Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com ____ ^ Ls^ «"tl Ûl» *Hf Cumhuriyet 0)iO"7.4 Cumhuriyet ISTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26542 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ11924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 HAZİRAN 1998 PAZARTESİ Demirel: Yılmâz-Baykal uzlaşmasında 3. kişi olmam ABD'yi sıkıştırıyor Çözihıı ittifakta'^Demirel, Yılmaz ileyaptığı görüşmeden sonra seçim uzlaşmasıyla ilgili olarak "Ben mutabakatta üçüncü olmam " dedi. Demirel, istikrarsızlığın temelinde çokparçalılığın yattığını, seçim Uttifaklanna olanak sağlanması gerektiğini kaydetti. ^Yılmaz'ın istifasınısunması dunımunda gereğini yapacağını' belirten Demirel, CHP'yi kastederek "En doğnısu hükümeti dışandan destekleyen partinin hükümetin içinde olmasıydı" dedi. Demirel, muhalefet liderleriyle görüşmeyeceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel Başbakan Me- sut Yılmaz ıle CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın seçim uzlaş- Demirel: Basın birinci güç olmak istiyor / ~. Sayfada masıyla ılgilı olarak "Ben bu mutabakatta iiçüncü otanam. Hükümet foımülü empoze edil- mesini kabul etmem. Hükümet istifa ederse o Başbakan'ın bileceği iş. Ondan sonrası ise be- nim bileceğim iştir" dedi Demirel, Yılmaz'in ıstıfası dunımunda. "bu- günden angajmana girnıeyeeegi- ni. anayasa ve o gün ülkenin yüksek menfaatlan neyi ge- rektiriyorsa onu >apacağı- ıu" belırterek "Doğruyu ya- panm. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı. Demirel, Türkıye'dekı ıstıkrarsıziığın temelinde çok par- çalılığın yattığını, bunun aşılabılmesi ıçin se- çim ittifaklanna olanak tanınması gerektiğini söyledi. Demirel, dün akşam Başbakan Mesut Yılmaz'la yaptiğı 1 saat 15 dakıkalık görüş- menın ardından TRT 1 'de katıldığı "Potitikanuı Naba" programında Kurrul Altuğ'un sorula- nnı yanıtladı. Demirel, Yılmaz'ın kendısıne ıs- tıfasını sunması durumunda "geregini vapaca- • Arkası Sa. 17,Sü.3 'te EğitimSen, 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasının ilkyılını değerlendirdi Eğitimetankatbaskısı•Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde başarıya ulaşıldığı görüşüne karşın Eğitim-Sen, gerici kadrolann hâlâ bakanlık bünyesinde varlıklannı sürdürdüklerinı vurgulayarak çözüm önerilerinin dikkate alınmasını istedi. YUSUFZtYAAY Eğitim-Sen, birinci yılını doldurmak üze- re olan 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasın- da eğitimin içeriği, yönlendirme, öğretmen- lerin durumu, yönetici atanması gibi konu- lardaki aksaklıklann gıderilemediğini belirt- tı. Eğitimde tarikatlara dayalı örgütlenmele- rin önüne geçılemediği, ılköğretim okulu mü- dürlükleri sınavına da tarikat üyelerinin özel derslerle hazırlandıklan uyansında bulundu. Eğitim-Sen tstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Alaattin Dinçer, önümüzdeki günlerde birin- ci yılını dolduracak 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasını değerlendırdı. Dinçer. Mılli Eğitim Bakanlığı'nın 8 yıllık kesintisiz eğitimde başanya ulaşıldığı görü- şüne karşın uygulamada yaşanan somnlarla ilgili Eğitim-Sen'ın çözüm önerilerinin ba- kanlıkça dikkate alınmasını istedi. Herbranş- ta var olan öğretmen açığının kapatılamama- sının uygulamada aksaklıklara neden oldu- ğunu kaydeden Dinçer, Dogu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2 bine yakın okulun göç, güvenlik ve öğTetmensizlik nedeniyle m Arkası Sa.17, Sü. 5'te Yarın toprağa verilecek Hüseyin Onıır yaşamım yitirdi İstanbulHaberSer- visi - 1961 Anayasa- sfnı yapan Kurucu Meclis'e "Gençlik Temsüdsi" olarak se- çilen Hüseyin Onur dün yaşamını yıtirdi. Hüseyin Onur, 28 Nısan 1960 Gençlik Yürüyüşü'nde saldı- nya ugramış ve bir bacağını kaybetmişti. 1961 Anayasası'nı hazırlamak ıçın kurulan Kurucu Meclis üye- si olarak çalışan Onur, Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, bir sü- •X avukatlık yapmıştı. Onur, tüm yaşamı bo- vunca demokrasiye. ınsan haklanna. huku- nın üstünlüğüne ve 1961 Anayasası'nm ge- nrdığı devnmlere ınanarak yaşadı. Hüseyin Onur, yann Fatıh Camn'nde kıîınacak ikindi lamazının ardından Topkapı Mezarlığı'nda- d aile kabristanında toprağa verilecek. K^ H* „.. *•• i r -I* bğazda eylem •Boğazlann hızla kirlendiğine dikkat çeken yüzlerce çevreci, teknelerle deniz mitingi yaptı. Çevreciler, kirliliğe karşı yetkililerin bir an önce önlem almasını istediler. Bir grup çevreci, miting sırasmda geçen tankerin yolunu keserek üzerine yazı yazmak istedi. Çevrecilerin eylemi sahil güvenlik tarafından engellendi. Yaklaşık 1500 çocuk da daha güzel bir dünya için Boğaziçi Köprüsü'nde trafiği keserek Asya'dan Avrupa'ya yürüdü. s Haber Merkezi - u Dünya ÇevTe Haftası" nedeniyle Istanbul. Adana ve Bursa'daki çevreciler "kendi soruıüanm" gündeme ge- tirdiler. Istanbullu çevrecıler Marmara De- nizi, Karadeniz ve boğazlardaki kirliliğe karşı 400 tekneyle "deniz mitingi'' düzen- lerken Adana'da da "yavnı balık katliamı- na karşı" eylem yapıldı. Bursa"da ıse Ulu- dağ'dakı yapılaşmaya karşı çıkan yaklaşık bin kişı, insan zinciri oluşturdu. Dünya Çev- re Haftası kapsamında Marmara Denizi, Karadeniz ve boğazlardaki kirliliğe karşı 96 sivil toplum kuruluşu Istanbul Boğa- zı'nda "deniz mitingi'' düzenledi. Çevre ey- lemi için Boğaziçi Köprüsü'nün Asya ya- kasındaki cepte buluşan sivil kuruluşlar, bu- rada yapılan basın açıklamasının ardından teknelerlerle boğaza açıldı. Aralannda TE- MA Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği (ÇYDD) HABITAT Gençlik Der- neği. KA-DER, Karadeniz Çevre Derneği ve SOS Çevre Gönüllüleri Derneği 'nin de bulunduğu kuruluşlar adına yapılan açıkla- mada, bir zamanlann en bereketli denizle- • Arkası Sa. 17, Sü. I'de îrak insani ycmhm ıvddetti•Irak'ın dış ülkelerden gelen ınsanı yardımları bundan sonra kabul etmeyeceğını belirten Saddam Hüseyin. bu ülkelerden yardım göndermek yenne, BM'nin Irak'a uyguladığı yaptınmlann sona ermesi ıçin çaba harcamalannı istedi. Bugüne kadar Irak halkına insani yardım gönderen ve göndermek isteyen kuruluşlar ıle ülkelere teşekkür ettiklerini söyleyen Saddam Hüseyin, Irak'ın paraya ihtiyaç duymadığını ve halkının başkalanndan yardım isteyen tembel insanlar olmadığını belirtti. •Irak'a giderek bir hafta incelemelerde bulunan IRA adındaki hükümet dışı Amenkan insani yardım kuruluşu heyetı; son yedı yıl içındekı gıda ve ılaç yetersizliğinin, 750 binı çocuk olmak üzere 1.2 milyon kişinın ölümüne neden olduğunu ve bu rakamlann BM tarafından teyıt edildiğinı bildirdi. • 9. Sayfada BM Cüvenlik Konseyi Hîtuüstmve PaMstm'a kuuıma•BM Güvenlik Konseyi üst üste nükleer denemeler yapan Hindistan ve Pakistan'ı kınadı. Konsey karan BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından memnunlukla karşılanırken Hindistan ve Pakistan karara sert tepki gösterdi. •Hindistan, uluslararası topluluğun bu konuya yaklaşımmın bölgedeki gerilimi azaltmak yerine arttıracağını savundu. Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Ahmed Kemal, konsey karannı eleştirerek Güney Asya'nın "büyük nükleer güçlerin teşviki ve onayı sayesinde nükleer bir bölge haline geldiğini" öne sürdü. Kemal, "Gerçek bir nükleer çatışma tehlikesi var. Ne yazık ki nükleer yayılma başladı. Hiçbir örgüt, hiçbir şikâyet bu talihsiz olayı düzeltemez ya da tersine çeviremez" dedi. 18. Sayfada Ingiltere Blair'den Kosova'ya müdahale uyarısı •îngiltere Başbakanı Tony Blair, Sırp güvenlik güçlerinin, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Arnavutlan hedef alan kanlı operasyonlar düzenlediği Kosova'ya askeri müdahalede bulunmak zorunda kalabilecekkrini bildirdi. Blair, "Elimize ulaşan raporlar, bölgede yeni bir Bosna yaratabilecek düzeyde kasaplıklar yaşandığını gösteriyor" dedi. •Başbakan Blair'in, son üç ayda Sırp güvenlik güçlerinin operasyonlan sonucu 250'den fazla insanın öldürüldüğü bildirilen Kosova konusunda, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'e karşı tavn da giderek sertleşiyor. Birleşmiş Milletler'deki Batılı diplomatlar da îngiltere ve ' ABD'nin ittifak güçlerinin Kosova'ya müdahalesini görüştüklerini kaydettiler. • 9. Sayfada SINAVA DOĞRU SORU VE YANITLAR • 6. Sayfada Cumhupiyet-Odak Dershanesl işbirllğlyle hazııHanmıştır. KESK EYLEMÎ 'Sadakadeğil toplusözleşme' •KESK, yüzde 20'lik zammı ve toplusözleşme konusundaki hükümetin duyarsızlığını protesto etmek amacıyla miting ve yürüyüş düzenledi. Işçiler, hükümetten sadaka değil, toplusözleşme istediklerini söylediler. KESK Başkanı Siyamı Erdem, 11 Haziran'da emekçılerin tüm illerde meydanlara çıkacaklannı belırtti. • 5. Sayfada SUNGURLU; faATA BÎZDE 'Gece baskını düzenlenecek' •Muazzez Ersoy'a silahlı saldında bulunan iki cezaevi firarisi dün yakalandı. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu yaptığı açıklamada, olayda bakanlık olarak kabahatli olduklannı belirtirken açık ve yan açık cezaevlerinde 'gece baskını' düzenleyeceklerini söyledi. Savcı ve cezaevi müdürünün bakanlık tarafından açığa alındığı ileri sürüldü. • 7. Sayfada ADD GENEL KURULU •• Yekta Ozden'in listesi kazandı •Atatürkçü Düşünce Derneği'nin dün yapılan 5. olağan genel kurulunda yönetime eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Ozden'in önderliğindeki grup seçildi. Özden 453 oy alırken Suphi Gürsoytrak 176 oyda kaldı. Özden, yaptığı konuşmada, ADD'nin siyasi birparti değil, dernek olduğunu söyledi. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Gün Demirelin••• Siyasi gelişmelerin gidişi göstenyor ki, haziran ayında gözler çogunlukla Çankaya Köşkü'nde olacak. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yurttan heyetler topluluğu ile görüşmelerinin arasına siyasi partı lıderlerinı de alacak. Bu haftayı görebılmek ıçın geçen haftayı netteştırmek gerekiyor. Ancak, sıyasetin netlik ayan bozuk, hangi ob- jektıfi taksanız kâr etmiyor. Baştan başlayalım. • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog