Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

9 HAZİRAN 1998 SALI CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 Fabio Biondi yönetimindeki topluluk bu akşam Aya îrini'de müzikseverlerle buluşacak Barok müzik ve Eııropa Galante Fabio Biondi'nin yönettiği toplu- luk Italya'da barok müziğin yeni- den doğuşunu simgeliyor. KiUtür Servisi - Istanbul Kiiltür ve Sa- nat Vakfı'nındüzenlediğı 26. Uluslarara- sı tstanbul Müzik Festıvali bugün, barok müziğin en iyi yorumculanndan biri olan. Fabio Biondi yönetimindeki Europa Ga- lante topluluğunun Aya trini Müzesi'nde saat 19.00'da vereceğı konserle başlıyor. Topluluk, programında CorellL Gemiani- anL Locatefli \e Vhaldi'den yapıtlar yo- rumlayacak. Topluluğun bınnci kemancısı da olan şef Fabio Biondi tarafmdan 1989yılında kurulan Europa Galante. barok müzığin çağımızdaltalya'dakien önemli temsılci- si olarak nitelendırilıyor. Barok müzıkte- ki sürekli arayışlan ve yeni yaklaşımla- nyla ülkesinin önde gelen müzisyenle- rinden biri olan Biondi, dünyanın en önem- li konsersalonlannda ikili konserlerde ve- riyor. Paleımo'da doğan Fabio Biondi. önce Salvatore Cicero. sonra da Roma'da Ma- uro Loguercio ile keman eğitimi gördü. 12 yaşında RAI Senfoni Orkestrası eşliğin- de verdiği ilk konseriyle başanlı ulusla- rarası kariyerine başladı. Barok müziğin öncü bestecilerini keşfetmesi: onun genç yaşta müzik ufkunu genışletmesini \e ka- riyerınde yenı adımlar atmasını sağladı. 16yas,ında Vıyana Musıkverein'dakı Bach yorumunda, barok çağı keman ve yayını yıne Barok teknıkle kullandı. O dönem- den ıtıbaren La Capella Real, Musıca An- tiqua, La Chapelle Royale ve Les Musi- ciens du Louv re gıbi tanınmış birçok top- lulukla çalıştı ve 1989 yılında da Europa Galante topluluğunu kurdu. Biondi'nin hem uluslararası repertuvara hem de ta- nınmayan bestecılen yeniden keşfetme- ye yönelık müzikal gelışımi üç yüzyıllık müziği ıçenyor. Bu gelışım. Vıvaldı'nin 'Dört Mevsim'i. Corellinin 'Konçerto Grosso'ları. Haendel ın operaları \e A.Scarlatti'nin oratoryolarından Schu- bert ve Schıımann' ın sonatlanna kadar ge- niş bır yelpazeyi kapsayan kayıtlannda da görülüyor. 17. yüzyıl ltalyan keman re- pertuvanrun da kayıtlannt gerçekleştiren Biondi bugün, sürekli araştırmayı bir üs- lup haline dönüştürmüş bir sanatçı. An- cak sanatçının bu üslubu. dogmatik şart- lanmadan uzak, özgün bir dilin araştınl- masına yönelık... Bu yaklaşım, onun so- lıst ve şef olarak Accademıa di Santa Ce- cılia(Roma). Rotterdam Oda Orkestrası, Nice Operası. Granada Orkestrası gibı topluluklarla işbırligı yapmasına olanak tanıyor. Biondi; piyano-klavsen, pıyano- forte ıkılisı \eya solıst olarak La Cıte de la Musıque (Pans). Hogi Hall (Tokyo), Madnd Ulusal Salonu ve Wigmore Hall (Londra) gıbı önemli konser salonlann- da sürekli dinleyıcısıyle buluşuyor. Europa Galante topluluğu, Italya'da ba- rok müziğin yeniden doguşunun simgesi olarak kısa sürede uluslararası platform- larda tanındı. Topluluk, gerçekleştırdığı ilk CD kaydından ıtibaren devrimci yaklaşı- mı. Italvan müzığinı serbest ve tutkulu çalışıv la pek çok müzıksevenn beğenısı- ni kazandı. Topluluğun CD'leri Charles Cross Akademisı, Antonio Vivaldı Ka- yıtlan Uluslararası Ödülü. yılın Dıapa- son d'Or Ödülü, RTL Ödülü, Plaksever- ler Büyük Ödülü gibi birçok ödül aldı. Vi- valdi'nin Dört Mevsim'ınin yorumu bü- yük sansasyon yarattı \ e 1996'da Vival- di'nin Konçertolan kaydı, altı ay boyun- ca tüm Fransız müzik listelerinde birinci oldu. Europa Galante; Saint Denis. Beaune. San Sebastian, Costa Verde ve A.Scarlat- ti'nin La Maddalena Oratoryosu'nun ilk kez seslendırdıkleri Ambronay gibi bir- çok uluslararası müzik şenliğine katılma- lannın yanı sıra Monte Carlo'da Prin- temps des Arts. Paris'te Th'eâtre des Champs-Elys ees ve Th'eâtre de la Vil- le, Londra'da Wigmore Hall, Amster- dam'da Concertgebouvv ve Berlin Filar- monı gibi Avrupa'nın en önemli salonla- nnda konserler veriyor; Hollanda, Japon- ya. lsrail ve tspanya'ya turnelerdüzenli- yor. Mart 1998'de ilk kez ABD'ye giden topluluk Vvashington'da Kongre Kütüpha- nesı'nde konser verdi. Topluluğun reper- tuvannda Vivaldi, Locatelli, Corelli, Ge- minianı gıbı 18. yüzyıl çalgı müziği, Ha- endel'in vokal yapıtlan (Poro ve Ariad- na), Vivaldi (Timurlenk), Scarlatti'nin oratoryolan (Maddalena, Humanita et Lu- cifero, Caino). Tartini ve Dario Castd- lo'nun sonatlanyla BoccherinTnın üçlüleh ve beşlileri bulunuyor. Kirov Operası, 26. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali kapsamında bir dizi konser verecek IştanİHiTcla Gergiev ve KirovTa üç gece Kültür Servisi - İstanbul Kültür ve Sanat Vakfi'nın düzenledıği 26. Uluslararası İstanbul Müzik Festiva- li bu yıl dünyaca ünlü Kiıw OperasTnı konuk edi- yor. Kiro\ Operası 15. 16 ve 17 Hazıran tarihlerinde Aya lrini Müzesı'nde bır dizı konser verecek. Kon- serlen. 1988'den bu yana operanın sürekli şefliğıni ve sanat yönetmenliğini sürdüren Valery Gergiev yöne- tecek. Kirov Operası ilk gün Berlioz'un Romeo ve Juli- et'ını. ikınci gün Çaykovski'nin MaçaKıaOperası'nın konser yorumunu ve son gün de VVagner'in Parsifal operasından 2. ve 3. perdelerin konser yorumlann) ses- lendirecek. Gösteriyi yönetecek olan Gergiev, 1988 yılında St. Petersburg'taki Marıinski Tıyatrosu Kirov Opera- sı'nm sürekli şefi ve sanat yönetmeni olarak atanma- sından bu yana ülke içindeki ve dışındaki turneler, te- leviz>r on yayınlan, kayıt çalışmalan ve festivallerde- ki performanslarla Kirov Operasi'nı uluslararası dü- zeyde tanınan bir orkestra haline getirdi. Gergiev'in vönetimı altındakı Mariinski Tiyatrosu eski Sovyet- ler BirliğTnin en iyi sanatçılanna ve ülke dışından ge- len sanatçılara da kucak açtı. Mariinski Tiyatrosu 1783 yılında Imparatoriçe Bû- yük Katarina'nın emriyle ilk Rus komik operalan- nın ve yabancı bestecilerin en iyi yapıtlannm sahne- lenmesi amacıyla kuruldu. Bolşevık devriminden sonra adı Kirov Operası olarak değişti. Rusçaya çev- nlen birçok Batılı yapıt Mariinski Tıyatrosu'nda sah- nelendi ve gösterişlı Rus opera yapıtlannın ilk gös- tenmlen de bu tiyatroda yapıldı. 20. yüzyılın başla- nnda Chaliapilin. Pavlova ve Nijinski gibi efsanevi sa- natçılar operada görev aldılar ve bu göstenlenn de- korasyonlan. Korovin. Golovin. Bakst Benoisve Vas- netsovgibi, Rusya'nın en önemli sanatçılan tarafın- dan yapıldı. Gergiev. Kirov Operasf na atandığında ilk işi Rus repertuvannı yenilemek oldu. Covent Garden, BBC ıle yapöklan ortak yapımlar sayesinde daha büyük pro- düksiyonlara el attı. Amacı Rus operalannın daha fazla tanınmasını saglamaktı. Gergiev Kirov Opera- sı'nı, Zürih. Paris. Atına. Hamburg ve daha birçok Ba- tı ülkesindeki izleyicilerle buluşturdu. Gergiev, Kirov gıbı geniş kadrolu bır operayı Batı'ya taşımak nasıl sorusunuşöyleyanıtlıyor: "Dörtyüz kişiyi küçükbir seyahate çıkarmak değil btrim amacımız. Kendi kül- rürümüzü terasil ediyoruz ve buna u> gun yapıtiar sah- nelemeliyiz. Bugüne dek çok fazla sahnelenmemiş ve tanınmavan Rus yapıtlannı sahnelemek istiyoruz.* 1953 yılında Moskova'da dogan Gergiev, Dya Mu- sin'le Lenıngrad Konservatuvan'nda orkestra şefliği çalışmalan yaptı. Henüz öğrenciyken Moskma'da Sovyetler Orkestra Şefleri Yanşması, 23 yaşında ise Herbert von Karajan Orkestra Şefliği Yanşması'nı kazandı. 1978'de Kirov Operası'nda yönettiği ilk ya- pıt Savaş ve Banş'tı. Ermeni Devlet Orkestrası'nın sürekli şefliğini yap- tığı dört yıl boyunca Sovyetler Bırliği'nin önde ge- len orkestralannı yönetti. Gergiev, Bayarische Rund- funk. Beıiin Filarmoni, Boston Senfoni, New York, Oslo ve kraliyet Filarmoni, Kraliyet Concertgebouvv Orkestrasrnın da aralannda bulunduğu tüm ünlü or- kestralarda şeflik yaptı. Gergiev'in Kirov Operasf yla yaptığı kayıtlar arasmda Savaş ve Banş. Sadko, FV er\- Angel bulunuyor. 1993 yılından bu yana St. Petersburg'da düzenle- nen Beyaz Geceler Festivali'nin sanat yönetmenliği- ni yürüten Gergiev, Kasım 1993 yılında bu eşsiz ve tarihi operanın çalışmalannı tanıtmak amacıyla Ingil- tere'deki Kirov Opera Dostlan Derneği'ni kurdu. Gergiev kendısiyle yapılan bir söyleşide Rusya'da- kı sıyasi değişim ve Kirov operasıyla ilgili beklenti- lenni şöyleanlatıyor: "EIbettegüçlüklerolacak.Rus- ya'da her şe> bir değişim geçiriyor. St Petersburg'un kültür kurumlanna baküğımızda bunlaruı hepsinin vvagnerin Parsifal' operası ilk kez Türkiyede Kültür Servisi - Kirov Operası, Istanbul'daki ilk konserinde Berlioz'un 'Romeo Jükef dramatik senfonisini seslendirecek. 15 Haziran, saat 19.00'da Aya îrini'de gerçekleştirilecek olan konserin şefi Valerv Gergiev, koro şefi ise Valery Borissov. Konsere mezzosoprano Marianna Teresova. tenor Nikolai Gassiev ve bas Madimir Vaneev katılacaklar. Kirov Operası'nın seslendireceği Berlioz'un 'Romeo Jülyet' Dramatik Senfonisi'ni bestelemesi sanatçının Shakespearehayranlığıyla yakından bağlantılı. Berlioz'un 1839'da bitırdiğı bu yapıt ilk kez 1839'da Paris Konservatuvar Orkestrası solistleri ve korosu tarafından seslendinlmişti. Kirov Operası ikincı gösterisi olan Çaykovski'nin 'Maça Kızı Operası'nın konser yorumunu 16 Haziran, saat 19.00'da Aya îrini'de seslendirecek. Çaykovski'nin 126 günde bestelediği ve oynandığı her ülkede büyük ilgi gören bu üç perdelik operanın librettosunu bestecinin kardeşı Modest tlyiç Çaykovski, Puşkin'in bır hikâyesine dayanarak yazdı. Yapıt ilk kez St. Petersburg'da Mariinski Tiyatrosu'nda 19 Aralık 1890'da sahnelendi. Rusya dışında ise ilk kez La Scala'da 1906'da, Londra Operası'nda 1915'te, Amenka'da Metropolıtan Operası'nda da 1910'da oynanmıştı. Çaykovski'nin "Ya bağışlanmaz ve korkunç bir hata yapıvorum ya da Maça Kızı benim gerçek şaheserim" dedıği 'Maça Kızı' onun en dramatik ve ince işlenmiş operası olarak kabul ediliyor. Valery Gergiev'in yönettiği Kirov Operası, Wagner'in 'Parsifal' operasından 2. ve 3. perdelerin konser yorumunu ülkemizde ilk kez 17 Haziran, saat 19.00'da Aya Innı Müzesi'nde sahneleyecek. 'Parsifal'operası ilk"kez 1882'de Bayreuth'da sahnelendi. Operanın esas kaynağı ortaçağın ünlü Alman halk ozanı NVolfram von Eschenbach'ın 'Parzival' adlı manzum destanı olmakla birlikte VVagner'in bu konuda yazılmış daha başka hikâye ve şiirlerden de yararlandığı biliniyor. 1988'de Kirov Operası'nın sürekli şefi ve sanat yönetmeni olarak atanan Gergiev "in ilk işi Rus repertuvanm yenilemek oldu. yeni ortama alışması zor. çünkü artık kıyasıya bir ya- nş v an Artık hiç kinıst iyi v atandaş olduğu için ya da doğru insanlan tarudıklan için ödüUendirilmeyecek. Kiro> gibi büyük topiuluklaren iyisini yapacaklar; çün- kü en iyi sanatçılar btamle çalışmak isteyecek. Şim- dilerde yurtdışuıda sahne alıyoruz, CD kayınan yapt- yoruz ki bu yalnızca para kazandırmıyor, aynı zaman- da dünyada tanınmamızı sağlıyor. Bundan sonra dev- letin de bizi desteklemesine gerek kalmayacak. Kendi ayaklanmızın üstündedurabikceğiz. Herdeğişim dik- katü bir şekilde uygulanmalı." Kirov operasının dünya çapmda tanınmastnda önem- li bir yerı olan Gergiev, kendısinden çok Kirov 'u dü- şünüyor. "Ingiliz basını Kirm'u dünyarun en iyi or- kestrası olarak tanımlıyor ve ben de bu ünü korumak için elimden geleni yapmalıvım. Kendim için iizülmü- yorum. Her zaman yapacak bir şeyler bulahilirim, konuk şef olarak sahne alabilirim ve orkestradaki iyi solistkr ve mürisvenler de bir şey ler yapabilirier. Ben Kirro 'u düşünüyorum. Eğer benim solistlerime yurt- dışında çalışmalan için çok fazla para teklif edilse bu- nunla yanşamam. Onlan sanatsal olarak yapnklan- mızın ne kadarönemli olduğuna inandırmalmm. Mu- sorgski ya da ProkoGev gibi fesrivallerde solistler ol- madan iyi yapıtlar çıkaramam." Gergiev. Kirov'a ilk geldıği sezon. aralannda Sov- yetler Birliği ve Avrupa'da televizyondan yayımlanan Khovanshchina'nın da bulundu|lı beş Musorgski ope- rasmı sahneledı. Aynca bu seriden bölümler 1991 yı- lında Edinburgh Festivali'nde de sahnelendi. Gergi- ev daha sonraki yıllarda Andrei Tarkovski'nin Govent Garden için yazdığı 'Andre Godunov' operasını sah- neledi. Kirov operası son yıllarda aralannda Ingilte- re. Fınlandiya. Fransa, Almanya, Hollanda. lsrail, ttal- ya. Japonya, Kore, Iskoçya. Ispanya ve Amerika'nın da bulunduğu birçok ülkeye turne gerçekleştirdi. Medyada çevre duyarlüığı için su konulu senaryolar • Fiat ve Vehbi Koç Vakfi'nın destekleriyle yaşama geçirilen 'FIMa 1. Uiusal Çevre Senaryo ve Yapım Ödülleri'nin bu yılki teması 'su'. FIMa her yıl çevre ile ilgili bir başka temayı ödüller kapsamında ele alarak genç sanatçılara olanak sağlamayı amaçlıyor. KültürServisi-FIMa-Kültürlerarası Med- ya ve Sanat Çalışmalannı Destekleme Der- neği'ningerçekleşrırdıâı 'FIMa 1. Ulusal Çev- re Senaryo ve Yapım Ödülleri'ne başvnrular 1 Temmuz'a dek sürüyor. FIAT ve Vehbı Koç Vakfi'nın destekleriyle yaşama geçirilen bu ödüllerin 1998 yılı için seçilen teması 'su'. En fazla üç sayfalık bır sinopsis ile yanşma- ya başvurabilecek olan katıhmcılar senaryo tekniği ile yazacak bilgiye sahip oİmamala- n halinde öykü halinde yazabilecekler. 30 yaşın altında hekese açık olan yanşmada si- nema ya da televizyon eğitimi görmüş olma zorunluluğu yok. Yanşmaya birden fazla eser- le katılım da mümkün. Sonuçlar 1 Ağustos 1998 günü açıklanacak. Yanşma birbelgesel yanşması değil. Su kav- ramının en geniş anlamıyla ele alındığı etkin- likte jürinin en önerrüi ölçütü. deneysel, kı- sa filme'vıdeoyayeru birbakış getiren, v ide- onun olanaklannı araştıran özgün yapıtlar oluşturulması. Ödül kazanan dört senaryodan uzunluğu en fazla beş dakıka olan filmler üretilecek. Senarist, senaryosunda beş daki- kanın altında kalan her türlü sürey i de tercih edebilecek. FIMa 1. Ulusal Çevre Senaryo ve Yapım Ödülleri Jürisı Zeynep OraL M. Tali Öngö- ren, Hüseyin Kuzu. Hüseyin Ülger. Binnur Kılınçkaya. Selim Eyüboğlu, Hüseyin Kaya, Alin Taşciyan ve Dursun Gökdağ'dan oluşu- yor. Yaklaşık bır yıllık çalışmanın ardından 1998 Kasım ayında tamamlanacak olan pro- jenmtasanmını gerçekleştiren EthemOzgü- ven çalışmanın yönetıminı de üstlenmiş du- rumda. Projenm danışmanlıklannı PetraHol- zer,TülAkbalve HilnûEtikanyapıyor. Ödül- leri kazanacak dört esenn sahipleri, gereksi- nım duydukları halde çekım senaryolannın oluşturulması. çekim ve kurgu aşamalannda destek ekibı görevini üstlenecekler. Ödüller dört başanlı senarist ıçın yüzer milyon liraya ek olarak baştan sona tüm ya- pım sürecinin gereksinimleri olan televizyon ve yayın standartlarında çekim ve kurgu tek- nik ekıpmanlarını, çekim ve kurgu kasetlen- ni. çekım senaryosu yazımı, çekim ve kurgu aşamalannda danışmanın desteğini içenyor. Bütün bunlara ek olarak bu dört senaristın ula- şım, konaklama ve yemek gibi gereksinim- lenninın tamamı da ödül kapsamında karşı- lanacak. (Maksımum 4gün çekim, 3 gün kur- gu)- FIMa her yıl çevre ile ilgili bir başka te- mayı ödüller kapsamında ele alarak genç sa- natçılara olanak sağlamayı amaçlıyor. Med- yada çevre ıle ilgili yapımlara yer açmanın ya da var olan dar alanı genişletmenin önem- li yollanndan bınnın de düzeyli üretimlerin oluşmasına destek çıkmak olduğu düşünülü- yor. Senaryolardan üretilecek eserlerin beş da- kikayla sınırlı tutulmasının önemli bir nede- ni bu eserlere medyada daha kolay yer bula- bilme kaygısı. tletişim fakülteleri, çevTe ko- ruma ve sivil toplum örgütleri, festival büro- lan aracılığıyla yurt çapmda dağıtılan başvu- ru formlanna ulaşamayanlar formdaki bü- tün bilgileri içeren yeni bir formla başvura- bilirler yanşmaya. Katıhmcılar yapıtlannı 9 kopya, daktilo veya bilgisayar çıktısı olarak senaryolann üzerine 5 harfli bir rumuz ekle- yerek ekinde katılımcının yaşamöyküsü ad- res ve telefonu olan bir sayfayia FIMa Ethem Özgüven Ş. Ali Ihsan Sok. Alaaddin Apt 9/6 81530Maltepe-lstanbuladresine gönderebilir- ler. Pmar Kutafın resim sergisi • Kültür Servisi- İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisı mezunu Pinar Kutat'ın 4. kişısel sergisi 16 Haziran tarihıne dek Hobi Sanat Galerisi'nde ızleyicilerin beğenisine sunuluyor. Öğrencilik döneminde birçok ödül kazanan sanatçı. çalışmalannı kendi atölyesinde sürdürüyor. (225 23 37) 'Türk Sigortacılık Sektöpünün Sopunları' yanşması • Kiilriir Servisi-Millı Reasürans tarafından düzenlenen 'Türk Sigortacılık Sektörünün Sorunlan' konulu bılımsel çalışma yanşması sonuçlandı. Yanşma, sigortacılık sektörüyle doğrudan ilgili sorunlar ve bu sorunlann çözümüne ilışkin çözüm önerilerini ortaya koymak, sigortacılık sektörünün değerlendirmesine sunmak amacıyla düzenlendi. Yarın saat 18.30'da Milli Reasürans Genel Müdürlük binasındaki oditoryumda gerçekleşecek ödül töreninden sonra Milli Reasürans Oda Orkestrası, şef Rengım Gökmen yönetiminde bır konser verecek. Antalya Kültür Merkezi Sinema Günteri başladı • Kültür Servisi -Antalya Kültür Merkezi Sinema Günlen başladı. 28 Haziran'a dek sürecek olan Sinema Günleri'nde, aldığı ödüllerle. oyunculanyla, yönetmenleriyle gündemde kalan beş film gösterilecek. Barbra Streisand'ın yönettiği ve " başrolünü oyTiadığı, 11 Haziran'a dek gösterilecek olan Aşkın fki Yüzü adlı filmle başlayan Sinema Günleri'nde, Tom Gruise'in başrolünü oynadığı 'Jerry Maguıre, Yeni Bır Başlangıç" adlı film. 12- 15 Haziran tarihleri arasında izlenebilecek. 16-19 Haziran tarihleri arasında ise Mılos Forman'ın yönettiği "Larry Flynt-Skandalın Ismi', 20-23 Haziran tarihleri arasında Kevın Çostner'ın başrolünü oynadığı Aşkın Gücü, 24-28 Haziran tarihleri arasında da Kım Basınger ve Danny De Vito'nun başrolünü oynadığı Los Angeles Sırlan adlı filmler gösterilecek. Her film 4 gün boyunca tek seans (21.30) olarak göstenmde kalacak. İsrailli arkeologlardan ilginç açıklama • Kültür Servisi - israilli iki arkeolog. geçen cuma günü yaptıklan açıklamada, eskı Israil'in efsanevi kurucusu Kral Solomon'un Kudüs'teki tarıhı yapılann yonım ve inşasında rol oynamadığmı belirttı. Kralın kıtabmda yer alan eskı ahıtlere göre Kudüs'te kurulan ilk Yahudi tapınağı ve şehri çevreleyen duvarlar. Kral Solomon'un yapıtlan. Tel Aviv Üniversıtesi'nde görevli arkeologlar I. Fınkelstein ve D. Ushiskin. gerçekleştırdıklen kazılann, bu tarihi yapılann kralın ölümünden 100 yıl sonra inşa edildığini gösterdığini ıddıa ediyorlar. Biz Kadmlar' • Kültür Servisi - Gözlem Gazetecilik Basın Yayın AŞ'den iki yeni kıtap çıktı. Sara Yanarocak'ın kitabı "Biz Kadınlar' iki bölümden oluşuyor. Kadınlar hakkında genel bir bilgiyi ıçeren kitabın ilk bölümünde kadının dinde, çeşitli toplumlarda, farklı mitolojilerdeki yeri ele alınıyor. tkinci bölümde ise 99 kadının özyaşamöyküsü anlatılıyor. 'Mozotros Ailesi 2' ise Irvin Mandel'in ilk karikatür kitabı 'Mozotros Ailesi'nin devamı niteliğinde. 1nin Mandel ikinci karikatür kitabında bir toplumu analiz ediyor. BUGÜN • AKSANAT'ta 12.30 ve 18.30'da Mozart 'VroBn Concertos No. 4& 5' konserinın laser-dısc'ten gösterımı yeralıyor/252 35 00) 1.UIUSL4RARASI İSTHABUL COCUK TİYATROSU FESTİVALİ BUGÜN • Muhsin Ertuğrul Sahnesinde 10.30 v e 11 30 saatlerinde Dynamo Tiyatrosu 'Duvar' adlı oyunu sahneliyor. YARIN • Fatih Eğitim Parkı'nda saat 21 00'de La Terro Nuova Sokak Tiyatrosu 'Salti in Banco' adlı oyunu sahneliyor. • Muhsin Ertuğrul Sahnesinde 10.30 ve 11 30da Dynamo Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Duvar* adlı oyun yer alıyor. • Kenter Tiyatrosu'nda 10.30 ve 11.30'da Rijeka Kukla Tiyatrosu 'AKce Harikalar Divannda' adlı oyunu sergiliyor. • AfifeJaleSahnesi'nde 10.30 ve 11.30'da Grips Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Dikkat Sınır' adlı oyun yer alıyor. 2.ULUSLARARASIB0DRUM ÇEVRE FİUVLERİ FESTJVAÜ BUGÜN • OASISCINEMAREVE'de saat 12.00'de Derin Sular Durgun Akar. saat 15.00'te HoDyvrood Kaçakları adlı fılmler gösteriliyor. • OASIS KÜLTÜR MERKEZİ nde 13.00-16.00 arası Antarktika. Yunuslann Göriinrüsü. Yalnızlık Kemanları, Ege'de Tirol, Kıyıda, Kaplumbağa Dünya, Hücre Animasyon, Küçük Seçmenler adlı kısa film ve belgesellerin gösterimi, 16.00-18.00 arası Gençlik Forumu yer alıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog