv 11.30 Dizi: Şeytanın Gözyaşları 13.00 Gun Ortası 13.30 Çiz- gı Film: Alaaddin 14.00A'dan Z'ye 16.30 Gelin - Kaynana 17.30 Dizi: Süper Ba- ba 19.00 Top Sende 20.00 Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Spor Haberleri 20.50 Hava Durumu 21.00 Dizi: Mahal- lenin Muhtarları 22.20 Dizi: Tatlı Kaçık- lar 23.40 Gece Haberleri 23.45 Spor Suare 01.00 Habercı 02.00 Platın 02.30 Müzikli Dakikalar 03.10 Bam Teli 04.00 Gönülden Nağmeler 04.30 Ayşe Özgün Talk Shovv (Tekrar) (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dunden Bugüne 09.00 Dızı: Manuela 10.00 Yerli Film: Mahalleye Gelen Gelin 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımeli 14.00 Siyaset Vitrini 15.05 Müzikalite 16.05 Dızı: Komşular 17.00 Haberler 17.30 Çizgı Film: He-Man 17.55 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 18.20 Dizi: Eltıler 19.00Ana Haber Bultenı20.00 Ya- bancı Film: Sarı Dev Define Peşinde 22.00 Haberler 22.20 Vızyon 24.00 Ge- ce Bultenı 00,30 Yabancı Film: Esra- rengiz Kutu 02.00 Belgesel: Kaptan Cousteau 03.00 Dızı: Manuela 03.30 Müzik (0 212 652 25 60). 07.00 Çalar Saat (Canlı) 09.00 Çızgi Film: Çizgı Kahramanlar Yarışıyor 09.30 Çizgi Film: Remı 10.00 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 10.30 Di- zi: Küçük Melekler 11.30 Farklı Bir Gün (Canlı) 13.00 Ha- ber 13.20 Sen Her Şeyı Düşünürsün 14.00 Yerli Film: Sevda Rüzgân 16.00 Çizgı Film: Taş Devn 16.30 Fran- sa'ya Doğru 17.10 Dızı: Bizim Ev 18.00 Dizi: Çılgın Be- diş 19.00 Tema Vakfı Belgeseli 19.30 Ana Haber Bül- teni 20.10 Günün Yorumu 20,15 Spor Gündemı 20.20 Çarkrfelek 21.20 Sibel 22.20 Arena 23.20 Gecenın Için- den 23.45 D Luks 00.30 Fransa ya Doğru 01.20 Belge- sel 02.00 Türk Sanat Müziği (0 212 215 51 11). ^ . 3 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Mega Tanıtım g ) 09.30 Dizi: Esmeralda 10.30 Yerli Film: Deliye ~rsm Hergün Bayram 12.30 Çızgi Film: Hayalet Av- cılan 13.00 Gün Ortası 13.30 Deli Murat 16.00Yerii film: Tomruk 17.40 Dizi: Şehnaz Tango 18.40 Dızı: Ferhun- de Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.45 Bir Demet Tiyatro 21.50 Dızı: Ferıde 23.00 Bi Daha 24.00 Gece Hattı 00.20 Yabancı Film: Tehlikeli Kadm 02.00 Mega Tanıtım 02.30 Yabancı Film: Sokaklarda Macera 04.00 Zirve Defteri (0 212 448 80 00). 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 Haberler 10.10 Politika Gündemı (Canlı) 11.00 Haberler •••••• 11.05 Dört Mevsim (Canlı) 12.00 Haberler 12.30 Aırport 13.00 Haberler 13.15 Müzik Klübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.35 Belgesel: Hay- vanlarÂlemı 17.00 Haberler 17.05 Çevre AktüelfCan- h) 18.00 Müzik Bahçesi 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Pınar Özgür ve Istekleriniz 21.00 Kon- ser: Gökhan Tepe 22.00 Onda On Haber 22.45 Anka- ra da Gündem 24.00 Haberler 00.30 Megarıspons 01.00 2'den 4'e 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Yabancı Film: Rio Grande 11.00 Türküle- rimız 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 Ankara Gün- demi 13.30 Barış'la Müzik 15.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'la 19.00 Yanşma: 5-10-1519.30 Flash Haber20.00 Bizim Bakkal 20.45 Yabancı Film: Cinayet Saati 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesit 01.00 Yıldo ile 02.00 Ka- panış (0 212 256 82 82). 08.05 Kahvaltı Sofrası 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Dizi. Afacan Kız 11.05 Dizi: Deniz Gurbetçileri 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadm (Canlı) 13.00 Mü- zik Nostalji 13.30 Belgesel: Avrupa'da Turk Izlerı 14.00 Sizin İçin Seçtiklerımız 14.30 Haberler ve Hava Duru- mu 14.45 Ormanlanmız - Ormancılığımız 15.15 Sizin İçin Seçtiklerimiz 15.30 Eldeki Hüner 16.00 Anadolu'dan Görünüm 16.40 Söz Sizin (Canlı) 17.30 Sizin İçın Seç- tiklerimiz 17.45 ikincı Ürün Mekanizasyonu 18.00 Gıde Gide GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog