Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

(0212)514 0196'ya Telefon Ederek Kendinize Müziğin Ustalan Dizisinden 700.000 TL'hk Bir CD Armağan Edin. r Çurnhuriyet ^kitapkulûbu ÇmariıMah 5.Sok. Çtfiartı Işhanı No2 Kat1 (Sab»a Iş Matezi Aritası) Adana Tet(322)3631211 F*s(322)3631215 Cumhuriye 01O7.4 RAovoCumhuriyeC İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26543 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 HAZİRAN 1998 SALI Medeniyasa taslağına eUenen, ensest ilişladen doğan çocukların tanınmaması hükmü tartışmayarattı Kiralık anne hukuka giriyor• Türk Medeni Yasası'nda değişiklik öngören taslağa, sivil toplum örgütlerinin önerileri doğmltusunda kiralık anne, yapay döllenme ve tüp bebek konulannda hükümler eklendi. Nafakayı enflasyon oranına bağlayan taslakta yer alan "kan hısımlannın" cinsel ilişkilerinden doğan çocuklann "tanınmaması" hükmüne, Cumhuriyet Kadınlan Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği karşı çıktı. MUTLU SERELİ ANKARA - Türk Medeni Yasası'nda değişik- lik öngören taslağa. "kiralık anne, yapav dölkn- me yolııyla çocuk sahibi olma ve tüp bebek1 * ko- nulannda hükümler eklendi. "Kan hısımlannın" cinsel ilişkilerinden doğan çocuklann "tanınma- ması" hükmü ise tartışma yarattı. Taslak konusun- da sivil toplum kuruluşlan ve ilgili kurumlann gö- rüşleri alındı. Düzenlemeye. Yargıtay'dan da gö- rüş alındıktan sonra son şeklı verilecek. Medeni Yasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Tiırgut Akın- türk, Yargıtay'ın da kisa süre içinde görüşünü Adalet Bakanlığı'na ulaştıracağını. komısyonun temmuz başlannda yenıden toplanacağını bildir- dı. Prof. Dr. Turgut Akıntürk. 1033 maddeşle ıl- gilı görüşlerin tek tek sınıflandınldığını kaydetti. Taslaktaki bellı başlı konularla ilgili olarak eleş- tiriler ve öneriler aldıklannı anlatan Akıntürk, bunlann mal rejımı, eşya hukuku gibi konularda yoğunlaştığını bildırdi. Önenler doğrultusunda taslakta yapılması öngörülen değışiklikler şöyle: • Nafaka arttınmına ilişkin davalann her yıl açılmasının yarattığı sakıncalan gidermek ama- cıyla, nafakalar her yıl Adalet Bakanlığı'nın enf- lasyon ve yaşam koşullannı da dikkate alarak ya- yımlayacağı oran dahilinde arttınlacak. Ancak nafaka yükümlüsünün itiraz hakkı da saklı turu- lacak. • Kiralık anne, yapay döllenme yolu ile çocuk sahibi olma ve tüp bebek konulannda düzenleyi- M Arkası Sa. 17,SiL3'te Yılmaz ile Baykal'ın dile getirdiği seçim tarihine koalisyon ortaklanndan itiraz DSP'den koşuDudestekYllmaZ-EceVİt görüşmesi Başbakan Yılmaz, dün Başbakan Yardımcısı Ecevit'e, seçim uzlaşması ve Demirel'le görüşmesi konusunda bilgi verdi. Ecevit, Yılmaz ile BaykaPın uzlaşmalannı kabul ettiklerini, ancak yılbaşından sonraki olumsuzluklann sorumluluğunu kabul edemeyeceklerini söyledi. Ecevit, seçim tarihinin 10 ay önceden açıklanmasının hükümetin çahşmalanm aksatabileceğini belirtti. Cindoruk karşı çıktı DTP Genei Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "Nerede görülmüş 8-9 ay önce seçim karan alınması. Seçim kararlan seçime yakın bir tarihte alınır" dedi. ANAP Grup Başkanvekili Metin Öney de seçim karannın Meclis tatile girmeden alınacağına ilişkin bir uzlaşma bulunmadığını belirtti. CHP ise TBMM tatile girmeden seçim karan alınmasında ısrarlı. • 5. Sayfada DYP'den Demireletepki Demirel'in, "seçim sistemi değişmedikçe, erken seçimin yaran olmayacağı" açıklamasına DYP'den tepki geldi. DYP'li Turhan Güven, dar bölge uygulamasının yurttaş iradesinin en az yansını Meclis'e yansıtmayacağını belirterek bunun da anayasanın "Yönetimde istikrar, temsilde adalet" ilkesini zedeleyeceğini söyledi. • 5. Sayfada . , IMF yetkilileri ' Enflasyon•% • • • • • • duşuşu - yetersiz'• TOBB Genel Başkanı Fuat Miras bazı kredi musluklannın artık açılabileceğini belirtirken TtSK Genel Başkanı Refik Baydur "IMF ile ön anlaşma olabilir" dedi. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak erken emeklilik tasansına karşı çıktığını yineleyerek "Yaş dayatması direnişle karşılaşır" diye konuştu. RANUSALMAN ANKARA-Hükümetin kunıluşundan buya- na çelişkili açıklamalarla süren Uluslararası Pa- ra Fonu'yla (IMF) görüşmeler, stand-by dışı an- laşma mesajıyla yeniden canlılık kazandı. An- cak parasal kaynak yerine Türkiye ekonomisi- nin iyiye gittiği yönünde sözlü açıklamalarya- pan IMF'nin, enflasyondaki düşüşü yetersiz ve yavaş bulduğu öğrenildi. Türk hükümetinin ha- zırladığı stand-by dışında bir anlaşma tasansı üzerinde çalışmak için yeniden Türkiye'ye ge- leceği belirtilen IMF'nin, sosyal güvenlik baş- ta olmak üzere reformlar ve seçim ekonomisiy- le ilgili koşullannı koruduğu kaydedildi. IMF heyetinin bahar konsültasyonu görüşmeleri çer- çevesinde Türkiye konusunda hazırladıği rapo- ru temmuz ayında ele alacak olan lcra Direk- törleri Kurulu toplantısı öncesinde Istanbul'a gelen fonun 1. Başkan Yardımcısı Stanley Fisc- her ile Avrupa 1. Bölümü Direktörü Mkhaei Deppler'in, enflasyonla mücadelede şok ön- UArkası Sa. 77,5ü. 7'de ABD'li uzmanlar adada Tayvan'da bebek katili virüs: 30 ölü • Tayvan'da aşısı olmayan bir bağırsak virüsü 30 küçük çocuğun ölümüne yol açtı. Özellikle 5 yaşından küçük çocuklan vuran virüsün Bulgaristan, Macaristan. Malezya ve Japonya'da da görüldüğü belirtildi. Hastalığın belirtilen yüksek ateş, ağız, el ve ayaklardaki yaralar. Tayvan'da 200 bin çocuğa virüs bulaştığının belirlenmesi üzerine ABD'den bir sağlık uzmanı ekibi adaya gitti. • 8. Sayfada Balkan tfrvesinde Kosova Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanlan Toplantısı nedeımle İstanbul'a gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'yu ziyaret etti. • Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı ve 7 Balkan ülkesinin dışişleri bakanlannı bir araya getiren toplantı, dün Istanbul'da başladı. Toplantının gündemindeki en önemli madde, Güneydoğu Avrupa işbirliği sürecinin geliştirilmesi olarak belirlendi. Toplantıda yoğun tartışmalara neden olan Kosova sorununa, bugün yayımlanacak "lstanbul Deklarasyonu"nda atıfta bulunulmayacağı bildirildi. Yugoslavya Dışişleri Bakanı Jovanoviç, yabancı müdahaleleri reddettiklerini söyledi. • 17. Sayfada Pangalos: Pasaport taşımam Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos, Yunan basın mensuplan fsmail Cem isterse bir görüşme yapabileceklerini söyledi. Gazetelerdeki pasaport krizi yaşandığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını savunan Pangalos, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğuna dikkat çekerek Avrupa ülkelerine yaptığı gezilerde pasaport taşımadığını ifade etli. • 77. Sayfada Atom bombası raporu Mecüs'te • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun TBMM KİT Komisyonu'na gönderdiği çalışma raporunda, "Nükleer teknoloji ülkeyi itibarlı, güçlü kılar; zira nükleer teknoloji stratejik ve ekonomik unsurlan içerir" denildi. Raporda, Türkiye ile atom bombası denemeleri yapan Pakistan ve Hindistan kıyaslandı; Türkiye'nin nükleer teknolojinin dünyadaki öncülerinden biri olduğu belirtildi. ANKARA (ANKA) - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK), TBMM KİT Komisyonu'na gönderdiği yıllık çalışma raporunda. nükleer teknolojinin "stratejik" açıdan ülkeyi güçlü kılacağı belirtildi. Eski TAEK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ergin döneminde hazırlanan çalışma raporunda, nükleer teknolojinin enerji sıkıntısı açısından taşıdığı öneme ve radyasyon riski konulanna değinildikten sonra şöyle denildi: "Nükleer teknoloji ileri bir teknoloji olup ülkeye yüksek ve hassas teknolojinin girmesine sebep olur. Dolayısi) la yerü sanayiinin hem yurtiçinde. hem yurtdışuıda rekabet güciinü arttınr. Llkede iyi kalite ve yüksek düzeyli insan giicü yetişmesini sağlar. Aynca ülkeyi itibaru, güçlü kılar ve ülkenin smıf atlamasını sağlar. Zira nükleer teknoloji ilmi, teknolojik, stratejik ve ekonomik unsurlan içerir." Raporda Türkiye'nin, Ermenistan, Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan'da bulunan, güvenlik açısından zayıf Sovyet yapısı nükleer santrallarla MArkasıSa.l7,SiL 7'de Liselere Giriş Deneme Sınavı Cumhuriyet Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Kolej ve Anadolu Meslek Liseleri Sınavı'na hazırlanan öğrenciler için Lise Giriş Deneme Sınavı BIU3ITEST • ERSAIMESİ ve Cumhuriyet işbirliği ile hazırlanmıştır Yarın Cumhuriyet 'le birlikte Muhabirimiz vapurdan atlayan yolcuyu kurtardı • Eminönü-Üsküdar yolcu vapurundan atlayarak intihar etmek isteyen Mustafa Yakar adlı yurttaş, spor muhabirimiz Arif Kızılyalın tarafından kurtanldı. Yakar'ın bir süre önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. tstanbul Haber Servisi - Eminönü-Üsküdar yolcu vapurundan Saraybumu açıklannda de- nize atlayan Mustafa Yakar (25), spor muha- birimiz Arif Kızılyalın tarafından kurtanldı. Eminönü'nden dün akşam saat 20.00'de Üs- küdar'a hareket eden Şehirhatlan'na ait "Sa- rayburnu" yolcu vapurundaki yolculardan Mustafa Yakar, Saraybumu açıklannda deni- ze atladı. Yakar'ın denize atlamasının ardından vapur durduruldu. Yakar. vapurdan yaklaşık elli metre kadar uzaklaştı. Iş dönüşü evine git- • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de BAKANDAN İTİRAF Sungurlu: îhbar ciddiye alınmadı • Adalet Bakaru Oltan Sungurlu, başka yere atanan savcı Ali Sami Arlı'nın 6 ay önce, bugün yaşananlan anlattığını, ancak hiçbir yetkilinin bu ihbar üzerinde durmadığını söyledi. Iki mahkûmun ev tuttuğunu, altısmın da otelde kaldığını söyleyen Sungurlu, Kürşat Yılmaz'ın firannı haber aldıklannı. ancak geç kalındığını belirtti. • 6. Sayfada 'KÜRT AHMET'İN DÜĞÜNÜNE KATILANLARA SORUŞTURMA • 6. Sayfada Galatasaray'da 'Sıısurlıık' rahatsızhgı • Galatasaray Yönetim Kurulu'nun başı, teknik direktör Fatih Terim ve Asbaşkan Ergün Gürsoy'a yakınlığı ile tanınan eski Içişleri Bakanı ve Susurluk davasının kilit isimlerinden Mehmet Ağar nedeniyle ağnmaya başladı. MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK ••Hangisi Doğru? Yaşadığımız siyasal ortam genelde "her kafadan bir ses çıkıyor" diye yorumlanıyor. Oysa, söylemin gerçek anlamı şu: "Ülkemiz 'şaş- kın demokrasi çağı' yaşıyor." Sistem sorununa kafayı taktık. Yıllardır işleyen par- lamenter demokrasiyi Allah'ın günü çeşitli yönlerden didik didik ediyoruz. Günü birlik devlette yozlaşmalar sahneleniyor. • Arkası Sa. 17,Sü.l'de BORSA ÛDun 4193 Öncekı 4080 DOLAR oDun 259.300 Öncekı 257.500 MARK ûDun 146.100 Öncekı 145.300 ALTIN ûDun 2.440.000 Oncekı 2.430.000 Kosova'ya yabancı gözlemci New York Times gazetesine göre Miloseviç, ABD'nin Makedonya Büyükelçisi ile görüştükten sonra bölgeye yabancı gözlemci gönderil- mesini kabul etti. • 9. Sayfada Hüseyin Onur toprağa veriliyor Önceki gün yaşamını yitiren 'hürriyet gazisi' Hüse- yin Onur'un cenazesi bugün Topkapı Me- zarlığı'nda toprağa verilecek. • 7. Sayfada Yüzyıhn son fiıtbol şöleni • Bir Dünya Kupası'na daha göz açıyoruz. Futbolun bir w9a dünya sporu olduğunu; hatta sporun dışında bir evrenselliği olduğunu kabul etmeyenimiz var mı acaba?.. 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası Finalleri'nin I7'ncisi yann Paris'in 'ultra modern' stadı, Stade de France'da Brezilya ile Iskoçya arasındaki 'açılış' maçı ile başlayacak. • Arka Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Hazine'de İik Adım mı? Hazine Müsteşarlığı'nda olup bitenlerin küçük bir dili- mini, 26 Mayıs günü aktarmaya çalışmıştık. Teşvik ve Uy- gulama Genel Müdürlüğü'nde yaşanan olumsuz gelişme- lerin altını çizmistik. Altı çizilen konuların üstü çızilmemış görünüyor. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü Ergün Koç bu gö- revden alındı, yerine Personel Daire Başkanı Dr. Turan Serdengeçt atandı. Serdengeçti, kontrolör kökenlı. Bu • Arkası Sa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog