Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 İSTANBUL VE ÇEVRESÎNDE YAYINDAYIZ Cumhuriyet INT www.cumhuriyet.com.tr www.cumhunyet.com T5. YIL SAYI: 26541 / 150000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-19$!) 7 HAZİRAN 1998 PAZAR Bakanlığa kadro yetiştirmek üzere 'eğitim akademisi' kuruluyor EğithiKİeikhıci reformYasa taslağl Hazir Milli Eğitim Bakanlıgı, 8 yıllık temel eğitimden sonra, 'eğitim akademisi' kurulması için yasa taslağı hazırladı. Aday öğretmen, müfettiş ve yönetim uzmanlannın yetiştirileceği akademide öğretim süresi iki yanyıl olacak. Eğitim fakültesi dekanlan, YÖK ve bakanlık uzmanlanndan oluşacak akademi, araştırma ve yayın etkinliklerini de yürütecek. Haklari korunacak Akademide öğretmen adaylan "yetersizlik, çekingenlik ve başansızhk" endişelerinden kurtanlarak deneyimli öğretmen haline getirilecek. Akademide öğrenim görenler, maaşlı izinli sayılacak. Aylık, ücret, zam ve tazminatlan özlük haklanyla birlikte devam ettirilecek. Giriş koşullan ve kontenjanlar "akademi yüksek kurulu"nca belirlenecek. EBRU TOKTAR ANKARA - Milli Eğitim Bakanlıgı, 8 yıllık kesintisiz temel eğitimden sonra ikinci büyük reformu gerçekleştiriyor. L'z- man öğretmen-yönetici- müfettiş yetiştir- meyi sağlamak iizere milli eğitim akade- misi kurulması için yasa taslağı hazırlan- dı. Okuldan yeni mezun olan öğrehnenler için "laberatuvar" ışlevi üstlenen akade- mi; araştırma ve yayın etkinliklerinin ya- nı sıra kariyer yükseltme merkezi olacak. Bu üst eğitim kurumu, eğitim fakültesi de- kanlan. YÖK ve Mıllı Eğitim Bakanlıgı uzmanlanndan oluşacak. Milli Eğitim Bakanlıgı, 8 yıllık kesinti- siz temel eğitimin gereksınim duyduğu ni- telik ve nicelikte öğretmen-yönetici- mü- fettiş kadrolan yetıştırmek üzere kuraca- ğı milli eğitim akademısinin yasal hazır- lıklanm tamamladı. Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uhığbay ın seçım hükümetınden önce mutlaka yasa- laşmasını istediği taslağa göre aday öğret- men, müfettiş \e yönetim uzmanlannın yetiştirileceği akademide öğretim süresi i- kı yanyıl olacak. Taslağa göre akademınin amaçlan şöyle: - Akademıyı bitırenlere "akademi ser- tifikası" verilecek. Başan ile bitiren aday öğretmenlenn "adayüklan" kaldınlacak. Eğitim-öğretım hizmetlen için 120 öğre- tim üyesi ve görevlisi bulunacak. Müfet- tişlerbelirli birmesleki deneyimin üzerin- de eğitim alacak. Mıllı Eğitim Bakanlı- gı "ndaki bürokratik kuruluşlarçağdaşlaş- tınlarak, uzmanlık rolleri hıyerarşiye \er- leştirilecek. M Arkası Sa. 17,Sü.3'te iGDAŞ'ın kaynakları, siyasal îslamınpropagandası veKanal 7'yifınanse etmekiçin kullanıldı Halkın parası irticaya akıüldı IGÛAŞ Fatura İGDAŞ'a Ekonomik Sosyal Araştırma Merkezi tarafından 1996'da düzenlenen "5. Müslüman Topluluklar Birliği Konferansı"na gelen yabancı delegelerin otel parası İGDAŞ'a fatura edildi. Hilafet propagandasının yapıldığı toplantıya katılan delegelerin masraflan, bugünün parasıyla 45 milyar lira tutuyor. Kanal 7'ye yardım Erbakan'm "Cıhat televizyonu" olarak tanımladığı, FP'nin yayın organı niteliğindeki Kanal 7'ye, 1997 yılında, hiçbir reklama ihtiyacı olmayan İGDAŞ tarafından 138 milyar reklam parası ödendi. Belediyenin diğer yan kuruluşlan ile FP'li belediyelerin Kanal 7'ye yaptığı para yardımı trilyonlan buluyor. Rapor bakanlıklara gönderildi Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Kanal 7'ye usulsüz olarak para aktardığı" iddialanyla ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun hazırladığı rapor Içişleri ile Sanayi Bakanlığf na gönderilmişti. Y E Ş Î L İ L K K E Z K O N U Ş T U 'Devlet benî isterse bulur' YeşU: Birdal'la ilgim yok. Erken secim Uzlaşmanın kaderi . bu hafta belli olacak • Başbakan Mesut Yılmaz'm CHP lideri Deniz Baykal ile "erken seçimin yerel seçimlerle birlikte yapılması ve seçim hükümeti kurulması" konusunda vardığı uzlaşmanın kaderi büyük ölçüde bu hafta belli olacak. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le bugün görüşecek olan Yılmaz'ın Ecevit ve Baykal'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerden sonra seçim mutabakatı yazılı olarak açıklanacak. • 7. Sayfada 'İŞİm bltmedl' Susurluk'un kilit ismi "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldınm yolsuzluk, çete bağlantılan, Güneydoğu olaylan ve faili meçhullerin ardından hep gündeme geldi. Devletin aradığı Yeşil, haftalık Aydınlık dergisine yaptığı açıklamada, "Devlet, yakalamak gerekirse yakalar. Vurmak gerekirse vnrur. Şimdiye kadar öldürülmediysem demek ki işim bitmedi" dedi. İstanbul Haber Servisi - Kamuoyunda Yeşil olarak tanınan ve hükümet yetkilile- rinin her yerde arandığını açıkladıklan Mahmut Yıldının. " 4 de\ letin isterse kendi- sini istediği zaman bulabileceğûıi" belirtti. Yeşil, "Devlet, yakalamak gerekirse yaka- lar. Vurmak gerekirse vurur. Şimdiye ka- dar öldürülmediysem, demek ki işim bit- medi" dedi. Yeşil, İHD Genel Başkanı AkınBirdal'a yönelik düzenlenen saldıny- la ilgisi olmadığını kaydetti. Susurluk skandalından sonra adı hemen her taşın altından çıkan, hükümetin ve is- tihbarat birimlerinin ölü olup olmadığına ilişkin bile kesin bilgi sahibi olmadığı Ye- şil, haftalık Aydınlık dergisine açıklama yaptı. Yeşil, derginin bugün satışa sunulan son sayısında yer alan haberde: adının en son kanştığı Akın Birdal olayıyla ilgili ola- rak "Akın Birdal'ı hiç sevmem. Ona acımı- yorunı da. Ama bu olayla yakından uzak- tan ilgim yok. Yapüacağuu duydum. Ya- panlar tanıdığım insanlar. Ama bizdeki usııL, kimse künsenin işine kanşmaz" de- di. Yeşil, Birdal'a saldınyı düzenleyen te- tikçileri eğittiği gerekçesiyle halen ceza- evinde tutuklu bulunan ve kendisinin sağ kolu olduğu öne sürülen uzman Çavuş Cengiz Ersever hakkında ise şunlan söy- ledi: "Cengiz gibi insanlaria benim işim ol- • Arkası Sa. 17,SiL3 te İPEK YEZDANİ Istanbul halkının parası. si- yasal Îslamın propagandası- na harcandı. Hilafet propa- gandasının yapıldığı "5. Müslüman Topluluklar Birli- ği Konferamrna gelen ya- bancı delegelerin bugünün parasıyla yaklaşık 45 milyar lirayı bulan otel masraflan, İGDAŞ'a ödetildi. Anayasa Mahkemesi tarafından kapa- tılan RP'nin lideri Necmettin Erbakan'm "Cihat televizyo- nu" olarak tanımladığı, FP'nin yan resmi yayın or- ganı niteliğindeki Kanal 7'ye de İGDAŞ'tan yaklaşık 140 milyar lira reklam parası ak- tanldı. 1994'teki seçimlerle bir- çok yerel yönetim'de işbaşına gelen RP'lilenn, kamu kay- naklannı kendi siyasi propa- gandalannda nasıl kullandık- lannın belgeleri bir bir orta- ya çıkıyor. Ekonomik Sosyal Araştırma Merkezi tarafın- dan, 28-29 Mayıs 1996'da ts- tanbul'da düzenlenen hilafet propagandasının yapıldığı "5. Müslüman Topluluklar Birliği Konferansı"na katılan yabancı delegelenn Eresin Otel'deki masraflannın tG- DAŞ tarafından ödendiği belgelendi. 1996 yılında 13 milyar 893 milyon lira tutan M Arkası Sa.17, Sü. 3'te Müzİklİ ffÜlllere Uluslararası tstanbul Müzik Festftali 9 Haziran Sata günü 26. kez buluşacak izleyidlerle. 4 Temmuz'a dek süreeek olan festivalde. 31 katılımcının yer alacagı 33 etkinlik gerçekleştiri- lecek. Festivalde; orkestra konserierinden oda müziği konserlerine, enstriimantal resitallerden vokal resitalkre, operalardan dans gös- terilerine, genç solistler dizisinden geleneksel müzik konserlerine uzanan geniş bir yelpaze sunuluyor™ Kim Kashkoshian (1), Xaier Phillips (2), Ra\el Dörtlüsü (3), Bezmera Toptuluğu (4), Şef Fabio Luisi (5), Toulouse L lusal Oda Orkestrası (6). • 12. Sayfada Pazar Konuğu 'Klasik diplomasi sorunlan çözmez'• Uluslararası ilişkilerve siyaset bilimi uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, Türkiye'nin dış politika cephesindeki durumunu değerlendirdi. Prof. Köni'nin saptamasına göre: "Her cephede yenilgiye uğruyoruz, çünkü Batı'nın kollan arasına sığınıp doğru dürüst bir politika üretılememiş. 1950'lerden kalma klasik diplomasiyle sorunlan çözmeye kalkışınca bugün içinde bulunduğumuz durum ortaya çıkmış." • Türkiye'nin konumunun, iç politikanın düzelmesi halinde belirginleşeceğini \ıırgulayan Prof. Köni önemli bir noktaya dikkat çekiyor: "Türkiye, Kuzey ve Güney Kıbns'a pekâlâ boru hatlanyla su götürebilir ve bunu da elinde koz olarak bulundurabılirdi. Ama bu işi de yapamadı LfYU HVŞANOĞUI'nan SÖyteŞt» • 10. Sayfada Kosova BM'den çağnsı• Cuma günü toplanan BM Güvenlik Konseyi. taraflara önkoşulsuz diyalog çağrısında bulundu. Konsey aynca Yugosla\ r ya"nın, uluslararası yardım kuruluşlannın Kosova'ya girişine engel olmaması çağnsında da bulundu. • BM Genel Sekreteri Kofi Annan da yaptığı açıklamada, Sırp güçlerinin Kosova'daki katliamlannı lanetledi. Sırplann Kosova'daki silahsız halka karşı gerçekleştirdikleri saldınların kendisini derinden yaraladığını söyleyen Annan. "Sırplann. Bosna'daki sivillere karşı uyguladıklan türden bir etnik temizlik kampanyasını yenilemesine izin verilmemelidir" diye konuştu. • 9. Sayfada 17 saatte geldi Ecevit'in uçağı tehlikeatlattı • Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'i Bangkok'tan İstanbul'a getiren uçak. havada tehlike geçirdi. Kalkıştan yaklaşık l saat sonra Hint Okyanusu üzerinde kümülüs bulut kümesine giren uçak yaklaşık l dakika süreyle sarsıntı geçirdi, ardından da boşluğa düştü. Büyük gerginlik yaratan olaydan sonra konuşan Ecevit, "Ecelin insanı nerede yakalayacağı belli olmaz" diye konuştu. • 3. Sayfada UKRAYNA GEMİSÎNDEKİ AZERİ YOLCULAR İSYAN ETTİ • 6. Sayfada FP'Lİ BELEDİYELERDE TOPLUSÖZLEŞME TIKANDl • 7. Sayfada PKK SALDIRDI: 3'Ü UZMAN ÇAVUŞ İOŞEHİT M 17. Sayfada SAYISAL LOTO: 2-7-16-17-27-29 GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Çozum mu Çozumsuzluk mu? CHP içinde "muhalif kanat" diye adlandırıldılar. Oysa, Aydın Güven Gürkan, Seyfi Oktay, Ercan Karakaş ve Fikri Sağlar, son çıkışlanyla siyasette sağduyunun sesi olmayı yeğlediklerini gösterdiler. Başbakan Mesut Yılmaz ile Oeniz Baykal arasın- daki seçim tarihi ve hükümeti konulanndaki "muta- öaicat'tan sonra yayımladıklan bildiri bu kanıyi des- M Arkası Sa.17, Sü. l'de adınlara mahsus... Felekten çalınan bir gün, önceden ayırtılmış masalar ve Emel Sayın... Kutsal ve ateşli Amos... Tori Amos, 14 yaşından beri ustalıkla çaldığı piyanoyu buram buram cinsellik kokan, vazgeçilmez bir pop müzik çalgısına dönüştürdü. Sol kesime özgü f konuları, aşırılıklara kaçmadan yorumladı. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bir Tiyatponun Yasaklar Sonucu ÖlümiL. Nobel ödüllü Dario Fo'nun "BirAnarşistin Kaza So- nucu Ölümü" oyununun Türkiye'deki serüveni yazının başlığına dönüştü. Ankara Ekin Tiyatrosu'nun başına gelenler, parasız eğitim isteyen üniversite ögrencisinin başına gelmemiş- tir. Geçen yıl Memleket Hikâyeleri adlı oyunla, yasak- • Arkası Sa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog